DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BAKKER's Koffie en Thee. Vraagt uw winkelier: Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 ZATERDAG Uit den AlkmaanehenJRnad. 11 OCTOBER Buitenland ILiilcïiiundHch overziekt. So. 240 Eerste Alkmaarsche Electr. Koffiebranderij. numrrnsr b#ata«t ult 3 biaéan. abonnementsprijs bi, vooruHb.t.nnp per 3 meen «.«J W .T^Tco..^' oVtZ. T" Toen wij de eerste vergadering van den nieuwen Raad hadden bijgewoond, toen wij voor het eerst een blik op den nieuwen we reldburger hadden geslagen, hebben wij als onze overtuiging te kennen gegeven, dat de jonggeborene een democratisch uiterlijk had, en een stevigen boy beloofde te worden, die blijk zou geven niet op zijn mondje te zijn gevallen. Die eerste indruk is nu reeds de juiste ge bleken. Een sterke groep tracht den geheelen Raad in democratische richting te drijven en de krachttermen die daarbij gebruikt worden, bewijzen wel, dat het peil der debatten on rustbarend gedaald is. Werd in de vergaderingen van den ouden Raad menigmaal op beperking der bespre kingen aangedrongen, werd er op gewezen, dat het gemeentebelang niet door de lengte maar wel door de kwaliteit der debatten ge diend werd, thans schijnt het wel of het hek van den dam is en de raadszaal het strijdperk is geworden waar men naar hartelust propa ganda voor zijn politieke ideeën kan maken en van de gelegenheid profiteeren kan om aanhangers van andere partijen als de voor de samenleving meest gevaarlijke individuën af te schilderen. Wanneer wij nu, na enkele dagen, aan de debatten in de jongste raadsvergadering te rugdenken, wanneer wij de rij van sprekers in onze herinnering weer laten passeeren, dan is er onder hen éen, die onophoudelijk in onze gedachte blijft alsof hij alleen den ge heelen middag met vrijwel alle anderen in de bat is geweest. 'Die eéne, wij behoeven het nauwelijks te zeggen, is de heer Westerhof. Het is de heer Westerhof, lid v. d. raad, die geen gelegenheid ongebruikt laat om zijn the orieën als de eenige juiste te verkondigen, die geen punt der agenda laat passeeren zonder zijn licht daarover te hebben laten schijnen, de als een kat op de loer ligt of een zijner mede-afgevaardigden zich ook een uitdruk king veroorlooft, die van kleineering van het door hem verdedigde proletariaat zou getui gen. In den vorigen gemeenteraad en na de scheuring onder de Alkmaarsche sociaal democraten heeft de heer Westerhof den strijd tegen de bourgeoisie vrijwel alleen moeten aanbinden. Maar nu de nieuwe Raad vier sociaal democraten telt, vier strijders in het belang der verdrukten, vier opposanten tegen de voorstellen van B en w., vier aanhangers van de gedachte, dat groote financieele uit gaven slechts afkeuring verdienen wanneer zij uit de portemonnaie van den werkman mochten komen, nu is de heer Westerhof de man, die öf het woord voert, óf juist van plan is het te vragen. Nu overziet hij als een generaal tusschen zijn troepen, het gevechtsterrein, laat zijn mannetjes links en rechts in actie komen en stelt zich zelf als beproefd strijder oogenblik- kelijk aan de spits der gelederen als één zij ner getrouwen door een handiger debater op zijn nummer gezet dreigt te worden. Maar bekijken wij daarnaast de andere door de sociaal-democratische raadsfractie gestelde vragen, dan vragen wij on3 tever geefs ai waarom het noodzakelijk waa, deze in openbare vergadering uit te spreken Waarvoor was het noodig bijna twee uren van den kostbaren tijd der aanwezigen in besiag te nemen, om inlichtingen te ver krijgen, die men in een particulier gesprek met B. en W evengoed had kunnen inwin nen. De heer Westerhof heeft tegenover den voorzitter ontkend, dat daarachter eenige po litieke bedoeling stuk, maar wij hebben de vaste overtuiging, dat die bedoeling geen an dere is dan net bestuur onzer gemeente in het openbaar van achterlijkheid en nalatig heid te beschuldigen. Om deze aan te toonen stelde de heer Westerhof zijn vraag over het tijdstip van prae-advies inzake het zevende en achtste leerjaar en informeerde de heer Veen near 't oogenblik waarop een voorstel betreffende de acht-uun-winkelsluiting tegemoet kon wor den gezien. Wij dom dit, zeide de heer Wes terhof, in het openbaar, opdat allen het ant woord kunnen hooren. Gij deelt dat, heer Westerhof, durven wij beweren, omdat gij metnde; dat B. en W. na latig waren geweest en gi] wildet dat in openbare zitting door alle aanwezigen laten constateeren. En daarom was het voor u een tegenslag toen uit de antwoorden van het col lege bleek, dat dit wel degelijk diligent waa en de vertraging bij het indienen van sen prae-advies uitefaitend aan bijzondere om standigheden was te wijten. Dat, ondanks de elkaar tegensprekende ad viezen van deskundigen tot opheffing der stadsapotheek zou besloten worden, was wel te voorspellen. Slechts de heer Westerhof, die waar het 't ziekenhuis betreft met al het bestaande bre ken wil, streed met zijn partijgenooten voor het behoud der stadapotheek welke voor de gemeente kostbare instelling geen enkele re den van bestaan meer bleek te hebben. Dat men de bij de door de opheffing der apotheek gedupeerde dames niet in den steek zal laten is na de voor haar, zoowel door me vrouw Aukes als door de heer Westerhof ge voerde pleidooien wel duidelijk geworden. Wanneer het Rijk hare pensioenen zal vast gesteld hebben zal de gemeente ze wel in overeenstemming met de veranderde tijdsom standigheden brengen. Is het wonder, dat de voorzitter den tel kwijt was en bij het debat over een der agen da-punten den heer Westerhof het woord niet voor de derde maal wilde verleenen, toen deze afgevaardigde verwonderlijk genoeg over dit punt nog heelemaal niet gesproken bleek te hebben Toen reeds had de Raad zoo lang en zoo dikwijls naar den heer Westerhof geluisterd, dat de gemoedelijke voorzitter een oogenblik den tel en de controle kwijt geraakt was. Dat het presideeren, het bijwonen en het verslag maken van raadsvergaderingen als de laatste, voor alle betrokkenen een marteling is, dat de frischheid der debatten onder de zen sociaal-democratischen druk moet lijden, is te begrijpen. Van één tot half zes heeft de behandeling der agenda ditmaal geduurd en vóór daaraan begonnen kon worden, hadden B. en W., als ter verantwoording geroepen schooljongens, op lal van door de sociaal-democratische raadsfractie gestelde vragen te antwoorden. Blijkbaar was ieders aandeel in den politie- ken strijd van te voren nauwkeurig afgeba kend. Nu eens was het de heer Westerhof, dan weer bleken het de heeren Van 't Veer of Veen te zijn, die den Raad vergunning tot ef-n interpellatie vroegen en steeds was het de heer Westerhof, die zich in het heetst van het gevecht wierp en naar den palmtak der overwinning trachtte te grijpen. Hoewel ook wij het zouden toejuichen, als B. en W., om elk misverstand te voorkomen, bij het lang uitblijven van prae-adviezen uit zich zelf in den Raad de reden daarvan mede deelden, komen ons mede achteraf de' vragen der sociaal-democraten beschouwen, die van den heer Van 't Veer inzake de marktgelden en de dierenmishandeling tijdens de over brenging naar het abattoir als de eenige van werkelijke beteekenis voor. Dank zij het. initiatief van den heer Van 't Veer, ia geconstateerd, dat dierenmishande ling zonder voorkennis der autoriteiten is voorgekomen en zijn maatregelen genomen om dit kwaad in de toekomst tot een mini mum te reduceeren. Laten wij dezen algemecnen indruk van de debatten op de laatste raadsvergadering be sluiten met de hoop uit te spreken-, dat het eens tot den heer Westerhof mag doordrin gen, dat de Raad ook nog uit andere leden dan vertegenwoordigers der S. D. A. P. bs- Dat hij toont te beseffen, dat er behalve arbeiders die achter 's heeren Westerhof's vaandel marchceren, ook nog arbeiders zijn, die tot de Katholieke of Christelijke partijen behooren, dat er ook nog middenstanders leden van de gehate bourgeoisie zijn, die ook in Alkmaar wonen, ook belasting betalen en ook belang bij 's Raads beslissingen hebben, ja, zelfs, dat er nog aristocratische kapitalis ten zijn, de mem treurige figuren der samen leving, die de heeren Westerhof cum suis zich denken kunnen, maar wier bestaan mea in Alkmaar niet loochenen kan en die nu eenmaal de in sociaal-democratisch oog be lachelijke theorie verkondigen, dat men de gemeente niet als perspomp mag gebruiken om de zakken van den een te ontlasten ten koste van den ander. En nu nog een korte bespreking van de re sultaten van de jongste samenkomst onzer vroede moederen en vaderen. De heer Fraijman wilde twee pakhuizen, die vroeger woonhuizen waren, opnieuw in woningen veranderen, maar vroeg daarvoor de goedkeuring van den Raad, omdat de scheidingsmuur niet geheel de door de bouw en woningverordening vereischtc dikte had. Van revolutiebouw bleek geen sprake te zijn. de bedoelde muur was er ook toen de paknuizen vroeger nog woningen waren en B en W alsmede de gehcele Raad, die het tot stand komen van iedere woning met het oog op den huizennood van hartë toejuichen, hadden geen enkel bezwaar aan adressant ontheffing van het betrekkelijke voorschrift der bouwverordening te verleenen. Niet aldus de heeren sociaal-democraten. Nog klinkt ons de wanhoopskreet van den heer Westerhof in de ooren, toen hij in een der vroegere raadszittingen- de ten hemel scheiende woningnood in onze gemeente schilderde, toen hij met klem betoogde, dat aan dezen toestand zoo spoedig mogelijk een eind gemaakt diende te worden. En nu een voorstel tot het bewoonbaar ma ken van twee panden wordt gedaan, nu op nieuw twee gezinnen aan een woning gehol pen kunnen worden, verzekeren de heeren zich met de meeste angstvalligheid of wel aan alle bepalingen der bouw- en woning verordening voldaan is en weigeren zij hun toestemming, omdat de scheidingsmuur een andere dikte heeft dan in die verordening is voorgeschreven Had een der andere heeren dit standpunt ingenomen, wij twijfelen er niet aan of de heer Westerhof zou hem als een aartsconser vatief en een vijand der daklooze arbeiders aan de kaak gesteld hebben. Ondanks het pleidooi van mevrouw Wester- hof was de Raad niet te foewegea tot de 15e klasse van den H. O. een reductie van 1.— per brandstoffeneenheid toe te staan en daar voor een crisisleening over 10 jaren te sluiten die de gemeente op 5257.50 per jaar zou komen te staan. De meerderheid van den Raad begreep, dat de nog steeui abnormale toestanden de bui tengewoon hooge prijs der brandstoffen een tegemoetkoming <fer' wiastkapitaaikrachtige noodzakelijk maakte Teget het voorstel vm B en W. dai on dan!» den aanval van de vsrtegaïwoordi gers der katholieke ai beide:» krachtig door wetfeouckï leesberg werd verdedigd, werden van alle zijden onweerlegbare bezwaren aan gevoerd. Het ia begrijpelijk, dat B. en Wdie dank zij hun pogmgen tot werStverschaffing, thans met een kwart millioen Heilooadie turven op gescheept zitten, gaarne van de gelegenheid gebruik wil dan maken om op een practische manier aan em belangrijken gemeentelijken toeslag te ontkomen. Maar de brandstofüaniood is niet meer zoo nijpend als ten vorige jaren en de Hei- loër turven, die®, toen bij gebrek aan beter in de kachel verdwenen vinden door hun hoog zandgehalte zelfs voor den civielen prijs van 4 per duizend thans wemig waardeermg en liefhebbers meer. Men wenschte ondr »ks de sombere, scMI- deraig van der-, stand der gemeentetinanciën door wethouder Leesberg, ondanks diens waarschuwing tegen massabedeeling en on danks de theorieën over arbeideisiegemoetk-o- mrng van dan voorzitter, een toeslag op de hooge prijzen der brandstoffen voor de minst kapitaalkrachtigen. Terecht wet 1 er van verschillende zijden op gewezen, dat brandstoffen in ieder huisgezin noodig zijn en dat er vele gezinnen zijn waar men «Te thana vastgestelde hotge prijzen niet betalen kan. Zeker, de levensomstandigheden zijn nog even zwaar als vroeger, al is een algemeene stijging der loonen niet weg te redeneeren. Maar de heer Cloeck heeft het duidelijk in iet licht gesteld dat er tot 1918 in tal van arbeidersgezinnen een achterstand was zoo dot de loonstijging van den laatsten tijd nog van weinig cf geen invloed op vermeerden ring der koopkracht kan genoemd worden, Tenslotte neeft de Raad het voorst :1 van den R.-K. Volksbond tot het zijne gemaakt waardoor aan ingezetenen tot en met He vijfde Rasse der H. O. een reductie van 0.75 en :ot en met de tiende klasse een tegemoetko ming van 0.50 per éénheid uit de gemeen telijks schatkist zal verleend worden. houding niet gemotiveerd en ook de vertegen woordigers der katholieke arbeiders bleken de zienswii-ze der sociaal-democraten geens zins te deelen. Opmerkelijk was, nu de heer Verkerk afwe zig was, de toenadering tusschen de heeren Westerhof en Oskam, waarbij de eerste de redevoering van zijn afvalligen partijgenoot meermalen met bijvalsbetuigingen onder steunde. En eveneens was het opmerkelijk dat in tegenstelling met een vorige raadszitting waarin dat zelfde agenda-punt ter sprake is gekomen, de publieke tribune geen veront waardigde gasverbruikers herbergde en een revolutionaire betooging ditmaal volkomen achterwege is gebleven. Wel een bewijs, dat dergelijke demonstra ties grootendeels uit opzweeping der massa door hare politike voormannen geboren wor den Het spijt ons, dat de Raad in zijn verander de samenstelling niet tot een beperkte re ductie op den gasprijs genegen is gebleken, te meer nu unaniem erkend wordt, dat de tegenwoordige prijsregeling waarbij de meer gegoeden minder dan den kostprijs betalen geen toejuiching verdient. Gelukkig wordt dat ook door het college van B. en W ingezien en zal bij de volgende begroüting ongetwijfeld met het verzoek van den heer H. E. Bosman cm een progressieve gasprijsregeliing om 6e voeren, rekening wor- dengéhouden. Uit Parijs wordt gemeld, dat de Opperste Raad der Geallieerden kennis heeft genomen van het door Foch opgesteld ontwerp-ant- woord aan Duitschland inzake de ontrui ming van de Oostzee-provincies. Men heeft er eenige wijziging in gebracht in verband met een weigering van Von der Goltz, om Koerland te verlaten, een aanval op Riga door de Duitsche troepen en het vormen van een Duitsch-Baltische regeering. De Geallieerden geven te kennen, dat de verzekeringen, door de Duitsche regeering gegeven, gelogenstraft worden door de fei ten, dat de Duitsche regeering noodzakelij kerwijs verantwoordlijk gesteld moet worden, voor hetgeen in de Oostzee-provincies ge beurt en voor den opstand van haar soldaten. Zoo zal de blokkade ook nog voortgezet worden. Uit New-York komt een bericht, dat na dere bevestiging verdient. De chef van het syndicaat der havenarbei ders verklaarde, dat de haven van New-York zich in handen der Bosljewisten bevindt. Geen enkel schip wordt geladen of gelost. De koopwaren liggen op de kaden opgesta peld. Vooral wat het vervoer van koopwaren naar de kaden betreft zijn beperkende bepa lingen gemaakt. Reds zou de staking 70.000 man omvatten. Er is immers een zoo nijpend gebrek aan woningen. Had de heer Westerhof niet even tevoren een treffende schildering van een dakloos echtpaar gegeven, dat noodgedwon gen een onaerkomen op het politie-bureau gezocht had, omdat voor hen zelfs geen zol derkamertje meer beschikbaar was? Dat kwam, betoogde de heer Westerhof, omdat de woningbouwverenigingen er een geheel verkeerde administratie op nahouden, omdat zij woningen toekennen in de volgor de der ingekomen aanvragen en niet naar de gebleken behoefte der verzoekers. Is het systeem der woningbouwvereenigin- gen of dat van de sociaal-democraten het juiste? Deze kwestie zal eerlang ongetwijfeld weer in den Raad gebracht worden en wij zullen er dan onze meening over zeggen. Wij behoeven na het bovenstaande en ook na hetgeen wij daarover vroeger reeds ge schreven hebben, niet meer uiteen te zetten waarom wij het betreuren; dat aan de minst kapitaalkrachtigen ook met een reductie op den gasprijs kan toegestaan worden. Mevrouw Aukes beeft zich daartegen ver klaard en dit gemotiveerd met de opmerking dat de gasprijs normaal is en dat een reduc tie daarop slechts een bepaalde categorie in gezetenen en niet zooals bij de brandstoffen alle minder kapitaalkrachtigen ten goede zou komeü. Wij kunnen hare zienswijze niet tot de on ze maken. De gasprijs moge, bij andere gemeenten vergeleken iniet hoog zijn, hij is toch voor velen nog niet te betalen. En wanneer, men het stelsel moest huldi gen dat alleen toeslagen gegeven mogen worden wanneer men daarvan algemeen en niet wanneet slechts een bepaalde groep in gezetenen daarvan profiteert dan zouden ook uitgaven al9 de tegemoetkomingen aan gemeente-ambtenaren niet meer gemotiveerd zijn. Geen slechtere propaganda voor gasge- bruik is denkbaar dan wanneer men nu de dupe van zijn aansluiting zou moeten wor den. Meer gemotiveerd leek ons de opmerking van den heer Cloeck, die reeds vroeger te ken nen had gegeven geen voorstander van re ductie op den gasprijs te zijn wanneer een toeslag op de brandstoffen tot stand zou zijn gekomen. Nu die toeslag er was, kan hem bij zijn goedkeuring van het voorstel van B. en W. dan ook niet het verwijt van verandering van zienswijze treffen. Het rekensommetje destijds door den heer Verkerk opgemaakt is foutief gebleken. De heeren Bak en van der Bosch op wier stem gerekend' werd), hebben bun veranderde Ten slotte rest ent te vermelden dat mr. W. G. Bosman werkelijk een raadslid is die het veni vidi vici op zich van toepassing kan verklaren. Na nauwelïjk in de raadszaal zijn intrede gedaan te hebben is hij reeds tot tijdelijk wet houder en daardoor tot plaatsvervanger het hooi'di onzer gemeente verkozen. Wij hebben alle vertrouwen, dat deze keu ze een bij uitstek goede zal blijken en dat het wethouderscollege, dat nu uit drie juris ten bestaa t de in het belang der gemeente ge troffen maatregelen met kracht van argu menten zal kurnen verdedigen. En ten slotte willen wij hier een woord van oprechte hulde brengen aan den in de vorige raadszitting zoo plotseling tot waarnemend burgemeester gepromoveerde mr. Sluis, die den heer Rippmg op uitstekende wijze ver vangen heeft en door zijn joviaal optreden zijn gevatheid en slagvaardigheid de talrijke critici van zijn beleid meermalen tot een sma- delfijken aftocht heeft gedwongen. Een telegram in dit nummer meldt, dat de commandant van Florence naar Fiume is ver trokken, om daar op verzoek van d'Annunzio het opperbevel der troepen over te nemen. Men neemt aan, dat dit de eerste voorbe reiding is voor de overgave der stad aan de geregelde Italiaansche troepen d'Apnunzio schijnt dus langzamerhand te begrijpen, dat hij zich verj. t heeft. Hij heeft zich niet vergist in het karakter van een groot deel van het Italiaansche volk, dat de inbezitneming van Fiume met geest drift begroet heeft, maar wel in de toegevend heid van Italië's medestrijders en bondgenoo- ten. Noch Frankrijk, noch Engeland of Ameri ka voelen er veel voor, van de te Parijs ge troffen regelingen af te wijken. Men is in die staten dolblij, dat men eindelijk na lang wikken en wegen tot een definitieve overeen komst is gekomen en het is begrijpelijk, dat men niet kan toestaan, dat Italië als een onge hoorzaam kind stilletjes in bezit tracht te ne men, wat de grooteren en wijzeren niet voor hem bestemd hebben. De Italiaansche regeering, die niets liever zou willen dan dat zij den volke mededeeling van het onbetwistbaar bezit van Fiume kon doen, moet thans noodgedwongen d'Annun zio en zijn volgelingen verloochenen. Zij moet hen als muiters beschouwen en duide lijk maken, dat Italië door hun politiek niet gediend is. En d'Annunzio, de heethoofdige dichter, die Europa voor een voldongen feit dacht te plaatsen, begint te begrijpen, dat hij het op den duur niet tegen Wilson en Lloyd George zal kunnen volhouden. Hij moet het onderspit delven en zal na al zijn geestdriftige proclamaties Fiume aan een vertegenwoordiger van het geregelde Italiaansche leger moeten overgeven. Zoo zal het ook dezen agitator duidelijk worden, dat het beter is eerst het verstand en dan het gemoed te laten spreken. Volgens de Daily Mail heeft de vredes- commissie uit het Japansche parlement het vredesverdrag geratificeerd. In Italië heeft de koning voor de afdoening van het vredesvraagstuk gezorgd, zoodat Duitschland er nu althans van verzekerd kan zijn, dat het ook zonder Amerikaansche be moeienis in werking kan treden. UITSTEL AAN DE BULGAARSCHE DELEGATIE De Opperste Raad heeft besloten aau de "rsche delegatie een aanvullend uitstel van iu dagen te verleenen, hetwelk zij had aangevraagd om haar opmerkingen aan de vredesconferentie te doen toekomen. Deze op- .rkingen moeten uiterlijk 24 October bij de vredesconferentie zijn binnengekomen. TERUGZENDING VAN TURKSCHE KRIJGSGEVANGENEN. De Armeniërs in dit land hebben met ont stelling kennis genomen van de repatriatie van 200.000 Turksche krijgsgevangenen vóór de teekening van het vredesverdrag. Zij vreezen dat deze stap de ernstigste gevolgen zal hébben voor de Armeniërs en in het bij zonder voor de andere Christenen in het bin nenland in Turkije. DE ARBEIDS-CONFERENTIE TE WASHINGTON. De Nederlandsche delegatie ter Algemeene Arbeidsconferentie te Washington is gisteren per stoomschip „Rotterdam" van de Hol land— Am-erika-lijn naar Amerika vertrokken. DE ZIEKTE VAN PRESIDENT WILSON. De Koningin heeft haren gezant te Wasr hington opgedragen aan de regeering van de Verenigde Staten van Amerika hare deel neming te betuigen in de ziekte van president Wilson, en de beste wenschen te uiten voor zijn spoedig herstel. DWAPT HOOR AMERIKA! In den transcontinentalen wedstrijd, die gis teren begon, in beide richtingen van Mine cola en San Francisco, zijn uit Mineola 47, uit San Francisco 15 vliegmachines vertrok ken De afstand is 6400 mijlen Een later telegram meldt, dat bij den start voor dezen grooten wedstrijd eenige onge lukken gebeurden. Drie vliegers werden ge dood en gewond. DE DEELNEMONG VAN DÜTTSCII- LAND; AAN DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. ALKMAARSCHE Stfl At Nadat reeds Woensdag een bespreking had plaats gehad over de deelneming van Duitschland aan de conferentie te Washing- tin tuissc'hen vertegenwoordigers van het Duitsche gezantschap te 's-Gravenbage en een tweeta'l vertegenwoordigers der Duitsche vakbeweging eenarzijds en den heer Oude geest, als vertegenwoordiger van het Inter nationaal Verbond v-an Vakverenigingen an derzijds, had gisteren opnieuw een langdurig onderhoud plaats tusschen een lid der Duit sche regering en de heeren Fimmen en Ou- degest, secretarissen van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen. Bij deze bespreking bleek, dat ten -opzichte van de mogelijkheid van deelneming aan de conferentie te Washington nog verschillende misverstanden bestonden, welke door de ver tegenwoordigers van het Internationaal Bu reau konden worden opgehelderd. De heeren Fi-mmen en Oudegeest verklaarden in hun kwaliteit v-an internationaal secretaris na mens het Internationaal BuTeau, dat, voor het -geval Duitschland en Oostenrijk tot deel neming mochten besluiten, de arbeiders-ver tegenwoordigers op de conferentie zullen eischen, dat als eerste punt v-an bespreking -de vraag der toelating -als 'leden -met volle rechten der Duitsche en -Obetenrijksche ge delegeerden aan -d-e -orde za-1 wo-r-den -gesteld. Mocht, in afwijking van de uitdrukkelijke verklaringen, welke het Internationaal Bu reau ter zake van de zijde der geallieerde regeeringen heeft ontv-angeni in tegengestel den zin w-orden beslist, dan zullen de arbei- dersvertegenwo-ordigers van al-Ie bij het In- tenationaal Verbond aangesloten landen zich -onmiddellijk van de conferentie terug trekken en een internationaal vakyereeni- gings-conigres naast en tegenover de interna^ tio-aile conferentie beleggen. Het lid -dier Duitsche regeering verklaarde naar aanleiding dezer meded-eelingen zijner zijds de Duitlsche regeering met nadruk te zullen adviseeren, tot deelneming aan de conf erentie te Washington te besluiten. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1