Ouderdomsrente. (liemengd Nienws. i'i ovinciital i\ ieuvv> Telegrammen van lieden. Reutei' seint uit Parijs dd. 2 Oct. De Opperste Raad besloot de Nederland- sclie regeering te verzoeken haar toestemming te vérleenen tot de wijziging van de conven tie van Mannheim, gelijk is voorgeschreven bij art. 354 van het Vredesverdrag. De Nederlandsche Regeering is ook, uitge- noodigd in onderhandeling te treden met al de mogendheden vertegenwoordigd in de ge allieerde Rijn-commissie met toevoeging van Zwitserland. Het Handelsblad teekent hierbij aan Men zal zich herinneren dat in Hoofdstuk IV van het Vredesverdrag de wijzigingen zijn opgenofnen, aangebracht in de Mann- iieimer Conventie van 17 Oct. 1868 en het dotprotocol. In art. 354, vijfde alinea, wordt bepaald dat de geallieerde en geassocieerde mogendheden zich het recht voorbehouden, over deze wijzigingen met Nederland in on derhandelingen te treden NEDERLAND EN BELGIë. Uit Maastricht meldt men aan het „Vad.": Naar .aanleiding van de te Brussel heer- schende vijandige stroomingen ten opzichte van Limburg heeft onze Regeering, die daar van reeds eemgen tijd op de hoogte was, en kele voorzorgsmaatregelen genomen en op alle wegen die naar België leiden, uitkijk- en bewakingsoosten geplaatst. Het garnizoen van Maastricht is gistermorgen naar Eys- den, het Zuidelijkste punt van Limburg, ge trokken. Natuurlijk, dat naar aanleiding hiervan allerlei overdreven praatjes de ronde doen. Gistermorgen werd met stelligheid verteld, dat in Luik een onderzeeër in de Maas Lag om naar Maastricht te vare l Zij v/aad echter op hoog water, werd er met een lachje bijgevoegd. Havas sient uit Brussel: Volgens "de Soir zegt men, dat Nederland elke gedachte van een defensief verbond met België van de hand wijst, maar er in zou toesiemmen aan de groote mogendheden ze kere waarborgen te geven voor het geval Bel gië bedreigd zou worden. In zake de Schel de zou Nederland er in toe stemmen het stel sel van gemeenschappelijk toezicht, dat thans door commissarissen der beide regeeringen uitgeoefend wordt, eenigszins te wijzigen. Men weet nog niet of er wijziging in het loods-stelsel gebracht zal worden. Omtrent de scheepvaart op de Maas zou men een -for mule gevonden hebben, die de bezwaren, wel ke met het oog op de kanalen naar den Rijn voortspruiten uit de'exclaye van Maastricht zou opheffen. Men acht het waarschijnlijk, dat overeen stemming bereikt zal worden. ,Het Zuiden" Van 4 October bevait de vol gende verklaring van mr. Van Groenendael: In de Kamerzitting van 30 September j.l. was ik gereed om eene verklaring af te leggen naar aanleiding van de tegen mij gevoerde campagne. Nadat ik aanvanke- Hjkmet den president was overgekomen dat dit bij het begin der vergadering zou de plaats hebben, heeft deze na tusschen- komst van den heer Nolens, weder be zwaar gemaakt, mij dartoe het woord te verleenen.' Wijl er nu vóór. 14 October geen nieu we vergadering der Kamer zal zijn, stel ik er prijs op, reeds nu hier te verklaren; het is niet waar dat ik op 20 juni 1.1. of op welken anderen dag ook te Brussel of elders propaganda zoude hebben gemaakt voor de annexatie van Limburg bij België of voor het houden van een plebisciet. Wel ben ik in'principe voorstander van het democratische stelsel van het referen dum of volksstemming, hetwelk ik reeds 20 jaren geleden publiek heb verdedigd. De R.-K. Kamerclub heeft den enkëlen grond, dat ik deze meening heb durven uit spreken voldoende geacht om mij het lid maatschap te ontzeggen. Tegen hen, die mij in het publiek heb ben beleedigd, worden rechtsvevolgihgen ingesteld, DE SUIKERREGELING. Naar de „N. R. Ct" verneemt, hebben de heeren Fakkeldy, De Haan en Knottenbelt van den Nederlandschen Suikerbond en de heeren Leemhuis Sr., Leemhuis Jr., en Oos terhuis yan den Nederlandschen Grossiers- bond, een onderhoud gehad met mr. Van Eyk, souschef van de afdeeling Volksvoeding van hei departement van Landbouw. De vertegenwoordigers (der genoemde bonden hebben de bezwaren uiteengezet, die er voor de grossiers verbonden zijn aan de nieuwe suikerregeling, in het bijzonder wat betreft het bonnenstelsel, hetgeen met voorbeelden werd gestaafd. In overweging werd gege ven om de bonnen betaalbaar te stellen bij de gemeentebesturen, door welke maatregel ■de gossiers en ook de vtinkeliers zouden zijn gebaat. Voorts werd; in overweging gegeven de vergoeding van vracht wederom in te voeren. Bovendien werd teleurstelling uitgesproken over het feit, dat de organisaties niet in de nieuwe regeling gekend waren. Uit het onderhoud bleek, dat de regeering evenals de grossiers door de producenten wordt beheerscht. Ook bleek, dat het op het departement van den minister niet bekend was, dat de grossiers, overeenkomstig de be palingen van het Rijksbureau, na 30 Sep tember. niet anders mochten leveren dan in dustrie of inmaaksuiker. Daaruit blijkt'dus overduidelijk, dat het gebrek aan Suiker, vooral in de groote steden, allerminst gewe ten kan worden aan de grossiers of aan het door hen genomen besluit om niet mede. te werken aan de nieuwe regeling, doch uitslui tend' aan de maatregelen van het Rijksbu reau. Voorts hebben de vertegenwoordigers der bonden de berichten tegengesproken, dat door het vestigen van depots in verschillende deelen van het land door de Suikermaat schappij, de grossiers geholpen zouden wor den. In tegendeel, men was overtuigd dat door dezen .maatregel de moeilijkheden groo- fer zouden worden. De vertegenwordiger van den minister heeft overweging van de bezwaren in wen- schen toegezegd. FEESTVIERING OP 3 OCTOBER TE LEIDEN. Men schrijft ons: Lenige indrukken der buitengewone 30e feestviering op 3. October j 1. te Leiden: De geheele stad ia ieestelijken tooi; verscheidene buurtcoinmissies gevormd; bijna alle hoofd straten en ook veie zijstraten en stegen Üraai versierd met guirlandes van demiegroen, palm, bloemen enz.; de uitgestoken vlaggen niet te tellen; de geheele bevolking van 's mor gens vroeg tot 's avonds laai in opgewekte feestelijke stemming op het „Schuttersveld", op pleinen, grachten en straten; niemand in huis; aiie werknemers een vrijen dag, de werkplaatsen leêg; vele winkels en de fabrie ken gesloten. 's Morgens ÖVz uur uitvoering van koraal- muziek; van 8 tot 10 uur uitdeeliag van brood en haring aan 2100 personen; 's na middags van 1 tot ongeveer 6 uur (met een pauze van ruim een half uur) groote „Histo rische Optocht", die schitterend geslaagd is, waaraan door tal van Leidsche Vereenigin- gen deelgenomen werd en waarin alle stan den van Leiden, ook eemge van heit Studen tenkorps vertegenwoordigd waren; 's avonds onderscheidene uitvoeringen en voorstellingen in de verschillende gebouwen en terreinen; op het „Schuttersveld" feestelijkheden gedu rende den ganschen dag;!alLe versierde stra ten 's avonds schitterend geïllumineerd; zal van versierde gevels 's avonds eveneens ver licht; prachtige verlichting (alle avonden van de feestweek) van den geheelen gevel, in al zijn lijnen, van het Stadnuis met duizen den lichtjes. Een winkelweek met een étalage wedstrijd, waaraan door 230 winkeliers deel genomen werd, die schitterend geslaagd is en een menigte zeer fraaie étalages te zien gaf. Alle rechtgeaarde Leidsche huismoeders schaffen 's .middags hutspot, zoo mogelijk met klapstuk; in de hotels en restauraties eet men heel voornaam: „Hachepot de earottes" natuurlijk ook met klapstuk, voor de Outzet- vereeniging te Alkmaar, om er jaloersch op te worden, en dan liefst tweemaal: bij de luch en het diner. In het Bestuur der 3-Ociober Vereeniging zitten Protestanten, Katholieken en Israëlie ten. Het ledental der Vereeniging is de laat ste weken aangegroeid tot ruim 4000. Voor de Ontzetvereeniging te Alkmaar om jaloersch op te worden. AANVARING. Zaterdagmorgen heeft aan de Maas ter hoogte van de Parkhaven te Rotterdam een .aanvaring plaats gehad tusschen de veerboot „Heen en Weer uo 10" en het aakschip „Eu genie" van schipper M. Keugerman, geladen mot steenkool. Het schip kreeg een lek in den voorsteven en werd, om zinken te voorkomen, door de politieboot tusschea twee steigers op den wal gezet. De veerboot bekwam geen averij. TEGEN DE DUURTE. De aMeeling Velseroord van den Chr. Nat. Werkmansbond nam in haar gisteravond ge houden vergadering met algemeene stemmen de volgende motie aan: „De afdeeling van. den Chr. Nat. Werk mansbond, op Vrijdag 3 October in vergade ring bijeen, protesteert ten sterkste tegen het opdrijven der prijzen en wenscht krachtig mede te werken om de duurte te bestrijden. Mocht hier een Consumenten vereeniging-wor den opgericht, dan zal de afdeeling dit ten zeerste toejuichen en zooveel mogelijk steu nen." Besloten werd tot gezamelijken inkoop van aardappelen en onderkleeding. VERPLICHTE KOFFIE LEVERING OPGEHEVEN. De verplichte levering aan het land van door de bevolking geteelde Koffie is in de ge westen Kediri en Soerabaja opgeheven. VIJF ORANJEVORSTEN GEDIEND. 1 De heer G. de Zoete te Baarn, die geduren de 48 jaren werkzaam is geweest in de bos- schen van het Domein Soestdijk, viert 8 Oc tober a.s. zijn 50-jarigen bruiloft. Als bijzon derheid van dezen gouden bruidegom diene, dat hij achtereenvolgens vijf Oranjevorsten of -vorstinnen heeft, gediend. Hij werd in 1855 op 14-jarigen leeftijd als arbeider aan gesteld onder Anna Paulowna, de weduwe van koning Willem II en diende daarna Prins Hendrik, de Prinses Weduwe, Koning Willem III en de Koningin-Moeder. DÈ GEZONKEN SLEEPBOOT TRAWLER. De bemanning van den gezonken sleep- boottrawler Y. M. 373 Johanna Cornelia, heeft gerapporteerd dat het schip volgens ge gist bestek 53 gr. 8' N. B. 4 gr. z5' W. L., in pi. m. 15 vadem water eerst op een onder wa ter drijvend voorwerp stiet en daarop ver volgens met het nét bleef vastzitten. Men trachtte nog stoomende Nieuwediep te berei ken, doch anderhalf uur later zonk het schip. Nauwkeurige plaats onbekend. STAKING IN AMERICAINHiOTEL Zondagmorgen heeft het keukenpersoneet van American-Hotel den arbeid geweigerd. Het ging om een loongeschil van de „bor- denwasschers". Het keukenpersoneel ver klaarde zich solidair en staakte met de bor- denwasschers; de kellners echter dachten er niet Over om mee te doen en verklaardeen, dat de staking ten eenenmale ongemotiveerd was. Het bestuur van de afdeeling Amsterdam van den Bond van Hotelpersoneel deelde deze meening en weigerde mitsdien de staking, te erkennen, zoodat het keukenpersoneel van American zich wel ais ontslagen kan be schouwen. De vaste maaltijdgasten van American, die gisteren teleurgesteld moesten worden, zul len heden weer kunnen eten. Men meldt ons uit Amsterdam d.d. 5 Oct.: Zondagavond werd in de Beurs voor den Diamanthandel een vergadering gehoudeen, belegd door den Nederlandschen Bakkersge- zellenbond, waartoe alleen de leden met hun vrouwen toegang hadden. De groote zaal was bijna geheel gevuld.. De vergadering werd geleid door den heer Goedhart, voor zitter van de afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond, die na een. korte inleiding het woord gal aan het hoofdbestuurslid den heer Roe*. Deze wees er den aanwezigen op, dat de staking van thans een geheel ander karaik r draagt als die welke in 1894 plaats had. Toen waren het slechts enkelen, die voor hun. rechten op durfden te komen, thans, nu de organisatie sterk en groot is geworden, staan er duizen den achter ons. Hij herinnerde er voorts aan, dat de wijze, waarop de staking is ingeleid, niet de sympathie van de bestuurders heeft kunnen wegdragen, nu het evenwel zoo ver is gekomen, heeft het Hoofdbestuur van den Bond de leiding in handen genomen om deze strijd tot een goed einde te brengen. Wel kan het publiek nog 'brood krijgen (geroep: „Geen brood, maar pannekoeken"), doch de stagnatie in het bedrijf is groot. De patroons hebben medegedeeld, dat er hülp van pa troons van buiten te wachten is, de wethour der van levensmiddeleuvoorziening dei' ge meente Amsterdam, de heer de Miranda, had spreker evenwel medegedeeld, dat wanneer hierdoor ongeregeldheden mochten ontstaan, het gemeentebestuur geen hulp zou verlee- en. (Applaus). In een conferentie, die hedenmiddag met de bestuursleden van den Bond gehouden was, had de heer de Miranda namens het gemeen tebestuur verder nog medegedeeld, dat dit in dezen goed' georganiseerden strijd neutraal zou blijven, het zou- noch partij kiezen voor de patroons, noch voor de stakers. (Applaus). De conferentie met den wethouder zal mor genochtend worden voortgezet en het sul faat daarvan zal morgen in een ledenverga dering worden bekend gemaakt, alleen in overleg met de leden zal het bestuur een be slissing nemen. Spr. hoopte,'dat de staking zoo kort mogelijk mag duren, maar pal moe ten wij staan voor onze eischen. wij laten ons evenwel in geen „avontuur" leiden, zoo als anderen dat gewild hebben. Eendrachtig zullen wij blijven strijden o-m een betere po sitie te veroveren. Daarna was het woord aan den Bonds voorzitter, den heer Hillebregt, die mede deelde, dat in plaatsen als Utrecht, Haar lem, Leiden, Den Haag en Rotterdam, waar vergaderingen gehouden zijn, met groote sympathie den strijd van Amsterdam volgt en financieel den Bondskas extra-steun heeft toe gezegd. Hij deed verder een beroep op de vrouwen, hun mannen van het werk te hou den, zoolang de strijd niet beslist is. Hierna was de vergadering geëindigd. Een zeer druk bezochte bakkersvergadcring te Rotterdam, bijeengeroepen docr de Bak- kersgezellenbonden, heeft heloten niet in staking te gaan. De gecombineerde besturen hadden dit advies gegeven, uit overweging, dat de bemiddelingspogingen, die door wet houder de Miranda worden ingesteld, van belang zijn voor het geheele land, zoodat men eerst wiil afwachten, wat er met deze bef middeling wordt bereikt. Is het onvoldoende, dan zal men alsnog in strijd gaan. De Rot- terdamsche broodbakkerspatroons hebben zich allen gehouden aan het advies van de patroons-organisatie om een loon van 30 per week te betalen, terwijl met ingang van 13 October de arbeidstijd verkort wordt. Bij de gezellen werd er op aangedrongen het meerdere loon te bestemmen als steun voor de Amsterdamsche stakende collega's. UIT BROEK OP LANGENDi'jK. Met Dr. Verdonk als voorzitter ia hier een commissie gevorfnd om te komen tok het op richten eener Chr. Muloschool. Deze week zal een veigadering word-en ge- •uoip>s -rapen noune(d ap uio uapnoij jjc tuss cheap ersonen voor de Ouderdoms rente te Alkmaar, brengen hiermede ter ken nis v&iu de ingezetenen, die VGCR C E OG? o -u-a-JAJLEir( a.s. 1/ AI» LEEFTIJD VAK M JAREN HEBBEK blwllki of O-VERS O'HREDEH, EK NOG NIET IK IT;EI GEKOx ZIJE V A.N EEK OUDER DOMSRENTE, krachtens art. 309 OE 370 EER IKVAEIDIÏR1T&W KT OE ZOODANIGE EIlKffE REEDS HERREK A A O K VIi AAGT», dat zij zich ter verkrij- gig van eene rente krachtens de Ouderdoms wet 1819 'kunnon aanmelden in dez.g. Besognekamer van het Stadhui» (de voorma lige secretarie) op onderstaande, dagen, des avond» tusschen HALF ZEVEN" EK HE- GEK U UR, en wol voor hen, wier geslachts namen aanvangen met dien letters A en Ba tot en met BI op Donderdag 9 October; BI tot en men Bij op Vrijdag 10 October; O, D, E en F op Maandag 13 October; G, I en J op Woensdag 16 October H op Donderdag 16 O'ctober; K op Vrijdag 17 October. L en M op Maandag 20 Octobei NO, F, Q en R op Woensdag 22 October; S op Donderdag 23 October. Ti, U én V op Vrijdag 24 October; W. IJ ers, Z op Maandlag 27 October. Eohtgenooten, die beiden aanspraak op do rente maken, komen samen op den datum, voor den man aangewezen. Belanghebbenden béhooren mede te nemen hunne aaslagbiljette in de RIJKSIHKOM- STEKIBEIlAiSTINO 1918/1919 en 1919/1920, voor zoover zij althans in die belasting zijn aangeslagen (dus n i e t de biljetten voor den Höofdelijkon Omslag of de Parsoneele Be- Lasting.) Geen recht op rente hebben zij, die zijn aangeslagen naar een inkomen van 1200 en meer. Voor zoover één der eohtgenooten aan spraak op deze rente maakt en de andere reeds in het genot eener rente krachtens art. 369 of 370 der Invaliditeitswet is, moet het betreffende renteboekje met bijbehoorende beslissing der Rijksverzekeringsbank of van den Raad van Beroep worden medegenomen. Alkmaar, den 13 October 1919. NEDERLAND EN DE RIJNVAART. DE KONINGIN NAAR INDlë? De Java»Bode, de Locomotief en het Bata» viasch Nieuwsblad protcsteeren tegen de kleinzielige actie van het dagblad Mataram te» geö den Gouverneur»Generaal en de daarme» de verband houdende actie tegen het bezoek der Konipgin. Do Deiicourant acht de Djocjasche actie voorbarig. Zij „keurt grondig af ue persoon» Hjke actie van den gop. kapitein van het O..I. leger Vermoer (correspondent van een Neder» laudsch blad) te meer waar deze actie niet op feiten berust. Andere bladen vrcezon, dat deze poging om de beweging vóór het bezoek schipbreuk te doen lijden, in Nederland do geduchte zou wekken aan een tweede ïndië»Weerbaar»mis» lukking welke indertijd Indië in Nederland» svdie kringen eer kwaad dan goed gdaan heeft. In Nederlandps daardoor ten onrechte de in» druk gewekt Sat -e bevolking van Indië over geen enkel onderwerp van algemeen belang een krachtige openbare meening koestert,» het geen slechte kan dienen tot het onthouden van de zelfstandigheid ten aanzien van ver» schillende aangelegenheden, welke zeer drin» gend noodig is. Van zes kleine plaatsen, inclusief de resl» dentie Semarang, behalve de hoofdplaats Se» marang, bedraagt het aantal handteekeningen op het adres ten gunste van het bezoek der Koningin aan Indië reeds circa 160,000, rELEO'OKTE IK DEK jTOKOU'WRU'RG. Reeds eer dec wer den veer -har d'boor enden pogingen in het werk gesteld om op het teè- neel gesproken weerden, door middel van miorofren en telefoon beter hoerbarr te ma ken, In „the Eioctrieim" nr. 7 rtart een be- cchrij ring van een dergelijke init&llatio, roo- al® die werd uitgevoerd door do Western Electric Gompany Ltd. in bet Pkinsocs Theatre ürayford. Hierbij zijn op verschil lende plaatsen stopcontraeten voor telefoons aangebracht, welke parallel 'geschakeld1 zijn. Een batterij zendt stroom dnor een vóór het tooneel aangebraebten microfoon en door de telefoons, welke in serie geschakeld zijn met den microfoon. Dit heeft het voordeel, dat de microf o onstr-o om sterker wordt bij aan sluiting van meerdere telefoons, terwijl geen stroomverbruik plaats heeft, wanneer geen telefoons zijn aangesloten. Bovendien heeft men hier nu het voordeel verkregen, dat bijv. de regisseur op elk punt door middel van een stopcontact kam hooren hoever het stuk is gevorderd, In de practijk heeft dit systeem zeer goed voldaan; bijzondere zorg voor de constructie van microfoon en telefoon heeft ook het ont staan van piepend of fluitend bijgeluid bij hooge tonen geëlimineerd. Toepassing van versterkers en luidspre kende telefonen is hierbij natuurlijk ook mogelijk, wat met het oog op overbroaging over grootere afstanden van belang is, WONINGNOOD. B. en W. van Haarlem zijn inzake den woningnood tot het volgend systeem geko men voor het bouwen van woningen voor de minst gesitueerden wordt door de gemeente gezorgd; de bouw van woningen voor de be ter gesitueerde arbeiders en de kleine mid denstanders wordt als regel aan de woning- bouwvereenigingen overgelaten. De stichting van woningen van hoogere huurwaarde wordt als taak der particuliere bouwnijverheid ge dacht. Voor den bouw door de gemeente van woningen voor de minst gesitueerden zullen B. en W. binnen zeer korten tijd een voorstel doen. In afwachting van regeeriagssteun stel len B. en W. voor, voorschotten te verleenen. B. en V. stellen voor 18 opcènten op de dividend en tantiömebelasting te heffen. Bo vendien stellen zij voor 200 subsidie- aan de Haarlemsche reddingsbrigade voor dren kelingen te verleenen en vragen zij een cre- diet van 100.000 voor tegemoetkoming^ aan on- en minvermogenden bij de aanschaffing van brandstoffen. VAK GROENEKID1AEL WEIGERT ZIJK MANDAAT KEER TE LEGGEK. Kaar „de Tijd" meldt, zal de zaak-van Groenendael waarschijnlijk een nieuw sta dium intreden. ,Het votum, waardoor de bé trokken afgevaardigde uit de R.-K. Kamer- club is gezet, wer'4 met algemeene stemmen genomen en berustte op appreciatie van de feiten, die algemeen békend mogen geacht worden en die door den heer van Groenndael niet worden ontkend'. Betrokkene denkt ex echter niet over, om zijn Kamerlidmaatschap vaarwel to zeggen. Hij gevoelt zich volstrekt niet aan landver raad schuldig. Hij plaatst zich op het stand punt van Wilson en diens Volkenbondbagin- selen, o.m. wat bertfet het zelf beschikkings recht der volken of gedeelten daarvan. Goed mgelichton verwachten diat hij in dé Kamer, evenals daarbuiten, zijn propaganda zal voortzetten. Wat zijn nationaal-politieke denkbeelden aangaat, zal hij hoofdzakelijk het katholiek program getrouw blijven, maar zich op menig punt van praktisch regeerings-beleid volle vrijheid van handelen voorbehouden. Ku de heer van Groenendaél den zin van het vtum der R.-K. Kamerclub niet recht verstaan blijkt te heben, schrijft het blad, en in stee de politieke vergetelheid te zoeken, die hem past, zijn eigenwijze propaganda wil voortzetten, zal een protestbeweging onder de kiezers, die hem hebben afgevaardigd, moei lijk kunnen uitblijven. En dat zijn nefaste invloed met alle wettige middelen ge'- -sard dient te worden, ligt voor de hand. Het annex!onistische Belgische blad de „Kation Beige'' is bitter gestemd over de uitsluiting van den heer van Groenendael uit de katholieke Kamerclub. Maar d!ïe bitter heid richt zich evenzeer tegen de Belgen. „Deze vriend van België", zoo zegt het blad, „die getrouw gebleven is aan den eed der Limburgers, die in 1839' trouw aan het moe derland zwoeren, heeft recht op onze sympa thie en op onzen eerbied. Maar is diat vol doende? Heeft hij niet evenzeer recht op directen steun? Toen de heer van Groenen dael talrijke stappen deed in onze officieele 'kringen om deze belang in te boezemen voor onze broeder» van het afgestane Limburg, wat heeft men toen voor hem gedaan? Heeft men zelfs wel naar hem geluisterd? De dwang van die regeering in den Haag, een coalitie van haat en van belangen, vermag niets tegen die Limburger» van het staal van van Groenendael. Maar laten wij oppasen, dat onze slapheid en onze misdadige onver schilligheid hen niet ontmoedigen." REDDINGBOOT GEVOini^n. Op ongeveer 4 mijl uit den wal van Vlie» land, heeft schipper Eelman een wit»geschil» derde reddingboot gevonden, en te Texel» aangebracht, waarop: Gebrs. M. N. H. Kerst» hols, sloep»bootmakerij Gideon bij Gronin» gen. De boot was met zwarte letters gemerkt Mastgat, Amsterdam. DE BAKKERSSTAKING. Met meldt ons uit Amsterdam: Het conflict in het bakkersbedrijf neemt scherpere vormen aan, vermoedelijk doordat de stakers thans een begin hebben gemaakt met „posten". Gisteravond begaf zich een groep stakers naar Watergraafsmeer, waar zij trachtten de daar werkende bakkers te bewegen eveneens het werk neer te leggen. De poütie moest tus» schen beide komen en heeft stelselmatig de stakers uiteen gedreven. In de bakkerijen te Watergaaf smeer wordt dan ook nog volop gewerkt en vele Amster» dammers hebben daar beden het brood ge» kocht. Voor do Amsterdamsche bakkerijen wordt eveneens door stakers gepost. Deson» danks worden nog groote hoeveelheden brood bereid en kan een gróót gedeelte van het pu» bliek ook heden, dank zij de maatregelen door de politie genomen, zich van brood voorzien. werkgeverskringen verwacht men, dat Maandag tal van bakkers weer aan het werk zullen gaan, te meer daar ook hulp uit de pro» vincie is toegezegd. Do arbeiders nemen ech» ter maatregelen om het voortzetten van het bedrijf te verhinderen. Hedenmiddag zullen besprekingen plaats hebben tusschen de sta» kingsleiders en de besturen der tr'ansportar» beiders en kolenwerkersorganisafies. De sta» kersleiders zullen de medewerking dier orga» nisatie verzoeken, opdat de transportarbei» ders en kolenwerkers Maandag zullen wcige» ren meel en kolen af te leveren aan de bak» kerspatroons, die dan op groote schaal hun bedrijf willen voortzetten. fit laat zich dus aanzien dat de transport» arbeiders en kolenwerkers zich solidair zullen verklaren met de stakende bakkerijarbeiders. Men meldt ons uit Amsterdam: Het Amsterdamsche publiék beigint zich te gewennen aan de 'balkkersstaking, -die ook bo den ongewijzigd voortduurde. In tal van bak kerswinkels was immer-s volop brood' verkrijg baar, betgeen vermoedelijk te danken wad aan de hulp, die door een 15tM;al bakkersp-a- troons uit de provincie werd verleend. Verder werd nog -door de öhr. on Katho lieks arbeider» alsmede door'do patroon® zel ve gewerkt, zood-at ondank® de staking nog groote hoeveelheden brood bereid konden worden. Bovendien werd met toestemming v,an de leiders van den „Modernen" bakkers gezellenbond, weder in een 10-tal bakkerijen gewerkt, waar de gezellen-voorwa-ar-den door de patroons waren ingewilligd. Zaterdag kon voor bet eerst bet aantal stakers officiéél vastgesteld, worden. Bij de stafcingsleiding van den „Modernen Bond" hadden zich aan gemeld 1200, bij die der Onafhankelijke Fe deratie 87, en bij die der Broodbezorgers Ver eeniging „Kieuw Leven" 180, z-oodat er in totaal 1407 stakers waren. Be o-nder-bande- lingen met'wethouder de Miranda i. z. zijn bemiddelinigsaan'bo'd werden hedenmorgen om 11 uur voortgezet. De baikkersstaking duurde hedenmorgen nog .steeds- v-o-ort. Aan de .'bakkerijen- wordt door stakers gepast. DE REINIGINGSDIENST AAN HET STRAND. Als de natuur geen „reddende" hand bood, zou het verblijf aan het zonnige strand voor onze gezondheid zeer schadelijk zijn. Wan neer men bij eb een wandeling langs het strand maakt, kan men door liet achtergeble ven zewier, schelpen, doode kwallen enz. enz. duidelijk zien hoe hoog de vloed geweest is. Deze achtergebleven resten bevatten tallooze afgestorven schelpdieren en kleine visschen, die al spoedig tot verrotting overgaan. In plaats dat de lucht hierdoor verpest wordt, weet iedereen-, dat de lucht aan het strand juist zoo frisch en gezond is. Door den wind en de zonnewarmte verdroogt al heel spoedig de bovenste laag. Vooral de plantenresten zijn zeer hygroskopisch en zoodra de zon weer schuil gaat nemen deze resten het Vocht uit de* lucht weer op. Door het telkens afwisselen van vochtigen en kurkdrogen toestand' worden deze res ten uitgeloógd en verdwijnen de onaange name geuren. Ter verdere verdelging dezer rottende bcstanddeelen werken een onnoeme lijk aantal -kleine schelpdiejtjes en andere beestjes mede. Hiertoe behoort in de eerste plaats die Orchestia littorea 'of strandvloo. Deze vloo is ongeveer 2 milimeeter groot. Ze vindt 'n schuilplaats in het droge gedeelte van het strand, waar ze in den bodem kleine gangen graaft. Wanneer men op 'n stil ge deelte bij zonnig weer nauwlettend toeziet,, zijn zoowel de strandvlooien als bun schuil plaats vrij gemakkelijk te vinden. Zoo weken dus zon, wind, strandvlooen en andere Klei ne zeediertjes mede, om het zoo geliefde zee strand! tot een "zonde verblijfplaats voor den mensch te maken-. BRUTALE TKBRA'AR WEEiSIP, 0 Get Te Weesper-Karspel aan de overzijde van bet Smal Weeap staat de za-adfabriék van den beer Sluis. In de na-bijbeiid ligt de villa van den beer J. Dluis. In den nacbt van- 3 op 4 O-ct. bebben dieven door bet wegschuiven van een grendel zi-cb toegang weten te verschaffen tot de villa. Toen, begaven de dieven zieb naar -de slaapkamer v^n den bewoner en namen uit een pantalon de sleutels van de fa-briék. Ka de leiding van de telef-oon doorgesneden te bebben, bebben zij -de villa doorzocht. Gouden en zilveren voorwerpen, de spaarpot van de kinderen en twee por# tefeuillos werden gestolen. Op bet kantoor, werd files doorzocht maar,weinig gevon den. Ook -de brandkast werd geopend do-ch deze was leeg. De politie stelt een o-ndar- zoék in. - SERVIëRS EK IT-ALIAKEK. BAZEL, 6 Oct. De Zwitserscbe bladen melden dat langs de Daimatisehe kustge- veebten zijn -ontstaan tusschen Serviër-s en Italia-ben. HET ITüME-VRAAGSTUK. LUAHTE,. 0 Oct. De hertog van Aotsa, wien de koning een -opdracht aan d'Annun- zio bad vertrouwd, is gisteren naar Rome teruggekoer-d, na-dat bij en gehoraal Gran- zio-li te Abbazia een bespreking hadden ge voerd, mot een vertegenwoordiger van d'An-n-unzio. Hij zou d'Annunzio bobben, moeten mededeolen, dat -de^o zich slechts moest beperken tot de '-bezetting van Fiumo en zou wachter; tot de onderhandelingen tusschen Italië en de geallieerden zouden zijn a-fgeloopen. Gistermiddag bad de Hertog een' langdurig onderhoud met Kitti. 'PRE SIDEKT W ILS OH." WASHiHGTOH', 0 October. Het bulle tin van Zondagavond' over. den toestand van president Wilson luïdit: „De president beeft een rustige, tamelijk gemakkelijke dag gehad."- BOEDEEIJ AFGEBRAND. H3E-EREHVEEH» 6 Oct. De boerderij van K. Heida te Rottum, nabiji Heeren veen, is gisterenmiddag afgberanld. De oorzaak is hooibroei.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2