DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Stadsziekenhuis. 1919 ZATERDAG 18 OCTOBER. S Honderd een en twintigste Jaargang Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per 8 maanden voor Alkmaar 1' 2.—, franco door het ge heel e Rijk f 2 50. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f O 20 Bfj groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. .Boek- en Handelsdrukkerij v h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. liti 11 bil bnirtst'li O wwziclit Buitenland NO. <3St nummer be*taat ult 3 bladen, Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën I. Het was in de vorige raadszitting, dat de heer Westerhof, namens de sociaal-democra tische fractie den onverwijldcn bouw van een nieuw stedelijk ziekenhuis bepleitte. Deze zaak, aldus de heer Westerhof, i« ur gent en een spoedig prae-advies van Burge meester en Wethouders is dringend noodza kelijk. liet bestaande stads-ziekenhuis mag geen dag langer blijven dan noodig is. het heeft zooveel fouten en gebrekén, dat het hoe eer hoe liever moet verdwijnen. De reglementen van het ziekenhuis zijn verouderd en worden eenvoudig niet meer nageleefd. Het regentenstelsel is uit den tijd, te meer nu bij belangrijke medische kwesties niet de doktoren maar de regenten moeten beslissen. De heer Westerhof achtte een geneesheer- directeur als hoofd van het ziekenhuis nood zakelijk en besprak vervolgens verschillende ia dit ziekenhuis getroffen maatregelen, die zijns inziens dringend verbetering behoef den. Het mag, volgens hem, niet voorkomen, dat patiënten gedwongen worden gestichts- klecren te dragen, het moet niet mogelijk zijn, dat kinderen op dezelfde zalen verpleegd worden als volwassen mannen en vrouwen en even afkeurenswaardig is het, dat de ster vende patiënten niet uit een algemecne zaal worden verwijderd, maar slechts een scherm om hun bed krijgen, waardoor hun dood strijd aan de blikken der naastliggenden ont trokken wordt. De reglementen bepalen, dat slechts acute zieken mogen opgenomen worden, maar hiervan wordt afgeweken en vele chronische patiënten vullen de beschikbare bedden. Lijders aan geslachtsziekten en tuberculose patiënten, die een bron van besmetting zijn, worden niet afgezonderd en een zaal voor zenuwzieken ontbreekt geheel. Er is gebrek aan de, meest gebruikelijke medische hulpmiddelen en het R. K zieken huis, dat toch ook niet modem is ingericht, is een eldorado bij. het stads-ziekenhuis ver geleken. De .toestand in de vlooien-barak is treurig en de roodvonkbarak aan den Westerweg heeft een verlengstuk waarin de tuinman aer gemeente de groente der volkstuintjes te dro gen hangt. Elke verbetering van het nu bestaande is dan ook onbegonnen werk en de bouw van een modern geheel nieuw ziekenhuis is drin gend noodzakelijk. Het was daarom, dat de heer Westerhof namens zijn fractie aandrong op de instel ling van een raadscommissie, die de bouw plannen onder de oogen zou moeten zien én zich op medisch en architectonisch gebied zou moeten laten voorlichten door dr. J. L. C Wortman, directeur van den gemeentelij ken geneeskundigen diens te Amsterdam, die op 12 Juni 1917 te Alkmaar een lezing heeft gehouden over „Het moderne ziekenhuis en zijn maatschappelijke beteekenis". Het stads-ziekenhuis is veroordeeld. De sociaal-democratische raadsfractie had het weinige dagen te voren in oogenschouw genomen en het resultaat van deze bezichti ging was de verpletterende critiek, door den heer Westerhof in de jongste raadsvergade- -ing naar voren gebracht. Wij vonden in die critiek geen woord van waardeering en wij kregen bij het aanhooren daarvan dus den indruk dat er in ons stads ziekenhuis niets was dat door den beugel kon en dat'het in gebruik nemen daarvan in dezen tijd een schande voor Alkmaar moet genoemd worden. Wie de vernietigende critiek van den heer Westerho gehoord heeft, wie geconstateerd heeft hoe dringend noodzakelijk hij hot ver laten van den thans ingeslagen weg acht, moet onwillekeurig den indruk gekregen hebben, dat het verblijf in een Russische ge vangenis in vergelijking met dat in ons ste delijk ziekenhuis werkelijk een eldorado ge noemd kan worden. Wij zijn er van geschrokken. Wij gevoelden ons als iemand die jaren lang naast een bommenfabriek gewoond heeft zonder ooit te hebben begrepen in welke gevaarlijke omgeving hij verkeerd heeft. Was er daar werkelijk in onze onmiddellij ke nabijheid een gebouw waarin zieken en lijdenden aan onvoldoende verzorging en be handeling bloot staan? Was hier werkelijk een ziekenhuis, dat dien naam allerminst verdiende, omdat het zoo verwaarloosd en zoo uit den tijd was, dat het hoe eer hoe liever gesloopt moest wor den En was deze kwestie zoo dringend, dat onze op hooge lasten zittende gemeente zoo spoedig mogelijk een millioen voor den bouw van een moderne inrichting moet votce- ren, mi millioen, waarvan de dekking toch weer uit de beurzen der belastingbetalende burgers zal moeten komen? Wij zijn eens met den heer M. Preijer, den voorzitter van regenten van het ziekenhuis, op stap gegaan en wij hebben deze gemeen telijke inrichting eens aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. Inderdaad, wie het stads-ziekenhuis van buiten ziet, krijgt daarvan geen verheffenden indruk, maar bij een ziekenhuis komt het er minder op aan hoe het er van buiten dan wel hoe het er van binnen uiiziet. En dan kunnen wij hier als resultaat van onzen inspectietocht onomwonden mededee- len, dat een bezoek aan het stads-ziekenhuis een buitengewoon gunstigen indruk achter laat. Wij weten wel, dat dit ziekenhuis niet mo dern is, wij weten wel. dat verschillende ver beteringen noodzakelijk zijn, maar wij ver- oordeelen ten sterkste een eenzijdige beschou wing als door den heer Westerhof in den Raad gehouden ia. En dit wel om deze reden, lat de heer Westerhof de gebreken van dit ziekenhuis door een vergrootglas heeft bekeken en zijn oogen zoo stijf mogelijk gesloten hield zoo dra het op bezichtiging en waardeering aan kwam van het vele goede en verdienstelijke, dat men toch ook in djt ziekenhuis in zoo ruime mate kan constateeren. Het stads-ziekenhuis geeft, wanneer men het binnentreedt, een indruk van frischheid en reinheid. De gangen hebben terrazzo-vloeren met ronde hoeken, de zalen zijn ruim en hoog en de vloeren daarvan zijn van aan elkander sluitend Amerikaansch grenen en rusten op een beton-bouw. Bij de wandeling door het gebouw treft men overal kranen voor koud en war.n water aan en het ziekenhuis is geheel electrisdi ver licht er is een kraamkamer met twee bedden, twee keurig aangekleede wiegjes en een cou- veuze. Daarnaast is de interne-vrouwenzaal, waaraan een badkamer met porceleinen bad grenst. De heelkundige vrouwenzaal is buitenge woon ruim en hoog, zij maakt een irisschen, {linken indruk, evenals de interne- en heel kundige mannenzaal. Er is een keurige verbandkamcr en de ope ratiekamer voldoet geheel aan de behoefte van den daarin werkzamen heelkundige. Een groote kroon met talrijke lichtpunten werpt haar licht op de operatietafel en er zijn inrichtingen, waar door een eenvoudigen voetdruk warm of koud water uit de kranen komt en door een anderen voetdruk het water weer wegloopt, zoodat de chirurg de kranen met de handen niet behoeft aan te raken. Deze operatiekamer wordt goed verwarmd en zij heeft kasten vol kostbare chirurgische instrumenten, die in een aangrenzend ver trekje in een steriliseerketel volkomen steriel gemaakt kunnen worden. Er is een kamer met dikke muren voor ze nuwpatiënten en een krankzinnigencel, die aan alle zijden met matrassen bekleed is, zoo dat een daarin vertoevende patiënt geen let sel kan oploopén. Het stads-ziekenhuis heeft een veertiental verpleegsters, die elk een frisch kamertje heb ben, dat zij naar eigen goeddunken mogen inrichten. De verpleegsters hebben een gezellige ge meenschappelijke zitkamer, waarin o. a een piano een plaatsje heeft, en de particuliere vertrekken der directrice, welke deze naar ei gen inzicht en met eigen middelen meubileer de, getuigen van buitengewonen smaak en kunstzin. De regenten hebben een ruime, fraai betim merde regentenkamer met Duitschen haard en "ouderwetsche schoorsteenbeschildering. Bovendien heeft het gebouw een flinke keuken en kelder en biedt de ruime tuin, waarin thans de barak geplaatst is, den aan- sterkenden patiënten een heerlijk buitenzitje. Er is een laboratorium voor dr. Wicherink, die de interne zieken en een eigen Rönt- gen-installatie van dr. Dirken, die de patiën ten der heelkundige afdeeling behandelt. Naar ons van verschillende zijden verze kerd werd, laten behandeling, voeding en ver pleging der patiënten niets te wenschen over. De zorgzame directrice laat over alles haar waakzaam oog gaan en de zusters zor gen er fel voor, dat aan hare bevelen in alle opzichten voldaan wordt. Aan haar hebben wij de grieven van den heer Westerhof inzake het dragen der ge- stichtskleeren en het niet afzonderen der ster venden overgebracht en zij heeft de door haar getroffen maatregelen in alle opzichten kunnen verdedigen. Het is geen straf de kleeren van het huis te moeten dragen, want die kleeren zijn blank en helder en wie de patiënten in hun frissche pakies in de hagelwitte bedden ziet liggen, komt zelfs niet op de gedachte dat hier van eenig gedwongen dragen van gestichtsklce- ren sprake kan zijn. f 'et stads-zickbnhuis verpleegt ook de al- leramsten en het is. begrijpelijk, dat de klee ren, die zij bij hun opname medebrengen, in de meeste gevallen totaal onbruikbaar zijn. Deze patiënten moeten op hun bed de klee ren van het ziekenhuis gebruiken en de on dervinding heeft geleerd, dat het maken van uitzonderingen tot jalouzie en ontevreden heid onder de licht-geraakte patiënten aanlei ding geeft, waardoor streng de hand aan de bepaling gehouden wordt, dat er, wat het dragen der ziekenhuiskleeren betreft, geen uitzonderingen meer gemaakt mogen wor den. Het bed der stervenden wordt met een scheim aan het gezicht der andere patiënten onttrokken. Zeker, er is een reserve-zaal, die voor alle mogelijke doeleinden gebruikt kan wor den en waarin het niet moeilijk zou zijn de stervenden af te zonderen Maar ook hier heeft de ondervinding weer eleerd, dat het beter is uitzonderingen aargelaten de patiënten die niet meer te redden zijn, in hun eigen bed en in hun ei gen omgeving te laten. Niets werkt deprimeerender op den zieke wien door de directrice tot 't laatste oogen- blik moed ingesproken wordt dan dat zijn onherroepelijk vonnis hem door overbren ging naar de zaal der ten doode opgeschreve- nen wordt aangekondigd; Dat alles is het goede, dat ongetwijfeld in dit ziekenhuis te waardeeren valt, maar waar van de sociaal-democraten in hun ijver om de gemeente thans met een millioen voor bouwkosten te belasten, bij hun bezoek aan het ziekenhuis niets hebben gezien of beter gezegd niets hebben willen zien. Wie een zaak als deze slechts van één kant bekijkt, maaki zich aan overdrijving en on juiste voorlichting schuldig. Öok wij moeten dus de kwestie van beide kanten bekijken. Wij hebben niet nagelaten op het goede en te waardeerene in het na gebruikte stads-zie kenhuis te wijzen. Laten wij in een volgend artikel eens na gaan in hoeverre uitbreiding of verbetering van het thans bestaande noodzakelijk geoor deeld wordt. Mag men de telegrammen uit Londen ge looven, dan hebben de bolsjewiki de laatste dagen heel wat tegenslagen te boeken en zich eigenlijk nergens meer staande kunnen Hou den. Nu de Engelsche troepen van het Archan gel- en Moermanfront vertrokken zijn, bleven de Russische troepen den toestand volkomen meester. De bolsjewiki moeten verrast zijn en er is alle reden om te gelooven aan de berichten over het heerschen van wanorde en verwar ring te St. Petersburg. In het Zuiden zetten Denikin's troepen hun op mars ch voort. Zooals bekend heeft de generaal Ere! ge nomen en het blijkt wel dat de oorlogsverkla ring der Oekrainers hem niet belet heeft de bolsjewiki opnieuw een geduchte nederlaag toe te brengen. Engeland steunt zijn strijdmacht door het toezenden van modern oorlogstuig, waarvan hij blijkbaar een beter gebruik weet te ma ken dan zijn voorganger generaal Koltsjak. Denikin bedreigt Moskou en de West Rus sen doen het St Petersburg, zoodat het niet moeilijk te voorspellen is, dat de heeren bols jewisten op hun laatste beenen loopen. Generaal Denikin strijdt niet alleen tegen de bolsjewiki, maar ook tegen nationalisten en democraten en wanneer hij overwint, zal na den val der bolsjewiki een reactie volgen, die niet van blijvenden aard kan zijn. En die toch evenmin als het bewind der sovjet-regeering de sympathie van de Entente kan hebben. Hevig zijn de gevechten om Riga. De Letten deden krachtige aanvallen en bijzonder hevig waren de gevechten op de Dunaburg, waar de Letten door de ijzeren divisie teruggeworpen werden. Te Kais en op de Dunabrug liggen meer dan 200 dooden en vele strijdenden werden in de Duna gejaagd. Een vijftal oorlogsschepen openden het vuur op de Dunamonding, waarbij zij de Let- landsche vlag heschen Des avonds landden Letlandsche troepen bij Donamüde en Bol- dera en sloegen een daar staande Russisch regiment terug. Hoog laait de vlam van den oorlogsfakkel in het Oosten van het naar vrede snakkende Europa. Met de Berlijnsche stakingen gaat het nog niet naar wensch. De rijksminister van Arbeid heeft een nieuw bemiddelingsvoorstel gedaan, dat aanleiding tot onderhandelingen zat geven. Uit het rapport van de commissie over den stakingstoestand blijkt, dat de rijksweer baarheid een arbeidsbureau voor werkwilli gen heeft ingericht, waardoor reeds verschei dene arbeiders plaatsing gevonden hebben. Maar de arbeidswilligen weigerden het werk aan te nemen toen hun door de stakers de redenen die tot de staking geleid hadden, uiteengezet werden. Toch blijkt het wel, dat de toestand begint op te klaren. De metaalarbeiders hebben zich bereid ver klaard onderhandelingen aan te knoopen. Gisteren verklaarde de Rijkswcerminister Noske in een proclamatie, dat strenge maat regelen zullen genomen worden tegen de sta kers, die in de bedrijven voor de volksge zondheid het werk hebben neergelegd. In de voorsteden van Berlijn ondervinden de inwoners groote moeilijkheden, tengevol ge van de sympathiestaking der stokers en machinisten. Verscheidene voorsteden, waar onder Lichtenberg, Neu-Coln en Romels- burg, zijn zonder verlichting, daar de arbei ders aan dc gas- en electritcitswerken staken. Eenige bladen, die niet konden verschijnen, zijn weer uitgekomen. Hopelijk zal Berlijn de laatste stakings ziekte spoedig te boven zijn gekomen. DE SAGE VAN KONING MIDAS. Zeer beJceno is de oude Grieksche sage van koning Midas, die ezelsooren had en in :-- handen alles tot goud werd. Een GrLkscne hoogleeraar, Syoronos, heeft thans .een diep gaande studie betreffende deze legende ge maakt en is tot de conclusie gekomen, 'dat Midas een Aziatisch tyran, in de 8ste of 7de eeuw voor Christus over Phrvgie (Klein-Azië) regeerde. Dit Phrygië was zeer rijk aan edele meta len., maar koning Midaa, die nieit voor niets met ezelsooren voorgesteld wordt, had1 niet het flauwste begrip, dat diit goud en zilver een zekere waarde vertegenwoordigde. Een Grieksch vrouw. Hennodite genaamd, maak te Midas er op afcenit, dat dit goud! in mun ten gesfiagen kon worden en zoo zijn dé eer ste munten waarschijnlijk afkomstig uit Klein Azië. 80.000 ECHTSCHEIDINGEN. Te Weenen zijn op het oogenblik 80.000 aanvragen tot echtscheiding 'aanhangigMen berekent, dat vóór dat het jaar ten einde is, de aanvragen wel tot 100,000 gestegen zullen zijn. Het feit geeft te denken. Maar wat nog meer te denken geeft, is de omstandigheid, dat verreweg de meeste van deze aanvragen zijn gedaan door echtgenooten die niet door den oorlog gescheiden zijn geweest. EEN CHINEI HE KRANT TE PARIJS. WEER IN GEBRUIK NEMEN VAN OUDE MIJNSCHACHTEN. In de Deutsche Allg. Ztg. noemt dr. Ernst Thieme niets symptomatischer voor den ko- lenood dan het feit, dat men zijn toevlucht neemt tot' een middel, dat in normale tijden nooit zou zijn toegepast: het weer in exploi tatie nemen van oude mijnschachten, stilge legd wegens onvoldoende rentabiliteit. Thans echter is het gebrek aan kolen zoo nijpend, dat i lere meer geproduceerde ton kolen, on verschillig of de ontginning loonend is dan wel niet, uit staathuishoudkundig oogpunt met vreugde moet worden begroet. Tot dusver heeft men de reeds lang rusten de kolenmijnen bij den middenloop van de Roer weer in exploitatie genomen en voorts een aantal bruinkoolgroeven in het Midden- Duitsche bruinkolengebied. Ook hebben ver schillende gemeenten de hand aan den pi. geslagen. De gemeenteraad van Darmstad bijvoorbeeld stond 700.000 Mark toe voor het in gemeentelijke exploitatie nemen van de bruinkoolgroeve „Prinz von Hessen" bij Mes- sel; de stad Herford kocht te zamen met de stad Bielefeld de in 1884 stilgelegde mijn „Friedrich Wilhelms Glück" bij Kirchdorn- berg. En dit zijn niet de eenige gevallen, waarin gemeenten mijnexploitanten zijn ge worden. Nog talrijker zijn de plannen, die nog in de lucht hangen, zooals dat van de stad Frankfort. Wij hebben hier, besluit de schrijver, tevens weer een bewijs van de ge stadig toenemende hoeveelheid werkzaamhe den van een modern gemeentebestuur. VROUWEN IN ZAKEN. Een Engelsch blad vestigt er de aandacht: op, dat vrouwen zich steeds meer gaan inte rs. en voor zaken. Te Londen ziet mien dan ook al veel uithangborden, die instede van hetand Son", het gecmancipeerde „and daugther" vermeiden. Veelal zijn het mode- f levensmiddelenzakcn.. Doch ook op ander gebied begint de zakenvrouw zich baan te breken. Ook hier zal de oorlog veel invloed gehad hebben. HOE OUD WORDT HET WILD? Met behulp van bepaalde merkteekens is het mogelijk vrij juist den. leeftijd van diver se wildsoorten te bepalen. Volgens het Duit- sche jagersblad „St. Hubertus" worden, roof vogels al zeer oud, arenden en raven bereiken een leeftijd van 70 jaar, terwijl wilde eenden ongeveer 20 jaar worden. Fasanten en patrij zen daarentegen sterven meest op 6 a 10-ja- rigen leeftijd., hazen worden 8 a 12 jaar. Herten van 50 jaar zijn volstrekt geen zeld zaamheid, wolven en beren daarentegen worden niet ouder dan 15 a 20 jaar. Over heit algemeen worden de dieren in gevangen staat veel ouder dan in de vrije natuur en sterven de wijfjes eerder dan de mannelijke dieren. NOORSCHE TAAL EN LETTERKUNDE. De onlangs te 's-Gravenhade overleden heer Th. Stang, oud-directeur der 's-Graven- haaigsche waterleiding, was een Noor, die tot in 't laatst van- U'n leven, belang is blijven stellen in zijn vaderland en de Noorsdie let- ttrkundb. Bij zijn overlijden heeft de heer Stang zijn verzameling van goede Noorsdie wenken vermaakt aan dé Scandinavische bi bliotheek, Lange Voorhout te 's-Gravenhage, en daardoor ieder Nederlander die belang sielt' in de Noorsche taal en letterkunde, de gelegenheid geboden, daarvan te genieten. WEENEN RATIFICEERT. De Volksvertegenwoordiging zoo wordt uit Weenen gemeld, heeft met algemeene stemmen dc ratificatie van het vredesverdrag van. Sit. Gormain goedgekeurd. Er zal aan de geallieerden een verzoek worden gericht om onmiddélliijk de terugzending van de Oosten- rijksche krijgsgevangenen ter hand te nemen. ST. RAPHAëL. Men deelt ons mede van het hoofdbestuur van den Ned. R.-K. Bond van. Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphael: Naar aan leiding van de geruchten, als zou de staking bij dé Zuiidi-Nederl.and:sdie stoomtram min der guinétig staan voor het personeel, kunnen wij mededeelen., dat het personeel nog vast aaneengesloten achter het hoofdbestuur staat en. er niet aan denkt, trots alle pogingen ook minder reëele van de Directie om weer aan het werk te gaan, de staking op te hef fen, dan op advies van het hoofdbestuur. Zoowel, van de zijde der betrokken gemeente als van de Kamer van Koophandel te Roo sendaal is bemiddeling aangeboden en door het personeel aanvaard. NIEUWE ONLUSTEN? Telelur. lledHCtie SS. Directeur: H KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. Dezer dagen is volgens ,L'Avenir" in de Fr arische hoofdstad een Ohineesche krant verschenen. Een inboorling van het Hemel- sche Rijk achtte 'het noodzakelijk, dat de 80.000 Chineezen, in Frankrijk verblijf hou den, een eigen weekblad' hebben.' Geen Eu- ropeesóhe drukkerij was echter in het 'bezit der Ohineesche letterteekens, zoodat de in houd van het blad' eerst v rdt neergeschre ven, vervolgens gefotografeerd en in cliché gebracht. Niettegenstaande dit vrij dure pro cédé, kost een exemplaar slechts 10 centimes. Het weekblad heeft een oplaag van 10.000 exemplaren. EEN AMER1KAAXSC7T SENSATIEFILM. De Nieuw-Yorksche bladen kondigen een succes-film aan, die alles, op bioscoop-gebied tot dusverre geleverd, zal overtreffen. Deze film stelt niets anders dan het scheppings verhaal voor en heeft zich zooveel: mogelijk aan de Bijbelsdhe volgorde gehouden, echter zonder verwaarloozing der wetenschappelijke theorieën. Deskundigen op ieder gebied, pro fessoren in de natuurwetenschappen enz. hebben hiertoe medegewerkt. KUSSEN ONZEDELIJK? In Japan is het kussen in het openbaar verboden en ook in de Japnsche films ver mijdt men dit Europeesch euvel en de cen suur verwijderd onverbiddelijk dergelijke aanstoot gevende tafereelen. Ook in Ame rika is men op dit punt van een zeld zame preutschheid. Zoo werd onlangs een student der Yal'e-universiteit met 14 dagen gevangenis gestraft, omdat hij zijn meisje in het publiek een zoen gegeven had). Men be schouwt dit in Yankee-land als zedekwetsen'd'. Zou 'het- daar .soms zijn als het oud-Holïand'- sche spreekwoord zegt: „Wijs bij de lui en mal in een hoekje 1" Velen gelooven zoo seint het H. N. uit Parijs dat de georganiseerde onlusten te Brest zich op groofer schaal zullen herhalen. De regeering noemt de onlusten georganiseerd, maar het schijnt weinig twijfelachtig, dat re» volutie de bedoeling er van is. Een der bolsje» wistische leiders liet zich in dien zin uit. LUCHTVAARTCONVENTIE. De internationale luchtvaartconventie, wel» ke Dinsdag te Parijs is onderteekend, is een groote stap vooruit in de regeling van het luchtverkeer. Zij onderwerpt dit verkeer aan wetten overeenkomstig die welke ter zee gel» den. Alle vliegtuigen moeten een nationaal kenteeken dragen. De bestuurders moeten in registers worden ingeschreven. Luchtschepen moeten 's nachts een rood licht aan bakboord en een groen licht aan stuurboord voeren. Zij moeten elkander rechts passeeren en een luehtomnibus die 12 of meer passagiers ver»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1