DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Ho. M7 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 MAANDAG 20 OCTOBER. Het afscheid van Burgemeester; jKipping. B n i f111 a i id s c h o v er zi cM Qd nummer bestaat uit 3 bladen. Abonnementsprijs bl] vooruitbetaling per 3 maanden I 2,00, franco per post 1 2,50. Bew!|snummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek. en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr, 3. Redactfe Nr. 33. Directeur: G. H KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. Nog maar weinige dagen scheiden ons van den datum dat onze burgemeester ons gaat verlaten. Op 28 October a.s. za' de heer Ripping voor de laatste maal een vergadering van den gemeenteraad presideeren en den eersten November daaraanvolgende zal hij geen bur gemeester van Alkmaar meer zijn. Dan zal hij zoeken en naar wij hopen ook vinden, de welverdiende rust na een leven van ingespannen arbeid, van arbeid die de gemeenschap is ten goede gekomen en waar van de stad onzer inwoning in zoo ruime mate heeft mogen profitecren. In de jaren, dat burgemeester Ripping aan het hoofd onzer gemeente stond, is Alkmaar een groote schrede op den weg van welvaart en ontwikkeling vooruit gegaan. Natuurlijk heeft ook onze gemeente gele den onder den druk der tijdsomstandigheden en voornamelijk in de laatste jaren, nu de salarissen van gemeente-ambtenaren en -werklieden een ongekende hoogte bereikten, nu talrijke crisismaatregelen buitengewone bedragen eischten, heeft men ook'in Alkmaar een hoogere gemeentelijke belasting dan eenig jaar tevoren moeten heffen. Maar het getuigt van groote kortzichtig heid daarvoor den burgemeester of het col lege van Burgemeester en Wethouders ver antwoordelijk te stellen. Het is begrijpelijk, dat de Raad slechts die gelden gevoteerd neeft waarvan men de uit gave in het belang der gemeente noodzakelijk achtte en het is eveneens begrijpelijk, dat Alk maar geen uitzondering maakt en dat in e 1- k e gemeente de aanslag in den Hoofdelijken Omslag dit jaar een ongekende hoogte be reikt heeft. Hoevele gemeenten zijn er niet, die geen uitweg meer zagen en voor een tekort staan, waarvoor met eigen middelen geen dekking meer te vinden is! Ook Alkmaar, wij geven het gaarne toe, maakt moeilijke jaren door, ook onze ge meente ontkomt niet aan den druk der tijden, maar financieele specialisten hebben de stel lige verzekering gegeven, dat Alkmaar zich spoedig van den thans ondervonden tegen slag zal herstellen en dat or voor de stad on zer inwoning tot dusverre geen gevaar voor een financieele débücle bestaat. En dit mogen wij thans wel constateeren, dat Burgemeester en Wethouders, die zich ten slotte bij 's Raads beslissingen hebben neer te leggen, in hun voorstellen betreffende gemeentelijke uitgaven, nimmer de draag kracht der gemeente voorbij gezien hebben. En in het bijzonder mogen wij dat van on zen burgemeester getuigen, van het hoofd onzer gemeente, die telkens weer voor de ui terst moeilijke tak gesteld werd, den financi- eelen nood zijner ambtenaren of van hei. minst kapitaalkrachtige deel der ingezetenen te lenigen, zonder daarbij door een te diepe greep in de gemeentelijke schatkist de stad onzer inwoning voor een niet meer te dekken tekort te stellen. De taak van den burgemeester is vooral de laatste jaren buitengewoon moeilijk geweest en wie bedenkt, dat de heer Ripping er niet van hield zijn arbeid aan anderen over te dragen, maar zelf aanpakte en werkte zoo veel in zijn vermogen was, zal begrijpen, dat aan geest en lichaam buitengewoon hooge eischen gesteld werden. En ondanks zijn drukke bezigheden in het belang der gemeenschap, vond de heer Rip ping steeds nog gelegenheid de zeer velen te woord te staan die hem als het hoofd der gemeente kwamen consulteeren. Wie zijner ambtenaren of ingezetenen zich ook tot hem wendden, steeds vonden zij een willig oor, steeds vonden zij den burgemees ter bereid te helpen en te steunen waar zijn hulp of steun verlichting konden brengen. Ook voor de armen is burgemeester Rip ping steeds vol zorg en toewijding geweest en in menige duistere woning hebben, dank zij zijn medewerking, de zonnestraaltjes van het geluk opnieuw hun weg gevonden. E)e burgemeester heeft als eere-voorzitter of beschermheer van talrijke vereenigingen zijn belangstelling in haar streven getoond. Geen gebeurtenis van eenig belang of burge meester Ripping was tegenwoordig en schetste op de hem eigene duidelijke en har telijke wijze de verdiensten der jubileerenden. wie de vergaderingen van den gemeente raad geregeld bijwoonde, weet hoe de bur gemeester zich door en door in de te behan delen vraagstukken had ingewerkt, hoe hij volkomen van alle détails op de hoogte bleek en hoeveel tact hij steeds toonde wanneer de besprekingen door uit den band springende raadsleden in het verkeerde spoor dreigden te geraken. Wij weten niet welke burgemeester Alk maar nu krijgen zal, maar wij weten wèl, welke burgemeester er nu van ons heen gaat. Wij weten, dat hij Alkmaar lief heeft ge had met zijn geheele hart, dat het zijn streven is geweest een vader voor zijn gemeentenaren te zijn. Wij weten, dat hij gewerkt heeft zoolang het dag was en dat hij, ondanks zijn leeftijd, er nog niet aan zou denken zijn taak aan an deren over te dragen, wanneer zijn gezond heid dit niet dringend noodzakelijk maakte Wil de heer Ripping, aan de zijde zijner trouwe gade, wier gemis ook in breéden ring gevoeld zal worden, nog een ruatigen levensavond hebben, wil hij nog profitecren van wat het leven hem op zijn jaren nog bieden kan, dan is het neerleggen van zijn arbeid noodzakelijk. De medicus heeft het als zijn meening uit gesproken en de burgemeester, die maar al te zeer gevoelt, dat zijn taak hem te zwaar wordt, heeft begrepen, dat hij noodgedwon gen die taak aan een opvolger zal moeten overdragen. Maar in onze herinnering zal blijven wat hij in de lange jaren van zijn burgemeester schap voor Alkmaar geweest is en wij zullen hem blijven gedenken als den ijverigen, arbeid zamen, voor ieder toegankelijken en in alles belang stellenden burgervader, wiens naam in het boek van Alkmaar's geschiedenis mot gulden, letteren zal geschreven worden. Het was cp een stormachtigen avond van de vorige week, dat een achttal ingezetenen, waaronder het bestuur van „Alcmaria", on der voorzitterschap van mr. j. P. Bosman, te zamen kwamen om de vraag onder de oogen te zien hoe men den scheidenden burgemees ter bij zijn heengaan het best de sympathie en dank der burgerij voor zijn werken en stre ven zou kunnen kenbaar maken. Men kwam toen tot het plan de hulp van de besturen van alle plaatselijke vereenigin gen in te roepen, ten einde zoo spoedig mo gelijk van de medewerking van de geheele burgerij bij het aanbieden van een huldeblijk verzekerd te kunnen zijn. Reeds den volgenden dag werden de op roepingen verzonden en Zaterdagavond werd in de Harmonie een bijeenkomst gehouden, waarin afgevaardigden van vereenigingen uit alle kringen en van elke geloofsovertui ging der burgerij tegenwoordig waren. Dat van een algemeene sympathie met het beoogde doel mag gesproken worden, kan wel blijken uit de volgende lijst van vereeni gingen, die een of meer afgevaardigden ter vergadering hadden gezonden. Wij vinden op de presentielijst achtereen volgens de volgende namen van Alkmaarsche vereenigingen Ontzervereeniging, Afd. Alkmaar, Toon kunst", afd. Alkmaar „Ned. Onderwijzers^ Genootschap", Economische Bond, Vrjjz.- Dem. Kiesvereeniging, Volksonderwijs, Koninkl Rederijkerskamer „Bilderdijk", Het Nut, afd. Vlkmaar Holl, Maafseh van Landbouw, Kennemer Sportclub, Kolf- club, Makelaarsvereeniging, A. V. Winke liers, Burger IJsclub, Gymn. Ver. Kracht en Vlugheid", Gymn. Ver. ,,De Halter", Kindervoeding, Alkm. IJsclub, Allan. Ex portveiling, AJkm. Roei- en Zeilvereeni- ging, Kegelclub „De Unie", R. K. Comité van Actie tegen de Revolutie. Kath. Sociale Actie, R. K. Ver. voor den Volkszang, Burgerwacht, De Hanze", R. K Metaal bewerkers, R K. Bouwverceniging „Goed Wonen". Chr. Bestuurdersbond, Chr. Handels-Kantoorbedienden, Chr. B. B. en Chr. Bouwarbeiders, Chr. Nat. Werk mansbond, R. K. Bouwvakarbeiders, R. K. Kiesvereeniging „Vrijheid en Recht", R. K. Bond van Gemeentewerklieden, R. K. Transportarbeiders „St. Bonifacius", Zangvereeniging „Nieuw Leven" met man nenkoor „Orpheus", Brandweerkorps Motorspuit No. 1R. K. Volksbond, „Ne derland en Oranje", afd. Alkmaar van den Algemeenen Bond van Politie in Neder land, Openbare Leeszaal en Boekerij, So ciëteit „De Club", afd. Alkmaar Ver. tot Steup aan Miliciens, „Solus Nemo Satis Sapit", Volksonderwijs, Moederlijke Socië teit van Weldadigheid, afd. Alkmaar Ned. Bond voor Vrouwenkiesrecht, „Plaatselij ke Belangen", Ver. Kinderkleeding, Maria- Vereeniging en Brandweer. Tevens werd schriftelijk adhaesie betuigd door het Teekengenootschap „Kunst zij ons doel", Liefdadigheid naar Vennogen en de vereeniging voor Gezinsverpleging. Ziedaar vereenigingen uit alle lagen der bevolking, vertegenwoordigende velerlei po litieke en geloofsovertuiging. En de afgevaardigden dezer vereenigingen, die Zaterdagavond onder presidium van mr, J. P. Bosman te. zamen waren, hebben al len sympathie betuigd en medewerking be loofd met het plan den scheidenden burge meester een blijk van sympathie van Aik- maar's burgerij te geven. Daarbij trad het denkbeeld op den voorgrond den burgemees ter in de laatste raadszitting, naast een klei ner persoonlijk souvenir, een album met handteekeningen aan te bieden van alle bur gers, die bijdragen tot stichting te Alkmaar van een monument b. v. in den vorm van een Rippingbank dat een blijvende herin nering aan den arbeid van dezen sympathie ken burgemeester zal zijn. Een comité werd gekozen, dat zich in sub- comité's gesplitst heeft, en de moeilijke taak op zich heeft genomen, binnen weinige dagen de voorgenomen plannen tot verwezenlijking te brengen. In dit comité, dat de geheele burgerij verte genwoordigt, werden de volgende ter ver gadering aanwezige dames en heeren be noemd: Mr. J. P. Bosman, Mr. A. P. H. de Lange, Mr. A J. M. Leesberg, Mevrouw E. H. de Lange-Tigler Wybrancfi, Mevrouw R. Prins-Vlessing. Tj. N. Adema, C. W. Keijs- per, Joh. D. Appel, L. Speet, G. van Veen, J. Bruin en D. A. Luiting, die allen hunne be noeming aannamen. Tot de niet aanwezige benoemden, die, terwijl wij dit schrijven, nog van het aanne men hunner benoeming moeten kennis geven, behooren de heeren J. F. Moena, A. M. van Deventer, Kapelaan B. H. C. Mosman, W. van Vuure en D. Plevier. Door het comité, dat hedennamiddng weer vergadert, is reeds nagegaan op welke wijze het vlugste en doeltreffendste de handteeke ningen en gelden verzameld en de plannen verder uitgewerkt kunnen worden. Alle ingezeteneu, niemand uitgezonderd, zullen in de gelegenheid gesteld worden hun penningske voor het huldeblijk aan den burgemeeser bij te dragen. Wij zijn er van overtuigd, dat het totaal bedrag en bovenal het aantal handteekenin gen zullen bewijzen, dat het thans gestichte „Comité uit de Alkmaarsche burgerij tot huidiging van den scheidenden burgemees ter" in zijn hoog gespannen verwachtingen niet teleurgesteld wordt. Langzamerhand worden in Rusland kal mere gevoelens wakker Volgens sommige berichten omdat de Bolsjewisten den oorlog moe zijn en de discipline verdwijnt. Lenin heeft wederom een vredesaanbod aan de groote mogendheden gedaan wat al wijst op kentering. De aanvoerders van het bolsjewis tische leger zijn tot de overtuiging gekomen, dat het sovjetbewind niet meer te houden is en zij doen pogingen om in aanraking te ko men met anti-bolsjewistische gezinde krin gen, om door mede te werken aan den val der sovjetregeering, hun eigen positie te red den. Te Petersburg heeft zich een delegatie van arbeiders naar generaal Yoedenitsj begeven, welke de hoop heeft uitgedrukt, dat de stad' niet gebombardeerd zal worden. Hulp tegen de bolsjewiki werd toegezegd. latere berich ten melden de overwinning van Yoedenitsj. Zijne troepen zijn door Peterhas en Stribelua getrokken hebben Petrogad bereikt en zijn in de buitenwijken in hevige straatgevechten gewikkeld. De kust van ae Finsche Golf is geheel van bolsjewiki gezuiverd. Ook in Moskou is de toestand zeer gespan nen. Men rekent op een spoedigen val van Lenin. Denikin heeft 'den Bolsjewisten een neder laag toegebracht in ('f buurt van Tsaritsine. In 't algemeen is ui telegrammen op te ma ken, dat de toestand Van Lenin en, zijne aan hangers meer en mee"' critiek wordt, zoodat wellicht een andere tijd voor Rusland zal aanbreken. In vele kringen zullen de komen de dagen in ademlooze spanning worden te gemoet gezien, niet alleen in het land zejf, doch door de geheele wereld. In Oostenrijk wordt door de tegenwoordi ge regeering in een overeenkomst, geteekend namens de dir. socialen cn soc.-democraten, cler bevolking tal van srhoone beloften ge daan, oa herziening der staatsambtenaren, wedden, prijsverlaging van de artikelen van dagelijks gebruik, hervorming van onderwijs, enz. Evenwel tevens bepalingen als volgt: heffing in eens op het vennogen, stabilisee ring van de voluta, verhooging van belastin gen Als de tegenwoordige regeering er in mocht slagen slechts een klein gedeelte van dit programma te verwezelijken, dan zal mis schien Oostenrijk eindelijk een minder zorge lijke komst tegemoet gaan, dan in de laatste jaren het geval is geweest. Zoolang echter nog, gelijktijdig met deze beloften ons tele grammen bereiken, waarin gesproken wordt van „De ondergang van Weenen, waarbij honderdduizenden met den dood worden be dreigt. Slechts de Vereenigde Staten kunnen nog redding brengen, door eigen kracht kun nen wij deze inzinking niet meer afweren" zoolang berichten in dezen krant ons nog tel kens in de ooren klinken, zien wij eenigszins septisch neer op alléén schoonklinkende be loften. Moge spoedig woorden in daden wor den omgezet. Stakingen zijn in dezen woeiigen tijd nog steeds aan de orde van den dag. In Berlijn is een tramstaking dreigend, in Brussel reeds uitgebroken met al gevolgen van dien. Op gelost is dit conflict nog n.et; de Brussela ren zullen nog eenige malen te voet moeten gaan naar hun werk of een ander artikel re- quireeren. Naar men hoopt zal de metaalbewerkers staking te Berlijn heden eindigen. Knitcnliuid. VLIEGTUIG NEERGESCHOTEN. Uit Kr at au wordt geseindDe Polen heb ben een groot Duitsoh vliegtuig, op weg naar de Oekrajine met eenige millioenen te Ber lijn 'gedrukte Oekrajiensche banknoten neer geschoten. Van de inzittenden, onder wie een Duitsch officier, werden drie personen ge dood' en twee zwaar gewond'. SLACHTOFFERS DER RADEN- RE GEE RING. De eerste hulpdienst te Boedapest consta teert in een statistische opgave dat geduren de de 131 dagen van de heerschappij der com munisten 281 zelfmoorden te Boedapest plaats hadden, gevolg van de proclamatie der rad'endictetuur en de daarmede gepaard gaande ruïneerende nawerkingen voor het vermogensbezit. HUIZEN TEKORT. In Engeland, evenals bij ons, is er een te kort aan huizen. In een lezing voor de So ciety of Architects heeft Sir Ruthen uitge rekend', dat in de eerste vijf jaren, ten minste een milioen huizen zullen gebouwd moeten worden om dit tekort te dekken. Een zeer érnstig onderzoek heeft bewezen, dat meer dén 7.000.000 per«onen op dit oogenblik vol strekt onvoldoende zijn gehuisvest. Het is onmogelijk om in dit tekort te 'voorzien, wanneer men steenen huizen blijft bouwen. Zelfs wanneer de productie van steenen met 250 pet. verhoogd werd, zouden er nog 15 4 20 jaren moeten heen gaan, al vorens men eenigszins bijgewerkt zou zijn. Het is onmogelijk zoo lang te wachten. Daarom is het volstrekt noodig, dat men voortaan in hout gaat werken. Men krijgt de huizen dan vlugger en veel goedkoopet. AAN! DE WESTGRENS. De Duitsche pers bevat berichten over een scherping van de verhouding aan de weste lijke grens. In de door de Belgen bezette ge bieden dreigt een stakingsbeweging. In tal rijke protestvergaderingen namen de arbei ders stelling tegen het brutale optreden der Belgische troepen. Te Krefeld werden arbei ders opnieuw door kolfsiooten mishandeld, ondanks de verzekering van den comman dant, dat hij aan overtredingen een eind zou maken. De arbeiders weiger® het werk te hervatten, indien niet aan de eischen ia vol daan: vrij verkeer met het andere deel van Duitsehland, betere levensmiddelenverzor ging, lamleggen van den! sluikhandel. De spoorwegabeiders op den Linker-Rijnoever zijn geneigd tot een proteststaking. Ook in verschillende groote bedreven dreigt om de zelfde redenen een staking. De Rijnschepen dreigen met stillegging van den vaart. De Rijnscheepvaart is voor de geallieerden van het grootste belang in verband met de kolen- voorziening. SCHEPEN VASTGEVROREN. Do „TinW-correspondent t© Toronto meldt, dat vier stoomschepen in de Yakon- rivier vastgevroren zijn. Er, zijn driehonderd passagiers, onder wie veel vrouwen en kinde ren, aan boord, die hout hakken om de op stoom te honden. Slechts verandering van weer zou den booten in staat stellen, vrij te komen, IN LOTHARINGEN, Het aantal stakers in de metaalindustrie in Lotharingen wordt geschat op 35.000. De sta king is alleen te wijten aan looneischen, waartegenover de Fransche regeering tot nu toe nog een weigere houding aanneemt. De arbeiders bij het gas- en electriciteitsbedrijf te Metz hebben rich bij de staking aangeslo ten. Metz zit sedert vier dagen zonder wa- toe nog 'n weigerende houding aanneemt. De tegen de stakers 'militair op. Het is reeds tot heftige botsingen geko men. In Diedenko werd een stakers verga de- ring door cavalerie uit elkander gejaagd, waarbij talrijke stakers zwaar werden ge wond. Ook de werklieden bij het gasbedrijf te Muhlhausen hebben de loonstaking ge proclameerd, DE SCHULDIGEN AAN DEN OORLOG. De Weensche Mittagpost meldt, dat de Bulgaarsche boerenpartij besloten heeft aan dé dobranje een voorstel te doen den vroe- geren Tsaar Ferdinand, den minister-presi dent Radoslawow en Malinow voor een steatsgerechtshof te brengen. Do Bulgaarsche regeering zou Duitsehland om uitlevering van dt vroegeren Tsaar ver zocht hebben en tot verbeurdverklaring van zijn goederen besluiten. STAKING UITGEBROKEN. Op Nordstern in het Worm-district is een staking uitgebroken, omdat de Nederland- sche arbeiders van 1 November af, een gul den wenschten uitbetaald te krijgen, tegen Mark 2.80, in plaats van Mark 2.10, zoals tot nu toe geschiedde. Oo de conferentie ver klaarde de directie dat zij .-..j wille van de Nederlandsche arbeiders haar bedrijf niet konden ruineeren. Wie binnen drie dagen het werk niet hervat, wordt ontslagen. Elke Ne derlandsche arbeider kost 90 Mark per dienst. De staking brak uit over het boofd der lei ders heen door toedoen van enkele radicale socialisten en over het Duitsche Verbond der Sociaal-Democraten, die hervatting van den arbeid adviseerden. Daarop namen dé radi cale Nederlanders de leiding in handen, waarvan het gevolg was, dat de Duitschers hun organisatie in massa's den rug toekeer den en zich bij de Nederlandsche radicale elementen aansloten. ,,N. v. d. D." DE TOESTAND' VAN WILSON. Wilson bracht een rustigen nacht door en gevoelde zich gisterochtend goed. De toe stand der nieren houdt de beterschap tegen en is de oorzaak der vroegere stoornissen. De president steldé groot belang in het feit, dat het amenedement betreffende Shantoeng was verworpen. DE NOOD IN WEENEN. In de Zaterdag gehouden zitting van den gemeenteraad hebben de sociaal-democrati sche leden een dringend' voorstel gedaan, dat de gemeente Weenen zich onverwijld' zal wenden tot de bevolking en het parlement der Verenigde Staten van Amerika met een be roep waarin de bijna'1 onvermijdelijke ca tastrofe wordt geschetst, welke Weenen be dreigt eri' waarin dringend om hulp wordt ge vraagd. Het voorstel werd aangenomen. De burgemeester verklaarde dat hij reeds maat regelen had genomen om dien oproep in Amerika te verspre'den. De gemeenteraad! van Weenen maakt be kend dat de stad voor een onafwendbare ca tastrophe staat. Indien er niet onmiddellijk hulp wordt geboden, worden pl.m. 100.000 zielen met den dood bedreigd. De gemeente raad besloot eenparig een oproep te richten aan de bevolking en aan het Amerikaansche parlement met de bede ten spoedigste hulp te willen verleenen. DE MONARCHISTISCHE BEWEGING. Thans kan reeds worden medegedeeld, dat de monarchistische 'beweging in Hongarije zoo sterk is, dat waarschijnlijk de meerder heid van dé Nationale Vergadering zich voor het koningschap zal verklaren. Zeer waar schijnlijk zal, zoolang, nog geen keuze is ge vallen, een staatsraad dé opperste leiding -in handen nemen. VOOR LEEGE STOELEN EN BANKEN. In de Zaterdag gehouden zitting der Na tionale Vergadering nam tijdens de beraad slaging over de begrooting van het ministe rie van arbeid de onafhankelijke afgevaar digde, de voormalige Berlijnsche politie-pre- sident von Eichhorn, het woord. Aanstonds bij het begin zijner uiteenzetting verlieten alle afgevaardigden de zaal, met uitzondering van Eicbhom's partijgenooten. De geheele regeering bad' eveneens de zaal verlaten. Al leen de voorzitter en do secretaris bleven aanwezig. SMOKKELENDE OFFICIEREN. Te Mainz zijn zeven Fjanséhe officieren gearresteerd, onder beschuldiging van smok kelhandel met Duitsehland, Tegelijkertijd werden gearresteerd 16 Fransche en Duitsche kooplieden. De zaak is, dat die officieren, dia behoorden tot de economische sectie van het bezettingsleger, hunne positie hebben mis bruikt om doorvoerbewijzen af te geven voor goederen die niet naar Duitsehland doorge zonden mochten worden. TISZA's MOORDENAAR. De gewezen president van den Nationalen Raad, Hoek, heeft zeer categorisch ver klaard, dat graaf 'Tisza vermoord' is gewox- uen door Jozef Pogany, die onder de heer schappij der radenregeering belangrijke pos ten heeft vervuld. KORTE BERICHTEN. De Amerlkaansches missie, welke een onderzoek heeft ingesteld naar den toestand in Armenië, wordt heden te Parijs verwacht. Dé Parijsche correspondent der Nieuw- York Times meldt> dat d'Annunzio er nu op aandringt dat Fiume tot een vrijhaven zal worden .gemaakt en dat 'hij de hulp van Ole- menoeau heeft ingeroepen. De Nieuwyork Times verneemt uit Ber lijn, dat generaal Ludendorff weigert getui genis af te leggen in het onderzoek naar de verantwoordelijkheid aan den oorlog. 'De „New York Herald" verneemt uit Londen, dat d'e Sinn Feiners te Dublin, on danks de bevelen der regeering, toch hun conventie hebben gehouden. Zij herkozen dé Valera als president der Iersche republiek. Volgens een bericht uit Agram is daar een groot complot tegen kroonprins Alexan der van Servië ontdekt. Honderden personen zijn gearresteerd. Een zware ontploffing heeft in Steglitz bij Berlijn plat. -ehad. Een militaire auto ontplofte ten gevolge van het springen van een handgranaat. Van de 7 inzittenden wer den 4 man gedood', 1 zwaar en 2 licht gewond Nitti verklaarde aan een oommissie van politieke partijen in Zuid-Tirol, dat de Ita lianen van plan zijn aan dit land een ver strekkende politieke en administratieve auto- nomie te verleenen. De Zuid-Duitse he spoorwegen waren genoodzaakt, zooals dat ook in Saksen ge beurde, tengevolge van den kolennood' het treinenverkeer des Zondags stop te zetten. In Frankfurt a/Main dreigt de kolennood een catashtrophie te worden. Het gasbedrijf staat voor de noodzakelijkheid1 gas voor krachtbe- drijven stop te zetten. De Berlijnsche magistraat richtte een telegram aan den Minister' voor Economie, waarin gewezen wordt op een catastrophe in de aardappelvoorziening. Tengevolge van de transportmoeilijkheden is het niet mogelijk geweest wintervoorraden op te stapelen. De nieuwe president van de socialistis che commissie Ellenbotgen deelde mede, dat de isoeialiseering slechts tot op zekere hoogte kan worden doorgevoerd en wel alleen daar,, waar deze dringend noodzakelijk is of daar waar de industrie er zich 'bijzondér voor leent. Noske heeft een verklaring gepubli ceerd, waarin 'hij diegenen, die de hulparbei- ders bij de electrische bedrijven hinderen of lastig vallen met strenge straffen dreigt. De indertijd door de Etugelsche regeering ingestelde indnstrieele raad is met de regee ring in 'conflict gekomen. Een miolu'kking van de werkzaamheid van den raad is moge lijk. Op het Amerikaansche nijverheidscon- igres is het tot een crisis gekomen door de houding der werkgevers tegenover de eischen der arbeiders. De nationale vergadering van Oosten rijk heeft het vredesverdrag geratificeerd. Tot predikant bij' de herv. gem. te Be! lingwolde ('Gr.) is beroepen ds. G. Hornstra te Zijpe. Een spoedige verhooging van 'het tarief bij de Amsterd'amsche tram tot 12 cent per rit is waarschijnlijk. Geerouwde vrouwen worden op de kie zerslijsten gezet op de mansnamen. Volgens het „Berl. Tageblatt" is de overeenkomst betreffende het goederencre- diet tusschen Duitsehland en Nederland thans geteekend. Er is daartoe een maat schappij gevormd onder leiding der Ned, Handel-Maatschappij I AL1MAAISC1E COURANT. «9e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1