AaiAwieritimii. Ingezonden Stukken. Gemengd Nieuws, Stadsnieuws. a 6. UIT TS^TNQS^WAARD. Voor de najaarskeuring die vanwege de Fokvereeniging op 14 October zal worden gehouden zijn 86 stuks aangegeven. UIT AKERSLOOT. Zaterdagavond 4 Od. j.l. vergaderde in het café van den heer Langschon de Afd. Akersloot van de Noord-Holl. Ver. Het witte Kruis''. De opkomst was gering. De notulen werden na voorlezing onver anderd goedgekeurd, evenals het jaarverslag 1918. De rekening en verantwoording 1918 sloot in ontvangst op 574,49 in uitgaaf 513,38V2 batig saldo 61.1014. Nagezien door de heeren G. Rijmberg, A. Groot en P. Delemarre werd deze goedgekeurd. De begrooting 1919 werd aangeboden. Het verslag van den magazijnmeester bleef achterwege wegens afwezigheid van deze. De beschrijvingsbrief voor de alg. vergaue- ring gaf geen stof tot eenige bespreking, ter wijl tot afgevaardigden naar de alg. verg. werden benoemd de heeren S. Koppes en K. Verduin. De verhooging van contributie leverde veel bespreking op, zoodat ten slotte werd be paald dat de leden in 2 klassen zullen wor den gerangschikt b.v. de werkenden stand ƒ1 en meer vermogenden 2 per jaar. Eenige leden werden aan het bestuur toe gevoegd om de grens te bepalen die voor ver hooging van contributie in aanmerking ko men. hals was he® sti^mmdbr Va® den itwdo naar geen spoor. Toen op verzoek van de fa milie de politie een huiszoeking instelde werd onder den grond een bedrag van 3000 ge vonden. EXTRA UITKEERING. wijziging der statuten, vast stelling van het gemeenteprogram, vaststel ling van de uitspraken der Unie naar aanlei ding van het rapport der commissie voor de sociale wetgeving. foi 2 cM. raeqpeta&fl®»? Nfot vftsm dus dat nu de heele gevel over die plinthoogte moet worden afgeslepen, maar ook dat dit experi ment, bij herhaling de geheele constructie in gevaar zou brengen, „In hoeverre ook aan de cementlaag is toe te schrijven dat de oude mortel tot een vol slagen weeke kalkpap was geworden, kon niet met zekerheid worden vastgesteld, ge zien de gevolgen der begroeiing, wel spreekt het vanzelf dat van opnieuw verharden aan de lucht geen sprake meer kon zijn. „Ik hoop dat anderen deze ervaring zul len kunnen bevestigen, omdat dan wellicht uit veilingheidsoverwegingen een verbod, van bepleistering in de bouwverordeningen kon geraken, waar het uit schoonheidsoogpunt al te lang gemist wordt". THE CITY FOLLIES. Dit hier reeds bekende Amsterdamsche ca baretgezelschap vond Zaterdagavond bii zijn derde optreden in Alkmaar de groote Harmoniezaal geheel gevuld. De goede in druk, dien de Follies de vorige keeren hadden gemaakt, was voor velen een aansporing ge weest om itoch ook eens of weer heen te gaan. 't Is een aardige avond geworden, die zich echter niet tot het artistieke peil der vorige uitvoeringen kon verheffen, 't Was over 't gè- Eïï!S£ -^bespreking der drie nog niet behandelde onderwerpen uit dat rapport naar eisch voor te bereiden, richtte het hoofdbe stuur tot de heeren jhr. mr. K. J. Schorer en prof. mr. F. de Vries, de uitnoodiging een Erae-advies uit te brengen over punt IV van et concept „Publiekrechtelijke regeling van den arbeid." Professor Slotemaker de Bruine werd uit- genoodigd eene toelichting te geven bij de punten V en VI „De Overheid ais werkgeef ster" en „Verheffing van Volkskracht". Deze drie heeren aanvaardden de uitnoodiging, met de toezegging prae-advies of toelichting vóór 1 December -919 in te zenden. DE MACHT DER ORGANISATIES. Een opzichter, die tevens'lid was van- den bedrijfsraad van de mijn Welheim bij Bot trop was door de directie ontslagen omdat hij door de rechtbank wegens diefstal van drijfriemen tot gevangenisstraf was veroor deeld. De directie was van oordeel, dat zoo iemand niet meer als opzichter kon optreden, maar de arbeiders waren een andere mee ning toegedaan. Zij eischtea de onmiddellij ke weder indienststelling van den ontslagene en tevens ontslag van een anderen opzichter, die in de rechtszaal bezwarende verklarin gen had afgelegd Toen aan die eischen niet werdl voldaan, legden de arbeiders het werk neer en die der mijnen Stinnes I en 2 en Mathaias zullen zich „uit sympathie" daar bij aansluiten. VRIJZ. DEMOCRATISCHE KAMER- EREN"G FEDERATIE! „HEIiDER." geknoei met spijsvetten. Dr. Van Hamel Roos schrijft in het „Maandblad tegen de Kwakzalverij'': „Het is begrijpelijk, dat na het sluiten van den tempel van Jlanus, en den zoogenaamdea Vrede, die nog steeds een FmaW'-KHomoot DE BURGERWACHT TE PURMEREND. Dat de burgerwacht te Purmerend was ontbonden is niet juist. De burgerwacht be staat nog, al zal net wellicht van korten duur zijn. Want burgemeester Kooiman is van oordeel; dat een burgerwacht voor deze gemeente niet gewenscht is, dat Vooral te Purmerend het optreden schade zou kunnen doen aan de in de gemeente tusschen de on derscheidene richtingen bestaande goede ver houdingen. En dit wel te meer, omdat tot de burgerwacht hier op een enkele uitzondering na, alleen Katholieken zijn toegetreden. Voornamelijk op grond van deze overwe gingen heeft de burgemeester rich niet be reid verklaard, een commandant voor de bur gerwacht te benoemen, zoodat wel verwacht kan worden, dat de burgerwacht te Purmer end, welke uit ruim 100 leden bestaat, spoe dig zal worden ontbonden. EEN BELASTING-ADRES. Door de afdeelingen Helder van den Ned. R.-K. Volksbond en den R.-K. Bond voor Groote Gezinnen, is aan den raad der ge meente een betere regeling voor den kinder aftrek voorgesteld. Voorgesteld wordt n.l. van het zuiver inkomen af te trekken 600 voor een ongehuwde, 800 voor gehuwden, ver der 40 voor het eerste kind, 60 voor het tweede, 80 voor het derde, en zoo vervol gens, met dien verstande, dat de kinderaftrek in geen geval meer dan 1300 zal bedra gen. Dat is dus, welgeteld, merkt oöze corres pondent op, het 64e kind. Voor het 35e wordt geen aftrek meer verlangd. Met kinde ren worden gelijkgesteld inwonende ouders of grootouders, die ten laste van den belas tingplichtige komen. BESIiAG OP 1500 BOOMEN. De deurwaarder uit Wageningen beeft) te Bennekom bij den arbeider S. beslag gelegd op een 1500-tal dennebodmen, welke onrecht matig zouden zijn gebakt en vervoerd' uit een bosch onder Renkum. tantisme kwam meermalen naar voren, in te genstelling met het vorige optreden, 't Wilde ons voorkomen dat men zich niet zoo serieus had voorbereid. Enkele der Follies waren uit muntend op dreef en dan noemen wij1 aller eerst Popsy Whopsey en den pianist L. de Leeuw. Wat deze laatste voor het gezelschap bcteekende, zal m€n pas beseffen als bij weg is. Aan 't eind dezer maand vertrekt de Leeuw naar Indië en 't was Zaterdag zijn laatste optreden. Hij is met bloemen en ap plaus op ailerzins verdiende wijze gehuldigd. Zijn bescheiden manier van optreden wekte altijd dadelijk sympathie. Wat wist hij al die typische Engelsche muziek voortreffelijk te spelen! Popsy had een zwaren avond, maar zij zong en danste onvermoeid. Bewondering verdienden haar verschillende smaakvolle costuums. Fijn was zij vooral in „Something Oriental" en „Apache Rag". De leider Nöggerath is een artistiek per soon, maar was niet zoo op dreef als anders. Zijn solo-dansen konden ons niet bekoren, be ter vonden wij zijn „Harlekinade" met P. W. De dansparodie „de vier jaargetijden" uit gevoerd door de Follies was een nummer dat men beter weg had kunnen laten. De idee had veel fijner uitgewerkt kunnen worden. Wat „het internationale lied" tan Kötteb- brink betreft, zij opgemerkt dat deze hoog dravende titel ons weinig bijzonders bracht. Aan „de Gilde viert", „Kennislied", en „de Schooier" zijn we ook in Alkmaar al zoo langzamerhand ontgroeid. In het lied van Tosti en 't bekende „Wien, du Stadt meiner Traume" waren zang en voordracht goed Er waren eenige nieuwe gezichten bij de Follies, o. a. Harry Pileer en Jahnnie Wal ker. Vooral deze laatste voldeed ons slechts matig. Zijn drukke manier van optreden was soms hinderlijk. Vigeveno was als wij van hem gewend zijn. Het slotnummer „Down in Dolly Town" was aardig gevonden en had veel succes. De op de aanplak biljetten vermelde viool- soli vonden wij' niet op t programma. Een geanimeerd bal besloot den avond. i brandirtoffenkaart «aftradst en op dte overige eierkolen, steenkool, een brandsof die men den vorm van briketten beeft gegeven of turf wordt verstrekt. Nu, degenen die hei geld om 't grijpen hadden de anthraciet in huis hebben, komt men aan het brandstoffendistributiebureau met de boodschap, de overgebleven anthraciet moet gelijkelijk worden verdeeld. En wat voor anthraciet krijgt men dan nog? Volgens inlichtingen mij verstrekt ging deze anthracietf" vroeger naar de fabrieken voor de machines. Niettegenstaande de verklaring der regee ring, dat er voor de komenden winter brand stoffen genoeg zijn, werden meerdere perso nen hier in Alkmaar gewaarschuwd om toch vooral spoedig hun brandstoffen op te doen, aangezien het wel eens spaak kon loopea, terwijl ik gister vernam dat de Directeur van het brandstoffenbureau, op de vraag: „Kan ik o«felf eenheden anthraciet rekenen", ant- woortde: „Haast je maar niet er komt nog genoeg." 6 Maar wie moet men nu gelooven. De brandstoffen beweging hier in Alkmaar heeft altijd m.i. zoo'n soort sluier over rich ge- had. Het wordt tijd dat die sluier eens wordt opgelicht en dat door den directeur van het brandstoffenbureau of door de brandstoffen- commissie eens duidelijk wordt bekend ge maakt waar wij hier in Alkmaar aan-toe zijn. Ook zouden wij dan misschien vernemen of het waar is dat een boekdrukker of han delaar 26 H. L. anthraciet thuis kreeg tegen 6 de H. L. H. v. DRUNEN. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt de bezitters van allerlei vervalschte waren of vervalschingsmateriaal, een welkome gelegen heid aanbiedt om hun onguur bedrijft uit te oefenen. Speciaal het zoo winstgevende terrein dier vet-industrie wordt tegenwoordig, blijkens on ze ervaringen van den laatsten tijd, geëxploi-. teerd. Er komen allerlei aanbiedingen onder fantasienamen van goedkoope „vetsoorten" uit het buitenland, welke ons bij onderzoek in hoofdzaak bleken te bestaan uit minirale oliën, die zeer beslist als schadelijk voor de gezondheid te beschouwen rijn, enten streng ste uit ons voedsel geweerd behooren te wor den. Wij achten het in het publiek belang tegen den aankoop dezer surrogaten te waarschu wen jOudat de reputatie en in de voornaamste plaats de openbare gezondheid voor ernstig nadeel gevrijwaard worde". BRAND. Te Oterdum is de kapschuur met stroopak- ken vam den landbouwer H. Toxopeus door brand vernield. Vermoedelijk is kwaadwillig heid in het spel. MELKVEEHOUDERS. In een op Donderdagavond gehouden ver gadering van Melkveehouders te Zaandam, werd de vraag der gemeentelijke melkvoorzie- nin-g ter sprake gebracht. Bouma, -adviseur van den Bond van melk- CEMENT MISBRUIK. De heer P. J. Willekes Macdonald deelt in het „Bouwk. Wbl." een typisch voorbeeld me de van cementmisbruik uit Alkmaar. „Het komt nog dagelijksch voor dat men tracht muren vochtdicht te maken door be pleisteren met een „sterke" cementmortel. De muren van een Historisch gebouw hier ter stede waren vermoedelijk ook vochtig, naar nu bleek tengevolge van het verhoogen van een binnenplaats tot boven een afsluitband van zandsteen en leiplaten. veehouders, verdedigde er de gemeente-exploi-1 de VOegen aangetast door een klimopbegroei- tatie, terwijl uit de kringen der talrijk opge- jninr (jjf. schiint althans de eeniue verklaring komen melkveehouders bepleit werd een coö peratieve melkcentrale te stichten in den geest van de reeds bestaande coöperatie „Paul Kruger", die coöperatief veevoeder in koopt. Stemming werd gehouden voor beide stroomingen, waarbij men zich met 41 stem men voor, 12 tegen en 4 blanco uitsprak vóór coöperatie. Deze coöperatie zal echter alleen een producentencoöperatie kunnen zijn. De vergadering werd gehouden bij den heer On rust, aldaar. VERMOORD Zondagmorgen is te Heerlerlei een oude zonderling gruwelijk vermoord gevonden. De ïng, dit schijnt althans de eenige verklaring voor het vinden van zwarte aarde tot achter de voorste strekken. Het middel was gauw gevonden: een pleeisterlaag. Eerst was het onschadelijke kalk, die althans de oude stee- neni geen kwaad deed, maar toen het gebouw bleef werken' en die laag begon los te raken, kwam de „reddende" cement óp de proppen. Daardoor was bij het afbikken het verschil duidelijk te constateeren. Beide bekleedingen waren in de buurt van scheuren natuurlijk losgesprongen en elders nog blijven kleven, maar terwijl de kalklaag de oude steen on geschonden te voorschijn liet komen, had de glasharde cementlaag van de roode appel bloesem der XV Hé eeuw een laag van 1 DE CONSUMENTEN-VEREENIGING. Zoo zullen dan hedenavond de leden der Alkmaarsche winkeliersvereeniging bijeenko men om de A. A. V. te bespreken. Zij zul len een motie trachten aan te nemen welke inhoud dat de leden der vereeniging niet in gaan op de hen door de A. A. V. V. gedane voorstellen en deze motte ter kennis brengen aan A. A. V. V. Mag ik M. de Red. hierover even iets zeg gen? De Alkmaarsche winkeliers dan rijn op den verkeerden weg en stellen de zaak onjuist voor. A. A. V. V. heeft niet gevraagd rijt gij lid van een vereeniging, maar heeft gevraagd, gij zijt handelaar (winkelier) in deze of gene branche, zijt gij bereidt mede te werken tot een drukking der prijzen? Zoo ja, op welke wijze? Het antwoord luidde meestal ja. Ik wil geven 10 pCt., 5 pCt. enz. Door het bestuur van A. A. V. V. is nimmer beloofd dat men alleen zou zijn in een bepaalde branche. Ook is door A. A. V. V. nooit gezegd dat het voor een bepa_,»de groep verbruikers zou rijn want iedereen kan lid worden van A. A. V. V. Dat A. A. V. V. goed werk verricht in 't belang der Alkmaarsche bevolking, bewijst de verlaging der groentenprijzen, de 5 pCt. korting die op 't moment bijna ieaeren krui denier geeft, terwijl in andere branches prijs verlaging schering en inslag is. Ook m de Erijzen van schoenwerk (reparatie) zal een elangrijke daling komen. De wmsten in deze branche zijn niet on belangrijk. Sommige reparateurs willen wel voor minder werken maar durven, omrede ze hier allen georganiseerd zijn, met het oog op boycotmaatregelen, hiertoe met over te gaan. A. A. V. V. zal ze hiertoe dwingen A. A. V. V. heeft aanbiedingen gekregen, waardoor het mogelijk zal zijn zooien en hakken voor 3.50 (machinaal gepend en gepoetst nog minder) te laten zetten. A. A. V. V. wil den winkelier een -behoor lijk bestaan laten, maar gunt ze geen woeker winsten. Zijn de winkeliers met een behoorlijke winstmarge niet tevreden, dan zullen zij het aan zich zelf te wijten hebben als ze zich door A. A. V. V. in hun zaken benadeeld zien. Ik zou nog gaarne deze vraag stellen: Durven de Alkmaarsche winkeliers het aan, in het openbaar, stuk voor stuk te bewijzen, hetzij in de Alki>. -f ho Courant, hetzij op een openbare vergadering J t zij geen boven matige winst maken H. v. DRUNEN. 1919. het Alkmaar, Oct. Mijnheer de Redacteur! Een plaatsje voor het volgende als kan, bij voorbaat nnjn dank. Met verwondering nam ik kennis van een mededeeling in uw blad, waarin werd kennis gegeven dat op de drie eerste nommers der wSrasfibsf-sg, msa aSSüi-.Jgi na aiAa». m dringt moreele overwegingen achteruit. Vandaar de verergerde tuchteloosheid, die alom, bij jong en oud, valt waar te nemen. Krachtiger nog dan tot nu toe moeten allen, die het wel meenen met ons vol!k, er tegen in. Aan de orde was daarna het voorstel van den heer P. den Hollander, directeur der strenge school te Amsterdam, luidende: De Tucht-Unie wende zich tot de regeering en de besturen der groote gemeenten met ver zoek maatregelen te treffen om te komen tot een organisch geheel van kinderzorg-, -be scherming en -berechting." Bij de besprekingen bleek, dat de vergade ring met de algemeene strekking van het voorstel acooVd ging, maar dat men zich nog niet kon vereenigen met enkele der onder- doelen, waaróver de heer Den Hollander het woord had gevoerd. Mot algemeene stemmen werd het bestuur dan ook opgedragen, stappen te doen in die richting, die het voorstel aangeeft, los van de toelichtingen. Een voorstel van twee leden der commissie Door het Hoofdbestuur van de Ondetoffi» eiersvereeniging der Landmacht „Ons Belang" is aan den Minister van Binnenlandsche Za» ken, wd. voorzitter van den Raad van Minis» ters, verzocht om den onderofficieren in afwachting van de nieuwe saiarisregeling 1920 een extra»uitkeering te doen uitbeta» len, waarvan het minimum zal moeten bedra» gen, voor hen, die een salaris genieten bene» den 1500; van f 1500 tot 2000; een boven 2000; resp. 300, 250 en 200. CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE. Het hoofdbestuur van de Chr.-Hist. Unie nam, naar de „Ned." meldt, het besluit voor de a s. algemeene vergadering, je houden in het begin van het jaar 1920, twee achtereen- nen voorswi van twos loden der commissie I te bestemmen, teneinde in die voor lichamelijke opvoeding, betreffend© de vergadering de volgende werkzaamheden te fnvoorinr» var, kunnen afdoen: wijziging der statuten, vast- UIT St PANCRAS. Ten huize van den heer Gerritsen verga derde de afdeeling van 't Wite Kruis alhier met 13 leden. NaN opening en lezing der notulen, werd de beschrijvingsbrief voor de Algemeene ver gadering behandeld. Over de wijzigingen en de statuten en huish. reglement werd nog van gedachte gewisseld, bep. 't overschrijven van vertrekkende leden. In verband hiermede besloot men de contributie vroegtijdig te doen ophalen en wel in April inplaats van in Augustus. Tot afgevaardigde en plaatsvervanger wer den gekozen de heeren P. Oud en Ks. Mad- derom Jbz. De heeren A. Hoogland en P. Leijen wees de voorzitter aan tot kasnazieners. Na eeni ge bespreking stelde men vast, dat een afge vaardigde voor de eerstvolgende verkiezing niet in aanmerking komt. Vervolgens wer den nog een elftal nieuwe leden toegelaten. Oe vergadering oordeelde 't noodig aan de magazijnmeesteres en den bode een duurte- toeslag toe te kennen en wel van resp. 15 en 5.waarna de voorzitter met dank voor de opkomst de vergadering sloot. UIT VENHUIZEN. Onze predikant, ds. Aalbers, komt als No. 1 voor op het zestal (niet alphabetisch) te Winsum en Baard (bij Franeker). WINKEL September. Geboren; Willem, z. v. Jan Slot en Eli» sabeth Jacoba van 't Hoff. Aafje, d. v. Cornelia Brouwer en Cornelia Kuiper. Overleden: IJsbrand Zeeman, 70 jaar, echtgenoot van Aukje van Zoonen. Klaas Wiegman, 90 jaar, weduwnaar van Elisabeth Korsloot. EGMOND AAN ZEE (September). Geboren: Cornells, z. v, Arie Wijker en Rachel Zwart. Lamberts Johanna, d. v. En» gelbertus de Vrij en Lamberta Johanna van Pel. Johannes Maria, z. v. Martinus Genet en Cornelia van der Pol. Gerarda, d. van Pieter Dekker en Klarina Wijker. Trijntje, d. van Johannes van Zaanen en Geertje Mas» tenbroek. Getrouwd: Jacob Gul en Agatha Cor» nelia van Pel. WARMENHUIZEN. September. Geboren: Theodorus Petrus, z. van Willebrordus Goudsblom en Aafje Bakker. Christina Frederica, d. van Klaas Koning en Elisabeth Peek. Sijvcrt, z. van Thijs de Leeuw en Maartje Rujjter, Matheus, z. van Krijn Jonker en Maartje Admiraal. Afra Aatonie, d. van Johannes Groot en Anna Maria van Lierop. Cornelia Jacobus Ma» ria, z. van vVillem Bakker en Maria Jongejau. Dieuwertje, d. van Cornelis Geus en Maar» tje van der WeL Simon, z. van Theunis Kwant en Catharina Stam. OndertrouwdAdrianus de Groot en Geertruida Maria Pronk. Gehuwd: Adrianus de Groot en Geer» truida Maria Pronk. Overleden: Theodorus Petrus, z. van Willebrordus Goudsblom en Aafje Bakker, 2 dagen. Guurtje Molenaar, echtgen. van Klaas Blankman, 63 j. Jan de Geus, echt» geno. van Antje Kroon, 55 j. Levenloos aangegeven kind van Antonius Petrus Hooge» boom en Anna Maria Boekel invoeriutr van vaardigheidsdiploma voor mannelijke en vrouwelijke leerlingen van do lagere school, en voor jeugdige personen tot den leeftijd van 18 jaar, werd1' ter nadere studie verwezen naar de commissie voor sport, spel, lichaamsoefeningen en openbare speeltuinen, van de Tucht-Unie, met de be doeling het volgend jaar met een nader om lijnd voorstel te komen. Aan de orde was een voorstel der verkeers- vaardigheidsoommissie, om een uniform- verkeersreglement voor het geheele land' in te voeren en een verzoek om subsidie voor het doen opnemen van een verkeersrolprent voor bioscopen, waarin getoond! zal worden de gemakkelijke regeling van het verkeer. Voor deze opname waren reeds verschillende hydragen ingekomen van automobiel vereeni- gingen en. Besloten werd1 een bedrag voor dit doel uit te keeren. De verkeerscommissie werd tevens gemachtigd actie te voeren voor de bedoelde uniformverkeersregeling. Bo (loten werd de perscommissie der Tucht-Unie uit te breiden met drie journa listen, zoodat hierdoor meer en vlugger do berichten verspreid 'kunnen worden. Tevens werd' voor deze campagne een bedrag van 100 beschikbaar gesteld. Met nadruk kwam het algemeen bestuur op tegen de meening van den heer Polak, naar aanleiding van, bovenvermeld voorstel verkondigd1, als zou do Tucht-Unie in het orgaan De Gong zijn opgekomen tegen het socialisme en de S. D. A. P. Het bestuur be sloot in deze zaak een nader onderzoek te doen instellen. ciale wetgeving. uu «.uu veineiren. 't was over 't ge- In de Zondag' in de Unie alhier gehouden vergadering van bovengenoemde kamerkring werden tot bestuursleden gekozen de heeren Leemeijeir te Alkmaar en Zeeman te Stompe- toren. Tot lid van den Partijraad werd geko zen de heer ds. Spaargaren van Aartswoud. Besloten werd de volgende vergadering te Zaandam te houden. Voer den komenden winter werd de propaganda geregeld, en zal dan in verschillende d'eelen van de kring een krachtige aktie w-orden gevoerd. Etr bestond reeds lang en geschil over dat bosch, groot pl.m. 120 H.A., gelegen onder j Renkum. Thans schijnt men de zaak tot een einde te willen brengen. TEGEN DE DUURTE. Te Maastricht heeft ten raadhuize, onder voorzitterschap van den wethouder van socia» 'J UÜK sieeos een „Ersatz"-bijsmaak I je aangelegenheden, eene vergadering plaats heeft de ^an ta£ van ^grenzen aan gehad, waarbij besloten werd tot oprichting OUDKARSPEL. September. Getrouwd: G. Bakker en N. A. Hart. Overleden: N. S. Bütger, echtgen. van A. Schend, 34 j. C. de Vries, echtgen. van J. Kokkes, 37 j. Geboren: Aagje, d. van J. de Wit en Catharina Stam. Marie, d. van C. Kroon Cz. en C. M. Wonder. Margaretha, d. van C. Leek en Antje Beers. Maria Catharina, d. van J. Spanjaard en M. C. Nijman. Hen» dricus Petrus, z. van N. v. d. Veer en M. de Wit. Gerrit, z. v. W. Verkroost en Trijntje Hagen. NOORDSCHARWOUDE. September. Geboren: Pieter, z. van Pieter Feller en Aafje de Hart. Overleden: Antje Jonk, weduwe van A. Swager, 78 j. TUCHT-UNIE. De Tucht-Unie heeft te Utrecht haar al gemeene vergadering gehouden. De voorzitter, de heer P. Otto uit Bloe- mendaal, wees er in zijn openingswoord op, d'at de invloed en het arbeidsveld van de Tucht-Unie zich steeds uitbreiden. Haar activiteit vermindert waarlijk niet, en toch neemt de tuchteloosheid zienderoogen toe. Dit zou, zeide spr., tegen ons 'kunnen ge tuigen, het zou ons kunnen ontmoedigen, als wij niet wisten, dat de factoren, die ons dwarsboomen, slechts tijdelijk sterker zijn d'an wij. De geestelijke stroomingen in deze jaren van geweldige beroering hebben het menschelijk denk- en gevoelsleven verward en ontwricht, de tijdgeest, de geest van van een duurtebureau met een gesalarieerden secretaris en controleurs. Alle klachten betref» fende woekerwinsten van handelaars en win» keiiers zullen daar onderzocht worden en ge» signaleerd. Aan het hoofd van dat Duurte» bureau zal en commissie uit raadsleden be» staan, aangevuld door vertegenwoordigers van den winkelstand, producenten en consumenten. Ook is men van plan om massa»inkoopen te doen van aardappelen, schoenen, katoen enz. en die aan den kostenden prijs aan de ingeze» tenen te verkoopen. Maatregelen zullen wor» den genomen om de allerbfchoeftigsten te steu» nen. DE EERSTE JAARBEURS. De eerste Ned-Indische Jaarbeurs zal te Weltevreden 20 Mei 1920 worden geopend. AUKMAAK, 0 Gctobar 19-19. Op de heden gehouden weekmarkt waren aangevoerd: 12 koeien en ossen 425 a 650, 8 vette kalveren 100 a 225, per ned. pond 2.00 h J 2.80, 12 nuchtere kalveren 20 h 55, 132 vette schapen 35 ii 75. 71 vette var kens per ned. pond 1.00 1.94. PURMEREHD, 4 October 1919. Op de augurkenveiling werd' verhandeld: Grof 0.08 h 1.04, basterd 1.29 1.32, f o - 0.70, bommen 0.41, per maï.j v R.U. inhoud. Aangevoerd 2310 mand' augurken. Handel vlug. (NIOORIDSGHARWOUDE, 4 Oct. Aardappelen: Schoolmeesters- 6.50 7, Eigenheimers S a 6.60, Blauwe 6 a 7.60, Graafjes 8 a 9.40. Drielingen 2.50 a 4.20, Roode ko-ol 2.90 a J .1.50, Uitschot 1 a 1.40, Gele kool 3.80 4.70, Uit schot 1 h 1.40, Witte 1.10 a 1.40, Spercieboonen 9 a 13, Grove Uien 6.60 a 7.40, Drielingen 9 a 9.50, Hep 16 a 16, Peen 1.50 a 1.90, Kroten 2 a 2.80, alles per 100 3LG. Bloemkool 12 a 14 per 100 stuks. Wortelen 2.50 a 2.90 per 100 bos. Bravo 5 h f 6.20, Red -S'tar 5.50 6.40. WARMENHUIZEN, 4 October 1919. Aardappelen: Bravo's 6, Red Star 4.90 a 6.30, Bieten 2.30, Uien 6.30 a 6.80, 1 Jriel. Uien 7.00 a 8.10, Gele nep 14.20 16.20, Peen 1.70, Jloode ikool 2.70 h f 3, Gele kool 3.80 h 4.10, Witte kool 1.20 1.30, alles per 100 K.G. Veilingsvereeniging „de Zaanstreek." Aardappelen: Bravo'» £.60 Eer 100 N Andijvie 0.50 a 2.50 per 100 .struik. Peen 4 h 9 ct. per bos. Sla 1.00 a 1.50 per 100 krop. Selderie a 3 ct. per bo®. Pieterselie 2 h 4 ct. per bos. Zoete appelen 4 a 6ri' eft per pond), Zure appelen 4K a 7 ct. per pond. Handpeer 6 9ri ct. per pond. Suikermeloen 14ri a löri ct. per stuk. Tomaten 16 ri a 1734 ct. pér pond. Groene kool 2 34 0 ct. per stuik. Roode kool 6 h. 9% ct. per stuk. Slaboonen 6 a ±034 et, per pond1. Snijboonen I 7h 1414 ct. per pond. BOVENIKARSPElL „de Tuinbouw" 4 October. Heden besteedde men voor: Bloemkool I 15 a 20, II 7.50 10.50, UI 1.60 a 8, Bioode 'kool 2.40 a ƒ3, Witte kool 0.80 a L25, Gde kool 8.75 AMSTERDAMSCHE VEEMARKT. AMSTERDAM, 6 October. 870 vette koeien le kw, 2 a 2.20, 2e kw. 1.55 a 1.95, 3e kw. 0.85 a 1.35, 48 melk- en kalfkoeien 450 a 800, 61 gras- kalvo; - 1 f 1.80, 43 nuchtere kalve ren te a 45, 141 schapen 60 a 80, 833 vette varkens le kw. 2.20, 2e en1 3 e kw. 2.05 a 2.10 per E.G. schoon gewicht. AM-STERDAM, 6 Oct. De aardappelprij zen waren -heden: Drentsche eigenheimers 8.80, Frieache borger» 4, Gel-derseho bravo's 6.25, Hille- gemmer eigenheimers 5 a 7, Spuische eigenheimers 4, Zeeuwsche blauwen 6.25 a 6.40, Zeeuwsche bonten 6.76, Zeenw- sche eigenheimers 3.70 a 4.60, Zeeuwsche blauwe eigenheimer» 4.90 a 5.30. Aanvoer 9 ladingen. PURMEREND, 3 October 1919. Op de af- slagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 1,1234 a 1.88 -p. ealk 25 K.G. Slaboonen 1.30 a 1.35 per zak 15 E.G. Snijboonen 0.20 a 0.80 per zkk 16 KG. Bieten 6 a 15 per 1000 stuks. Peren 2 a 39 per 100 KG. Appelen 3 a 17 er 100 E.G. Handel matig. BROEK OP LANGENDIJE (Langedij- ker Groenteveiling.) 4 Oct. 1919. In de heden gehouden veilingen werd betaald voor: Bloemkool le soort (per 100 et.) 8.40 a 17, 2e soort 3.80 a f 5, Roode kool 2.70 a 3.10, id. 2de soort 1.20 1.60, Gele kool 2.70 a 4.70, Witte kool 1.10 a 1.60, Wortelen 1.50 a 2, Aardappelen: Schoolmeesters 4.60, Blauwe 5.20 a 0.30, Eigenheimers 4.70 a 6.40, Bravo 5.40 a 6.20, RM Star 5.30 a 5.60, Rammenas 2, Bieten 1.60 a 3, Gele Nep 12.80 a 14.90, Drielingen 7.70 h 10.10, Uien 6.30 a 7.40, id. 2de soort 0.70 a 4.20, Slaboonen 11 a 11.70, all'e» per 100 E.G. Aanvoer 4620 st. bloemkool, 142625 E.G. roode kool, 30650 E.G. witte kool, 86500 E.G. gele 'kool, 39650 E.G. wortelen, 20250 E.G. aardappelen, 11840 E.G. uien, 1270 E.G. gele nep, 10050 KG. bieten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6