DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Mo 2M honderd een en twintigste Jaargang. Ï919 DONDERDAG 16 OCTOBER. Buitenlandsch overzicht. Buitenland. Gemengd Nieuws» mi nummsr bestaat utt 2 bladan. Abonnementsprijs bi] vooruitbetaling per 3 maanden I 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Harms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr, 3. Redactie Nr. 33. Hoofdredacteur: T|. N. ADEMA. Directeur: G. H KRAK. Uit Parijs wordt gemeld dat president Poincaré de acte van ratificatie van. het ver drag van Versailles geteekend heeft. De ratificaties van Frankrijk, Engeland en Italië zullen zoo spoedig mogelijk worden uitgewisseld in tegenwoordigheid van de ge zanten van België en Polen, die het verdrag eveneens hebben geratificeerd. Dan zal het verdrag van kracht worden. Het in werking treden van het vredesverdrag dat «amen moet; vallen met hdt deponeeren en uitwisselen der ratificaties door .Frankrijk. Engeland en Italië eenerzijds en Duitschland' anderzijds moet waarschijnlijk tot de volgen de week uitgesteld worden, daar een aantal kwesties die geregeld moeten worden op het oogenblik van het ia werking -treden nog niet gereed zijn. Hoe langzaam de vredesarbeidi ook vor dert, toch is vooruitgang naar den definitie ven vredestoestand dus te constateeren. Het vredesverdrag zal weldra in werking treden en Amerika zal zich moeten haasten als het ok van de partij- wil zijn. De ziekte van president Wilson heeft zijn campagne tot propageering zijner denkbeel den leelijk gestoord en de hem minder goed gezinde senatoren hebben daarvan natuur lijk partij- getrokken. Het zal in Amerika nog een zware strijd worden maar het verlangen cm wat te Paros gezamenlijk opgebouwd is niet te veratoren zal ok de Amerikaausche Senaat wel tot toe gevendheid bewegen. Wat de toestand in Noord-West-Rusland betreft, schijnt het wel vast te staan, dat Riga nog niet in handen der aanvallers is gevallen, daar de Russisch-Duitsche troepen wel de voorstad- Dunamunde maar niet Riga zelf vermecsterd hebben. Esten en Letten hebben een wapenstilstand geweigerd en men krijgt onwillekeurig den indruk dat de strijdende partijen zich op goed geluk in den strijd werpen zonder ei genlijk te weten wie hun vrienden of hun vij anden zijn. Van de strijdmacht van generaalDeniken ia tenminste iets definitiefs mede te deelen. Zoo als bekend vecht deze generaal voor een her stel van het oude Rusland en heeft hij het ook reeds met de Oekraipsche regeering aan den stok gekregen. Hij is naar Orel opgerukt en heeft het on derweg met een bolsjewistisch legertje aan den stok gekregen waarbij de strijd onbeslist gebleven schijnt. Zooals bekend is wordt Denikin door Engeland aan wapens en munitie geholpen en dat hij over moderne gevechtcmiddelen beschikt blijkt wel uit de mededeeling dat hij van tanks en vliegtuigen voorzien is. - De Nationale Vergadering heeft Woensdag het wetsontwerp aangenomen, betreffende het Duitsch-Poolscne verdrag over de vrijlating van de gevangen genomen burgers en de be lofte van strafvrijheid in alle mie lezingen, zonder werkelijke debatten. De Minister van Buitenlandsche Zaken Herman Müller wees erop, dat het verdrag slechts een aanvulling is van het vredesver drag en deed uitkomen, dat Duitschland er bijzonder belang bij heeft de verhouding met den Poolschen nabuur te regelen, om de juis te betrekkingen te herstellen. Müller besloot met den wensch, dat het verdrag tot de be vordering van de betrekkingen moge bijdra gen. GEEN ANTWOORD AAN DE ENTENTE. Volgens thans ontvangen bericht heeft het Comité voor Buitenlandsche Zaken van de Nationale Vergadering besloten voorloopig geen antwoord te zenden op de beide nota's der Entente in het bijzonder omtrent de ont ruiming van de Baltische provincies en de blokkade van de Sovjet-republiek. DUITSCHE EN FRANSCHE SOCIALISTEN. BELANGRIJKE DOCUMENTEN VOOR SCHOU WBU U G-HISTCR tE. De Universiteit ie Hawaï d heeft, Aor er fenis, de grootste bectsande collectie doe®» menien ©ver schouwburggescbiedenk verwor ven. Ze werd bijeengebracht door ém Ameri- kaanschen koopman Evert Jansen Wendell, die 35 jaar geleden met sec paar toevallig gekochte acteurs-foto's den grondste,? voor de verzameling legde. Toen- hij in Wkf, 57 jaar oud, stierf, liet hij- meet dan 2 mUttoen voor werpen na, de Engelsche en Amenkaaneche schouwbuig-historie betreffende. Er zijn on geveer 250,000 boeken efi brochures,, 800,000 affiches, 350.000 Mografieë®. en mi half millioea muziekstakfcm. De collecte bevat af zonderlijke afdedincen over Napolsw», Abra ham Line©!®, New'-York en anosre oodarwer» pea, welke vender daffi. heit' taoned reiken. De Hawarë4 Mversiteit heeft nog een tweede verzameling historische tooneelgege- vens, zoadat ze een veelomvattend materiaal bezit, dat onmisbaar is voor dm schrijver' eener toekomstige èooneelgeachiedsnia van Engeland) m Amerfta, Wendell kocht alles, wat maar eenigszins met het toewneel betrekking had ea betaalde b.v. 500 dollar vooi hm m-ists Ner- Yorksche affiche. ROYALE SCHENKINGEN, De Amerkaansche universiteiten beleven goede tijden. Onlangs ontving de bekende Vale-Universiteit een schenking van niet min der dan 15 millioen dollar en thans ontving de Universiteit van Califomië van een zeke ren C. F. Searles een som v-an een millioen dollars in effecten. Ui n nen land. Staten Generaal DF BLOKKADE VAN RUSLAND Het Kamerlid van Ravesteyn richtte tot üen minister van buitenlandsche zaken de volgen de vragen: „Is Eet juist, dat de regeering een tfitnoo- diging heeft ontvangen van den Oppersten Raad der Geallieerde en Geassocieerde Re geeringen, om- nu de vredestoesand tusschen die regieringen, en Duitschland is ingetre den, mede tewerkea tot een verdere blokkade van de Federatieve Russische Sovjet-Repu- Miek? „Zoo ja, is de regeering voornemens aan dezen wenk gehoor te geven? „Acht de regeermg eea zoodanige uitnoo- diging ir. overeenstemming met de souvereine rettten van den Nederlandschen Staat?" ROGGEBROOD VRIJ. De minister van Laadbouw heeft bepaald dat ook rog-gsbroodl mits gemerkt V, van an dere dan regeeringsgrondfëoffen gebakken en ronder inname van bons verkocht kan wor den. NEDERLAND' EN BELGIS. De Brusselsche correspondent van de Tel. dee.ii mede d .d. 15 Oct,: DE KONINGIN NAAR INDIë. ,„An.eta" meld! uit Weltevreden d.d 10 Oct.: Het aantal) adhaesiebetuigingen- aan 't adres in zake een bezoek van de Koningin aan Indië, heel reeds het millioen overschre den. H. Ms. „HEEMSKERCK." Besloten is het pantsersuhip „I leemskerck" op 23 October 1915 buiten dienst te stellen. De kapitein ter zee C J. J. de Neve is eervol van bet commando ontheven. DE KLÖETTUNWEL, De werkzaamheden voor het graven van een aftaptunnel voor het Kloeimeer zijn aan gevangen onder leiding van den ingenieur Vu. i mijnwezen Von Steiger. STEENKOOL. Et' zullen opnieuw treinen met steenkool ?sr dag méér uit Duitschland komen; de aanddijksehe aanvoer stijgt daardoor tot nagenoeg 170.000 ton. De verkeersverwar- ring in Duitschland is ok nu \taer oorzaak, dat er meer kolen bomen. KINDERWAGENS PER SPOOR. Kinderwagens met opslaande kappen wor den niet meer als bagage per spoor ten ver voer aangenomen, wanneer de reizigers de kappen niet wenschen neer te slaan, omdat hierdoor herhaaldelijk beschadigingen ont staan. DE LEIDING VAN HET N. V. V. Naar „Het Volk" verneemt heeft het be stuur van bet Ned. Verbond van Vakvereeni- gingen een voordracht opgemaakt voor de be zetting der beide pesten die vacant zijn geko men dOor de ontslagname der heeren rim- men en Oudegeest. Voor het ambt van voorzitter wordt aanbe volen R. Stenhuis, voor dat van le secretaris Jloh. Brautigam. EEN) MOTTE VAN AFKEURING TEGEN EEN BURGEMEESTER. Op Dinsdag 14 October vergaderde onder voorzitterschap van den directeur, mr. L. G. Korten-horsi, het R.-K. Verbond van werkge- versvakvereenigingen. De voorzitter gaf een overzicht van de werkzaamheden in den loop van dit jaar. Met medewerking- van het Verbond kwam- een tiental landelijke collectieve arbeidscon tracten- tot stand, waarin dé Katholieke soci ale beginselen zijn neergelegd'. In het geheel zijn fhanJs 20 bedrijfstakken in het grootbe drijf op Katholieken grondslag georgani seerd. Afzonderlijk vermeldde spr. de R.-K. Ver- eeni'ging in den Geld- en Effectenhandel, die de onderhandelingen over een C. A. met het .kantoorpersoneel geopend heeft. Deze Ver een iging zal ook trachten een concentratie tot stand te brengen van- de R.-K. financieele in stellingen. In verband hiermede werd be toogd, dat het R.-K. Verbond zorg moet dra gen, dat de Katholieken meer invloed ver- Krijgen in die bestaande bankinstellingen, te AL1MAARSC1E DE DUITSOHE TROEPEN IN HET OOSTZEEGEBIED. Een deel van de troepen in de Baltische provincies heeft zich bereid verklaard naar Duitschland terug te keeren. Een ander deel eöhter heeft zich bij het Russische leger aan gesloten. Dit deel wordt geschat op circa 2Ö000 man. Men verwao'ht in Duitsohland, dat hierdoor het land in moeilijkheden met de Entente zal geraken, tenzij de Entente- commissie bewijzen in handen kan krijgen, dat de Duitsche regeering geheel machteloos tegenover deze beweging staat en onder geen omstandigheden kan ingrijpen. DE NATIONALE VERGADERINO. In do Vorwarta richt de sociaal-dëmo- oTast Viktor Schiff oen open brief aan den Franschen partijgenoot Jean Longuet, waar in hij opkomt tegen de beoordeeling van de Duitsche socialisten van de zijde der Fran- e-che partijgenooten en de vraag stelt of de Fransohe socialisten met een goed geweten bewereq kunnen, zioh van veroordeelen ever Duitschland losgemaakt te hebben. Sohiff verwijt de Fransohe socialisten, dat zij zich slechts eenzijdig over de Duitsche kameraden laten onderriohten, speciaal over het geheele verloop vai^de Duitsche revolutie niet meer te weten, 1 dan ongunstige berichtgevers meldden. WILSON's TOESTAND. Dt. Grayson deelt mede, dat de toestand van Wilson wat 'beter waa. Een andere spe- MAlitai.ii ét. iPtunx A* Fowled uit Weahing- ton heeft geconsulteerd. Hef heden dooe èa doktoren medegedeeld© buIteU» '©ver d©a toestand ven Wilson luidt: De president heeft een goc.de nacht! et ge noten, gebruikte zijn ontbijt, en een lichte hoofdpijn buitengesloten, verbeterde zijn toestand. De conditie welke den rustel-oozen nacht van Maandag op Dinsdag veroorzaakte en waarvoor dr. Fowled was geconsulteerd gai geen moeilijkheden gedurende den nacht. STAKING VAN STOKERS EN MACHINISTEN. Dinsdag half drio werd' besloten tot de staking van de stokers en machinisten in de Berlijnsche bedrijven, in verband met de sta king van do metaalarbeiders te Berlijn. Deze staking beduidt voor de metaalarbei ders een belangrijke hulp. Men gelooft niet, dat de gas-, elektriciteit- en watertoevoer ten gevolge van de staking zullen lijden, daar bij deze bedrijven de stokers en machinisten aan het werk zijn gebleven. Intussehca ui door 'het Minister- van Arbeid een nieuw voorstel tot onderhandeling gericht aan de metaalar beiders. AARDAPPELEN NAAR DUITSGHLAND. „Aga's" Berlijnsche acweKpondent meldt, dat de aardappelen-w* ««iening m lïuiteaik- lawtl veel te WSMöfcm ©verlsatj vookal gaat het in de groote centra nijpen. De Xhütaoha regeering hoopt weldra tot. overeenstemming te zijn gekomen met <d® Nederiandsche, in zake leveringva® belangrijke hoeveelheden aardappelen, EEN BLAD BAT NIET VERSCHEEN, Wij lezen in hel Anfcmwpsoh® tóa „Do Schelde" We hebben zoo dikwijls ge/hoor 1 v«n vreemd geld, waarmee bladen zouden betaald worden die in België verdachte propaganda moeten maken, dat we eens een ander -geval willen vertellen, waarover dia patriotitsebe pent, die eoe gewichtig doet, en wil doen onderstellen dat zij alles en nog wat weet over loeneehe kuiperijen, ons misschien zal jkunnan inlich ten Enkele maanden -geleden weid in Holland, in een stadje dicht bij de grens, vermaard in de historie, een dagbl-ad gesticht. Dat wil zeggen, er werd eene 'rukkerij ingericht op groeten voet; een groot huis werd gehuurd voer de redactie; opstellers waren aangewor ven, waartueschen ook verscheidene Belgen; de datum van verschijnen was vastgesteld. Het blad zou als titel hebben de naam van een der merkwaardigste uitvindingen der jongste tijden, waaraan de naam van Gïa- bam Bell verbonden is. Alles was klaartoen korts voor dat -men zou verschijnen de kassier verdween met de Noorderzonen -met al de voorhanden zijnde fondsen, die beliepen tot eene zeer hooge som. Merkwaardig feit: het blad! verscheen niet, en er werd geene klacht bij de Nederland'sche justitie neergelegd; er is geen stap gedaan om den plichtige en de oenten in handen te krijgen. Tweede nerkwaardige bijzonderheid: het -bijeengebracht kapitaal, zeer aanzienlijk en door den hoogen wissel van den gulden n-og aanzienlijker, werd -geleverd door Fransche en Belgische kapitalisten Andere merkwaardige bijzonderheid: het blad moest hoofdzakelijk dienen 'om in Zeeland, in Noord-Brabant en in Hollandsch Limburg verspreid te worden. Hoofddoel was: bevordering van de Fransch- Hollandsche handelsbelangen Is dat niet een eigenaardige geschiedenis! Eu zou het niet goed zijn, als men 'kon te weten komen waarom de bestolen kapitalisten zoo angst vallig vermijden de HollandBche justitie te mengen in hun zaken! A AN NEDERLAND VERKOCHTE DUITSCHE SCHEPEN. Naar een Havas-bericht meldt, heeft de Opperste Raad- de conceptnota goedgekeurd, welke aan de Duitsche regeering gezonden zal worden en welke de teruggave aan de gsêïïi&as-ée sa geatass-odfe-ae ral «ieahso vöa d® Dnliséks» sehepsB, die tSjden» <ka oorlog a«a Ntósslsadaehe rederijen «va ,;oga»tiu Deze vaartuigen bevindzich o.p het oogenblik in Duitaohe havens. - -De verkoop is onregelmatig en van on waarde verklaard. KORTE BERICHTEN. Een telegram uit Boedapest meldt dat de Roemeensche troepen Boedapest definitief 19 October zullen ontruimen. Zij zijn reeds begonnen met de ontruiming van de gebie den ten oosten van den Donau, De Spaasche griep doet zich in "Brazilië in heviger mate als verleden jaar gevoelen. Na da eerste symptomen der ziekte zijn) er vele d-ooden, Lloyd George heeft e®» conferentie ge had met de leder» der ap-.orw»rarbeideiB, die zeer voldaan waren. Eraberger heeft tegenover een corres pondent van Havas ov©t den- finaucieelea toestand van Du i tochtend gesproken. Be Tim ee-oorresp-vdent te Konsianti- raopel deelt mede, dat de Jong-Turken weer de leiding in de Turksche politiek hebben. Gisteren precies half drie, 24 minuten na het bekend maken van bet vonnis i® te Milnchen» op de binffltapie-ats van da gevftng&ris dawidgesebsten. Es hebben zich geen incid-entsn voorgedaan. ïn oen gtete te Brussel gehouden verges deriisg ws® de stokend® trannbodieasfeiffl werd het wMsiiweht nonvaard Uien dé mmt* oohapwijen ermede aoooerd gaan, zal het werk maMdtiJt worden hervat Hot Sovjsioigatn de „Frawda" bevestigt, dat» de opmaurach van Lwnikin een sterke b©< dreiging voc de isVoltSüe beteekent Msn ges looft in SovjetkringeLV dat tegelijk met het aantal successen van hat Zuidelp leger, de onlusten in ksü binnenland van tewsknd zuL> len toenemen. De toestand van Haass is buitengewoon slechter geworden. D infectie van -de wond ia verder gegsan. Da toestand van den vo-lks- vertegenwoordiger i» .v.igwelfckead. - Ba Zwitsemwh® Bondsraad Ijesloot den Men November een buitergewone zitting van den Bondsraad bijeen tè roepen, tot be raadslaging over de kwestie van den Volke renbond, welke im Zwitserland veelvuldig sceptisch wordt beoorilseld. In een vergadering' van districtsaribei- deraradea to Wmeit lede® de communisten de nederlaag; een overwegende meerderheid was voor een coelitie. Men- hoopt thans de rs :©ering te etabiliseeren en voortdurend rustige geordende toestanden te scheppen. Tittoni stolde den Oppersten Raad vo©r Fiurn®, anet Idisia es Adtlsbeig tot een onaf» hankelykes staat te maken en Volosea aan Italië to® te wsgzea, De staking in de New«Yorksche haven is geëindigd. - De Bedynsche machinisten en stokers staken. De Pruisische nationale vergadering nam het voorstel aqn Opper.Silezië tot een zelf» standige provincie te verklaren. De Finsche reasering besloot afwijzend over bet vredesaanbod der bolsjewiki te be» schikkc». Op het Elysee teekenden Pciucairé en Clemenceau een besluit, waarbij Léon Bour» geois wordt hsnoemd ai.* vertogeawoordigwr van Frankrijk by den volkenbond. De Japansehi Privy Council heeft het Vredesverdrag geratificeerd, Het Canadeesche parlement heeft het verdrag met Oostenrijk goedgekeurd. Op aandringen van den Italiaanschen tui» nistcr Baccelli is door de regeering een jaar» Iijksche prijs voor het beste tooneelwerk uit» geloofd. De eerste uitverkoren schrijver is Morselli, met een drama „Glauco." TWEEDE KAMER. De heer Braat kreeg in de zitting van -gisteren verlof tot het houden eener inter pellatie -over de melkprijzen. Zij zal- wo-rden gehouden, gelijktijdig mot die van den heer Sanes -over de levensmiddelenvo-orziening en de prijsstijging. De interpellatie van den heer K Laan was daarna aan -de -orde. De Minister van Oorlog betoogde dat de onderofficieren niet achterstaan bij gelijk waardige burgerlijke ambtenaren. Et is dus geen redfen, voor hen een uitzondering te maken ten aanzien van de terugwerkende kracht der nieuwe salarisregelin-g in Juli 1919. Ook bestaat er geen aanleiding tot nieuwe uitlkeeringen-in-eens. De minister keurde den toon van do onderofficieren in „On-s Belaag" af; -hij vertrouwde echter, dat de aansporing aan het bestuur -der vereen! ging niet zonder gevolg zal blijven. D-e inhoud! der nieuwe salarisregeling kan nog niet worden medegedeeld. De instelling eener salari-scommissie voor zee- en land macht zal worden overwogen. Vertegenwoor digers der organisaties zullen daarin zitting hebben. Het schrijven van kapitein Van Woel-de- ren, betreffende inlichtingen over -den geest der onderofficieren was -geen dienstorder, doch een vertrouwelijke brief aan een vriend. Inhoud en vorm van dien brief kon spreker niet goedkeuren. De heer Ter Laan diende een motie in, vragende om een uit'keering-in-eens, gelijk staande met hetgeen de -onderofficieren in een half jaar meer zullen ontvangen:, ten gevolge ven de nieuwe salarisregeling. P® hèör St-gè k :h o- i i g wêeü Cp de'M, Sa der meaias. De Minister aeMte <ie motie onuit voerbaar, omdat zij eenvoudig terugwerken de kracht vroeg voor de nieuw© regeling. De heer B o m a n s noemde de mterpaüa- tie volmaakt overbodig. D'è heer Duymaer van Twist ver weet den minister van oorlog, door gebrek aan1 voortvarendheid dten- indruk te hebban gewekt, geen open -oog te hebben voor de be landen'der onderofficieren.. Voor de gehuwde onderofficieren moet meer worden gedaan. De 'heer Se h. euro t keurde het af dat do minimier nog vertrouwan vtelde in „Ons Be lang/-' De heer A. P. -S tna J m an mee de dat de positie der -onderc-tfiieieren bevredigend kan worden geacht.. De heer W ij k betoogde dat er aille reden ia om den onderofficieren anders te behande len dan de burgerlijke ambtenai ón. De heer March ant achtte de motie eveneens totaal overbodig. Over de salari- eering der onderofficieren kan eerst worden gesproken bij de behandeling van het betref fende ontwerp. Hij keurde de briefjes van kapitein Van W-celderen ernstig af. •Be Minister van Oorlog verklaarde de motie onaannemolijk. Maatregelen zijn geno men dat briefjes aio dat van kapitein van Wcelderen niat meer zullen wetidem ver zon- deia., De heer E r ra ij, t achtte de motie een on ding omdat zij legerversterking sou meebreu- gn. Hij wilde evenwel ook niet tegen-itemmen om de reactie niet ia de hand te werken. J}& comaaunigtea verlieten daarop de Kaal. De motie werd) verworpen met 61 tegen 17 stemmen, Bè vergadering werd verdaagd tot 1 uur. Eenige dagbladen hei-ben in den terugkeer der afgevaardigden Seghers en Orts een on gunstige aanwijzing gezien voor den. stand der Nederlandsoh-Belgische onderhandelin gen. Wij meenen integendeel te kunnen verkla ren, dat'de onderhandelingen, op den goeden weg zijn en slechts vobr enkele dagen opge schort. De voor-stellen-, welke d'en gedelegeerden zijn gedaan, zijn geïnspireerd door den ern- stigen wil tot verzoening, en wij kunnen me- dedeelen, dat zij in goede aarde zijn! geval len). DE BROODVOOR7TENING. De Minister van Landbouw heeft bepaald, dat met ingang van 20 October e.k. onder re» geeringsbloem zal worden verstaan een meng» sel van 15 K.G. Amerikaansche bloem en 85 K.G. bloem, verkregen door uitmaling op 76 pCt. van: 15 K.G. inlandsche rogge/tarwe en 85 K.G. buitenlandsche tarwe; en onder Re» geeringsmeel een mengsel van: 30 pCt. in» landsche rogge/tarwe, 70 pCt. buitenlandsche tarwe. De prijs, waarvoor de regeeringsbloem aan de gemeente moet geleverd worden, zal ge» handhaafd blijven op 36 per 100 K.G. af fa» brieL. Voor regeeringsmeel, door de meelfabri» kanten afgeleverd op of na 20 October eerst» komende als inkoopsprijs voor gemeenten, be» doeld in art. 3 der Distributiewet 1916, zal gelden de prijs van 29.85 per 100 K.G. af fabriek. Ook na 20 October e.k. blijven de volgende verkoopprijzen voor gemeenten, bedoeld in art. 3 der Distributiewet 1916 gehandhaafd: voor Regeeringsmeel 15 per 100 K.G. af fa» briek (voor alle gemeenten); voor rogge en roggemeel bestemd voor de bereiding van grof roggebrood, respectievelijk 17.50 en 18.25 per 100 K.G. af opslagplaats. De prijs, waartegen regeeringsbloem, regee» rlngsmeel en roggemeel bestemd voor den meelhdndel ter beschikking van de gemeente» besturen zal worden gesteld, zal, met ingang van 20 October bedragen respectievelijk f 36, 19 en 19.50 per 100 K.G. Aan gemeentebesturen wordt in overweging gegeven den prijs, waartegen de Regeerings» bloem, het Regeeringsmeel en het roggemeel aan den détailhandel zal worden verstrekt, voor zoover op of na 20 October eerkomende door de meelfabrikanten afgeleverd, te bepa» len op respectievelijk 36, 19 en 19.50, welke prijs door de gemeentebesturen kan worden verhoogd met de kosten van vracht per 100 K.G. van af fabriek tot laatste station of veer der gemeente en eventueel met de estks3t®a wo tea ke©gate f DJ5 per *00 K.G. bedasld Ia de beschikklagea va* 12 Fa» bruarl 1919 no. 61013/36, Rijksbureau voor do 1 distributie van Graan en MeeL Met ingang van 20 October zal de maximum kleinhandelprijs ven de regeeringsbloem, het regeeringsmeel en het 'roggemeel de in voren» gaande alinea bedoelde totaalprijs bedragen," verhoogd met 20 pCt. van dien prijs. De gemeentebesturen zullen den voor hunne gemeenten geldenden maximum»détailprijs in hunne gemeente bekemd maken. In een begeleidende circulaire aan de ge» meentebesturen maakt de minister deze er op opmerkzaam, dat de nieuwe inkoopprijzén gelden voor alle partijen, die op of na 20 Octo» bei aanstaande de fabrieken of molens ver» laten. De gemeenteraad' van Wbrmerveer nam Dinsdag een m-otie van afkeuring aan tegen den burgemee1' wegens zijn -beleid' ten op zichte van een R. K. Ziekenhuis. Het voorstel der wethouders, om een blan co crediet te verleenen voor de plannen voor een Gemeentelijk Ziekenhuis naar de eischen d'es tdjd-s, werdl aangen-omen. TEGEN DE {DUURTE. Te Leeuwarden is een drukbezochte pro testvergadering tegen de duurte gehouden. Het woord werdi -gevoerd door de heeren Van der Velden, van d'en Bond van Arbeiders- coöperaties, Hermans-, lid van de Tweede Ka mer, en Drop, van de Transportarbeiders. Een motie werd aangenomen waarbij men krachtige maatregelen van de regeering eischt om voedsel; brandstof, schoeisel en kleedihg tegen redelijken prijs verkrijgbaar te stellen en waarin men het toejuicht, d'at werkkapitaal voor ver-br ui'kscoöporatis in uitzicht is gesteld. OPRUIENDE GESCHRIFTEN. Raden Mas Soem-obo-ekito, verwant aan den Soesochoenan; benevens vier kringlei ders van Insulinde in het Solosc'he, zijn ver oordeeld ieder tot negen maanden hechtenis wegens verspreiding eener opruiende circu laire. GOEDE VOORUITZICHTEN. De -heer Vermeulen deelde, in d'e gemeente raadszitting van Velzen medfe dat zekerheid was verkregen dat er voldoende kolen zouden komen om -de geheele stoomtreilecrvlo-ot in de vaart te brengen. R. K. BOND VAN WERGEVERS- VAKVEREENIGINGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1