DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1919. 8 OCTOBER. So. '2S7 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 2.—, franco door het ge- tieele Styk f 2 50. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentiën Per regel f 0.20. groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. WOENSDAG Buitenlamlsch overzicht. Buitenland. SU nummer bestaat uM 2 btadon, SöUdöFQ. 0611 OU 1WSTltl^stfl <fS2r^SH2 Telefoonnummer 3. De Duitsche Rijkskanselier Bauer heeft in den Rijksdag het program der nieuwe regee- ring ontvouwd en getracht een indruk te ge ven van Duitschland's vaste voornemen om een beter leven te beginnen. De strijd der uiterste rechtsche en linksche politieke groepen heeft Duitschland in de oogen der wereld geen goed gedaan. Het groote oordeel der nieuwe regeering, nu de democraten er in opgenomen zijn, is, dat zij thans dezekerheid heeft, voor hun voorstel len een goede meerderheid te zullen vinden. De in de regeering getreden democraten, zoowel Schiffei als Koch, staan bekend als voortvarende eü knappe politici. Dc verhouding tusschen sociaal-democra ten en de democraten is nog niet bijzonder hartelijk en dc eersten hebben nadrukkelijk verklaard, dat zij nog steeds rekenen op de aanneming van de wet op de bedrijfsraden. Eveneens houdt het Centrum Erzbcrger en diens fiuancieele plannen nog de hand boven het hoofd. Slechts in zooverre is men den de mocraten tegemoet gekomen, dat waarborgen schijnen gegeven te zijn, dat dc wet op dc be drijfsraden het economisch leven in Duitsch land niet meer bemoeilijken zal en Erzberger heeft ter wille van den lieven vrede zijn baan tje van onderstaatskanselier er aan moeten geven. Rijkskanselier Bauer heeft uitvoerig uiteen gezet waarom het Duitsche leger nog dubbel zoo sterk is als het volgens liet vredesverdrag mag zijn. Het is te voorzien, dat het vredesverdrag nu spoedig van kracht zal worden, en Bauer heeft beloofd dat Duitschland het dan in alle opzichten zal nakomen. Natuurlijk heeft hij krachtig geprotesteerd tegen het ultimatum van dc vredesconferentie inzake de terugroe ping van de troepen uit het Oosten. Duitschland doet in het Oosten wat het doen kan. De Opperste Raad der geallieerden heeft Dinsdag het antwoord van Duitschland in zake de kwestie van de ontruiming der Balti- sche provincies onbevredigend geacht en in strijd met de inlichtingen uit Koerland en Lithauen. Maarschalk Foch, die de vergadering bij woonde, heeft opdracht gekregen vóór Woensdag een antwoord gereed te maken op de Duitsche mededeeling. In geval Duitsch land de besluiten van de Entente niet uit voert. zullen de vastgestelde maatregelen in werking treden, met name het stop zetten van de ravitailleering in levensmiddelen en grondstoffen. Uit Berlijn wordt evenwel gemeld, dat de oproep der regeering tot de troepen in de Oostzee-provincies zijn uitwerking niet ge mist heeft. Er komen voortdurend afdeelin- gen terug. Een deel der troepen weifelt ech ter nog, tengevolge de verwardheid van de doeleinden, die het tot dusver nagestreefd heeft. De repressaillemaatregelen der Enten te, waarop generaal von der Ooltz bijzonde ren nadruk gelegd heeft, hebben grooten in druk gemaakt. Verwacht mag worden, dat het aan de aanvoerders gelukken zal de groo te hoop der troepen te overtuigen van de noodzakelijkheid van hun terugkeer en van de onmogelijkheid om langer in de Oostzee- provincies .achter te blijven. Om op de rede van Bauer terug te komen, dient nog gemeld, dat deze met voldoening constateerde, dat in Duitschland de lust tot arbeid weer ontwaakt is. De linkerzijde heeft de rede met luiden bij val begroet. De rechtsche groepen toonden er zich minder mee ingenomen. DE AVIêTTE. Eenigc dagen geleden heeft Poulain, in het Bois de Boulogne, achter de tribunes van Longchamps, wederom een poging gedaan om den prijs van 10.000 francs te winnen die beschikbaar is gesteld voor het eerste toe stel dat zich, zonder eeuige mechanische be weegkracht, in de lucht zal verheffen en za vliegen over een afstand yan meer dan 10 meter. Zes maal reed Poulain met volle snelheic 'n 200 meter; het voorwiel kwam even van den grond, doch zes maal kwam het ook we der op den grond, binnen den bepaalden af stand. Poulain scheen echter onvermoeibaar en zou nog eens een poging doen, toen een po litie-agent verscheen, die proces-verbaal op maakte tegen den aviëtteur, wegens 't aan verkeer onttrekken van een gedeelte van een Eiublieken weg, zonder daarvoor vergunning e hebben. Een aantal aanwezige fotografen protes teerde hevig, met geen ander gevolg echter, dan dat ook zij verbaliseerd werden wegens het maken van opnamen in een publieken tuin. Zoo werd Gebriël Poulain door de autori teiten, evenals door den weerstand van de lucht, gedwongen zijn pogingen op te ge ven. KELL.NERSSTAKINO. In Brussel in wederom een staking der kellners uitgebroken. De kellners zijn van oordeel, dat de door de patroons aangekon digde heffing, het z.g. „droit dc couvert", een vermindering der fooien in de hand werkt. De staking doet zich evenals de vorige maal voornamelijk in de wijk van de Naamsche Poort gelden. Verscheiden patroons hebben echter reeds toegegeven en het „droit de cou vert" afgeschaft. PRESIDENT WILSON. De Daily Mail verneemt d.d. Zondag uit New-York, dat de toestand van den Presi dent zoodanig is, dat hij in geen maanuen actief deel zal mogen nemen aan den politie- ken strijd. In alle kwesties van buneniandsche politiek zal Lansing, de secretaris vnn Staat, de beslissingen rnemen. De vrienden van president Wilson verkla ren, dat dooi deze zkkte nu alle kwestie vau een derde presidenüeele candidatuar voor Wilson van de baan is. TERUGKEEK DEk DUITSCHERS. Wij hebben reeds en Kek Duitscheis terug gezien, die vóór den oorlog te Antwerpen woonden en zaken deden, zoo schrijft dc werpsche „Schelde". Uit mededeelingen van vrienden, di® het land doorreizen voor hun zaken, blijkt, dat overal de Duitschers zich opnieuw vertoo- ncn en het voor niemand verborgen houden dat zij weer komen osn „Geschafte zu ms- chen". Waarom zouden wij het niet deen, zeggen zij. De oorlog maakte cn tot vijanden. Nu de oorlog uit is, moet het ook uit zijn met de vijandschap. Zoo spreken de Engelsehen ook, met wie wij al lang opnieuw handelen gelijk voer en na. De patriotieke pers is niet goed gezind op die terugkeerende vogels. Maar zij moeten toch door de regeering niet als ongewënscht worden aangezien, want al de terugkomen den zijn voorzien van de noodige papieren en passen. Onze regeering is misschien ook van mee ning, dat het beter is dat de volken in vriend schap met eikaar leven, dan in haat. Wij zullen het haar niet kwalijk nemen. DE UITLEVERING. Volgens een telegram uit Washington heb- oen Engeland, Frankrijk en België aan de vredesconfernntie dp definitieve lijst overge legd van de Duitsdie officieren en regeering». personen, die ju den loop van den oorlog misdrijven hebben begaan en door Duitsch land uitgeleverd moeten worden, overeen komstig de bepaling betreffende de verant woordelijkheid in het verdrag te Versailles. Naar gemeld wordt, komt op deze lijst, die later aan de Duitsche regeering zal worden overhandigd, de ex-keizer niet voor, maar men meent, dat het geval van den keizer spe ciaal door de geallieerde mogendheden zal worden behandeld. NURKS IS DOOD. Een Engelsche dame schrijft aan het Hbl. Nurks is dood! Iedereen is goed gehu meurd en hulpvaardig, en had u zich vijf ja ren geleden kunnen voorstellen, dat iemand zijn auto ter beschikking zou stellen voor iemand anders die hij absoluut niet kent Ik zag dit vanmorgen gebeuren toen ik in de hal zat van een der groote Londensehe hotels. Uk hoorde een gesprek tusschen een dame die in Londen „gestrand" was, en. een kennis. Ze moest naar Oxford, maar kon niet want er liepen geen treinen. Een heer hoorde óók het gesprek en bood spontaan zijn auto aan, die hij, zooals hij zei, toch zelf niet noodig had, omdat hij den volgenden dag als machinist op een trem moest staan. Kunt u zich het tafereel voorstellen? Een aristocraat die op een locomotief het nu nie t bepaald zindelijke werk van den machinist staat te doen De dame was natuurlijk zeer dankbaar en vroeg den prijs, waarop de heer antwoordde: „Oh I niets natuurlijk, ik ben blij, dat ik u van dienst kan zijn. Diezelfde heer leende zijn tweede auto aan een anderen „gestran- deu" reiziger. Dergelijke diensten worden zonder eenigen ophef of pretentie bewezen. In Piccadilly ziet men luxe-auto's, elegant looking women in side, stoppen, en de chauffeurs vragen dan den voorbijgangers of ze iemand van dienst kunnen zijn en naar zijn bestemtoing kunnen brengen. DE ROEMENIëRS ONTRUIMEN HONGARIJE. Uit Raab wordt gemeld dat de Roemeniërs Zaterdag uit die stad zijn weggetrokken Ook Stimlweissenburg hebben zij ontruimd. In beide steden zijn de binnentrekkende Hon- gaarsche troepen met groote geestdrift ont vangen. Het grootste deel der Roemeensche troe pen heeft Boedapest verlaten. De Roemeniërs trekken terug op de linie, bij het wapenstilstandsverdrag bepaald. Te Boedapest loopt het gerucht dat de Entente Roemenië tot deze ontruiming heeft bewogen door de bedreiging, anders de haven van Constanza te zullen blokkeeren. VEREENVOUDIGING VAN HUWELIJKSFORMALITEITEN. De Fraasche Kamers hebben een poos ge leden een wet aangenomen, die dë formalitei ten van het burgerlijk huwelijk vereenvoudigt. De minister van Justitie heeft nu een circu laire uitgevaardigd, waarin hij deze wet in terpreteert. In- de eerste plaats is het niet langer noo dig, dat. de 10 dagen gedurende welke het huwelijk aangekondigd wordt, twee Zonda gen bevatten. Een weduwe kan 300 dagen na den dood van haar man hertrouwen, wat een predeser tekst is dan de oude wet, die sprak van 10 maanden. Hetzelfde geldt voor een geschei den vrouw en dë 300 dagen worden in dat mee wat betreft enkelen beklaagden, maar de hoofdman blijft vooloopig toch maar in ver zekerde bewaring. KORTE BERICHTEN. De Luxemburgsche kolonie te Parijs en de, Fransche vrienden van Luxemburg heb ben Zondag het referendum gevierd. In Pruisen wordt een nieuwe wet op de crematie voorbereid, waardoor alle beletse len voor de lijkverbranding worden wegge nomen. In Berlijn is een Tsjecho-Slowakische com missie onder leiding van den staats-secreta- ris van het ministerie vau handel te Praag, aangekomen om handelsbetrekkingen tus schen Tsjecho-Slowakije en Duitschland in te leiden. Van Berlijn zal de commissie naar geval geteld van den dag af, dat de rechter reizen om te onderhandelen over officieel den ecMgemooten veroorloofd ge-I j scheiden te v xasn. Iemand, die <-ooi den tweeden of derden keer trouwt, heeft niet langer de toestemming vao zijn ouuders noodig, tenminste als hij 2i jaren telt. Maar wat misschien, nog het meest practi.vL. ie buaag heeft, is, dat men voor taan met twee, in. plaats van vier getuigen kan trouwen. NIEUW ENOELSCH-JOODSCH BLAD. De reeds Mangrkije Joodsche pers in En geland is dezer dagen een nieuw weekblad rijker geworden „The Jewisch Guardian". Het redacfcioneele programma bevat als een der belangrijkste punten de verdediging van het principe, dat het Jbdiendom een religieus tigen dag: zijn toestand blijf systeem- is en dat de beleiders van dien gods- De Müaansche bladen vernemen uit dienst in geen enkel cpzicht een; aparte poli- Washington, dat Lansing Maandag het ka- teke of nationale groep vormen. Ondanks de- binet heeft bijeengeroepen, teneinde bespre- ze, men zou kunnen zeggen anti-Zionistische kingen te openen over de instelling van een politik, schijnt de redactie van Sset nieuwe Uitvoerenden Raad, ingeval Wilson's de overdracht van. het aan Tsjecho-Slowakije toegewezen deel var dc haven. Het tweede Münchener proces in ver band met het uitroepen der Radenrepubliek zal 13 October aanvangen. Er zullen vier Sp&rtecisten terecht staan. Het Amstè-datusche gemeentebestuur heeft aan het Weensdse 70 wage na haring aangeboden. Wegens de valuta is dit aanbod onaanneembaar, daar een haring te Weenen zeven iconen zou moeten kosten. Bij. een treinongeluk tosschsn Venegas en Saliillo to Mexico, zijsi 60 measchen ge- dcqd en velen gewond.. I t Bulletin luidt: WTson had een zijn toestand blijft vooruitgaan. DE ORIEP. Uit een gedocumenteerde statistiek blijkt, dat de griep in veertien maanden tijds meer menschen ten grave heeft gesleept dan de oorlog in vier-en-een-half jaar. Europa is niet het meest geteisterde werelddeel geweest. In de Vereenigde Staten werd ongeveer 40 pCt. van de bevolking aangetastj van welke 6 pCt. of 2 millioen menschen stierven. ïn Zuid-Amerika, Afrika en Australië zijn de verwoestingen zeer groot geveest. Azië schijnt het ergst geteisterd te zijn geweest. Alleen in Engelsch-Indië telde men 6 milli oen dooden. In het geheel heeft de griep 20 millioen menschen gedood of drie maal zoo veel als de oorlog. ZICH ZELF GEMELD. Hot Eendehoofdl Pangleboe in bet Atjeh- sche beeft 'zieb zelf gemel d. Lemoiurd Ni puk* blad toch niet vijandig te slaan tegenover lien, die als landbouwers willen emigreeren naar het Heilige Land om daar to volte vrij heid op den J;>odschen grond hun godsdien stig leven te leven. Man r zij schijnt voor alles ziekte een ongustige wending zou aannemen, Ud Parijs wordt gemeld, dat aan de Dalmatische kust reeds meer Amerikaansche troepen zijn geland. Van den Amerikaan- schei» staatssecretaris van Marine Daniëls de belangen der Engelsche Joden in Enge- zou een bevel gekomen zijn, dat de Ameri- in»wt >h> wUlm -d.- ■irrff I kaansche matrozen den strijd met de Itali anen moeten beginnen indien de laatsten hun land; te willen verde Jigfa. DE BEPERKING VAN HET SPOOR WEGVERKEER. Het „Berliner Tageblatt" nueldit: De stop zetting van het geheele sneltreinverkeer ten Oosten van le lijn Dresden—Berlijn heeft enrstige gevo»gen voor het geheele economi sche leven v&v,. het Oosten. Men zal daarom zooveel mogelijk trachten door middel van vliegtuigen :iet verkeer in stand te houden. HET ONTSTAAN DER OPERETTE. De operette is, volgens nasporingen van het „Nouveau Journal", in een krankzinni gengesticht ontstaan: ze draagt er tegen woordig nóg de sporen van. In zijn auto-biografie vertelt Florimond Hervé Rouger, die in 1842 organist in het krankzinnigengesticht te Bicètre was, hoe hij daar „muzikale therapie" met de krank zinnigen beoefende en uit hen een orkest sa menstelde, dat hij zelf dirigeerde. Hij diri geerde ook in velschillende Parijsche schouw burgen en componeerde veel. Het succes van zijn: „Don Quichote en Sancho Pansa" in dé Nationale Opera, bracht hem tot de „Fo lies foncertaotes" en de „1 olies nouvelles", vermoedelijk uit dankbaarheid jegeas de krankzinnigen van Bicètre. „ALS KEIZER WILHELM TJERUG MOCHT WILLEN KOMENI" Het „Berliner Tageblatt" vertelt, hoe de zer dagen voor den Krijgsraad te Berlijn dë geschiedenis van een samenzwering is ter sprake gekomen, die ten doel had des Kei zers terugkomst uit Holland naar Duitsch land te beletten. Hët was in de dagen van de algemeene staking in Juni 1919. Op dat oogeublik be gon in Duitschland het gerucht te loopen. hoe weet men niet, zooals meestal het géval is met de ontstaansgeschiedenis van geruch ten, dat de Keizer uit Holland terug zou ko men. Een tegen-revolutie dus? Dat was te veel voor zekere goed-revolutionnaire spoor weg-beambten. Hoe de Keizer terug zou ko men wisten zij niet, mar als hij per treto aarvalle op Trau, Spalato of andere havens agn de Adriatische Zee hernieuwen. Information verneemt uit Fiume, dat d'Annunzio aldaar Yóugo-Slavische en Ame rikaansche staatoburgeia heeft doen arrestee ren en gevangenenkompen heeft opgericht. De versterking van Fiume duurt voort. d'An nunzio heeft aan de grenzen der stad zware artillerie en afweerkanonnen opgesteld. De Neus Zuricher Ztg. verneemt uit Ag >m, dat tusschen Italië en Roemenië een militair verdrag zou zija afgesloten, volgens hetwelk de Roemenen verplicht zijn in geval van orlog tegen Yougo-Slavië, terzelfdertijd de wapens tegen dit land op te nemen. Volgens een beri uit Christiania ver klaarde minister president Knudsen aan een persvertegenwoordiger, dat de regeering zou aftreden, indien hef absolute alcoholverbod, waarover dezer dagen een volksstemming zal worden gehouden, niet wordt aangeno men. Binnenland. DISTRIBUTIE GRAAN EN MEEL. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft tot de burgemeesters de volgen de circulaire gericht: Ik heb de eer u mede te deelen, dat het mijn aandacht getrokken heeft, dat de opsomming van feiten, wegens "welke een uitsluiting kan worden uitgesproken door den directeur van het Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel, zooals deze is opgenomen in art. 18 der distributieregeling van brood, bloem, meel en rogge, de méening heeft doen post vatton, dat een dergelijke uitsluiting slechts wegens de in dit arakei met name ge noemde feiten en geen andere kan plaats vin den. Zulks Is ten eenenmale onjuist, de opsom ming in dit artikel was enumeratief en niet limitatief bedoeld. Ten einde verwarring in dezen te voorko mocht probeerën, zouden zij hel hem beletten. I men, heb ik liet wenschelijk geacht, art. 18 in Dus zetten zij een samenzwering op touw met dien geest te wijzigcu, dat daaruit de boven- het doel den ex-Keizer te verhinderen naar genoemde opsomming komt te vervallen. Een Berlijn te komen. En daar zij niet wisten wel ke locomotief den keizerlijken trein weer van Amerongen naar de Spree zou rijden, bislo- ten zij, heel radicaal, om met behulp van zand' en bijtende zuren alle locomotieven on bruikbaar te maken: Maar, zooals het dik wijls gaat met samenzweringen, het plan werd' verraden en de samenzweerder in hech tenis genomen, nog voordat zij; eenig kwaad hadden kunnen uit-spoken. uitsluiting kan derhalve door den directeur van het Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel steeds worden uitgesproken wanneer dat in het belang van de distributie van brood, bloem, meel en rogge wordt wen schelijk geacht. Ook heb ik gemeend de bepaling, dat het den bakker geoorloofd is brood van andere dan regeeringsgrondstoffen te bakken, in dier voege te~moeten wijzigen, dat het in het In de zitting van den Krijgsraad vroeg de I vervolg bakkers, die regeeringsgrondstoffen el tot inhechtenisne- ontvangen, slechts geoorloofd zal zijn be- auditeur-militair het bevel ming te bevestigen, daar de beklaagden vol gens hem gevaarlijk voor de samenleving zouden zijn. De beide advocaten der verdedi ging wezen er echter op, dat beklaagden toch heel onschuldige menschen zijn, die nooit iets kwaads gedaan hebben in hun vroeger leven en vermoedelijk ondanks hun samenzweerdersopzet ook nooit tot iets kwaads gekomen zouden zijn. De Krijgsraad ging met deze redeneering paalde met name genoemde vrije broodsoor ten te vervaardigen. Ik meen, dat het bak kersbedrijf hierdoor niet belemmerd zal wor- dan, aangezien de practijk heeft geleerd, dat de bakkers van de vrije grondstoffen slechts deze broodsoorten vervaardigen. Anderzijds biedt deze bepaling het voordeel, dat- zij con- tróle, dat geen brood gebakken van regee ringsgrondstoffen zonder inneming van bons word' afgeleverd, ö'ijft mogelijk maken. MASSA-INVOER UIT AMERIKA? Amsterdam importeert schoenen, ten einde de bevolking der "hoofdstad tegen redelijke prijzen aan behoorlijk schoeisel te kunnen helpen. Zouden andere gemeenten Amster dam/s voorbeeld; volgen? Een advertentie dp"'- er geeft; te-denken. De Vereenigtog van Nederlansche gemeenten deelt mede, dat massa- mvcer van schoenen uit Amerika slechts te mijden is, wanneer Hollandsche leveran ciers ten spoedigste gunstiger aanbiedingen doen. Zoo'n dreigement schijnt noodig geweest te zijn; immers, de prijzen der schoenen zijn aier te lande thans zoo hoog, dat de ge meentebesturen onwillekeurig den blik naar iet buitenland richten. De leuze „Plaatst voor het Nederlandsch fabrikaat I" is zeer sympathiek; als echter sommige inheemsche nijveren bovenal aandacht wijden aan de na tionale industrie van twijfelachtig gehalte, wëlke hierop neerkomt, dat men zijn landge- nooten het vel over de ooren haalt, verliest die schoone leuze een goed deel van haar aantrekkelijkheid. Het is dus wel,eens noodig, dat de afnemers te kennen geven, dat ook consumenten niet alles slikken. Heeft de advertentie, waarvan wij boven melding maakten, een nuttige uitwerking ge- lad? Ons is verzekerd, dat dit inderdaad het reval was. Tal van aanbiedingen zijn toge- comen, ook aanbiedingen, die op gansch an dere artikelen dan schoenen betrekking had den, ook aanbiedingen van scheepvaartmaat- schappijen, die gaarne voor de massa-invoer wilden zorg dragen. Eenerzijds dus het besef, dat men bij het -"toen van zijn eischen zekere grenzen in acht moei nemen, anderzijds de mogelijkheid, overdreven eischen te negeeren door aanvoer uit andere landen! Moge dit besef tot steeds wijder kringen van Neder- andsche producenten doordringen en met die mogelijkheid steeds ter dege rekening worden gehoudenNiet slechts de consument ook de vaderlandsche industrie zal daarbij welvaren. En zoo er eenige nuttelooze tus- schenpersonen, die goeddeels aansprakelijk zijn voor de prijsopdrijving, mochten worden uitgeschakeld, zal dat een voordeel te meer zijn. DRAADLOOZE TELEFONIE. De luitenant der genie Van Viannen te Soerabaje van de draadlooze telegraaf-afdee- ling heeft schitterend geslaagde proeven ge nomen met draadlooze telefonie tusschen het Marine-etablissement en net wachtschip. De gesprekken waren duidelijk verstaanbaar. NOG EEN BETON-STAD. Men schrijft uit 't Gooi Toen de heer G. Pol vliet zijn ontstellende mededeelingen deed over de tonnen gouds, welke in de buurt van Spaarndam aan be tonwerken voor onze verdediging zijn ver daan, hoopte ik, dat hij ook een boekje zou opendoen over alles wat hier in 't Gooi Is verknoeid. Waggons, neen treinen vol van 't beste hout zijn hier indertijd verwerkt in loopgra ven, schuilplaatsen enz. Deze zijn nu groo- tendecls weer verdwenen, doch 't hout waar is dat gebleven? Enkele molshoopen vlak bij den Bus- sumsche watertoren bijv. 2 schijnen als blijvende werken in stand gehouden te wor den. Ze zijn althan3 met prikkeldraad afge zet en de bekende bordjes „Verboden toe gang, Militair terrein", enz. staan er nog even grimmig. Toch is het gezien wat er nu reeds is gebeurd geen gewaagde voor spelling, dat binnen enkel maanden het hout spoorloos verdwenen zal zijn. Al spelende zorgen de kinderen dan wel voor de rest. Mis schien wel goed ookdan ia er tenminste weer een ergernis minder! Maar hoe zal het gaan met de tientallen van gewapend beton gemaakte „aardappel kelders", die aan den Bussemschen grindweg en Zuidelijk van den Watertoren zijn aange legd? Wie van Bussum naar Hilversum of 's-Gra- veland wandelt of fietst, moet niet verzuimen, ze te gaan zien. Hij krijgt er dan tenminste een flauwe voorstelling van, waar een ge- ilke deelt® van de honderden millioenen, wel: ALKMAARSC1B COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1