DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ZEEMLEDER £3\. 1*0. 249 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 Buitonlandsch overzicht. Vraagt ons prima d®v -.W Portefeuilles en Portemonnaies, ta» nummvr beslaat ut! 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post I 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Harms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr, 3. Redactie Nr. 33. W O lil N S D A. G Directeur: O. H. KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. O C T O B F H Men is in Duitschland met het buitenge woon moeilijke werk van het onderzoek naar de schuld aan het uitbreken van den wereld oorlog begonnen. In een hoekkamer van het Rijksdaggebouw is allereerst nagegaan of de mogelijkheid heeft bestaan om vrede te sluiten en, zoo ja, do'or wiens schuld, alles op niets is uitgeloo- pen. Naar uit Berlijn aan de N. R. Ct. wordt gemeld was het zaaltje waar de zitting plaats vond te klein en had men slechts een klein groepje Duitsche en buitenlandsche journalisten kunnen toelaten. Er was geen groot publiek en daardoor miste de eerste zitting de sensatie-stemming. De voorzitter deed een beroep op de pers om liet goede voorbeeld te volgen van dén gewonen rechtbankverslaggever die geen meening uitspreekt over een proces dat nog hangende is. Bij het onderzoek of er mogelijkheid ge weest is om tot vredesonderhandelingen te komen en waarom dit niet geschied i* waar bij men op liet onderzoek van officieele stuk ken steunt heeft een der deskundige advi seurs, de afgevaardigde Sinzheimer uiteen gezet, dat hij sterk den indruk heeft gekre gen dat Wilson met al zijn kracht naar vre de heeft gestreefd en heeft willen voorko men, dat een der partijen onder den voet ge- loopen werd. Dit sterke geloof in Wilson's goede bedoe lingen sprak ook uit de verklaringen van graaf Bernstorff, deh vroegeren Duitsche gezant in Amerika. De vertegenwoordiger van de N. R. Ct. die deze eerste zitting bijwoonde, deelt mede sterk den indruk te hebben gekregen, dat Wilson den vrede wilde forceeren en de Duitschers daarin wilde tegemoet komen maar'dat de grilligheil der Berlijnsche po litiek, een gevolg van de elkaar afwisselende invloeden daarvoor een beletsel was. Ondanks zijn zelfbeheersching was het pu bliek (och onder den indruk van Bernstorli's mededeeling dat hij in den winter van 1916 opdracht had House en Wilson tot een vre- desactie ten gunste van Duitschland aan te moedigen en dat Wilson bereid1 was daaraan gevolg te geven zelfs zonder Duitschlands voorwaarden te kennen. Zelfs moet Wilson op een gegeven oogen- blik de meening te kennen hebben gegeven, dat Engeland voor verzachting der blokka de te vinden zou zijn als Duitschland den duikbootoorlog opgaf. Van andere zijde woirdt gemeld, dat de - subcommissie uit de enquête-commissie van de nationale vergaderingen, die thans dit deel van het onderzoek leidt, slechts de feiten heeft vast te stellen. Het uitspreken van een vonnis zal de taak van het Staatsgerechtshof zijn. Duidelijk isuit het getuigenverhoor ge bleken dat graaf Bernstorff er herhaaldelijk voor gewaarschuwd heeft, dat de onbeperkte duikbootoorlog tot een breuk met de Ver. Staten zou leiden. Alle voorbereidingen voor een vredesactie waren genomen maar Von Bethmann Hollweg, die zich met het hoofd kwartier in verbinding gesteld had, telegra feerde, dat het té laat was daar een herroe ping van de bevelen aan de zich reeds op zee bevindende duikbooten niet meer mogelijk was. Toch trachtte Wilson nog een breuk te vermijden en eischte hij de verklaring, dat Duitschland den onbeperkten oorlog ten aan zien van Amerika niet zou toepassen. Toen geantwoordwerd, dat een algemee- ne toepassing noodzakelijk was volgde in Maart de oorlogsverklaring. Uit het verhoor van Bernstorff is nog op merkelijk dat nadat Gerard, de Amerikaan- sche gezant te Berlijn, na het bijleggen van het Sussexgeschil meegedeeld had, dat de Duitsche regeering bereid was om de be middeling van Wilson te aanvaarden en Bernstorff hiervan uit Berlijn bevestiging had gekregen, verklaarde House, dat Wilson het niet meer in zijn macht had om Enge land te dwingen de volkenrechtelijke vormen in acht te nemen, daar de Amerikaansche handel zoozeer met de belangen der entente was samengeweven, dat Wilson onmogelijk de handelsbetrekkingen kon verstoren zonder een geweldigen storm te ontketenen. Hij kon echter zorgen voor een vrede zonder over winning en zou hiervoor de eerste de beste gelegenheid te baat nemen, maar niet voor dat de openbare meening in de Vereenigde Staten wat tot bedaren zou zijn gekomen. Bijzonder belangrijk noemde Bernstorff het eigenhandig memorandum van den Duit- scnen keizer van 9 October, daar dit van grooten invloed geweest is op de opvattingen op het Witte Huis te Washington. Dit me morandum' dat aanvankelijk met Gerard zou worden-meegegeven, maar ten slotte, omdat Gerhard al vertrokken was, aan Bern storff getelegrafeerd werd en door dezen aan kolonel House ter hand gesteld, zégt dat de Duitsche regeering het noodig achtte, dat de voorgenomen stap van Wilson bespoeligd zou worden, daar de wijze van oorlogvoeren steeds scherper vormen Aangenomen Had. Ten slotte vatte Sinzheimer het besprokene samen in de volgende drie vragen aan Bern storff: „Vatte gij uw instructies zoo op, dat gij president Wilson of kolonel House moest aanmoedigen of invloed op hen moest uit oefenen om een vredesbeweging ten voor de-Ie van Duitschland te ondernemen ,.Was Wilson bereid om met deze verlangens rekening te houden?" „Was Wilson bereid om binnen de grenzen, die gesteld waren, een vredesconferentie op internationalen grondslag bijeen te roepen, ok zonder con- cre vredesvoorwaarden van Duitsche zijde?" Onder algemeene beweging antwoordde Bernstorff op elk dezer vragen: „Ja." Het verdere verhoor werd verdaagd tot he denmiddag. Ruit onland. DE UIT TE LEVEREN DUITSCHE OFFICIEREN. De militaire justitie, zoo wordt uit Lyon geseind, is gereed gekomen met het opsteiien van de lijst van meer dan 600 Duitsche offi cieren, onder wie zich prins Rupprecht van Beieren Windt, die beschuldigd worden van misdaden tegen het gemeene recht in Frank rijk en België tijdens de bezetting. Hun uit levering zal aan de regeering gevraagd wor den. ST. PETERSBURG EN KROONSTAD. Volgens een diaadioos telegram uit Mos kou, ontvangen door het Correspoudenzbu- reau, zijn St. Petersburg en Kroonstad, in te genstelling met wat daarover in het buiten land is gemeld, vast in de handen der Koude troepen. EEN COMPLOT. Er is een complot ontdekt, dat ten doel had Elzas-Lothanngen tot een neutralen staat te maken. Het hooid van het comklot, Jkoesrkx en medeplichtigen zijn in hechtenis genomen. Men zegt, dat een vakvereenigmga-ktder, een vroeger Ëlzasser Kamerlid en eet» Fransch socialist er in betrokken zijn. Ais dag van uitvoering was 9 November bepaald, tegelijk met een communistischen opstand in Duitsch land. PAKPAPIER IN PLAATS VAN BANKNOTEN. Iemand in Eihurg ontving dezer dagen een aangetcekenden brief, a<gezonden door de Geldersche Credietvereemgmg te Apel doorn. De brief, die een aanzienlijk beurag behoorde in te houden, bleek na opening slechts een stuk pakpapier te bevatten. De justitie werd met de vermissing in ken nis gesteld. DE RECHTEN DER LEERLINGEN In „Neue Bahaen" schrijft Kail Hilde- brand over Scheie und Erziehung" en zegt: „Alle strijd naar buiten is ten slotte niets an ders dar. een versterkte afspiegeling van ons innerlijk leven. Als in ons orae en harmonie wonen, dan zuilen die zich ook naar buiten vertoonen in den omgang met mensehen en volken. Darom blijven opvoeding en vorming eeuwig de grondslagen der moraal. Men spreekt zooveel over ontwikkeling, zonder te bedenken, dat hoofd- en gemoedsontwikke ling zeer onderscheiden begrippen zijn. Stil zwijgend nam men aan, dat de eerste de voor naamste was en verwaarloosde de belangrij kere tweede. Het is het oude lied van over drijving van het intellectualisme, van over schatting en eenzijdige verzorging van ver standsontwikkeling, waarbij zoowel het ver nuft als het gevoel te kort kwamen. Het huis gezin is de oorspronkelijke kweekplaats voor gemoedsontwikkeling, maar daar vele gezin nen hierin te kort schieten, moet de school die taak overnemen. Het leven met zijn harde er varingen is een veel wreeder en harder paeda- goog dan elke schoollucht welke men, mis schien in overdreven weekheid en verkeerd be grepen vrijheids- en rechtsbegrippen, vreesde. „Met de denkbeelden, waarover thans zoo veel geschreven wordt, die de verhouding tus- schen leerling en onderwijzer bijna willen om- keeren, die alles willen nivelleeren, in deze tijden, waarin teugelloosheid en ongebonden heid en meerderheid, die geen critiek duit, voor ontwikkeling en vrijheid niets meer over laten, heeft paeaogogische wijsheid niets uit te staan. Als deze denkbeelden niet onder drukt kunnen worden, benadeelen ze het aan zien der school", aldus het artikel in ..Neue Bahnen". HOE MEN IN BELGIë STOOKT. Naar Havas uit Brussel seint vraagt de „Nation Beige" welke maatregelen dé Bel gische regeering genomen heelt om het ge vaar te keeren, dat dreigt van „de onver wachte concentratie van drie Nederlandsche divisies langs de Belgische grens van Breda tot Tilburg en de aanwezighehid van twee brigades te Maastricht en het Roermond- sche." Dat van die concentratie geen woord, waar is, zal de Nation Beige zeker niet aan hare lezers mededeelen. POMARIUS. Den 14en October werd het blijspel van Van Kossem „Pomarius" in de vertaling van Else Otten, voor de eerste maal in Duitsch land opgevoerd en wel in het Lustspielhaus te München. De „Börsen Courier" vindt, dat het stuk zich noch door ideale ethiek, noch door dramatische gebondenheid en zinrijkheid onderscheidt, maar dat het zich door zijn vermakelijken dialoog zeer goed laat spelen. Het talrijke publiek lachte veel en betuigde na elk bedrijf zijn bijval. DE STAKINGEN IN DE VEREENIGDE STATEN. De minister van arbeid, Wilson, heeft een speciale verzoeningscommissie benoemd, be staande uit majoor Hylan, F. P. Vacarelli en James L. Hughes, den immigratie-commissa ris te Philadelphia. Deze commissie zal een poging moeten doen om d« staking der boot werkers te Nieuw-York bij te leggen. Zaterdag is aan de steigers in de Uew- Yorksche haven niet gewerkt. Men verwacht aldaar 500 man Boadstroepen om de leger- opslyagplaatsen te beschermen. De president van den vakbond der veree nigde kolenmijnwerkers in de Unie heeft ge weigerd, de dreigende staking der stèenko- lenwerkers af te gelasteg. Hij stelt als voor waarde, dat alle eischen der werknemers, w. o. de vijfdagenweek van 30 uur en een loonsverhooging van 60 pet. worden toege staan. Minister Wilson zal Dinsdag opnieuw een poging doen tot toenadering. Zaterdagavond is naar men aanneemt de commissie van vijfien (uit de nationale nijverheidsconferentie te Washington) er in geslaagd een oplossing te vinden voor de moeilijkheid die zijn gerezen tusschen de groepen der werkgevers ea der werknemers. Dt is geschied met een amendement op de resolute betreffende het collectief ondeVham- delea. De strekking van het amendement is, dat een gedelegeerde voor de onderhandelin gen zal kunnen worden aangwezen door een meerderheid van de arbeiders in een fabriek of werkplaats. De vierde week van de staking der staal- werkers is. voorbij gegaan; en de werkgevers beweren dat zij er sterker voor komen te staan. Daarentegen beweren de leiders der bakers dat de staalproductie slechts 10 pet. van de normale hoeveelheid bedraagt. NEDERLAND EN DE SCHEEPVAART- TENTOQNSTELLING TE LONDEN. In de Manch. Guardian van 16 October vinden wij een hoogdijk lovend artikeltje over de Nederlandsche afdeeling op de Scheepvaarttentoonstelling. De modellen der havens van Amsterdam en Rotterdam in het bijzonder, hebben de gandacht van den ver slaggever getrokken, ook door hun prachtige uitvoering. Evenzeer bewondert hij het mo del van den Indischen Archipel en die van de stoomfcooten. In uitvoering kennen die huns gelijke niet. De drijvende brandkast en een aantal anders stands, die minder door hun nut dan door hun schoonheid treffen, worden ook in 't bij zonder gemeld. KORTE BERICHTEN. De „Times" verneemt uit Santiago dat het Ohileensche coalitiekabinet ontslag heeft genomen. Volgens berekening door den hond van metaalindustrieelen te Berlijn bedraagt de derving aan loon ten 'gevolge van de stakin gen reeds 80 mil'lióen Mark. De „Times" bericht, dat het plan om een nieuwe financieel© mijnwerkerscorpora tie op te richten, ten uitvoer is gebracht. Zij zal den naam dragen van. Nationale Mijn werkers Corporatie en beschikt over een ka pitaal van 3 millioen pond. De Engelsche regeering zal meer dan 5 Vt millioen yards stoffen vóór pakken, over- jassen, regenjassen enz., die voor het leger hadden moeten dienen, op de markt brengen. Er zijn ook veel stoffen bij, geschikt voor vrouwekleeren. Na de nieuwe operatie, die hij heeft on dergaan, is de toestand van Haase niet zon der zorg. De New-York Times verneemt uit Wel lington, dat het parlement daar een wetsont werp heeft aangenomen, waarbij Nieuw-Zee- land het mandaat voor Samoa aanvaardt. Tengevolge van het 'nederstorten van een lift in een mijn bij Penzanc zijn veertig mijnwerkers gedood en vele anderen gewond. Het is de grootste ramp in de mijn-geschie denis van Cornwall. Het aantal dooden neemt nog toe. De beambten van de Brusselsche tram hebben besloten, 'heden weer aan het werk te gaan. Het bestuur van de Noorsche arbei derspartij maakt een mar if est openbaar, waarin het heele Noorsche volk wordt uitge- noodigd, op 7, 8, en 9 November tegen den eisch der entente, om mee te doen aan de bloikkade van Rusland te protesteeren. Allerwege wordt het werk te Krefeld neergelegd.. De arbeiders aan de electriciteits- en waterwerken z n nog niet in staking ge gaan. In de straten wordt geschoten. Het lid van den Zwitserschen Bonls- raad Calomdor sprak te Bazel voor een ge hoor van 1500 personen vóór den Volken bond, die h beschouwde als een poging tot oplossing van een geweldig wereldvraag stuk. Het Lithausche Parlement vergaderde den 16en October. De minister-president verklaarde, dat hij zoo spoedig mogelijk ie constitueerendc vergadering zal bijeenroe pen. Yudenitsch wacht op 10 mijlen afstand van Petrograd op versterkingen. Generaal Vladimiroff is benoemd tot gouverneur van Petrograd als deze stad valt. Er zullen maat regelen getroffen worden om direct levens middelen naar de stad te sturen vanuit Vi- borg, welke stad als het geschikst daarvoor worat beschouwd. - In den Amerikaanschen Senaat protest teerden de republikeinen tegen het zenden van Amerikaansche troepen naar Silezië. Er gaan geen Amerikaansche troepen naar Selizië eer de Senaat het verdrag heeft bekrachtigd. Wilson's arts heeft geconstateerd, dat hij niet achteruit gaat. Te Parijs loopt het gerucht, dat de Aan concurreerende prijzen leveren wij gegarandeerd zuiver .leder. Hongaarsche monarchisten er voor ijveren, dat. de hertog van Craofflasfiki hun koning zal worden. De Berlijnsche machinisten en stokers blijven staken. Naar gemeld wordt bevindt grootvorst Nicölaas zich in veiligheid op het eiland Prinkipo. £>e Opperste Raad besloot Polen mili taire uitrusting te sturen, meest uit Fransche voorraden. Er zijn plannen can den volkenbond een tijdelijk bestuur te geven. Koning Al tons van Spanje zal Don derdag naar Londen vertrekken. Uattaro ontruimd door de Italiaansche troepen, wordt een vleotbasis van Joego- Sla- vië. - Binnenland. buten Generaal. TWEEDE kamer In de zitting van gisteren werd het levens- miadelendeöai voortgezet De heer inweek tienktmam achtte het ge- weasent, dat de gemeen tenesturen voorraaen inKoopeu en tegen lage prijzen distnoueeren. De neer A, Staalman wensente aat-de mid delbare ruim veniegenwooruigü zal zijn m de centrale duurtecommissie. De heer A. /J, Staalman noemde het beleid des ministers zwak en weddend.-Z.Ex. luis tert te veel naar adviseurs, die van volkstoe standen niets afweten; spr, zou evenwel ter gen de motie-Sanne» stemmen. De heer Rutgers bleek tegenstander van een staatscommissie voor het onderzoek in za ke de socialisatie. De heer Wijnkoop bete gde, dat deze re geering niets voor het volk heeft afgedaan, omdat zij niets doet om den woeker den kop in te drukken De heer Van Beresteijn bepleitte het herstel van de normale verhouding tusschen Kamer en regeering. Hij vroeg vrijen invoer van steenkolen. De heer Treub betoogde de onjuistheid der beweringen, dat de bezittende klassen over het algemeen zich zouden hebben verrijkt ten koste der arbeiders. Het volk in alle geledin gen is in welstand adtóruitgegaan. Onjuist is, dat de arbeiders het meest hebben geleden onder den oorlog. Spr. waarschuwde tegen dergelijke voorstellingen, die de arbeids- schuwheid in de hand werken. De heer van der Waerden achtte in eerste plaats noodig verhooging der productie en daartoe is socialisatie noodig. De heer Zijlstra vroeg voor den winkel stand gelijken steun als voor de coöperaties. De minister was bereid itgebreider voor lichting te geven door middel vand e pers. In voer van Belgische kolen is toegelaten, als de importeur 5 per ton betaalt aan het Ko- lenbureau. Vrij zal zijn de invoer van klei ne hoeveelheden voor huisbrand. De minister bleef weigeren om een Staatscommissie in te stellen voor bestudeering der socialisatie. Mocht de motie-Sannes worden aangeno men, dan zou de minister daaraan de conse quenties verbinden, die er voor hem uit voort vloeien. De heer Marchanl diende een motie in, waarin gevraagd werd, om een Staatscom missie ter bestudeering van het socialisatie- vraagstuk. Deze motie zal op een nader te bepalen dag worden behandeld. De motie-Sannes werd verworpen met 59 tegen 22 stemmen. (Vóór, de sociaal-demo craten, de revolutionnairen en de heeren v. d. Laar en Teenstra). De motie-Braat werd verworpen met 77 tegen één stem. De zitting werd hièma verdaagd tot heden I uur. DE RIJKSSUIKERBONS. De minister van Landbouw, overwegende dat de suikeihanvoer in verschillende ge meenten nog niet geregeld heeft plaats ge had, maakt bekend dat in het tijdvak van Maandag den 20sten tot en met Zondag den 26sten October geldig zullen zijn de bons no 12 en 3 van het eerste tijdvak der Rijkssui- kerkaart. KOLENLEVERING AAN KAMERLEDEN. Een correspondent schrijft aan den Tel. Nadat minister van IJsselstein in de Tweede Kamer had medegedeeld, dat 't particulieren vrij staat in België kolen te bestellen voor egen gebruk en die zoo mogelijk in ons land in te voeren, nam de heer Dresselhuys een eigenaardig initiatief Hij ging bij verschillen de leden rond en informeerde of zij lust had den cm bepaalde bestelling van Belgische ko len te doen. Verscheidene leden deden het. De een bestelde 10 mud, de ander 20, een der de 50 mud en als wij goed zijn ingelicht, was er zelfs een afgevaardigde, die een wagon ko len bestelde. Uok de voorzitter en de griffier deden er aan mee. De heer Dreselhuys noteerde de namen en de hoeveelheden en zal nu op zijn naam de kolen in België bestellen. Hij moet zich daar toe bij het Rijksdistributie-kantoor laten in schrijven. Later zagen wij, dat mr. Dresselhuys zijn bestelling aan den minister liet zien, die er veel schik in had. Weiken prijs de Kamerle den. die een bcstelilng deden, zullen moeten betalen, weten wij niet. DE LEENINGWET 1914. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging van de Leeningwet 1914 hetwelk beoogt met ingang van 1 Januari'1920 eenige iormeele 'jzigingen te brengen in art. 34ter der Lee- ningwet 1914 en tot verduidelijking van art. 35 bis, wijl in verband met de aanhangige wijziging der personeele belasting met in gang van 1 Januari de grondslagen paarden en motorrijtuigen van vijfden en zevenden, vierde en vijfde grondslag moeten worden. De wijziging van art. 35bis dient om zoo wel op de aanslagen in de dividend- en tan tième-belasting wegens üitdeeling als op die wegens salarissen opcentenheffing voor te schrijven. VOORBEREIDEND NOTARIEEL EXAMEN. De minister van onderwijs heeft als school, waarvan het met voldoenden uitslag afge legd eind-examen vrijstelling geeft van 't voorbereidend notarieel examen, nader aan gewezen o. a. de openbare handelsschool met 2-jarigen cursus te Alkmaar. NEDERLAND TER CONFERENTIE TE WASHINGTON. Bij Kón. Besluit van 21 October zijn in de afvaardiging van Nederland op de Interna tionale Arbeidsconferentie te Washington be noemd tot technische raadslieden van de af gevaardigden d, Nederlandsche regeering: mevr. Suze Groenewtg, lid van de. Tweede Kamer te Rotterdam, en mej. Henriëtte S. S. Kuyper te 's-Gravenhage. IN HET BELANG DER GEPENSIONEERDEN. In overleg met zijn ambtgenoot van finan ciën heeft minister van marine maatregelen beraamd om te voorzien in den nood van de gepensioneerden waarvan de afdoening van hun pensioen vertraging ondervindt, zoodat zij niet dadelijk het pensioenbedrag kunnen ontvangen. Als gevolg van dit overleg heb ben de betrokken Ministers een beroep ge daan op de verschillende hier te lande be staande instellingen, die voorschotten op pen sioen verleenen, om voortaan in het algemeen reeds tot het verleenen van zoodanige voor schotten over te gaan vóórdat de vaststelling van het pensioen bij Kon. Besluit heeft plaats gehad en wel zoodra van het betrokken de partement dat in staat is van belanghebben den reeds voorlopig het nader vast te stellen pensioen te. berekenen, daaromtrent een ver klaring wordt ontvangen. Aan dat beroep is door alle bedoelde in stellingen gehoor gegeven. Gememrd Nieuws. JACHTOPZIENER. GEWOND. De jachtopziener B. A. R. te Haarle (Hel- lendoorn) zag den 21-jarigen H. P. K. in militaire kleeding met een jachtgeweer in het jachtveld. Toen hij hem wilde staande hou den, werd' hij aangeschoten. R. wist zich ech ter van den man meester te maken, waarop deze naar Almelo overgebracht werd. De jachtopziener was licht gewond. INBRAAK. Te Nijmegen heeft zekere P. C. aangifte gedaan bij de politie, dat hem bij een inbraak 800 was ontstolen. Een onderzoek bracht aan het licht, dat de vermoedelijke daders waren de bij hem inwonende meid en haar vrijer, die na den diefstal verdwenen waren. Beide zijn nu aangehouden. AANVOER VAN CHILISALPETER Naaf men ons mededeelt is de aanvoer hier te lande van kunstmeststoffen, ook voor zooveel betreft chilisalpeter, thans verzekerd. Het is n.l. mogelijk gebleken voldoende Ne derlandsche scheepsruimte beschikbaar te stellen om tusschen nu en ultimo April 1920 hier te lande aan te voeren ongeveer 80.000 ton .salpeter, welke hoeveelheid, gevoegd bij hetgeen hier nog aanwezig is, geacht kan ALIMAAISCH COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1