r.ne DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 241 MAANDAG IB OCTOBER Honderd oon en twintigste Jaargang Deze Courant wordt olken avond, behalve op Zon- en leestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bJJ vooruitbetaling per 8 maanden voor Alkmaar f 2.—, franco door het ge- koele Kijk f 2 50. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentièn r Per regel f 0.20. groote contracten rabat. Hroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HEKMs. COSTEK ZOON, Voordam C 9. Bhitenlandsch overzicht. Buitenland Binnenland. 01! nummer bestaat u't 2 bladen. Telefoonnummer 3. Dc antwoord-nota der geallieerden aan Duitschland inzake de ontruiming der Oost- zee-provincies is Vrijdagavond naar Berlijn gezonden en zal heclen openbaar gemaakt worden. Zooals wij reeds mededeelden, zijn er eenige veranderingen in aangebracht naar aanleiding van de laatste incidenten. Nu reeds wordt medegedeeld dat een intergealli- eerde commissie belast zal worden met het toezicht op de door de Duitsche regeering genomen maatregelen ter ontruiming van Koerland, Litaueu en Estland en met het voorstellen van andere, krachtiger maatrege len en liet controlecren ter plaatse van de uit voering daarvan. De ontruiming der vroegere Russische ge bieden heeft den Oppersten Raad al heel wat hoofdbrekens gekost. Men kent de geschiede nis. Een groot deel der Duitsche troepen, on der aanvoering van generaal von der Goltz, weige t aan het bevel tor vertrek gevolg te geven, zulks in verband met vroege: gedane Beloften van eigen grondbezit, enz. Een veer tien dageu geleden is hij nu van zijn opper bevel ontheven eu terug geroepen, maai- nog steeds is" hij niet in Berlijn teruggekeerd. Het heet nu, dat hij nog eenige bevelen der Duit sche regeering aan dc troepen moet kenbaar maken t n dat hij daarmee niet zoo gauw klaar kan zijn wegens de slechte reisgelegen- heden in het bezette gebied. Vreemd klinkt dit wel, want had von Ebcrhard, die als zijn opvolger is aangewezen, dit niet moeten op knappen? Toch schijnt het, dat ten slotte een deel der onwillige militairen heeft ingezien, dat het beter is om naar Duitschland terug te keeren, althans -er zouden reeds Duitsche trocpeuafdeelingen ondei-weg zijn naar het vaderland. Een ander deel schijnt dienst ge nomen te hebben in het West-Russische leger van kolonel Awalof, die niet alleen tegen de Letten eu Esten. maar ook tegen de bolsjewi- ki strijdt vóór het herstel van een ongeschei den Rusland. 1 rouwens, in dat leger dienden al lang Duitsche .troepen; de ijzeren divisie onder Bisschoff maakt er ook deel van uit. In Au gustus nog, aldus onthult de Berlijnsche B. l. am Mittag, moet de Entente op de hulp dier Duitsche afdceliggen in het verband van Awalof's leger een beroep hebben gedaan in den strijd tegen de bolsjewiki, terwijl zij wist, dat die troepen van Duitschland uit bevoor raad werden. Thans schijnt de Entente niet meer, gediend van Duitsche hulp in den strijd tegen de bols- jifyiki. Zou zij bang zijn dat een handvol Duitsche malcontenten zooals de Times dezer dagen schreef door een optrekken naar St. Petersburg bereikt wat de Parijsche conferentie in geen twaalf maanden' kon klaar krijgen en ten slotte maar geheel heeft opge geven Het instellen van een West-Russische regee ring, bestaande uit Baltische landheeren met Duitsche namen, is het tweede incident, dat de Entente noopte wijziging te brengen in haar antwoord aan Duitschland over de ont ruiming der Oostzee-provincies. Men schijnt de heele regeering te beschouwen als in Ber lijn in elkaar gezet, een beweging, die in den grond der zaak geheel Duitsch zou zijn. /nijijcr evenwel de namen der Duitsche on derhandelaars te noemen, deelt de Times reeds mede, dat tus9ehen Duitschers en Rus sen voor de vorming dezer West-Russische regeering overeenkomsten zijn gesloten, waarvan de voornaamste bepalingen zouden zijn 1. Rusland zal de vrije hand hebben in Perzië en Turkije 2. Finland zal onafhankelijk zijn. 3 De Oostzeestaten zullen autonoom zijn onder Russische bescherming. 4. Rusland zal Duitschland een zeer voor- dcelig handelsverdrag toestaan voor 15 jaar. 5 Duitschland zal 200 millioen mark ver schaffen en 120.000 man voor onmiddellijk gebruik. Het is niet zeker, voegt de Times er aan toe, of de Russische vertegenwoordigers op de Duiische voorstellen zi]n ingegaan ten aanzien van het handelsverdrag, doch er is en er wordt misschien nog gesproken over voorwaarden, die feitelijk zouden neerkomen op een Duitsch haudelsprotectoraat over Rusland. Het derde incident is de aanval op Riga, door de troepen van Awalof, waarin dan op genomen Duitsche afdeelingcn. De aan wezigheid dezer afdeelingen in het aanvallen de leger deed verschillende entenbladen reeds spreken van een Duitschen aanval, ja door een anti-bolsjewistisch agentschap werd zelfs al gezegd: een aanval van von der Goltz, Dit bericht vertelde tevens, dat de Duitsche generaal zich niets aantrok van het dreige ment der Entente met een blokkade van Duitschland. De oogst was binnen en het land zou het nu best een paar maanden kun nen uithouden. Van Entente-zijde is het niet bij een be- dreiging gebleven. Integendeel, de zooge- n.umde kleine blokkade van de Oostzeekus'; ia Zaterdag reeds afgekondigd. De Duiische schepen) mogen de havens in- noch uitvaren. De Entente, in dit geval Engeland, eischt voor zich het recbi op om de Duitsche schepen, die zich op zee bevinden, in beslag te nemen. Volgens de laatste berichten heeft de En- gelsche vloot, die bijeengetrokken W8» ter reede van Riga, plotseling het anker gelicht en is zij met onbekende bestemming m zee gestoken. Men herinnert bij dit geval aan de houding der Engelschen in Januari van dit aar, toen de Engclsche schepen bi] de bolsje wistische revolutie te Riga éveneens in aller ijl de haven verlieten én voor geruimea tijd verdwenen. In tegenstelling met de gunstige verwach tingen, die men ae vorige week koesterde omtrent een mogelijke oplossing var dc Fiu- me-kwestie, doen thans ernstige geruchten over den toestand in Italië de ronde. De aiir ntoterraad zou bcMoicc hebbrn, waarschijn lijk in overleg met Frankrijk en i ngeland, Fiume door Italiaansche troepen te laten be zetten in afwachting van dc beslissing, die de vredesconferentie later o®,. treat die stad ne men zal. Doch nu moeten leger en vloot wei- teren de opdracht uit te voemr en in wr- oand daarmede zou koning Victor Emanuel er over denken afstand te doen van de :regee- ring. De kans, dat d'Annunzio Fiume vrij willig zal verlaten, lijkt uitgesloten. Hij be schouwt de stad reesd» als een deel van Italië en zal er ook verkiezingen voor het parle ment laten houden. De havenwerken zou hij, met het oog op een mogelijken aanval, heb ben laten ondermijnen. WIE HEEFT DE TANK UITGEVONDEN? Het verhoor van- Winston Churchil door de „royal commission on awards to inven tors", dat, gelijk we gisteren meldden, we gens de groote stak yog was uitgesteld1, heeft Dinsdag plaats gehad. Elf uimndets betwisten elkander dé eer de fahk te hebben uitgevondenén het voor deel; daar uitvinders van oorlogsmateriaal tijdens den oorlog groote geldelijke beloonin gen, plachten te ontvangen. Dinsdag dan was de oudé zaal van Lincoln's Inn, waar de commissie zitting hield, overvol. Behalve de uitvinders met hun rechtsgeleerde raadslie den en familieled'en, waren tal van belang stellenden verschenen, die druk dus< ussieer- den over de vraag, aan; wien wat men minder nauwkeurig noemde de „uitvin ding" van de itank te danken was en nu wa ren opgekomen om te hooren, wat de voor naamste getuige, Churchill, over die kwestie te verklaren had. Mr. Winston Church ill, in 1914 „first lord or the admiraliity", verklaarde dat net dtnk- beeld van een gewapend voertuig, dat de loopgraven overschrijden kon, in 19M reeds niet nieuw meer was. H. G. Wells had jaren geleden een fantas tisch verhaal over een dergelijke wandelende vesting geschreven. Zoo was het niet moge lijk te zeggen dat deze of die de „tank" had „uitgevonden", maar wel kon uitgemaakt worden, wie hei grootste aandeel had gehad in de vervolmaking van de tank. In Augustus of September 1917 vernam hij dat de Duitschers met goedi gevolg gewa pende en beschermende automobielen op het slagveld! gebruikten weshalve hij last gaf eenige dergelijke voertuigen aan te maken. Tot den slag aan de Marne bewezen eeni ge beschermende Rolls Royce automobielen goede diensten;, maar toen den 5en October de loopgraven de zee hadden bereikt, was er voor de gewapende automobielen een onover komelijke hinderpaal ontstaan i Van nu af werd aller gedachte geconcen treerd op het vinden van een middel dien hin derpaal te overkomen. Admiraal Bacon werd met een opdracht belast en ontwierp een machine die voor een loopgraaf gekomen een brug uitwierp, er over heen reed, en daarna de brug weer in haalde. Tegen Nluwjaar 1915 gaf Churchill Bacon de voorwaardelijke opdracht eenige machines te vervaardigen, maar in Juni 1915 weigerde het „War Office" zijn toestemming op grond van het feit, dat de machine niet over een dubbelen loopgraaf heen kon. Hier mede was de eerste periode afgesloten. In januari 1915 had' hij reeds opdracht ggeven tot het ontwerpen van stoomrollers die prikkeldraad zouden kunnen, vernielen; maar men slaagde niet. Den 15en Februari 1915 had Churchill een onderhoud ipet majoor Hetherington (een der uitvinder) over de mogelijkheid van vervaardiging van „land-oorlogsschepen". Ookhadl hij een oderhoud met Sir. E. Tenny son D'Eyncourt (eveneeens een uitvinder). Cchurchill zeide verder, dat hij een bijeen komst met Balfour had, warin besloten werd tot de vervaardiging van itwiee proef-machi- nes, die van de achttien modellen het beste le ken en een dezer was de moeder-tank", het model van de tanks die in November 1916 aan de Somme vochten en het prototype van alle latere tanks die Engeland hielpen 'den oorlog te winnen. Nadat de procureur-generaal, die voor dc regeering opkomt, op zijn opmerking dat Churchill „natuurlijk geen enkele belooning verlangde, daar hij immers zijn intellect en zijn tijd in dienst van den staat had gesteld", cec bevestigend antwoord had; ontvangen, werd overgegaan to), hei hooren der etochen? de partijen. Het geding duurt voort. DE PARIJSCHE KEUKENPRINSES. Volgens de Gautois heeft zich te Patrijs in een verhuurkantoor van dienstboden het vol gende afgespeeld. Een mevrouw had een keu- kuuneid gehumd; men was het eens gewor den. Ik móet zooveel loon hebben. Dat kunt u krijgen. 1 .ua zooveel kaas. voor wija Afgesproken Plus zooveel frank waschgdd. Ook gwed. Waar een ding' vergat ik mevrouw toch nog te zéggen: dc wil geen vaten wasschen en geen groen ten schoonmaken Mevrouw Ik hel» van mijn kant ook nog iets vergeten: Speelt u viool? Keukerameia: stom verbaasd. Mevrouw: Ik zal 't u uitleggen. Nu u weigert te «oen wat uw werk is, zal ik dat moeten doen. Welnu ik wensch dan. daitl u in dien tijd wat viool speelt, om mij wat op te vroolijken bij m'u bezigheid. De lachers waren in 't verhuurkantoor niet aan den kant van dje keukenmeid en mevrouw zag van het meisje af. EEN DUUR ONTBIJT. De „Chicago Tribune" deelt mede een en ander roede omtrent een kostbaar ontbijt, dat onlangs door een neger in de Becrsdiaraaat- rnijnen genuttigd werd en dat een waarde tusachende 250.000 en 450.000 vertegen woordigde. Het is een algemeen bekend feit, dat in de diamantmijnen van da Witwater- shad (Zuid-Afrika) door neger mijnwerk- keis ©ntzetend gestolen wordt, hoe wei zij voor het verlaten der mijn goed gefouilleerd worden en zelfs hun wollig haar geïnspec teerd wordt, Zij slikken de ateenen echter in en op de?.e wijze rekent men, dat jaarlijksch voor een 12 millioen verloren gaat. Onlangs werd een neger, die van een zwak voor der gelijke zwaar op de maag liggen spijzen ver dacht werd, met Röntgenstralen doorlicht en het bleek, dat zijn ontbijt bestaan had uit niet minder dan 21 diamanten, totaal 347 kraat, die op het oogenblik een waarde ver tegenwoordigen tuBSchen dc 250.000 en 450.000 gulden. Dit hapje zal hem niet goed bekomen zijnl STERKE DRANK IN DE VEREENIGDE STATEN. Men weet dat de Vereemgde Staten „droog" zijn en dat sinds kort ook ie dat staat New- York de droogte haar intrede heeft gedaan Een Engelsch blad ontvangt nu van een briefschrijver in de Vereenigde Staten, die juist te New York was teruggekeerd in den staat Tenessee de raededeelmg, dat het in de metropool nog zoo erg niet is. Een groot aantal drankhuizen is er nog geopend eu verkoopt sterken drank met du eenige onderscheid bij vroeger vergeleken, dat de verkochte waar minder van kwaliteit en hooger van prijs is. Men behoeft te New York volstrekt niet de kanalen te kennen, om zijn cocktail te kunnen nemen. Het gaat ge makkelijk genoeg. De staat Tenessee is al 10 jaar „droog", doch iedereen, die maar eenigszins in goeden doen is, schenkt, als er bezoek is, een goec glas wijn. De briefschrijver geeft een bepaalde reden op voor het weinige, openlijke verzet, dat er tot nu is geweest tegen het drankverbod. Hij is van oordeel, dat de meeste menschen net zooveel alcoholhoudende dranken kunnen krijgen als zij wenschen. De verbodsbepalin gen zijn natuurlijk veel drukkender voor de arms menschen dan voor de welgestelden. Deze laatstea zijn, in staat geweest om des noods voor jaren voorraden in te slaan. DE AMERIKAANSCHE SENAAT EN HET VREDESVERDRAG. In don Senaat heeft Walsh, uit Massa chusetts, bet verdrag aangevallen Hij ver klaarde zichzelf veerstander van de amende menten en van de - gemaakte voorbehouden, die waren aanbevolen door de meerderheid der Senaatscommissie voor de buitenland- sche aangelegenheden. Het betoog van Walsh kan aio volgt worden samengevat„Ik ben een onwrikbaar voorstander van het begin sel van den volkenbond.Het is bet volkomen ontbreken van de verheven gevoelens, die wij gedurende den oorlog hebben geuit, die deze groote tegenkanting' tegen de volkmbonds- o ver eenkomst bobben verwekt en die den bo dem hebben ingeslagen aan de boop van voor uitstrevende en vooruitziende menschen, over al ter wereld." Wslah kenscütete het beruchte art. 10 van tte voikenbomdsovmicokomst als „een volledi ge omverwerping van de tradito der Ver. Staten." Het artikel betreffende Sjantoeng noemde bij „onverdedigbaar." Voorts verklaarde Walsh, dat de Amerikanen van Keltisch bloed (d.z. dus de Meden van lersche af komst) en degenen, die met ben sympathisee- ren, niet gekant zijn tegen ©sa rechtvaar volkenbond. Evenmin trachten zij de Vei. Sta ten te verwikkelen in een geschil met Enge- 'and. Art. 11, zoo ging bij voort, zou niet kun nen worden toegepast om aan Ierland een be roep mogelijk te maken op óm volkenbond. Senator Nelson was'het niet met Walsh eeas Nfeslson is er n.l. vóór, dat het verdrag wordt geratificeerd. Wij kunnen ons, zeide hij, zoomin economisch als politiek van Euro- ja koleeren. Hij was er mei voor, dat de Vereenigde Staten zich zouden opsluiten ia een schaal, met geen ander etiket dan „de Mcnroe-leer." De New-York Times deslt mede, dat de Democratische senatoren Reed, Gore, Tho mas, eu vermoedelijk ook Shields, vóór het amendement van Johnson zullen stemmen. Dit beieekent, dat er in den Senaat voor dat amendement een meerderheid zal zijn van één stem. Het centrale comité der Republikeinen in den staat Missouri heeft een senator Spen cer opgedragen krachtig te ijveren voor aan neming der op het vredesverdrag gemaakte voorbehouden. In den staat Washington het noordwes- telijkste deel van de staten der Unie heeft senator Johnson een enthousiaste ontvangst gehad. Hij ontving er te overtuiging, dat de bevolking van Washington gekant is tegen het verdrag in zijn huidigen vorm. DE BALTISCHE KWESTIE. De Vorwarts schrijft, diat noch het Duit sche volk noch die Duitsche regeeiing de ver antwoordelijkheid draagt voor de houding van de troepen in de Baltische provincies, ïedlerem weet gaat het blad) voort dat het Duitsche volk en de Duitsche regeering zich uit elke verstrikking iu het Baltische avontuur naar krachten tracht te bevrijden. Het plan dier Entente stellen zich de Duit schers voor, dat men slechts een middel zoekt, om nog verder op Duitschland los te slaan. Het moet dé taak van de socialisten van alle landen zijn, aan wie het herstel van de internationale ernst is, de vergissing te voorkomen, als zou Duitschland met de wei gerende troepen in verstandhouding staan. De Fransche socialisten hebben helaas volko men geweigerd1, en alleen op gond hiervan, dat zij zelfs niet de geringste idee hebben, van 'wat er werkelijk voorvalt. Daniël Re nault fantaseert zelfs nog, dat Foch en Nos- ke onder een déken zouden liggen. Dat is roovertpistolenpolitiek. Van socialisten, on verschillig van welk land, zou men minstens verwachten, dat zij toegeven dat. het een on recht is op een op dien grond, liggenden man, nog te trappen. Nog geheel afgezien van het feit, dat het natuurlijk het eerst de noodlijdende massa's zijn, die van dezen stap hebben te lijden. De Borsencurier vraagt, of de repressalles ten dloel hebben. Duitschland nog wt meer ceoncssiea te dwingen. KORTE BERICHTEN. STEENKOLEN UIT DUITSCHLAND. De hoeveelheid steelkolen uit het Roer gebied, welke aan Nederland geleverd wordt, is van 50.000 op 140.00—150.000 tón per maand verhoogd. Voor het vervoer wordt Nederlandsch spoorwegmateriaal ter be schikking gesteld. DE INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE. De regeering is voornemens ook twee vrouwen aan de afvaardiging ter Arbeida- conferentie te Washington toe te voegen. De benoeming is binnen enkele dagen Te ven- wachten. Zij zullen optreden als technische raadslieden van de regeeringsafgevaardig- den bij alle onderwerpen, die vooral de be langen der vrouw raken. DE REGEERING EN DE FRUIT- UITVOER. Het Kamerlid Van Rappard' heeft aan den minister van Landbouw, Nijverheid en Ham del schriftelijk 'gevraagd! „Is dé minister van oordeel, dat de bestaan de maatregelen, betreffende den. uitvoer van fruit, moeten gehandhaafd blijven, nu ge bleken is: le. dat zij schadelijk, belemmerend en oo- praotisch werken? 2e. dat zij door verschillende omstandig heden volstrekt onnoodig zijn geworden? „Is die minister bereid, indien hij van oor deel is, dat de regeeringsmmenging nog noodzakelijk is, om met de bestaande oiigani- saties van fruithandelaren ten deze overleg te plegen en niet alleen, zooals tot dusverre ge schiedde, rekening te houden met de advie zen van het Rijkskantoor voor Groenten en Fruit? „Acht de minister den tijd! nog niet geko men, om het Rijkskantoor voor Groenten en Fruit of te heffen?" V AL1MAARSG1E COURANT TT lïalhl llu'Jlièfc De Nieuwe Gazet BchjJjft- Woensd'ïgrwmidd&r; Esp het gerweht in de wandelgangen der Kamer, als zoudrn onze be« trekkingen met Holland verbroken zijn. j De huer Hymans, da'ttïc.wutraat dk»ü* eenige Kamerleden ondervraagd, beeft dit gerucht formeel gelogenstraft. Men vroeg dan den minister, of soms de onderhandelingen betrekkelijk dc verdragen van 1839 geecborst waren. De heer Hymans gaf geen antwoord op deze vraag. Draadloos •aordt uit Parijs gemeld: De oomroiooie voos do herziening van da verdragen van 1839 heeft Donderdag haar by< eenkomsten barval De Belgische en do Ne» derlamfevrbe delegaties hebben haar stiwraswh» zeutoa»gw»t over tie militairs kwaoMea, oie de veiligheid van België en het behoud van den aljj tenen vrede betreffen, in verband met de opheffing van de permanente nsutrali» teit van België. Er is besloten, dat er teksten voorbereid zouden worden, waarin getracht zou worden de verschillende formuLs nader tets elkaar te brengen en, rekening hoedend met de argu». menton der beide partijen, tot een acs&ord te komen. Het officieele bezoek van den Sjah van Perzië aan Engeland te bepaald op 31 Oct. De Fransche aviateur Ettienne Poulot die een poging zal ondernemen' naar Austra lië te vliegen beeft Zaterdag Issy les hlou lineux verlaten. Het Bruaselsche trampersoneel staakt Er werden 3466 stemmen voor, 291 tegen de staking uitgebracht, 36 stemmen waren on geldig. De beele dienst ligt stil. Oeser, de minister van verkeer, beeft in de Pruisische Landsvergadering meegedeeld, dat men ijverig werkt aan bet probleem der eleotrificatie van de spoorwegen. Spoedig sa! een '«okLedig program van actie aan de ver gadering worden voorgelegd. Het Japanscbe parlement beeft het vre desverdrag geratificeerd. Volgens het Kopenhager blad Politiken zal Denemarken e9n volksstemming houden in zake het alcohol-vraagstuk. Eet bulletin over den toestand van Wil son luidt: De president beeft weer een rusti- gen nacht gehad, zijn eetlust blijft toenemen en hij nqeimt nu zooveel voedsel tot zich, in groote verscheidenheid, als wij maar wen schen. De Belgische bezettingsoverheid te Eu- pen heeft de Kölnisehe Zeitung voor een maand verboden. Apponyi wordt waarschijnlijk de leider der Hongaarische vredesdtelegatie. - De voorhoede van kolonel Bertmond heeft Riga bezet. De koning van Engeland heeft het vrte desverdrag bekrachtigd. Aan Bulgarije is door den Oppersten Baad opnieuw tien dagen uitstel met bet antwoord op bét vredesverdrag toegestaan. De moordenajar van den Saksischen mi nister van oorlog Neuring], Ear el Her man Buase, is to Bodenbach gearresteerd en aal aan de Saksische overheid uitgeleverd1 wor- Ü1r dat af- V"an Fransche zijde wordt gemeld, het stakingsgtvaar in het Baar gebied neemt H et transport van Duitsche gevange nen van Engeland naar Duitschland, wegens de spoorwegstaking geschorst, is nog niet hervat. Op het congres der Italiaansche socia listen te Bologna is een motie der linkerzijde voor directe actie en geweld) met groote meerderheid aangenomen. Volgens een bericht uit Petrograd aan de „Lokal -Anzeiger" heeft Lenin den Bols jewiki het zingen der Marseillaise verboden als zijnde te ractionnair. Slechts de Interna tionale mag in Sovjet-Rusland gezongen worden. Kaar gemeld wordt, werden te Slaar- brucken een groot aantal 'personen bij de politie ale gewond gemeld, tengevolge van de onlusten. Kaar de Saarbrucker Zeitung me dedeelt, zijn 400 personen gearresteerd. Het Roemeensche militaire commando te Boedapest deelt mede, dat de Roemenen de Westelijk van de D mau bezette Hongaarsche gebieden hebben ontruimd, en aan bet Hon gaarsche leger hebben overgegeven. Ku drie groote geallieerde mogendhe den het vredesverdrag geratificeerd hebben, zal in den loop van deze week in Engeland een decreet afgekondigd worden, waarbij de vijandelijkheden voor geëindigd worden ver klaard. ■De leden van dén Zeemansbond te Ham burg hebben eenparig besloten hunne plaat sen op de viaschersvaarituigen weer in te nemen. Bij gevechten tusschen werkwilligen en stakende landarbeiders in de provincie Pia- cenza werden vele personen gedood en ge wond. Er zijn militaire versterkingen met machinegeweren en pantserauto's naar Pia- cenza vertrokken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1