DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 V RIJ D A G 3 OCTOBER Biritenlandscli overzicht. Buitenland. Binnenland. Gemengd ftieirws. It. nummer bestaat uit 2 bladen. Brieven franco N.V. Boek* en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Er is nog geen oplossing van het spoor- wegcanflict te vermelden. Zooals wij reeds mededeelden heeft een af vaardiging der spoorwegarbeiders een confe rentie met Lloyd George gehad. Lloyd Geor ge heeft hen medegedeeld, dat de ministers, die bij de onderhandelingen betrokken zou den zijn, zich niet voldoende met de kwestie zouden Kunnen bezig houden, terwijl hun ge- heele aandcht gewijd is aan ae beraming van maatregelen om het land in leven te houden. Deze mededeeling kan de bedoeling heb ben, dat Llpyd George de oplossing van het conflict zelf ter hancf wil nemen en zij kan ook een bewijs zijn, dat de regeering den in druk wil vestigen, dat zij het spoorwegge vaar zoo weinig dreigend acht, dat men zich over het bijleggen van het geschil over het algemeen niet druk zal maken. De regeeringsmededeelingen over den toe stand luiden dan ook alleszins gnstig. Het aantal treinen blijft toenemen en is reeds beduidend geworden, eveneens het aan tal locaaltreinen op den tunnel- en de voor- stadsspoorwegen, waar de dienst gedeeltelijk hervat kon worden. Tal van spoorwegambttnaien zijn weer aan het went gegaan en er zijn afdoende maatregelen genomen om. voor iederen man van het ommbuspersoneel die mocht gaan staken, een ander in de plaats te stellen. Ook de voedselvoorziening ondervindt geen stagnatie. De regeering stuurt begrijpelijker wijze op hervatting van den arbeid aan en Lloyd Geor ge heeft dan ook aan de transportarbeiders medegedeeld, dat de regeering het volstrekt onuitvoerbaar acht om de onderhandelingen voort te zetten zoolang het werk niet her vat is. De vakvereenigingen van ketelmakers, scheepstimmerlieden en grofsmeden dringen in een motie aan op een bijeenkomst van de vakvereenigingen die aangesloten zijn bij den vakbond van scheepsbouw- en machinebouw arbeiders en andere bij den vakbond betrok ken vakvereenigingen, met het doel om met de regeering tot overeenstemming te komen voor een nieuwe conferentie van alle betrok ken vakvereenigingen, in de hoop, dat men zoo over het doode punt heen zal komen. Beide partijen, zoowel de regeering als de spoorwegmannen, schijnen het wenschelijk te achten den strijd niet tot het uiterste, uit te vechten. Men is nu op het doode punt, maar er zullen ongetwijfeld vereeningen of particuliere personen gevonden worden, die gaarne hun bemiddeling zullen verlcenen om tot een spoedige oplossing van het conflict te komen. De Fransche Kamer heeft met 372 tegen 52 stemmen het vredesverdrag goedgekeurd. De verdragen met Engeland en Amerika werden met algemeene stommen goedge keurd. Zooals bekend zou het vredesverdrag van kracht worden zoodra drie groote entente- mogendheden het geratificeerd hebben. Maar door de ontbinding van de Italiaan- sche Kamer is de bekrachtiging van het vre desverdrag met Italië voorloopig uitgesteld. In Frankrijk heeft men uitgerekend, dat Italië weinig voorstanders van het vredestrao taat telt en de Echo de Paris acht het ge- •wenscht, dat Frankrijk opnieuw bij Wilson op een regeling van het Fiume-vraagstuk aandringt. ♦Is Wilson de Italiaansche- nationalisten ter wille, dan is de ratificatie van het vredes verdrag in Italië verzekerd en kan het dus tegenover Duitschland van kracht worden. In Duitschland zullen de democraten thans in de regeering zitting nemen. Zij zullen het ministerie van justitie bezetten en de minis ter van justitie zal tevens als plaatsvervanger van den rijkskanselier fungeeren. De democraten zullen ook voor de bezet ting van het ministerie van binnenlandsche zaken zorgen en voor de tenuitvoerlegging van den verplichten wederopbouw van het in Frankrijk en België verwoeste gebied, be nevens voor de kwestie der schadeloosstellin gen, de afwikkeling van de oorlogsschul den, enz. De sociaal-democraten verliezen nu de meerderheid in de regeering, maar zij zullen geen wijziging in de bedrijfsraden toestaan. ONRUST TE BERLIJN. Dat het gisteren niet zoo rustig zou afloo- pen te Berlijn was te voorzien. De metaalbe werkers, onder wie het aantal stakers en uit gestotenen nog was aangegroeid, hadden alle georganiseerde arbeiders tot 30 betoogingen bijeengeroepen, die vandaag zouden worden gehouden. De regeering had deze Vergade ring verboden en tevens verzekerd, dat zij haar besluit met alle mogelijke maatregelen zou laten eerbiedigen. Het gevolg is, dat in het Norden van de stad bij botsingen vele dooden en talrijke gewonden zijn gevallen. De politie had naar alle vergaderlokalen agenten gezonden om elke vergadering on middellijk te ontbinden voor het geval men deze toch wilde houden. Buitengewoon talrijk waren de betoogers meestal niet, en de regee- ringssoldaten verdreven ook zonder veel moeite de menigte, die zich voor de lokalen verzamelden. In een der lokalen was de me nigte, ondanks het verbod, binnengegaan, maar later werd zij weer door regeeringssol- daten, die per auto toesnelden, geheel zonder tegenstand ontruimd, In de Seestrasse ia het tot een botsing gekomen. In dezen omtrek be vonden zich 10 a 15000 raenschen, die naar de groote vergaderlokalen in de Seestrasse wildetn. De soldaten hielden de straten zon der hulp afgezet. Plotseling, toen de zaak, die reeds gedeeltelijk gevuld was, door de soldaten werd ontruimd, viel een schot. Drie personen, die de leiders der betoogers schenen te zijn, werden daarop aangehouden en de politieagenten wilden met behulp van solda ten hun gevangenen door de overvolle stra ten wegvoeren. Agenten en soldaten werden met gehuil en scheldwoorden ontvangen en iemand goide zelfs een steen, die een der soldaten trof. Deze wilde onmiddellijk van zijn wapens gebruik maken, dodi werd door zijn kameraden tegengehouden. Toen echter de menigte iets later de gevangenen trachtte te bevrijden, weiden eerst enkele schoten in de lucht gelost, Daar dit niet hielp, gooiden de soldaten eenige handgranaten onder de me nigte. Hierbij werd een persoon gedood en een aantal zwaar gewond. Het aaten aan gehouden personen bedraagt 17. Nieuwe ondei handelingen, die gevoerd werden om aan de staking een einü te maken, hebben to geen resultaat gevoerd. Naar de bladen melden is het bij het uit eenjagen van een vergadering in het ge bouw Pb arus in de Muellerstrasse tot een bot sing gekomen toen de politie de sprekers en twee lieden, die de menigte tot tegenstand op gehitst zouden hebben, oppakte en wegvoer de. Volgens de Bei lines l ofcalanzeiger zijn tien personen gekwetst en één gedood, vol gens het Berlmas Tageblatt mi gekwek en twee gedood. BISMARCK'S HERINNERING! N. Het derde deel van Bismarck's „Gedanken und crinnmmgen" zaJ aan hei eind van dit jaar bij de Cottascbe Buchhaadlung cadif te Stuttgart verschijnen Da uitgeversmaat schappij had zich destijds tegenover de erfge namen van vorst Otto van Bismarck ver* {licht dit derde deel niet uit te geven zoolang eizer Wilhelm II in leven zou zijn. Deze overeenkomst ia volgens de uitgeversmaat schappij door de groote politieke veranderin gen van den laatsten tijd van onwaarde ge worden. De erfgenamen schijnen het daarmee niet eens te zijn en protesteeren tegen de uitgave van het werk. De uitgevers beweren echter gevolg ie moeten geven aan den zoo dikwijls geuiten wensch om dit werk eindelijk te la ten verschijnen. Het neg te betalen auteursrecht zal op ver zoek aan den tegenwoordigen vorst von Bis- mark voor weldadige doeleinden worden ge bruikt. DF. ARBEID SCO NFERENTIE TE WASHINTON. De regeerlng heeft tot een dertiental per sonen de uitnoodiging gericht om Nederland te vertegenwoordigen op de arbeidsconferen- tie te Washington. Het ligt in de bedoeling dat naar de con ferentie worden afgevarciïgd een werkgever en een werknemer, die elk worden bijgestaan door vier technische adviseurs. Voorts heeft de minister uitgenood igd de heeren mr, M. W F. Treub mgr. dr. w. H. Nolens en prof. dr N. de Vooys. GESCHAAKT. Een telegram uit Florence meldt, dat prins Sal id Kafim, de eerste neef van den Khedive, prinses Maria Caracciolo de Branza heeft geschaakt. Zij zijn uit hotel Fusale vertrok ken. In Juli ].l. zouden zij in het huwelijk treden doch op het laatste «ogenblik maakte de vader van de prinses tegenwerpingen. Prins Salid Halim was Officier van hert En- gelsche leger en is thans gedemobiliseerd. EEN MOEDIGE DAAD. Men meldt aan de „N. R. Ct.": Op een perron van het station te Keulen stond de dochter van den staateboschopzich» ter Hegemeister Bauke uit Hürtgen in Mon- schau (eifel) in de onmiddelijke nabijheid] van een Engelschen kolonel, die een klein kind bij zich had. Plotseling werd het kind door em grooten hond van. het perron op de rails geworpen, waarover juist een trein, naderde. Het zoo even genoemde meisje sprong naar beneden, en trok het kind voor de locomotief weg. De Engelsche kolonel noteerde haar adres. Een paar dagen later verscheen een auto voor het bureau te Aken, waar het meisje werkzaam is. Ment bracht haar de uitnoodi ging van den kolonel over, naar Keulen te komen. De auto reed naar diens woning, waar een compagnie Britsche soldaten het geweer presenteerde. De kolonel stelde het meisje aan verschillende officieren voor, en noodigde haar aan tafel. Hij verzocht haar een wensch te doen. Ziji vroeg toen, een „Hoch" op den Duitschen keizer te laten uit brengen. Aldus geschiedde, waarna, op voor stel van den kolonel, ook een „Hoch" op den Koning van Engeland werd uitgebracht. Bij het vertrek presenteerde de compagnie wederom het geweer. Later ontving het meisje nog de Engel- .sche en de Durtsche reddingsmedaille. KORTE BERICHTEN. De Duitsche belangen in Marokko be perken zich slechts tot het in stand houden van het bestaande Duitsche verdrag onder bescherming, die de internationale positie van Marokko waarborgt. Deze positie wordt aangetast door een artikel van de Fransche annexionisten. Het Zwitsersche gezantschap te Parijs deelt officieel mede, dat de Duitecho krijgs gevangene)!' in Frankrijk onmiddellijk na de ratificatie van het vredesverdrag naar Duitschland zullen worden teruggezonden. De Hongaarsche havenarbeiders hebben de staking van den Zeemansbond gelaakt, daar de strijd van den Zeemansbond en de Vakvereenigmg tegen de arbeidsorganisaties en den Duitschen Transportarbeidersbond en daarmede tegen de arbeiders zelf gericht is. Daar er geen enkele reden voor de sym pathie-staking bestaat, weigeren de havenar beiders aan de staking deel te nemen. De Zeemansbond te Stettin heeft met 247 tegen 233 stemmen besloten den arbeid onmiddellijk te hervatten. De staking kan daarmede als geëindigd beschouwd worden. Het Berliner Tageblatt meldt: In het departement van buitenlandsche zaken is het eerste verdrag tusschen Duitschland en Po len onderteekend. Bij de onderteekening wa ren tegenwoordig Engelsche en Fransche af gevaardigden. In het verdrag wordt ver klaard, dat beide staten zich zooveel mogelijk in hunne verhoudingen zullen tegemoetko men en binnenkort beslissingen zullen nemen met betrekking tot de kwestie der amnestie en de politieke vergrijpen, evenals over de vrijlating van de krijgsgevangenen. Uit Gesièvè wordt a an de TSglische Rundschau gemeld: Parijschc bladen mel den dat het antwoord van d'Annunzio op den eisch der Geallieerden tot ontruiming van Fiume aldaar is ontvangen. Een onmid dellijke weigering wordt niet uitgesproken, doch er wordt verklaard dat de eisch niet is uit te vo en, daar dit tegen den wil is van het geheele Italiaansche volk. Uit Helsingfors wordt gemeld, dat het den troepen van het N.-W.-Russische leger is gelukt het bolsjewistische front te doorbre ken en de bolsjewisten in den rug aan te val len. Een groot aantal gevangenen werd ge maakt, terwijl veel paarden en krijgsmateriaal werden buitgemaakt. Volledige bolsjewisti sche afdeelingen zijn naar het N.-W. Russi sche leger overgeloo; .-n, o. a. heeft zich een escadron ruiterij bij de Witte troepen aange sloten. In Lothringen is een staking uitgebro ken onder de arbeiders bij de spoorwegwerk- plaatsen. De staking omvat tot op heden een 50.000 man. Sadie Lacointe, een Fransch vlieger, die tijdens derr oorlog verscheiden vliegtuigen heeft ingevlogen, heeft een afstand van vijf femeten mijlen afgelegd met een snelheid van 00 K.M. in het uur. Lacointe vloog in een nieuw type monocoque op een hoogte van 3000 voet. Staten Generaal. EERSTE KAMER. De heer Fokker klaagde in de zitting van gisteren er over, dat de lupine-verbou wers het slachtoffer zijn geworden van de re- geeringsmaatregeleu, ten aanzien van dit ar tikel in verband met een ingekomen adres, hetgeen spreker om nadere inlichtingen, naar den minister wil zenden, terwijl de commis sie voer verzoekschriften het ter griffie wilde deponeeren». Dit laatste werd in stemming ge bracht en verworpen met 21 stemmen' tegen, zoodat het adres naar den minister zal wor den doorgezonden. De heer Van Lanschot lichtte zijn motie betreffende de regeling van het nijver heidsonderwijs toe, bij welke motie de Kamer de noodzakelijkheid uitspreekt, dat het land- bouwhuishouuonderwijs door geregeld over leg tusschen de departementen van onder wijs en landbouw en de betrokken organisa ties een eigen karakter zal behouden en zal worden diestbaar gemaakt aan de ontwikke ling der vrouwelijke plattelandsbevolking. De heer Van Lanschot verklaarde, dat zijne motie zich allerminst tegen de re geering wil keeren en sprak de hoop uit, dat de minister, indien de motie werd' aanvaard, bij de uitvoering van het atwerp er reke ning mee zal houden. De heer De Boer betreurde eveneens dat het landbouwhuishoudonderwijs onder nijverheidsonderwijs is gebracht en steunde de motie, ook, al wist hij niet wat daarvan het practisch effect zal zijn. De heer Van Der Feltz vroeg den minister of de onderwijsraad bevoegd is te oordeelen in zaken van nijverheidsonderwijs naast zijn bevoegdheid ten aanzien van vak onderwijs. Hij steunde de motie, daar het ontwerp te belangrijk was om 't te verwer pen. De heer Dojes meende, dat overbren ging van alle landbouwonderwijs ernstig on der de oogen moet gezien worden alvorens een beslissing wordt genomen. De heer Michiels Van Kesse- n i c h steunde de motie waardoor de scha delijke werking van het amendement-Kete laar kon afgewend worden. De heer Smeenge juichte toe, dat op leiding in werkplaatsen in dit ontwerp is ge- sanctionneerd. Hij vroeg den minister het toezicht op de landbouwhuishoudscholen te laten zoo het thans is. Nadat de Kamer korte tijd in geheime ver gadering was geweest, was het woord aan den minister van onderwijs, die in antwoord op gestelde vragen o.m. verklaarde, dat bij nieuwe subsidieregeling de provincie geld kan geven aan de gemeente en deze weer aan scholen. Ten aanzien van het amendement- Ketelaar ontkende spr. dat dit door de Twee de Kamer min of meer ondoordacht zou zijn aangenomen; hij meende dat de actie in dén lande cp de aanneming gevolgd ernstig wordt overdreven tot nadeel der zaak. De re deneering in deze Kamer achtte spr. té dog matisch doctrinair. In het ontwerp wordt voortdurend rekening gehouden met de prak tijk; ook spr. wenschte voortdurend overleg met zijn ambtgenoot van landbouw. Soortge lijk overleg heeft reeds teil aanzien' der Alk- maarsche school plaats gehad. Spr. was van meet af aan van zins geweest te handelen im den geest van de motie v. Lan schot. De heeren Van Lanschot en Smeenge en de Minister repliceer den. De motie-v. Lanschot en het ontwerp werden hierna z. h. s. aangenomen. Ook werd z. h. s. aangenomen het ontwerp-bepalingen betreffen opium en ander verdoovende mid delen. De Kamer ging hierna uiteen tot 28 Oc tober, des avonds 814 uur. TWEEDE KAMER. Ingediend is een wetsontwerp tot vaststel ling van de begrooting van inkomsten en uit- faven van het Fonds ter verbetering van de [ustverdediging 1920. Als achtste termijn voor de onderscheidene werken' wórdt aangevraagd een bedrag van 2,807,705. Naarmate de afwerking van de onder han den zijnde verbeteringen verder voortschrijdt, zuncai de uitgaven voorshands blijven toene men. Verder is ingediend een. ontwerp van wet tot vaststelling van de begroeting van uit gaven tot voltooiing van het vestingstelsd dienst 1320. In totaal wordt aangevraagd1 298.000 voor het aanbrengen van eenige noodzakelijke verbeteringen. Behalve dit be drag zal nog ongeveer 670.000 worde*1 aangevraagd voor onteigening en 2>..wu ten behoeve van noodzakelijke voorzieningen aan de verdedigingswerken, welke op de aan te koopen c.q. te onteigenen gronden zijn ge maakt. Deze bedragen zullen in den loop van 1920 bij suppletoire begroeting worden aan gevraagd. INTERPARLEMENTAIRE UNIE. De Kamerleden mr. Fock en jhr. mr. Van Doom zullen, daartoe afgevaardigd1 door de Nederlandsche groep van de Interparlemen taire Unie, zich heden naar Genève begeven om de vergadeing bij te wonen van den Con- seil de lUnion Interparlementaire, waar over de belangen der unie zal worden beraad slaagd. De voorzitter van de Kamer zal in elk geval den 14den dezer terug zijn, als de Kamer weer in openbare zitting bijeenkomt. STAATSCOMMISSIE VOOR DE LUCHTVAART. Naar het Corr. Bureau vemeémt zal de mi nister van Waterstaat eerlang de instelling bevorderen van een Staatscommissie welke de reg ering zal hebben voor.te lichten betreffen de de maatregelen, welke in de naaste toe komst op het gebied der luchtvaart zullen zijn te nemen. Is het Corr. Bureau wel inge licht, dan zal het voorzitterschap dezer Staatscommissie word' bekleed door mr. J. B. Kan, secretaris-generaal in algemeenen dienst. KAAS EN BOTER NAAR BELGIë. De Brusselsche medewerker van de Maasb. seint d.d. 1 dezer: Naar wiji vernemen, heeft de Belgische mi nister van bevoorrading met de Nederland sche regeering een contract gesloten voor de levering van 700.000 kilo kaas en boter. De leveringen zullen nc deze dagen be ginnen. De maximum-prijs voor Nederlandsche bo ter blijft op 10 frank gehandhaafd. NEDERLAND EN BELGIë. Havas-Reuter meldt uit Brussel: Naar aanleiding van een door Woeste (katholiek) gemaakte opmerking dat de be trekking van. België met Nederland te wen- schen overlieten en de vrees bestond dat de toestand zich nog zou verscherpen, zei de minister van Buitenl. Zaken dat onderhande lingen. waren begonnen en werden voortge zet. De openbare meening, zei de minister, steunt onze rechtvaardige, standvastige en bescheiden eischen Wij hebben de stellige hoop voldoening te erlangen. Ik twijfel met of de eischen, die wij als esenstieel beschou wen voor de ontwikkeling van België en on ze welvaart, zullen uitloopen op een over eenkomst, maar er vallen kwesties op te los sen. De' minister gaf nogmaals uiting aan zijn verlangen tot een accoord te komen. Van tal van blanken werden goedkeurende uitroepen vernomen. STAKING DER SUIKERGROSSIERS. Men schrijft ons: Dinsdag 30 Sept. hielden te Utrecht de Nederl. Grossiersbond en de Nederl. Suiker- bond een vergadering om de nieuwe suiker regeling te bespreken. Uit de mededeelingen der samenwerkende besturen bleek aldra, dat noch het Rijkskantoor voor Suiker, nóch de pas opgerichte Centrale Suikermaatschappij iets naders „konden" mededeelen over de re geling, die 4 Oct. een aanvang zal nemen. Niemand kon of wilde den tusschenhandel, die de belangrijkste rol is toegedacht bij de nieuwe regeling, eenige nadere toelichting verstrekken. Uit de mededeelingen van de hel per de besturen kwam duidelijk naar voren, dat door do bespreking van den Minister met de eerst kort opgerichte Centr. Suiker-Mpij. over den tusschenhandel beschikt was, zonder deze ook maar eenigszins in die regeling te ken nen. Ware deze nu van zoodanigen aard, dat er voor den tusschenhandel van eenige winst sprake kon zijn, dan zou deze zich, hoe on gaarne zij ook een regeling zoude aanvaar den, waarin hij niet gekend is, zich daarbij hebben neergelegd. Nu echter door de bu- reau-cratische maatregelen den tusschenhan del een ontzettend zware last wordt opgelegd, zonder dat daartegenover éénige winst staat, meende een groot aantal leden daartegen een ernstig woord van protest te moeten doen hooren. Uit de discussiën bleek ccjht<% dat een woord van protest een #èkjött^aische uit spraak zou zijn van de vergaÏKtriiig. Een aanvankelijk voorstel van het Bestuur om te trachten door onderhandeling tq overeenstemming te komen, bleek absolui: geen steun te ontvangen, omdat uit de mede deelingen van het Bestuur zeer duidelijk naar voren kwam, dat besprekingen met de gros siers niet noodig werden geacht en het naar de meening van de Regeering alleen voldoen de was met de opgerichte Suiker Mpij. de zaak te regelen. Namens de N.-H. Grossiersibond werd de volgende motie ingediend: De vergadering, belegd dóór den Ne derl. Grossiersbond en den Nederl. Suiker- boad, bijeen in Hotel „De l'Europe" te Utrecht weigert hare medewerking te ver- leènen aan de suikerdistributieregeling, 'a deze thans is vastgesteld. Deze motie, krachtig verdedigd en door het Bestuur overgenomen werd met alge meene stemmen aangenomen. De hoofdgrieven Her grossiers zijn wel' deze: 1. Het boxmenstelsel als verrekeningsmid- del. 2. De brutowinstmarge van 1.25 baal. 3. Het beschikken over de tusschenhandel zonder categorie gehoord te hebben. Ter toelichting diene het volgende: 1. Iedere winkelier verkoopt suiker op de bon en levert deze in bij den grossier, die hem voor iedere bon 15 cents moet uitbetalen, zijnde het verschil tusschen den maximum prijs en wereldprija -f winstmarge (voor den winkelier 4.50 per baal.) Ter vergadering werd reeds beweerd, dat, waar onder het oude bonnenstelsel reeds zoo veel valsche bonnen in omloop waren, het niet uitgesloten zoude zijn, nu deze een be langrijke geldswaarde vertegenwoordigen, dit euvel niet zou ophouden. 2. De grossiers ontvangen de suiker niet franco (sedert een klein jaar vergoedde het R. K. S. de vrachten), waardoor voor iedere baal 70 centa a 1.vracht moet worden betaald. De grossiers moeten als kassier fun geeren voor het R. K. S. voor de uitbetaling der bons, waarv.D groote bedragen gemoeid gaan, terwijl de verrekening eerst na 4 weken plaats vindt, hetgeen een belangrijk rentever lies veroorzaakt. Voor ieder baal moet worden ontvangen 400 bons en ontbreekt er 1 bon, dan is een bedrag van 15 cents verloren. 3. Bij het samenstellen van "deze regeling is alleen rekening gehouden met de febrikan- ten en werd, Zonder hen daarin te kennen, be schikt over tusschen en detailhandel. Het ge volg van deze regeling moèet zijn een belang rijke uitbreiding van personeel voor de gros siers, terwijl de brutowinstmarge dit niet toe laat, want deze wordt reeds vóór het ontvan gen van de suiker negatief. Hoewel algemeen betreurd werd, dat men tot deze scherpe maatregel moest overgaan, omdat daardoor zeer veel last werd bezorgd aan de winkeliers en consumenten, meende de vergadering, ook in het belang der winke liers, niet anders, te kunnen handelen. De gevolgen van het genomen besluit zullen zijn, dat vanaf 1 October de grossiers geen suiker zullen afleveren. Na deze uiteenzetting meenen wij te mo gen aannemen, dat het publiek niet anders aan met de houding der grossiers kan instem men. Hebben wij dan een zoodanig democra tisch ministerie, dat overt een categorie nijve re handelslieden, die een belangrijk deel der belastingen opbrengen, wordt beschikt zon der hen daarin te raadplegenDe beslist wei gerende houding van aen geheelen tusschen handel moet den Minister toch doen inzien, dat zijn regeling fout is, dat zijn adviseurs zeer eenzijdig zijn. De minister moet reke ning houden met de tusschenhandelaren en nu zij genegeerd zijn, nu weigeren zij. Voor den Minister de gevolgen der suiker misère 1 i DE NIEUWE SUIKERREGELING. Een gisteren te Rotterdam gehouden verga dering van grossiers in suiker heeft na uit voerige bespreking van de nieuwe door het Rijkskantoor van Suiker bekend gemaakte be schikking van den minister van landbouw omtrent de distributie van suiker, eenparig besloten zich te vereenigen met het besluit van de vergadering van den Neerlanschen Grossiersbond en van den Nederlandschen Suikerbond, te Utrecht gehouden, welke ver gadering weigerde haar medewerking te ven- leenen aan de suikerdistributieregeling zoo als deze thans is vastgesteld. De minister van landbouw werd van dit besluit telegra fisch in kennis gesteld. De vergadering overwoog, dat het voor de ALKMAARSCHE Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post I 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1