Stadsnieuws Mport Ainsterdamsche Beurs N oor dho Llaudsch Laud b u u w Cr ediet. Luchtvaart. (iinMiinfCKk«tinten van lieilen. Advertentiën. JUFFROUW Coöperatieve algem. van 4 October 1919. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 No. 6098 25000. He. 776, 8589, 9071 f 1000. Hs. 2710, 4941, 12902, 13002, 18403, 20785, 20920, 21020 4O0. Hs. 5733, 12361, 2838, 18354 200. Hs. 108, 2605, 4454, 5008, 6148, 6451, 6882 8352, 8780, 14223, 15130, 15383, 17200, 17758, 20574, 24384 100. tjITBRETDIHB INTil.i/M'uSRiiM» SPOOBiWE'G VERKEER. BEKLIJF, 0 Oct. (Draadloos van Kanen.) Het is mogelijk gebleken, bet personenverkeer op de Dui.tsch-Oostemyk- aebe spoorwegen te hervatten. Br zu.len elf bieuwe sneltreinen -per wéék loopen tot verbetering van den economisch en toestand en aansluiting bij: het Internationaal ver deer. 5Ü»JAR1U ZAN GERS»J UBILé. Do heer Johannes Hermanus Verhoeve, Ritsevoort 20, hoopt op Dinsdag 28 October den dag te herdenken, dat hij vóór vyttig ja ren als lid van hot zangkoor dor St. Domini» ousparochiekerk alhier werd aangenomen, voorwaar een zeldzaam jubile, dat wel waai:d is aan de vergetelheid ontrukt to worden. Vooral wanneer het geldt een man ais de heer J H. Verhoeve (door zijn meüezanfters en vrienden meer amicaal Jan Verhoevo go uoemd) die zooveel verdiensten als R. CJ. ko» list verzameld hoeft als hij. in het bezit van voldoedde muzikale ken» nis en routine, begaafd met een zeer e.ange» naam klinkende hooge heldere lyrische tenor» stem, was de heer Verhoeve steeds by de uit» voering van meer beteekeuisvolle koor werken (vooral in de dagen van de kerkmuziek van Joh. Verhuist, Viotta,Heinze, van üree, Hol en aergelijKenJ niet alleen als korist, doch vooral ais solist, onmisbaar. Maar de heer Verhoeve was echter geen zanger, die maar eens verscheen bij hooge i ..Aitigc gelegenheden, om ais solist met zijn mi ie stem to kunnen schitteren. Hij was ook gedurende die halve koorzanger see,uw in wer» Kciijnheid net paard dat de haver verdiende, want er was geen gez. H. Mis, geen require zelfsgeen vesper, lof of kruisweg, of de. heer Verhucve was present en gaf me t ware, eigen roem voorbijziende godsvrucht en ambitie, spontaan en altijd even bereidwillig zijn mede» king, zoowel aan de uitvo,firing der een» voudigo gregoriaansche kerkgezangen als aan .die der meer zangersvoldoening gevende, ge» figureerde kerkelijke toonwerken. °iin ook nu nog, niettegenstaande hij den 15den October a.s. den betrekkelijk hoogen leeitijd van 72 jaren zal hebben bereikt, is de heer Verhoeve nog een den; beste krachten van zijn partij op het zangkoor en bezit hij het voorrecht dat zijn orgaan nog veel van zijn vroegere welluidendheid heeft mogen be» nouden niet alleen, maar ook dat zijn lichame» lijken toestand hem toelaat de kerkelijke dien» sten met denzelfden ijver die hem steeds ken» merkte te kunnen waarnemen. Natuurlijk zal het een zóó populairen en 'verdienstelijken korist als deze juunaris op zijn gouden zangersfeest aan algemeene en hartelijke uelangstelli.ng niet ontbreken. Er bestaat dan ook bet voornemen om dit jubilé op Zondag 26 October met passende plechtigheid kerkelijk te vieren en alle teeke» uen wijzen er op, dat door deze en den innig godsdienstigen korist voor zeker méést aan» gename feestdag (waarop wij nader hopen te» rug te komen) don 26sten October den gou» den jubilaris beslist een „koorzangerseeredag" zal worden gemaakt. ALKMAARSCHE SLAkrüRIJ. de vergadering van aandeelhouders van io -génoemde slagerij, gehouden Zaterdag 4 October, in het lokaal van den heer W. Mooij, werd het bestuur machtiging verleend uit te zien naar en besprekingen te houden over een perceel tot het oprichten van de sla» gerij. U K. MIDDENSTANDSVEREENIGING „DE HANZE," AFDEELING ALKMAAR. In de Vrijdag j.l. gehouden vergadering van de afdeeling Alkmaar van „De Hanze" nlde de lieer J. C. L. Wijdeman het onder- p „De tegenwoordige duurte en den Mid- denstand" in >e heer Wijdeman constateerde, dat het i lluu tiderWerp met gemakkelijk is, daar het niet 0N winkeliers eenigsziii» met de markt meegin gen. Zij toch moesten zorgen voor de eventu- eele stroppen. Spr. zegt, dat de publieke opi nie tegen den middenstand is en vraagt hoe dat is te veranderen. Wij kunnen het publiek eerst op onze hand krijgen, wanneer openlijk het bewijs er ligt, dat wij geen woekerwinsten gemaakt heb ben. Spr. stelt daarom voor een commissie te benoemen, die dit onderzoekt. Hij stc.t zich de samenstelling aldus voor: eenige le den van den gemeenteraad', de redacteuren der plaatselijke bladen en eenige middenstan ders voor de diverse branches. Deze commis sie moet alle klachten onderzoeken en verslag van het onderzoek uitbrengen in de plaatse lijke bladen. Spr. weet zeker, dat er tal van. klachten zullen komen, maar ook weinige gegrond zullen blijken te zijn. Zoodoende zal men prijsregelend werken en het vertro u wen van het publiek terugwinnen. Dan zal. blijken, dat de middenstand niet bestaat urt woekerwinstmakers en revolutiemakers, ma a r uit ijverige werkers, die hun vak liefhebben en tegen redelijken winst hun klanten we drenen. Verschillende personen staalden met voor beelden uit de praktijk het betoog van «hen heer Wijdeman. Alle leden waren voor het oprichten eener commissie. Besloten werd het bestuur te mach tijgen met de andere middeustandsvereemgin gen ter plaatse dit punt te bespreken en alle 3 tap pen te doen om te komen tot een comni' laaie als bovenbedoeld. De vergadering was zeer geanuneer:< a en goed bezocht. POLITIENIEUWS. Gister had op den Kennemerstraatw*een klein auto-ongeluk plaats. De chauffeur van de Kennemer Autogara- ge reed, door het weigeren van het stuur, met zijn auto tegen een boom aan, w&'ardoor auto en boom eenigszips beschadigd i wer den Persoonlijke ongelukken haddem niet plaatSTer zake van wederspannigheid werd naar het bureau gebracht L. A., biierbotte- laarsknecht alhier. Gisteravond omstreeks 7 uur brak er brand ui't iu het perceel Baanpad, van den heer H. N. Sman, waarin een kruidenieiwin- kel gevestigd is. Het perceel is geheel uitge brand. De man, die ziek te bed lag, werd met moeite bij de buren ondergebracht en la ter per brancard door de politie muur het Stadsziekenhuis overgebracht. Alhier werden aangehouden 2 minder jarigen uit IJmuiden, verdacht van diefstal aldaar. Zij zijn voor den commissaris van po litie geleid. Een ingezetene uit de Koningstraat, de heer S., had- de gaskraan laten openstaan en geraakte daardoor in bewusteloo.z ,en toe stand. Hij, kon nog tijdig worden bij gebracht. Aan de HANDELSDAGSCHOO L en de HANDELSSCHOOL MET 2-, JARIGEN CURSUS te ALKMAAR wordt gevraagd een t-EERAAR IN DUITSCHE 'TAAL EN HANDELSCORRESPONDENTIE. Aantal lesuren 19—26 per. w'ieek. Jaar wedde volgens nieuwe regeling,^ die echter nog niet is goedgekeurd, 2,760,t' 4040,—. De betrokken leeraar zal ook 4 uur per week les moeien geven aan de Handelsavond school, tegen eene belooning van. 55,— tot 7o_ per lesuur (nieuwe salarisregeling is in voorbereiding). Inlichtingen verschaft de Waarnemende Di recteur, de heer J. H. VOORT. Sollicitatiestukken in te zend en aan het Gemeentebestuur vóór 19 Octotier a.s. is <e ontkennen,"dat enkele middenstanders zich hebben schuldig gemaakt aan het vra gen van te hooge prijzen. Het neemt echter niet weg, dat men dit niet als een smet mag werpen op den geheelen middenstand. Spr. noemt het duurtevraagstuk een „question- brülante." In de oorlogsjaren schikte men zich er in als een of ander artikel niet meer te krijgen was. Maar nu is de vrede er. Aller hoop was hierop gevestigd. Men verwachtte een inzinking, doch alles is steeds duurder eworden. Op straat merkt men echter van deze duurte niets. Het goedkoope wordt wei nig of niet meer gekocht. Spr. wijst op de vermakelijkheden en hoe men daar nog vol op van profiteert En toch is het leven d!rïe of viermaal zoo duur geworden. Spr constateert, dat het duurtevraagstuk zeer gecompliceerd is en zegt, dat het moei lijk zal zijn er een bevredigende oplossing voor te vinden, hoewel de oorzaak ervan voor iedereen zichtbaar, 't Is het gewone kringetje: het stijgen der loonen, ten gevolge hiervan het toenemen der prijzen, het gevolg hiervan weer verhooging van loonen enz. Aan alles is een grens, doch hoe hier de grens getrokken zal worden, of hoe hij uit na tuurlijke oorzaken zal ontstaan, men tast nog volslagen in het duister. Spr memoreert vervolgens hoe verschil lenden naar een oplossing gezocht hebben. Men begint echter meestal bij het verkeerde punt.'n l dat men de duurte zoekt alléén bij den distribuant en den winkelier, Spr. citeert nu de meeningen van enkele personen zooals K J. B. A. Koster, W. G. Guermonprez e. d, omtrent het bestrijden der duurte. Deze allen komen tot de conclusie, dat het eenige middel is het oprichten van een consumcntenvereeni ging- Onomwonden wordt gezegd, dat de han delaren woekerwinsten maken. Spr. vindt dit een. v.ooruitloopen op hetgeen de minister, heeft gezegd, ril dat er een staatscommissie zou worden ingesteld, welke een onderzoek zal hebben in te stellen naar de oorzaken der duurte en voorstellen te doen om prijsop drijving te voorkomen. Vóór alles is onderzoek noodig. Spr. noemt nog enkele typeerende staaltjes, waar bij de winkeliers, de middenstand in zijn geheel beschuldigd wordt van woeker. Daar de coöperatie beslist niet goedkooper verkoopt, blijkt wel, dat de winkeliers niet te hooge prijzen vragen. Spr. kan zich heel goed begrijpen, dat de AFSTEKEN VAN ONSCHADELIJK VUURWERK. Burgemeester en Wethouders van ALK MAAR brengen, ingevolge het bepaalde bij art 206 der Algemeene Politieverordening, ter algemeene kennis, dat van het .verbod tot het AFSTEKEN van VUURWERKEN door College, doch alleen voor zoover betreft SCHADELIJKE VUUKUFRKEN, ont heffing wordt verleend op Woensdag 8 Oc tober a s, van zonsondergang; tot 11 uur, uit sluitend op het Kaasmarktpbs in. Alkmaar, 25 September 9. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voodzitter. DONATH, Secretaris INGEZONDEN MEDEDELINGEN. wordt door 21.000 artsen erkend als het beste vi» rsterkinpmiddal voor Zenuwam en Lichaam. VOETBAL. De eerste thuiswedstrijd van Alcmaria in -het nieuwe seizoen is m.<«t een nederlaag, zij het dan ook een kleine, .geëindigd Een klein 'beetje meer geluk en 't was een gelijk spel geweest. Die verdiende aanmoediging had Alcmaria wel mogen bobben, 't Is in de ster- 3 2e klas B. anders wearken. Alcmaria is nog steeds zoekende naar een voldoend eerste elftal en eenige nieuw o krachten waren jlan ook in 't veld. Doordekt Peetoom toch mee speelde moest J. S'tu;y uitvallen, 't Ware misschien beter gewen t deze speler, die aar dig aanleert en vooraj. goed voorzet, toch te laten meedoen. Het «hftal was achter zooals wij gisteren meldden* Da voorhoede was bij den aanvang van recihts naar links: Bos, Peetoom, de Fr enne, ,'Reitsma en Kuijs. Wan neer wij - 't geheele olftal naar het gisteren gepresteerde even dia revue laten passeerèn, komen wij tot de volgende beschouwing. De Vries heeft het dool uitstekend verdedigd. Die plaats is voorl oopig goed bezet. Hart- land is een flinke' (steun in de verdediging, moet echter aanleg ren veel hooger uit te trappen en afleere.x i te drijven. Vasbinder is van goeden wil, ca .aar geen tweedeklas-ach ter speler, van der Pol uitstékend, Van^ der Horst een harde werker en goed verdediger, maar slordig in 'tl plaatsen, van Gijzen geen fijne voebaler, mu ar een forsche, onvermoei de verdediger, wions spel productiever zou zijn als hij met o> ver leg plaatste. Bos -deed als rechtsbuiten aardig werk, hoewel hij ge» en vleugelspel i». !£(jn viwmwWwü waren te soherp. Als middenvoor of rechtsbinnen is h.-'ij beter. Hog wat meer wedstrijdroutine en ti ij is een bruikbare kracht. Ditzelfde geldt (3 o'k van Peetoom, die vooral zijn kalmte in liijn voordeel heeft. De Frenne deed zijn best verband in de voorhoed© te brengen en gaf later als rechtsbuiten wel eenige goede voorzetten. Hijman in zijn plaats zal o. i. de j voorhoede versterken. Reitama werd duchtig I bewaakt en hoeveel moeite hij ook deed hij kon zelden vrij komen, 't Is beslist noodig, dat hij een speler naast zic'h^ heeft, die hom volkomen begrijpt, want is dit niet zoo, dan zoekt hij te veel zijn heil1 in voortdurend drij ven, wat zoo goed als nooit succes heeft. Is hij eenmaal vrij, dan is hij zeer gevaarlijk, wat het scherpe harde schot, dat hij in de tweede helft van den vleugel loste, wel be wees. Kuys als linksbuiten, zal wel gemerkt hebben, dat 't spelen in de tweede Was nog niet meevalt, vooral door de sterke verdedi gingen, die men tegen zich krijgt. Hlet tal men of ondoordacht drijven, diroot den bal zoo gunstig mogelijk voor doel plaatsen. Bonken -om buitenspel en trachten meerdere snelheid te krijgen. In 't geheele olftal moet nog komen een elkaar beter begrijpen. Vlug en doortastend spelen, maar geen noodeloos werk doen. Vooral ook spelen met verstand. Amstel had een aardige enthousiast© ploeg met de gebr. Wiegel on den linksbuiten als 'goede spelers. Keeper onzeker in zijn verde digen. i Nadat de partijen -ongeveer een kwartier lang elkanders krachten zoo'n beetje hadden verkend, maakte Peetoom uit een voorzet van links heel mooi Alcmaria'© eerste doel punt in dit seizoen, wat natuurlijk bij hot talrijke publiek luid applaus verwekte. Am- stel kwam d'anig opzetten en na eerst een buitenspel doelpunt gemaakt te hebben, zorgde haar linksbuiten met een scherp on houdbaar diagonaalschot voor den gelijkma ker. Rust 11. -Een paar mooie schoten van Reitsma en Peetoom hadden beter lot verdiend. Onder groot gejuich werd bij een doel worsteling de bal bij Amstel in 't net gekopt, doch 't was te vroeg gejacht. Buitenspel maakte dit punt ongêldig. Amstel deed beter on nam -onge veer 10 minuten voor 't einde -onhoudbaar de leiding. Da hardnekkige pogingen van Alcmaria om gelijk to maken had beter re sultaat verdiend. Vlak voor 't eind kreeg Bos een zeldzame kans om gelijk te maken, doch ©enigszins zenuwachtig trapte hij juist tegen den keeper aan. De bal -ging achter, waarna de Frenne de corner achter 't doel plaatste. Meteen was 't tijd en had Amstel na hard werken met 21 gewonnen. De leiding was goed. Ht volgende overzicht der le klas wed strijden uit het M. O. B. is zeer interessant vooral'wat betreft 't gebroken record van Ajax. Het was gisteren voor het Amsterdamsche voetbal een slechte dag; Ajax werd op eigen terrein met 6-2 geklopt. A. F. C. zag zich door U. V. V. met 3-0 geslagen en alleen Blauw-Wit veroverde een puntje, door in Den Haag gelijk te spelen tegen rl. V. V. De nederlaag van Ajax tegen li. B. S. was wel de bitterste pil voor de Ajax-aanhangers. H. B>. S. was in een bijzónder productieve bui; tot op zekere hoogte deed het spel der kampte-.uen niet voor dat van H. B. S. on der, het versdiil was echter, dat de Hage naars schoten, terwijl de A msterdammers dit nalieten. Daarbij kwam nog, dat, zooals steeds, het geluk met de stoutmoedigen was, waarvan hei gevolg was, dat in de tweede helft HL B. S. vier do Ipunten tegen het vol komen gedemoraliseerde Ajax kon maken. Wanneer de Ajaeiden er niet in kunnen sla gen. ook bij tegenslag hun gewone spel te blij ven; spelen,, zullen er nog wel eens zware ne derlagen kómen. Met de nederlaag van Ajax is overigens een merkwaardig record gevestigd. Immers, Ajax heeft sedert 13 Juni 1915 geen gewone competitiewedstrijd op eigen terrein verloren, zoodat de Amsterdamsche kampioen 4 sei zoenen voor de competitie op eigen terrein niet werden geklopt. Na de nederlaag tegen Blauw-Wit, hierboven genoemd, heeft Ajax '37 thi .-wedstrijden voor de competitie ge speeld zonder er een te verliezen. De laatste nederlaag, welkte Ajax voor de competitie - zoowel op eigen als op vreemd terrein - heeft geleden, was op 3 Maart 1918, hetgeen dus reeds meer dan IVk jaar geleden is. Dit zijn inderdaad merkwaardige cijfers, welke een duidelijk beeld geven van hetgeen Ajax in den laatsten tijd heeft gepresteerd. In Den- Haag speelde Blauw-Wit een vrij ongelukkigen wedstrijd tegen IF. V. V. De Amsterdammers speelden een klasse heter dan de Hagenaars, die een matig tweede-'-.las elft»! in 't veld hebben, waarin alleen Dé en Boelie Kessler, benevens Mac Neill goec voetbal kunnen vertoonen. De middenlinie van H. V. V. betekent niets en was den- ge heelen middag zoek. De groote Haagsdie mag wel spoedig naar een beteie combinatie omzien. Blauw-Wit heeft goed spel vertoond, voor al in het tactisch opstellen en het verbanc tusschen de liniesjammer, dat de voorhoede, die bepaalt góed snort-passing liet zien vooral in de eerste helft voor doel niet be ter doorzette. De gasten zouden dan den wedstrijd! gewonnen hebben. In Utrecht heeft de club van Jan Vos ver rast, niet alleen door de sprekende overwin ning zelve, maar misschien meer nog door de soliede wijze, waarop deze victorie be vochten werd. Negentig procent van den wed strijd1 was U. V. V. verreweg suprerieur. De geheele ploeg heeft een ongekend entrain ge speeld. Buitenweg, die weliswaar een paar grove fouten maakte door eenige keeren na vaak brillant solo- en combinatiespel van dichtbij- over of naast ite schieten, was de beste speler van het veld. In de eerste helft en ook kort na de hervatting heeft de Utrecht- sche ploeg herhaaldelijk verbluffend handig en snel samengespeeld, waartegen de Amster dammers volstrekt niet waren opgewassen. De achterhoede van A. F. C. speelde buiten gewoon slecht, de middenlinie was niet veel beter en de voorhoede met uitzondering van Welsch, strandde keer op keer op het hechte achterspel van U. V.. V-, dat alleen tegen het einde 't hard te verantwoorden heeft gehad. Borneman heeft veel fouten gemaakt, telkens liet hij den bal, wanneer hij dezen 'stopte, uit de handen vallen. Het eerste doelpunt kwam door een cardinale fout van Vis, die vlak voor doel Jan Vo« zeer onvoldoende af hield, waardoor Jezt ka.m kon inkoppen. A. F C. heeft een off day gehad, die toevallig is samengevallen met een bijzonder op dreef zijn van de Stichtenaren. Sparta heeft haar elftal wat gereorgani seerd; Steeman werd b-v. in de voorhoede ge plaatst wat aan de productiviteit van den aanval ten goede kwam. H. F. Cv kwam met een zwakke ploeg, waarvan het gevolg was, dat Sparta reeds met rust zich in de ongeken de weelde van een 4—0 voorsprong kon ver heugen. In de tweede helft was het een slappe vertooning, warbij H. F. C. een tegenpunt wist te maken. Door deze nederlaag staat H. F. C. thans muurvast op de laatste plaats. Haarlem blijft teleurstellen, nu weer werd op eigen terrein tegen Quick met 2—2 gelijk gespeeld, nadat Quick op een gegeven oogen- blik zelfs met 2—0 had geleid. Het goede doelverdedlgen van Kruiis was waarschijn- lijk oorzaak, dat de roodbrocken zich ten lotte met slechts één punt moesten teyreden stellen. D. F. C. moest op eigen terrein tegen V. O. C. met 41 het onderspit delven. De voor hoede van V. O. G was een klasse beter dan die van D. F. C., waardoor de nederlaag werd veroorzaakt. L_„, Het merkwaardigste in dezen wedstrijd was het spel van den veteraan Lotsv, verre weg de oudste eersteklassespeler van t gehee le land. Lotsy speelde al voor het Neder- landseh elftal toen heel wat voetballers van thans nog geboren moesten worden. O vêrganigscompetitie. HermosW. F. 0. Stormvogels-S. V. V. Y. V. A.—R. F. O. Y. TT. 0.Hercules ConcordiaSpartaan Feyeno-ordi't Gooi 2e Masse. D. E. 0.Hortus 49 D. O. O.O'lympia 96 GoudaHilversum 9 1 KampongAllen Weerbaar 1' 1 YietoriaYelox R. 0. H.-Schoten 80 E. D. O.—Z. Y. Y. 1—1 Z. F. O.—0. D, E 3—2 H'ollandiaHeerlamdia 22 Neptunus'Forutna 2 0 O. D. S.Xerxes 42 D. H. 0.—0. V. V. 2 4 V. 0. S.—A. D. O. 1—2 Opgave van 3ÏAATSLEENINGEN. ncir. koers 93 ijs pCf. 5 2—2 0—0 8—2 1—1 2—1 1—0 4* 4 3H 3 ZH 5 S 5 4M 4 4 NEDERLAND Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 Obllg. N.W.S. van 500/1000 14 1917 dito van f 1000 Oblig. ilito dito dito cort dito Ned. Ind. 1915 f 1ÜÜ0 dito 1916 f 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK Bél.vrije Kronen». J*n.«Jidl RUSLAND. Obl, 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Domhr. OR. 625 Nlcofal Spw. «e 100 Gecomol. 1880 OR 625 Rothschild (oousols) GR 625 Hope en Qo. 1889.90 OR 625 óa mmtssle, 1894. GR 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw. le Berle 1904 4 BRAZILIË. hunding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank» en Gredlet»Inatellingen. Amsterdamsche Bank Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aaud. Spoorwegen. Holl. IJ/er. Spoorw. Obl. MU. t. Expl. v. Staatssp. Obl, My. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premleleenlngen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie orige koers 641/i 82 67 ij, 6O1/1 51% 04»/* 93% 107/8 261/, 21% 25% 221/, 21 22 207/a 4^/* 831/* 84% 82% 67a/* 61 51% 94 i/s 92% 10 20% 201/ia 197/s 5 5 4H I 93% 94% 192 200 146% 947/s 95% 827/, 2H pCt. 106 637/s 5 94% 957/u 827/a 4% Op het oogenhlik is groote belangstelling gewekt in de aviatische wereld door het plan van den Franschen aviateur E. PouleF om. van Parijs naar Adelaide te vliegen. Gelijk wij reeds in een telegram mededeelden ont kennen de EngcLsche luchtvaart-autoriteiten de mogelijkheid van een dergelijke raid, met 't oog op de moeilijkheden bij de landing in verschillende landstreken. Naar het Fransche sportblad TAuto, dat iet portret van den energieken vlieger biedt, meedeeld zou Poulet gisteren vertrekken. Hij vliegt een Caudron, type 4, voorzien van twee Rbónemotoren van 80 P. K. met dubbe le ontsteking; welke motoren met zorg zijn geconstrueerd juist met het oog op dezen tocht. Poulet neemt zijn mecano Benoist op dezen tocht mede. Deze is een buitengewone kenner der Rhöne-motoren Het toestel is niet voorzien van draadlooze telegrafie. Poulet neemt daarom eenige post duiven mede. De reis gaat in 27 etappes als volgt: Etappe. Vertrek van: Naar Afstand in K.M. Parijs Rome 1.200 Rome Saloniki 830 Saloniki' Constantinopel 510 Constanitinopel Adana 720 Adana Bagdad 920 Bagdad Buschir 780 Buschir Bender- Abbas 580 Bender-Abbas Kuxrachee 970 Kurrachee Bombay Bombay Nagpore 708 Nagpore Calcutta Calcutta Rangoon 1.035 Rangoon Bangkok 575 Bangkok Ligor 615 Ligor Singapore 885 Singapore Batavia 890 Batavia Samarang 417 Samarang Boeblang 540 Boebiang Memboro (Tchindana) 510 Memboro Koepang (Timer)463 Koepang Palmerston (Aus- 1 tralie) 833 P almerston Burktevonn 1.135 Burktevonn Tonsville 796 Tonsviile Brisbane 1-142 Brisbane Sydney 747 Sydney Melbourne 852 Melbourne Adelaide 1.152 STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden* Ho. 10953 100.000. Atchls. Top. S. F6 G. v. g. A Donv R. Grande Spw. G. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone A*nd. Kans. City South. Railw. Cy. i dtto Prof. A. Miiiouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e 1'ref. A. Southern Pac. Comp, t South. Rlw. Vot. Tr, Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. y. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car S- Foundry Co. C. v. A, Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. G. g. A. Int. Mero. Marine Gy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pf. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. MU. t. ft v. Petr. br. A.;809 Orion Petrol. Mij. A Steaua Romana Petr. MU. A. Compania Mercantil Argentina A. Cult. Ml], der Vorstenlanden A ld. Id* id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. G. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult, Mij. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A* id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomo. Mij. Aand. Java China Japan Lijp A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. MS- Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoom v. MU- Nederland A. A'dam Dell Comp. Aand. Dell'Maatsohappij Aand. Medan tabak Aand.„ Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak»Mij. Aand Insulinde Oliefabrieken 'Mododeeliugon van. M/aandaig 6 Qctoher 1910. Oliowaarden wat heter. Culturen vaat. Scheepvaarten willig met zeer veel handel. Tabakken weinig affaire. Amerika onveran derd. Vorige toer,] 96'Vis HVij H% 201/, 19% 20% 20% 54% 53% 13% 13% 10% 10% 107% 27 135% 135 144 145 144% 137% s 109"/u 111% 60«A» 62 170 170 i33l 331% 1809 814% 85% 91 165% 168 303% 303 292% 297% 283% 604 009 227 2311/» 289% 290 251 253 124 122 496% 510 475% 490 241 247 344% 347 312% 214 270 271 257% 259 254 309% 312 320 325 370% 374 314 498 491 276 335% 471 - 244% 250 BURGERLIJKE STAND. GEROKEN: 5 Oct. Simon, z. van Splinter Cornelia Lucas Johannes Spierenburg en Theodora Potronella Morel. Josephine Eli sabeth Leonarda, d. van Leendert de Rover en Oathairina Fiederika van der Vliet. OVERLEDEN: 8 Oct. Margaretha Bernaxdina Beemsterboer Ij. Adrian ua Duijn, 2 dagen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 6 October. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 7 October. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 773.0 te Memel. De laagste stand van den barometer 761.3 te Heraösond. VERWACHTING. Aanvankelijk zwakke veranderlijke, later zwakke tot matige zuidelijke tot westelijken wind, nevelig tot lichtbewoikt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. Geboren: BE A RIJTJE, Dochter van J. g. W. VAN DER MEULBN EN AALTJE WORMSBECHER. Alkmaar, 3 Oct. 1919. Heden overleed onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Over grootvader, de Heer R. KKAIJ, in den ouderdom van ruim 72 jaar. 's-Hage. M. OL1J-=-Kraij. P. OLIJ. Amsterdam. G. VISSER—Kraij. W. VISSER. Wormer H. SCHOENMAKER Kraij. T. SCHOENMAKER en Kleinkinderen, Alkmtar, 3 Oct. 1919. Voor de zeer talrijke bewijzen van belangstelling, ondervonden bi] mijn 25-jarig ambtsfeest op 1 Oc tober, betuig ik mijn welgemeen- den dank. Th. VERHOEVEN. Eomond aan Zee, Oct. 1919. zoekt plaatElug op kanloor j bekend met adm. boekhouden sn machineschrljven Brieven bureau van dit blad onder lett. V 963.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3