DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Firma P, BLflflliW fi ZOON, Winter-dlensttsgGling aamnpde I Norember 1919. No. 254 1919 DINSDAG 28 OCTOBER. Deze Courant wordt eiken avond, bolialvo op Zon- on Foobtdagon, uitgegeven. Abonnomentsprysbjj vooruitbetaling per 3 ftiaanden voor Alkmaar 1' 2.—, franco door het go* hoe Ie Rijk 1' 2 50. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.20. B|j groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkery v/h. ÏÏEBMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. linileiilanilsch overzicht. AllLmaar PacLtet. Dit nummer ïsesitaat uit 2 bladen, Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Oelijk steeds van een oorlogsveld, komen de meest tegenstrijdige berichten tot ons; winnen doet natuurlijk iedere partij. Het is niet gemakkelijk uiit dezen chaos een eenigs- zins betrouwbare conclusie tc trekken. Om te beginnen kunnen wij begrijpen, dat van beide partijen met verbittering en met inspanning van alle krachten wordt gestre den, getuige het bericht dat de Sovjet „voor de nationale verdediging" heeit bepaald, dat wegens het dreigend gevaar tengevolge van den inval van de Witten, een concentratie van alle krachten noodig is en dat daarom een arbeidsdag van twaalf uur wordt inge steld met een bijzonder stelsel van betaling. De Sovjet van Kamara heeft arbeidsplicht afgekondigd voor alle burgers van 18 tot 50 jaar, die geen nuttigen arbeid verrichten. Het geheele proletariaat van Samara is gemilitari seerd. Zij zeggen verder: Wij zijn ten doode op geschreven, indien wij niet al onze krachten mspanneri. Achter het front moeten de noo- dige reserves worden gevormd. Naar men weet, zijn de soldatenraden reeds afgeschaft en heeft net officierskorps vrijheid van handelen gekregen. Oeneraal Yoedenits deelde gisteren aan den Times-correspondent te Helsingfors me de, dat hij binnen 14 dagen te Petersburg zijn zal. Nu de berichten van de andere zijde: De toestand te Petrograd moet critiek worden en men zegt, dat in geval van verder voortrukken der Witte troepen, straat voor straat zal worden verdedigd. Vluchtelingen ui Petrograd beweren, dat de toestand aldaar in den laatsten tijd ondragelijk is. De Sovjet-commissaris Zinowjef verklaar de in een proclamatie van 23 dezer, dat de dag van gisteren zou beslissen over het lot van Petrogad. Het blijkt echter, dat de Rooden hardnek kig vechten. Volgens een mededeeling van het Finsche agentschap, heroverden de Bolsjewi- ki Tsarskoje Selo, rond hetwelk geweldig ge streden wordt. Het schijnt, dat inmiddels Yoedenitsj' groot ste moeilijkheid bestaat in het gebrek aan transportmiddelen. Trotzky beweert, dat hij te Petrogad over 20.000 communisten beschikt. Een officier van den inlichtingsdienst, die pas terug is van Petrograd; verklaarde, dat burgers, da mes en meisjes worden gedwongen loopgra ven te delven en barricades op te richten. Als zij uitgeput neerzinken, worden zij doodge schoten. Dezelfde vertelde, dat Petrograd mondbehoeften ontvangt over den Noord- Siberischen spoorweg. Het Roode leger is vrijwel voorzien, maar de burger lijdt hon ger. In Duitschland, met name in Bitterfield, is men weer eens bang voor een nieuwe sta king, n.l. die der electrische centrale. Deze staking zou voor de electricitcitsvoorziening van Berlijn een catastrofe beteckenen. Verder lezen wij, dat in de Duitsche bla den een oproep staat van de communistische Arbeiterzeitung uit Hamburg, volgens welke de communistische partij (Spartacusbond) zich heeft gesplitst, uit hoofde van verschil van beginselen. Op eene vergadering werden de beginselen dezer partij verkondigd en aan een ieder, die zich hiermede niet vereenigen kon, verzocht, zich hierover uit te spreken. Achttien van de 43 .gedelegeerden stemden tegen deze beginselen en werden daarom be schouwd als buiten de partij te staan, en uit- genoodigd onmiddellijk den partijdag te ver laten. Teekenen eener kentering? In de haven van Koningsbergen liggen meerdere groote schepen en lichters, die door de blokkade worden vastgehouden. Ongeveer 300 arbeiders zijn werkloos en de binnen scheepvaart lijdt ernstig.Vooral de kolen- voorziening ondervindt groote belemmering door de blokkade. De uitvoer van hout is ge heel gestaakt, de stapelplaatsen liggen over vol. Rooskleurig is de toestand nog niet. In ons vorig overzicht spraken wij van de christelijk socialisten als ae aanstokers der pogroms. Bedoeld is natuurlijk de christelijk-sociale partij. Buitenland Gistermiddag heeft in de zitting van den Belgischen- ministerraad, welke plaats vond onder voorzitterschap van den eersten minis ter, de minister van buitcnlandsche zaken, Paul Hymans, eene uiteenzetting geven van den stand der onderhandelingen te Parijs, omtrent de herziening der verdragen van 1839. De beide Belgische gedelegeerden bij de Commissie van Veertien, de heereu Scgcrs en Orts, woonden de zitting bij. Na het exposé van minister Hymans, hebben zij den leden der regeering nAdere bijzonderheden mede gedeeld aangaande hc't punt, waarop de on derhandelingen thans ziju gekomen. STUDENTEN ALS MIJNWERKERS. De studenten der universiteit en der teenni- sctie hoogescnooi te Praag beslaten des zon dags ais mijnwerkers dienst te doen. Eergistef- reu iienoeu zij voor net eerst in de Kolenmijnen gewerkt. iy« studenten neooen in den tijd vaa acnt uren (van 8 uur voorin, tot 4 uur uam.j 3a wagons kolen verladen. Hun eten üaaueu zij in rugzakken meegenracht TEGEN HET BOLSJEWISME. In de V or war te wordt aan de zich1 in Duitschland bevindende Russen een waar schuwing gericnt. De vroegere Russische so cialisten ziju ais Bolsjewisten vijanden van het Duitsche socialisme gewarde" tr moet krachtig front gemaakt worden tegen de ver tegenwoordigers van het Russische bolsjewis-* me ia het geruïneerde Duitschland binnen dringen, om de laatste fundamenten van zijn economie en Kultur te ondermijnen. De Duitsche arbeiders wenschen van zulke on aangename gasten als Radak zoo mogelijk bevrijd te worden. Geen van de Russiscne predikers van het Bolsjewisme zijn werkelijke aroeiders. Geen van aen kent de Duitscne verhoudingen. IN ELZ AS-LOTHARINGEN. Over de stemming in tizas- Lotharingen zegt de Frankfurter Zeitung, aan het slot van een beschouwing over ae toestanden in die provincie: Volgeiis de totdusver onthulde plaanea van de Fra»3chen blijtt het tlzas- Lotharingsche volk bij de bepaling over zijn toekomstig lot evenals tevoren, uitgeschakeld. Dit is de laatste beweereden voor de sterke ontevredenheid in het land. Van het Elzas- Lotharingsche vraagstuk is uit een Duitsch vraagstuk, een Frausch gemaakt Het Elzas- Lotliaringsche vraagstuk, dat men voor altijd afgedaan beschouwde, blijft voortbestaan in Europa. Elzas-Lotharingen zal zijn zelfstan digheid en onafhankelijkheid slechte onder den krachtigsten tegenstand prijsgeven. DE BEPERKING VAN HET DUITSCHE LEGER In het Huishoudelijk. Comité van de Duit sche Nationale Vergadering deed Rijksweer- minister Noske mededeelingen over de beper king van de sterkte van het Duitsche leger tot 200.000 man binnen drie maanden na het van kracht worden van het vredesverdrag en tot 150.000 man voor 1 April 1920, welk zich over zeven infanterie- en drie cavalerie divisies zullen verdeelen. De dan te vormen 7 infanteriedivisies zijn reeds op 1 October over het Duitsche Rijksgebied in zeven Rijks- weerdistricten ingedeeld. De zetels van de Rijksweercommando's die den eersten October de bevoegdheden van het vroegere genermals- commando overnamen zijn gevestigd te Ko- nigsberg, Stettin, Berlijn, Dresden, Stuttgart, Munster in Westfalen en München. EEN1 GEHEIMZINNIGE ZAAK. Een der' meest geheimzinnige moordgeval- len, die ooit in Frankrijk zijn voor gekomen, dateeren van December 1913, komt heden naar H. N. meldt, voor het Assizenhof van Brest. J. Cadiou, de directeur van een kruit fabriek bij Brest, die met Duitsch kapitaal is opgericht, verdween 30 December 1913 en zijn lijk werd eenige weken later in het kreu pelhout bij het magezijn ontdekt. De zoekers waren afgegaan op onthullingen van een slaapster. L. Pierre, de hoo.dingenieur van de fabriek, werd gearresteerd op beschuldi ging van moord, doch later vrijgelaten en nam dienst in het Fransche leger, waarin hij schitterend diende en tot officier werd bevor derd. In geheel Frankrijk stelt men veel be lang in de rechtszaak daar men onthullin gen verwacht in verband met de organisatie van de maatschappij met Duitsch kapitaal. Zij heeft wat kruit aan de Fransche regee ring geleverd, doch toen haar product van minderwaardige hoedanigheid bleek, werd het contraot verbroken. jI» B« JWJ.,V* va ja ja ja rraiflM OORLOGSHONDEN. KORTE BERICHTEN. In 96 groote steden van Engeland en Wales valt de laatste weken een licnte, maar getegeiae sujging van het sterfte-cijfer waar te nemen Deze stijging wordt toegeschreven aan de griep. De Opperste Raad zal, als de vredes conferentie uiteengaat, vervangen worden door een raad van gezanten van de vijf groote mogendheden. in Hongarije is een kabinetehervorming te wachten. Minister Friedrich heeft besloten ook leden der nog niet vertegenwoordigde burgerlijke en arbeiderspartijen in het kabinet op te nemeu. De president van Uruguay heeft de rati ficatie van het vredesverdrag met Duitsch land geteekend en een besluit uitgevaardigd, waarin verklaard wordt dat de sedert 1917 verbroken diplomatieke en ccmmercieele be trekkingen worden hervat. Te Auffit hebben soldaten van het Tsjechische legioen het standbeeld van keizer Jozef II van het voetstuk gehaald en ver nield. Burgers, die er zich mee wilden be moeien, werden beschoten en gevangen geno men. In de stad ontstond een paniek. De H. Stoel heeft de Tsjecho-Slowaak- sche republiek officieel erkend. Er zijn diplo matieke betrekkingen aangeknoopt en binnen kort zal een T.-S. gezant bij het Vaticaan worden benoemd. Senator M. Keller (Tennessee) heeft in den Amétikaanschen Senaat een wetsontwerp ingediend om op de Philippijnen een strafko lonie voor anarchisten te maken. De kolenmijnstaking in de Vereenigde Staten zal 1 Nov. beginnen. De regeering verklaart de staking ongerechtvaardigd en onwettig. Een vertegenwoordiger van de Morgan- Mij. heeft op de internationale handelsconfe rentie te Atlantic City gezegd dat 432 milli- oen pond internationaal graan den volgen den zomer naar Europa moest worden ge bracht. Aan Clemenceau is een Kamercandida- tuur aangeboden. Het bericht, dat de Zuid-Slavische dele gatie gemachtigd zou zijn, het verdrag van St.-Germain te onderteekenen, wordt tegen gesproken. Roemenië krijgt Transsylvanië. Het Ba naat wordt tusschen Roemenië en Joego-Sla- vië verdeeld. - De gezondheidstoestand van president Wilson wordt langzaam gunstiger, tr zuilen nu niet meer op geregelae tijdstippen bulle tins uitgegeven worden, België vraagt de uitlevering van 1153 Duitsent ambtenaren en militairen wegens schending van het volkenrecht tijdens den oorlog. üp den partijdag is de communistische partij van Duitscmanu gesplitst. De voorstel len van de Centrale weruen met 25 tegen 18 stemmen aangenomen. Lie mkderneia werd voor uitgesloten verklaard ®n puoisceert tnans in de Hamburger Kommunistiscnen Aroei- ters Zeitung aen oproep, volgens welke zij zich als een eigen partij organiseert. De Saksische Luchtreederij te Dresden zal een post- en passagiers-lucht verkeer tus schen Duitechland m t sjecho-Slowakije on derhouden. Deze Suchtvaartverhinding zal drie maal per week plaats hebben. De Vossische Zeitung meldt uit Kopen hagen dat er een overeenkomst te afgesloten voor raeJJdevexjng ïusschen Bertijnsche commissie en de organisaties van Deensche boerderijen volgens welke vanaf den eersten Januari dagelijks 50.000 liter melk tegen 2 Mark per Liter zal worden geleverd. Tengevolge van den kolennood en het gebrek aan locomotieven is het personenver keer op den Pruisisch- Hessischen spoorwcL, het onbezette gebied op Zon- en Leestuigen belangrijk beperkt. Het verkeer tusschen net bezette en ouöezette gebied zal gaande wor den gehouden. Bij het verhoor van den vroegeren Rijkskanselier Van Bethmano Holweg voor het tweede sub-comité van de onderzoekings- commisaie uit de Duitsche Nationale Verga dering zal waarschijnlijk Generaal-Veid- maarschalk Von Hindenburg aanwezig zijn, misschien ook Generaal Ludendorff. Aan den afgevaardigde Haase moest Maandagmorgen het rechterbeen worden af gezet, daar de versplintering van de kniege wrichten een voortdurende verettering teweeg bracht en steeds een hooge koorts veroorzaak te. Generaal Mauclere heeft den 26sten October Weenen verlaten voor Parijs, waar hij aan dep Oppersten Raad zijn rapport zal overhandigen met betrekking tot den levens middelentoestand in Oostenrijk. De blokkade van de Duitsche wateren is gewijzigd in dien vorm, dat de blokkade niet zal worden toegepast op de territoriale wateren. Generaal Franchet d'Esperey heeft het Oorlogskruis met de palm toegekend aan Eolonel Stavrianopoulos, commandant van Saloniki. JLiinimikuid. ONZE DIPLOMATIEKE VERTEGEN WOORDIGING IN FINLAND. In aansluiting aan het bericht omtrent het voornemen der regeering, om ook bij de re publiek Finland een diplomatieke vertegen woordiger aan te stellen, wordt thans nog medegedeeld, dat de eerlang te benoemen Ne derlandsche gezant te Stockholm, baron Sweerts de Landas Wymorgh, bestemd is eveheens als Nederlandsch gezant bij de Fin sche republiek op te treden. Tevens vernemen wij, da.t het plan bestaat om, waar vroeger de gezant te Stockholm tevens geaccrediteerd was bij de beide, andere Scandinavische rijken, in de toekomst voor Noorwegen en Denemarken gezamenlijk een afzonderlijken gezant te benoemen. ONDERSCHEIDINGEN VAN DEN HEER VAN VOLLENHOVEN. LANGESTRAAT. RITSEVOORT. DANKBETUIGING VAN' DE BRITSCHE ADMIRALITEIT. De Britsche tijdelijk Zaakgelastigde heeft door tusschenkomst van het Ministerie van Buitenlandsche zaken aan de Nederlandsche Marine-autoriteiten de erkentelijkheid overge bracht van de Britsche Admiraliteit voor de hoffelijkheid, betoond aan de Britsche mijn- vegers, toen deze onlangs in de Nederland sche territoriale wateren werkzaam waren. De vergunning bij die werkzaamheden, van Nederlandsche havens als basis gebruik te maken, heeft er, naar de overtuiging der Ad miraliteit, niet weinig toe bijgedragen het op ruimen van de mijnen tot een goed eind te brengen. BEëINDIGING MILITIEDIENSTTIJD. Het is den Minister van Oorlog gebleken, dat verschil van opvatting bestaat omtrent het' ontslag uit den militiedienst wegens eindi ging van den militiediensttijd van dienst plichtigen, die alsdan nog verplichtingen hebben te vervullen als vrijwilliger. Thans is bepaald, dat aan deze dienstplichtigen een be wijs van ontslag wegens geëindigden mili tiediensttijd moet worden uitgereikt; zij blij ven daarna in dienst, echter enkel als vrijwil liger. ZIEKENDRAGERS.- Bij ministerieele beschikking is bepaald, dat de tot ziekendrager opgeleide miliciens der infanterie van de lichting 1919, onder de wapenen gekomen in de tijdvakken van 16 tot 20 Juni 1919 en' van 16 tot 20 September 1919, onderscheidenlijk op 1 November en 15 December a.s. zullen worden overgeplaatst bij de compagnieën hospitaalsoldaten. Van Alkmaar 'smorg. 9 uur. Yan Amsterdam 's namidd. 4 uur. en snel, met gelegenheid tot ver zekeren der goederen a 71/2 cent per 100 gulden. Teletur. Radactie 38. DirecteurG. H. KRAK. Hoofdredacteur: TJ. N. ADEMA. NEDERLAND EN BELGTë. De heer Ort®, een der Belgische vertegen woordigers bij d'e onderhandelingen, is naar Parijs teruggekeerd met het oog op de her vatting van de 'besprekingen over de herzie ning van de verdragen van 1839. Naar men daar zegt, zal de ef.ficieele arbeid der com missie weder beginnen, wanneer een schik kingsformule gezonden zal zijn. Luitenant»kolonel Richardson geeft in de „Daily Telegraph" een belangwekkend ver» haal over de diensten door afgerichte honden in den oorlog verricht. „Bulier", een airedale terrier, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt bij het over» brengen van berichten; als verzoeken om am» munitie, maeriaal, voedsel en vooral ook van rapporten betreffende de situatie. Bij de aanvallen op het front Villers«Breton« neux deed de collie „Trick" dienst. Hij bracht meer dan eens het eerst de berichten over den voortgang der aanvallen, en de aanvragen om materiaahopvoering noodig voor het succesvol verder uitvoeree der krijgsoperatie*- Een zwarte jachthond „Dick" heeft door /.(jn werkzaamheden het „Victoria Cross" verdiend. Bjj het overbrengen van een be» richt uit de Villers»Bretonneux sector werd hij ernstig in den rug en aan schouder ge» wond. Toch kwam hij in vollen ren op zijn post, bracht zijn boodschap over en werd onmiddellijk in de kennel ter verpleging opge» nomen. Hij genas spoedig en deed ai ras zijn werk even plichtgetrouw als te voren. Eenige dagen later echter werd hij lijdende, hy werd weer ter verpleging opgenomen en nu bleek, dat de kogels, die hem verwond hadden., zich nog ia het Lichaam bevonden en niet verwjj» derd konden worden. Om hem een lang lijden tc sparen werd hij pijnloos afgemaakt. Bij een postmortem onderzoek werden achter de schouder en ruggegraat een kogel en een stuk van een granaat aangetroffen, die hem veel moeten hebben doen lijden. De trouwe h©md had dus nkttegene&aamde ai xyn pijnen zjjn plichten vervuld. Een andere sollie met prachtig iang haar „Roman geheeten, muntte uit door de phehts» botrachtagj waarmee hij immer zijn doel wist te beretken. Hy maakte vaak omwegen, blsef soms zeer laag onderweg, maar kwam steeds waar hy wezen moest De schrijver van het artikel vestigt de aan» dacht op de ontwikkeling van het plichtsge» voel tydens de training, van het onderschei» dingsvermogen tussschen goed en kwaad. Als eenmaal dat plichtsgevoel ontwikkeld was, bleek hoezeer de hond zich inspande de bood» schap tydig over te brengen. Een goede hond trachtte steeds den, buiten zyn schuld verlo» ren tijd, zooveel mogelijk in te halen, door op den nog a fte leggen afstand, nog grooter snel» heid te betrachten. -'Vis twee of drie honden gelijktijdig werden afgezonden, nam alras de best getrainde de leiding. Nu en dan werd een der volgers af» geleid en stopte, maar de voorlooper duide geen lange vertraging; hy stond even stil, maar vervolgde onmiddellijk zijn weg, De an» deren moesten dan wei volgen, waarop de voorlooper om den verloren tyd in te halen in een sneller galop overging. bommige honden legden in doodsgevaar een afstand van 60U0 meter in vijftig minuten af. „bmiler" liep, hoewel zwaar gewond door granaatvuur, dne kilometer in twintig minu» ten, en moest by aankomst afgemaakt worden. Zoo staan de officieele rapporten vol van lof over honden, die meermalen ten koste van hun eigen leven, dat van vele menschen red» den, bijdroegen tot het welslagen van onder» nemingen, tot het verijdelen van vijandelijke plannen. Was het wonder, dat de oorlogshon» den meeliepen' in den zegetocht door Londen's straten? Z. M. de koning1 van Spanje heeft den heer Van Vollenhóven, minister-resident der Nederlanden-te Brussel en toekomstig ge zant te Madrid, het grootkruis van de Isabel la Cathodkia-oirde geschonken. De president der Portugeesche republiek benoemde den heer V. Vollenhoven tot groot- officier van de Cihristu»-orde. LOONRAAD VOOR DE SPOORWEGEN. De minister heeft benoemd tot voorzitter bij den loonraad voor de Spoorwegen: mr. M. W. F. Treub, lid van de Tweede Kamer der Sta» ten»Generaal, te 's»Gravenhage, en tot plaats» vervangend voorzitter: mr. D. A. P. N. Koo» len, lid van de Tweede Kamer der Staten»Ge» neraal te Utrecht. Tot leden zijn aangewezen door de directie der Nederlandsche Spoorwegen: mr. dr. K. H. Beijen, chef van den Algemeenen Dienst, te CAPITANA AïDAS 40 ct. ALONSOBCUQUET 50 L RRANAGA 50~„ DUQUES DE VIGO 60 BOCK PERFECT,: EXTRA 60 PARTAGAS TANISAR1S 75 ROMEO Y TULIET A 80 Utrecht, en als diens plaatsvervanger: W. H. Beijen, chef van het Personeelbeheer, te Utrecht; mr. H. van Marren, chef van den Al» gemeenen Dienst te Amsterdam, en als diens plaatsvervanger mr. J. J, van der Zweep, af» deelingsehef 2de klasse bij den AJgemeenen Dienst te Amsterdam; H. E. Hoeekstra, hoofdingenieur, chef van de Tractie te Am» stc v, en als diens plaatsvervanger F. J. Kleyn, afdeelingschef 1ste klasse bij den Dienst van Tractie en Materieel te Amster» dam; E. C. W. van Dijk, hoofdingenieur, ad» ".ictschef van den Dienst van Weg en Wer» ken te Utrecht, en als diens plaatsvervanger J. H. Iley 1, afdeelingschef 2de klasse bij den Dienst van Weg en Werken te Amsterdam; IT. L. Heyster, afdeelingschef 1ste klasse bij den Dienst van het Vervoer te Utrecht, en als diens plaatsvervanger G. Leopold, afdee lingschef 1ste klasse by den Dienst van het Vervoer te Amsterdam. Door het hoofdbestuur van de Nederland sche Vereeniging van Spoor- en Tramwegper soneel: G. J oust ra, te Utrecht, en als diens plaatsvervanger B. Verver, te Utrecht, 'beiden hoofdbestuurders dier vereeniging. Door den Bond van Ambtenaren in dienst bij de Nederlandsche Spoorwegen: J. Grimm, commies Tractie te Haarlem c. w. s., en als diens plaatsvervanger L. Wil'lemsen, com mies 'bij den Dienst van Weg en Werken te Utrecht. Door den Neutralen Bond' van Spoorweg personeel: J. Bekker, hoofdcondueteur te Utrecht, en als diens plaatsvervanger B. Coster, voorman-electricien te Haarlem. Door den Protestantseh-C'hristel'ijke.n Bond van Spoor- en TramwegpersoneelW. Belger, werktuigkundige te Utrecht, en als diens plaatsvervanger J. Augusteyn, hoofd conducteur te Zwolle. Door den Nederlandschen R.-K. Bond' van Spoor- en Tramwegpersoneel „St. Raphaël": F. L. D. Wivard, commies-stat'ionsdienst te Rotterdam, en als diens plaatsvervanger T'h. van Leur, draaieT te Utrecht c. w. p, PASSAGIERSTARIEF Ketoiir le ki«J. f 1.50, Goederenvervoer billijk ALMAAR—AMSTERDAM Ketuur 2e kaj. 1 1.10.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1