Edammer en Leidsche KAAS. WIJ J. v.d MEULEN. Botorstraat8. LoodgleteimikzaamMeii. Koopt geen OUDE Mels Stroo. iStroo. Het Witte Muis—ni y Edelweiss Zeeppoeder Edelweiss Zeeppoeder De Gouden Klauw. ConservatDriem Trio. Hooi- en Y oorbieten Uw adres f 1 REGENJASSEN OLIEJ ASSEN NEEMT NU EENS PROEF REEDS JAREN LANG SMILBE's YET! Leef sou's Dans instil nul. GOED, KRAANBUURT Uitverkocht. 8 Ziitas, A. Hllderlng, Alkmaar. J. V. d. ZEE ax - Alkmaar n AGA7Ijnv^tlCEREn -JOnGEtf EEREH m KlflDERKLEEDinü- lïlaandag.WBBnsdag'en Vrijdag „DE FRIESCHE WINKEL", „Nutricia's Farine Lactée" Molenzeilen, - Scheepszeilen, Dekkleeden, Dorsckkleeden en alle Sckeepsbenoodigdkeden Kapitaal nn 'ReNorven f 7,500,000 I HARMONIE ALKMAAR. i+ 5000 baggorturvon houden steeds een uitgebreide keuzö Hand- en Trapnaaimachines in Yoorraad en repareeren alle sooiten Naaimachines, J. B. y. d. GUL1K Alkmaar. hij DAVID DE GROOT, In de Hofstraat. met best Hayer- en Tarwestroo, f 3,~ p. zak. door Willi Kohier, Laat 228, Alkmaar I -iPVVT HOEKB0IER5IRW DE HAAS 4 VAN BRERO twOUDSClLEji smoor WAFELS gevraagd. voor prima PULP h f7.50 per 1000 K.G. 11. SMIT, Buiksloot, en EW \/FT Langestr. 36, WÏLI, ALKMAAR. MET ONZE FIJNE PER POND f l.OO. DEZï MELANGE VERVANGT TOOK ALLE HUISHOUDELIJK GEBRUIK DE ROOM- BOTEROP UITNEMENDE WIJZE II GEBRUIKT U NATUURLIJK (ZUIVER GESMOLTEN RUNDVET). IEDER TABLET ONDER CONTROLE. Poor aankoop van oen grooto partij wordt in het verbrande huis op de alles yoor buitengewone lage prijzen Komt zien en overtuigd u. Het oudste en beste adres voor: Opgericht 1848. 1 KANTOOR ALKMAAR, voorheen J. DE, LANGE C.Jzn, CREDIETEN COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. VRIJDAG 17 OCTOBER, AANVANG 8 UUR. Wie op h st gebied van Telepathie, Hypnose en Suggestie het belangrijkste wil mede- maken, ga den onovertroffen TELEPAAT, zien. Over zijn vorige belangwekkende se'anqeg leze Jmen de schitterende persbeoordeellngen. Kntr^eprUzen s t 3.—11.—, en 10.50, verhoogd uiet 10 pdt» NiodeUjko belHstlug. AANVANG 8 H U. Kaarten met besprekingen vanaf Woensdag 15 October van 10 1 en van 3—5, Te koop: gelegen aan N.H. Kanaal, Wegens plaatsruimte door par ticulier van buitengewoon goede kwaliteit. Te bezichtigen bij de Fa. SCHER- MSRHGRNi Achlerstraat, alhier. H. H. BAKKERS. Te koop aangeboden bij O. RAMP, Banketbakker te Helloo, HET EJi-STE ADRES VOOR (max. prijs) Plantenboter 80 Ct> p 5 ons Keukenboter 75 fak- en Braadvet 95 Prliu» kwitlltelt Beleefd aanbevelend, H. GROOT, Melkhandel, Verl. Landstraat 29. zoowel voor industrieele als huishoudelijke doeleinden. Korste A1 k uniuraclic NAAIIUAOHINKIUNUKL LutlMorp 66 en 68. Iel. 236. Interc. Telef. 604, Door verhooging der Roombot©', is de Roomboter Melange 10 cent p«r 5 ons verhoogd. 9 ZUID'ERLAAN, BERGEN, beveelt zich beleefd aan tot 't ver richten van alle voorkomende Beleefd aaiibev'lend. voor veel gel«l, maar koopt TE KOOP van de klei, tegen concurreerende prijzen. Desverkiezend ook te huis te bezorgen, W. O. J. KN1BBE, landbouwer, Grootschermer. MORGEN (Dinsdag) te Alkmaar in lossing tegen f 17,per duizend pond. Schipper S. KOOIMAN. PUIKE BRAVO van de klei, P. ORAVI MAKER v.h. W. Scheep maker, Ni»iloii«w«g O, Tel. 387 STAAT niET m VERBINDING TIETSPAAH FHEMIE OF RABATZEGEL5MAAT5CHAPPUEH,GEEFT GEEtl EXTRA KORTING AAfl BIJZONDERE PERSOdEfl OP VEREEniGinGEIt,MAAR HEEFT OE LAAGSTE PR U5, VOOR IEDER DUIDEUIK LEESBAAR, AAH DE KLEEDHIGSTUKKEfl GEHECMT. Wie heeft gebruikt wenscht geen andere. Wie geen heeft gebruikt, beproeve ze en zal geen andere meer wenschen. Fnbrikuuteu, Apeldoorn Te Alkmaar verkrijgbaar bij N.V. Grossierderij in Kol, waren, v.h. M. DE HAAS, Alkmaar, Luttik Oudorp No. 93. LANGtSTRAAT. Bessie Barrlscale. I DE ECHTE ALLEEN IN „Ï»E FKIESCJHK WIJfKEL", Hoogatr, 10. TEL. 031. 10 STUKS 70 Cent. 10 000 kilo Bieten. 5.000 puik best Koehooi. Levering franco Alkmaar. Br. beslist met prijsopgaaf D 999, bureau van dit blad. W. NEDERKOORN SCHOUFENS(RAAT 1 Ondergeteekende heeft aan te bieden ladingen voor den wal. Groot scheeps- vaarwater. Aanbevelend, P u 1 p a g e n 1, llniiilel iu i*uf|> vu J'itlii- produoteu. 18 Graote keuze. Soliede goederen. Tandarts. Cabeljaustraat 2, SPREEKUUR: van 1 tot 2 uur. HOOGSTR 10 H H4IJTEMA Pz. TEL. 034. GEDEXTRINEERD KINDERMEEL b- hernieuwd bewijs van den yuo. uitgang der lloll. Industrie. Indion ge de welvaart van ons land wilt bevorderen koopt dan dR produot, dat In kwaliteit en prljewaardlghold de vorgelijking met het beste bultenlandsohe merk glansrijk doorstaat. Distfibutieviij f i,5o per doos Yan Va Ko. Vraagt inlichtingen bij onze vertegenwoordiger H. HAIJTEMA Pz., Hoogstraat 16, Alkmaar. DAMES z=izizzzzziizzzziz: met vele relatiën kunnen FLINK BIJVERDIENEN door verkoop van HANilMVKHK-AKT. voor hulsel, gebruik. JhINl>KKJI7KUKM etc. Prachtig goed zeer voord, prijzen. Br. fr. No. 3315 Adv. Bur. LOBATTE 6t VERHEUL, Amsterdam. AMSTERDAM - UTRECHT. De HRMVHiig van ouzo 1«hm«ii, te geven in do llnruiuiiip" te 4I.KHAAK is bepaald op D^madug 14 October. Voor eventueele deelname, aanvragen s.v.p, te richten aan het Instituut te Amsterdam, 858 Prinsengracht. Telefoon 6565 N. Cloucerl-liureau UEDDINGILS, Uil vergum. GROOTE KERK ALKMAAR te geven door de Dames A, NOORDEWIER—REDDÏNGIUS, Sopraan, P. DE HAAN MANIFARGES, Alt, en den Heer ANTON B, H. VtRHElJ, Orgel, op DINSDAGAVOND 14 OCTOBER, 8 uur Kaarten I 1.35, plus 15 Stedel. bel. en 15 o/0 auteursrecht zijn te verkrijgen bij: Boekh. K. TER iURQ, v.h. OttodeWaal, Koorstraat 1, Alkmaar. is en bli ft steeds ZAADMARKT 76. De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Blnnenlandaoh» Credletbrleven, waardoor In ruim 80 plaafeen In Nodarland galden Iranoo kunnen worden opgenomen. MORI NI, IIUUU IUIU "IVUlUlUlUlIf Adres C. KRIJOSMAN, Noorder kade, Alkmaar. ter overname aangeboden Jf Ie soort RooÉtei lil hIIu ui Mm, m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4