L. FRANKENBERG. ALKMAAR. 72Kom - T Heerenhnis tekoop. twee kakls LAND, Het Witte flüi5-^ WIJ -Hg H. Bulthuis, KOSTER 4 VI MIK Zeilmakers, Nutricias Room Haarden - Kachels STIJLHAARDEN flinkoDienstbodo, Timmerman Kosthuis met vrije Kamer, Paardenmost, Alkmaar Groote Tulkachel Bloembollenland. woonhuizen, A. HM;. Alkmaar. ■igaxtti „de OnnoozGle Schaapjes" Molenzeilen, - kScheepszeilen, Dekkleedon, Dorschkleeden en alle Sckeepsbenoodigdheden B. HAIJTEMA Pz. - Hoogstraat 16 Alkmaar. Groote sorteering rao de eenyoudigsie tot do moest sierlijkste L. FRANKENBERG, - ALKMAAR. HAfiAIljlU,HEEREf1 -JOflGEHEEREn- KMDERKLEEDIflG- Goudsche Botersprits Boter-Cake en Zandtaarten. een net 1)Ai»MEISJE Dienstbode, Net Dagmeisje Gevraagd een flinke Werkster gonda's. Iphabetboekon. lbums. ktentasschen. rbeidsregisters. tlassen. rmsteimers. alanspapier. löursboekje. 1 ovochtiger. oekenrek. riefdoozon. lonbookjes. riefwegors. ^ahiers. lontd. opiëerpapler. ouranthouders. jarbonpapior. jyclostyle. opybookon. Onderwijs gevraagd in Engelsch buil met 4 zeven. 3 Burgorwoonhuizon I 1 ±W\THOEKB0TER51RW Te Itöop Kapitaal en JKeserven f 7,500,000 8. KOK, Alkmaar, door Willi Kölilor, Laat 223, Alkmaar. Woon- en Winkelhuis MOTORRIJWIEL honden steeds een uitgebreide kenzeflend-en Trapnaalmachlnes in voorraad an repareoren alio soorten Naaimachines, Luttikoodorp 66 en 68. Tel. 236. Hoogstraat 18. Telefoon 253. Specialiteit in. en bekroond voor SLECHT SCHRIFT J. B. v. d. GULIK, druiven 24 ct. on 30 ct p pond. by BEUN. SMIT, ISTioo van Vuure, Mevrouw QUAX, Kenna- iwerpark 19, vraagt, wegens teleurstelling, met November of eerder eene Dienstbode, v. g. g. v. Loon f4.50 óf 5. Wasch vrij; en voor direct een Wegeni ziekte der tegenwoordige dlreot gevraagd i hoog loon. MeJ OBUS, Magdalenenstr 14. GEVRAAGD voor de huishondlng. Adres te bevragen bureau van dit blad, Terstond gevraagd een bl] (3. BARS1NQERH0RN, Koedijk, gevraagd bij C. A. v, d. BURO, Kennemerstraatweg no. 90 voor alle dagen van halfacht tot twee uur AdresI.AngeatraHt 73. Vaste arbeider gevraagd, kunnende melken en Helst met bouwerij bekend. Woning en tuin beschikbaar. P. N. GROOT, WestdIJk, bij Alkmaar. Net JON0MENSCH, 21 jaar, goede hand schrijvende, zag zich gaarne geplaatst voer administratie of Iets dergelijks. Br. onder letter W 964, bureau van dit blad. ONTVANGEN: WOLLEN M0US8ELINES vanaf f 1.46 per el. FLANELLETS vnnnf f 1.15 por el. OBêP. GEOQGETTKS (elfen en gebloemd) Prima VELVET vanaff 2.96.- OBéPE DE OHINE in 15 kleuren. EO LI ENNE. f\ M9/* v X JAEGER V 1> /SJ HEEREN VX BORSTROKKEN en PANTALONS vanaf f 4.75. WITTE WOLLEN DAMES- en HEEREN TRICOT ONDERGOEÖEREN. FANTASIE SOKKEN vanaf 80 oent per paar. Overhemden.Dassen. Lago prijzen. WITTE i ZIJDE ZWARTE KATOEN In VAN DER «lEDLEN'S Boskhaodnl Is plaatsing voor een F». W. UVUUËU, latuur- boterhaudel, vraagt een tweede Knecht, leeftijd 18 20 jaar, bij voorkeur met het artikel bekend. f oiu ten spoedigste In djenst te trede», bij de Coöperatieve Verbruikers- vereenlglng „Vooruit" te Zuidschar- woude. Schriftelijke sollicitaties in te zendén aan het bestuur van boven genoemde vereeniging. Gevraagd «en voor geruimen tijd werk, bij KL. KEETMAN te Driehulzen,gemeente Zuid- en Noordschèrmer. door drie Jonge dames. Brieven under D 948, bureau, van dit blad. ONDERWIJZER zoekt in Alkmaar. Br. fr. bur. v. d. blad onder letter S 960. Te koop aangeboden een zoo goed als nieuwe Adres: de Coöperatieve Verbruikers- vereeniging „Vooruit" te Zuidschar- woude, direct te aanvaarden. Adres, bur. 'v. d. blad. TE KOOP een groote partij liggende aan het vaarwater, Adres Waagpleln 32. TE HUUR gevraagd geschikt voor bouwerij. Aanbiedin gen onder lett. U 962 bureau van dit blad. Soildo Geldbelegging. TB KOOF: Brieven onder T 961. bureau van dit blad. STAAT niET in VERBINDING METSPAAK CHEMIE OF RABATZEGELSnUATSCNAPPUEn,GEEFT GEEN EXTRA KORTING AAII BIJZONDERE l'ERSONEn OF VEREENIGINGEII,riAAR HEEFT DE LAAGSTE PRU5, VOOR IEDER DUIDEUJK LEESBAAR, AAN DE KLEEDHtGSTÜKKEN GEHECHT. te koop aangeboden. ■LINDENLAAN 87. TE KOOP van de kiel, tegen concurreereude prijzen. Desverkiezend ook te huis te bezorgen. W. O. J.-KNIBBE, landbouwer, Grootschermer. Uitstekend geschikt voor bloembollen, land TE HUUR voor één |aar, gelegen te Egmond a. d. Hoef. Brieven onder letter EHulp- postkantoor te Egmond a/d Hoef. twoo naast olkaar Ntaando waurran «en WINltKLUUm, ■taande SNAAKMAXNLAA Mo. «9—71. Te bevragen STATIONSTR. 81. KANTOOR ALKMAAR, voorheen J. DEgLANGE C Jzn. CRED1ETEN COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. en M. zeegers, Sint Pancraa, bevelen »iek bcier.fd aan voOr ket leveren van pnike Voor dnarnHnnikeid wordt IngOMtann, Monsters verkrijgbaar bij S, KOK, 'cirestusstraat S. Uit de hand te koop In drukke marktplaats IntNOORD- HOLLAND Ben nieuw gobonwd op goeden stand, met daarachter gelegen DRIE GROOTE C3RAAN- PAKHUIZEN, waarvan een Inge richt tot grutterM en maaldvrl). Te bevragen bij den eigenaar W. SU1DEMA te Purmercud. W. NEDERKOORN SCHOUTENSTRAAT MOTORRIJWIEL. TB KOOP een prima loopaaf „MINERVA", 3 P.K., prijs 1271, IJ J. BLOM, Winkel. zoowel voor Industrleele als huishoudelijke doeleinden. Berate AlkiuuurHuke N A AIM ACHINEH A m imr. Speciaalzaak ln|Ondergoederen. Oroote sorteering halfwollen en zulvarwollan Kousen, waaronder) moöTe soorten fijne en grove Sohoolkousèn, gebreide goederen. HEEREN- en J0NQENSBORSTROKKEN en -BROEKEN. Prima WOLLEN DAMESBORSTROKKEN en -BROEKEN LIJFJES en BOLERIE'S met lange en korte mouwen. MEISIESBORSTROKKJES en -BROEKJES, n LIJ f ROKJES en ONDERJURKEN. Beste OEMOL INEERDE BORSTROKKEN en BROEKEN i RENTRUIEN (Frokken). MEI i JONOENSTRUITJES (Frokjes). «Iroote keuzo, BB* Concorreerende prf)zen. OEMAAKTE FLANELLEN en HEMDEN. Prima kwaliteit FLANEL en BAAI per el. ZWARTE en OEKLEURDE WOL on SAJET. Beleefd aanbevelend. Wacht mot Uw Inkoopon niet langer. Het oudste en beste adres voor is en blijft steeds; ZAADMARKT 76 Opgericht 1848 ■■■■Illinium ia Ondergeteekende verzoekt ailon, die nog iets te vorderen hebben terzake van leverantiën, gedaan ten behoeve zyner dochters gedurende den tyd dat zij en pen sion waren ten huize van den HoogEdelGestrengen Heer J. R. VAN DER MOER, Majoor der Infanterie, Metiusgracht 13, te Alkmaar, hunne rekeningen vóór 24 October 1919 In te dienen NJET bij genoemden hoofdofficier, maar aan zijn adres BILDERDIJKLAAN 20, bilthoven. H. J. E. VAN DER KOP. ONDERWIJS wordt in 10 weken verbeterd door onzen Schrijfcursus; volledig 3 gulden, betaalbaar in termijnen. Het werk wordt nagezien door Leeraar Schoonschrijven. Vraagt gratis prospectus en proefles. •*- Adres INRICHTING SCHRIJF- on TEEKENONDERWIJS, afd. E. S. te 's-HERTOQENBOSCH, Postbox 23. Intarc. Telef. 604, Alkmaar. Wegens een groote aan koop van 15000 pond ho ningzoete hen ik in staat deze te verkoopen tegen een PRIJSJE van Iedoren dng voraoho aanvoer T el. Intern. 326. Fnldson blUM onbopaaldon HJd good en kun alu wfju In don koldor bewaard wordon. Verkrijgbaar bij onzen Vertegenwoordiger Fabriek en Magazijn Zaadmark! 60. i t - - - Do aandaoht wordt gevestigd op de afgifte van Blnnoulo.irigoho Crodlotbrlovon, waardoor In ruim QO plaatsen In Nodan nd gelden Iranoo kunnen worden opgenomen. veheenioino

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4