DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1919. 6 OCTOBER No 285 Honderd een en twintigste Jaargang Buitenland. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en t-twst.dagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling 3 maanden voor Alkmaar I' 1.(15, franco door het ge- ecle ityk f i UI». Afzonderlijke en bewijsnummers 6 Cents. MAANDAG Bnitenlan(inch overzicht. Prijs der gewone Advertentiën Per regel f 0.15. BQ -groote contracten rabat. Groote lel tern maar plaatsruimte. Brieven franco aars 4e N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HËKMs. ËOSTËK k ZOON, Voordam O 9. Hiunonland. □it nummer bestaat uit 2 bladen, scherp ai. Zij protesteert tegen dwangmaat regelen als in de nota yan maarschalk Foch tot uiting komen en waarin zelfs met hervat ting der blokkade gedreigd wordt, hoewel juist die liongerblokkade door tot chronische ondervoeding te leiden, de schuld van Duitschland's elkndigen toestand is. De regeering stelt ten slotte voor, een com missie te benoemen, bestaande uit Duitsche en geallieerde vertegenwoordigers, die na onderzoek van den stand van zaken maatre gelen kan treffen. Een ingrijpen van de zijde der Entente zal niet uit kunnen blijven. Zij heeft E'.ulsch- land in militair opzicht te veel verzwakt, dan dat zij thans nog een krachtig militair optre den van Duitsche troepen tegen hun weiger achtige kameraden ia de Oostzee-provincies kan verlangen. Uit Berlijn wordt ioraeld, dat de meinaIbe- werkersstaking voo- fcauurt. De stakingsleiders hebben de regeering ge meld, dat zh niet op het voorste! om nieuwe onderhandelingen te beginnen, ingaan, wan neer zij niet weten hoe Het nieuwe scheidsge richt zal zijn samengesteld en wie de onpar tijdige voorzitter daarvan zal zijn. De werk gevers zullen een voorstel tot directe onder handeling met de arbeiders overwegen. Het aantal stakers neemt toe en in de tramwerk- plaatsen heeft het personeel een sympathie- staking van 24 uur gehouden. Men verwachtte evenwel spoedige onder handeling met de werkgevers. Lloyd Oeorge heeft een bijeenkomst van meer dan drie uren met de stakingsleiders gehad, aanvankelijk zonder tot eenig resul taat te komen. De spoorwegarbeiders hebben het regee- ringsaanbod om arbitrage in te roepen ge weigerd en wenschten alleen een wapenstil stand van zeven dagen: te sluiten als de re- gcering zich bereid zou verklaren over de loonen te onderhandelen vóórdat het werk hervat wordt De transportarbeiders zouden Dinsdag een conferentie van alle vakvereenigtngen bijeen roepen en de reeds aangewezen bemidde laars, die tot nu toe vergeefschen arbeid de den, zouden trachten beide partijen op een vooraf gestelden grondslag rogmaals tot be sprekingen te bewegen. De regeering begreep heel goed, dat een mislukking van deze staring voor andere ar beidersgroepen een waarschuwing zal zijn, dat zij door tot staking over te gaan, een ne gatief succes behalen. En omdat de regeering van de sympathie van pers en publiek verze kerd was en daar zij wist over voldoende hulpkrachten voor het doorvoeren van haar plannen te kunnen beschikken, bleef zij een weigerachtige houding innemen. Volgens het regeeringsrapport hebben steeds meer stakers het werk hervat. Zij krij gen het ingehouden loon weer uitbetaald en komen op liun oude plaatsen terug. Het aantal dienstdoende treinen vermeer dert dagelijks. Alle uraafschapsoverhedcii zijn uitgenoo- digd om burgerwachten te vormen, die met de politie voor de bescherming der werkwil ligen en het handhaven van de orde moeten zorgen. Een nader bericht brengt de verblijdende tijding, dat het spoorwegconflict opgelost is. De algemeene spoorweg-staking is, naar uit Londen gemeld wordt, opgeheven. Veertien arbeidersleiders, die sinds Woens dag j.l. hun bemiddeling hadden aangeboden in het conflict -tusschen de spoorwegarbeiders en de regeering hadden Zaterdag wederom pogingen gedaan om een basis te vinden voor een overeenkomst. Zij hadden een langdurig onderhoud met het Uitvoerend Oomité van de spoorwegarbeiders, waarna zij twee uren confereerden met Bonar Law. Tijdens de con ferentie met het Uitvoerend Comité van de spoorwegarbeiders, was men overeengeko men, dat men een bespreking zou houden met Lloyd George in Downingstreet. Het onderhoud met den premier was om vier uur 's middags geëindigd, daarop werd door de regeering bekend gemaakt, dat de staking was opgeheven. Dit verblijdende nieuws werd met luid gejuich begroet door de groote menigte, welke zich voor het verblijf van den premier had opgesteld. De voorwaarden van het vergelijk zouden gisteravond op een massa-meeting van spoor wegmannen worden bekend gemaakt. De arbeiders hebben last gekregen het werk onmiddellijk te hervatten. Zooals wij reeds eerder meldden, heeft de Entente een driegende nota tot de Duitsche regeeringgericht inzake het terugtrekken der troepen uit de Oostzee-provincies. Maar onder die troepen schuilen ook mannen met d'Annunzio-karaktcrs, die een voudig weigeren de bevelen uit Berlijn op tfl volgen. En de Duitsche regeering is, dank zij de voorschriften der Entente, niet militair sterk genoeg meer om dc onwilligem met geweld tot gehoorzaamheid te dwingen:. liet eenige wat de Duitsche regeering. dus doen kan baar machteloosheid betoogen en daarbij een beroep op het gezond ver stand der Entente-autoriteiten doen, om hun bedreigingen niet ten uitvoer te brengen. De Duusche regcerlng wijst er op, dat zij reeds op 25 September vastgesteld heeft, dat de troepen, die .aan liet ontruimingsbevel niet gehoorzamen, geen soldij en geen eten zullen krijgen. Op troepen, die de Duitsche grens naar de Oostzee-provincies willen overschrij den, zal geschoten worden en het ammunitie- verbod is streng verboden. Generaal Von dei' Goltz ia teruggeroepen en tot de troepen is een oproep gericht, waarin zij er op gewezen worden, welke ge varen en ellende zij voor hun landgenooten kunnen veroorzaken indien zij ongehoor zaam blijven. Dit alles, zegt de Duitsche ergeering, moest ons vrijwaren voor het ongerechtvaar digde verwijt, dat wij het verzet der Duitsche troepen als voorwendsel gebruiken om onze verplichtingen inzake de ontruiming van het Vroegere Russische gebied niet na te komen. De Duitsche regecring keurt het overgaan vea Duttacho troepen in Russische formaties Telefoonnummer 3. DE AMERIKAANSCHE SENAAT EN HET VERDRAG. Ondanks de bewering van Lodge, dat het verdrag, als het niet met een meerderheid van meer dan de 33 vereiéchte stemmen zal wor den verworpen, door befferkende toevoegin gen radicaal gewijzigd moet worden, is de algemeene opinie, dat het verdrag geen ge vaar loopt en aangenomen zal worden'met de volgende bemerkingen: Ten eerste moet de Monroe-leer uitdrukke lijk bekrachtigd worden, ten tweede moet het Congres het recht hebben, te bepalen of de troepen van de Vereetiigde Staten in Europa mogen worden gebruikt, ten derde moet de volkenbond niet hei. recht hebben zich te mengen in zuiver binnenlandsche aangele genheden van de Verccnigde Staten. OM EEN KEIZER-FQTO. Een fotograaf van een geïllustreerd tijd schrift trachtte Zaterdag, gekleed in boereu- kleeding, den ex-Keizer te kieken. De politie kwam tus8cheubeiden en weuschte op de pla ten beslag te leggen. Zij kocht van den foto graaf 2 platen voor 5de fotograaf moet echter hun blanco platen hebben gegeven De ex-Keizer toonde zich, bemerkend dat hij gefotografeerd werd, daarover verstoord, DEMOCRATIE EN MILITARISME. Tusschen de èd ver ten tie-ko lommen van sommige Duitsche bladen kan men tegen woordig ellenlange annonces lezen van ont bonden regimenten die hun „eerelijst" publi- ceeren. In bewoordingen als „Het regiment voelt het als een „heilige plicht", om vóór het lot hem den weg van Duitsch lands groot heid wijst, in warme dankbaarheid „al die genen" te herdenken, die op het veld van eer achtergebleven zijn", geeft men blijkt nog niets te hebben geleerd. De lijst bevat dan de namen van honderd tot tweehonderd luite nants. „Feldwebels", vaandrigs en tot slot in één h twéé regels gedenkt men de 3500 tot 3800 en meer onderofficieren en manschap pen, die den heldendood otierven. Precies als in den tijd vóór de revolutie be gint de Pruisische mcuschheid pas bij de of ficieren. DE NIEUWE DANSEN. De „Académie des maitres de dause de Paris" heeft een bijeenkomst gehouden om te beraadslagen over dit probleem: Welke dansen zullen er van den winter gedanst wor den? De heeren en dames professoren, leden van deze doorluchtige Academie, hebben in een enkele vergadering tot een beslissing kunnen komen. Na een dans-demonstratie zijn uiet alge meene stemmen de volgende dansen toegela- en: caprice-valse. Jazz, fox trot, tango •(her zien en verbeterd), one-step en valse hésitati- 00. WILSONS TOESTAND. In 'te Zaterdag uitgegeven bulletin, deelen de geneesheereo merle oat em lichte verbete ring in de. toestand van den president inge reden is Gisten hebben Wilson's geoeesheeren tweemaal consult gehouden, waarna dr. Grayson mee"-deelde dat de temperatuur zoo goed nl® normaal was en ook de bloeddruk bevredigend vas. De president heeft den ge- leelen d°g het bed gehouden. Men vertelde lean, dat alle amendementen van Fall in den senaat verworpen waren, hetgeen hem zicht- >aar genoeg® deed. Het laatste bulletin luMt als volgt: De president heeft des nachts goed gerust. De toestand te gunstiger. Staatsecretaris Lanring heeft het kabinet tegen Maamdagnamiddag bijeengeroepen. Hij zal bet praesidium waarnemen. Op het Witte Huis wordt verMaard, dat geen bijzon dere beteekenis aan deze kabinetszitting ge hecht worden moet, daar zij voornamelijk ge houden wordt, teneinde de plannen voor de aanstaande arbeidsconferentie te bespreken. In 't programma van koning Albert's' be zoek heeft men in verband met Wilsonziek te ook groote wijzigingen moeien brengen. Onveranderd is geb oven hei bezoek aan Buiialo en Boston, waarna de Koninklijke familie zich naar Spn Francisco begeeft. GEVALLEN VAN SABOTAGE BIJ DE SPOORWEGSTAKING. De volgende diaden van sabotage worden De trein van Londen naar Bristol ont kwam bij Swindon terüauwemood aan een groot gevaar. Een otuk raü van 17 voet leng te en een groot stuk hout waren dwars over de rails gepjaatst. De wielen der locomotief dreven het uuk hout ever een afstand van 700 yards vooruit, Zonder dat een ongeluk plaats had. Een dergelijke versperring werd elders op dezelfde lijn aangetroffen. Tusschen Camel ford en Exeter ontdekte men bijtijds een groot stuk ijzer op de rails. In Schotland heeft men gepoogd, treinen te doen verongelukken door dwarsliggers over de rails te leggen. Ook is er met steeneu naar de treinen geworpen. In de de locomotievenloods van een station te Glasgow is een locomotief beschadigd. Bij Boeten in Lincolnshire werden de af- sluitboomen van een overweg vastgezet. Vrijwillige bestuurders van auto's werden eveneens aangevallen. Naar twee chauffeurs werd een bijtende vloeistof geworpen. Zij moesten in het hospitaal worden behandeld. In Farningdonstreet, I onden, vielen sta kers een wagen aan, waarin spoorweggoede ren werden geladen. De beide arbeiders, die daar aan het werk waren, verdedigden zich tot de politie kwam opdagen. Vier vrijwillige arbeiders, die slechts op de spoorwegpaarden pasten, werden eveneens aangevallen en mishandeld. Een staker wierp modder naar een tele grambezorger van het ministerie van levens middelen, doch deze aapte van zijn motorrij wiel af cn gaf den aanvaller een flink pak slaag. Nog tal van kleine incidenten worden ge meld, doch nog nergens heeft de sabotage cmstlgè gevolgen gehad. RUSLAND EN DE BALTISCHE STATEN. Iieï Lithausche Persagentschap te Kopene- hagen meldt, dat de conferentie te Dorpat van de vertegenwoordigers van de Baltische Staten, inclusief Finland, heeft besloten, met het doel de oprechtheid van het vredesaaur bod van Rusland op de proef te stellen, voor waarden samen te stellen, ten einde een duur- zamen wapenstilstand te verkrijgen en dc Baltische staten tegen de bolsjewistische actie te bescherme». Zoodra deze voorwaar den door de bolsjewistische regeering zullen zijn aangenomen, zal onmiddellijk een wa penstilstand intreden. BEVORDERING VAN DE KOLEN- PRODUCTIE. Ter bevordering van den aanvoer van ko len uit Opper-Silezië is een groot opgezet plan ontworpen, dat aan het Ministerie is voorgelegd. HET DUITSCH-POOLSCHE VERDRAG Hét binnen eenige dagen aan de Nationale Vergadering toe te zenden Duitsch-Poolsche verdrag over de vrijlating van vastgehouden personen wordt in de Duitsche pers gepubli ceerd. i iet verdrag is begeleid van een mucawisse- ling, uit welke blijkt, dat beide partijen er in toestemmen, dat de bepalingen oveï de vrij- ating niet behoeven te wachten op de ratl- 'icatie in de eerste plaats gunstig voor de wederzijdsche krijgsgevangenen. KONING ALBERT IN AMERIKA. De Koning der Belgen heeft den toren van Woolworth bezocht, de Beurs en verschillen de andere inrichtingen. Hij dejeuneerde in de Bankiers-club, waar hij geestdriftig, werd ontvangen. Aan het dejeuner hield Koning Albert een rede, waarin hij de gevoelens van dankbaarheid van het Belgische Voljf tot uit drukking bracht Hij noemde Hoover de vriend van de Belgische natie. De Koningin, vergezeld van Sevr. Hyraan, de vrouw van den burgemeester, baronesse Cartier, mevr. Mali, vrouw van den Belgischen consul, en gravin Caraman Cbimey bezicht versdiil- ende hospitalen, het Rockefeller- Instituu t en eenige kunstmusea KORTE BERICHTEN. Prof Dalbruck is benoemd tot Duitsch commissaris voor de uivoering, en tenuit voerlegging van het Duitsch-Poolsche ber- drag van 1 October en is naar Posen vertrok ken. Uit de Baltische provincies wordt ge meld, dat verscheidene Duttsche troepenfor maties reeds op weg zijn uaar Duitscnland. Te Boedapest beschouwt men de zending vaii een Hongaaische afvaardiging naar Bel grado als een teckeu, dat dc llongaarsche en Roemeensche toenaderingspolitiek ia mislukt. Uit Agram wordt gemeld, dat Monte negro sedert eenige weken in een voortdu- reuden strijd Is gewikkeld tegen de Servische bezettingstroepen De Vossisdie Zeitung vermoedt, dat de terugroeping van den Belgischen zaakgelas tigde in Luxemburg moet worden toegeschre ven aan den uitslag van de volksstemming. België vat den uitslag van het referendum op als een vijandelijke wilsuiting van liet Belgi sche volk. Naar thans bekend wordt heeft de Pe- ruaansche socialistische partij met kracht ge protesteerd tegen de voorwaarden van net vredesverdrag van Versailles, dat thans evenwel door Peru is geteekend. Bij de bespreking van de Engelsche spoorwegstaking worat in de Duitsche libe rale pers erkent, dat dé Engelsche regeering tegen deze staking buitengewoon krachtig is opgetreden. De regeering heeft door geno men maatregelen om het verkeer en de voed selvoorziening gaande te houden, den strijd gewonnen en den goeden indruk gemaakt op de openbare meening. De Senaat der V. S. verwierp alle amen dementen van senator Fall, strekkende om Amerika uit te schakelen uit alle commissies ingevolge het vredesverdrag, behalve de com missie voor heit herstel Volgens het bulletin van den geneesheer van Wilson, is de president zeer z.ek. STAATSCOMMISSIE HERZIENING BURGERLIJKE WETGEVING. Zondagmiddag Is lm hot departement van justitie de staatscommissie geïnstalleerd, in gesteld bij' Kon. besluit van 13 Sept. 1919, tot herziening der burgerlijke wetgeving. De minister van justitie hield daarbij een redevoering. DE SAMENSTELLING DER .NEDER- LANDSCHE DELEGATIE. De Nederlandsche delegatie ter conferentie te Washington zal Vrijdag a.s. vertrekken. Naar het Maand. Ochtendblad verneemt, zal de delegatie als volgt zijn samengesteld: Als regeeringsvertegenwoordiigers zijn aangewezen mgr. Notens en de heer Van Tienen (oudste arbeidsinspecteur), voor de werkgevers vertrekt de heer Verkade van Zaandam, voor de werknemers' de heer J. Ou degeest. Alleen aan den arbeidersvertegenwoordi ger zullen adviseurs worden toegevoegd. Als zoodanig zijn door de regeéring aangewezen dé heeren Serrares (R. K. Vakverbond), en Holtrop (Neutraal Vakverbond). Het N.A.S. zal niet vertegeuewoordigd zijn, naar dit blad meent te weten, om primcipieele redenen ALKMAARSCHE COURANT GENEESKUNDIG ONDEiDZCES VOO® HET HUWELIJK. Ook in Biuitechiand gaan ®r thans stemmen op, die pleiten voor het gróaeesfemnr dig ondersoek voor het huwelijk.- Ook «fcax voelt men eohter de groot© moeilijkheid], dat da wetgever het rech* wou hebben, stóó diep in het intiemste xnisstsdhéLöfc geluk in te grijpen, én sails de atnadbt fflou, bezitten, iemand het huwelijk te verbieden Onlangs is voorge steld, dat men hot gufclick in (koe wc? lie geen dwang s»u ©sdeggOT» maar .absolute vrijheid zou laten, cm zich aan oen onder zool: te- onderwerpen. De regeering moet voor eiken arts speciale formulieren beschikbaar stellen, waarop nauwkeurig is aangegeven, in welke gevallen huwelijk moet worden afgera den en hoe het onderzoek moet geE hieden. Do dokter stelt den jongeman, die wenscht to huwen op diens verlangen, een ondertee- ken-de verklarjpg ter hand. Den stóhoonvadar in spo zal het, naar men meent, makkelijker vallen naar dit document te vragen, dan zich op andere wijze van de gezondheid van den pretendent voor zijn dochter te overtuigen. In Duitsohland, waar meer hog dan hier, officies! naar de hand van een jong meisje gedongen wordt, heeft b.< voorstel wel kans van slagen. ALS HET NIET WAAR IS..... In de „Wartburg" geeft» de Luthersche Ds. C. F, Westermann een verhaal vast de volgën» de, wel aardige geschiedenis, die eenigea tijd geleden ergens gebeurd móet zijn. De Eerste Paaschdag is aangebroken en de gemeente vergaderd in de -.eik. Do predikant spreekt met bezieling. Helaas, kort voo' h eindigen zijner preek wordt nij door 'r n^us< bloeding overvaÏLen en moet den kansel veria» ten. Zijn collega, mede in de kerk aanwezig, neemt onmiddellijk zijn plaats in. Een reeds langen tijd in rustige, sluimering verzonken ouderling heeft van dat alles niets bemerkt Maar nu wordt hy wakker, ziet naar dsn pre ekstoel, wrijft zich de oogen uit en is zonderling verbaasd den anderen predikant op den kapsel te zien. Hij stoot zijn buurman aan met de oogen vragend wat dat beteekent. Deze is een guit houdt zich heelemaal niet verwonderd en zegt: „Wat wil je toch?" „Nu", is het antwoord, „hoe komt Ds. .-. zoo opeens op den preekstoel?" „Wel, hij moet immers preeken." „En Ds. dan?" „Maar dat was gisteren. Eersten Faasch» dag." De ouderling loopt ontsteld uit Üe bank, prevelend: „Hoe vreeselyk, wat zal mijn vrouw wel zeggen, dat ik einds gisteren hier in de kerk ben blijven slapen." EEN VERGISSING. Op een smoorheeten zomerdag hing de Maarschalk de Turenne in zijn hemdsmouwen en met een kalotje op uit het venster van zijn antichambre. Een van zijn knechten kwam binnen en in de gedachte, dat zijn heeer een bediende uit de keuker was van achteren gezien had hij ex veel .an liep hij zachtjes op hem toe en gaf een ferme pats voor zyn broek. De Maarschalk keek verserhikt om. De knecht herkent inoens zijn meester en zinkt onsteld op zijn knieën: Monseigneur, ik dacht dat het Georges was..... En nog, al was het Georges geweest, antwoordde de Maarschalk, zich de pynlyae plek wrijvend, daarom hoefde je hem nog niet zoo hard te slaanl „Der Tag" imoLdt uit Mrtau, dat géné raal Éberhardt de commandant van de 20ste Ryksweerbrigade tot opvolger van den naar Duitsohland teruggekeerden generaal Von der Goltz is benoemd. Generaal Éberhardt heeft de opdracht -ontvangen de -ontruiming van Koerland en Lithauen door de Duitsche troepen uit te voeren. Het Duitsche ant woord op de Baltische nota der Entente is klaar en reeds naar Parijs.ajfgezonden. Een telegram uit Petersburg meldt, dat te Moskou een -complot is ontdekt van de Democratische Centrale Partij, waardoor onderhandelingen zouden worden aange knoopt met Deni-kin, 60- personen, waaronder een professor en 2 generaals werden gear resteerd. Onder verwijzing naar medisdeelingon in de pars, waarin gemeld wordt, dat de Zuid- Slaven hun strijdkrachten motbiliseeren, maakt het Zuid-Slavisch hoöf-dkwartier de volgende meded'eeling bekend„Wij zijn op nieuw gemachtigd te verklaren, -dat de be richten meldende de mobilisatie van onze troepen bij Eiume en andere- plaatsen en welke door zekere bladen met beslistheid verspreid!, geheel uit de lacht zijn gegrepen. Volgens -hier ontvangen telegrammen staat Italië voor den zwaa-rston crisis, welke d laatste jaren werd doorgemaakt. De socia listen herhalen hnn verklaringen' iedieren dag en deze worden steeds dreigender. De toestand1 in het leger wordt steeds slebhter en dienstweigeringen is geen vreemd verschijn sel meer. De Italiaansche gewelddaden tegen de Zuid-Slaven in Eiume nemen toe. Dagelijks hebben huiszoekingen plaats, terwijl vele personen in d'e gevangenis zijn geworpen. Amerika schijnt thans niet langer rusteloos te willen toezien. In de -have, van Stpalato zijn 12 Amerikaansche oorlogsschepen gear riveerd. De aanwezigheid van deze strijd1- krachtan wordt -opgevat als- een teeken dat met een blokkade van Italië -of een interven tie van A!marik;a inzake den strijd om Eiume, moet worden rekening gehouden. Aan de grens tusschen Zuid-Slavië en Italië hebben de Italianen troepen samen ge trokken, welke een bedreiging voor -de Servi sche £Lan!k beteekent. In de Balmatische kuststreek hebben gevechten en -bloedige botsingen plaats gehad tusschen de iServiërs en ItaKaneü. "Armunzio is van plan, zoodra hij troepen genoeg heeft Spalato en Dalma- tie tot Attar-o bezetten. Te Eiume hialdi hij een toespraak tot J volksmenigte en" Eet het volk den- eed afleggenEiume aan Italië -of den dood. De Nationale Baad van Eiume heeft tegen db afkondiging van de blokkade protest aangeteekend-. - Volgens berichten uit Fiume is de stad sinds 25 September gdheel van het verkeer afgesloten, zoowel met Italië als met IJgo- Slavië. De onrust -onder de bevolking is zeer groot, men vreest militaire verwikkelingen met Yugo-Slavië. De Rumeensche „T'emps" verneemt van gezaghebbende zijde, dat de militaire partij te Belgrado tengevolge van de gebeurteniseen te Eiume steeds luider den oorlog eischt tegen Italië en voortdu rend" -aan invloed wint. De actie der monarchisten, die in groo te aanplakbiljetten met den konigs'kroon de oprichting van een- Royalistische Partij aan kondigen, welke een Nationale Vergadering bijeenroepen wil en ov&r den staatsvorm zal beslissen, eventueel met d'e keuzo van. een koning, veroorzaakt [groote opwinding. Du Ern«scha Senaat zal waarschijnlijk a.». Woensdag de besprekingen aanvangen o-ver do ratificatie van het vredesverdrag mot Duitsohlandi.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1