Najaarsveorr.arkt te ALKMAAR Groot© Paardenmarkt te ALKMAAS p Woensdag 20 October 101S. op Dinsdag 4 November a.K., Woensdag 5 November a.s. Gemengd Nienwv. (Stadhui f u Wh. Rechtszaken. osrammen van heden. Prfmufua&I Nieuws aanvangende te 12 uur en den daarop volgende»! DE SUIKERREGELING. In verband1 met het onderhoud', dat de be sturen van den Nederl. Suiker bond en den Neriérl. Grossiersbomd hebben gehad op het departement, heeft minister van IJsselsteijn het navolgende geschreven' aafi het bestuur van den' Suikerhond. „Naar aanleiding van Uw telegram en van Uw onderhoud met den souschef der af deeling volksvoeding van mijn departement, heb ik de er U mede te deelan, dat ik noch op uw voorstel cm de verrekening der bons, het zij bij de gemeentebesturen, hetzij, op andere wijze, maar in elk geval buiten bemoeienis der grossiers te doen1 plaats hebben, noch op Uw voorstel om de suikerproducenten tot verhoging dér winstmarge voor de tusschen- handel te dwingen, kan ingaan. Met betrekking tot het eerste voorstel wijs ik U er op, dat het op onoverkomelijke moei lijkheden stuit, om opzettelijk tot dit doel, een over het geheéle land verspreide organi satie in het leven te roepen. Een dergelijke organisatie zou ook onnoo- dig zijn, aangezien er geen enkele reden be staat, warom de grossiers deze verrekening niet op zich zoudén' nemen, te meer, waar zij de bons niet, gelijk de winkeliers, bij kleine hoeveelheden, maar opgeplakt en in groote Hoeveelheden ontvangen. 'Risico van verlies der bons bestaat aldus voor hen niet en de geMïgheidsdhur is lang genoeg om het on waarschijnlijk te maken, dat reeds verloopen tons tuschen dc andere worden opgeplakt. Met betrekking tot de grossierswinstmarge tenslotte, vestig ik nogmaals uwe aandacht op die inrichting van depots door de produ centen, wardtoor de vrachten aanzienlijk ge reduceerd' zullen worden. Waar die prijs van j 54,25 per zak voor de producenten op de nel ft van den oogst een aanzienlijk verlies toteekent, kan ik geen vrijheid1 vinden om dien- prijs nog lager ite stellen ten gerieve der grossiers die overigens nimmer een groote winst op suiker genoten hebben. Mochten die grossiers volharden bij hun voornemen om aan de regeling hun mede werking te onthouden, 'diao zullen zij de ge volgen diarvan moeten1 aanvaarden, en zal de suiker ponder hun tusschenkomst de bevol king bereiken. Wordt de tusschen handel tengevolge van uw optredhn metterdaad practisch uitge schakeld, da draagt niet de regeering, maar de grossier zelf daarvan de verantwoording. Van de zijdie van de Süikerbond wordt het navolgende opgemerkt: „Gevolg is dus,, dat de regeeing niet wil medewerken om het den .grossier mogelijk te maken, zijn bedrijf te blijven uitoefenen. Het innemen der bons is en blijft een- onoverko melijk bezwaar. Een grossier, dis 100 zak per week omzet, moet ten minste rekenen op een bedrag van tienduizend gulden, dal in de oous komt te zitten. Bo«enriien, hoe heit mogelijk is, dat een grossier die 1.25 winst mag maken en daarvan 70 a 80 cent, soms tot 1.25 vracht heeft te betalen, iets kan verdienen, moet de regeering dan maar eens duidelijk maken. Alls wijst er op, dat het de bedoeling is de grossiers uilt te schakelen, of dat niet op de hoogte zijnde personen der. regeling hebben ontworpen. Wel wordt gezegd, dat tot reduoeering der vrachten depóts zullen worden gevestigd, maar ieder begrijpt, wil dit goed werken, dan moet dat aantel legio zijn, en zal het zooveel' kosten; medebrengen, dat men veel be ter den grossier evenals vroeger de vracht kan' vergoeden". DE IMPORT VAN ROGGEBLOEM. De Nederlandsche Vereeniging van Han delaren in Buitênlandsch Meel heeft een adres gezonden aan den minister van Land bouw, waarin zij verzoekt den import van roggebloem weder vrij te laten. DE' INLANDSCHE ARTSEN1. Het feit, dat de laatste jaren, meer en meer in de inteïlectueele inlandsche wereld', het besef veld Wi^it, dat een Inlander in zijn ver standelijke ontwikkeling geenezins bij den Europeaan achterstaat en zich evengoed als hij aan een onzer universiteiten in de een of andere faculteit kan bekwamen, 'beeft tot ddsver tot zeer bevredigende resultaten ge leid voor allen, die zich in die richting heb ben gelanceerd. Voornamelijk beeft de me dische faculteit zich ecHter in de belangstel ling van onze Indonestisdhe jongelui mogen verheugen en het is daarom, dat wij het over hen in "t bijzonder ditmaal eens willen heb ben. De Inlander die onze universiteit komt bezoeken om zich voor het arts-examen to be kwamen neemt onder zijn collega's een zeer bijzondere plaats in', niet om zijn grootere theoretische kennis, doch om zijn practische ervaring. Als inlandsche dolkter, die te Wei- tevreden da School tot Opleiding van In landsche Artsen, bij verkorting de „Stom", heeft dloorloopen, kan hij bij aankomst hier doorgaans reeds op een belangrijke practische ervaring bogen. Hij heeft, om zoo to zeggen, op medisch gebied reeds alle mogelijke geval len van nabij leeren kennen en zelfstandig moeten handelen. En de ondervinding leert, d'at de varietoit dier gevallen zeer uitgebreid is. Zij, de dokters djawa, zijn het juist die doorgaans geroepen zijn het eerst hulp te verleanen, daar het aantal ongevallen en ziekten, dat om hulp vraagt, -uit den aard hot meest in hun wereld, d'e Inlandsche, voorkomt. Zij zijn, de helpers in het zooge naamde Stadsverband, het hospitaal waar heen elke inlander, Ghinwst of Arabier, wan neer hem oen ongeluk overkomt, direct wordt overgebracht. Verwen-dingen van den meest uiteenloopendan aard word'on diaax door hem zelfstandig behandeld. Nu willen wij niet zeggen, dit die behcndoling in rite doelen held ken docssta™. Tb* oerdeel daartoe achten wij ene niet bevoegd on het ligt- nok nist in do et-rekking van one betoog, ons daaraan to wagen, Doch geholpen worden d'e ongahjkkigen en genezen verlaten zij in de meeste gevallen het hospitaal. Been- en an dere fractures, ontwrichtingen^ leelijke vleeschwondesn, ziekten van infectieuzen aard' op elk gebied, alles wordt door hen da gelijks, b uiten hun vaak omvangrijke parti culiere praktijk, in een kampong, door hen bestreden, behandeld!. Komt nu deze dokter-djawa hier om zijn Hol'landsche diploma te verwerven, dan is hij zijn mede-stads in dat opzicht be langrijk vooruit en eenmaal tot arts bevor derd, staat hij onder de jonge artsen, behalve wellicht enkdien, die in het gelukkig voor deel waren, eenige grootere zelfstandigheid te verkrijgen, beslist aan de spits, om zijn reeds in een gevorderd stadium van rijpheid verkeerende practische ondervinding. Want do jonge Hollandsche arts, hoe bekwaam de ze ook zijn moge, derft die praktijk, die hij in onze gasthuizen, waar hij als assistent eeni- gen tijd mee loopt, niet in die mate kan op doen. Eerst als deze eenige jaren een bur ger- of militaire praktijk heeft waargeno men, zal hij met zijn Inlandsche collega in dut opzicht op dezelfde lijn staan. Wensche- Ijjk zou het daarom zijn en onder onze Medici heeft deze stelling ook zeker eenigen aanhang dat ook onze jonge artsen in de gelegenheid zouden worden gesteld zich prac tisch meer te bekwamen en meer zelfstandig heid konden verkrijgen, alvorens rij met goed gevolg het arts-examen aflegden. Onze Inlandsche arts komt nu als jong arts in Indië en het mag niet ontkend worden, dat hij voor de hulpbehoevende maatschappij -daarginds inderdaad een bij uitstek te waardeerpn kracht moet zijn. HET NIEUWE KEIZER-VERBLIjF. Dè voorgenomen aankoop van die burger woning, grenzende aan het goed, dat voor den ex-keizer werd gekocht, is afgesprongen, wijl bleek, dart de huidige bewoners door een eventueel geforcende ontruiming zeer gedu peerd! zouden worden. Zoodoende blijft er van de villa's die voor rekening van den ex-keizer aagekocht heet ten, op 't oogettbldk nog slechts één over n.l. de villa „Daisy-Cottage", waarvan de tegen woordige bewoonster uit eigen; beweging de huur opgezegd had vóór diat van verkoop sprak was. Het opbergen van het keizerlijk huisraad heeft reals heel wat voeten in de aarde ge had. Dagen lang is er gesjouwd, getorst en gesleept, om den inhoud1 van 27 groote Ber- lijnsche verhuiswagens van hun kostbaren in houd te ontlasten. Het koetshuis bij het „Huis te Doom" de pardenséatlen, zoldters en bijgebouwen ber gen, de zorgvuldig in hoezen verpakte, alle van1 het keizerlijke kroontje voorziene kost baarste antieke ameubetaneniten, meerendeels in stijl Empire. De meeste kostbaarheden in edel metaal werden voorloopig met de keizerlijke lasauto naar Ameromgen vervoerd. Bij een stalhou der en een landbouwer werden ook nog een paariapissières 'ontladen en die rest, de in houd van nog ongeveer evenveel verhuiswa gens werd 'te Zeist in dé voormalige paarde- tramremise voorloopig geborgen. Zoodra op 't „Huis te Doorn" "echter een hoekje vrij komt, wordt dit onmiddellijk gebezigd om er datgene wat elders minder secuur geborgen staat, in over te brengen. Overdag wordt al les behoorlijk bewaakt en1 des nachts zorgt een 6-tal particuliere personen uit -de gemeen te, die er een benefiet je van 6 per nacht aan verdienen voor d!e bewaking. De toegang tot 't „Huis te Doorn" is zon der speciale toestemming niet zoo heel ge makkelijk te be-women, maar op de tijdstippen waarop de keizerlijke familie op de plaats aanwezig is, heelemaal niet. Dan- staan aan- iederan ingang posten die niemand doorla ten. MATIG UW VREUGD 1 Men schrijft uit Hulst can het N. v. d. D.: Zondag, Maandag en Dinsdag hadden we hier weer voor het eerst sedert het uitbreken van den oorlog kennis en zooals vóór den oorlog, kwamen Belgen in grooten getale om de peentjes eens op te scheppen.. Hoe gaarne men vroeger de Belgen op onze kennis zag komen, thans konden zij uit de houding der bevolking bemerken, dat zij hier niet meer de welkome gasten waren. Een herhaalde poging om „De Vlaanische Leeuw" aan te heffen, werd door de bevolking belet. Men gaf den gasten minzaam den raad l;un vaderlandsche gevoelens voor hun eigen land te bewaren. Gelukkig werd de raad ter harte genomen. De talrijk versterkte brigade mare chaussee behoefde niet handelend op te tre den. VERKEERS-RECLAME DOOR DE FILM. De directie der Geldersche Stoomtram heeft dezer dagen een bioscopische opname laten maken Van alle bezienswaardigheden langs hare lijn van Velp tot Isselburg. Deze film zal niet alleen in ons land, maai ook in Engeland. Amerika en Duitschland worden vertoond. ZIJ VERDIENEN TE VEEL- De Directie der Nederlandsche spoorwe gen heeft hot personeel medegedeeld, dat voortaan geen vergunning meer zal word'en verleend om ails correspondent van een dag blad! of als vertegenwoordiger van een Le vensverzekering Mij, op to treden. De hoofden' van takken van dienst hebben de bevoegdheid (gekregen alle aanvragen te weigeren. Reeds verstrekte vergunningen zul len wordien ingetrokken. NEDERLANDERS OP DE FRANKFORTER MESSE. De vertegenwoordiger der Nederlandsche regeering op die Messe te Frankfort, baron Krayenhof heeft de vertegenwoordigers van iet bestuur der Messe uitgenoodigd om de eerstvolgende Jaarbeurs te Utrecht to bezoe ken, ten einde een onderzoek ter plaatse in te stellen en op déze wijze het handelsverkeer tusschen Nederland en Duitschland: te ont wikkelen. Baron Krayenhof toonde zich zeer tevreden over zijn indrukken van de Messe te Frankfort. MOORDAANSLAG. Zekere F. D. heeft te Tilburg een moord aanslag gepleegd op zijn broeder J. D. door bij een twist op korten aistand een met ko gels geladen revolver op hem af te schieten ondbr {Jen uitroep i Ik ochiot :c k?.pot, J. D, word d^v?.rg zt'h 'toegesnelde politie-agent ontrukte F. D. de revolver op net mement, dat hij een tweede schot op hem richtte. De woesteling werd ge arresteerd!. ONDERZOEK YO ORGEOEEENDHEID. Het onderzoek naar de voorgeoefendheid, ter verkrijging van' het bewijs, 'bedoeld in art. 70 der Miiitiewet, reebtgevendo oip eene ver korting v.an twee maanden militiedienst, zal o.m. worden gehouden in de gemeenten Am sterdam en den Helder (iprov. Noord-Hol land.) De examen-oommiasiëni worden be noemd door den Inspecteur der Infanterie; tot bijstand van elke commissie kunnen door den Inspecteur worden togevoegd één of twee onderofficieren, in bet bezit van de akte middelbaar-onderwijs gymnastiek. De lote- lingen, die aan bet onderzoek deelnemen, ■kunnen desgewensebt voor rijksrekening wor den gelegerd en gevoed'. De voorzitter eener examencommissie kan de beschikking krijgen over het benoodigdo geneesgundige personeel en materieel, teneinde genesbundige hulp te kunnen verleen en a an -lo telingen, die deze tijdens de nw-ckeeroefening mochten behoe ven, en om de commissie in de gelegenheid te stellen, geneeskundig advies in te winnen nopens den eisc'h, dat de deelnemers aan bet einde van den marscb in goede 'lichamelijke gesteldheid verkeeren. Het onderzoek kan worden' bijgewoond door belangstellenden, die, na zich daartoe te hebben aangemeld', van den oommandeerende-officier van het korps of korpsonderdeel, waarbij het onder zoek wordt gehouden, de vereisehte toestem ming he'bbon verkregen. Het onderzoek heeft plaats in. onderstaan de volgorde van het. programma, onverschil lig met welk onderdeel wordt begonnen: werpen, snelloop, evenwichtsoefening, vrije sprongen, optrekoefening, stenstooten, vrije sprongen (ver- en driesprong), staaf oefenin gen, duurkoop, gewichtheffen, vrije oefenin gen, klimmen, en gemengde sprongen (pols- 'Sto'kapringen hoog, en ver, springen over een hek, opsprigen tot steun). Elike oefening), uitgezonderd de mareheer- oefening, mag éénmaal worden overgedaan. De marcheer.oefening heeft plaats onder toe zicht van een officier, aan wien het Doodige kader wordt toegevoegd. De tweede anarsch zal zóó tijdig aanvangen, dat de deelnemers, aoo eenigszins mogelijk, nog denzelfden dag in hunne woaplaatsen kunnen terug keeren. Het onderzoek vangt -aan op den 2en Dins dag in November a.s. en wordt z.n. twee of meer -volgende dagen voortgezet. Bij de legering voor rijksrekening zullen de iotelin- gen zooveel mogelijk in afzonderlijke lokalen der kazernen worden bijeengebracht. SMET*' KORTE BERICHTEN. Folke d'agblndet weet uit goede bron mede te dealen, dat Deni'kin in d'e Ukraine een zware nederlaag heeft geleden. Kief zou door dé bols je wikten heroverd zijn. De bedreiging dat d'e 'levensmiddelen- toevoer. naar de B'altische Provincies zou wor den stopgezet, is naar wij vernemen werkelijk doorgevoerd! Reeds sedert eenigen tijd wor den geen levensmiddelen gezonden. Ind'ien N'Oske meedeelt, dat levensmiddelen gezonden zijn naar de troepen, den bedoelt hij daarme de, de levensmiddelen voor de taruigkeerende manschappen. De Raad dear gemeente Leeuwarder»deel heeft het salaris van de gemeentegeneeshee- ren gebracht van 3700 op ƒ5550. Doordat ze verkeerd, uitweek, geraakte te Assen mej. W. J. onder een auto en is aan de gevolgen overleden. Men verneemt, d'at de ex-keizer van' Duitschland niet vóór Februari het kasteel te Doorn zal betrekken: Naar mate de aardappeloogst vordert, blijkt daÉ dé opbrengst in de veenkoloniën niat geheel aan dé verwachting beantwoordt en iin het algemeen lager is dan in 1918. VOOR DE 65-JARIGEN. Zooals men weet, zal de wet, die aan alle 65-jarigen een premie-vrij ouderdomspensi oen biedt, den 3 Dec. a.s. in werking treden. Om nu daarvan te 'kunnen trekken, is het raadzaam, dat allen, die op 1 Dec. a.s. 65 jaar of ouder zijn, zich ter verkrijging van deze wekelijksche premie van 3 (voor man en vrouw samen 5) aanmelden aan de oude gemeente-secretarie. Voor nadere bij zonderheden verwijzen wij naar de Alkm. Crt. van 6 Oct. j.l. Men melde zich dus niet bij den heer Cloèck, zooals wij Zaterdag abusievelijk be richtten. SANATORIUM ONDEROFFICIEREN. Zaterdagmiddag vergaderde in de Cadet tenschool de Sanatorium-Commissie der On derofficieren. De afdeeling den Helder werd vertegenwoordigd' door den heer Schuitema ker, de afd. Hoorn door den heer Budde, ter wijl de afdeeling Alkmaar in haar geheel pre sent was. SCHANDELIJK. Zaterdag ongeveer 11 uur -reed' c*p de Nieu- wesloot de jonge R. uit Stompetoren een 73- jarige man uit de -diaconie aan, met het ge volg dat deze de wagen over zich heen 'kreeg De jongen reed vlug d'oor of er nieta ge beurd was, doch de vader had maar een zwenk van hem gezien en wist hem op te sporen. Dat hij er voldoende van langs kreeg voor zijn onbeschaafd optreden laat zich begrijpen. De oude man had veel pijn doch de dokter constateerde -slechts een uiterlijk beenfrac tuur. ERNSTIG ONGEVAL. Hedenmorgen half 10 had er op het in aanbouw zijnde werk aan de Koorstraat een ernstig ongeval plaats. De opperman reikte, terwijl hij op de twee de steiger stond een lege kalkkuip aan den stucadoor op dé 3e steiger. De kuip ontglipte evenwel' aan zijn handen, met heit gevolg, diat ze den steenenbikker Telle Visser op het hoofd! trof, waardoor de 67-jarige werkzame man eenige oogenblikkea later overleed. RAAD VAN ARBEID. Bij beschikking van den Minister van Ar beid ia ingetrokken da aanwijzing van: J. v. d. Berg tot arbeider-lid van den Raad van Arbeid te Alkmaar, die wegens gezond heidsredenen bedankte en in zijn plaats als Alkmaar aangewezen de beer A. Philipie te Beverwijk. „PACIVOLO". Onder de leerlingen van onze middelbare scholen heerscht oen prettige geest. Dat blijkt wel op de gezellige avonden, die zij geregeld in den winter houden. Zaterdag gai de Han- delsschoolvereeniging „Pacivolo" een propa- gaüda-avond in ,,'t Gulden Vlies". De leden hadden gezorgd dat de zaal er aardig en ge zellig uitzag. Het Amerikaansche electrische reclamebord ontbrak zelfs niet. Het orkestje, dat den avond opende, was heel goed. Daar zat soms werkelijk „schwung" in. Een aardig jongedames-num mer was „Het Gele Gevaar". Er was voor mooie Japansche costuumpjes gezorgd, waarvan men helaas door de slechte belich ting weinig kon zien. Twee heeren toonden hun talenten in een voordracht: „De lastige buurman". Hij, die de oude heer voorstelde, toonde, dat hij op artistiek gebied zeker de voetsporen zijns vaders zal drukken. De twee de voordracht slaagde minder, grootendeels door 't slechte contact met de pianiste. Een zeer goed viool-duo en een mooie solo voor violoncel volgden. Zij slaagden veel beter •dan 'het volgende trio. Na de pauze natuur lijk bet traditioneele tooneelstukje, ditmaal getiteld: „De macht der vrouw". Aardig ge speeld op zoo'n klein tooneeltje. Natuurlijk waren er tekortkomingen, maar die zagen wij gaarne-door de vingers. Stamper en zijn vrouw waren heel leuk en ook Sientje en haar Frits. George en Emilie hadden de minst dankbare rolletjes. Na het slottooneel- tie, dat zoo duidelijk de macht der vrouw demonstreerde, werd luid geapplaudisseerd. De gezellige avond werd met een dansje besloten. KERKCONCERT. Nog even vestigen' we de aandacht op het Kerk con eert dlait morgen gehoudien za! wor den hier ter stede. Voor nadere bijzonderhe den. zie men- dé advertentie in dit blad. Naar men ons mededeelt, zal de zaak te gen Anna B. te Anna Paulowna, verdacht van dén vergiftiging van haren man, op den 21 sten October, a.s. voor de rechtbank alhier worden behandeld. De man was dén 10 Jan. 1.1. gestorven -en na onderzoek bleek, diat ver giftiging dé doodsoorzaak was. De 'bekl. zou reeds in Dec. 1918 pogingen tot vergiftiging van haren man hebben gedaan. Den 30 Oot. a.s. voor het gerechtshof te Amsterdam dé zaak dienend tegen M. G. ech'tgenoote van J. Steeman', en eenige ande ren, die indertijd! voor de Aiktnaarsche recht bank terecht stonden wegens berooving van een man ten huize van M. G. Twee der be klaagden werden toen vrij; gesproken. DE VRIJHAVEN HAMBURG. HAMBURG', 13 Oot. Het inbeslagne- mingsrecht voor dé vrijhaven van Ham burg is opgeheven, zoodat buiteniandsche firma's weidier zonder schroom transito- gwidleren in dé vrijhaven kunnen aanvoe ren. DE BLOKKADE LN DE OOSTZEE. BERLIJN, 13 Oct. Uit Kiel en. Dantzig wordt gemeld, dat de Oostzee-blokkade voor het economische leven buitengewoon schadelijk is. Wat Kiel "betreft, is het niet zeker, of de verbindingen met de kust plaatsen en de eilanden Schmam en Alsen in stand kunnen blijven. Dantzig wordt door het uitblijven van verwachte groote kolai- eri haringtransporten in moeilijkhe den gebracht. Aan de uitgeloopen handelsschepen kon geen mededeeling van de blokkade worden gedaan, daar deze geen installaiies voor draadlooze telegraphic aan boord hebben. VERMINDERING DER BEWAPENING. LONDEN, 13 Oct. In- verband met de rnmindering der bewapening is besloten de uitgaven te beperken. Voor het leger worden dé uitgaven gereduceerd' tot 75 mii- lioen pond' sterling per jaar, voor de vloot tto 60 milliioen, en voor de luchtvaart tot 25 millioen. CONCLUSÏëN VOOR-DE BESPREKING EENER REGELING VOOR HET VEILEN VAN BEWAARKOOL, 1 De besturen der markten te Warmenhui- zen, Obdam, Noord-Scharwoude en Br. op Langendijk benoemen eene commissie voor uitvoering; 2. De telers (eigenaars) teekenen een vol macht aan die Commissie om hun pro ducten te laten veilen; 3 zij geven vóór 15 December e. k. aan de Commissie liet gewicht hunner voorraad bewaarkool op; 4. De Commissie stelt de minimumprijzen vast volgens systeem A en B, zoo moge lijk geregeld naar productiekosten, be- waarloon en schuurhuur; 5. indien de producten de vastgestelde prij zen niet kunnen opbrengen worden deze opgehouden en den eerstvolgeuden markt dag het eerst weder geveild; 6. de producten worden op bestelling aange voerd volgens regeling, door de commis sie, in verband met aen aanvraag der markt; 7. indien telers hunne producten, volgens de bestelling niet wenschen te leveren, wordt dat deel gerekend toch geleverd te zijn en mag niet worden geveild vóór de ge- heele voorraad der andere telers is afge leverd. De risico van die niet geleverde kool is geheel voor rekening der eige naars: 8 de leden van eenzelfde vereeniging mogen onderling hun beurt van levering ruilen, Zoo noodig kan dit tusschen de ver- eenigingen der zelfde Marktbond worden gedaan 9 Bij de laatste levering wordt op opbrengst voorloopig ingehouden en daarna gelijk matig verdeeld volgens A en B prijs. UIT OUDKARSPEL. Wegens bedanken van den lieer D. Bruin te Dirkshom is als lid1 van 'i bestuur van den Wteidkneerpolder gekozen dé heer F. de Boer Fz. te Oudkarspel. Dén 20 October a. s. is het 50 jaar ge leden, diat de heer Kroon Cz. optrad als se cretaris van den1 polder Geestmer Ambacht, Oosterdijk en Molengeersea Zeker een zeld zaam' jubilé. Naar men ons verzekert zal men dén heer K. dezen dag tot een ouvergete- lijken maken. UIT SPANBROEIC. i Alhier heeft in de kolfbaan van den heer Schuijtemaker een 50 slagenwedstrijd plaats gehad. Er werd gespeeld in 2 klassen. Uitslag le klasse. Ie prijs M Roosje 512 punten, 2e prijs D. Bloemendaal 495 punten, 3e prijs P. Kostelijk 495 punten. Serieprijs K. Winkel 107 punten. 2e klasse, le prijs Th. Plaggenborg 544 punten, 2e prijs P. Reijn 429 punten, 3e prijs van Kleef 422 punten. Serieprijs J. Donker 99 punten. UIT WIJDENES. De heer M. Bakker alhier heeft bedankt als directeur van het fanfare-corps „Ons Ge noegen". 18 jaren beeft de heer B. zich ge heel belangloos aan het fanfare-corps gewijd en dit een eervolle plaats onder de in den provincie bestaande corpsen weten te verze keren. Talrijke aan het vaandél gehechte medail les, getuigen hiervan. Het is het corps tot hedén nog niet gelukt een andéren directeur te vinden. UIT OPMEER. Tot lid van het dagelijksch bestuur van de banne Opmeer is gekozen de beer C. J. Zuur bier alhier en tot hoofdingeland van de Vier Noorder Koggen de heer N. Laan, alhier. UIT OUDKARSPEL. Door de tuinbouwvereenigmg de Eendracht werd Zaterdagavond een buitengewone le denvergadering gehouden om te komen tot een regeling waarbij het tuinnouwbedrijf dezen winter loonend zal zijn. Er waren 94 leden aanwezig. Het was reeds eenigen tijd te zien dat er noodzakelijk iets gedaan moest worden om te voorkomen dat dezen winter de stapelproducten voor een appel en een ei moet worden van de hand gedaan. Op voorstel van het Noordermarktbestuur is een gecombineerde vergadering gehouden door de vier omliggende marktbesturen Nd.- Scharwoude, Broek, Warmenhuizen en Ob dam, in welke vergadering de volgende con- clusie's zijn vastgelegd om ze in de afd.-ver- gaderingen te behandélen. le. Eeii zuivere telling der producten voor half December. 2e. Alle producten procentsgewijze, dus op bestelling, ter markt aan te voeren. 3e. Met deze manier van aanvoeren zal niet eerder worden begonnen dan 1 Januari. 4e. Er zullen naar gelang van kwaliteit en soort zoo noodig a. b en c prijzen vastgesteld worden ter beoordeeling van den veilinglei der. 5e. de besturen waren van oordeel dat, mocht iemand wat heel speculatief aangelegd wezen en zijn bestelling liever niet uitvoeren, deze overgeslagen wordt met dien verstande, dat zijn percentage genoteerd wordt en deze niet eerder zal kunnen veilen dan nadat de geheele regeling tot het einde is gebracht. 6e. Komt. het de besturen gewenscht voor een klein percentage in te houden voor even--- tueel minder goede momenten. 7e. Het ligt in de bedoeling deze mini mumprijzen niet al te hoog te stellen doch deze b.v. om de 14 dagen te verhoogen. 8e. kool welke niet tegen den vastgestel- den prijs verkocht zou kunnen worden, zal den volgenden dag het eerst gepresenteerd worden, en er zal voor dien dag zooveel min der besteld worden als er overgebleven is. Dus zal alle risico geheel voor zijne reke ning komen. Gevraagd werd of het alle producten be treft, waarop geantwoord werd dat het al leen voor kool is. Bij punt 3 werd medegedeeld, dat men hierdoor in degelegenheid is de zwakste soort voor 1 Januari weg te maken. Verschillende vragen werden nog gesteld en naar genoegen beantwoord. Allen waren het met de gestelde conclusie's volkomen eens, waarom dan ook besloten werd alle punten te aanvaarden en het be stuur geheel vrij mandaat te geven. Van de R. K. arbeiderspartij was een schrijven ingekomen, waarin verzocht wordt een collectieve arbeidersovereenkomst te slui ten, welke overeenkomst is vervat in de vol gende punten: a. Liet minimum voor arbeiders van 19 55 jaar bedraagt 20.per week, behalve het kermisgeld en gebruik van aardappelland, hetwelk door patroon en arbeider onderling wordt geregeld. b. De normale arbeidsdag zal zijn (voor buitenwerk). In Januari van 75 uur, van Februari tot Maart van 6 V* uur tot 5V2 uur, van 15 Mrt. tot 15 Mei van 66 uur, van 15 Mei31 Aug. van 514 uur tot 's avonds 6 uur, van 1 Sept. tot 15 Oct. van 66 uur, van 15 Oct. tot 1 Dec. van 6K5uur, van 1 Dec. tot 1 Januari van 1Y>4a/2 uur. c. des Zaterdags zal de arbeidsdag om 4 uur eindigen. d Wanneer de patroon het noodig oor deelt den hierboven omschreven arbeidsdag te verlengen, is de arbeider gehouden hieraan te voldoen. e. voor arbeid verricht buiten den aangege ven arbeidsdag wordt een loon betaald van 50 ets. per nur. De patroons zullen hunne arbeiders in ge val van ziekte gedurende 13 weken 70 pet van hun loon uitkeeren, met dien verstande echter dat bij een ziekteduur van niet langer dan een week over de beide eerste dagen der ziekte geen uitkeering zal verschuldigd zijn g. Wanneer zomemachtarbeid verricht moet worden, zullen daarvoor geen kinderen beneden den leeftijd van 15 jaar gebezigd worden. Het bestuur was van gevoelen dat deze punten in hoofdzaak veelal reeds toegepast worden en het werd jammer gevonden dat slechts een klein gedeelte van de arbeiders vereenigd is. Een stap in de goede richting zou zijn, wanneer alle arbeiders zich organiseerden. Besloten werd het adres voorloopig voor kennisgeving aan te nemen en het in ae herfstvergadering nader te bespreken. De voorzitter deelde mede, dat weer proe- den -vror-s TT'Cjffic.ir

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2