DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. „AK0" 8 ct. urn 7 OCTOBER Fa P.BLAAUWenZn., No 286 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zóu- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bi) vooruitbetaling },er 8 maanden voor Alkmaar 2.-, franco door het ge heele Byk f 2 50. Afzonderlijke en bewijsnummers 6 Cents. Per regel f 0.20. B$J groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HKKMs. COSTEB ZOON, Voordam C 9. DINSDAG Buitenlandse]! overzicht. Buitenland Binnenland. eniengd Nieuws. Dit nummer bestaat uit 2 bladen, Hond^fö 0011 0U twilltlS'St0 Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën De Fransche Kamer heeft een wetsontwerp aangenomen betreffende den overgangsbe stuursvorm, die in Elzas-Lotharingen zal Voorden ingevoerd totdat de Fransche wetge ving in haar geheel zal worden toegepast, net is begrijpelijk, dat de verhouding van Frankrijk tot Elzas-Lotharingen al tot heel wat besprekingen geleid heeft. Elzas-Lotharingen is de rijke landstreek voor welker bezit Frankrijk zoo krachtig gestreden^ heeft. Elzas-Lotharingen moest nu eenmaal weet met het moederland vereeuigd worden en toen dan ook de Fransche over winnaars zegevierend het terug gewonnene gebied binnen trokken, zijn geestdriftige re devoeringen gehouden, waarin de bevolking zijn groote vreugde over de uiteindelijke be vrijding uitte. Evenwel moet men bedenken, dat het. rijks- land bijna 50 jaar Duitsch bezit is geweest, dat er een nieuw geslacht groot geworden is, een geslacht, dat de zegeningen van het Fransche bestuur slechts bij name kent, maar daarentegeen door en door met de Duitsche administratieve maatregelen ver trouwd was geworden. 1 En nu is het de groote vraag, of vele El- zas-Lothariugera, nu de tijd van enthousias me over de "bevrijding langzamerhand voor bij is, nog even geestdriftig over de verande ringen zijn welke zij thans hebben moeten ondervinden. Millerand, die de herkregen provincies be stuurt, bepleit dan ook een overgangsregime, waarbii verschillende zeden en gebruiken eU plaatselijke wettelijke regelingen, welke hun bruikbaarheid en nut bewezen hebben» wor den gehandhaafd en waarbij rekening met den van het overige Frankrijk verschillen den aard der bevolking wordt gehouden. De terugkeer tot Frankrijk moet voor de Elzas- Lotharingers vooral geen teleurstelling z n. Het Journal des Débats wijst er daarbij op, dat hoe ook het Duitsche bewind moge ge weest zijn, het in elk geval in beide provin cies een bestuursorganisatie heeft ingevoerd, welke mot weldadige methode en doortas tendheid werkte, terwijl Frankrijk het nieu we gebied een langzame formalistische admi nistratie biedt, waarover in Frankrijk zelf de klachten niet zeldzaam zijn. En, zegt het blad, moet men zich dan ver bazen, dat de bewoners niet van zuivere dankbaarheid op de knieën liggen? Met nadruk waarschuwt daarnaast de af- fevaardigde Lazare Wtillcr voor on oordeel- undige benoeming van ambtenaren, die de Duitsche taal niet machtig zijn. Millerand heeft er op aangedrongen duld te oefenen, daar de bevolking er hoef te aan heeft zich geleidelijk in te leven in het kader van het Fransche vaderland en nog eenigszins wantrouwend en afwijzend staat tegenover instellingen welke zij niet kent Zooals wij reeds meldden heeft de Fran sche Kamer reeds een wetsontwerp betreffen de een overgangsbestuursvorm aangenomen. De abbé Lemire heeft daarbij op de gevoe lens van Frankrijk voor het herwonnen ge bied gewezen en op de noodzakelijkheid van een beleidvol bestuur aangedrongen, waarbij de gevoelens op taalgebied ontzien zullen worden. Volgens de Voss. Ztg. zou te Moskou een samenzwering tegen de radenregeering ont dekt zijn, welke onder leiding stond van Ka- detten een Oktobristen. Men had zich met generaal Deniking in verbinding gesteld, waarbij besloten1 was, dat mon het Kremlin in de eerste dagen van October zou overrom pelen en de regeeringsleden gevangen zou nemen. Drie duizend soldaten, door de samen zweerders omgekocht, zouden de schouw burg omsingelen wanneer de regeering daar in een reeds aangekondigde volksvergadering zou houden. Men zou een voorloopige re geering instellen en de door Deniking naar Moskou gezonden leiders zouden verklaren, dat deze zijn leger ter beschikking der nieu we regeering stelde. De sovjetregeering heeft waarschijnlijk door verraad, van een en ander kennis gekre gen en het gevolg daarvan zijn huiszoekin gen geweest, die het geheele complot aan den dag gebracht hebben. Dat er met de tot nu toe gevangen geno men samenzweerders korte metten gemaakt zullen worden, laat zich begrijpen. De Italiaansche regeering schijnt het groote gevaar van een botsing van Italianen en Joego Slaven in te zien en te begrijpen, dal wanneer de Dalmatische vrijwilligers te gen d'Annunzio optrekken, Italië aan den vooravond van een nieuwen oorlog staat. De regeering schijnt dan ook wat krachtiL ger tegen d'Annunzio en diens volgelingen op te treden. De opperbevelhebber van de Italiaansche vloot heeft tot de bemanning der schepen die voor Fiume de zijde van d'Annunzio ko zen, een scherpe dienstorder gericht. Men liet d'Annunzio weten, dat wegens wederrechtelijke vrijheidsberooving. van Iter liaansche officieren, zijn reeds zeer indicipii nair gedrag nog veel scherper zou worden beoordeeld. Tegelijkertijd werd aan admiraal Pazanova geseind, dat hij onvoorwaardelijke invrij- eidstelliug moest eisehen, maar zirji voorts van zijn commando ontheven kon achten. De geestdrift van d'Annunzio zelf schijnt trouwens al wat bekoeld te zijn. Dc dichten veroveraar heeft ten minste verklaard, dat hij voorloopig vani nieuwe expedities tegen Dal matische steden zal afzien. Nu de spoorwegstaking in EngckF 1 ge ëindigd is, mag wel geconstateerd worden, dat zij eeri. mi3iukking voor de arbeiders is geweest. Deze hebben acht dagen gestaakt en driehonderdduizend pond sterling aan steungeld uitgekeerd, zonder eenig resultaat te bereiken,. Dat zij do, atrijjd verleren heb ben, is zeker ook te raken aap, de prachtige regeling van de hulpditaiatea en des bijstand van het volk. Het dient vermeld te worde®- zegt, eea Reutertelegram o. dat er ia de afgeloopea week geen enkel schot iu geloot ea dat er van doodten of gewonden netgsea spr&ï' is. De bepalingen ter beeëindigiag van den strijd zijn de volgende: Tene le het werk wordt onmiddellijk her vat; ten 2e de onderhandelingen worden voortgezet met dien verstande, dat zij vóór den Tien December geëindigd zullen zijn; ten 3e de loonen zullen op het tegenwoordi ge peil gehandnaafd blijven tot 20 September 1920, (waarop zij herzieu zullen worden) in verband met de omstandigheden, die dan zul len heerschen: ten 4e Geen enkel volwassen spoorwegarbeider zal minder verdienen dan 51 shillings (ongeveer 30.60) per week zoo lang als de levensstandaard niet gedaald is beneden 110 proceent boven het peil van vóór den oorlog; ten 5e de arbeiciers (aie gestaakt hebben) zullen in goede verstand houding samenwerken met hen, die aan het werk zijn gebleven or het werk eerder her vat hebben en t;r zullen tegenover de arbei ders geenerlei maatregelen van wrok geno men worden; ten 6e het loon, dat wegens de staking ingehouden is, za,l uitbetaald wor den na de hervatting van het werk. Men is algemeen van meening, dat het suc ces waarmee men deze plotselinge staking heeft weten te bestrijden, heeft aangetoond, dat een vastaaneengeslotea gemeenschap roet Britsche hulpmiddelen niet met handen en voeten aan een minderheid is overgeleverd. In Italië zal het vredesverdrag bij konin klijk besluit door den koning bekrachtigd worden welk voorbeeld in Japan wel ge volgd zal worden, zoodat het verdrag spoe dig in werking zal kunnen treden, versterkt fort dicht bij Kasban, eu deed gere geld strooptochten in de bazaars van die stad. Ook heeft hij meermalen de heele stad ingenomen en bij werd zoo machtig, dat de regeering van Perzift hem in 1912 verzocht de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de wegen, die van Keshan naar Kuro ene Yezd, voeren, waar geen karavaan meer vei lig was, op zich te nemen. Zijn naam werd dagelijks genoemd in de Perzische gezinnen en de kleine kindieren werden met hem gedreigd als met den boe man.' Zesmaal werd zijn gewelddadige dood in de officieele „Gazette" van Teheran aan gekondigd, maar telkens kwam de oude roo- verhoofdman weer opdagen. Zijn optreden- gaf meermalen aanleiding tót ernstige complicaties en eens zelfs veroor zaakte het, na een straatgevecht mei kozak- een, het as» den van deu minister van bui- ienlaadsche zakeo. N cdiier is hij wel degelijk voorgoed' on schadelijk gemaakt. Hij is opgehangen. DE JOURNALISTEN TE FRANKFORT. De ,,D. Allig. Ztg." verneemt uit Frankfort a. d. M>. De hier aanwezige Duitsche journalisten gaven Zondag een feestmaaltijd ter eere van ae pers, waaraan ook journalis ten uit Denemarken, Nederland, Zweden en Zwitserland deelnamen. „Oberbürgermeister" Voigt begroette de journalisten iï naam der stad Frankfort, Na een rede van den secreta ris der Duitedie Kamer van Koophanield r. Trumpler, bedankte de Berlijnsche redacteur Pinnere in naam der buitenlandsche pers voor de gastvrije ontengst. DE GROOTSTE TURBINES DER WERELD. .Te Queenstown in Canada wordt thans ter exploitatie van de geweldige waterkracht der Niagra turbines gebouwd, die elk de energie i ontwikkelen van niet minder dan 52.500 P K. en 93 M. val en per minuut 1775 omwente- lingen maken. BETON VOOR ZEEWERINGEN. De Duitsche ingenieur Gary heeft studies gemaakt omtrent het best bruikbare materi aal voor betonnen zeeweringen. Hij komt tot de conclusie, dat het noodig is, cement te ge bruiken. dat veel kiezelzuur bevat, doch arm is aan Klei en ijzeroxydeea. Zulk cement kafi men, wanneer net tevens kalkrijk is, nog aanvullen met tras. De mengsels moeten bo vendien zoo dicht, zoo ondoordringbaar mogelijk zijn, Beton, dat meer dan 2/3 zand bevat, zal aan bot zeewater niet lang tegen stand bicden. KULTUR UND GESCHICHTE. De bekende Duitsche psycholoog dr. Wil helm Wundt, heeft thans het laatste deel van zijn ilendeelig werk „Völker Psychologie" vol tooid. Het draagt den titel„Kultur und Ge- schichte." DE ZIEKTE VAN PRESIDENT WILSON. Het bulletin, Zaterdagochtend door het Witte huis uitgegeven luidt: De toestand van den president is gunstiger, na een goeden nacht. Een neuroloog en een oogarts zijn uit Philadelphia ontboden om met Wilson's me dicus overleg te plegen. LEUVENSCHE BIBLIOTHEEK. In Amerika is een» comité gevormd, om gel den te verzamelen voor het herstel van de bi bliotheek der Leuvensche hoogeschool. Aan het hoofd staan tal van invloedrijke Ameri kanen, die zullen trachten een kapitaal van een half millioen dollar bijeen te brengen DE ROOVERHOOFDMAN. De rooverhoofdman Nayib Hussein, wiens terechtstelling plaats had, ia een gevaarlijk heer geweest. Hij leefde met zijn zoons in een KOLENNOOD IN DE RIJNPALTZ, Sedert gistermorgen staan alle eledrische centrales in de Rijnpaltz tengevolge van het kolengebreek geheel stil, zoodat alle bedrij ven, tradis, enz. in de geheele Rijnpaltz stil staan:. Ook de bladen verschijnen niet. De eeconomisehe gevolgen zijn- niet te overzien. Zooals beten is wordt de Rijnpaltz door het Saarbekken van kolen voorziene. De ko len productie van dit gebied is reeds wedere ongeveer gelijk, aan die in vredestijd en de kolennooa in de Paltz moet alzoo alleen aan transportmoeilijkheden worden toegeschre ven. DE OVERSTROOMINGEN IN SPANJE. De berichten over de gevolgen eener over strooming tèn gevolge van ontzettende stormen, blijven onrustbarend. Een oorlogsschip heeft bevel gekregen ten spoedigste de grootst mogelijke hóeveelheid levensmiddelen, kleeren enz. nhar Carthagc- na te brengen, om verdeeld te worden onder de Slachtoffers in die stad en omgeving. Ver der zijn maatregelen getroffen om graan en meel naar de getroffen streken te zenden Personeel van militaire bakkerijen is over zee naar Carthagena gedirigeerd ooi brood te bakken Daar alle verbindingen verbroken zijn, tast men volkomen in het duister over den toe stand op het platteland. Tot dusverre zijn al leen berichten binnengekomen over Alicante, Carthagena en Valencia, waar de aangerich te schade zeer aanzienlijk is. Nergens iszui ver drinkwater te krijgen, daar alle geleidin gen zijn weggeslagen. Te Alicante zijn vijf Jooden, te Carthagena 4 doodea gevonden. In de eerste stad zijn vele huizen ingestort. DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL Naar aanleiding van een artikel in het „Laatste Nieuws", waarin verd gezegd dat er geen Vlaam3che leergangen aan de hoo geschool te Gent zullen wordm Ingericht, daar de regeering heeft voorgesteld de cre- dletenj, dié daartoe noodig. zijn, te schrap pen, heeft de minister-president het blad de volgende verklaring toegezonden: „„Niets is veranderd In zake de Vlaamsche leergangen te Gent. De gewone credieten zijn voldoende. Een eenvoudige kwestie van rekenplicliügen aard heeft ons het buitenge woon crediet doen afschaffen KORTE BERICHTEN. Te Bustleton bij Philadelphia heeft een ernstig vliegongeluk plaats gehad, tengevol ge waarvan Col. T. B. Dodd, commandant van het Langley-vliegterrein in Virginia, werd gedood en vier lëgeraviateura werden gewond. Tengevolge van den kolennood is te Weenen tot nader order het geheele personen verkeer vanaf Zaterdagavond tot Maandag middag gestaakt. Het Amsterdamsche gemeentebestuur heeft aan het Weensche 70 wagons haring aangeboden. Wegens de valuta is dit aanbod onaanneembaar, daar een haring te Weenen zeven kronen zou moeten kosten. Volgens te Weenen hier ingekomen be richten hebben de Serviërs voor Cattaro de Italiaansche post-stoomboot Epiro beschoten, waarop zich ook Fransche en Amerikaansche officieren bevonden. Verscheidene Italiaan sche soldaten werden gewond. Thomas, de leider der epoorwegarbei dera, dedt mede, dat de stakers in het alge- nieen de overeenkomst beoben aangenomen, maar enkele mannen weigeren den ra beid te hervatten aan de zijde der strikkebrekers, vrij willigere. Een maatschappij wdgert de man nen tvergunnen weder aan den gang te gaan. Bouar Law tracht da zaak in het reine Fe brengen. De Dresdene* Bank te Berlijn publi ceert. een mededeeling, dat het Duitsche ef fectenbezit op ongeveer 165 milliard wordt berekend, waarvan ongeveer de helft uit oor- logsleeningen bestaat. Het Pruisische graankantoor heeft aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat de vooraden uitgeput raken, daar er geen aan voeren zijn geweest van graan en meel uit het buitenland, evenmin als van buitenland sche tarwe.. Met het oog op de valuta zijn noemenswaardige aanvoeren van meel uit het buitenland binnenkort niet te wachten. De vroegere Ederwerf, die na overgang in andere handen sedert het uitbreken van de oorlog de naam van Hansawerf draagt,- zal, vólgens de Vossische Ztg thans in han den van een Deeosch consortium Stomen De preventieve censuur is opgeheven. De datum voor de verkiezingen is voor de Kamer hepaald op 2, 3 en 4 November, voor den Senaat op 7 en 8 November en voor het Universitaire college op 9 November. Het parlement zal op 20 November worden Mj- eenger,T?.pen. Uit Boedapest wordt gemeld, dat aldaar 1800 Engelsche soldaten zijn aangekomen, terwijl ook nog 2000 Italiaansche soldaten worden verwaait. Deze troepen zullen poli tiediensten verrichten, totdat de Rcemeniera zijn vertrokken. In conferentiekringen verluidt, dat Ja pan het' vredesverdrag van Versailles waar schijnlijk den 15en October zal hebben gera tificeerd. De Japansche grondwet voorziet niet in een voorafgaande goedkeuring door het parlement. Alleen wordt de teekening van den keker verdacht na het advies van eèh di- ploroatieken eu spedalen Raad. Admiraal Bon is te Rahle (Libanon) aangekomen. Hij werd door de bevolking met geestdrift begroet. Admiraal Bon, vergezeld van militaire autoriteiten bezocht Taddin, waar hij werd ontvangen door Habib Pacha en Saad het hoofd van de Libaneesche regee- ring. De admiraal dejeuneerde ten paldze van'Amir Bichir, waar hem gastvrijheid werd aangeboden. De verkiezingen voor de Fransche Ka mer zullen worden vastgesteld op 9 Novem- foCTt De voorstanders van ten autonoom Fi ume zijn over Belgrado te Parijs- aangeko men en bepleiten de schepping van een zelf standig Fiume onder ^scheming van den Volkenbond, als trait d1 union tussdhen Italia nen en Joego-slaven. BSEJD3IE. UITSTEKENDE VORSTENLANDEN SIGAARI eerstdaags zal worden beantwoord Daarna zal spoedig mondeling overleg met de com missie plaats hebben Tet zake van een (tweede) uitkeering aan gemeenten uit de opbrengst der oorlogswinst- belasting, welke ditmaal op anderen grond slag womt voorbereid op zoodanige wijze, dat meer eenheid in stelsel en toepassing ge waarborgd kan zijn» is de Regeering wach tend op advies van Gedeputeerde Staten. De Regeering „v/fnsdit met beide zaken alien spoed ie bêtradit-en. De Minister acht het ow de vereischte afdoening der Staat- begrooting voor 1920, geenszins uitgesloten, dat overeenkomstig zijn verlangen, beide ontwerpen nog dit jaar in openbare behande- .jg zullen komen. DIPLOMA B. TEGEN DE DUURTE. Bij de Staatscommissie in zake de duurte is, in overleg met het departement van justi tie, een wetsontwerp met betrekking tot be strijding van het onredelijk opdrijven en hooghouden van prijzen in een: gevorderd stadium van voorbereiding In verband) hiermede heeft de commissie zich eenlgen tijd geleden met een aantal vra gen o.n. nopens de Instelling van plaatselij ke duurte-commisslcs gewend tot de besturen der gemeenten met meer dan 20.000 zielen, terwijl eene commissie, bestaande uit den voorzitter, prof. mr. Bruins, het lid, mr. Van Ketwich Verschuur en de secretaris, mr. Fon tein, naar Londen is vertrokken om zich na der op de hoogte te stellen van dc bijzonder heden en de werking der Engelsche Profitee ring Act. GE MEENTE-FINANCIëN In verband met het uitblijven van resulta ten van het onderzoek der Tweede Kamer en het overleg met de Regeering betreffende het wetsontwerp tot verruiming van het gemeen telijk belastinggebied en het uitblijven ook van een wetsontwerp tot (tweede) uitkeering aan gemeenten uit de opbrengst der Oorlogs- winstbelasting, heeft de directeur der Ver. van Ned. Gemeenten een onderhoud gehad met den Minister van Financiën. De „Mede- deelingen" der Vereeniging melden daarom trent: De Minister deelt mede, dat de onlangs door de Regeering ontvangen nota der com missie van' voorbereiding van het wetsont- i werp tot wijziging der Gemeentewet (verrui ming van het gemeentelijk belastinggebied) FIETSEN NAAR DE KERK. Men: vraagt aan „De Heraut", of het ge oorloofd! is voor degenen, die ver van de kerk oorloofd is voor degenen, die ver van het kerkgebouw afwonen, om zich op Zondag per fiets naar de kerk te begeven. Het schijnt, dait op sommige plaatsen hier op captie wordt gemaakt. „De Heraut" begrijpt dat niet. „Godi Woord gebiedt toch nergens, dat op Zondag de fietsen rust moeten genieten. De rustdag is ingesteld voor den mensch, niet voor machines en werktuigen. En is het dan niet al te dwaas dat op den Zondag de mensch zou moeten arbeiden en zich vermoeien door een lange wandeling om naar de kerk te gaan, cn dat de fiets, een dood werktuig, rust zou moeten genieten? Prof. Vissdier sprak op de studenten-bij eenkomst van een „zuur Christendom". De uitdrukking ia niet fraai, maar is een Chris tendom, dat over zulke dingen valt en daar- 'vmi gewichtige kwesties maakt, niet mebter- daad op weg een zuur Christendom te wor den? Of wil men liever een woord van Christus zelf, lijkt dan een dergelijke vraag niet won derwel op wat Christus^ aan de Pharizeën verwiit, dat zij de mug uitzijgen en den ke mel aoorzwélgen? Het fietsen naar de kerk is niet allen een volkomen geoorloofd iets, maar het dient in niet geringe mate am de ware Sabbats-hei li ging te bevorderen, vooral op onze dorpen. Menige verstanaige kerkeraadi heeft dan ook gezorgd, dat bij' het kerkgebouw een af zonderlijke gelegenheid wed ingericht om dezee fietsen te stallen. Er spreekt daaruit meer wijsheid, dan dloor allerlei strenge maatregelen het fietsen naar de kerk te wil len beletten." BOTSING VAN EEN MOTORRIJWIEL MET EEN RIJWIEL. Zaterdagnamiddag kwam de heer O., di- recteur eener boterfabriek te 's-Hertogen- bosch, rijdende met zijn motorrijwiel, waar op achter hem een dame zat. op den Bos- schenweg te Tilburg in botsing met een 74- ALIHAAKSG1I COURANT Jacq. Reule, de Wkende acteur, tot dusver re verbonden aan bet ,»Nede<rlan<isch", is voor bet seizoen 1920/21 geëngageerd door de TooneeTvereeniging", dir. Herman Heijer- LAK» JKSTKA AT, RITSÜVOORT. In verband' met de vraag om reeds nu be zittere van een eind-examen H. B, S. diplo ma B toe te laten "tot de examens in de fa culteit der rechten en niet ipaa in 1923, beeft bet bestuur van bet 'Genootschap van Leer aren aan Hederliandlscbe Gymnasia aan den minister van onderwijs bet verzoek gericht, bezitters van bet doploma B tot de juridische faculteit toe te laten. DE SAMEWSTELLIWG DEK NEDER- LMNDSGHE DELEGATIE. De Nederlandsche delegatie ter conferen tie te Washington zal Vrijdag a.s. vertrekken. Naar vernomen wordt zal de delegatie als volgt zijn samengesteld Als regeeringsvertegenwoordigerB zijn aan gewezen mgr. Nolens en de heer Van Tie nen (oudste arbeidsinspecteur), voor de werkgevers vertrekt de bear Verlkade van Zaandam, voor de werknemers de beer J. Oudegeest. Alleen aan den arbeidersvertegenwoordi- ger zullen adviseurs worden toegevoegd'. Als zoodanig zijn te regeering aangewezen de hearen Serrares (R. K. Vakverbond), (zeer verbond) en Holtrop (Neutraal Valk- verbond). Het Nl A. S. zal niet vertegen woordigd zijn» naar vernomen wordt, om primcipieele redenen. mans. JEAN LOUIS TOODd In Dresden is overlede nde békende com ponist Jean Louis Nicodé.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1