EN OMSTREKEN. DAGBLAD VOOR ALKMAAR SPINOZA' 9ct. geurige Sumatra Sigaar. Henderd «en en twintigste Jaarsrans:. 1919 DINSDAG Bnitenlandsch overzicht. I». 242 Buitenland. Firma P. Blaauw Zn. IMESTRAAT. RITSEVOORT. rer 1»ï££Srg Ü1I nommar basta»! ult 2 blaba»». Abonnementsprijs bl| vooruitbetaling per ®B^^Ja^^drTkkeH|Th.1Nr, 3. Redactfo Nr. 33. Brlaven ranco rBA1f V Hoofdredacteur i T). N. ADEMA. 14 OCTOBER Thans maakt Wolff de nota der Entente aan de Duitsche regeering inzake de ontrui ming der Oostzee-provincles bekend. L)e Geallieerde en Geassocieerde regeerin- gen zeggen kennis genomen te hebben van het voornemen der Duitsche regeering, om haar troepen uit het Oostzeegebied terug te trekken en zij billijken de maatregelen die de Duitsche regeering in verband daarmede reeds genomen heeft. De Duitsche regeering. zeggen de Qealli- eerden, is van meening, dat de door haar ge troffen maatregelen haar van de beschuldi ging vrijpleiten, dat zij den haar door het wapenstilstandsverdrag opgelegden plicht niet nagekomen zou zijn. Daartegenover wijst de Entente er op, dat de Duitsche regeering hare maatregelen zoo laat genomen heeft, dat zij nu beweien kan inderdaad niet in staat te zijn de uitvoering er van te kunnen doorvoeren. Waarom heelt men de terugroeping van generaal Von der Ooltz, welke driemaal ver zocht is geweigerd en werd de generaal, na dat hij eerst sedert eenige dagen naar Herlijn geroepen was, met bet oog op het operatie- plan, terug gezonden? Di" geschiedde klaar blijkelijk, zeggen de Geallieerden, om door de autoriteit van zijn officieel ambt een orga nisatie door te voeren welke de Duitsche re geering thans veroorlooft tc beweren, dat aan haar zorg toevertrouwde troepen thans weerspannig zijn geworden. Wanneer gene raal Von der üoltz tegen zijn instructies heeft gehandeld, had zijn insubordinatie be straft moeten worden. Zoolang een en ander niet is opgehelderd kunnen de Geallieerde en Geassocieerde re geeringen niet gelooven, dat de Duitsche re geering volgens haar verzekeringen, alles ge daan heeft wat in haar macht stond om alle Duitsche soldaten uit de Baltische landen te rug te trekken. Uit de berichten uit Lettland blijkt, dat de toestand aanzienlijk slechter is geworden door liet offensief der Duitschers toen zij op 8 October j.l. de Duitsch-Lettische zóne ver broken hebben en de Lettischc stelling aaa- viclen, terwijl zij verder Riga bedreigden en in Koerland de vorming van een Duitsch- Russische regeering bevolen hebben, die zich vijandig tegenover de plaatselijke regeering gesteld heeft. De Entente houdt dus de principieele ver antwoordelijkheid van de Duitsche regeering in de uitvoering van den terugtocht staande én zij wenscht de door haar reeds getroffen maatregelen handhavende, te weten wanneer de terugtocht nu eindelijk begonnen en met allen spoed volvoerd wordt. Om de Duitsche regeering te ondersteu nen neemt de Entente inmiddels het voorstel der regeering aan om een geallieerde verte- gcuwoordigiag te zenden, die bij de Duit sche regeering kennis kan nemen van de maatregelen, die zij getroffen heeft om den te rugtocht te volvoeren en haar zulke voorstel len te doen die zij zelf voor nuttig houdt, om ten slotte ter plaatse en in volkomen bewe gingsvrijheid een krachtdadig toezicht uit te oefenen. Eerst wanneer de aan het hoofd der Enten- bolsjewistisch Rualand door economische maatregelen ten onder te brengen. Met dat Rusland mogen op geenerlei wijze betrek kingen aangeknoopt worden en do Engdsdie en Fransche oorlogsschepen in de Hnsche Golf zullen voortgaan de bolsjewistische ha vens te blokkeeren en alle daarheen varende schepen in beslag te nemen. Het is begrüpelijk, dat de Duitsche pers het optreden der 'Entente eenstemmig afkeurt. Slechts de toon en de redenen, waarom men meent, dat op de nota's een afwijzen^ ant woord gezonden moet worden, verschillen. Wanneer men, zegt o. a. de Vcww&rt®, "iet het hoos opzet van. de Entente w' aannemen, om Duitschland niet tot rust te laten komen, maar om het physiek ten onder te brengen^ dan lijkt deze nota evenals haar voorgangster in. hooge mate onpolitiek, omdat men ook bij de regeeringen der geallieerden precies moet weten, dat Duitschland tegenover soldaten van Duitsche nationaliteit, die «i k op vreemd gebied, onder vreemde souverewrfrit bevinden, geen staatkundige machtsmiddelen kan toepassen. De tegen Rusland gericht blokkade moet Duitschland afwijzen. Daarin zal niemand een ondersteunen van de Russische so^jet-rev geering door Duitschland kunnen zien, die immers, zooals d« hrete wereld weea's ver bitterde vijanden tegenover elkaar staan. Duitschland zal zich nog wel eens twee maal bedenken voordat het tegenowx de no ta's van de Entente een iHW/nnde houding aanneemt. Het is nog altijd de vesaSfigexi en aan verplichtingen gebonden m&gaaaktdd, die door ultimata van generaal Foch daar aan nog maar al te pijniijk wordt herinnerd. E^GÊVLOTfEÏTctM RIGA. De Letsche troepen houden tot dusver stand op den rechteroever van de Dun» Estland heeft: besloten Letland te steunen en een gepantserden trein gezonden, die aan de gevechten heeft deelgenomen. Estlaudsche oorlogsschepen zijn met oorlogsbodems van de entente van Reval star Riga vertrokken. Generaal joedenitsj heeft verklaard, dat Ber- mondt een landverrader is en een aantal cür ciemr la® gegeven hem niet langer te steu nen. De Russische kringen, die eotentegezind zijn en bin bladen zijn dezelfde meening toet gedaan. Onder de officieren en soldaten van het Noord-Westelijk leger schipt daarentegen een sterke strooming ten gunste van Ber- mondt te bestaan, wat tengevolge heeft gehad, dat de Estlandsdie regeering reeds ongerust is gewor'len en gelsst heeft toezicht te hou den op de Russische soldaten. Het Noord-Westelijk leger meldt vorderin gen in de richting van Pskof. De centrale commissie voor do al-Russische sovjetrepu bliek heeft, wegens het gevaar, dat sov.et- R island beortigi, besloten om 'net zevende radencongres bijeen te roepen, Volgens entvangen berichten heeft ner- mondt een ultimatum gericht aan de regee ring van letland, waarin hij een volslagen .wijziging van haar politiek eischt. De regee ring van W.and is verplaatst naar Roden- KOLTSJAK'S MANIEREN. We hebben at en. toe wat medegedeeld van de wijze, warop dé bo'sjewiki huis houden waar zij baas zijn-. Maar de manieren van Koltsjak, bun tegenstander zijn zeker niet hu maner. tui tenant-generaal Ra/smof, rhef van den staf, zegt in een instructie aan dé bevelheb bers van garnizoen o m.: ,H-oindi mij telegrafisch op de hoogte van elk voorval dlat naar uw meening de terecht stelling van gijzelaars noodig maakt. Slechts XTsonen, die zijn aangehouden, omdat zij: xïlsjewiki zijn of omdat zïj hebben dedgeno- men opstao'dtai, küfuiien gijzelaars zijn Een andere legerorder van Rozanof aan de bevelhebbers van dé troepen in dé provincie leniseï luidt: „Als gij dorpen bezet, die voor dien in handen van dé bandieten waren, moet gij de ovcgave van htm hoofden en van die raddraaiers ütachen. Indien aan dien eisch geen gevolg wordt gegeven ofschoon er aanwuziagaii zijn, rfafc zich nog hoofden en raddr's. ?.«rs in dé betrokken dorpen nahou den, spéet gij van dke tien hwotmb tén la ten doodKoufea. Dorpel» wier bevolking gewapendfen tegen stand! biedt, moeten int brand worden gesto ken, de wwassetn mannelijke bevolking tot der.' laateteri man worden doodgeschoten. Al le eigendommen, paarden, karren, graan enz. vervallen aan- d!ea sfca&F'. Generaai-Kajoor ïwaarof Rinoï, bevelheb ber van WiUdiwostok, heeft den 3 en Mei de volgende legerorde uitgevaardigd Alle bolsjewistische agenten, die door on ze. strijdkraditei woi&n gevangen- genomen, moeten voor een veldkrijgsraad .terechtstaan om tusscheabciden te komen, hoewel er in derdaad gegronde grieven, bestaan. HAD HIJ JULES VERNE GELEZEN? De berichten over watersnooden en ram pen in Spanje houden aan. Uit Barcelona bijv. komen berichten over hoogen waterstand van de rivieren waardoor verscheidene dorpen overstroomd zijn. In en kele plaatsen staat het water twee meter hoog. Talrijke fabrieken zijn stil gelegd. Als geyolg van den sterken stroom is een spoorbrug over de Tordera onmiddellijk na dat er een trein overheen was gegaan, ineen gestort. Bij het naderen van de brug bemerk te de machinist, dat deze onheilspellend waggelde. Daar het te Iaat was, vermeerder de hij zijn vaart. Toen de laatste wagen er overheen was, startte de brug in. KLAVER ALS MENSCHELIJK VOEDSEL. Prof. Haberlard heeft de voedingswaarde van klaver onderzocht ea bevonden, dat het een uitstekend voedsel voor menschelijk ge bruik i3. Klaver bevat tweemaal zooveel ei wit als spinazie en meer vet dan asperges en spinazie. Afgekookt levert klaver een zeer smakelijke groente. KORTE BERICHTEN. Men meldt uit Kaapstad het overlijden van senator Joubert, die in den. Boerenoor log den rang van commandant bekleed heeft. Hij werd in den oorlog gewond en verloor een arm De Belgische Kamer heeft, alvorens uiteen te gaan, het wetsontwerp goedge keurd, waarbij het verdrag tusschen Belgie en Frankrijk over herstel van oorlogsschade geratificeerd werd. Zij heeft ook een ontwerp aangenomen, waarbij vergunning wordt ge geven. alle vreemdelingen te schrappen ah le den vaE de Orden van Advocaten. Volgens de Letlandcche bladen heeft Ho4 merk ven dezo week Is; ff te verlaten. Aan den consul is, naar wij ver nemen, opgedragen zich zoo mogelijk van de juistheid van dit bericht te vergewissen. HANDELSBETREKKINGEN TUSSCHEN NEDERLAND EN SPANJE. Het ministerie van BuitenlamdJsche Zaken maakt, in verband met hare kennisgeving in de „Staatscourant" van IS Januari j.l., be treffende de opzegging door de Spaansche regeering van1 -de verklaring van 12 Juli 1892 nopens dé voorfoopige regeling der handélsbetrekkingen tusischen Nederland en Spanje, bekend' diait (tusschen dé regeeringen van beidie landien is overeengekomen om bij wijze van tijdélijke maatregel bedoelde ver klaring wederom van toepassing te verkla ren evenwel met dien verstande, Jat dé opzeg- evenwel met dien veratandle, dlat de opzeg gingstermijn; naidér wonde gesteld op 3 maan den. LEVENSMIDDELEN VOOR BEZOE KERS VAN DUITSCHE JAARBEURZEN. Het Ministerie van Bmtóniandsche Zaken verzoek ons net volgende mede te deelen: ,ms inededeeling van de „Standige Ausstellungskommission für Deutsche In dustrie" te Bellijn aan het Consulaat-Gene raal der Nederlanden aldaar zullen Neder- ndsche bezoekers van Duitsche jaarbeur zen voortaan de voor hun eigen gebruik nood- Esüand fm verdrag Soten met de Veree- zakelijke levensmiddelen zonder speciale in- nigde Staten, dat van principieele beteekenis voervergunning in Duitschland mogen m- i» vnnr a* i^lmmsHtrp nnsstie van do landen, voeren. In dit verband zij de aandacht „r op is voor de toekomstige positie vm do landen, die aan de grenzen vaa Rusland zijn ont- en bij veroordfeeling d'adefijk worZen doodge- staan schoten Al hun eigendommen moeten wor- Et» toestand van Haase was met zoo den vernietigd! en hun huizen met dén grond goed a.s de laatste dagen. Haane^ heat veel pijn en hooge koorts. Bloedvergiftiging maakt een tweede operatie noodzakelijk. De leiders der Fransche socialisten hebben Haa se een telegram gestuurd en spoedige genei- zing tc-gewénscht „u.. - Omcieel wordt medegedeeld, dat de r mem of lijUwax van onze soldaten worden ooit- optruiming van Noord-Rutdana mans is ai- giag3besluit Burgerlijke Rijksambtenaren L1 geioopen. Het laatste transport is gisteren I (St.-bl. 1918, no. 541) opnieuw te wijzigen, uit Moennansk vertrokken. Generaal Raw-1 ir) ffenoemd besluit wijzigmgen en aanvullin- .1 n" alle plaatsen1, die met bolsjewisme be smet zijn, moeten, gijzelaars worden genomen onder beo. die mei het bolsjewisme sympathi- seeren. Ik geval er terroristische daden voorko- gevestigd dat de Nederlandsche ambtenaren der Invoerrechten aan de grensstations aan eiken reiziger in het groote internationale verkeer den uitvoer van 4 K.G. levensmidde len toestaan. BEZOLDIGINGSBESLUIT BURG. RIJKSAMBTENAREN. Bij K. B. zijn, onder overweging dat hei weaschelijk is gebleken het bij K. B. van 31 Dec- 1918 (St.bl. 840) gewijzigde Bezoldi- dc c tie de spore» van marteling vertoonen, moeten dé gijzelaars wordén doodgeschoten. VerdlT dienen de bolsjewistische agenten, die thans in dé revangenis zitten, te worden doodigeschaten." DE STAKING DER NEW-YORKSCHE BOOTWERKERS. De wagenvoerders en sleepers te Nieuw- York zijn Maandagnacht (van Zondag op Maandag) in staking gegaan. De staking, waarbij 10.000 man betrokken zijn, zal feite- linson en zijn staf worden met het transport vandaag te Glasgow verwacht. In een redt voor zijn kiezers heeft Gio- littl zijn houding voor en tijdens den oorlog veruedigd. Met Britsche ministerie van buitenland- sche zaken maakt bekend, dat de zwarte lijs- ten nu, krachtens een besluit van den opper sten economischen raad. voorgoed zijn afge- lijk op elk spoorwegstation in Groot-Nieuw York het verkeer stopzetten. Hierdoor zal de aflevering van melk °n andere bederfelijke goedeien worden belet. peus Riga is op het ooger.hk nog in I tram^TAKING IN BELGIê. handen der I.e. ten. Het Duitsche ge ran (schap DE T^MSTAKINÜ INde te-commissie tc benoemen generaal aan den ».cef, getracht cm voor hei bcgi» v»i> de vn- Tl1^fS iram hrafoten' hee«i Donderdasf- Oppersten Raad zal meegedeeld hebben, dat nndelijkheden Riga te verlaten, maar cte let- isïïeenStei Naar de Voss. Ztg< meldt, is generaal Eberhardt in de Oostzee-provincies aangeko men en heeft hij zijn uw bevelhebberschap aanvaard. Uiii nenlaiid. uitgevoerd worden, kunnen de op 27 Septem ber genomen maatregelen opgeheven wor den. De Duitsche regeering zal zoo snel moge lijk moeten antwoorden en voor elke daad verantwoordelijk gesteld worden die tegen de vertegenwoordigers der Entente in de Bal tische provincies dW Duitsche troepen kan ondernomen worden. Deze scherpe nota is natuurlijk geteekend door maarschalk Foch en dit geeft haar nog meer het karakter van een waarschuwing van militaire zijde, dat de Opperste Raad niet met zich laat spotten en onverwijlde uitvoe ring van de tusschen Duitschland en de En tente getroffen overeenkomst verlangt. Maar de Duitsche regeering bevindt zich in een buitengewoon moeilijk geval. Zij wil natuurlijk niets liever dan aan de wenken uit het Westen gevolg geven, maar ziet tevens de ontnogelijkhéia hiervan in doordat zij op de houding en het gedrag harer vroegere soldaten in de Oostzeeprovincies niet den minsten invloed meer kan uitoefenen. Het bovenstaande is niet de eenige nota der Entente, die de Duitsche regeering ont vangen heeft. Zij heeft een telegram van de geallieerde marine-commissie ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat naar aanleiding van den aanval op Riga alle vaarronsenten voor de Duitsche schepen in de Oostzee tijdelt worden opgeheven. E>e schepen, die zich in de Oostzee bevinden, moeten teruggeroepen wórden. Geen enkel schip mag verlof gege ven worden in zee te steken. Duitsche sche pen, die in de Oostzee worden aangetroffen, zullen in beslag worden genomen. De mijn- vegers mogen teruggeroepen worden. Bovendien heeft de wapenstilstands-com missie aan de Duitsche regeering mededee- lingen der vredesconferentie doen toekomen, waarin gemeld wordt, dat de conferentie haar president opgedragen heeft de neutrale re geeringen in kennis te stellen met de door den Oppersten Raad genomen besluiten in zake den op het bolsjewistische Rusland uit te oefenen druk. Ook aan Duitschland wordt te kennen ge geven, dat het dient mede te werken pm rijdt geen enkele tram DE MET AAI .BEWERKERSSTAKINQ TF BERLIJN. Machiniste)? en stokers te BerHjn willen nu ook gaan staken uit solidariteit met de me taalbewerkers. Zij hebben aan den minister va nar beid een ultimatum gericht. Wordt dit niet aanvaardt, dan zal Berlijn van Woens dagavond af gas, water noch electrischen stroom hebben. De overheid schijnt alle maatregelen te nemen om dit gevaar te voor komen. GRIEVEN VAN ZUID- AFRIKAANSCHE INBOORLINGEN. Te Londen is een conferentie gehouden, waarin afgevaardigden van de inboorlingen van Zuid-Afrika hun grieven tegen het te genwoordig bewind in hun land uiteenzet ten. Een afgevaardigde der inboorlingen deelde mede, dat, al verbood de wetgeving hun om aan den oorlog deel te nemen, 94000 inboorlingen naar de verschillende fronten gezonden waren, van wie er 1000 gedood wa- ren. Hij zette eenige van de onbillijkheden uiteen, waarvan de inboorlingen in de Unie te lijden hebben. Zij bezitten geen stemrecht, behalve in de Kaapkolonie, waar het hun vergund is om te stemmen., doch alleen op blanken. De wet verbied hun vakarbeid te verrichten in de middelpunten van de nijver heid. Het is hun verboden land te koopen an ders dan van andere inboorlingen, zoodat zij in het geheel niet aan land kunnen komen, daar geen hunner land bezit; ook is het hun verboden om land voor weigrond te pachten. De eerste minister was een Hollander en de gevestigde politiek van de Hollanders was, nog om dé inboorlingen tot slaven te maken. Ken- worthy, luitenant ter zee 1ste klasse, sprak de hoop uit, dat de openbare meening in En geland zou eischen, dat de inboorlingen be hoorlijk behandeld zullen worden en opperde het denkbeeld, dat de protectoraten niet aan de Unie zouden worden overgegeven, voor dat dit het geval zou zijn. De leider der conferentie herinnerde bij de ENTERNATTONAAL ARBETDSCONFEr RENTTE TE WASHINGTON. Bij kon. besluit van 8 dezer is bepaald, dat eene afvaaTdiiïrin.S' van Nederland zal worden uitgezonden, ten einde deel te nemen aan da internationale arbeidsconferentie, welke op 29 dezer te Wash. rton is bijeenge roepen, en zijn in' die afvaardiging benoemd: a. tot afgevaardigde van de Nederlandsche regeering, tevens voorzitter der afvaardiging, dr. W. H. Nolens, lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal, hoogleeraar in de ar beidswetgeving aan de gemeentelijke univer- in genoemd besluit wijzigmgen gen aangebracht, waaraan wij ontkenen: lo. Art. 2, lid 2, wordt gelezen als volgt: 2. De bezoldiging wordt, onverminderd het bepaalde in de bijlagen A en B, voor de ge meenten of onderdeden van gemeenten, ne- hoorende tot de 2e en 3e kl., onderscheiden lijk verminderd met 4 en 8 ten honderd. De bezoldiging, op deze wijze verminderd, wordt steeds tot <»en tiental van guldens naar boven afgerond. 2o. In art. 12 wordt: a. lid 1 gelezen als volgt: I. Behoudens het bepaalde in het derde lid van dit art. komt de diensttijd als tijde lijk ambtenaar, krachtens aanstelling door het bevoegd gezag en onmiddellijk gevolgd door vasten dienst in dezelfde betrekking en in denzelfden rang of dezelfde klasse, voor de periodieke verhooging in aanmerking. Art. 1, 6e lid, vindt daarbij overeenkomstige toe passing. b. lid 3 gelezen als volgt 3. Wij behouden ons voor in bijzondere ge vallen of ten aanzien van bepaalde groepen van ambtenaren te bepalen, dat de tijdelijke diensttijd, krachtens aanstelling, niet of slechts ten deele in aanmerking zal komen, alsmede om voor het in aanmerking komen van tijdelijken dienst bij overgang in vasten dienst in eene andere dan de onmiddellijk te Het Departement van Buitenlandsche Za ken deelt ons mede, dat blijkens een telegram van den consul der Nederlanden te Resal daar ter stede bericht is ontvangen, dat de Nederlanders in Rusland zich in vrijheid be- voorkomende in het eerste lid van dit art. c. toegevoegd een vierde lid, luidende: 4o. Een besluit, als bedoeld in het vorige lid, wordt genomen op voordracht van den Minister tijd. Voorzitter van den Raad van Ministers, den Minister Van Financiën ge hoord. 3o. Art. 14, le, 2e, 4e en 5e lid, vervallen. Aan het begin der 3de alinea vervalt het cijfer „3". 4. Aan art. 16 worden drie alinea s toege voegd, luidende: 2. Indien de benoeming tevens eene bevor dering bij hetzelfde dienstvak is, wordt ten minste de wedde toegekend, die onmiddellijk gelegen is boven het bedrag, gerekend naar dezelfde klasse van gemeenten, laatstelijk (in den lageren rang of de lagere klasse) geno- ten aan wedde en toelage, als bedoeld m art. 19. Indien toelage wordt genoten, zoowel in den verlaten als in den nieuwen rang of klas se, wordt uitsluitend rekening gehouden met de wedde. 3. Wij behouden ons voor te bepalen, dat in een dienstvak de overgang tot een anderen rang of andere klasse al dan niet als eene be vordering behoort te worden aangemerkt. 4. Een besluit, als bedoeld in het vorige lid wordt genomen op voordracht van den Minister tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, den Minister van Financien gehoord. De hiervoren vermelde wijzigingen en aan vatten, om zoodoende tot een oplossing éan I opening der vergadermg^de aanwezigen.er j het oog op den oorlogstoe-1 vullingen worden geacht te zijn ingegaan op het Adiiatieche vraagstuk te komen Italië aan dat zi] te doen hadden onmogelijkheid Wrkeeren het land 11 Juli 1919. Bom z»a toestemming eohter afhankelijk heb-1 rend gewest en dat bet zeer moeilijk zou zijn, i a ALRMAARSCHE Directeur: O. H. KRAK. ho» gesteld van. ,.'-h> beac'mr.roiiy? dei- Xfcali- R»n*'oh« belangen iu- bedoelden staat, door in voering van de Itoliaansobe rechtspraak in dis gebied en door erkenning van Italië'» aanspraken op het vroegere district Erume en het achterland lang» de kust." Dit acht Italë noodig voor do militaire veiligheid van de „Italiaanscka Adriatiache Zm." 99 H;i, rttlr in Pirnnf-NietlW- I sul<ul- richting van Keekau en Friedrichstadt en Ola, waaraan gepantserde treinen ea vliegtui gen hebben deelgenomen. Engelsciie en bran- aihe oorlogsschepen Eggen gevcditsklaar voor Riga De regeering van Letland heeft aan de peallieeiden, Polen en Eatlaiu een verzoek om hulp gezonden. UIT HET SAAHGEBIED. Generaal Andlauer heeft, de volgende or der uitgevaardigd: XIit de verhoeren door dsn [krijgsraad is gebleken dat de vereent gingen van ge wezen militairen niet zonder schuld' zijn aan de op winding, waarvan de treurige gevolgen in het 'heele Saargebied zijn gebleken. Dienten gevolge worden al deze vereenigingen ont bonden verklaard en hun geldmiddelen in beslag genomen. De meeste dezer vereenigingen kunnen la ter weer worden opgericht op den voet van de vereenigingen voor invaliden. DB MüNCirENER WREEDHEDEN, GGteren is voor de gezworenen het tweede proces tegen de moordenaars van de Hün- chensche gijzelaars begonnen. De beklaagden zijn Luitpold Debus, koffiehuisbecliende, Ru- dolf Greiner, daglooner, Aloys Kammeratel ier, los werkman eu de Russische student Andras Streleniko. De laatste drie worden ervan beschuldigd in samenwerking met an deren met voorbedachten rade lieden gedood te hebben en den moord na rijp 'beraad vol trokken te hebben. De beklaagden bevinden zich iin voorloopige 'hechtenis. Het O. M. eischte de doodstraf tegen Greiner, Kammerstetter en Strelenko en 15 jaar gevangenisstraf tegen Debus, die nog .maar 18 jaar is. De uitspraak volgt morgen, FTUME, Volgens den oorrespondent van de Associ ated Press, te Washington is aldaar het be richt ontvangen, dat de Italiaansche regee ring heeft toegestemd in de vorming van een bufferstaat welke Piume en het aangrenzende kustgebied zuidwaarts tot Breccia zal eiteit te Amsterdam; b. tot afgevaardigde van de Nederlandsche voren in tijdelijken dienst bekleede betrekking regeering, tevens secretaris der afvaardiging, regelen te stellen, welke afwijken van die, G. J. van Thiienen, hoofdinspecteur van den arbeid te Arnhem; c. tot afgevaardigde vertegenwoordigende de Nederlandsche werkgevers, J. A. E. Ver kade, industrieel te Zaandam, lid' van den Nij verheidsraad d. tot afgevaardigde vertegenwoordigende de Nederlandsche arbeiders, JOudageest, voorzitter van het Ntederlandsch Verbond van Vakvereenligingen, te Amsterdam, lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal; e. tot technische raadsleden van den afge vaardigde onder c.S. ter Bokkel Huinink, aannemer Van havenwerken, wethouder der gemeente Ubbergen, Jan ter Haar Jr., lid van den gemeenteraad van Amsterdam, H. M. J. Blomjous, industrieel, te Tilburg, lid van den Nij verheidsraad;1 ,f. tot technische raadslieden van den af gevaardigde onder d.P. J. S. Serrarens, be stuurder van het bureau voor de Roomsch- Katholiéke vakorganisatie te Utrecht, G. Baas Kzn., secretaris van den Amsterdam- schen Christelijk en Besturenbond, te Am sterdam, B. Holtrop, voorzitter van bet Al gemeen Nederlandsch Vakverbond, te 's-Gra- venhage. NEDERLANDERS IN RUSLAND.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1