DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN A. Fortuin, Levering door liet getale land. No. 255 1919 WOENSDAG 29 OCTOBER Deze (Jouraat wordt eiken avond, behalve op Zon- ea Feestdagen, uitgegeven. Abonnomeiitsprpby vooruitbetaling per Ï5 maanden voor Alkmaar 1' 2.—, franco door het ge heel e Kijk 1' 2 50. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Fer regel f 0.20. groote contracten rabat. Groote lettors naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.Y. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. Buitenliindsch overzicht. Binnenland. Dit Telefoonnummer 3. Telelnr. UtiliicLle 33. Prijs der gewone Advertentiën Dat het verblijf te St. Petersburg minder aangenaam is, laat zich begrijpen. De stad, door generaal Joedenitsj be dreigd, wordt door de Sovjct-regccring in ge- duchten staat van tegenweer gebracht cn hot is begrijpelijk, dat de •Bef-icwiki in dergelijke benarde omstandigheden met vajn halve maat regelen houden. De Stockholmsche correspondent van de Vossische Zeitung vertelt het een en ander van de critieke dagen die de Russische hoofd stad tot dusver achter den rug heeft. 'legen den avond van 15 October liet een der volkscommissarissen aanplakken, dat Joedeni'tsj Uatsjina had ingenomen en dat de tngelsciicn Kroonstad bombardeer den, maar dat men er toch in geslaagd was de vijandelijke aanvallen met succes te be strijden. 1 let is begrijpelijk, dat een paniekstemming zicli van de bevolking meester maakte en dtze in dichte drommen de vlucht uam. Men bood zeds tot tienduizend roebels voor een rijtuig. Maar. de Bolsjewiki maakten spoedig aan deze vlucht een einde. De verscherpte staat van beleg werd afgekondigd en wie de stad verliet werd met den dood bedreigd. Door al lerlei oncontroleerbare geruchten steeg de paniekstemming in de hootdstad, maar i rots- ky was intusschen met een extra trein uit Moskou aangekomen, vergezeld van generaal I sjerenussot, die dadelijk het bevel vr.n het St. Pctersburgsche front op zich nam en er voor zorg droeg, dat manschappen en muni tie ui't Moskou werden aangevoerd. De geheele mannelijke bevolking, die niet in staat was de wapens te dragen en de vrouwen van 17 tot 4Ü jaar werden ingedeeld in arbciderscompagnieën, die in het Zuiden eu Westen der stad loopgraven en prikkel draadversperringen moesten maken. Thans is de hoofdstad geheel in staat van verdediging gebracht. Up den spoorweg naar Revai en Wilna staan zware houwitsers. De ze zijn ook opgesteld op de spoorwegen naar Warschau en Witebsk en bij Oboechowo, het kruispunt van de spoorlijnen naar Mos kou en Wologda. Verder zijn er 14 vliegtui gen gereed om de stad te helpen verdedigen. De stemming te St. Petersburg is thans reeds iets minder gedrukt. Hout en kolen ontbre ken er, maar de levensmiddelen zijn er iets ruimer geworden, daar men brood en vet uit Moskou heeft aangevoerd. Den 18en October heeft zelfs de vierde categorie van de distri butie, die der bourgeoisie, die gewoonlijk niets krijgt, 5 lot zwart brood cn 1 lot vet per persoon gekregen. Andere levensmiddelen zijn er echter zoo goed als niet. In de stad is het-vrij. rustig. Slechts eenmaal kwam het tot opstootjes; in de buurt van het Alexander Newski klooster. De brandweer rukte echter uit cn kon met een paar krachtige waterstralen de menigte uit elkaar drijven. Schouwburgen en andere vermakelijkheden zijn gesloten, 's Avonds mag niemand op straat. Op overtreding van deze bepaling staat de doodstraf. De tele graaf en de draadlooze dienst werkten op 18 October nog geregeld en onderhielden de verbinding met Krasnoja Oorka, Kroonstad en Litowo. Het was echter onmogelijk verbinding te krijgen met het draadlooze station te Tsars- koje Selo. Den 18en October hebben Sinow- jef, JTrotzky en generaal Tsjeremissof een uitstapje naar het front gemaakt. Men schat het aantal om St. Potersburg geconcentreerde sovjet-troepen op ongeveer 30 ruizend man. Den 18en October hoorde men de kanonnen van Kroonstad niet meer. Vanuit de richting van Tsarskoje Selo klonk slechts af en toe een schot Biljetten, door Trotzky en Sinow- jef onderteekend, melden dat, er geen onmid dellijk gevaar meer voor St. Petersburg be staat. Het onmiddellijk gevaar schijnt inderdaad afgewend te zijn wat niet wegneemt, dat de sovjet-regeering meer en meer terrein verliest. Het is nog slechts aan hot ongeorganiseerd optreden der verschillende aanvallers te dan ken dat de roode troepen hen tot dusver het hoofd kunnen bieden. Het zal president Wilson op zijn ziekbed ongetwijfeld wat opfleuren als hij hoort, dat de amendementen, die den Volkenbond dreig den te doen mislukken, langzamerhand van de baan raken. De Senaat heeft onverwachts het Johnson- amendement in behandeling genomen en het met 40 tegen 38 stemmen verworpen. Zeven republikeinen stemden tegen cn twee demo craten vóór. Het amendement beoogde aan Amerika het zelfde aantal stemmen toe te kennen als aan het Britsche rijk. Buitenhuid RIJKSELECTRICITEITSBEDRIJF. Iin Duitschland heeft men thans .in studie genomen een voorstel tot het gebruikmaken van de nu nog niet gebruikte waterkrachten, een en ander in verband met den kolenmood. Indien deze plannen worden doorgezet zullen een aanzienlijk aantal elcctricitcitsbedrijven moeten worden bijgebouwd, terwijl het geheel door eén rijkswaternet zal worden vergemak kelijkt. Een en ander zal vermoedelijk ge schieden op de manier waarop thans in Ba den wordt gewerkt, een siadscommissie is thans bezig plannen daartoe uit te werken, welke, indien een en ander wordt goedge keurd reeds gedeeltelijk den winter ten uit voer zullen worden gebracht. NIEUWE STOOMVRACHTWAGENS. Een Amerikaansche maatscnappij is thans bezig met den bouw van vrachtauto's eg wel speciaal voor personenverkeer De bouwcon structie is door vele patenten beschermd, de ze waren allen aangevraagd vooraar ae wa gen in z'n gehetwerd geoouwd. Bij de be proeving bleek dat aile patenten ongewijzigd konden worden behouden. Als Brandstof wordt' onvergaste olie medegevoerd. De ketel is van het waterpijptvpe met oververhitten en een door lucht gekoeioen condensor welke het mogelijk maakt met de medegevoerde hoe veelheid' water en afstand van rond 160(1 K. M, af te leggen. Hen branasiottenvernruik is 0.2 Liter lampenpettoleura per K.M. WATERKRAC1 iTBENUTTÏNO EN KOLENBESPAR1NO. In New hampshire is nog een verbazend groote waterkracht beschikbaar, indien op ten 100-tal plaatsen afdammingen van dalen worden gemaakt, rekent men er per jaar on geveer 400.000,000 Paardenkracnt beschik baar te krijgen, 't welk een besparing zou ge ven van 27» 000 ton steenkool. OMiHOOGBRENOEN VAN DE ALLEGHANY RltVIERBRUG. Deze brug, waarvan de traheligger 7800 ton weegt en de oprit 7150 ton, is "thans 13 voet omnooggebracht, terwijl een zeer druk trein verweer er over p^ts had» Deze brug heeft twee verdiepingen, ieder met drie spo ren. Het geheele werk werd in 5 maanden vol tooid. DE STROOMKRACHT VAN DEN RIJN. „Le Journal" bevat een bericht uit Straats burg o ver de mogelijkheid Hectische driji- kracht te ontkenen aan den Rijn. Het daar ter stede pas gehouden congres van de binnenlanüsche scheepvaart heeft vastgesteld, dat het gebruik maken van de stroomkracht van den Rijn tusschen Bazel en Straatsburg ongeveer eea millioen paarde- krachten zal opleveren, waarvan een derde onmiddellijk beschikbaar is. Deze kracht zou voldoende zijn om de spoorwegen van Elzas- Lotharingcn van eleciriciteit te voorzien, het meerendeel vna de fabrieken voldoenden stroom te leveren en het grootste deel van O.- Frankrijk licht te verschaffen. Er zou in dat geval, zonder temgen twijfel, een oplossing voor de verschrikkelijke crisis in het steenko- lcnbedrijf zijn gevonaen, die er op 't oogen- blik woedt. Jammer genoeg is dit groote werk, het ex- ploiiteeren van ueze „witte kool", ternauwer nood in plan gebracht en jaren kunnen er voorbijgaan, voor het wordt verwezenlijkt. In beieren is de kwestie van de „witte kool" het onderwerp geweest van aiepgaanoie Siu- die en men heeft er op aangedrongen de zaak grondig te onderzoeken. Op het scheepvaartcongres, dat te München binnenkort zal gehouüen worden, zal een groot plan worden onderzocht ontworpen dor den ingenieur Hoilinger; hij wil een ge deelte van net water van uen Donau hij In- go istadi afleiden en in de Main laten stroo men. Het niveau-verschil 320 Meter zal over het geheele traject 500.000 H.P. ver schaffen en van Neurenberg een enorme elec- trische centrale maken. De regeering te Weenen echter zou in staat zijn de verwezenlijking van dit plan te belet ten, maar München zal zich weinig van haar aantrekken. DRANK-COMPLOT IN NEW-YORK. Het was te verwachten, dat, na dentkondi- ging van het algemeen alcoholverbod in de Vereenigde Staten, er danig geknoeid zou worden. Naar uit New York wordt gemeld, is daar een groot complot ontdekt, waar ver scheidene restaurants bij betrokken zijn, die de geheime bondspolitie-agenten hebben om gekocht om hen toe te staan alcoholische dranken te verkoopen; 4 man zijn gearre steerd, beschuldigd omkoopgelden te hebben aangenomen. Er is ook proces-verbaal opgemaakt tegen een aantal andere ambtenaren en oud-ambte naren, die, naar men zegt, er bij betrokken zijn. De lijst bevat ook een bekend New- Yorksch republikeinsch politicus. VAN METSELAAR TOT LORD. Een uit Sunderland afkomstige metselaar maakt aanspraak op den titel van lord Len nox van Dumbarton. De eisch zal de volgen de week voor het hof te Edinburg behandeld worden. Rackstraw, zoo is de tegenwoordige naam van den man, woont in een eenvoudig huisje aan den oever van de Waar-rivier. Toen hij' een kind van 5 jaar was, vertelde zijn grootmoeder hem, dat hij eens tot den Schotschen adel gerekend zou worden en dat hij de erfgenaam was van groote bezittingen in Schotland. Tijden verliepen en Rackstraw maakte iin die jaren al het lief en leed van een handwerksman door. In Juli 1914 werd zijn belangstelling in de zaak weer gaande ge maakt door een artikel in een Zondagsblad, waarin de erfgenamen van Robert. James en John Hay, gestorven in 1809, en van Toren- cc en Balmore, de zoons van Robert Hay, landheer van Balmore, opgeroepen werden zich aan te melden. Rackstraw werd in 1851 te Sunderland ge boren en zijn aanspraak maakt hij, doordat zijn moeder eeji hay was. Zij heette Hannah hay ca haar vader was uit Schotland ver trokken op den leeftijd van 12 jaar. Hij be weert ©ok zijn afstamming tot op 1581 te kunnen bewijzen en vertelt, dat zijn bet-over grootmoeder een afstammelinge was van Douglas, den zesden hertog van Hamilton, een neef faa Maria, koningin van Schotland. Een brief van s* ma nsadvocaat doet zien, dat de andere gegadigden verre verwarden van de families Lennox en Dumbarton, op wier titel Rackstraw aanspraak maakt, ziur te ruggetrokken hebben. Aan den titel is een jaarlijk&di inkomen verbonden vaa 432,000 gulden met landerij en ter grootte van 2300 H.A. in totaal. VROUWELIJK HOOGLEERAAR RADIOLOGIE. Mevrouw Curie is tot gewoon hoogleeraar in de radiologie benoemd aan de universiteit te Warschau. In Warschau geboren, huwde zij met den Franschen professor Curie, met wiea zij sa men 't polonium ontdekte en voor 't eerst zuiver radium wist te verkrijgen. Hiervoor werd de Nobelprijs toegekend. Nadat haar echtegenoot op noodlottige wijze om 't leven was gekomen, werd zij in diens plaats tot professor te Parijs benoemd, DANKBARE TSJECHEN. Gistermiddag bracht een deputatie .van de Boheemsche vereenigtng WJ, A. Ecmynsky" uit Amsterdam een bezoek aan het gedenk teken, dat ter nagedachtenis van Joh. Amos Comenius te Naarden is opgericht. Dit be zoek geschiedde om uiting te geven aan de 'blijdschap over het één-jarig bestaan der re publiek Tsjecho Slowakije. Nadat een bloemstuk, met de nationale kleuren versierd, op het monument was ge legd, werden fc to'« genomen, die naar de feestvierende republiek verzonden zullen wor den. NEDERLAND EN BELGIë. De vergaderingen te Parijs betreffende de herziening van de Tractaten van 1839, die wegens het vertrek van de Belgische gedele geerden naar Brussel korten tijd waren on derbroken,, zullen in het begin der volgende week worden hervat. (Reeds in een deel onzer vorige oplaag medegedeeld.) DE BEWAKING VAN DEN EX-KEIZER. In het Engelsche Lagerhuis werd Maan dag de vraag gesteld, welke voorzorgsmaat regelen thans in Nederland worden genomen tot bewaking van den gewezen keizer en den ex-kroonprins. Cecil Harmsworth, onder-staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken, antwoordde, dat de Britsche regeering niet den juisten aard kent van de voorzorgsmaatregelen, die de Ne- derlandsehe regeering tot dat doel neemt, maar zij heeft geen reden te betwijfelen dat alle noodige maatregelen werden genomen. Op een Andere vraag, of het departement van Buitenlandsche Zaken eenige kennis droeg van voortdurende telefonische gesprek ken van den ex-keizer met Duitschland, ant woordde Harmsworth, dat de regeering daar van geen kennis droeg. UIT WEST-RUSLAND. De Daily Express meldt: Een verdere te rugtocht van de troepen van Joedenitsj schrijnt, na het verlies van Krasnoje Selo en Tsarskoje Selo 'onvermijdelijk. Als de Brit sche vloot Krasnoje Gorka en Kroonstad niet neemt', is de inneming van St. Peters burg door Üe strijdkrachten te land onwaar schijnlijk. Een Engelsche kapitein heeft verklaard, dat de kansen van joedenitsj honderd tegen een zijn. Het is duidelijk dat de witte troepen te ver zijn vooruitgeschoven. Als de Britsche vloot niet ingrijpt loopen zij hard kans, van hun basis te worden afgesneden. De Bolsjewiki hebbene twee stukken van elf duim geplaatst op de hoogten die Tsarskoje Selo en Poelkowa demineeren. Zij beschikken over drie in Duitschland vervaardigde ge- Êantserde treinen met platen van drie duim. »eze treinen beschermen' op doeltreffende wijze den spoorweg beoosten Tsarskoje Selo en beletten alle omtrekkende bewegingen. De maatregelen en de betere artillerie van -g' den vijand' beletten dat in dit gebied met suc- 4 vraagd teneinde Tsarkoje Selo te hernemen, ces wordt gebruik gemaakt van tanks. Generaal Rodzjanko had om tanks ge- maar wegens het klaarblijkelijk nuttelooze van deze poging had de Britsche tank-cour mandant, kolonel Carson, dat geweigerd. De kibbelpartijen tusschen de Russische korps commandanten onderling zijn talrijk, en de pro-Duitschers zijn goed vertegenwoor digd onder de officieren in het Witte leger. Slaagt Joedenitsj er niet spoedig in zijn artillerie vooruit ite brengen, dan zal hij met het oog op zijn gevaarlijke positie snel terug moeten. En spoedige beschieting van Krasnaja Gora en Kroonstad met de 15-diiims-stukken van de Erebus is feitelijk de eenige hoop Si Petersburg ie nemen. HET PROCES TEGEN LA BELGIQUE. Het hof van assiscnt te Brussel heeft von nis gewezen in het proces tegen de mede werkers van het blad „La Belgique", die tij dens de Duitsche bezetting het blad hebben samengesteld. Veroordeeld zijn: de beide Huits tot 20 jaar buitengewone opsluiting; Nyst tot 10 jaar gevangenis; Moressee tot 15 jaar buitengewone opsluiting; Chesquière tot 10 jaar dwangarbeid; Ledoux tot 2 jaar ge vangenisstraf. Hanneuse en André Moressée zijn vrijgesproken. Omtrent den eisch van de civiele partij, die uit naam van den staat zes millioen schade vergoeding gcëischt had zal 6 November uitgespraak gedaan worden. DE STRIJD TEGEN DE BOLSJEWIKI. Uit Reval wordt gemeld dat het hoofd kwartier van Denikin bekend maakt, dat het offensief over het. geheele front zich or kelt in de richting van Kanitsjin. De troepen van Denikin hebben een sterke vijandelijke macht vernietigd en tal van gevangenen ge maakt. Het offensief wordt eveneens met goed gevolg voortgezet ten cfisten van Varonemi en in de streek van Kief. Denikin maakt ook voortgang in de richting van Mobilef. De staf van Petljoera vlucht in paniek. DE POSITIE DER WITTEN IN MOERMANSK. Volgens telegrammen uit Helsingfors wor den de Russische troepen aan het Moer manfront door de bolsjewiki steeds verder omsingeld. De positie der Russen is uiterst moeilijk nu de Engelschen zich van dit front hebben teruggetrokken. De Russen hebben hulp gevraagd aan de Finsche regeering. Deze heeft echter geweigerd tusschen beide te komen. ENGELANDS FINANCIëN. De basis voor de beraadslaging van heden in het Lagerhuis over denAinancieelen toe stand van het land zal een voorstel van Sir Donald Maclean zijn, dat dd regeering als een motie van wantrouwen zal beschouwen. Het voorstel eischt dat de regeering aan het Huis voorstellen zal voorleggen die drastische en geweldige besnoeiingen in de uitgaven voor het loopende financieele jaar zullen verzeke ren. De regeering zal daarentegen een motie in dienen behelzende dat het Lagerhuis, besef fende dc ernstige gevolgen vor handel en nij verheid van de ontzaggelijke lasten, die het gevolg van den oorlog zijn, zijn hartelijken steun aan de regeering belooft voor alle rede lijke voorstellen, hoe drastisch ook, om de uitgaven te verlagen en de schuld te vermin deren. DE VERKIEZINGEN IN ZWITSER LAND. Over de verkiezingen in Zwitserland bevat de Deutsche Allgemeine Zeitung nog de vol gende bijzonderheden. Te Zürich hebben de sociaal-democraten 9 zetels gekregen. Zij hadden er vroeger 6. De boerenpartij kreeg 6 zetels, terwijl zij er vroeger over geen enkele beschikte. De democraten verloren 2 van hun 5 zetels en de vrijzinnigen kwamen met 4 ze tels uit den strijd, terwijl zij er vroeger 12 hadden. Te St. Gallen verloren de vrijzinni gen 2 zetels aan de sociaal-democraten. In het kanton Bazel wonnen zoowel de sociaal democraten alS.de boerenpartij 3 zetels, ter wijl de beide partijen vroeger geen enkelen vertegenwoordiger hadden in dat district. De vrijzinnigen verloren er 6 van hun 9 zetels. Ook in het Italiaansche kanton te Tessino, waar de sociaal-democraten vroeger geen vertegenwoordiger hadden, bezetten zij thans twee zetels, die de liberalen verloren hebben. KONING ALBERT EN DE ROOD HUIDEN. Koning Albert van België en koningin Eli zabeth, die op het oogenblik Amerika rond reizen, hebben ook een bezoek bij de roodhui den gebracht. Zij hebben de vorige week te Gallup in Nieuw Mexico de hulde in ont- varigst genomen van eenige stamhoofden der Roodhuiden Die overhandigden het vorste lijk paar geschenken bestaande uit zeldzame dekens en prachtige inlandsche geweven doe ken. De koning decoreerde hen met de medail le van Albert. Ook bezocht het koninklijke echtpaar een Indiaansch dorp waar de inboor lingen dansen voor hen uitvoerden, en de Mexicaansche ruiters kunststukken op hunne paarden vertoonden. KINDERELLENDE. Schrikbarend zijn de berichten over den el- lendigen toestand, waarin de kinderen van Noord-Frankrijk verkeeren. De Fransche academie voor geneeskunde Kleedermaker. Telefoon 141, ALKMAAR. maakt thans bekend, dat van de 18,300 Fran sche schoolkinderen in de eertijds bezette ge bieden van Frankrijk, 8000 gedurende den oorlog in ziekenhuizen moesten worden op genomen. De meesten leden aan longtering. In een school van 170 kinderen was ten slotte nog slechts 1 kind niet ziek. Het geboorte cijfer verminderde met 69 percent De kinder sterfte was verdubbeld. KORTE BERICHTEN. De Deutsche Allgemeine Ztg. meldt, dat het Kijkskabtnet zich heeft bezig gehouden met het antwoord op de nota betreffende de uitlevering der door Duitschland aan Hol- U srkochte schepen. De verzending van deze nota zal spoedig plaats hebben. De Rijksregeering deed te Parijs op nieuw voorsteilen, teneinde de terugzending ii«r Duitsche krijgsgevangenen te bespoedi gen. - De uitslag van de Luxemburgsche ver kiezingen luiden als volgt: 27 katholieken, 7 radicalen, 9 socialisten, 3 nat. prum. partij, 2 vo-likspartij. 18 September bedroeg het in België in omloop zijnde banhbrieven Frs. 4.684.664.799 Otp 23 Oct. Frs. 4.669.044.396 dus een aan zienlijke vermindering van den omloop voor den oorlog. In den omtrek van Sadziwilischki heb ben nog steeds aanvallen van de Lithausche troepen tegen de Duitschers in het Oostzee- gebied plaats. Het bericht, dat 7000 man schappen van de IJzeren divisie naar Duitschland terug keeren, is onjuist. Daar entegen is een transport Duitschers beboe rende tot den linkervleugel van het Russi sche leger op weg naar Duitschland. Sedert 20 October zijn te Innsbruck geen brood- en meel rantsoenen verstrekt. De bevolking lijdt honger. Een officieel bericht van Reuter meldt, dat twee Amerikaansche aviateurs, die sinds 21 Augustus vermist waren1, vermoord zijn geworden door Mexicaansche visschers, die hen imet hun machine op zee drijvende von den met een tor- fect. De politie te Boedapest heeft een on derzoek ingesteld naar de nalatenschap der gebroeders Szamuely, die, na de ineenstor ting der radenregeering, zelfmoord pleegden. Op verschillende banken vond men tot dus ver onder hun eigen naam of onder valsehe namen een gezamenlijk bedrag van 6.400.000 kronen. EERSTE KAMER. De heer d'A u m a 1 e baron v an H a r- d e n b r o e 'k, als lid der Kamer herkozen, werd in de zitting van gisteravond 8 uur, na de verdachte eeden te hebben afgelegd, door den voorzitter geïnstalleerd. Dé voorzitter deelde mede, dat de centrale afdeeling besloot tot afdeelingson- derzoe'k, heden om 11 uur, Morgen Donder dag om 11 uur zal een openbare vergadering gehouden worden ter behandeling van de hiervoor ingediend zijnde wetsontwerpen, te beginnen met de werkloosheidsnoodwet en anderen, o.m. de wijziging der invaliditeits wet en de ouderdomsverzekering. De heer F r a n s s e n diende daarop de volgende motie in: de Kamer, kennis genomen hebbende van het antwoord van den minister van oorlog ad 23 Juli 1919 op het rekwest van M. J. S'cheffelaar Dzn., aannemer te Bergen op Zoom, ia van oordeel, dat de inlichtingen door den minister van oorlog hierover verstrekt in geenen deele het recht en de billijkheid ter zijde stellen en dat de requestrant alsnog te verleenen is een tegemoetkoming als bedoel in diens request. De motie zal worden gedrukt en rondge deeld ter behandeling op een nader te bepa len dag. De vergadering werd daarna verdaagd tot morgen voormiddag 11 uur. GROOT VERLOF NA DE „EERSTE OEFENING." De Minister van Oorlog heeft aan den w. n. Opperbevelhebber een schrijven doen toekomen waarin het volgende vermeld wordt „Ik acht het noodig, dat alle thans onder de wapenen zijnde dienstplichtigen, wier eer ste oefening reeds is geëindigd, zoo spoedig mogelijk, en zij, wier eerste oefening nog in den loop van dit jaar zal eindigen, zoodra Directeur: d. H KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. k Staten Generaal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1