DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Üoiiderd een en twintigste Jaargang. 1919 VRIJDAG 17 OCTOBER. Biïïtehlandsch overzicht. Buitenland. Binnenland. M'&. tot*** Abonnementsprijs bf] vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij Wh. Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr, 3. Redactfo Nr. 33. DirecteurGL H. KRAK. Hoofdredacteur t TJ. N. ADEMA. De Duitsche regeering heeft nu het reeds aangekondigde antwoord op de entente-nota betreffende de Oostzee-provinciën aan gene raal Foch gezonden. Zij wijst er op, dat de Entente op 18 Juni voor hei eerst de ontruiming van de Oostzee- provinciën en Lithauen geëiseht heeft, nadat zij nog in Mei, ondanks de protesten der Duitsche regeering, verlangd had, dat de Duitsche troepen uit die streken niet terugge roepen zouden worden. Sindsdien heeft de Duitsche regeering al haar best gedaan om de troepen terug te trek ken en getracht het verzet te breken van de afdeelingcn die zich in de hen door de Let- sclic regeering toegezegde naturalisatie en stukken gronds teleurgesteld zagen. Zij heeft den bewusten troepen soldij, voed sel en het recht op later verpleging onmo- men. Bovendien heeft zij maatregelen geno men om te beletten, dat den troepen munitie uit Duitschland zou worden gezonden en dat andere soldaten zich bij hen aan zouden slui ten. De Duitsche regeering heeft dus geen aan leiding gegeven om over te gaan tot zulke in grijpende maatregelen als in den brief der geallieerde en geassocieerde mogendheden uiteen gezet worden. Von der Ooltz is teruggeroepen, maar de spoedig na zijn vertrek uitgebroken, muiterij onder de troepen van de ijzeren divisie deed hem op eigen verantwoording naar Mitau te- rugkeeren, welke tijdelijke terugkeer geduld werd, daar Von der Goltz de eerste scheen om over voldoend gezag over de ontevreden troepen te beschikken en hen tot terugkeer ta bewegen. Een deel der troepen keerde terug en toen het gezag van Von der Goltz begon te tanen, is deze naar Berlijn teruggeroepen en heeft generaal Eberhardt het bevel over de troepen op zich genomen. De Duitsche regeering heeft geen nieuwe regeeringen in die streken erkend, zij heeft de Duitsche soldaten ten strengste verboden om dienst te nemen in de Russische legere en alle banden met de overtreders van dit bevel -verbroken. Alzoo bevindt zich bij de vech tende Russische troepen in de Oostzeeprovin- ciën geen enkele Duitsche soldaat waarover de Duitsche regeering nog zeggenschap heeft en nemen aan ae aanvallen van. generaal Ber- mondt geen aan het Duitsche gezag onder worpen troepen deel. De Duitscne regeering keurt de politieke en militaire plannen van generaal Bermondt in geen enkel opzicht goed, want Duitsch land koestert noch tegen bet Letsche noch te gen het Russische volk ook maar de gering ste vijandelijke bedoelingen. Met genoegen heeft de Duitsche regeering vernomen, dat de Entente een commissie naar de Oosfzeeprovinciën zal zenden en zij ver zoekt deze commissie zoo spoedig mogelijk te laten vertrekken en haar in de gelegenheid te stellen door een kort oponthoud te Berlijn overleg te plegen. Dan zal de commissie zich met eigen oogen kunnen overtuigen, dat de tot de Duitsche re geering gerichte verwijten niet staande ge houden kunnen worden. Uit Parijs wordt inmiddels bericht, dat de Opperste Raad besloten heeft een geallieerde missie te zenden naar de Oostzeeprovinciën zoodra het Duitsche antwoord op de nota der geallieerden ontvangen zal zijn. Nu dit antwoord is binnen gekomen, zal de geallieerde missie wel spoedig vertrekken en ook wel gevolg geven aan de uitnoodi- ging om in Berlijn een korte bespreking over ae te nemen maatregelen te houden. Onwillekeurig vraagt men zich af waarom de geallieerde en geassocieerde mogendheden niet eerst het rapport dezer commissie heb ben afgewacht alvorens tot den scherpen maatregel van blokkade der Oostzeehavens over te gaan. Het heeft er allen schijn van, dat de diplo maten zich te veel door generaal Foch en diens raadgevers hebben laten leiden. Blijkt de Duitsche regeering werkelijk ge daan te hebben wat men redelijkerwijze van haar verwachten kan, dan zal deze blokkade maatregel opnieuw verbittering in de harten van het verslagen volk brengen en er zeker niet toe medewerken, dat de zoozeer begeerde ajgemeene wereldvrede op stevige fundamen ten komt te rusten. Nog heeft het zich weder oprichtende Duitschland met tal van moeilijkheden te kampen. Uit Berlijn komen andermaal verontrusten de stakingsberichten. Machinisten en stokers hebben de wenken van de metaalbewerkersbond opgevolgd en zijn in staking gegaan waardoor ook ver schillende dagbladen niet verschenen zijn. De machinisten en stokers van de stedelijke gas-, water- en electriciteitsvoorziening leg gen het werk neer, de gemeente-amgtenaren willen gedeeltelijk staken en in verband daar mede denken de gemeentewerklieden er over, een sympathie-staking te beginnen. Tot nu toe blijft het trampersoneel nog in dienst. Gaan de stokers niet spoedig weer aan het werk dan zullen vrijwel alle fabrieken, winkels en warenhuizen moeten sluiten. Men hoopt voor de ziekenhuizen, apothe ken en de levensmiddelenvoorziening te kun nen zorgen, hoewel men vreest, dat de distri butie leelijk in de war dreigt te loopen. Er melden zich, naar het Engelsche voor beeld, duizend vrijwilligers aan en de onder- bandciingen mat de stakers zijn reeds be gonnen. Zij vrag-ra uitbetaling d«r B^akingsdJSgfn a Is™ de een minimumloon maar de onder handelingen zijn afgebroken. De overgroote meerderheid der Berlijnsche studenten heeft zich als technische noodhulp opgegeven. Veel sympathie schijnt de staking van de zijde der bevolking met te hebben en wellicht gelukt het deze staking door hei in dieast ne men van tijdelijke arbeidskrachten eenzelfde verloop te doen hebben als de grootespoor wegstaking voor weinige weken in Engeland gehad heeft. DE STRIJD OM RIGA, TTiS Heisingfcrc wordt gen ©ld, dat d'e Britsoho bevelhebber van do vloot van de Oostzee aan 'kolonel Bormont, wiema troepen do voorsteden van Riga bezet houden, eau ultimatum gezonden heeft, waarin lean ge zegd wordt de et ad voor Woensdag 3J umr 's middags te ontruimen. Ia geval van wei gering stelden de Duitech-E c ltisóe troepen zioh aan een bombardement bloot. Uit Helsingfor» wordt tsvanc gemeld, dat kolonel Beraont rijm aanbod tot wepenctrl- atamd! herhaald heaftj raaar do bevelhebber der Letsche troepen heeft geweigerd. Men seint uit Parijs dat de troepen van Obrmcmdfe, di© er niet in geslaagd rijn Riga binnen te kom®», tevergs®f® hébben getracht op een andea- punt de Bwina over te ateken en bombardöeran thans den ogJoorwtg Riga- Dwinek» De vertegenwoordigers der gealli eerden zijn nog te Riga. HuviadotadMadet te Helsingfor» verneemt, dat tengevolge van h®t bembMhdament e®a gedeelte van in bsrand staat. BEN BELGISCH PRAAT® WEERLEGD. ;Eöü Stefani-beaiohft uit Rome dri. ld Qsa- fcober bevat de volgende tegenspraak s Benige Belgische nieuwsbladen 'hebben on langs het bericht verespreid dat de Itadiaan- sche iegeexiag aan Nederland voor een be drag van acht miilioen aan vliegtuigen zou hebben geleverd-. Dat is oniwiofi. Hot deelne men door dia Italiaansoha verheid 'aan do LuohtvaaxttetttcoastsUing te Affioter-dtm had taisgsvolg© dat de Nedeilaadsohe regie ring direct onderhandelingen heeft aange knoopt met parti©nli®re IteMaeasoha firma's. Het berteft tecv-tellen voer niet-naslitair ge bruik, aan wier levering de Itoliaanoahe jre- geering volkomen vreemd ia. KARDINAAL MERCIER IN CANADA Naai* de „TiKnes^orrespvndani Ae Toren- to seint, heeft deze protestantsohe stad kardi- naar Mercier hartelijk welkom geheeteu. Dinsdagochtend droeg h(j de mis op in de kathedraal van St. Michael Later werd hij door den burgemeester en den gemeaatersad in het stadhuis ontvangen. De universiteit van Torento heeft hem een eere-doctoraat verleend. De kardinaal heeft het woord gevoerd in eenige clubs waar hij den moed der Canadee- sche soldaten en ia 't algemeen dien der Britscbe soldaten, rwmda. HET BLAD DAT NIET VERSCHENEN IS, Naar aanleiding van hiel stukje in „De Schelde" „Een biad dat niet verec&ijnt" schrijft de heer A. Kellenaers, tbs renoemd was tot hoofdredacteur van dat blad ,.,De Telephoon" en die thans verbonden ia aan de hoofdredactie der „Bredasche Crt." uit Breda het volgende aan dat blad: „Het zij mij vergund,, ter wille amer zui vere en onpartijdige beoordeeling u. naar aanleiding van uw artikeltje een „Blad dat niet verschijnt" enkele feiten mede te doe len. Ik zal daarbij maar gewoonweg man m paard noemen ea zooveel mogelijk ook tte da tums aangeven. Dat is het beste Welnu, dan, omstreeks 29 Juni van dit jaar, toen ik te Valkenburg in Limburg, wat uitrustte, vond ik 's ochtends een brief ver zonden uit Vlissingen en gedateerd uit den Haag afkomstig van de „Commissie van den Ned. Fransehep Handel en per order getee- kend door den algemeenen secretaris der Commissie den heer A. Cambresy D'Ancona. De brief was ten overvloede van een offici eel stempel der Commissie voorzien. Ik werd in dit schrijven p. o. uitgenoodigd tot een onderhoud met den secreiatis voornoemd in het hotel „de Kroon" Breda. Men wilde mij een gewichtigen redactioneelen post toever trouwen aan een uit te geven blad van inter nationale strekking. Het onderhoud te Breda vond plaats en 1 Juli werd ik schriftelijk door den heer Cambresy d'Ancona met de geheele hoofdredactie van 't orgaan belaft. Omdat alles ging onder het mom van den „Nederl. Franschen Handel" achtte ik het onnoodig nader te informeeren. De achtbare Nederlanders (waaronder zelfs oud-minis ters) die in deze Commissie zaten, waren mij voldoende borg. Er braken nu eenige dagen van hard wer ken aan, want !5 Juli, zoo heette het, moest „de Telephoon" uitkomen. Ik had meer dan 250 corespondenten aan te stellen, terwijl ook de aanstelling der andere redactieleden' aan mij werd overgelaten. Daarbij (en dit wil in tegenstelling met de meening als zoude het blaa een speciale par tij dienen) werd mij op mijn eigen uitdrukke lijk verlangen als hoofdredacteur de meest volkomen vrijheid gegeven. Mijn eigen ge steld program neergelegd in een hoofdartikel werd zonder een woordje te veranderen goed gekeurd door des heer d'Ancona. Het kwam scha odtite k>. te« irifpfweifsteii tea, aaowak- Jfer.v d,er goede befe'ofckingen tusscben Neder- land, België en andere geallieerde landen, steunen van den eerlijken handel; in gods dienstzaken vrij, doch niet anti-katholiek en op sociaal gebied geheel aan de zijde der Encykliek „Rerum Novariim." Om aan dit program uitvoering te geven, zou reeds dadeiijk het eerste nummer ver schenen zijn mei portretten van jbr. M. Lou don, (Nederland) en Z. Em. Kard. Mercier, (België). Ik mocht verder aan stellen een buiten- landsch redacteur, een kunstredacteur, een beurs-- ea fksancteri tmdadair, enz., enz. Ik dacht toen wel eens bij my zelf: nu het gaai hier uit een rijke tear.?, em daarom begon ik op mijn eigen handje reeds een weinig te remmen in ai die aaastelüngen. Ik o-ermoèdde echter nog niets meer, daar ook de admini stratie, waaraan wel een 40-tel personen-zij delings of rechtstreeks mfce-ndac waren, keu rig was in elkaar gezst. Het waa op zijn Amerikaansdr: prachtig, correct en grootech van opzet. Dat duurde zoo ongeveer tot 10 Juli, toen ik, op hei kantoor komend de boodschap kreeg: „Zeg, ze hebben d'Ancona vanmorgen indT iwes veldwachters aaar 'i Huis vaa Radwaag te VHaga gebracht, be schuldigd vm malversatiën. En zoo "waa het d'Ancsffia had in dien tue&ubentijd (1lïi Juli) ünidag genomen als ssüataris van dn. Nad. Fr. Handel en «ten (des luidde de beedraldtgimg) eigammditig over geldsti beschikt te hebben die aan deze com missie toebehoorden, Reeds daüelfdm avond •kreeg ik d« ok bezoek van M. Maas Geeste- raeua dia d'AucoM cte egeretads waa opge volgd m M. Tddera is 'e-jüage. „KeUanaet^ zetós da icaaWs, wij heb ben axsé, u ii@ sJiiséffl, maai u -bent óc dupe ge worden van.... ('k zal M woord nki invul len) van de Teïephooa temt niets. Morgen zal mr. Telders advocaat der commissie, op alles beslag Isggm, Ancoaa zit k '4 Huis van Bewaring ea zal ®r voorloopig wel niet uitkomen. Ook m reeds een aotte 'iot failliet- verklamag 'op touw gezet. „U moet-eebter nie mand van di door n aangeleiden ontslaan." Enfin, es werd nog veel meer gepraat, doch te veel om dat alle? op te noemen. Het beslag werd daags daferna gelegd, doch vow- Io©pg moetoi wij in functie blijven. Het valt editsr te 'b<gg3r|jpanc dat da weridusi er kt was Dat dmirete zo© ongeveer acM weken. Ds pa. tij d'Ancona teïd mast vol,, dat het blad zou verschijnen en was zeker van d'Ancona's onsdiuld. Om kort en goed te gaan: het ge volg was, dal' na achttal weken d'Anco na werd vrijgesteld, terwijl zijn faillieiverkla ring niet doorging. Ik heb nooit den grond kunnen achterhalen, waarop hij werd vrijge- Ove? zijn faillietverklaring zdde men, dat deze niet waa doorgegaan „wegens een fout in de dagvaarding. Mij werd te verstaan gegeven, dat ik uitsluitend in denst waa van d'Ancona, evenals het geheele Telephoonper- soneel. Over deze kwestie heeft echter een der leden van het personeel een proces uitgelokt, evenals beslag is gelegd op de geredde gei den, die, u&au* wij vernemen, ruim voldende zijn om de achterstallige loonen uit te keu ren van een personeel, waaronder menschen zijn, die reeds twee maanden op uitbetaling va» hun salaris wachten. HET DRAMA TE SINAY. Ia den nacht van 25 Augustus werd het ge» zin vim den landbouwer Pauwels te Süaay (België) door een rooversbend© van 15 man overvallen. De landbouwer en zijn zoon wer» den doodgeschoten, en een bedrag van 110.000 frs., dat de vrouw den roovers moest wijzen, meegenomen- Nog eenige personen die toevallig daar kwamen, werden door de ben» de in de kelder opgesloten, o.ra. ook een jon» geman uit Ze-uwscb»Vlaanderen, zoon van een veekoopman, die geld bad ontvangen en zijne portefeuille met fr. 12.000 onder ledige flesschen wist te verbergen, voor bet geval zij hem zouden onderzoeken. De in verband met die misdaad te Ter Neus zen gearresteerde Belg Thuysbaert was, naar thans gemeld wordt, tijdens de bezetting, goede vrienden met de Duitschers, had gemak van beweging, maakte daarvan gebruik om te smokkelen en te spioneeren wellicht, en ver» duisterde oók hem toevertrouwde gelden. De Belgische justitie veroordeelde hem daarvoor tot 13 maanden gevangenisstraf. Toen week hij uit naar Zeeuwsch»Vlaanderen en kwam ook te Rotterdam en Scheveningen, waar hij zich voor activist uitgaf. Eerst later kwam men van zijn misdaad op de hoogte. Hij leef» de zeer groot en maakte overal schuld. Nu plotseling betaalde hij zijn schuld» eischers, kocht weer veel en bood zelfs zijn vroegere schuldeischers financicelen steun aan. Dit wekte argwaan en daar men wist dat hij ook den koopman Pauwels kende en kort voor de misdaad te Sinay was gezien, ging men in die richting zoeken. Bij zijn arrestatie heeft hij naar het schijnt de herkomst van het geld niet kunnen aanwijzen. Immers hem kon terstond bewezen worden, dat de fr. 500, die hij zeide van huis te hebben ontvangen, niet toereikend waren om die schulden te betalen en al die aankoopen te doen. Hfj is nog steeds te Middelburg gedetineerd. Men verwacht in België zijn uitlevering. VERKLARINGEN VAN ANDRASSY. De laatste Oostenrijksch-Hongaarsche mi nister van buitenlandsche zaken Julius An- drasgy spreekt ia de Pester Lloyd over de jongste, oafc-uHtegPi van te OoPtesrtjkscfei negeertag. hm&tumy zegt, dat alls lddecda personen in de monarchie er op uit waren ge weest aan de Servische actie, die een gevaar voor de monarchie was, een einde te maken. Zo kwam het, dat de voorbereidende gedacb- tenwisseling niet van Duitschland uitging, maar van Öcstenrijk-Hongarije, de bedreigde partij. De Duitsche keizer en zijn rijkskanse lier atMea ecu snel militair Gptitden het doelmatigst, mu het geval Gosiemijk-Hon- garde een afi-kning met Servië noodag acht te. De beoordeeling vand e vraag of cut noc- tïïg was, lieten zij aan Ooetenrijk-hongarije over. Volgens de parsosnlijke teiidshingen van Andrac iy fa de Duitsche gezant toe Tschir- sky verder gegaan. Hij heeft dn die dagen gezegd, dat hij be vreesd waa, dat Oostenrijk-Hcngarije, indien het de Servische kwestie op dat oogeablik niet tot oplossing bracht, in de oogen van DtóBcbland verzwakt zsü schijnen ent dat zou hfci. vertrouwen van Duitschland in de waarde van het bondgenootschap kunnen schokken. Deze redeneermg van von Tschir- sky droeg mtusschen meer het karakter van een waarschuwing dan van ambtelijk optre den of pressie DE VERKIEZINGEN IN FRANKRIJK. De Kamer hoert niet 324 tegen 132 stem men het regeeriogsvcC'rstel aangenomen cm de verklazinger. voer de Kamer fe doen voor afgaan aan alle a®5ars verkiezingen en den datum der Kamm-rrkiazing&i te stellen op 16 November. Clemaaeesu had de kwestie van vertrouwen gesteld. Het asüuaemm van het regeeringsvocrsM is een belangrijk poli tiek 3U€ses vaar Gtmeneeau. De Stóiaatsver- Mertngea aijüs gesteld op n jan.ari 1920. DB TRAMSTABTNa. •Het laatste bericht over de tramstaki Brussel meldt dat d'e maatschappijen ue er kenning weigeren van db syndicale vrijheid en arbitrage onnoodig achten. De stakers eischen met beslistheid de erkennig van de syndicale vrijheid. Niettemin zullen de be sprekingen worden voortgezet Men hoopt op een gamstigen uitslag. BEN NIEUWE REVOLUTIE? Te Weenon loopen geruchten omtrent een nieuwe revolutie. De communisten zonden op 12 November de uitroeping van den Baden- ©publiek in Oostenrii'k hebben voorbereid. De lijst van nieuwe volkscommissaiissen be vat ie namen van verschei<iisij.e radicale so cialisten. Een Entente-dipiiDmaat verklaarde, dat de Entente geen opstand sou dulden. DUITSCHLAND EN DE ENTENTE. De Duitsche regeeriag is van plan inlich tingen in te winnen bij de neutralen teneinde met de Entente van gedachten te wisselen omtrent d'e blokkade van Rusland en te zien Ihoe de Entente zich deze blokkade met den steun van Duitschland voorstelt. HET NIEUWE KABINET IN BULGARIJE. Aan den Oppersten Raad zijn tWee nota's gezonden door Bulgarije- Een daarvan meldt de formatie van het nieuwe kabinet onder presidentschap van Sto-nbulinski en geeft inlichtingen over de politiek van dit nieuwe ministère. De tweede meldt den terugkeer van Teodorof, de president blijft van de Bulgaarsche delegatie. De buitenlandsche politiek van 'het 'kabinet-S tambulinski blijft dezelfde als die van het kabinet-Teodorof. De nieuwe minister van buitenlandsche Zaken Madjarof, oud-gezant van Bulgarije in Rus land en Engeland doet zich voor al» een vriend van de Entente. STEENKOOLBESPARIN ELECTRICI- TEIT IN DUITSCHLAND. Uit Berlijn wordt bericht, dat het denk beeld van Emil Rathenau, om het geheele verbruik van electrischen stroom voor de hoofdstad van het Duitsche rijk te doen leve ren, door een enkele, midden in het ibruinko- fen-gebied gelegen electrische centrale, thans zijn verwezenlijking nabij is. Gedurende den oorlog heeft men met koortsachtigen ijver ge werkt aan den bouw van de centrale te Bit- terfeld, thans een van de belangrijkste inrich tingen van dien aard ter wereld en dat in groote slechts overtroffen wordt door de elec trische werken aan den Niagra-waterval. De oorlogsnood heeft den bouw bespoedigd en zoo is daar in korten tijd een reusachtige in richting ontstaan, waarvan een leek de oetee- kenis nauwelijks zal beseffen. In verband met de karige en gebrekkige steenkoolvoorzieniag is voor Duitschland uitbreiding-der electri sche kracht-installaties van vitaal belang en het vraagstuk van de centralisatie der op wekking van electrische beweegkracht behoort mede tot de meest urgente kwesties van den dag. De centrale te Bitterfeld zal een van de belangrijkste zijn in de keten der toekomstige electrische centrale stations. Dit reusachtige bedrijf voorziet sedert eenigen tijd Berlijn van circa 30 duizend kilowatt, zoodat de reeds te Berlijn bestaande electriciteitsbedrij- ven voornamelijk nog slechts tijdens de uren van sterker verbruik hebben te produceeren. Een grootere levering voor het Berlijnsche verbruik zou wel mogelijk zijn, daar de cen trale te Bitterfeld in theorie 120'duizend ki lowatt kan voort (brengen, maar op het oogenblik onbtreken de hiertoe benoodigde geleidingen nog. Behalve Berlijn voorzien de ze electrische fabrieken ook nok de stad Bit terfeld van stroom en de stikstof-fabrieken te Picstritz, die dagelijks ongeveer 8000 cente naars stikstof aan de lucht onttrekken. De oven»? van deze electrische centrale worden metb ruinkülen gestookt. De fabriek met haar negen eefeeori&meffi, elk t aaderd meier boeg, verbruikt dgaelijks 110.000 centenaars bruin kolen. Acht stoomturbines, ieder van 20.000 p.k., produceeren tezamen 128 000 kilowatt, overeenkomende met circa 160.000 p.k. On danks deze ontzaglijke productie zijn er in het iheele bedrijf slechts 750 arbeiders werk zaam, die in een keurig aangelegd tuindorp nabij de onderneming wonen. KORTE BERICHTEN. Do Duitsche regeering heeft aan het Lettisohe gezantschap te Berlijn om ophel dering -verzocht, betreffende de gevangenne ming van de leden van 'het Duitsche gezant schap te Riga. Wanneer zij niet onmiddellijk in vrijheid worden gesteld, sullen tegen maatregelen wor den genomen. Het aantal beroovingen neemt 5n Duitsch land voortdurend toe. Thans wordt uit Hamburg gemeld, dat roovers d'e kas van het station bij Hamburg hebben overvallen. D© 'beambte werd! gebonden en 950Q0 mark me degenomen. De nationale vergadering heeft hert voorstel van de enquêtecommissie voor de schuldkwestie aangenomen, dat de ambtena ren, die voor de commissie moeten verschij nen niet gebonden zullen zijn door hun ambteeed. Haase was Woensdag den geheeien dag buiten kennis met heel hooge koorts. Giste ren wars zijn toestand aanmerkelijk beter. D® Times meldt van 12 Och dat het Roede leger in Oost Turkestan omsingeld is en gedwongen, werd zich onvoorwaardelijk over te geven. Het aantal gevangenen be draagt S3.COO. 'oning Albert heeft Ü0 S'an Francisco een x&de gehouden, waarin hij aan de Ver. Staten verzocht België te hulp te komen. Be opperste raad stelt de mededeeling ••■•«rik tot de neutralen te richten inzake hun toetreding tot den Volkenbond. 5000 man Ameri'kaansche troepen zijn ter versterking van het bezettingsleger naar Europa vertrokken. Een Britsch ultimatum ils aan kolonel Bermondt gezonden. De Amerikaansclhe delegatie te Parijs is van meening, dat Wilson in staat zal zijn de bijeenkomst van den volkenbond in Was hington bij te wonen. Volgom, een gerucht zou, wanneer Wil son ziek bleef, Uoyd George voorzitter wor den van de eerste bijeenkomst Van den vol kenbond te Washington. Volgens de Times worde de vredescon ferentie vervangen door een Raad van A mi, bassadeurs. De groote mogendheden hebben er in toegestemd te wachten op deh onding van den Amerikaanschen Senaat voor zij' de groo te vraagstukken van den volkenbond zullen behandelen. i De onderdrukking van alle Sinn Fein organisaties te Dublin is gelast. De Lettiscbe troepen rukken lang» de Dwina op en zijn het offensief tegen d!e bols- jewiki begonner De blader to j_ 'Aarest maken melding van een bloedigen progrom te Faetiw. Een aantal Joden waren in synagoge gevlucht De soldaten van Deni'kin begoten daarop de sy nagoge met nafta en staken haar in brand. De Joden, die uit de brandende Bynagoge trachtten te vluchten, werden doodgeschoten. Bij dezen progrom zijn meer dan 2000 Joden omgekomen. Dezelfde bladen bevatten ook be richten over progromis te Charfcow en Jeka- terinoslai. De openbaarmaking van de Duitsche officieele stukken met 'betrekking tot het uitbreken van den oorlog is binnenkort te verwachten. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren kwamen aan de orde de interpellatie»Sannes over de levens» middelen voorziening en prijsstijging en in» terpellatie Braat over den melkprijs. De heer Sannes vroeg of de regeering voor» nemens is, spoedig maatregelen te treffen waardoor de eerste levensbehoeften tegen la» geren prijs verkrijgbaar zullen worden; welke die maatregelen zullen zijn; of met name krachtig zal worden opgetereden tegen woe» ker en steun zal worden verleend aan coöpe» ratie bij duurtebestrijding; of de regeering de c bevoegdheid tot contróle over alle particu» liere ondernemingen niet noodzakelijk acht; of zij gemeenten, die levensbehoeften tegen verminderden prijs verkrijgbaar stellen, wil steunen op den voet der distributiewet 1916 en of de regeering als haar maatregelen zon» der vrucht blijven een onderzoek wil instellen naar mogelijkheid van een stelselmatige orga» nisatie van het economisch leven alsmede naar de wijze waarop deze zou moeten ge» schieden teneinde zoowel grootere productie als een goedkooper product te verkrijgen. Spr. schreef de duurte voor een groot deel toe aan het beginsel dat de minister van land» bouw huldigt. Spr. meende dat het vertrouwen in den mi» nister in breede kringen is verloren gegaan. Doortasten wordt van Z.Exc. niet meer ver» wacht. De heer Braat betoogde, dat de melk» prijs niet evenredig is aan de hooge produc» tiekosten. De prijs dient met 2 cent per liter te worden verhoogd,' daar anders de melk» voorziening gevaar loopt. De Minister van Landbouw be« toogde dat hij diligent is geweest op het stuk van opvorderen van scheepsruimte en vracht» Si* to liurnittoi t^fast ut! 2 bladen. ALKMAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1