DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. «i K;s .-ïcrr HeeiGii- jongsns-Lakbalschoenen. Firma HERffls DE RAAT, Mö. 24a H«nder<t ee» en twintigste J&airani?, 1919 WOENSDAG IliiitmilamUcli overzicht. 15 OCTÜBEB. Binnenland. Rui ton land. 'Z>i jiummaf êsesïaat at! 2 blatfan. Directeur: H. KRAK. Hoofdredacteur: T|. N. ADEMA. Volgens in Helslngfors ontvangen berich ten is de blokkade van Riga afgekondigd en lu i'li de regeering van Estland besloten het 'land te.steunen. Het Noord-Westelijk leger is een algemee- ne aanval in de richting van Pleskau cn Oits- jene begonnen. Ook de Engelsche oorlogsschepen zgn reeds actief opgetreden en hebben in de Ein sdie'Golf drie Duitsche vaartuigen in beslag genomen en naar Reval gebracht. Naar de New-York Times uit Kopenhagen verneemt, zou aan de verdediging van Riga door geallieerde kruisen worden deelgeno men. In Koerland schijnt men minder met de actie der Letten ingenomen te zijn. Uit verschillende Koerlandsche gemeenten wordi bevrediging over het optreden van liet Russische Westelijke leger gemeld. Talrijke gemeenten namen het besluit aan den Letti- sclien staat geen belasting meer te betalen en geen levenshiiddelen meer ter beschikking te stellen nadat kolonel Awaloff Bermondt zich verbonden had om in Koerland niet te mobi- liaeeren en daar niets in beslag te laten ne men. Ue West-Russische Centrale Raad heeft in Mitau Duitsche regeering ontbonden en over die stad den staat van beleg afgekon digd. In de plaats van den West-Russisch en Cen traler! Raad is de Russische gouverneur-gene raal opgetreden. Of generaal Von der Goltz, wiens geheim zinnig optreden het wantrouwen der Entente gewekt heeft, spoedig naar Berlijn zal terug- keeren, is niet zeker. Volgens de Deutsche Tageszeitung heeft de generaal met het oog op de Entente-nota's om ontslag gevraagd, daar hij evectueele ge weldplegingen wegens den haat die tegen zijn persoon hecrscht, voorkomen wil Blijkbaar heeft de Entente meer vertrou wen ui het optreden van generaal Eberhardt, die als een doortastend veldheer te boek staat Een Wolff-telegram meldt, dat deze gene raal telegrafisch aan de Littausche regeering heeft medegedeeld, dat hij het bevel over het zesde legerkorps van Von der Goltz heeft overgenomen en dat hij er naar streven zal niet alleen in de beste verstandhouding met de Littausche regeering te handelen, maar ook de oneenigheden die cr ontstaan waren tusschen de in Littauen vertoevende Russi sche troepen en de Littausche regeering uit den weg te ruimen. Omdat met het oog op den terugtocht der Duitsche troepen de bescherming van de daarvoor bcnoodigde spoorwegen buitenge wone aandacht verdient en het gevaar dat de ze spoorwegen loopen verminderd moet wor den heeft de generaal den wensch te kennen gegeven met een vertegenwoordiger der Li- thausche regeering een bespreking te voeren. Het is een moeilijke en ondankbare taak, welke generaal Eberhardt op zijn schouders heeft genomen. In de troepen, die hij naar het vaderland terug moet brengen, heerscht door het teniet gaan van verschillende verwachtingen een oproerige geest. Deze troepen voelen zich mede door de gestadige propaganda min of meer los van het vaderland en zij trekken er zich al heel weinig van aan of door hun op treden het Duitsche rijk met de Entente in conflict komt en daardoor in groote moeilijk heden geraak. Uit Berlijn wordt gemeld, dat het Rijkska- binet zich nog niet met de opstelling van het antwoord op de beide nota's der Entente heeft bezig gehouden. Hoewel de Entente geen antwoord eischt, is het waarschijnlijk dat de regeering beslui ten zal de nota's te beantwoorden. Begrijpelijkerwijze is in de Duitsche pers de stemming zeer Verbiterd ten opzichte van het voornemen der Entente om de blokkade weer in te stellen en wordt er op gewezen, dat de Entente zich in geen geval weer schul dig mag maken aan dezelfde blokkade welke de ondergang van Duischland tengevolge ge had heeft. Vplgens de Kreuz. Ztg. zal de Duitsche re- g ring zich met het oog op de nota's die op de Entente-blokkade betrekking hebben ge heel naar de bultcnlandsche politiek richten en zich dus waarschijnlijk onder bepaalde voorwaarden bij de-Entente aansluiten. De Opperste Raad te Parijs, die een vre- desraad zou zijn het nog heel wat moeilijk- In den op te losen en heel wat conflicten uit den weg te ruimen, die op en allesbehalve vredelievende houding der daarbij betrokken partijen wijzen. Zooals bekend heeft ook Roemenië door zijn willekeurig optreden in Hongarije der Raad in groote moeilijkheden gebracht en leek het eerst Wel of de Raad tegenover Roe menië een politiek van zachten dwang en overreding zou willen volgen. Thans schijnt men te Parijs den tijd geko men te achten om Roemenië eens wat sterker aan te pakken. In een nieuwe nota wordt Roemenië thans verzocht een gendarmerie te Boeda Pest op te richten en de staat te ontruimen wanneer er voldoende krachten zijn om de vrede te be waren. i I IN ELZAS-LOTHARINGEN. hx M Eoütaruigac^e kolamujneo zulten, da arbeiders waarschijnlijk weer tot de staking overgaan. De arbeiders hebben bij de laatste stakingen punt 4 (de erkenning der beamb ten- cn arbeidsraden en de verwijdering der niet-Duitsch sprekende oplichters en direc teuren) niet kunnen doorzetten. Ook de me taalarbeiders zullen het werk neerleggen en zoodoende hun sympathie voor bovenge noemd protest uiten. DE DREIGENDE MIJNWERKERS STAKING. De tegen 1 November in Amerika dreigen de mijnwerkersstaking is het uitvloeisel van een besluit der nationale mijnwerkersconfe- rentie, om tegen dien datum de. hnuweeleu er bij neer te leggen, tenzij de Mbjöeigenaars toestemmen in een loousverhooging van 60 pet., den zesurendag, een werkweek van vijf dagen en in een nieuwe overeenkomst, too- pende tot I November, de periode, wanneer de groote vraag naar kolen begint, in plaats van tot 1 Apid, zooals tot dusvei Het eenige middel om de staking ftog te voorkomen is, volgens den correspondent van de „Times" te Nieuw-York, dat de regee ring haar verbiedt ingevolge de oorlogswet inzake de controle op levensmiddelen en brandstoffen, die van kracht blijft tot zes we ken nadat de vrede is afgekondigd. Men gelooft met, nat de. mijnwerkers zich niet zouden storen aan een verKlaung vw» den president, dat deze oorlogawet nog van kracht is. De „N. Y. Sua" doet een tafoep op net publiek om het voorbeeld vam het Britsdie publiek en de Britsche regeering te volgen. VREESELIJK WEDERZIEN. Te Neuenkirchen (Mecklenburg) verheug de zich een ouderpaar op een groote boeren hofstede zeer over de terugkomst van hun zoon uit Engelsche krijgsgevangenschap. In een nacht der vorige week k wam de beminde zoon werkelijk huiswaarts. Hij ontdekte ech ter bij zijn thuiskomst in den runderstal twee mannen, die bezig waren een geslachte koe zijns vaders de huid aï te stroopea. Tu&schen hém en de roovers ontstond een verwoed vecht met het verschrikkelijk resultaat, de vader den volgemk» morgen hes lijk van zijn zoon vond in den koestal, gewikkeld in de huid van het gestolen dier. DE PRINS VAN WALES ALS FARMER. De Prins vat. Wales deelde op een lunch in Winnipeg mede, dat hij besloken had te Alberta een paardenstoeterij te koopen. West- Canada trok hem zoozeer aan, dat hij daar een bezitting wenschte te hebben. Hij was voornemens van tijd tot tijd naar de fokkerij te komen, waar hij tevens bezigheid hoopte te vinden voor eenigen zijner oude strijdmak kers, die in Frankrijk onder hem kudden ge diend. REVOLUTÏEGEV AAR. Uit Presburg wordt gemeld, dat in geheel Slowakije en Opper Hongarije groot gevaar voor revolutie bestaat, zoodat de regeering te Praag besloten heeft om over geheei Tsjecho-Slowakije de militaire dictatuur af te kondigen. Slowakije «acht autonomie en af scheiding van Tsjechië. De bewejrag, die reeds verscheidens weken duurt tracht hier en daar onder den invloed van Russia? He pro paganda een bolsjewistisch karakter mn te nemen. In Munkaisch, waar een Tsjechische vergadering zou plaats vinden werden de agitatoren door dte menigte verjaagd. Onder de Ruthenen agiteeren verscheidene Russi sche soldaten. De Tsjechiëers hebben, dui zend voorname Stewaktische burgers gevan gen genomen. EEN ARRESTATIE. Iemand, die zich graaf Maximiliaan Egon Potoeki ffloemt, alias James Dunn, is te Mon treal gearresteerd krachtens de bepalingen der Canadeesche wet op den staat van beleg, in gezelschap van zijn vrouw. Hij wordt ver dacht van revolutionnaire gezindheid. Potoe ki was netjes gekleed en droeg zelfs een kost bare pelsjas, in de voering waarvan men pa pieren en adressen vond van als revolution- nair bekend staande mannen en vrouwen in verschillende gedeelten van Europa. Men ge looft dat zijn paspoort is afgegeven op een demobilisatie-biljet van een Engelsch sol daat, James Dunn geheeten. Alleen de ge boortedatum is veranderd. De handtasch der vrouw bevatte een met diens handteekenlng voorzien portret van Alexander Berckmai', die kort geleden de gevangenis van Atlante heeft verlaten, en die nu onder beschuldiging staat van iets uitstaande te hebben gehad met een bomaanslag te San Francisco. Het paar. had passage genomen op de „Empress of France" en was van plan van Québec te vertrekken. Zij waren in het bezit van 3673 dollar klin kende munt en credietbrieven voor 48.000 dollars. Men gelooft, dat de man een inter nationaal leider van revoluties is. EEN HOOGESCHOOL VOOR TOONEEL. Te Bonn is, met toestemming van den ge meenteraad een hoogeschool voor tooneel op gericht. Behalve den intendant, den directeur en den dramaturg, zullen aan deze instelling als leerkrachten worden verbonden een lee- raar in gymnastiek en rhytmische oefeningen en een schermleeraar. EEN BRIEF VAN DEN EX- KROÖNPRINS. De Duitsche kroonprins heeft zich over zijn politieke inzichten uitgelaten in een ericht aan zijn vroegeren ritmeester lialbert Rechberg, die in ae Tögliche Rund- j onprlas wijst er op. dat hij reeds voor .'en oorlog hij de diplo maten heeft trachten in te werken den oorlog .te voorkomen. Hij herinnert in zijn bespre kingen aan den slag aan de Maine, die slechts door de domheid eh eigenwijsheid der vroegere legerleiding verloren ging. Reeds in den herfst was het den kroonprins duidelijk, dat dë oorlog geen militair succes meer kon worden. Hoe langer dte oorlog duurde des te meer moest hij erkennen, «tal voor een geluk kig eindle van den. strijd eea doelbewuste poli tieke leiding noodig was in staat besluiten te nemen welke echter geheel ontbrak. De TOESTAND VAN WILSON. In het laatste bulletin over den toestand van Wilson wordt gezegd, dat de president geen rustige nacht heeft gehad. De doktoren mcenen, dat Wilsoa in bet gfi- icel niet aan adjo arbeid meet 'Miken. De bladen halen uit de bulletins allerlei alar meeren de berichten, maar men behoeft niet bevreesd te zijny dat Wsk< n eea aanzienlijken tijd moet wachten, voor hij zijn arbeid kan verrichten. EEN MISLUKTE VERGADERING. De republikeinsche partij te Boedapest had tegen Zondag een vergadering bijeengeroe- Een, welke d or ongeveer 1000 personen was ezocht, waaronder talrijke sociaaldemocra ten, hn wel waarschijnlijk de republikeinen in de meerderheid waren. In de vergadering kwam st tol «eo, dsa®astraüe tegen és re- pubïikmen. Kar werd gerospei: Lcts Ghria- telijfe Hongarije. Weg met ek Joden. Een bloedigs «ditpartij ontstond, zoodat de Roe meensdie militaire macht moest ingrijpen. Van de vergadering zelf kwam niets terecht. ALBANIë. Uit Lausanne wordt aan de Times ge meld: Het Aibaóeesche comité te Lausanne heeft tot de vredesconferentie een memoran dum gericht, waarin hei zegt dat Tittoni in zijn onlangs' gehouctea rede de aanspraken van Italië op Albani al te onschuldig heeft voorgesteld. Italië zou slechts Walona willen bezc- i en een bestnuramandaat voor Alba nië vragen. Vasistaat echter dat Italië imperialistische plannen koestert en onderhandelingen «net Servië en Griekenland voert omtrent een overeenkomst, die zou neerkomen op de ver nietiging van Albanië als natie. Het comité verklaart dat de Albaneezen nooit zullen berusten in de bezetting van Walona nodk in bet mandaat, waarnaar Ita lië streeft. op den. voorgrond tredend* Neder! and oip er verschillende notabelen van Lyon rich op den vooravond van de sluiting der Foire, zien aan een déjeuner vereenigd. Omder de aan wezigen. bevonden zich de heeren Herriot, burgemeester van Lyon verwijn, directeur van handel aan het Nederlandsche ministerie van landbouw, Van Rijn, afgevaardigde van het ministerie van koloniën, de Nederland- sche consul te Lyon, Lignon, president van den raad van beheer der jaarmarkt, ens. De heeren Van Rijn, Harriot ea de Ncdcr« landsche consul voerden bet woord, waarbij rij de toenadering aanbevalen en de inniger samenwerking to-secsber. de beid© landen <Jie het grootst© belaag ®r bij bedden om elkaar beter te leeren kennen. EEN NIEUWE BRANDSTOF VOOR MOTOREN. Zaterdag zijn te Nottingham proeven ge nomen met een nieuwe brandstof voor moto ren, uitgevonden dooi zekeren An dra de, een Zuid-Amerikaan van Portugeèesdhe afkomst. De brandstof is poeder vormig en de sa menstelling is alleen aan den uitvinder be kend. Gemengd mot water wordt het oip de zelfde wijze gebruikt als petroleum en de resultaten moeten uitstekend! zijn. De proef nemingen worden nog voortgezet. D® uit vinder 'beweert, dat een gallon (4 6 L brandstof vijf pence kost KORTE BERICHTEN. De Zwitserse!» regeeriog eo de presi dent van het Internationale fioode Kruis te Genève ontvingen eeü afvaardiging van Duitsche vrouwen, welke hun hulp inriepen, bij den Oppersten Raad voorsteilen te doen, dat nog vóór het begin van den winter de Duitsche gevangenen in Frankrijk zullen worden vrijgelaten. De president van de Fransche repi heeft Maandag in naam van Frankrijk het vredesverdrag van Versailles geratificeerd. In Opper-Sïlezië schijnt van Entente- zijde een stemming gemaakt te worden tegen Duitscbland. Te Miiriehen werden Kammerstetter ter dood veroordeeld. De aangeklaagden Grei- ner, Sterienko en Debus werden ieder tot 15 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Greiner maakte bij de verocrdeeling veel 'iawaai, De Duitsche Nationale Ven heeft een voorstel van Arnstadt (D. Nat.) om den vrijhandel te herstellen, aangenomen. Dé Duitsche Landsvergadering heeft het wetsontwerp tot verleening van provin ciale autonomie aan Opper-Siiezië in tweede en derde lezing aangenomen. Na bespreking" met Wauters, Minister van Arbeid, schijnt het conflict op de Tram wegen. binnenkort te worden bijgdegd. Arbi trage van den burgemeester te Charleroi, in zak! het conflict bij de tram, schijnt goéden uitslag mede te brengen. Het Belgische koningspaar1 is in Santé Barbara, aangekomen, waar het gedurende drie dagen de gast Van Herbed Hoover zal zijn. GROOTE SORTEERINQ VILTPANTOFFELS scherp concprreereade prijzen. RUIME KEUZE IN Waterdicht Schoenwerk. HOOGSTRAAT 6, Telefoon 491. ITALI8 EN ENGELAND. TWtami bedt ee» vowbehappdijk onder- hom; gehad met den Eagelsrhen gezmi, in den loop waarvan elk misverstand i» opge helderd en de hartelijke samenwerking van Italië -n Engeland ter oplossing van de vre desvraagstukken met voldoening ia geconsta teerd. UIT DE BELGISCHE .KAMER. Bij artikel 26 van de inkomstenbelasting is met zitten en opstaan een amendement aan genomen, dat ae inkomsten ait het landbouw gelijkstelt met één keer de huurwaarde, ter wijl overen was gekomen dat inkomen voor de oorlogsjaren vijf maal de huurwaarde wordt aangenomen. De ministerpresident had het amendement bestreden. De heele rechter zijde simde voor met uitzondering van Mabil- le, Harmigniees en Rcnkin. De stemming gaf aanleiding tot een ont zetend lawaai. Van de linkerzijde klonken uit de banken van socialisten en liberalen kreten van verontwaardiging en woede. Jan schau ia gepubliceerd, D« kroonprins wijst Janson het wetsontwerp in gevaar. De landbouwers behooren tot de weinige uitzonderingen van hen, die niet onder den oorlog ledenmen had dus het recht hen te laten 'betalen. De rech terzijde heeft de nationale eendracht verbro ken. Tibbaut (katholiek) antwoordde hierop: De landbouwers betalen dubbel en wij willen niet, dat deze belasting gebruikt wordt als een minderwaardig en onrechtvaardig mar teltuig. De regeling bstaat ook in Frankrijk en in tal van andere landen. Hierop klonk weer en gwldig lawaai uit de banken der socialisten en liberalen. Om de gemoederen tot bedaren te brengen stelde Poulet, de voor zitter, voor, om appèl" nominaal te houden over alle ontwerpen, die Maandag in behan deling waren (blijken van instemming). Tij dens net oplezen der namen werden er bespre kingen gevoerd in de wandelgangen. DE FOlRE DE LTON. JSWr de „Temp*" meldt, hebben de meelt Stalen Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren vroeg de heer Braat verlof tot een «ferpellatie over de melkprijzen, die hij te laag achtte; op dit ver zoek zal heden worden beslist. DE KWESTIE-VAN GROENENDAEL De heer VanGroenendael legde een verklaring af. Hij had nooit gehandeld in strijd met de Nederlandse!1© wetten en met zijn eed op de Grondwet, ook niet als een voorstander van een volksstemming. De be schuldiging van den heer Nolens, dat hij op 20 Juni te Brussel propaganda heeft gemaakt voor een volksstemming in Limburg, noemde spreker volstrekt onjuist. Hij had zijn advo caat opgedragen te onderzoeken in hoeverre de heer Nolens gerechtelijk is te vervolgen Spr. was wel voorstander van het zelfbe- stemmingsrecht; dat had hij nooit verborgen, doch propaganda had hij er nooit voor ge maakt en hij zou zich daar niet laten afbren- en door zijn uitstooten uit de katholieke 'amerclub. De heer Schaper vroeg, waarom de ka tholieke Kamerclub niet voldaan had aan het verzoek van den heer van Oroencndad om een enquête uit te lokken en waarom de club den heer Van Qroenendael heeft uitgesloten. De heer Kooien did mode, dat de heer Van Groenendael in de katholieke Kamerclub heeft erkend op 20 Juni van dit jaar te Brus sel, op een plaats welke daarvoor op de laatste plaats in aanmerking komt, te hebben gesproken over de wenschelijkheid in Lim burg een plebesciet te houden en hij heeft er bijgevoegd, dat hij voor zich het een geluk kige oplossing zal vinden, als een volksstem ming kon plaats hebben. De heer Groenendael noemde deze voorstelling onjuist; het betrof alleen een gesprek. De heer Schaper vroeg of de regeering geen maatregelen kon treffen. De heer Kooien deelde mede, dat de heer van Groenendael nooit bij de katho lieke Kamerclub een verzoek heeft ingediend om een onderzoek in te stellen. Wel heeft hij 5 leden uitgenoodigd een voorstel tot een en quête te doen. Deze vijf waren evenwel van meening dat een enjuête geen wapen is tegen een Kamerlid en gaven den heer van Groe nendael in overweging, een eereraad te vra gen. De heer van Groenendael heeft daaraan echter geen gevolg gegeven. De heer L o h m a n vroeg den hteer van Groenendael op welke plaats en tegen wien hij sprak. De heer Van Groenendael meende, dat het niet op zijn weg lag, die vragen te beantwoorden. De heer L o h m a n wees er op, dat de eenige die belang heeft bij de beantwoording dier vragen en ze kan en mag beantwoorden, is de heer Van Groenendael en de heer Van Groenendael verklaarde," dat hij hier sprak met de Belgische autoriteit. De heer Dresselhuijs opperde het denkbeeld, een comité-genei aal te houden. De heer Rutgers tneendte, dat de Kamer weinig kon doen. De heer K o 11 h e k vroeg wat de regee ring wist. De heer W ij n k o o p meende, dat de heer V.an Groenendael recht heeft, voorstander te zijn van een volksstemming en beschouwde d 'i meer als een relletje onder de katho lieken. De heer Kleerekoper vroeg den heer Van Groenendael waarom hij niet zeide, aar en met wien hij sprak, als hij meende in zijn rechten te zijn. De heer Van Doorn meende, dat men het er wel bij kan laten, de Kamerleden weten wat zij van Van Groenendael hebben te den ken en het land wordt niet in gevaar ge bracht door de aanwezigheid van een zoo'n man in de Kamer E>e heer Lohman drong nogmaals aan op beantwoording der vragen aan den heer Van Groenendael gesteld. De heer Du ij s betoogde, dat er nog geen bewijzen tegèn den heer Van Groenendael zijn aangevoerd en dat de heer Van Groenen dael dus nog op zijn woord moet worden ge loofd. De heer Marchant achtte het een ern stig feit als een Nederlandsch volksvertegen woordiger in België, onder de tegenwoordir ge omstandigheden, de kwestie eener volks stemming aanvoert niet met een vriend met wien hij uit is. Hij vroeg waarom, als het geen Belgische autoriteit was, van welke na tionaliteit de betrokkene dan wel was. De heer Van Groenendael was het met den heer Duijs eens, hij kon geen naam noemen. De VoorzM er Vroeg of de heer Van Groenendael een termijn wenschte voor overleg met den betrokkene over verlof tot het noemen van diens naam. De heer VanGroenendael achtte dat niet noodig, (Gejoel). Het incident werd hierna gesloten. INTERPELLATIE-WIJNKOOR. De heer W ij n k o o p kreeg verlof tot een interpellatie over de opheffing van den staat van beleg; de interpellatie werd aan het eind der agenda geplaatst. INTERPELLATIE-OSSENDORP. E>e heer Ossendorp vroeg of de regee ring ook den onderwijzers een maand extra- salaris wilde uitkeeren en hen wilde opne men onder de rijksambtenaren, wat hun sala- riseering betreft. Minister De Visser antwoordde, bereid te'zijn een maand extra salaris uit te keeren. De andere vraag beantwoordde hij niet, nu de Kamer gelegenheid heeft haar wenschen te uiten in het voorloopig verslag over de nieuwe onderwijswet, waarin de nieuwe salarisregelingen zijn opgenomen. De heer Ketelaar keurde 't interpellee- ren af als een ontwerp betreffende de kwestie aanhangig is. De heer Van Wijnbergen was het daarmede eens. De heeren DressclhuijaOttoen K. ter Laan bevalen de belangen der leeraren bij het Middelbaar Onderwijs bij den Minis ter aan. DeMinisterzaleende gemeentebestu ren dienaangaande nogmaals een circulaire sturen. INTERPELLATIE K. TER LAAN. Interpellant vroeg welke salarisregeling voor 1920 L§ ontworpen voor onderofficieren, of aan die regeling terugwerkende kracht wordt verleend tot 1 Juli 1919, of dat uitkee- ringen van gelijke waarde zullen worden ge geven, óf dat een vaste Staatscommissie voor land- en zeemacht zal worden benoemd, waarin vertegenwoordigers der personeel- organisaties. Of verbeteringen ook zullen gelden voor verlofspersonen? Ten 5.15 werden de beraadslagingen ver daagd tot heden 1 uur. OPHEFFING VAN' DEN STAAT VAN BELEG. De ministers Ruys de Beerenbrouck, Heemskerk en Alting von.- Geusau, hebben, ten. vervolge op de beantwoording van de vragen van den beer Wijnkoop betreffende opheffing van, den staat van beleg, nog bet volgende geantwoord: KMAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1