DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Fl. HE». DE HUT, liet Stadsziekenhuis. No. 25Ö Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DONDERDAG 23 OCTOBER. 1?iiifpMÏjmiWïi overzicht. Meisjes Boxlederen SCHOOLLAARZEN. DH nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef Administratie Nr, 3. Redactfa Nr. 33. II. Laten wij eens nagaan, zoo schreven wij aan het slot van onze eerste beschouwing over het stadsziekenhuis, in hoeverre uitbrei ding of verbetering van het ttians bestaande noodzakelijk geoordeeld wordt. Want het ttians bestaande daarover zijn vrijwel allen het eens zal op den duur niet voldoen kunnen en zoowel de doktoren als de regenten en dt directrice gevoelen heel goed, dat de moderne verpleging andere ei- sciieu stelt dan die waaraan net stadszieken huis op dit oogenblik voldoen kan. Het college van regenten en de directrice, die toch ook van veeljarige ondervinding Kan spreken, zijn van meening. dat men door verbouwing en uitbreiding van het thans be staande, een inrichting zal kunnen krijgen, die aan alle eischen welke men aan een goea stadsziekenhuis mag stellen, zal kunnen vol doen. Het liefst hadden de regenten een geheel nieuw ziekenhuis gebouwd en dat zij aan het bouw- en verbouwvraagstuk hun volle aan dacht hebben gewijd, kan wel blijken uit het feit, dat niet minder dan elf verschillende bouwplannen liet licht gezien hebben. Een viertal jaren geleden hebben de bouw kundigen, de neeren Vos en Leguit, verschil lende ziekenhuizen bekeken en werd een plan voor een geheel nieuw ziekenhuis ter tafel gebracht, waarvan de bouwkosten toen op ongeveer 4U0.ÜÜ0 geschat werden. Maar Burgemeester en Wethouders achtten die kosten veel tc hoog en van verwezenlij king van dit plan is destijds niets meer geko men. Nieuwe bouw- en verbouwplannen zijn daarna gevolgd en daar de eigenaar van het terrein, waarop bij verbouw de hand zou moeten gelegd worden, aan regenten tot 1 Januari a.s. de voorkeur gegeven heeft, zal vóór dien datum toch wel een definitieve be slissing moeten genomen worden. In het door de regenten ingediende plan voor verbouw en uitbreiding van het stads ziekenhuis zijn de meest noodzakelijke verbe teringen van het thans bestaande aange bracht. Allereerst moeten de ouderwetschc W. C.'s door moderne waterclosets vervangen wor den en moet de interne-vrouwenzaal, de eeni- ge zaal die te laag is, aanmerkelijk worden vedjoogd. <||b het terrein, dat men aan de zijde van denMolenbuurt in handen kan krijgen en dat onmiddellijk bij den tuin van het ziekenhuis aansluit, moet een nieuwe barak geplaatst worden, waarna men de tot nu toe bestaande als zenuw-afdeeling zal kunnen gebruiken. Aan de andere zijde dient een nieuw lij kenhuis met sectiekamer te komen, benevens een wachtkamer voor de familieleden. Het nu bestaande voldoet niet meer en ook met het verhuren der armzalige wo ninkjes aan deze zijde van den ziekenhuistuin wordt gebroken zoodra de oude menschen die er nu nog in wonen, overleden zullen zijn. Komt het tot den voorgenomen verbouw, dan zal door het bijvoegen van kinderzaflen tegemoet gekomen worden aan de rechtmati ge grieven van hen, die het veroordeelen, dat kinderen op dezelfde zalen verpleegd wor den waar volwassen mannen of vrouwen lig gen. Een nieuwe badkamer, benevens een keu kentje, zijn eveneens gewenscht en wanneer straks de achturige werkdag is ingevoerd en het aantal dienstdoende verpleegsters dus uit gebreid moet worden, zal het eveneens blij ken, dat er behoefte aan meerdere zit-slaap- kamertjes voor de zusters bestaat. Een nieuwe barak is dringend noodig en de hulpbarak, die de gemeente thans in een deel van den houten kazernebouw aan den Westerweg in gebruik denkt te geven, vindt algemeene afkeuring. Wij hebben aan deze barak met de directri ce van het ziekenhuis en den voorzitter van regenten een bezoek gebracht en kunnen, wat dit deel van 'sheeren Westerhofs afkeu ring betreft, volkomen met hem accoord gaan. Het schiet niet op met den verbouw en in richting van deze verplegingslocaliteit, waar aan toch zoo dringend behoefte bestaat. Een stadstimmermen is er wel aanwezig en schijnt er ook wel te werken, maar het is op geen weken na te voorzien wanneer deze noodbarak eindelijk eens in gebruik kan worden genomen. Toch is haar indeeling heel eenvoudig, er wordt niet meer verlangd dan een kamer voor de zuster, een badkamer, twee closets en een kamer voor de patiënten. In deze barak, een boekdeel van de groote houten loodsen, waar nog vóór weinige maanden de soldaten ondergebracht waren, herinnert alles nog aan de vorige bewoners. De slecht aan elkaar sluitende planken toonen opschriften en potloodteekeningen van de officieren. Om een ingang voor verpleegsters en pa tiënten te verkrijgen, heeft men ruw weg een deel van de groote schuur met planken dicht gemaakt, dat wil zeggen tot op een hoogte van pl. m. 2 Meter. Hief komen dan de roodvonk-patiënten en aan de andere zijde van de slecht sluitende afscheidingsmuur worden de beroemde of liever beruchte Heilooër turven geborgen. Boven de hoofden der toekomstige patiën ten bengelen in lange rijen de gedroogde boontjes der volkstuintjes, die de een of an dere gemeen te-tuinman daar te drogen ge hangen heeft. Het spreekt vanzelf, dat dit een onmoge lijke toestand is, waarin zoo spoedig moge lijk afdoende verbetering moet gebracht wor den. Evenwel, deze nood-barak is natuurlijk van ondergeschikte beteekenis en wij moeten het oog in hoofdzaak op het stadsziekenhuis zelf gevestigd houden. En terecht wijzen regenten ter op, dat wie nu den voorgenomen verbouw tegenhoudt, het ook voor zijn verantwoording dient te nemen, dat er vooreerst nog geen kinderza len kunnen gebouwd worden en dat er van moderne en hygiënische closets in de eerst volgende jaren nog geen sprake zal kunnen zijn. Wij 'hebben den voorzitter van regenten gevraagd of er wei eens patiënten geweigerd worden en hij deelde ons mede, dat dit slechts plaafs vond, wanneer het de blijkbare bedoeling van familieleden was een oude on gestelde vader of 'moeder in het stadszieken huis te stoppen, die men wel ziet binnenko men. maar niet meer weggaan, omdat, wan neer deze oudjes hersteld zijn, niemand van de familie ze weer in huis wenscht te ne men. Het stadsziekenhuis mag nu eenmaal geen tehuis voor ouden van dagen worden ca bij het opnemen van patiënten dient daarmede rekening te worden gehouden. Dat de regimenten, die o. a. voorschrij ven, dat geen chronische patiënten mogen opgenomen worden, verouderd zijn en veran derd moeten worden, is aan geen twijfel on derhevig. Deze reglementen zijn uit den tijd en wor den trouwens ook niet meer nageleefd. Met nadruk wordt door regenten bestre den, dat er voor verbouw van het stadszie kenhuis in den loop der jaren reeds groote kapitalen verspild zouden zijn. De ouderen in onze gemeente zullen het stadsziekenhuis nog in zijn vroegere gedaan te gekend hebben. Er was toen een zieke-vader en eene ziekc- moeder, die samen voor de geheele verple ging en verzorging der patiënten verant woordelijk waren en wat er op die wijze van die verpleging terecht kwam. behoeft zeker niet nader in het licht gestela te worden. In 1898 had de eerste verbouw plaats en werd 4700 voor inventaris en 6113 voor bouwkosten uitgegeven. Daarop volgde in 1901 een belangrijke verbetering door het inrichten van een opera tiekamer, die 4815 en een barak, die 4749 kostte. Bovendien werd toen 2566 voor in ventaris en 1000 voor chirurgische instru menten uitgegeven. De verbouw in 1902 vorderde 800, bene vens 2100 voor een warmwaterinrichting, 1000 voor inventaris en opnieuw 1000 voor heelkundige instrumenten. Daarna had in 1906 de laatste verbouwing plaats, die 10.000 kostte en waarbij tevens 2000 voor inventaris werd uitgegeven. Voorwaar geen geringe bedragen, maar toch niet bijzonder hoog, als men bedenkt, dat zij over een tijdperk van ruim twintig jaren loopen. Al deze uitgaven dateeren van vóór den oorlog en dat er voor verbetering en ver bouwing thans heel wat meer komt kijken, bewijzen wel de ramingen van de nu bij Bur gemeester en Wethouders ingediende verbou wingsplannen. Die verbouwing zal een zwaar offer van onze gemeente eischen, maar het spreekt van zelf, dat als zij in het belang van een goede verzorging en verpleging der patiënten van het stadsziekenhuis noodzakelijk is, men over deze kosten, als over zoovele andere, zal moeten heenstappen. Krijgt men een afdoende verbetering van het thans bestaande, zoodat voor lange jaren het gemeentelijk ziekenhuis geen nieuwe of fers meer vraagt, dan zullen de thans aange vraagde gelden niet geweigerd mogen wor den. Maar hierover juist bestaat onder de me dici hier ter stede een eigenaardig verschil van meening. Wij hebben, om ons op dit punt eenige ze kerheid te verschaffen, verschillende dokto ren naar hun opinie gevraagd en daarbij de meest met elkaar in strijd zijnde verzekerin gen gekregen. Er zijn doktoren, die over het stadszieken huis buitengewoon voldaan zijn en die, wan neer de verbouwingsplannen tot werkelijk heid worden, gaarne getuigen dat Alkmaar over liaar inrichting voor ziekenverpleging in alle opzichten tevreden kan zijn. Maar er zijn ook doktoren, die de gelden voor iederen nieuwen verbouw uitgegeven, weggegooid achten, omdat men door aan het oude bestaande te prutsen, toch nooit het moderne geheel krijgt, waaraan de stad on zer inwoning binnen weinige jaren behoefte zal blijken te hebben. Zij hebben in hun wapenschild hét „regee- ren is vooruitzien" geschreven. En dit Vooruitzien eischt naar hunne mee ning een zoo spoedig mogelijk breken met het thans bestaande en een opbouw van het nieuwe, dat zich geheel zal moeten aanpas- sep bij de eischen die in den tegenwoordigen tijd aan een moderne ziekeninrichting moe ten gesteld worden. Wordt dit ook niet van particuliere zijde op tal van plaatsen ingezien? Van verschillende zijden bereikten ons ge ruchten, dat reeds overwogen is om, wan neer de tijd daarvoor gunstig geacht wordt, ook het &t. Elisabeths-gesticht hier ter stede door een grootere en aan hoogere eischen voldoende katholieke ziekeninrichting te ver vangen. Zal, wanneer binnenkort de nieuwe ziekte wet in de Kamer behandeld en van kracht ge worden is, Alkmaar het centrum voor de zie kenverpleging in Noond-Holland boven het IJ kunnen worden en door Rijk, Provincie en omliggende gemeenten gesubsidieerd, zich niet de weelde van een aan alle te stel len eischen voldoende ziekeninrichting kun nen veroorloven? Wij zullen in een volgend artikel van ons bezoek aan de met het stadsziekenhuis in aanraking komende doktoren en van hunne zienswijze over het al of niet gewenschte van groote uitgaven voor een verbetering van net thans bestaande vertellen. Graaf Bemstorff heeft nieuwe verklarin gen afgelegd naar aanleiding van zijn giste ren gedane mededeeling, dat Wilson ver klaard zou hebben Engeland niet te kunnen dwingen om binnen de grenzen van het vol kenrecht te blijven, daar hij de handelsbetrek kingen tusschen Engeland en de Vereenigde Staten niet in gevaar kon brengen. In den tijd tusschen het torpcdeercc van de Lusitania op 7 Mei 1915 en de Sussexnota van 4 Mei 1916 volgde het eene conflict tus schen Amerika en Duitschland op het andere, waardoor in dat jaar elke vredespoging on mogelijk werd gemaakt. De geheele Amerikaansche handel richtte zich inmiddels naar de Entente en in de Amerikaansche handelskringen wilde men deze betrekkingen aanhouden, zoodat Wilson door ze te belemmeren, de openbare meening tegen zich zou gekregen hebben. Wat de beweerde Duitsche samenzwerin- van België betrof, kwam Bernstorff tot de conclusie,/dat een bemiddelingspoging door Amerika, waarbij het volledig herstel van België niet op den voorgrond zou hebben gestaan, volkomen ondenkbaar was. Dat Wil son ten slotte genoegen nam met een voor- loopige verklaring, dat Duitschland niet van zins was om België in te lijven, was alleen om met de vredespogingen een begin te ma ken. Wat de bewreeed Duitsche samenzwerin gen in Amerika betreft, gaf Bernstorff te ken nen dat er wel eenige gevallen ziin waarin gehandeld is in strijd met de Amerikaansche wetten doch dat daarop zeker niet de naam van samenzweringen toepaselijk is. Hij stelde op den voorgrond, dat het Duit sche gezantschap zich nimmer met zulke din gen had ingelaten en dat hij, ais gezant, in overleg met het ministerie van buitenland- sche zaken te/Berlijn steeds uitdrukkelijk van dc Duitsche onderdanen in Amerika geëischt had, dat zij de Amerikaansche wetten zouden eerbiedigen. Van de actie van den Duiischen militairen attaché Von Papen en dén marine-attaché Bay-edd was hij niet voldoende op de hoogte. Toen hem gevraagd werd of hij geloofde dat Duitsche regeeringskringen de zoogenaamde samenzweringen en daden van sabotage in Amerika steunden, antwoordde Bernstorff dat dit met het ministerie van buitenlandsche zaken zeker niet het geval was. Door de actie van Von Papen veranderde de goede verstandhouding tusschen Bern storff en kolonel House niet Wat het Duitsche vredesvoorstel betreft deelde Bernstorff mede. dat hij zelf behou dens het telegram dat België niet zou wor den ingelijdi. voor den 29en Januari 1917 niets aangaande den inhoud van de Duitsche vredesvoorwaarden vernomen had. Zij werden echter pas gelijktijdig met de verklaring van den onbeperkten duikbootoor log meegedeeld, waardoor de mededeeling naar Bernstorff's inzicht, waardeloos werd. Voor 't overige hebben de vredesvoor waarden van dat oogenblik af geen rol mfeer gespeeld, daar het afbreken der diplomatieke betrekkingen onvermijdelijk geworden was. Naar aanleiding van gesprekken met Wilson en House had Bernstorff naar Berlijn bericht, dat deze geloofden, dat de entente trachtte Duitschland tot den onbeperkten duikboot oorlog te verleiden, om zoodoende een breuk tusschen Duitschland en de Vereen. Staten te krijgen. Daar Wilson aan Bemstorff had verklaard, dat hij alleen dan een vredespo ging zou ondernemen als er gegronde hoop op succes bestond, meende Bernstorff, dat toentertijd Wilson de ententelanden ernstig gepolst had. Bemstorff verklaarde nog, dat hij gelooft aan de oprechtheid van Wilson tom een vrede zonder overwinning tot stand te brengen, waarbij Duitschland de positie, die het voor den oorlog in de wereld bekleedde, ten volle zou behouden. Hij heeft Wilson steeds als een eerlijk makelaar beschouwd. Met name is van Amerikaansche zijde nooit met Bern storff onderhandeld over een vrede, waarbij Duitschland ook maar het kleinste stukje van zijn gebied zou hebben moeten afstaan* Aan een particulier telegram ontkenen wij betreffende deze zitting nog, dat Bernstorff met blijkbaren tegenzin over de kuiperijen van Ditschers in Amerika gesproken heeft en dat hij er zelf niets mede uitstaande gehad heeft. llll t (Ml 1 il n (1 DE TOESTAND IN HET OOSTZEE GEBIED. Omtrent den toestand in het Oostzeegebied komen thans ongunstige berichten binnen, daar de directe verbinding met generaal Von Eberhardt, die met zijn staf in Satkuny ver toeft, sinds gisteren is gestoord. Volgens mi litaire berichten hebben de Lithauscüe troe pen zich steeds meer naar den spoorweglijn Radziwilschki-Langszargen begeven. Deze concentraties van Lithausche troepen in de nabijheid van den spoorweg beartigen het transport va nde troepen uit de Baltische provincies. Generaal Von Eberhardt tracht door middel van onderhandelingen de moei- lkijheden uit den weg te ruimen. PRESIDENT WILSON. Het bulletin van dr. Grayson over den toe stand van de President, gepubliceerd op Dinsdagmorgen even halftwaalf luidt: De toestand van de prostaatsklier is het zelfde gebleven. Bij het chemisch bloedonder zoek bleek, dat de nieren normaal funstion- neeren, heeft van Maandag op Dinsdag niet zoo goed gerust als den vorigen nacht; maar hij vertoonde gisterochtend geen spo ren van vermoeienis. Den vorigen dag was President Wilson beter dan gewoonlijk en deed hij eenig werk af. DE AAN NEDERLAND VERKOCHTE SCHEPEN. Clemenceau heeft aan baron Von Lersner het volgend schrijven gericht: De Opperste Raad van de Geallieerde mogendheden heeft heden, 15 October, aan de mtergeailieerde maritieme commissie opdracht gegeven een nota te richten tot de Duitsche autoriteiten, om hen de uitlevering te vragen van vijf schepen, die behooren aan de maatschappijen „Hamburg-Amerika-lijn" en „Kosmos-iijn". Aan dit schrijven is een nota toegevoegd, waarin gezegd wordt, dat 5 schepen, die Duitschiand aari de geallieerden had moeten afstaan, niet zijn uitgeleverd, maar verkocht aan Nederland. De nota noodigt Du:'""' land uit deze 5 schepen naar een Eng.lscne zeehaven te zenden, de Nedcrlandsche beman ning e'r van af te halen en twee van deze schepen langs den Weser naar BremerhaSen te doen afzakken. ENGELSCH PROTEST TEGEN OVER DRACHT VAN DUITSCHE SCHEPEN AAN NEDERLANDSCHE MAATSCHAP PIJEN GEDURENDE DEN OORLOG. De Engelsche delegatie heeft in den op persten raad een memorie ingediend om aan te toonen, dat de Duitsche schepen Johann Heinrich Burchard, William Oswald, Braunschweig, Denderah, Nassau niet aan de geallieerden uitgeleverd zijn onder het achteraf komende voorwendsel dat deze schepen aan Nederlandsche maatschappijen verkocht waren. De memorie zegt, dat de Duitschers en Nederlandera zich wel bewust waren, dat deze overdracht ongeldig was. De opvatting der geallieerden in zake zulke overdrachten aan onzijdigen was aan de on- zijdigeu kenbaar gemaakt in de circulaire van 7 November 1918. Het is in overeenstemming tusschen de geallieerden en Duitschland vastgesteld, dat Duitsche schepen, die onder onzijdige vlag gebracht waren gedurende den oorlog zonder toestemming der geallieerden, beschouwd moeten worden als Duitsche sche pen. EEN SMEEKBEDE. DE LITHAUERS EN GENERAAL EBERHARDT. Uit Kowno wordt gemeld, dat de opperbe velhebber der Lithausche legers aan gene raal Eberhardt een ultimatum gezonden heeft, waarin hij hem 24 uur geeft om het spoorwegstation van Radvilichki te ontrui men. Aanzienlijke Lithausche strijdkrachten zijn samengetrokken voor het geval Eber hardt weigert. Bij Passalys heeft een botsing plaats gehad tusschen Lithausche en Rus sisch-Duitsche troepen. De Russisch-Duit schers zijn ontwapend. DE OPPERSTE RAAD. De intergeallieerde Opperste Raad verga derde Woensdagmorgen. Hij hield zich bezig met de benoemingen voor de commissie be treffende de uitlegging en tenuitvoerlegging van de bepalingen van het vredesverdrag van Versailles. Italië zal vertegenwoordigd zijn door graaf Bonin Longare, Italiaansch ge zant en Paliano; de vertegenwoordigers van Frankrijk zijn Pichon, Minister van Buiten landsche Zaken en Philipe Berthelot, chef be treffende de politieke aangelegenheden; En geland is vertegenwoordigd door Lord Der by en Japan door Matsui. JAPAN EN HET VREDESVERDRAG. Uit Tokio wordt gemeld, dat in den gehei men raad de behandeling van het vredesver drag wordt voortgezet. De Raad heeft minis' JONGENS WINTERBOTTINES met SNEEUWKAP en TUSSCHENZOOL in alle maten. Scherp concurreerende prijzen. HOOGSTRAAT 6. Telefoon 491. ters en leden van de Vredesconferentie ge hoord. Prins Jamagatha, het oudste en in vloedrijkste lid van den Geheimen Raad, heeft zich, niettegenstaande zijn hoogen leef tijd en zwakken gezondheidstoestand', van Kioto begeven naar Tokio, ten einde deel te nemen aan den arbeid van den Geheimen Raad. Het verdrag zal zoo spoedig mogelijk aan den Keizer ter onderteekening worden voor gelegd. Men meent, dat het tegen 27 dezer, althans nog in de loopende maand, zal wor den geratificeerd. DE DUITSCHE NATIONALE VERGADERING. In de Nationale Vergadering werd op een desbetreffende vraag medegedeeld, dat men hoopt, dat het gebrek aan kleedingstukken spoedig opgeheven zal zijn, daar het Rijks- kleeding-departement thans voorraden voor de minvermogende bevolking beschikbaar heeft "esteld. o, een andere Vraag werd medegedeeld, dat de Duitsche wapenstilstands commissie wegens den moord op een Duitsche vrouw bij Mainz door een gekleurde Fransche sol daat een onderzoek heeft geëischt, waarop echter een antwoord nog niet is ontvangen. Volgens een onbevestigd bericht zou de be treffende Fransche soldaat volgens de oór- logswetten zijn doodgeschoten. KORTE BERICHTEN. De intergeallieerde enquête-commissie eindigde haar onderzoek betreffende Smyrna. De Fransche generaal Bounout, die het rap port zal overbrengen, zal binnenkort naar Parijs vertrekken. De Amerikaansche gene raal Harbold commissaris voor Armenië die Amerika heeft verlaten aan boord van het s.s. Martha Washington, teneinde naar Turkije te gaan, zal voor Constantinopel Smyrna be zoeken. De Opperste Raad heeft besloten aan de Luthersche gemeente in Amerika te vra gen het erk van de Duitsche Protestandsche zending, verboden door het vredesverdrag over te nemen. ALIMAAISCIE COURANT. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. Directeur: G. H KRAK. Gemeld wordt, dat door de Conferentie der Christelijke Internationale het volgende te legram werd verzonden aan den Oppersten Raad te Versailles. Diep ontroerd door het lijden dat het Duitsche volk is aangedaan en bovenal be gaan met de vrouwen en kinderen, protes- teeren wij, een groep van mannen en vrou wen uit 10 verschillende landen, de Ver eenigde Staten van Amerika, Denemarken, Duitschland, Engeland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Noorwegen en Zwit serland, te Bilthoven in conferentie bijeen, bij den Oppersten Raad tegen de hervatting van de blokkade tegen Duitschland. En wij 'komen in den naam van Christus tot de volkere der Entente met de dringende bede, eindelijk de noodzakelijke maatregelen te treffen ten einde bet uitgehongerde Duitsche volk op afdoende wijze te hulp te komen en tevens zijn krijgsgevangenen in vrijheid te stelle, voor zoover dit nog niet is geschied. Lansing deelde bet kabinet mede, dat de beschikking over de voormalige Duitsche schepen, die in de Ver. Staten geïnterneerd zijn thans een onderwerp van onderhande- lig uitmaakt tussche het departement van Buitenlandsche Zaken en het Britsche Ge zantschap. Er is nog geen beslissing geno men. De haventransportar'beiders1 die ge staakt hadden, besloten1 bij stemming de scheidsrechterlijke uitspraak van de „Slipping BoaTd"-.commi®sie te aanvaarden en zullen Woensdag den arbeid hervatten. De Times bericht, dat eene overeen komst is gesloten in verband met de uitgifte van een kapitaal van een nieuwe maatschap pij, de Schotsch-Amerikaansche Olie Maat schappij met een kapitaal van 5 millioen. De Maatschappij verkreeg het bezit van een olieveld bij Tampico, andere velden en aan- deelen die de '"-neming 'begunstigen. De ze zal een kolenstation verkrijgen, hetwelk bestand is om de olie naar de schepen te vervoeren. Generaal Fourier zal 4 November voor de rechtbank terechtstaan, inzake de overga ve van Maubeuge, 8 hooge officieren worden ok vervolgd. Voorzitter is Generaal Maistre. Het Russische Noordwestelijke leger heeft de voorstad Pulqqowo, ten zuiden van Petersburg bezet. Tusschen' de Engelsche vloot en Kroonst'adt hebben hevige gevech ten plaats. Oranienbaum staat in brand. Het Witte leger maakte vorderingen in de rich ting van Pleskau. De Bolsjewisten hebben zich ten zuiden van Peipussee teruggetrok ken achter Wilikajaflus. De Koning zal 7 of 8 November te Brussel terug keeren. Hij zal bet ontslag van baron de Broqueville in ontvangst nemen, die het politieke leven gaat verlaten. Wat betreft bet ontslag vn het kabinet, dit zal in zijn geheel aftreden den dag na de verkiezin- geu, dat is op 17 November. Het parlement zal dan voor 2 December bijeen geroepen worden. De regeering beeft na een bijeenkomst van den rijksdag voorloopig ufgezien van een deelnemen van Finslad' aan1 de bestrijding der bolsjewiki -daar er geen besliste meer derheid voor 'bleek te 'zijn. Uit Wiborg wordt gemeld, dat de bols jewiki Maandagochtend de verdediging van St. Petersburg 'blijkbaar voortzetten. Er werd' toen gevochten bij de ijzer-fabrieken van Poetilof. Het leger der Bolsjewiki ver dedigt nog altijd de Finsche grens. De Roemeniërs zijn al begonnen Boe dapest te ontruimen. Maandag hebben zij Ofen ontruimd. De bruggen tusschen Ofen en Pest worden thans bewaakt door Engel sche en Hongaarsche troepen. Met de ont ruiming van Pest zou een begin worden ge maakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1