Provinciaal Nieuws. Luchtvaart. Stadsnieuws Marktberichten. De verbazende toename van het ledental In een paar maanden tijds en de dadelijks vermeerderende aanvragen om inlichtingen bij het Hoofdbestuur en de plaatselijke secre tarissen kunnen als doorslaand, bewijs die nen, dat de beweging niet moet worden be schouwd als een actie van enkele personen, maar als een spontane uiting der Neder- landsche consumenten in het algemeen. Men gevoelt als bij intuïtie, dat er iets moet wor den gedban om dé duurte te bestrijden! en in de wanhopige toestanden verandering aan te brengen1. De strijd tusschen den consument en den producent is geopend' en zal met alle wetti ge middelen en met open vizier worden voort gezet, Is het algemeen moet worden geconsta teerd- -M; dk 'TUffs scMitegtewJi zich niet vredelievend tegenover dén Bond betoont. Van welwillende samenwerking tus schen 'de afdeelingen en de winkeliers (voor al die groote zaken) is slechts bij uitzonde ring sprake. Te Zaandam hebben zich b.v. 80 kleine winkeliers als lid opgegeven. Wel schijnt het overal usance, d'at de vijandige winkeliers tot prijsverlaging overgaan, zoo dra een of meer winkels den leden een kor-, ting toestaan. Als recent voorbeeld kan Zaandam worden aangehaald, waar een slager berei'd was gevonden' tot een korting vn 10 pet. Zaterdagmorgen hadden alle sla gers den prijs van het vleesch met 20 cent verlaagd. Deze houding van den middenstand wordt ten zeerste betreurd'. Zelfs aangenomen, dat de winkeliers geen te hooge winst vraagt, blijft het toch een voldongen feit, dat hij zich nooiit openlijk en krachtig tegen prijsopdrij ving heeft verzet en thans niet kan of niet wil inzien; dat het ontstaan en streven der con sumenten-vereenigingen ook zijn eigen per soonlijke belangen raakt, dat' de strijd niet hem in het bijzonder, maar wel het algemeen, het nationaal belang geldt. De Bond is vast overtuigd, dat er voor el ke bepaalde branche te veel-winkels bestaan. In den strijd tegen de duurte zullen ongetwij feld slachtoffers vallen, veel meer dan op het oogenblik wordt vermoed, maar het persoon lijk belang moet nu eenmaal en ook hier zwichten voor het algemeen weizijn. De op merking werd beaamd, dat elke branche de verantwoording van zich afschuift, maar wel oog heeft voor te hooge winsten in an dere branches en bedrijven. Antwoorden van kruideniers: „Ge moet het kwaad bij mij niet zoeken, maar vraagt mijn buurman, die een kleedingmagazijn heeft, of hij den hoo- gen prijs voor een nieuw pak kan verant woorden", zijn schering en inslag. De mid denstand, die toch evengoed als ieder ander de wantoestanden op allerlei gebied kent, moest niet tegenover, maar naast den Bond staan, moest geen dividenden van 63 pet. (een met name genoemde tabaksindustrie) en 78 Eet. (enkele scheepvaartmaatschappijen), geen ooge spoor- en vrachttarieven dulden. Dat hij het wèl doet, komt den Bond verdacht voor. Waar de Bond dan ook geen bona fide winkeliers vindt, die zich tot samenwer king bereid verklaren, worden andere wegen ingeslagen. Het standpunt moet zijn: eerst den plaatselijken middenstand, dan eigen ini tiatief. Bij krachtige samenwerking wordt het gewenschte resultaat bereikt. Meppel be taalt geen 20, maar 16 cent voor de melk; een flinke actie der afdeeling Assen en ook daar betaalt men nu 16. Trots alle tegenwerking van welke zijde dan ook, gaat ae Bond moedig en onver saagd voort! Het Hoofdbestuur rekent op, flinke propaganda en krachtige actie der af deelingen en van elk lid in het bijzonder. Staande de vergadering werd een motie aangenomen, waarin protest wordt aangetee- kend tegen ae hooge prijzen der verbruikt- artikelen; in het bijzonder: melk, boter, kaas, vleesch, vet, meel, aardappelen, suiker en rijst. Deze motie zal ter kennis van de re geering worden' gebracht. Op voorstel der afdeeling Leeuwarden zal de Bond er op aandringen, dat niet alleen de maten ea gewichten, maar ook de weegwerk tuigen worden geijkt. Het is voorgekomen, dat de brooden van 8 H. G. geen hooger ge wicht hadden dan 7,1 tot 7,5 H. G. Het zui ver nawegen der geleverde artikelen wordt den leden in graoede aanbevolen en dat wel onder behoorlijk toezicht. Aan het einde der vergadering stelden zich een behoorlijk aantal bestuursleden bereid voor de provinciale propaganda. Op uitnoodiging van den Nederl. Bond van Boekbinders-Patroons kwamen gisteren in het American-Hotel te Amsterdam afge vaardigden van verschillende vereenigingen van werkgevers in vergadering bijeen om met elkander te bespreken wat hunnerzijds te doen is tot bestrijding der duurte. Aan de vergadering werden twee vragen voorgelegd le. Moet door werkgeversactie gepoogd worden pressie uit te oefenen op de regee ring, door de Staascommissie te wijzen op een eventueel aan te nemen motie van prijs zetting 2e. Moet niet gewezen worden op het be lang van een nationalen Loonraad, welke cen tralisatie zal leiden tot uniormiteit in wer kende Loonfactoren Bij de bespreking werd de aandacht geves tigd op de maatregelen door de Engelsche re geering tegen de duurte genomen, in het bij zonder op de „Profiteering Act 1919". Van de Maatschappij van Nijverheid was bericht gekomen, dat zij de voorstellen der Staats commissie ad hoe meende te moeten afwach ten alvorens deze aangelegenheid verder in behandeling te nemen. De algemeene R.-K. Werkgevers-Vereeni- ging had bericht een zelfstandige actie in de ze te willen voeren. De vergadering nam kennis van de publi caties van de Staatscommissie tegen de duur te. In het bijzonder ook van het bericht, dat door Commissie een ontwerp-wet tegen den woeker wordt voorgesteld. Zij besloot na ampele bespreking omtrent punt 1 thans geen stappen te doen, maar het werk der Staktscommissie ad hoe 'af te wach ten; en in verband hiermede het tweede punt niet verder te bespreken. De tuinbouwvereeniging „De Toekomst" ield in 't café „De Roode Leeuw" eene leden vergadering. UIT E'GMOND AAN ZEE. Ete wurziStes', A? Kj? spsa- de de vergadering met de mededeeling, dat het bestuur in een flinke opkomst zich thans niet teleurgesteld achtte. Het 3e punt der agenda (bespreking regling voor het veilen van bewaarkool) vroeg dan ook aller aan dacht. De notulen werden na een enkele op merking goedgekeurd. Ter tafel kwam nu een door den R.-K. Ar beidersbond ingezonden arbeids contract. De voorzitter deelde mede, dat het bestuur advi seert dit adres voor kennisgeving aan te ne men. Niet alles is in het contract vermeld, het bevat heel veel goed, doch er ontbreekt ook veel in. Bovendien gaat het ook niet aan eed dergelijk contract voor alle arbeiders te laten gelden. De beer P. Zeeman vroeg indien er niet op ingegaan wordt, of dan alles af is. De voorzitter herinnerde er aan, dat meer malen een dergelijk contract ter tafel kwam. Dit komt slechts van een klein gedeelte ar beiders en men bereikt er niets mee. Individu eel kan wel, doch per organisatie niets. De heer P. Zeeman wees eveneens op de moeilijkheid om de vereeniging contractueel met de arbeiders te verbinden. De voorzitter zei dat „De Toekomst" wel een vereeniging van tuinders, doch geen pa troonsorganisatie is. De heer Jtf. Kramer meende dat instelling van een scheidsgerecht toch wel per organi satie zijn nut heeft. De voorzitter antwoordde dat het wel zou gaan, als eerst de tuindersvereeniging zich in een patroonsvereeniging ging omzetten. De heer Jb. Kramer zeiae, dat het als particulier niet mogelijk is, en nu zou men zich als patroon moeten organiseeren. De voorzitter zegt dat men als particulier toch een contract met de arbeiders dier orga nisatie kan afsluiten en dan iemand aanwij zen voor scheidsgerecht. Hierna werd het ingezonden contract met algemeen goedvinden voor kennisgeving aan genomen. Een ander ingekomen stuk was dat van de arbeidersvereniging „Samenwerking" te Broek op Langendijk, waarin geklaagd werd over het schromelijk misbruiken der aanvoèr- ders bij het lossen, wat het werk der arbei ders is. De voorzitter zeide naar aanleiding van dit schrijven, dat de kleine koopman door den grooten kopman nog meer in gedrang zou ko men, dan reeds het geval is. Het is niet zoo erg als de tuinder even helpt. Bovendien kunnen wij toch al die losse menschea niet helpen. Na nog eenig over en weer praten besloot men op voorstel van den heer P. Zeeman, dat de marktvertegenwoordiger gewezen zal worden op de handhaving van de oude bepa ling, dat ieder koopman zorgt voor een man bij de lossing. Medegedeeld werd nu dat 3 Nov. leger- paardenmest is te verkrijgen ad 90.per wagon, 20 wagons worden dan aangevoerd. Het volgende en belangrijkste punt be trof: „bespreking eener regeling voor het vei len van bewaarkool." De voorzitter leidde dit punt met een enkel woord in. Hij zeide dat de besturen van de markten te Warmenhuizen, Obdam, Noord-Sdharwoude en Broek op Lan gendijk hierover van gedachten hadden ge wisseld en tot een negental conclusiën waren gekomen. De voorzitter zeide te meenen dat de minister thans verplicht is de tuinders te helpen, want zij toch hebben in den crisistijd zich aan zoovele bepalingen moeten onder werpen. De consumenten moeten nu heipen. Dezen zomer is gebleken dat vrijheid geen blijheid is. Als de toestand blijft, zooals hij nu is, dan gaat de tuinder er onder. Nu is de Vier-bond actief en wil trachten door een minimumprijs de teelt van bewaar kool loonend te doen zijn. De conclusiën die uit de bespreking van den Vierbond getrokken zijn, werden na de verga dering voorgelezen en punt voor punt behan deld. Punt 2 zal men uachlen aan te vullen, met de bepaling 25 cent in te houden per 100 kilo. De heer A. Vlug was dankbaar voor het initiatief en juichte het plan ten zeerste toe. De voorzitter wees er ook nog op, dat door deze regeling voorkomen wordt ongelijke winst. De heer P. Zeeman vroeg hoe de handel hier tegenover staat, waarop de voorzitter ant woordde hierover een koopman te hebben ge sproken, die het nogal gemoedelijk opnam. De heer P. Zeeman hoopte, dat de com missie nu ook zal doorzetten en voor eventu- eele tegen-maatregelen niet zou terugdeinzen. E>e heer P. v. d. Welle stelde de vraag, of hij vrij staat, indien hij bedankt als lid. De voorziter: „Ja, maar je mag niet vei len." De hew P. Zeeman vroeg of de koopman vrijgelaten wordt. De voorzitter zeide, dat de kooplieden telers indruischen tegen onze maatregelen. De heer P. Zeeman zei, dat het uitgesloten moet zijn, dat nietleden' op andere veilingen terecht kunnen. Kan dat in de groente-centra le niet besproken worden en bekend gemaakt op de borden De heer Jb. Verkroost zei, dat de Noorder- marktbond is een Boerenbond, en de Groente- Centrale is een gemeentemarkt. Dus twijfelde hij of laatstgenoemde alle rechten heeft. De voorzitter antwoordde, dat dit volko men waar is, maar dat het recht toch bij de „Groente Centrale" is. Ook de heer S. Zee man onderstreepte de meening des voorziters. Hierna werden de conclusiën met 56 stem men voor en 2 tegen aangenomen. De heer Jb. Kramer vroeg met eenigen schroom hoe het staat met den vrachtvaar der, waarop de voorzitter wat sarcastisch ant woordde: „met dien man heel goed. geloof ik, maar met de vrachtvaart minder." Daar is echter niets aan te doen. De heer Jb. Kramer zeide dat er leden zijn, die hunne vrachten door een anderen vaarder laten vervoeren, wat tegen het besluit der vereeniging isl De voorzitter wees er op, dat het geen be sluit als zoodanig was. wel was ieaer lid daartoe zedelijk verplicht. In de geldkwestie moet iedereen bijdragen. De heer H. Schrijver informeerde naar het percentage van den kunstmest. De voorzitter meende dat het wel terecht komt. De heer P. Zeeman sprak den wensch uit dat men met de groote vletten ter plaatse met den achtersteven zal aanleggen. De heer G de Boer Wz. zeide, dat bij hem ter deed opmerken dat in de vorige vergade ring over coöp. aankoop is gesproken, doch het bestuur vond het te omslachtig en zoo doende diende de Boer zich aan. Door de heeren Jb. Schrijver en P. Bet werd nog eens een overtreding van het bos- wortelenbesluit ter sprake gebracht. Als er fraude i3. zei de voorzitter, geve men dit op aan het bestuur. Ten slotte vroeg de heer Jb. Kramer, als hij b.v. vandaag veilt, doch niet lossen kan, voor wien dan de risico is, volgens reglement toch voor den kooper? Het antwoord luidde: „Juist, maarbe houdens overmacht." Hierna sluiting. Naar de Msb. verneemt, heeft Fokker van bet Elta-bestuur de groote tentoonstellings hal aangekocht, om daarin zijn vliegtuigen- fabriek onder te brengen. Ook verschillende der kleinere nevengebouwtjes zijn in eigen dom aan hem overgegaan. Het terrein der eigenlijke tentoonstelling heeft Fokker bereids van de gemeente in erfpacht bekomen; de ge meente kon het afstaan, omdat dit terrein niet voor woningbouw doch inderdaad voor de vestiging van industrieën is aangewezen. Fokker heeft bij zijn fabriek echter ook een vliegveld- noodig, waarover hij met het ge meentebestuur in onderhandeling is. Het vliegveld der Elta doet nog wel als zoodanig dienst. Herhaaldelijk komen de gevierde luchthelden uit ^ie Elta-dagen nu en dan nog eens even overwippen, doch het terrein is toch, zooals bekend, voor woningbouw bestemd en kan als het ware iederen dag door de ge meente tot dit doel worden opgeëischt. Het is het blad echter bekend, dat de ge meente Fokker gaarne in zijn verlangen naar een vliegveld zal tegemoet komen en er is dan ook groote kans, dat onze vliegtuigbou wer nog een veld van voldoende afmetingen tot zijn beschikking krijgt. ÏW! rwf©' Op th •*Bij ifi^® vraag wordt met smart gewacht door de ape- cuilanten die met dure Marken en Franken zitten. Maar van nog véél groo'ter beteekenis ie die vraag voor bet economisch herstel van geheel1 Europa, Wanneer men leest wat de deskundigen daarover schrijven, dan. ziet het er somber uit. Het aangewezen middel, n.l. groote pro ductie en uitvoer daarvan, wordt belemmerd juist door de lage valuta, want een Duitse her die in het buitenland grondstoffen koopt, moet daarvoor ontzaglijk veel marken neer tellen. Een veel1 overwogen redmiddel is het toe staan van groote kredieten aan de zwaar ge drukt landen. Want een 'krediet werkt als een uitvoer. Wanneer b.v. de Engelsche handel aan de Duitschers een groot krediet toeston den', zouden er in Engeland minder wissels op Duitschland' worden getrokken. Zoo'n cre- diet kan ook andere vormen hebben. Amerika heeft er b.v. in toegestemd, dat de rentebe taling op de aan haar bondgenooten verleen de voorschotten gedurende drie jaren zal worden stopgezet. De invloed van d:io wijzi ging in de 'betalingsbalans is merkbaar ge- woost. Maar de sommen die noodig zouden zijn voor het in evenwicht brengen van den betalingsbalans zijn zoo duizelingwekkend rood, dat die stopzetting van d'e rentebetaling slechts een korte uitwerking had hoewel zij neerkwam op een nieuw crediet van Amerika aan Europa van 800 miUioen pond. Voor Duitschland' zijn die benoodigde be dragen nog veel booger. Br zijn vertegen woordigers van Britsche en Amerikaansche banken in Duitsc'hland geweest om te ond'er- zoken of het mogelijk was goederen in Duitschland in te voeren. Maar naar wij, in ,,De Beurs" lezen waren zij beslist van oor deel, dat de economische positie van Duitsch land niet bet recht geeft tot de meening dat de buitenlandsche koopers van Marken, zoo als deze algemeen gelooven, bun Markenbe- zit binnenkort met een goede winst van de band zullen kunnen doen. Zij bevond®, dat de verhalen omtrent groote* hoeveelheden goederen, die voor export gereed liggen, naar het rijk der fabelen moeten worden verwe zen en dat Duitschland, behalve een hoeveel heid aarde-glaswerk, ete. weinig voor export beschikbaar heeft'. Export! van die artikelen zou volgens hun opinie Duitschland niet in staat stellen, zich de noodige buitenlandsche betalingsmiddelen te verschaffen voor de financiering barer noodzakelijke invoeren. Een ander moeilijkheid is het groote gebrek aan transport-faciliteiten. De genoemde ver- tegnwoordigers zouden zich dan ook in ht ge heel niet verwonderen, wanneer dezen win ter in Duitschland een ernstige financieele crisis zou uitbreke. Een van die vertegen woordigers, iemand van groote internationale ervaring, voorzag zelfs een financieele ineen storting. Of er kans is op verleening van groote kre- diten wordt er niet bij verteld'. De mogelijk heid daarvan schijnt nog ernstig overwogen te worden in Amerika. Mlaar het spréékt van zelf dat dezelfde treurige toestandten van de D'uitsche nijijverheid ook dat krediet-geven nioeilijker maken. Dat zijn kwad'e voorspelling, kwaad voor de speculanten; imet wie we echter heel wei nig medelijden hebben, maar niet minder kwaad voor den handel en voor het vooruit zicht op een spoedig herstel van den alge menen toestand van Europa. Wat we gister meldlden over het leegkoo- pen van Duitschland en Oostenrijk maakt de vooruitzichten voor die landen zelf natuurlijk niet beter. Ook al vragen ze steeds hooger prijijzen aan de buitenlanders, dit verbetert eenerzijds den 'koers niet omdat ar nog al tijd veel meer ingevoerd wordt, dank zij vooral het beruc-hte gat in het Westen!, n.l. de enorme smokkelarij uit het bezette gebied. Fin het maakt voor de bevolking den toestand niet beter, daar die overgehevelde voorraden eigenlijk voor de Duitsohe bevolking hadden moeten dienen. Wij hier in Holland mogen niet vergeteA, dat wij daarvan don terugslag ondervinden. Een van onze bestaansredenen is de handel met het groote Duitsche en Oostenrijksche achterland, mits dat achterland inderdaad koopkrachtig is. Het is echter economisch lamgeslagen; voor een deel door het harde vredesverdrag, dat moedwillig in dien geest werd opgesteld; maar de invloed daarvan is. kinderspel, vergeleken bij dien van den alge- meenen toestand, geschapen door de vernieti ging van Duitschland's vooraden door oorlog en blokkade. De voorspellers; die zeiden, dat een oorlog langer dan zes weken Europa naar den on dergang zou brengen, krijgen wel gelijk. TEGEN DE DUURTE. Zaterdag 11 October werd in hotel Euro pe te Utrecht een bestuursvergadering gehou den van den Landelijkan Bond ter bestrij ding van dé duurte. De door het Degelijksch Bestuur ontwor pen Statuten en het Huishoudelijk Regle ment werden na eenige wijzigingen van kracht verklaard en zullen terstond aan de Ko ninklijke goedkeuring worden onderworpen. Art. 2 der statuten luidt: De Vereeniging stelt zich ten doel met' alle wettige middelen de prijzen der verbruiksgoederen tot een nor maal peil terug te brengen. Als voorbeeld van krachtige actie en samenwerking werd gewezen op dé afdeeling Zwolle met 1900 le den. Volgens ingekomen 'telegram van de af deeling Groningen zal de provincie Gronin gen binnen 14 dagen op 40 georganiseerde afdeelingen kunnen wijzen. De steden worden alom de centra's, waar bij kleiner plaatsen in den omtrek zich aan sluiten. UIT HENSBROEK. Uitgeschreven door den kastelein Mantel werd hier ter gelegenheid van de najaars kermis een geanimeerde wedstrijd gehouden in het ringsteken per fiets. Het aantal deel nemers bedroeg 15. Winnaar van den eersten prijs werd ten slotte de heer Jn. Schotsman te Alkmaar, de 2e en 3e pr. werden respec tievelijk gewonnen door de heeren U. Poppes ailhier en N. Buisman te Obdam. UIT ZUID-SCHARWOUDE. Bij kon. besluit is, met ingang van 16 de zer, benoemd tot schoolopziener in het ar rondissement 's-Gravenbage EH P. van Duyn alhier. INGEKOMEN PERSONEN. Fokje Hof, huisvrouw van J. Mulder, Steen wijkarwold. A. Teljeur, Uitenbosch- straat 13, monteur, Tilburg. E. W. Brink, N.H., Geestersingel 29, kantoorbediende, Amsterdam. H. J. M. Schouten, R.O., Zij- dam 8, zadelmaker, Hoorn. L. A. van Soest, R.O., Tuinstraat 5, kantoorbediende, Hengelo. Mej. O. E. de Groot, N.H., Mo lenbuurt 23, Amsterdam. Mej. A. Goosen, R.O., Houttil 54!, dienstbode, Kampen. Jan Muller, N.H., 2e Land/dwarsstraat 30, botermaker, Schoten. Cornelia Goosen, R. O., MagcLalenstra. 16, dienstbode, Kampen. A. Gravendijk, N.H., Laat 180, Hoorn, sla gersknecht. Mej. J. O. van 'it Hel, N.H., Langestraat 39, Amersfoort. O. J. Wou ters, van Everdingestraat 12, Vleuten. Mej. B. A. Reitsma, D.G., Payglop 7, Hélder. Mej. H. M. Bruin, N.H., Stuaitstraat 49, Bergen. Mej. W. Bakker, D.G., huishoud ster, Prins Hendrikstraat 10, den Haag. H. G. Teel, D.G., Kinheimstraat 24, slager, Bergen. Jan Bruin, N.H., Laat 223, bak ker, Amsterdam. J. H. Una, R.O., Kin heimstraat 13, zadelmaker, Duitschland. - K. Piet, N.H., Stationsstraat 62, kellnar, Bergen. Wed. A. VisDekker, Geestersin- gél 47, D.G., Oudorp. Mej. Th. Oassee, N. H., Houttil 62, huishoudster, Zandvoort, W, A. Bos, R.O., Kennemeretraatweg 110. Eerseh - N. Koopman, vrouw van J. Grondsma, N.H., Ropjeskuil 5, Helder. J. A. Tiel, N.H., Elgmonderatraat 9, Haar- lemmerliede en Spaarnwoude. H. Sijp, N. H., Spoorstraat 20, Berkhout, ambt. klein- veestamboeken. M. SijpKeijser, D.G., Slpoorstraat 20, Texel. H. G. Keijsper', R. O., Kennemersingel 23, Amsterdam, waseh- knecht. G. Kosters, R.CL, Stationstraat 50, Haarlem, schrijver H. IJ. S. M. D. Schermer, R.O., Huigbrouwerstraat 14, Cas- tricum, dienstb. K. de Haan, N.H., Mid denstraat 17, Rotterdam. D1. van Dijk Slooten, N.H., Lindengracht 39, Krommenie. S. Storm, N.H., Metiusgrach't 23, Bloe- mendaal, assistent huish. J. W. L. K. J. Hazebroék, N.H., Kennemerstraatweg 106, Utrecht. A. Beemsterboer, R.C., Noorder- 'kade 25, Bergen; dienstb. J. Poeles, N.H., Huigbrouwerstraat 3, Smallingerland, met selaar. T. Bos, N.H., Geest 11, Leeuwar den, metselaar. Wed. A. Cohen, N.I., Ach terstraat 8, Schagen, koopvrouw. W. Janssen, R.C., Landstraat 45, Nijmegen, dienstbode. A. de Moor, E.L., Hékelstraat 7, Zandvoort, winkeljuffr. C. Sostman, R. C., Lindenlaan 42, Amsterdam, mil.-pens. P. Oud, A. O. Stapa, R.O., de Ruijterstraat 15, Delft, Chauffeur. M. Bruin, R.O., Laat 188, Heiloo, dienstb. J. N. Burger, R.O., Nieuwpoortsl an 138, Bergen, stucadoor. M. H. BurgerKamp, R.C., Nieuwpoorts- laan 138, Koedijk. 1>. P. Klare, N.H., Visscberslaan 25, Apeldoorn, ass. Rijks vee teelt cons. J. Hartog, D.G., Noorderkadé 44, Wonseradel, kaasmaker. J. Hoekstra, N.H., Stuartstraat 14, Leeuwarden, metse laar. S. N Bakker, R.C., L.-Oudorp 17, Grootebroek, arbeider. L F. Kleiterp, Ou degracht 35, Nieuwe Niedorp, onderwijzer. H. Ho'lsmuller, N.H., Emmastraat 1, koopman in granen. G. Tol; R.C., Emma straat 1, Amsterdam, dienstbode. N. J. Medemblik, N.H., Nassauplein 41, Ursem, leeraar M. O. F. Jans, N.H., Kennemer- paxk 20, Boven'karspel, kinderjuffrouw. G. Baltus, R.O., Oosterkolkstraat 29, Aals meer, schilder. A. Ruiter, R.C., Ooster kolkstraat 29, Aalsmeer, schilder. W. de Graaf, N.H., Oudegracht 207, Sijbecarspel, timmerman. G. W. M. Bazendijk, N.H., Lamoraa'lstraat 6, Amsterdam, leeraar H. B. S. J. J. O. de la Sabloniere van Eeld'e, N.H., Koorstraat 12a, Rheden, dir. post- en telegraafkantoor. VERTROKKEN PERSONEN. G. B. M. Been1,'forboer, R.Ö., Voormeer 19, Bergen. Ml A. ILoem.r- R.O'., Aikerslaan 18, Hilversum, schoenmaker. W. van Best, R.O., Snaarmanslaan 78, Hilversum. G. van Meurs, N.H., Stationstraat 54, Edam, bakker. H. J. Vonk, Rem., Zilverstraat 1, Utrecht. A. Lenards, R.O., Nieuwpoorts- laan 149, Helder, dienstbode. W. L. M. Bo®, R.G., Kennemerstraatweg 110, Warmen huizen, broodbakker. A. A. Wiese, R.Ö., Achterwezel 10, Keulen, machinist. M. Hagen», NX, Wognumséhebuurt 5, Amster- ■daKi, dïensltboöte. - 08 H van Sou, Jf H., Zuidér'houllaan 15, den Bosch, (vróuw van D. L. Hars.) J. Leegwater, N.H Kennemerstraatweg 98, Heiloo. K Tromp' RO., Kraanbuurt 8, Egmond-binnen, dienstb! J. P. Hazes, R.O., Hofstraat 11, Haarlem mach leerl. - H. L. Dijkstra, R.O. Bierkade! 13, Seboterliamd, bankwerker. BL T. Stock- mann, R.G., Langestraat 39, Bolsward, ban ketbakker. J. Peetoom,; R.O., Koorstraat 6, Sc boor 1, kantoorbed. W. F. Bauer, H. L., Langestraat 73, Amsterdam, kantoorbed. J. F. van Buggenum, R.C., Laat 65, Be verwijk, timmerman, H. T. de Vries, N. H., van Everdinlgenstraat 11, den Haag, leeraar. E. Bos, G.G., le Landdwarsstraat 13, den Helder. M. M. Schimmel, R.C., erdronkenoord 101, Zaandam, dienstb. J. S. Peék, G.K, Ritsevoort 40, Purmerend, bouwkundigopzP. Herrema, N.H., Voor- meer 36, Franekeradeel, dienstbode, -v M. Rohn; E.L./N.H., Stationstraat 57, Nijme gen, leerl.-maebinist. H. O. Groot, D.G., Kooltuin 15, Oostër- en Wester-Blokker. A. Swei'inga, N.H., Nassauplein 14, Veen- dam. J. Born, L.-Oudorp 62, Rotterdam, beeldbouwer. Wed. D. de Groot, N.H Mient 22, Z.-Scharwoude. W. H. Tjallinks, R.C., Uitenbeschstraat 14, Amsterdam. J. B. Trap, D.G., Kennemerstraatweg 58, Amsterdam. S. Hartog, N.L, Magdalenen- straat 13, Eindhoven; winkeljuffrouw. O. Dekker, R.O., Stationsweg 108, Egmond- binnen, dienstb. R. J. Klooster, EX, Kinheimstraat 2-4, Amsterdam, fraiser. A. Mettes, R.K., Hekelstraat 16, Bergen, dienstbode. H. J. Lindeboom, B.C., Wes- terweg 35, Hoorn, koopman. -A. Versteege, N.H., Emmastraat 7, den Haag, leeraar Boékh. A. N. Rutgers, N.H., Nieuw- poortslaan 102, Nijmegen, commies H. IJ. S. M. A. A. de Waart, R.C., Fnidsen 41, Amsterdam, behanger. P. J. Winter, R.C., Heiligland 5, Amsterdam, zakkenstopper. G. R. Blaeser; N.H., Oudegracht 221, Am sterdam, winkelier. A. Olie, N.H., Spoor straat 15, de Bilt, adsp.-landmeter, W. L. van der" Vegt, N.H., Prins Hendrikstraat 62, Delft, student. O. D. van Reijendam, N. H., Nassauplein 29, Nijmegen. M. Wil», N.H., Laat 34a; Hoorn, timmerman. A. Scheffer, R.C., Geest 49, Nijmegen, huis- houds'ter M uit, R.O., Fabrieksweg 10, Aan jam, dienstb. J. J. Sjiaans, N. H,, L.-Öudorp 14, Hoorn, kantoorbed. G. van Os, N.H./D, G., Fnidsen 109, Bergen, slager. M. M. Assman, N.H., Kennemer- park 21, Leiden, leerares. O. J. P. Goes, R.O., Nieuwlandcrsingel 65, Dordrecht. A. M. D. E. Beening, II. lUlus Hendrik straat 14, Venlo, winkeljuffr. G. van Ree, Rem., Eimimaistraat 107, Westzaan. J. Al leman, R.C., Nieuwesloot 13, Rotterdam; knecht waschtfaJbriék. HL Zwaan, N.H., Kanisstraat 7, Apeldoorn, timmerman. M. G. Burgers, R.C., Verdrontkenooud; Pijn akker. D. A. Schefferlie, N.H„ Keet gracht 1, Amsterdam; dienstb. N. S'chrie- ke, N.H., Verdronkepoord 31, Utrecht. J. Fortuin, N.H., Langestraat 14, Utrecht, verificateur. X Jansen, D.G., Bergerweg 14, Helder. J, A. Wagner, N.H., Lange- rtraat 70, Amsterdam. P. Neeflkes, N.H., Jaagpad 80, Nijmegen, kantoorbed, A. Nachtegaal, N.H., Houttil 12, Dieren, dienst bode. X H. Oldenfcamp, N.TL, Laat 223, Beverwijk. 1 M. Gijbeis, R.O., Verdronken- oord 10, België, dienstb. J. W. A van Hattuim; N.H., Wilhékninalaan 18, Utrecht M. Ruiter, RO,, Bergerweg 46, Assen- delft. W Zeedijk, NJEL, Spanjaardstraat 9, Alblaisserdam, leerl.-maeb. G. O. M. de Ruijter, R.O., Koorstraat 51a, Heiloo, dienst bode. P. O. Lips; Laat 83, Amsterdam. BROEK OP LANGENDIJK (Langedij- ker Groenteveiling) 11 Oct. 1919. In de boden gehouden veilingen werd betaald voor: Bloemkool le soort (per 100 et.) 9.10 18.20, 2e soort 3.40 h 6.80. Roode kool 2,20 rt 3.10, 2de soort 0.80 a 1.20, Gele kool 3.10 k 3.80, Witte kool 0.90 a 1.20, alles per 100 K.G. Witte kool p. wagon 10.000 KG. 98 h 104 Wortelen 1..60 Èt 2, Aardappelen: Blau we 6.30 a 6.80, Eigenheimers 6.50, Vol gelingen 5.40, Drielingen 4.80 k f 5, Rammenas 0.70, Bieten 1.30 a 2.90, Gele Nep 7.90 a 11.70, Drielingen 6.70 a 7.10, Uien 6.20 a 7.30, 2e soort 0.60 a 1.50, Rapen 2.50, Slaboonen 14 alles per 100 K.G. Aanvoer: 4850 st. bloemkool, 161875 K.G. roode kool, 78900 K.G. witte kool, 65425 K.G. gele kool, 41875 KG. wortelen, 9450 K.G. aardapi' K.G. uien, 1090 K.G. gele nep, 6250 KG. bieten, 1500 K.G. rammenas. NO ORD'SOH ARW OUDE, 11 Oct. Aardappelen: Scbotsche muizen 5.20 a 5.70, Eigenheimers 5.30 k 6, Blauwe 6 a 7.50, Bravo's 4.90 a 5.60, Rad Star 4.70 a 5.30, Roode kool 2.90 h 3.30, Kleinere 2 it 2.60, Gele kool 3.90 k 4.30, Kleinere 2.10 h 2.90, Witte 0.90 a 1.10, Sperciebo'onen 8 it 13, Grove Uien 7.10 a 8, Drielingen 7.30 a 7.90, Nep 10 a 12, Peen 2 it 2.30, Kroten 2.10 a 2.60, Ramanas 1.40 k f 2, allea per 100 K.G. Bloemkool 10 h 14 per 100 stuks. Wortelen 0.90 h 2.30 per 100 bos. PURiMEREND, 10 October 1919. Op de afslagmarkt werd' verhandeld: Aardappelen 1.30 k f 2 p. zak 25 K.G. Slaboonen 2.35 a 2.95 per zak 15 KG. Bieten 10 a 15 per 1000 stuks. Spruitjes 2.90 h 3.35 per zak 15 K.G. Peren 3 k 37 per 100 K.G. Appelen 3.30 h 18 per 100 KG. Handel matig. AMSTERDAM, 11 October 1919. De aard appelprijzen waren heden: Anna Paulo wna zandaardappelen 5.20 k 6.40, Zeeuw, eigenheimers 4.10 k f 4.50, Zeeuw, blauwe eigenheimers 4.90 h 5.10, Zeeuw, blauwen f Q k f 0.60, Zeeuw, bonten 6.50 k f 7, Hillegomimer eigenheimers 6.50 k f 7, Spuiscbe eigenheimers ƒ44 4.50, Spuische po-oters 4.50. Aanvoer 6 ladingen. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw" 11 October. Heden besteedde men voor: Bloemkool I 19.60 k 27.25, II 8 k 11.20, IET 1.70 k f 4, Roede kool 3 k f 3.60, Witte kool 0.80 k f 1, Gele kool 3.70 h 4.20, Bieten f 13 k 21.50, Kleine 4 h 6.75, Uien 2.80 h 3.20, Slaboonen 1.80 k f 2.90, Aardappelen 8.40 k f 8.90.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6