DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DINSDAG 21 OCTOBER Bntmi 1 an d s cli o verziclit. i Buitenland. Binnenhuid. Uemen^d Nieuws. Firma P. BLAAUW Zn, LANGESTRAAT 96. RIISEVOORT 37. 2-ib tiii nummor bestaat uit 3 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek» en Handelsdrukkerij v/h. Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr, 3. Redactfe Nr. 33. Het loopt met de sovjetregeering ia Rus land op een einde. Meer en meer blijkt dat zij voor de van alle zijden opdringende legermachten het veld moeten ruimen en het is te voorzien dat de oproep der Entente aan alle Europeesche staten om mede te werken tot een economi sche blokkade nog wat voorbarig is geweest. Dit dwangmiddel zal waarschijnlijk niet meer noodig zijn, want de sovjetregeering zal het ook zonder economische blokkade niet lang meer maken. Uit Parijs wordt gemeld, dat het leger van generaal Joedenits voor de poorten van St. Petersburg staat, van welke plaats naar men uit Reva! seint, het draadlooze station sedert 24 uur niet-meer werkt. In een particulier telegram uit Berlijn wordt gemeld, dat vluchtelingen, die uit St. Petersburg in Finland zijn aangekomen, be weerd hebben, dat de Russische hoofdstad vrijwel zonder 'troepen is. Ivnowlef, de volkscommissaris van de stad, is met alle mannen, die in staat zijn de wa pens te dragen, nadr het Zuiden der stad ge trokken. De Petersburgsche archieven en de offici- eele gelden zijn naar Moskou overgebracht. Hoe het met Kroonstad staat is niet duide lijk. Slechts wordt uit Hclsingfors gemeld, dat de roode vlag nog te Kroonstad waait Ook generaal Denikin heeft zich niet onbe tuigd gelaten. Uit Londen komt de tijding, dat bij de Bolsjewiki verslagen heeft bij Tsaritsin. De Lokalanzeiger meent dat het verlies van St. Petersburg beslissend kan worden voor de positie der sovjet-regeering.in het binnen land en wijst er op, dat men den spoedigen val van Lenin kan verwachten. Ook de Vossische Ztg. wijst op den terug slag die de gebeurtenissen te St. Petersburg te Moskou zullen geven en geeft als haar overtuiging te kennen, dat Lenin en de zijnen op een vat buskruit zitten, dat met 'n bran dende lont verbonden is. Erg benijdenswaard schijnt de positie van Lenin en de zijnen dan ook niet te zijn. Het Bolsjewisme heeft zijn onbruikbaar heid bewezen en het roode leger, dat dank zij de bij elkaar gebrachte millioenen tot nu toe in stand gehouden werd begint door den druk der van alle zijden aanrukkende leger machten te verloopen. Of Rusland er beter aan toe zal zijn wan neer mannen als generaal Denekin den scep ter zwaaien is te betwijfelen H eenmaal het roode leger gevallen dan zal opnieuw den strijd ontbranden tusschen de voorstanders van het één en ondeelbare Rusland en de mannen die voor de zelfstan digheid der randstaten opkomen. Er is voor de Entente die het laatste be oogt, nog heel wat te doen in het oude Cza- rengebied en het zal nog wel eenigep tijd duren eer ook in Oost Europa van een duur- zamen vrede kan gesproken worden. VERKLARINGEN VAN VON DER GOLTZ. Graaf von der Goltz, die op last van de Duitsche regeering naar Berlijn terugge keerd is, heeft aan een medewerker van de Berliner Börsen Zeitung het volgende ver klaard. In de eerste plaats meen ik door mijn ont slag de belangen van het vaderland het best gediend te hebben. Bovendien heb ik hier in alk kringen zoo weinig begrip van de kwestie van de Oostzee-provinciën en van mijn over tuiging gevonden, dat ik ook om die redenen niet in dienst gebleven zou zijn. Ik was in Koerland niet alleen opperbevelhebber van de Duitsche maar ook van de Letsche landweer. In de Russische afdeeling hiervan heb ik Ber- mondt onder mijn bevel gehad, met wien ik de aangenaamste persoonlijke betrekkingen onderhouden heb. Toen is Bermondt begon nen aan de uitvoering van zijn plan om zijn vaderland weer op te heffen en heeft daarbij goede resultaten bereikt. Daarmee heb ik hem geluk gewenscht. Dat is een zuiver parti culiere aangelegenheid, een persoonlijke ge- lukwensch, waar Duitschland toch waarlijk geheel buiten staat. Ik hoop, dat de commis sie der entente, die nu naar de Oostzee-pro vinciën komt, er zich ter plaatse van zal over tuigen, dat Bermondt geen troepen meer on der zijn bevel heeft, die tot 'het Duitsche Rijk behooren. Ik hoop voorts, dat deze commissie de beteekenis van Bermondt s onderneming, die niets anders beoogt dan hetgeen ook De nikin wil, zal begrijpen. De centrale raad van West-Rusland heeft uitdrukkelijk de zelfstan digheid van Letland erkend. Zijn politiek doel, hetwelk Bermondt eveneens nastreeft, is de Groot-Russische bondsstaat, of, naar ik meen te mogen zeggen, de Vereenigde Sta ten van Rusland. De troepen, die nog tot het Duitsche Rijk behooren, hebben alle het bevel tot ontrui ming opgevolgd, doch een niet onaanzien lijk aantal, zeker wel het grootste deel, heeft dén band met het Rijk losgemaakt en is Rus sisch onderdaan geworden. Dit gedeelte blijft. Tenslotte zal ook de entente moeten inzien, dat Duitschland geen middelen bezit om te beletten, dat een aantal Duitsche burgers on derdaan wordt van een ander land. Duitsch land heeft daaraan, als zoodanig, part noch deel. Ook zal men tenslotte moeten erkennen, dat men hier waarlijk niet te doen heeft met kei verwezenlijken van imperiaUtüache be doelingen van Duitschland, maar eenvoudig met de persoonlijke opvattingen van de man schappen. Het is niet mogelijk te beschrijven hoezeer het denkbeeld om zich daar ginds neder te zetten deze lieden beheerscht. NOG EEN MOORDZAAK TE MüNCHEN. Heden, begint te Miinchen het derde moordiproces. Er zijn vier beklaagden, allen regeeringsvrijwilligers, waarvan de jongste 10 en de oudste 23 jaar oud is. Uit de acte van beschuldiging blijkt, dat op 6 Mei, kort nadat de regeeringstroepen de Boiersche hoofdstad hadden ingenomen, een patrouille regeeringsvrijwilligers in het gebouw van do Katholieke jongeliedenvereniging verscheen en 26 leden der vereeniging, die aldaar een bespreking hielden, gevangen nam. De lei ders van de patrouille beweerden, dat het Spartaciërs waren, die een verboden verga dering hielden. De 26 jongelieden werder toen in de binnenplaats van het gebouw on dergebracht. Daar werde er 7 door de ragee- ringisUdaten neergeschoten. De ander, n trachtten te vluchten, maar 7 anderen hun ner worden achterhaald en gedood, terwijl 6 min uf meer zwaar werden verwond. VROUWEN STEMMEN ZWART. De „Vorwarts" geeft de stemmencijfers van de laatste verkiezingen te Keulen, ge rangschikt naar mannen en vrouwen. Daar uit blijkt, diat het Centrum en de Duitech nationale volkspartij een belangrijk grooter aantal vrouwelijke dan mannelijke «temmen kregen, terwijl bij alle ander© partijen de verhouding omgekeerd was. De „Vorwarts" berekent, dat zonder vrouwenkiesrecht de sociaal-democraten en de onafhankelijken een zetel meer, het Centrum echter twaalf minder zou gehad hebben. DE TOESTAND IN NOORD-WEST RUSLAND. Volgens een bericht uit Kof no in de Deutsche Allgemeine Zeitung hebben in d« buurt van Sohaulen bloedige gevechten plaats gehad tusschen de Litauers en de troepen van kolonel Awalof, De Letten ma ken melding van gevechten met de Russen in de buurt van Jacobstadt. Hetzelfde blad meldt nog, dat men in Fin land, reeds alles klaar heeft om naar St. Pe tersburg te exporteeren, zoodra de stad zou gevallen zijn. Vooral brandstoffen ett papier zuilen naar St. Petersburg worden uitge voerd. In een week tijd is de koers van den cza- renroebel van 45 Finscbe pfennig op 150 en van de Kerendkiroebel van 20 op 00 gestegen. BELGISCHE PRIJZENHOF. Het prijzenhof van België heeft uitspraak gedaan inzake de „Midsland" van de Scheep vaart- en Steenkolen-Maatschappij en de „Gelderland", van den Nederlandschen Lloyd. Beide schepen werden verbeurd ver klaard ten voordeel van den Belgischen staat. De maatschappijen kunnen nog in beroep gaan. PARIJS—AUSTRALIë. „L'Epoca" verneemt, dat Etienne Poulet, die 18 dezer van Rome vertrok, door het on gunstige weer te Napels wordt opgehouden. DE STAKINGEN TE BERLIJN Een particulier telegram 'aan de N. P.. Ct. zegt: Wat ik Zaterdag seinde, is gisteren weer onjuist gebleken. De metaalbewerkers, die gisteren het werk zouden hervatten, hebben verklaard eerst de uitspraak af te willen wachten van het nieuwe scheidsgerecht. De beraadslagingen van het scheidsgerecht zul len vermoedelijk wel een week duren, zoodat men op het hervatten van den arbeid niet voor het begin van de volgende week zal kun nen rekenen. De arbeiders der electrische centrales heb ben Zaterdagavond om 10 uur het werk her vat en de vrijwillige hulpkrachten afgelost. De machinisten en stokers zijn overeenge komen het werk te hervatten o.a. op de vol gende voorwaarden: Alle arbeiders kunnen weer aan het werk gaan. De arbeiders, die niet gestaakt hebben, zullen niet door de sta kers worden lastig gevallen. De arbeiders, die aan het werk blijven, zullen volgens het bestaande tarief worden uitbetaald. De sta kingsdagen worden niet vergoed. In de toe komst behouden de arbeiders het recht van staking. Zij zullen echter in geen geval van een conflict storing in het bedrijf brengen. De aangehouden arbeiders worden in vrij heid gesteld. DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DEN' OORLOG. Naar aanleiding van het feit, dat heden de commissie van onderzoek haar vergaderin gen zal aanvangen, schrijft Georg Bernhard in de Vossische Zeitung: Zeer zeker zal de commissie van onder zoek alles kunnen ophelderen, wat Duitsche generaals en politici hebben gedaan. Wat echter de kwestie van de schuld van den oorlog aangaat, kunnen de resultaten van de commissie niet anders dan brokstuk ken van de waarheid worden. Om het heele samenstel van kwesties op te lossen zou men de gebeurtenissen van eenige tientallen jaren her moeten kunnen nagaan met gebruikmaking van de archieven van al le betrokken staten. Gesteld dat het de com missie van onderzoek gelukt, het aandeel van Duitschland aan de schuld voor het uitbre ken van den oorlog bloot te leggen, dan zal men met het gevaar te doen hebben, dat de schuld van de mmachea, die het kruitvat heb ben neergezet en gevud, wordt vergeten te genover de schuld van hen, die er de lont in hebben gestoken. Aldus Bernhardt in de Vossische Zeitung. BOKSLES. Meneer Stomp kwam thnis en lei een klein pakje op tafel. Wat heb je daar? vroeg zijn vrouw. Een paar bokshandschoenen, lieve, voor Eduard. Ik ben van meening, dat onze zoon in staat moet zijn zich behoorlijk te verdedi gen. Kom in den tuin, Eduard, dan zal ik jc je eerste les geven. Tien minuen later wankelde pa Stomp de kamer binnen, een zakdoek tegen zijn hevig bloedende neus gedrukt, een oog blauw en ge zwollen, Voor de ruiten van de tuindeur ver scheen het grijnzende hoofd van Eduard, Pa pa viel in de eerste de beste fauteuil neer. en lispelde tusschen zijn gezwollen lippen, H-hij.leertal.... h-heelaardig, werkelijk heel aardig 1 KORTE BERICHTEN. Te Stockholm hebben- eenige duizenden linka-socialistische arbeiders betoogd tegen de blokkade van «ovjet Rusland. De Tribune te Praag ontleent aan Roe- mcensche couranten het bericht, dat admi raal Zelenyi te Boekarest aangekomen ïb om uit naam van Denikin te verklaren, dat deze zich niet interesseert voer Bess&rabië, en om hulp van Roemenië te verkrijgen tegen Petl- joera. De missie moet volslagen mislukt zijn. Naar de Warschausche Tribuna meldt heeft de Opperste Raad Polen niet alleen Öost-Galksië, maar ook de N.W. streek van Boekowina toegekend:. Naar verluidt is dit met goedkeuring van de Roemeensche vre- desdelegatie gebeurd, om -den spoorweg naar Zaleszyn te beveiligen. De arbeiders der Brunswijker kolenmijn ■ondernemingen in Helmstadt-Könningen hebben besloten om met het oog op den moeilijken toestand in de kolnnvoorziening Zondagsploegen in te stellen. Clemencéau heeft in de Kamer en in den Senaat het besluit voorgelezen, waarbij de parlementszittimg van dit jaar gesloten wordt. Haase heeft opnieuw een operatie moe ten ondergaan. Tengevolge van deze operatie schijnt de toestand van den patiënt weer on gunstig te zijn. De aavallen der Letten en Esthlanders bij Riga en Fnedrichstadt zijn afgeslagen. Overigens is de toestand onveranderd. Uit de Duitsche Oostzeehavens Swine- munde en Lubec/k wordt gemeld, dat de toe stand nog steeds onveranderd is en slechts 'buitoalandsche schepen ongehinderd passee- ren. Een Noorsche stoomboot uit Engeland is te £!jwinem inde gearriveerd1. De staking van de arbeiders aan de tramwegen te Bremen is geëindigd. De onder-commissie voor onderzoek van de Duitsche Nationale Vergadering hield zich bezig met de vaststellin-g der vragen, die aan de te verhoeren politici over de ge beurtenissen ®n den moord te Serajewo tot aan het uitbreken van don oorlog, zullen worden gericht. Mee denkt binnen 14 dagen met -het verhooren een aanvang tJ© maken. gevallen, de weg naar Verdun en Noord- Oost-Frankrijk had open gelegen. Nadat de Fransche regeering met groofe erkentelijkheid het gedenkteeken als bewijs van- oprechte sympathie van een deel van het Nederlandsche volk voor Frankrijk had aan vaard, heeft nu het Ministerie van Oorlog de keuze der plek goedgekeurd en tevens zijn diensten aangeboden bij hef vervaardigen der grondwerken. Het bronzen monument wordt 4% M. hoog en zal op een granieten voetstuk staan. De onthulling heeft waar schijnlijk eind Januari plaats. HOOGERE ONDEROFFICIERS RANGEN. Tot de opieidlng voor sergeant-majoor administrateur bij de Xe infanterie-brigade zijn toegelaten de fouriers W. F. L. Roussou, W. F. M. Jerphanion, T. J. Uijttenboogaart, 'J. H. Twenhófel, K. E. Bulder en M. Hos, alsmede de sergeanten H. J. Aalstius den Appel, G. S. van Raaij, C. Meijer, P. Wester hof, K. Zeilmaker, J. J. Kappelhof, J. F. W. L. de Krijger, P. IJtsma en J. Uiterwijk, allen van die brigade. De opleiding vangt aan op 1 November, aanstaande. MET GROOT VERLOF. De dienstplichtigen der lichting 1918, die in het tijdvak van 22 tot 26 October 1917 zijn ingelijfd bij de bereden artillerie, wor den op 22 October a.s. in het genot van groot verlof gesteld. DE VERMOGENSAANWASBELAS- TING. In parlementaire kringen bestaat de over tuiging. dat het door minister De Vries voor gestelde ontwerp tot het heffen van belasting op den vermogensaanwas, zeer belangrijk zal worden gewijzigd. Het afdeelingsonderzoek van dit ontwerp en van het ontwerp-Marchant inzake de zoo genaamde heffing-ineens, heeft aangetoond, dat de meerderheid der Kamer voorstander is van een flinke vermogensbelasting, ten einde zoodoende een aanzienlijk deel aer cri sisschuld te kunnen aflossen. Tegen den vorm, waarin minister De Vries die heffing heeft voorgesteld, bestaan echter ernstige be zwaren. Algemeen wordt verwacht, dat de minister het wetsontwerp zal wijzigen en dat het zal komen tot een compromis tusschen het ontwerp-De Vries en het ontwerp-Mar chant Het doel van beide ontwerpen, een aanzienlijke bate te halen van kapitaalbezit, zou zoodoende worden bereikt. (Tel.) NEDERLAND—BELG Ië. De Brusselsche correspondent van de „Ga- zette dë Huy" schrijft Het gerucht wordt bevestigd, dat een groep politieke personen er aan werkt, de Brusselsche en Haagsche regeeringen over te halen tot een Neqerl andsch-Belgisch ver bond. De heer Segers zou dit denkbeeld gunstig gezind zijn, en ook. bereid van militaire waar borgen aan de Maas af te zien, om- zich te vreaen te stellen met concessies van economi sch en aard en eene toenadering tot de Noor der buren. VERDUNGOMITé. Mien schrijft Mr. J. B. de la Faille, voorzitter van het Verdun-comité, heeft dezen zomer de plaats uitgekozen, waar het monument „La défense", ontworpen door Rodin, zal verrijzen. Het ge denkteeken tot huldiging der heldhaftige ver dediging van Frankrijk's Oostfron zal ge- Elaatst worden op het fort Souville, een der elangrij'kste vestingen bij Verdun, hetwelk ondanks alle pogingen der Duitschers nim mer genomen werd. Het fort Souville vormde de laatste versperring voor Verdun, Ware het Het merk van deze week is: Mr. VAN GROENENDAEL VOOR DEN KIEZERSBOND. Op de Zaterdag te Sittard gehouden alge- meene vergadering van afgevaardigden van den Limburgschen Kiezersfeond is de hou ding van dr. mr. H. van Groenendael is- bekende kwestie ter sprake gebracht. De voorzitter de heer Aarts, uit Sittard memoreerde hetgeen over die zaak is voorge vallen. De heer van Groenendael, ter vergadering aanwezig, zei daarop te zullen trachten een zakelijke en objectieve verklaring te geven. De brief, die in het Zuiden gestaan heeft, was niet voor publiciteit bestemd, en aan den voorzitter heeft hij geen onbevredigend schrij ven gericht. Hij vroeg nogmaals, op welke gronden men hem beschuldigt. Hij begreep er niets vars In de couranten staan steeds opzet telijk verminkte uittreksels van wat hij ge zegd heeft. De bladen voeren alle een laster campagne tegen hem en schrijven leugens. Met nadruk zei het Kamerlid nooit met de Belgische regeering of Belgische persorga nen in aanraking geweest te zijn, nooit propa ganda voor een plebisciet in Limburg ge laakt te hebben en hij voelde zidi ernstig ge griefd dat zonder bewijzen zijne verklaring in twijfel getrokken wordt, daar niet de aan geklaagde, doch de beschuldiger te bewijzen heeft. hij erkende te Brussel geweest te zijn en over een plebisciet gesproken te hebben, doch kon niet zeggen met welken persoon, zon der dat de Betrokkene hem daartoe machti ging geeft. Hij zal d' yolgende week naar Brussel gaan om dit u zen te vragen. In de Tweede Kamer heeft hij de vraag van den voorzitter, of hij een termijn wenschte binnen welken hij nadere verklaringen kon geven, niet gehoordthans heeft hij aan den voorzitter, der Kamer geschreven, dat hij zich met den persoon of de personen, waar mede hij op 20 Juli ia Brussel gesproken heeft, in verbinding zal stellen en machtiging vragen het gesprokene mede te deelen. Zelfs heeft dtiij aan den uister van bui- tenlandsche zaken om inlichtingen gevraagd, doch deze heeft geantwoord, dat het eene kwestie was tusschen hem en zijn Kamerclub, en dat de minister er zich niet mede wilde bemoeien. Ook mgr. dr. Nolens wilde hem geen inlichtingen geven toen hij plaats en uur vroeg waar hij dit gesprek gehouden zou heb ben. Hij meent, dat de Kamerclub personen verwisseld heeft en een ander persoon op het oog heeft dan dengene waarmede hij be doelde gesprek gevoerd zou hebben. Mr. Janssen uit Maastricht verklaarde zich met dit antwoord enorm onbevredigd. Al hoewel de eer van het Kamerlid op het spel staat, gaat hij zich achter sluiers verbergen en beroept zich op iemand die hem geheim houding oplegt. Ook de bekende badinage in December wijst uit, dat het Kamerlid ver keerd doet. Indien mr. van Groenendael zegt, dat hij van niets wist, vraagt spr. hem, of hij dan geen vrienden heeft om hem te berichten, als zijn eer op het spel staat. De heer Amerika, hoofdredacteur van het Zuiden, verdedigde den heer van Groenen dael en zei voorts, dat het een stap voor waarts zou zijn, indien de afgevaardigde een verklaring wilde geven betreffende hetgeen hij gezegd heeft en tot wien hij dit deed. Men verwijt nu het Kamerlid dat hij geen namen noemt, zegt spr., maar hebben zijn tegenstanders dit dan wel gedaan De broeder van den afgevaardigde, de heer van Groenendael uit Maastricht, noem' de de berichten, die over deze kwestie versche nen zijn, valsch. Hij verklaarde destijds alle dagbladen, die voor zijn broeder bestemd wa ren, met het oog on diens gezondheidstoe stand te hebben achtergehouden. Nadat de discussies nog eenigen tijd waren voortgezet, nam de vergadering ten slotte een motie aan, waarin zij uitsprak, dat zij de be schuldiging van de Katholieke Kamerclub te gen mr. H. van Groenendael zeer ernstig acht en besloot, het Kamerlid veertien dagen tijd te laten tot 'het bekendmaken van het ge ïncrimineerde gesprek en van den persoon met wien het gesprek gehouden is, om daar omtrent een oordeel te kunnen uitspreken. Mocht de heer Van Groenendael hieraan niet op bevredigende wijze voldoen, dan zal de vergadering hem het vereischte vertrou wen als volksvertegenwoordiger niet meer schenken en hem dringend verzoeken zijn mandaat als zoodanig neer te leggen. Op een vraag of hij. indien zijn mededee- lingen niet bevredigend werden geoordeeld dhartoe zelf zal besluiten, antwoord de heer Van Groenendael, dat dit een zaak is, die hem persoonlijk betreft en dat hij hierover eerst latei zal beslissen. DE SALARISAOTIE VAN HET P., T. EN T.-PERSONEEL. Te Utrecht werd gisteren een buitenge wone algemeene vergadering gehouden van den Nederlandschen Post- en Telegraafbond ter 'bespreking van de bij de regeering inge diende salarisadviezen. De vergadering was dx - .üzocht. De volgende twee moties wer den aangenomen: I. „De buitengewone algemeene vergade ring van den Nederl. Post- en Telegraaf- nd; kennis genomen hebbende van de aan de vakcentrales toegezegde salarisadviezen der salariscommissie voor het overige Rijksper soneel; van oordeel, dat geen afbreuk kan en mag worden gedaan aan de voorgestelde be dragen voor het overige Rijkspersoneel in de tegenwoordige bijkans ondragelijke tijdsom standigheden; overwegende dat op het tijd stip waarop de Postsalarissen werden voor gesteld de levensstandaard aanmerkelijk la ger was dan tijdens de vaststelling van de salarissen voor het overige Rijkspersoneel; overwegende dat in verband daarmede de sa larissen voor bet P. T. T'.-personeel te laag zijn gesteld, waardoor het verband tusschen gelijkwaardige groepen van Rijkspersoneel nog meer is verbroken dan reeds het geval was, o.a.. de verhouding tuschen de commie zen-titulair der P. en T'. en de commiezen bij de Departementen enz.doet een allerdrin gendst beroep op de Regeering om de ach terstelling van het F. T. T.-personeel1 te voorkomenen verzoeken mitsdien met klem de salarisbedragen voor het P. T. T'.-perso- neel op het peil der voorgestelde schalen voor het overige Rijkspersoneel te willen bren gen." II. De ver,gad -;ng; kennis genomen heb bende van de voorwaarden, waaronder met de Vereeniging van Directeuren en Com miezen tot overeenstemming kon worden ge komen in zake de bezetting der kantoren; van meening dat deze voorwaarden momen teel geen enkele verbetering in de directie- kansen van de commiezen-titulair aanbren gen; doordrongen evenwel van het groote belang dat èn vóór den dienst èn voor de beide .betrokken categorieën gelegen is1 in beëindiging van' den jarenlangen belangen strijd; vereenigt zich met de vastgestelde voorwaarden onder uitdrukkelijk beding dat door de Administratie op de meest krachtige wijze zal gestreefd worden naar vermindering van het algemeen erkend te 'groot aantal commiezen, zoo dat in de meest nabije toe komst èn de directidkansen èn de positie op de kantoren 'der commiezen-tiutlaix aanmer kelijk zullen verbeteren; draagt het Bonds- bestuur op, zoo mogelijk in overleg met an dere vakvereenigingen, en met alle geoor loofde middelen te bevorderen, dat de in krimping van het commiezencorps zich op de snelste wijze voltrekt; en besluit deze mo tie ter kennis te brengen van 'dë betrokken autoriteiten." NIEUWE LOONREGELING. Het hoofdbestuur van den Ned. R. K. Bond van Spoor- en 'Tramwegpersoneel St. Raphael deelt mede: In een bespreking met ons Hl. B. is bij de stoomtramweg Maatschap pij 's-Hertogenboseih, Helmond, Veghel, Oss, een nieuwe loonregeling gemaakt gebaseerd op het grondtoon alls door den Minister ge- wenschtl, waardoor het personeel 4 a 5 gld. aan inkomsten vooruitgaat. Bovendien werd in overleg met het H. B. de plaatsing van het personeel in de loon'klasse verbeterd. Aan de regeling wordt terugwerkende kracht verleend. DE ONDERWIJZERS-JAARWEDDEN. In verband met de bepaling, dat de nieuwe verordening op de wijze van uitbetaling der onderwijzers jaarwedden in de verschillende gemeenten vóór 1 October 1919 moest zijn vastgesteld, is op tal van plaatsen nog in de laatste week van September een gemeente raadsvergadering belegd, en is het vermoede lijk aan de haast, waarmede in vele gevallen gewerkt moest worden, toe te schrijven, dat ten aanzien van den datum der inwerking treding van bedoelde verordenihg zooveel verschil van meening blijkt te bestaan. Verschillende gemeentebesturen zijn de meening toegedaan, dat, aangezien op de wij ze der reeds plaats gehad hebbende uitbeta- ALIMAAKSCII GIUAIT. e» Directeur: O. H KRAK. Hoofdredacteur: T|. N. ADEMA. pioen is tt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1