DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 253 1919 MAANDAG 27 OCTOBER. Uiiitenlanrtsch overzicht. 01! nummer bestaat uit 2 bladen, Honderd 6611 611 twintigste Jaargang Deze (Jouraat wordt eiken avond, behalve op Zou- eu Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs by vooruitbetaling per Ï5 maanden voor Alkmaar 2.—, franco door het ge- heole Rijk 1' 2 50. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents, Per regel f 0.2O. B|] groote contracten rabat. Groote lettors naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Eón onzer ruiten is door baldadigheid totaal vernield. JONGENS- en IMEiSJMNUULLAARZEN. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Hoofdredacteur: TJ. N. ADEMA. Uit Oost-Europa komen weer onrustbaren de pogrom-berichten. Volgens liet anti-pogrom-comité werden in de plaatsen welke door Denikin's leger bezet waren, talrijke schanddaden tegen de joden gepleegd. Daarbij voert ook de pers een lelie cam- jodt gei joc ne tegen de van alle zijden opgezweepte en. Joodsche officieren worden niet aan- enomen. joodsche vrijwilligers ontslagen, 'oodsche reizigers in de tremen aangevallen rlunderd of vermoord tigarii tegen de jbodsche leiders van ;aar- s de en gep In Hongarije wordt de verontwaardiging de joodsche leiders der Bolsjewiki overgebracht op de massa van onwetend- onschudige en in armoede levende joden. Als de eigenlijke aanstokers der pogroms moeten de christelijke socialisten worden be schouwd. In Zopalca plaatsten zij vaten wijn in de straten en lieten de bevolking zich bedrin ken, waarna zij verlof tot plunderingen ga ven. Wie zich verweerde werd gruwelijk mis handeld. Den volgenden dag werden voor. den vorm enkele deelnemers aan dc pogroms gearresteerd, die weer moesten vrijgelaten worden, omdat hun bloedverwanten dreig den de joden te vermoorden. In Marazali duurde liet moorden acht da gen, in Boedapest werden joden uit de tram gesleept, valsche beschuldigingen werden te gen hen ingebracht en na hun arrestatie wer den zij op de politie-bureaux mishandeld. Het Christelijkc-socialistisch orgaan Weenen, de „Reichspost" steunt de Hong; sche pogrombeweging met middelen als aankondiging van een vlugschrift, dat tijdens de regeering der Bolsjewiki zou uitgegeven zijn en waarin werd medegedeeld dat een Joodscli koninkrijk zou worden gesticht tus- achen Donau en Theisz. Het staat vast, dat dc Hongaarsche regeering heeft toegezegd bestraffing der pogromisten, opheffing der uitzonderingsbepalingen en een behoorlijk militaire dicipline in het leger. Doch het schijnt, alsof de regeering machteloos is oi in dezen wil zijn, althans de pogroms gaan. on gehinderd voort. Het is een zeer betreurenswaardig feit, dat bij ieder nieuw regiem in het Oosten dc jo den allereerst het kind van de rekening wor den. I Welke veranderingen in den staatsvorm ook plaats hebben, steeds zijn het de joden die als wilde dieren opgejaagd en vermoord worden. Wellicht kan de Entente wanneer zij bin nenkort haar wil in dc tot rust gekomen Oost Europcesche landstreken dicteert, zulke maat regelen treffen, dat aan het middeleeuwsche uitroeien van tot een bepaalden volksstam behoorende personen ten slotte eens een ein de gemaakt wordt. De Opperste Raad heeft in een nota aan Roemenië levendige voldoening betuigd over liet feit, dat de Roemeensche regeeringen ver klaard heeft haar verdragen van bondgenoot schap met de Entente mogendheden wil handhaven. De Entente kan niet ingaan op de verschil lende Roemeensche eischen inzake'dc vaststel ling der grenzen. De speciale bepalingen ten bate der min derheden van andere dan Roemeensche nati onaliteit moeten behouden blijven, al kunnen zij later misschien wat verzacht worden Men vraagt Roemenië eenvoudig zich te onder werpen aan de statuten van den Volkenbond, waarvan het gevraagd heeft, lid te zijn. Ten slotte wordt Roemenië er op gewezen, dat het op eigen houtje uit Hongarije alles heeft meegesleept wat het maar meedragen kon. Ten einde uit te maken welk deel daar van aan de Entente toekomt zal er een inter- geal lieerde commissie naar Boedapest wor den gezonden. Wat de politieke toestand in Hongarije be treft, voldoet de regeering van Friedrich niet aan de eischen der Entente, aangezien alle politieke partijen er niet in ver tegenwoordigd zijn. Als Friedrich geen nationaal ministerie kan of wil samenstellen, dat de Hongaren dan bedenken, dat de geallieerden alleen een regeering zullen erkennen, zooals zij die wenschen. De Raad houdt zich overtuigd, dat dt ook de wensch van Roemenië is. Ook wenscht de Opperste Raad de verze kering te ontvangen, dat de geweren bestemd voor de Hongaarsche politie en gendarmerie zullen worden overgedragen aan .de Hon gaarsche autoriteiten, zooals de Roemenen reeds beloofd hebben. Tevens wil de Raad, dat de Roemeensche troepen het land zullen ontruimen. Trouwens, zegt de nota, Roeme nië zelf zal wel verlangend zijn zich te ont doen van de taak, die al zijn krachten absor beert. Bovendien is het noodig, dat Honga rije wordt verlost van het juk, dat op het land drukt. Het spottende in den toon der Entente-nota is voor Roemenië niet aangenaam maar met Uilenspiegel kon het zeggen, dat hij het-, er naar gemaakt heeft. Wie de in den beginne vergeefsche pogin gen der Entente aanschouwd heeft om de Roemenen goedschiks weer uit het Hon- gaarscii geoied weg te krijgen, begrijpt, uat üe opmemng in üe nota, uat Roemenie ver langend zal zijn zich te omdoen van een taait die ai zijn krachten absorbeert, wei met in allen ernst geschreven zal zijn. ui tonlang. DE iOfcSJ, AND TE NEW VÜRK.. De jongste voorstellen van tien staatssecre taris van ar oei cl, wnsou, zijn verworpen, evenals net beroep van uen presmens op ue mijuwersers en nes Jecnmsai peraoaeei ©in tot overeenstemming te wiAieu «.omen. Het tecumscii personeel aanvaaruue üe arbitrage, maar ue imjuweraeis weigeruen, tenzij net ic- suuaat vooruit vast staat, biaaissecreians wnsou verwacht nog steens ue surwug van buu.uuo miju werkers tegen uen men anq- venmer te aunueu aiwewueu. ue secretaris van net regeeringsouA-eau voor imjunouw ammlt,, uat ue regent.mg van pian is ue my uen over te nemen" jlze stmting van ae nawew-aruewlera hmt deu reeuers reeoi vm mmorn umar gesast. ue toesta&a t» ongewipsgu. ue voorzitter van üe uoKwerKers-oigamaaue verwaant, uat ue staiuug /.ouuag geemuigU zal zijn. ue cm- ueuKomenue man woras ova ttausax uoorge- stuura eu vandaar pa trein naar rvew- r u« gezonnen. 6P AK i AGIST 1SCHE TWEEDRACHT. De biauen bevatten een oproep van de communistische „AroeMlerazeitung" te Ham burg, voigeus weitte de oMmnunmische partij van DuitsciUand (öpartacusooaü) zieu ge splitst heert. Voigeus uen oproep overviel, ue ceu'raie üe party-geueiegeeraea niet beginse len, uie tevoren niet aan de organisatie ter beslissing waren voorgelegu. Aan het slot van ue beginselverklaring stond, dat alle par- tijgenooten, die met op' het standpunt van ue^e beginselen stonden, uit de partij moes ten treuen. Achttien van. de 43 geueiegeerueu stemden tegen de beginselen en werden daar om beschouwd als buiten de partij te staan, en uitgenoodigd onmiddellijk "den partij-dag te verlaten. In de aankondiging wordt er vader op ge wezen, dat de minderheid zich onmiddellijk opnieuw moet orgamseeren eu dat de partij- orgahisatie te Hamburg de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden voor de organisatie van de nieuwe partij ter hand heeit genomen. DE STRIJD IN RUSLAND. Het Noordwestelijke Russische leger onder commando van generaal Yudanitscn zet den strijd voort op het iront bij i'etrograd. Ue Estnlanders strijden op het iroiit bij Pskoif. Bij de rivier Velika heoben zij den vijand te ruggeslagen. In de richting van Petrograd zetten de Esthlanders de operaties bij de Ein- sche golf voort, vooral bij Krasna-üorki, waar zij andere Esthlandsche strijdkraent hebben ontmoet. Het officieele blad te Petersburg de „Is- westra" zegt, dat de stad tot het uiterste zal worden verdedigd, zoo noodig uoor straatge vechten. Elke strook grond zal niet zonder strijd worden prijsgegeven. Alle theaters zijn gesloten. Het telefoonverkeer is gestaakt, evenals het bankverkeer. Verschillende fabrie ken te Petersburg staan in brand. De bolsje wisten willen de door hen gebouwden tanks in den strijd brengen. EEN PROTEST VAN TSJITSJERIN. De Russische staatscommissans voor Bui- tenlandsche aangelegenheden, Tsjitsjerin, heeft zich in een draadloos telegram tot de ministers van Buitenlandsche Zaken te Pa rijs, Londen, Rome, Stockholm, Helsingfors en Tokio gericht, om te protesteeren tegen de toewijzing van de Aalandseilenden aan Zwe den. Hij verklaart, dat Rusland geen enkele oplossing van deze kwestie zal erkennen, die niet met instemming van Rusland tot stand is gekomen. TEGEN DE HOOGE HAKKEN. De bond van christelijke jonge vrouwen in de Vereenigde Staten heeft besloten, door het geheele land een bestrijding van het hooge- habkeneuvel op touw te zetten, te beginnen met een vertooning, als trilbeeld, van de ver derfelijke gevolgen van het dragen van spits toeloopende schoenen met hooge hakken. Hiertoe hebben de patiënten van de voeten en schoenenkliniek van het Long Island Col lege Hospital te Brooklyn hun medewerking verleend bij een vertooning op het dak van het ziekenhuis. „Naast het „verplicht genees kundig onderzoek vóór het huwelijk" moest geëscht worden overlegging van een radio gram van den romp en de voeten. Dan zou den de martelwerktuigen der mode spoedig naar de gruwelkamers der nog niet geveilde panoptica verhuizen." EEN HEBZUCHTIGE KROKODIL. In Bandjaran op Pava is een koe aange vallen door een groote krokodil. Het monster verdween met zijn prooi in de diepte. LENOIR'S EINDE. Vrijdagochtend om zeven uur is Pierre Le noir op de capoonière van 't fort Viacetwea gefusilleerd, 't Was een mistige, grijze herfst morgen. En toen de auto, geëscorteerd door dragonders, het fort binnenreed, waren er een paar werklieden, op weg naar hun fa briek, die bleven staan, om Lenoir na te jou wen. Misschien is dat wreed. Maar vergeet niet Lenoir's woorden„Quand on a dix mil lions, on ne va pas k la tranchée!" Dat is nog erger. Toen de auto op de caponnière aankwam, werd Pierre Lenoir er uit gesleept door vier gendarmes, die hem naar een gereedstaan den stoel droegen en 'm daar op vast bonden. Gok wed hij. nog geblinddoekt. Maar hij was zich nauwelijks van iets bewust, machte loos van angst'n Minuut later daver de 't saldo uit twaalf geweren. En het lichaam op den stoel zakte ineen. Men maak te het los Het was door elf kogels getroffen en de doctoren constateerden den dood. Daar na werd het lijk gekist, en een uur later op 't kerkhof te Vinraines begraven. Het was een droevig einde van een droevig figuur. Lenoir had zijn voorgangers, ah Ma- ta Hari en Bolo, evenals hij beschuldigd van landverraad. Zij stierven moedig. Zij stonden rechtop voor 't executie-peleton en weigerden den blinddoek. Hun laatste oogenblik gaf al thans 'n geste, 'n bravoure Lenóir vièl zelis niet. Hij hing, ineenge zonken als een willoos menschelijk vod, over dien stoel. En geen enkel schot miste (M. O. bl.) DE BELGISCHE DEPUTATIES. Uit Brussel wordt gemeld, dat de Belgi sche regeering voor het deporteeren van 62.000 Belgen gedurende de oorlogsjaren een som óan pl.m. 5 milliard francs verlangt. Verder eischt de Belgische regeering de uit levering van hen, die deze deportaties hebben veroorzaakt. BEN NIEUW S TOONMATERIAAL VOOR, LQOOM'OTIEVEN. RATTENJACHT. De wetenschap heeft vastgesteld, dat in vijf jaren een paar ratten een familie kunnen stichten van 900,000 ratten-individuën. In verband met het gevaar dat deze diertjes op leveren voor de gezondheid, in verband met zekere bacillen, die ze bij voorkeur bij zich plegen te dragen, heeft men in Engeland een verdelgins-veld tocht tegen hun ondernomen. Mensen, dier, vergif en instrumenten zijn ge- requireerd in dezen strijd en aangezien de Tatten geen kranten lezen en dus niet van te voren van dezen aanval onderricht zijn, ter wijl hun aantal in Engeland geschat wordt op 40 millioen, mag men veilig er op rekenen, dat hun gelederen zeer gedund zullen wor den. DE DUURTE IN AMERIKA. Een vertegenwoordiger van de Tel. heeft den Amsterdamschen wethouder Wibau' J' déze week van zijn reis naar Amerika ia te ruggekeerd, eens gevraagd naar het duurte- vraagstük in Amerika. De heer Wibaut ves tigde er onze aandacht op, dat hij slechts voor zuivere particuliere aangelegenheden de reis heeft gemaakt, wat natuurlijk niet weg neemt dat hij wel verschillende indrukken heeft opgedaan. Het systeem, dat in Amerika wordt ge volgd inzake de duurtebestrijdinj», is er op in- fericht om te trachten hooge prijzen te voor omen door den invloed van het publiek. In de verschillende steden heeft men comité's op- gericht, „fair price comittees" genaamd, d'ie de verschillende prijzen volgens hun redelijk zijn. Eerst worden publiceeren, welke de groothandelprijzen gepubliceerd, waarvoor men gewoon de marktprijzen neemt; dan pu- bliceerd men dc winstmarge, die men voor den tusschenhandel redelijk acht en daaruit volgt vanzelf, wat men redelijke winkelprij zen noemt. De committees doen dan een be roep op het publiek om geen hoogere prijzen te betalen en zij verwachten, dat daardoor buitensporige prijzen zullen worden tegenge gaan. Een prijsverlagenden invloed hebben de committees natuurlijk niet en in de pers wordt dan ook de klacht geuit, dat hun werk niet veel geeft. Immehs deze fair ptv e committees, die in gesteld zijn door de gemeentebesturen en sa menwerken met comité's van de verschillende staten, hebben geen macht om in te grijpen in tegenstelling met de committees in Enge land, die een veel grootere macht hebben en daardoor wel wat bereiken. In Amerika be slaat het werk der comité's alléén uit publici teit geven aan volgens hun redelijke prijzen. Wat verder de duurte aangaat, de heer Wi baut was van oordeel, dat Je prijsstijging in Amerika lang niet zoo groot was als hier; wèl zijn er verschillende dingen, die sedert het begin van den oorlog met 50 pet. zijn ;en, maar er bestaat toch op verre na prijsstijging als bij ons. De heer Wibaut kreeg ook in Amerika den indruk, dat de duurte in ons land wel heel buitengewoon is. PRESIDENT SETTK ONDERTEEKENT HET VREDESVERDRAG. Het kabinet heeft van gedachten gewisseld over den toestand, geschapen door de neder laag van de regeering. Vernomen wordt dat naar een middel zal worden gezocht om het Huis in de gelegenheid te stellen haar besluit te herzien, daar de regeering niet terug kan komen op haar beslissing tot toelating van Frans die ioodsen in bepaalde Britsche havens. DE INDUSTR1EELE MOEILIJKHEDEN IN AMERIKA. Daar de groep, die het publiek vertegen woordigt haar vergaderingen voor onbepaal- den tijd verdaagd heeft, is de nijverheidscon- ferentie afgeloopea. BIOSCOOP EN ONDERWIJS. In „Neue Bahnen" schrijft P. Knospe, leeraar aan het lyceum te Berlijn over de bi oscoop in dienst van het onderwijs. Hij her innert er aan, dat de school tot voor eenigen tijd genoodzaakt was, uit de bestaande films zulke te kiezen, die geschikt waren voor het onderwijs. Men behielp zich ook door het ma ken van coupures. Uit de groote film: „Kleo- patra, Koningin van de Nijl" knipte men voor de kinderen ongeschikte stukken weg. Tegenwoordig maakt men films, die uitslui- Waterdicht Schoenwerk. ViluPantoffels. tend voor het onderwijs bestemd zijn. Als voortrelfelijk voorbeeld hiervan noemt de scnrijver de Alpeniilm, die door prof. Lam- pe, de leider der aldeeling onderwijs-bioscoop van het centraal instistuut voor opvoeding en onderwijs te Berlijn, is samengesteld. Het nieuwe van deze film is de rangschikking der stol in verband met practische onderwijsover- wegingen en het gebruik van „levende kaar ten', (wat dat zijn, staat er niet bij). Deze film is thans voor bijna 3000 leerlingen van Berlijnsche scholen in het gebouw Urania vertrad. Bij een voorstelling voor vakmen- scheii op bioscoopgebied is voor eenigen tijd een apparaat vertoond, dat de film zonder eenig gevaar, laat stilstaan. Bij die gelegen- T id werden o.m. vertoond: melk en hare be werking, het Spreewoud, (met levende kaar ten). Kleederdracht van Grieksche vrouwen in klassieken tijd, de watervloo, een vivarium (vereeniging van aquarium en terrarium); het verbouwen van veldgewassen, landbouw machines, bloeiende bloemen, geslachtsziek ten, verzorging van zuigelingen. Bijzonder belangwekkend vond dr. Knospe het hierbij vertoonde procédé, dat in staat stelt, gebeur tenissen, die zich in langeren tijd afspelen, in enkele minuten te vertoonen b.v. het ont kiemen, groeien en rijpen van planten. (Deze uitvinding, van groot belang voor 't onderwijs, is evenmin nieuw als de toen ver toonde verlangzaamde bewegingen, waarbij men b.v. een kat 16 maal zoo langzaam als in werkelijkheid op een tafel ziet springen en het projectiescherm van geprepareerd linnen, dat veroorlooft bij vol daglicht voorstellingen te geven). De schrijver deelt voorts mede, dat het Centraal-Instituut zich bezig houdt met het keuren van films, het geven van adviezen voor het vervaardigen ervan enz. Het artikel eindigt aldus: „Onze strijd te gen schunnige films is tegenwoordig van de zelfde beteekenir die tegen schunnige lit teratuur." EEN VROUWELIJKE' CANDIDAAT VOOR HET ENGELSCHE LAGERHUIS. Telelur. K«dactle SS. DirecteurO. H. KRAK, In Z'we n heeft' men onlangs proefnemin gen gedaan met türfpoeder als stookmate- riaa'l voor locomotieven, welke pogingen veel succes gehad hebben. Thans heeft de Zweed- sohe regeering te Hasthegen een groote in stallatie voor de vervaardiging van dit türf poeder ingericht. De turf wordt eerst ge droogd tot het waterpercentage slechts 12 k 15 pet. bedraagt en daarna tot poeder ver malen. Op deie wijze verkrijgt men uit 220.000 kub. Meter tuf ongeveer 20.000 ton türfpoeder. Met 1.5 K.G. türfpoeder kan eene gelijke hoeveelheid stoom verkregen worden als met 1 KG. steenkool van 7000 calori. DE STRlOOMSTERKTE VAN DEN BLIKSEM. Met recht heeft men steeds den bliksem als den sterk sten eloctrisohen stroom be schouwd. Tot dusverre was hot echter niet mogelijk de stroomsterkte en de spanning van den bliksem te' meten. Volgens de „Ghemiker-Zeitunig" is men er onlangs: in geslaagd door magnetische meting aan door den bliksem getroffen basaltrotsen een en ander te weten te komen. Het bleek, dat de maximum-stroomsterkte van een bliksem straal niet minder dan 20.000 Ampère be droeg, terwijl de spanning een half mil1'ioen Velt was. VLOEIBARE LUCHT ALS EXPLOiSIESTOF. In de kolenmijnen wordt dynamiet ge bruikt om de steenkolenlagen uit elkander te doen springen. In de oorlog werd oo'k enorm veel dynamiet gebruikt voor 't opblazen van bruggen, versterkte stellingen, enz., zoodat er gebrek aan dynamiet 'kwein en men op 't gebied van explosiestoffen naar een „Ersatz" zocht. Een der ,,Ersatz"-middelen was vloei bare Tucfht. D lucht uit de atmospheer werd onder buitengewoon hoogendruk gebracht bij een zeer lage temperatuur 140o O.). Wordt deze lucht, die een hoog zuurstof gehalte heeft plotseling gemengd met sterk- vermarmde lichtonthrandbare stoffen, zooals bijv. fijn steenkolenkruis, fijngemalen kurk- drooghout, dan ontstaat er een gasmengsel, waarvan koolzuur het voornaamste bestand deel is. De explosieve kracht is minstens zoo groot als die van dynamiet, doch in de prak tijk is van dit middel nog zoo goed als geen gebruik gemaakt. ALs explosiestof voor pro jectielen of geweerkogels kan het in geen geval dienen, omdat het na de bereiding on middellijk gebruikt moet worden, daar ont lading zeer spoedig plaats heeft en de explo sieve kracht sterk afneemt. ORANJE-GEKLEURDE' MENSCHEN. Het „Münchener Medizinische Wochen- sehrift" behandelt het eigenaardige geval van oranje-gekleurde menschen, d. w. z. menschen en kinderen, die voornamelijk aan het gelaat en de knieën een geelbruie, oranje achtige huidkleur vertoonden. De oorzaak moet gezocht worden in de bijna uitsluitende voeding met peen bij gebrek aan ander voedsel. EEN VUURSCHERM VAN KETTINGEN. In dte ertssmelterijen, waar de ovens een enorm groote hitte moeten produceeren, hebben de stokers, vooral bij 't onderhoud der vuren veel hinder van de uitstralende warm te. In het Duitsche tijdschrift „Prometheus" deelt een ingenieur mede, dat op een vrij eenvoudige manier hieraan tegemoet geko men kan worden. Voor de ovens wordt een gordijn gehangen bestaande uit lange kettin gen met kleine schakels. Op deze wijze wordt een beweegbare scherm verkregen, dat toch de uitstralende warmte tegenhoudt. Moet op de oven steenkool gegooid worden, dan worden enkele kettingrijen verschoven. Reeds in verscheidene smelterijen wordt deze uitvinding met succes toegepast. cie President Sèitz heeft te Weenen Zater- dagoehtnd het vredesverdrag van Saint-Ger main onderteekend. DE NEDERLAAG DER ENGELSCHE REGEERING. Vergeet Uaurdoor uiet dat wij grooLate keus Uehbeu Ju BAl- en ÜLLEüENHElDidCH(ï)ENEN. FIRMA HtrtMs. ÜE RAAT, UUUuHIKAJlX XJfcJL.kJfc'OOJ!* 4«t De conservatieven besloten de burggravin As tor uit te noodigen zich candidaat te stel len voor de unionistische coalitie in de plaats van majoor Waldorf Astor, die door den dood van zijn vader peer is geworden. Indien lady Astor gekozen- wordt, zal zij het eerst vrouwelijke lid xan het Lagerhuis zijn. Er zijn 'bij de laatsfte algemeene verkiezing verscheiden vrouwen candidaat -geweest, maar geen enkele is 'gekozen. KORTE BERICHTEN. Naar enkele dagbladen vernemen zal de Zuid-Slavische delegatie den vrede met Oos tenrijk teekenen, na te hebben getracht 'het mijnbekken van Pees, dat aan Hongarije is toegedacht, te verkrijgen. Gister heeft te Dixmuiden de plechtige herdenking plaats gehad van den sla-g aan den User. Zaterdag waren te New York slechts 3000 haven-ar'beiders aan het werk. Er zijn 'bijna 500 schepen, die niet 'kunnen uitvaren. Koning Albert was Zaterdag de gast van het Aimerikaansche ijzer- en ataalinsti- tuut. De koning bracht een dronk o.p den president uit. Het Belgische koningspaar zal tot Maandag te New York blijven en ver trekt daarna naar Washington. De Duitsche wapenstilstandscommissie protesteert tegen de uitwijzing van personen uit Malmedy. Een gerucht zegt dat Lenin bij een bom aanslag ernstig, zou zijn getroffen. In een rede tot de Londensehe Liberal Federation besprak Asquith den ailgemeenen toestand en noemde het den plicht der libera, len met alle middelen een georganiseerde op positie te voeren. Te Londen is bericht ontvangen, dat de Sopwith machine Wallaby" in welk C'apt. Matthewe de vlucht onderneemt naar Aus tralië in 30 dagen voor een prijs van 10.000 pond sterling Woensdagmiddag te Oo'legne is gearriveerd. Dit is het eerste nieuwe van Matthews, sinds hij Dinsdagmorgen het kamp te Hounslow verliet. De Koiennood in Zuid-Duitschland is door den lagen waterstand v.an de rivieren ten zeerste verscherpt, daar watertransporten onmogelijk kunnen plaats hebben. Dte Beier- ac'he Ministerraad wendde zich telegrafisch tot den Rijkskanselier en den Minister voor Economie mededeelend, dat de in Zuid- Duitschland heer schend» ko-lennood tot een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1