een-nette wasch aan huis. l bekwame timmerlieden. NIEUW LEKEN met ORPHEUS. winkeljuffrouw, 3e Bediende Commensaals DIENSTBODE gevr KEUKENMEISJE of kokin, EÉN WERKSTER zoekt plaatsing op een kantoor. Loopjongen, Boekbinderij. TENSION Sport Anisterdamsclie Beurs Noordlioilandsch Landbouwcrediet. mmi van het en VUrktb' r Ad vertentiëu. Planeetkundige. Adyertentiën. Manufacturen. Laai 133. IITOLSEN 4 HOÏER. aaok. Winkeljuffrouw Jongste Bediende BOELHUIS beet niet; Bakker in 1 doel deed nogal zen wad?- tig en ook aan de voorhoede haperde het nogal. n NEELTJE, GEVRAAGD een JONGEN een paar jongens ter opleiding VRIJE ZITKAMER OF ZIT-3LAAPKAMER op Donderdag 30*October 1919, ven ailfca .VwJw verdelging van ratten en muizen, nu in hoofd zaak voor de wortelkuilen. Meegedeeld werd pog dat remand een middel heeft gevonden om de draai aartigheid van bloemkool tegen te gaan en daarna werd de vergadering gesloten. UIT NOORD-SCHARWOUDE. De tuinbouwvereeniging Tuinbouwbelang heeft Vrijdagavond vergaderd over dezelfde punten die we in ons verslag van de Een dracht hebben weergegeven. Ook hier werden de genomen conclusies met algemeene semmen aanvaard en werd liet bestuur vrij mandaat gegeven. Het adres van de R. K. arbeidersvereni ging vond ook hier eed gunstig onthaal, tr werd besloten het adres voor nader onder zoek aan te houden, om er in de volgende vergadering op terug te komen. DEMONSTRATIE POLITIEHONDEN. Vanweg de afd>. N.-H. der Kon. Jolitiehon- den vereeniging werd gisteren op het Sport terrein een demonstratie gehouden met gedi- pJomeerde politiehonden. De Alkmaarsche dresseer club had daarbij hare medewerking verleend.. Men trof het zeer slecht met het weer. Het regende bijna den geheelon middag en alleen de tribune was propvol. De publieke belang stelling had bij gunstig weer zeker veel groo- ter go woest. Men wil het werk der politie- honden wel graag zien. En als demonstratie is er- gisteren uitstekend werk geleverd. De volgende zeven honden uit Amsterdam legden proeven van bekwaamheid af „George", Belg. herdershond eig. M. J- Kok, „Albert", ei§- Ji Ytpfn' Willem Teil", Hol. eig R. Klein, - Max", Dobberman eig. C. Sanders, "ilertha", Belg. Herdershond, eig. J. ri. 'poch, „Dobo", Duitsche herdershond eige naar v. d. Kleij- De verschillende gehoorzaamheidsoef. wer den uitstekend gedemonstreerd1 door „George". Vrij volgen, op bevel vooruitgaan en gaan liggen, weigeren van voedsel, apportecren van voorwerpen1, ook over haag of schutting van 1.50 M. Springen, bewaken van een voorwerp, alles geschiedde correct. De practijikoef. betrekking hebbende op den speur dienst waren zeer interessant en werden mat veel belangstelling gevolgd, t Was soms net de -opvoering van een klein eenactertje in de open lucht en sommige hel pers toonden zich aardig voor hun taak bere kend. Eén der best geslaagde oef. laten wij hieronder volgen. Eén persoon zit op een bank de courant te lezen in gezelschap van een kond. De •kleine die zich begrijpelijkerwijze weldra verveelt, verwijdert zich al spelende en ontgaat geheel aan 't oog van den verzorger. Op een gege ven moment vermist hij het kind en roept hulp in van een aanwezige politieagent in gezelschap met zijn hond. De hond wordt lucht gegeven aan een acbiegelaten voorwerp itoebehoorende aan1 het kind en krijgt daarna bet commando om het kind op te sporen. En de hond „Albert", die naar wij meenen ook zijn dienstien bewees bij den moord' te Baesd kweet zich kranig van zijn1 taak. Keu rig werd het spoor gevolgd. Ook inbraken, rijwieldiefstallen enz. wer dén door de honden verijdeld of zij spoorden de boosdoeners op. De helpers bij deze prac- tijk oef. waren in oude, stevige pakken gesto ken, en dat was maar goéd ook, want zij wer den' door de honden leelijk gehavend. Vooral dé dobberman „Max" had de luitjes aardig Voor een stok of een vuurwapen bleken de honden niet bang. Zij vielen de personen onbevreesd aan. Het zoeken van een verloren voorwerp (hier portemonnaie) slaagde minder goed. „Dobo" faalde geheel en „Hertha" wist, hoe wel beter werkende, eerst na lang zoeken het voorwerp terug te brengen. De geheele de monstratie heeft echter op afdoende wijze be wezen, dat de hond, absoluut gehoorzaam zijnde aan den politie-beambtc, een geducht wapen is in diens hand. Met verbazing vroeg men zich af hoe de eigenaren hun honder alles geleerd hadden. Daar zal veel gedulc voor noodig zijn gewc-est. Wij hopen, dat een dergelijke demonstratie nog eens herhaald zal worden, maar dan in een gunstiger jaargetijde. Verschillende leden van de rechterlijke macht alhier woonden gisteren de demonstratie bij. Een muziekcorps bracht er door opwek kende muziek wat vroolijklieid in. Ofschoon niet op het programma aange geven, werd ook „Juno" van den nachtveilig- heidlsdienst' alhier, in het veld gebracht. De door dé andere hojidien ook reeds verrichtte proeven van- gehoorzaamheid en bewakings oefeningen werden door Juno zeer goed af gelegd', zoodat het publiek telkens applaudi- seerde. Voor stokslagen of een schot was Ju no niet bevreesd en wij weten nu ook, dat hij een man, dien hij zesmaal te pakken heeft, niet loslaat vóór zijn geleider hem heeft over genomen'. De Alkmaarders mogen het op prijs stellen, dat zulk een hond aan den naehiLveiiigheidsdienst is verbonden. VOETBAL. Het volgende overzicht uit het M. O. B Voor de leidende ploegen der Westelijke eerste klas is het Zondag geen gelukkige dag geweest: H. B. S. speelde gelijk en U. V. V werd geslagen. In Den Haag speelden twee volledige ell- tallen van H. B. S. en H. V. V. een wedstrijd, welke als vrijwel iedere plaatselijke ontmoe ting verre van fraai was, maar dikwijls inte ressante momenten opleverde. De bezoekers hadden het voordeel de leiding te kunnen ne men, waardoor zij, dank zij hun stevige ver dediging, in staat waren de Houtrust-gemoe- deren vrijwel tot het eind in hevige beroe ring te houden. Eerst in de laatste minuten kwam de gelijkmaker. H. V. V. heeft heel wat beter gespeeld dan de vorige week; vooral de verdediging was thans veel beteh, inzonder heid de middenlinie: de achterspelers waren minder goed en in de vorhoede lokte het sa menspel maar matig. Van H. B. S. hadden wij na de fraaie overwinning op Ajax wat 1 meer verwacht; de middenlinic was zwakjes en in de achterhoede had Beusekom zijn dag U. V. V. trof in Amsterdam Blauw-Wit in goeden vorm, alleen kon de voorhoede der Amsterdammers gedurende verreweg het grootste gedeelte van van den tijd den weg naar het doel maar niet vinden. Het gladde veld was oorzaak van tal van valpartijen, maar toen de spelers wat aan de gladheid gewend waren, kreeg men een aar- digen wedstrijd, waarbij Blauw Wit vrijwel voortdurend in de meerderheid was. Het spel van U. V. V. viel over het algemeen niet mee, alleen de verdediging deed zeer goed werk. Ondanks de meerderheid, die de gast- heeren in het veld aan den dag legden, scheen de wedstrijd onbeslist te blijven, maar koit voor het einde veroorzaakte een der Utrecht- sche achterspelers geheel onnoodig een straf schop, waaruit het eerste punt voor Blauw Wit werd gemaakt. In de laatste, minuut maakte van Dort er 2O van. A. F. C. moest met een zeer onvolledig elf tal tegen Haarlem in het veld en onder de gegeven omstandigheden hedft de ploeg zich zeer goed geweerd. Betrekkelijk gemakkelijk veroverde Haarlem een 2O leiding, maar daarna heeft het geducht gespannen. Het werd 21, waarna het Haarlem-doel her haaldelijk in groot gevaar was zonder dat echter ae A. F. C.-voorhoede er in kon sla gen verandering in den stand te brengen. Quick heeft zich tegen V. O. C. goed ge weerd maar op den duur bleek de achterhoe de der Hanenburgers toch niet tegen den V. O C.-aanval bestand te zijn. Met 21 heeft het verdienstelijk spelend Rotterdamsch elf- ta1 de overwinning behaald. Ajax heeft het ook tegen H. F. C. met tot een overwinning kunnen brengen, evenals verleden jaar werden me OO de punten ge deeld. De wedstrijd was bijzonder spannend, ter wijl ondanks het zeer gladde veld herhaalde lijk uitstekend voetbal werd vertoond. Het eerste punt is thans door H. F. C behaald, we vermoeden, dat er nu wel meerdere zul- len volgen. Sparta bracht tegen D. F. C. thans een vrii goed elftal n het veld met Roem (en V. U. C.) n het doel en Spanjersberg en Ruffelse die echter in de tweede helft moest uitvallen in de voorhoede. Het resultaat van een span- nenden strijd was, dat de Rotterdammers D. F. C. met 21 sloegen en daarmede hun overwinning behaalden. Sparta is door deze overwinning een flink eind naar boven gekomen terwijl D. F. C. thans H. F C. onder aan de lijst gezelschap houdt. „Alcmaria" behaalde gisteren tegen O.D.E. ïaar eerste puntje door gelijk te spelen. Reitsma zorgde voor „Alcmaria's doelpunt. Naar wij vernamen heeft „Alcmariapro test aangeteékend tegen het niet toekennen van een doelpunt. Uit een corner sloeg de O D. E.-keeper den bal in 't dóèl. De scheids rechter gaf eerst goal, maar herriep zijn be slissing. Andere uitslagen: Overgangscompetitie. Fijcnoord—W. F. C. 3 2 't GooiConcordia 22 SpartaanV. U. C. 2-0 IierculesV. V. A. 1 O R. F. C.Stormvogels 3O HermesS. V. V. 2I 2e klas B. R. C. H.—HoUandia '6—2 O. D. E.Ale. Victrix 11 AmstelNeerlandia 1O Go-Ahead I won haar 2en competitiewed strijd met 4—1 van V. V. U. I (Uitgeest) stand met rust 2—0 voor Go-Ahead. TELEGRAFISCH wBSR£®föt2tfï. 13 October. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 14 October. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 768.3 VeBt- manoer. De laagste stand Tan den barometer 741.4 VERWACHTING. Matige, aan -de kust tijdelijke krachtige winden pit Westelijke richtingen, zwaar be wolkt met tijdelijke -opklaring, regen of ha gelbuien, mogelijk nachtvorst, iets kouder -overdag. van 11 October 1919. Opgave van STAATSLEENINGEN. Voriga NEDERLAND. pCt koe.s Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 921 ht Oblie. N.W.S. van 500/1000. 1917 4X 84 dito van f 1000 4 81 Oblig. dito 3)4 69 dito dito 3 60»/» eert. dito 2)4 51H Ned. Ind. 1915 f 1000 5 93 W dito 1916 f 1000 5 917/g BUITENLAND OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.<JuIi RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwaneorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. lc serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 Rotterdam 1915 5 Banlc. en Crediet.Instellingen. Amsterdarasche Bank Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. 5 Mij- t. Expl. v. Staatssp, Obl. 5 Mg. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 4)4 Premleleeniogen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 109) 3 BELGIE. 4)4 4 4 4 4 4 9»/8 241/, 181/s 251/, 1 9'/l6 22 21 Vu 201/8 44*/* 831/» 90 v, 943/, A, 1923/4 198 1481/1 93 V, 943/8 82V* Antwerpen 1887 Prolongatie 2H pCt. 94 637/, 41/, Vorige 92 8 3 Vu 81 i/s 69 61 51»/, 933/4 938/4 9»/4 241/, 251/» 21 21 Vu 21 149 93 93 s/s 821/4 957/, ADKMAARi, 11 Oct. Bo ter prijs; Hoogste markt 1.85, Midd'elmarkt f 1.80, Laagste markt 1.70. Aanvoer 784 kop. /Kipeieren 18 k 1© por 100 st. Eendeieren 14.15 per 100 stuks. ALKMAAR, 13 October 1919. Op de weekmarkt waren heden aangevoerd 8 Koeien en ossen- f, 450 a 650, 3 vette 'kalveren 160 a 220, per ned. pond 2.00 a 2.70, 10 nuchtere kalveren p. st. 30 h 45, 111 vette schapen 50 k 85, 72 vette varkens p. ned. pond f 1.40 k J 1.90. AMSTE'RiDAHiSOHEi VEEMARKT. AMSTERDAM!, 13 October.' 386 vette koeien le kw. 2 a 2.20, 2e kw. 1.55 h 1.75, 3e kw. 0.85 k 1.35, 27 melk- en- kalfkoeien 450 a 750 p. st., 88 grastkailveren 100 a 180, 63 nuchtere kal veren 30 a 50, 142 schapen 30 a 50, 365 vette varkens le kw. 2.05, 2e en- 3e kw. 1.95 a 2 per K.G. schoon gewicht. BROEK OP LANGEN/DIJ K (Langedijker Groenteveiling), 13 Oct. 1919. In de heden gehouden veilingen werd betaald ivoor Bloemkool le soort (per 100 stuks) 10.10 a 20.10, 2e soort 3.30 a 7.40, Roo-de kool 2.50 a 3.20, 2 de soort 1.30 a 1.50. Gele 'kool 3.30 a 4.20, Witte kool* 0.90 1.1-0, alles per 100 K.G. Witte kool p. wagon 10.-000 K.G. 97 a 105. Wortelen f. 1.70 k 2, AardappelenBlau we 6.20, Eigenheimers 5.20 a 6.40, Bravo 5.70 a 6.10, Red Star 5, Bieten 1.70 a 2.60, Gele Nep 9.90 10.5-0, Dtrielingen 7.10, Uien 7.90 k 8, 2de soort 1.10, S'laboonen 13.90 k 16.60, al les por 100 K.G. Aanvoer 10625 st. bloemkool, 149000 K.G. roode kool, 76850 K.G. witte kool, 05100 K.G. gele kool, 34126 K.G. wortelen, 12000 K.G. aardappelen-, 3140 K.G. uien, 136 K-.G. gele nep, 11926 K.G. bieten. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 11 Oct. Geertrui'da Theodora, d. v. Johan nes Machiel Rieu en Geer-truida Theodora Groenland. Hendrik Martinus Pieter, z. v. Pieter Visser en lEistbeth Gerbrechdina Lange- veld 13 Oct. Neeftje, d. v. Gerrit Johannes van Maarleveld en Egbert je Ilbrink. Gerh-ard Wilhelm Julius, z. v. Her mann Gerhard! Meijer en Emma Helena Elisabeth Hartmaan. OVERLEDEN: 12 Oct. Elisabeth Baas, 2 maandlen. Guurtje slik, 63 jaar. 130ct. Willem Gilles, 63 jaar. Atckii. Top. «c S. F6 C. v. g. A Denv lc R. Grando Spw. v>. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car 8e Foundry Co. G. v. A. Amer. Hide Leather Cotnp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Mere. Marine Cy. a!g. A. Int. Mere. Marino afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. My. t. e. v. Petr. bf, A. Orion Petrol. Mij. afgest. A. Steaua Romana Petr. Mfl. A. Compania Morcantil Argentina A. Cult. My. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk, Aand. Amsterd. Rubber Cult. My. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika L5n A» id. Gem, Eiaehdom A. Holl. Stoomb. MiJ. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Ron. Ned. Stoomb. My. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. At Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli»Maatsehapp\) Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah TabaDMij. Aand. Insulinde Oliefabrieken koers 961/s 11 Vie 201*4 20u/u 531/, 13«/g 101/4 113 27»/4 1338/4 1501/g 1433/4 1431/4 1159/u 6411/u i7i y, 3393/4 844 85 V» 1671/» 310 2941k 2881/» 6131/, 2301/, 2901/4 249 1231/4 510V, 493 247 3568/4 2131/4 275-Vs 2633/4 264 324 V, 335 381 316 505 V, 270 335 476 2533/4 INFLAAT3 VAM KAARTEN. Geboren: dochter van O. J. VAN MAARLEVELD en B. VAN MAARLEVELD— Alkmaar, 13 Oct. 1919. Ilbrink. De Heer eu Mevrouw P. VIS SER Lanqeveld geven kennis van de geboorte van hunnen zoon H«u(lrlk MiirUinm Pieter. Alkmaar, 11 Oct. 1919. Kennemerstraatweg 85. Hiermede geven wij kennis van de geboorte van een welgeschapen Dochter. ZuidSchermer, 12 Oct. 1919. B. HEERINGA. O. HEERINGA— DiJkstra. 11 20 21 53i ft 137/, 10 27 V, 134 1153/4 641/j 171 337 840 92 168 312 296 615 231 291 247 120 514 500 250 350'/, '213 279 269 160 325 337 384 505 480 254 M-ededeelingen v-an Maandag 13' Octp'ber 1919. Oliew-aarden iets -luier. Culturen on veranderd. Scheepvaarten vast. i abakken weinig affaire. Amerika stil. Den 2 lsten October a.s. hQpen onze lieve Pa en Moe Jb. SCHUURMAN en A. WIT hunne 121/,-jarige Echtvereni ging te herdenken. Hunne liefhebbende kinderen, JAN. TRIJNTJE. JACOB. ALI. Getrouwd: A. BLOM Hz, en C. KOOIJ Wd., die, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de blijkeu van belangstelling. Schoorl, 9 Oct. 1919. H. G. MEIJER E. MEIJER—HARTMANN geven kennis van de geboorte van hun zoon »EKH<RD. Alkmaar, Langestraat 3. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een lang» durig en geduldig lijden, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder TRIJNTJE CLAIJ, weduwe van Nicolaas Best, in den ouderdom van 64 ja« ren. J. BEST Nz. A. K. BEST—BAKKER en kinderen. G. LIEFHEBBER. M. LIEFHEBBER—BEST en kinderen. Alkmaar, 10 Oct. 1919. Kennemersingel No. 1. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag v^pschoond te blijven. Heden nam de Heere tot zich ons dochtertje ËLlkiKETH. J. BAAS. E. BAAS—Verhoeve. Alkmaar, 12 October 1919. Eenige kennisgeving. Heden overleed plotseling onze beste Vader, Behuwd- en Orootvader, den Heer WILLEM GILLES, in den ouderdom van ruim 63 jaar. J. O. GILLES. M. S. GILLES—de Bakker. Ja. DE BAKKER. T. LONDON—Oilles. H. J. W. LONDON. P. J. GILLES en kleinkinderen. Alkmaar, 13 Ootober 1910. Westerkolkstraat 4. Da teraardebestalling zal plaat, hebben Dondsrdag 16 dezer, n.m. 2 uur. Hiermede vervul ik den treu- rigen plicht, u kennis te geven van het overlijden van mijn ge liefden Echtgenoot II. JKAI F, in den ouderdom van 54 jaar. Wed. H. KALF, Oudorp, 12 October 1919. Heden overleed tot onze diepe droefheid door een noodlottig ongeval, onze Man, Vader, Be huwd- en Grootvader JELI.E VISSER, in den ouderdom Van 67 jaar. Namens de familie, T. VISSER. Alkmaar, 13 Oct. '19. Mej. ;A. V. is weer dagelijks te spreken van 's morgens 9 uur tot 's avonds9 uur. Alleen voor Dames, weikt met dubbele kaarten Futd- sen i'5h bij de Sint Jacobstraat. Maandag Dames bij Hazes Dinsdag Heeren bij Schuit Donderdag Gemengd in de Unie Vrijdag Gemengd bij van Oijzen, Men verznimo niet. Waarover hoort men elke huis vrouw roepen? Over l'rlmnla'. Soepen! Alom verkrijgbaar In meer dan 80 soorten A ÏO en 15 cent per tablet. Schrijft, wanneer Uw winkelier niet alle soorten voorradig heeft, met-opgave van diens naam, naar de Primula Fabrieken te Overschie. Indien een voldoend aantal per sonen zich aanmeldt, is ENGELSCH HEER genegen den winter in Alk maar door te brengen om Engel- sche lessen te geven. Directe metho de of grammatica. Schrijf aan G. W. SMYTH, Rue du Tróne 98, Brussel. Loon naar bekwaamheid. Adres Mevr. WILDCSHUT. Wormerveer. GEVRAAGD voor 1 Nov. of eerder een bekwaam bekend met restaurantwerk. Eerste Alkmaarsche Lunchroom. GEVRAAGD aan Algem. Bew. School om de lokalen schoon te houden en kachels aan te maken. GEVRAAGD een alleszins be kwame Indiensttreding 1 Dec. a.s. Zonder uitstekende getuigen on noodig zich aan le melden. W, G. E. V.1LR, HOUTTIL 5. ter opleiding iu het vak. Conditiën nader overeen te komep. Net MEISJE gevi-nag»! als in Banketbakker^. Brieven LANGESTRAAT 6J. EEN MEISJE, 9 KLASSEN DER M. U. L. O. SCHOOL DOOR- LOOPEN HEBBENDE, Brieven oader H 994 bur. v. d. blad. Gevraagd wukelijk* Te bevragen Adv.-Bur. Wed. J. B. DE JONGE, Bergen. Aan het Kaascontrölestation „Noord- Holland, alhier, kan een jongste bediende geplaatst worden op nader overeen te komen salaris. Brieven onder N 997 bur. v. d blad. Gevraagd bij G. KLOObTEKBOEU, Broek op Langendijk. Zoo spoedig mogelijk gevraagd I liefst eenigszins met het vak op de hoogte. W. BUISMAN, Banketbak ker, Oudegracht. Voor direct gevraagd: voor de banketbakkerij en een nette goed kunnende fietsen. W. Q. E. VALK, Houtlil 5. Op de Boekbinderij vanj W. H SLINGER, Breedstraat 55, kunnen geplaatst worden. Bij eenvoudige lieden wordt door onderwijzeres GEVRAAGD, met Brieven onder No. V 998, bu reau van dit blad. In een klein burgergezin, P.G., kunnen twee nette geplaatst worden. AdresVer lengde Stuartstraat No. 78. voorn». 19 uur, ten huize van den Heer Jan DEKKER Cz. Driehuizen, gem. Z. en N» Schermer, van 3 koeien fw.o. 7 kalfkoeien en 1 geldekoe), 1 beste ket, bruine merrie, aftands, sportkar, driewielde kar, jachtwagen, hooischudder, land- hort, tuigen, schuitje, en boeren gereedschappen, voortseenig huisraad, 5 op stam staande boomen en een partij puin. G. S. AMOUREUS Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3