DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Beetiioten - Cbipin - Amd. Winfer-dienstregeiing aamnpdejï Noïembern919. No. 2S0 Gebouw „DE UNIE" f. Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DONDERDAG 80 OCTOBER. Builmiljindscli ovorziclit. 31 October, half 8. ARY BELLIFANTE. Buitenland. AHi.maariPaols.et. Van Alkmaar 's morg;. 9 uur. I Van Amsterdam 's namidd. 4 uur. Binnenland. Dit numir.or bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden t 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr, 3. Redactfe Nr. 33. Müller, de Duitsche rijksminister van bui ten landsche zaken, heeft zijn opinie óver de zaken in het Oosten te kennen gegeven. Duitschland keurt de blokkadcpolitiek te genover Rusland af en wenscht er niet aan mede te doen. In de aangelegenheden der aan de Oostelij ke grenzen wonende' volken zal Duitschland zich niet mengen. Nog steeds wacht men in Duitschland op de internationale commissie die belast is met een onderzoek naar de gedragingen der D'uit- schers in de Oostzee-provincies. Deze commissie, die onder voorzitterschap van generaal Niessel staat, zal, zooals de Duitsche regeering vei^ucht heeft, eerst naar Berlijn komen en daar in kennis worden ge steld van alle door de regecring aan generaal Von der Goltz gezonden instructies. Men hoopt haar daardoor te kunnen overtuigen van Duitschland's goeden wil en Van zijn streven om aan de bevelen der Entente zoo volledig mogelijk uitvoering te geven. Zoolang de Entente-troepen oe dcelen van Duitschland waarin een volksstemming moet plaats hebben, nog niet hebben bezet, doen de Duitschers alsof zij er heer en meester zul len blijven, al blijkt nun dan ook si dat de bevolking van hunne maatregelen niet gediend is. Men gehoorzaamt nu eenmaal niet onvoor waardelijk meer aan den meester, die op het punt van een gedwongen aftreden staat. Zoo willen de Duitschers nu in Opper- Silezië gemeenteraadsverkiezingen houden maar de Opperste Raad heeft reeds een rnedc- deeling goedgekeurd die aan de Duitsche re geering gedaan zal worden naar aanleiding van het rapport van de commissie voor de Poolsche zaken, teneinde de regcering uit «te noodigen, om thans met het houden van de gemeenteraadsverkiezingen in Opper-Silezië te wachten tot de aankomst van de commissie voor de volksstemming, die tevens belast is met het voorloopige bestuur van de land streek. De Bolsjcwiki beginnen weer wat vrijer adem te halen. De Polen gevoelen niet veel meer voor den strijd tegen de sovjet-regeering en gene raal Joedenitsj, die op het punt stond St. Petersburg te bezetten, ziet geen kans meer zich met eigen krachten staande te houden en heeft daarom de hulp van de Finnen inge roepen, die daarop niet bijzonder gesteld schijnen. De correspondent van de Times te Helsing- fors deelt omtrent de voorwaarden, onder welke Finland bereid zou zijn tegen de bols- jewiki op te trekken, het volgende mede: De Finsche regeering wenscht met Joedenitsj samen te werken om haar eigen veiligheid te verzekeren en om op goeden voet te komen met de toekomstige buurstaten. Zij wil echter niet optreden voordat zij een politieke over eenkomst zal hebben gesloten met de Russen en de sanctie der geallieerden zal hebben ver kregen. De in Juni 1.1. tusschen generaal Joedenitsj en generaal Mannerheim gesloten overeen komst wordt als vervallen beschouwd, ten gevolge van den geringen spoed, dien de ver tegenwoordigers van Rusland te Parijs maakten bij het vaststellen der strategische en politieke voorwaarden voor de tusschen- komst van Finland. De Temps voegt aan deze inlichtingen toe dat Finland op het oogenblik drie oogmerken heeft: in politiek opzicht de erkenning der Finsche onafhankelijkheid door Rusland; in financieel opzicht een toelage van circa 100 millioen frs. en in territoriaal opzicht den afstand door Rusland van het gebied van Petsjenga en van een aanzienlijk gedeelte van Russisch Karelië.1 Het is wel te voorspellen dat de Entente voor deze Finsche eischen niet bijzonder veel gevoelt. En zoo blijft generaal Joedenitsj, die ook geen steun van Duitsche troepen meer te wachten heeft, op eigen krachten aarigewezen en kunnen de Bolsjewiki er zeker van zijn, dat St. Petersburg voorloopig nog niet voor de sovjetregeering verloren is. In Italië hoopt men nog steeds op een gunstige oplossing inzake de Fiume-kwestie. Men begrijpt daar heel goed dat -Amerika de groote sta-in-den-weg is en minister Tittoni heeft.zich dan ook tot de Amerilcaansche po litici gewend. Reuter verneemt evenwel, dat het laatste Italiaansche voorstel voor een oplossing van het vraagstuk van Fiume niet aannemelijk is voor de ver. Staten. De Italiaansche minister-president heeft nogmaals een krachtig beroep op de Ameri- kaansche regeering gedaan en de^cgeeringen van Frankrijk en Engeland zouden hun best doen om de situatie, die weer kritiek wordt, matigen. te geven door den beroemden Pianist PLAATSBESPEKIN® van af 10 uur. POLEN EN OOST-GALICIë. Het Ukraiaische Persbureau verneemt uit LondenIn bevoegde kringen heerscht alge meen de meening, dat de stappen van Pacie- rewski te Londen niet het gewenschte resul taat hebben gehad, betreffende Oost-Galicië Sir 1 loadlam Laaloy heeft de stelling lafeu triomfeeren, dat Engeland absoluut niet kan ingaan tegen den wensch der bevolking, die voor 75 pet. uit Ukrainiërs, voor slechts 12 a 15 pet. uit Polen, voor de rest uit Joden be staat. Engeland handhaaft dus het plebesdet terwijl de Vereeuigde Staten aan zijn zijde staan, wat betreft het weigeren om steun te verkenen aan veroveringspolitiek of imperi alistische politiek in Oost-Galicië. HET ORANJE KRUIS, De Koninklijke Nationale Bond voor Red dingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken „Het Oranjelcruift'T hield gistere» te Gronin gen zijn algemeene bondsvergadering, onder leiding van doi voorzitter Prins Hendrik die de openingsrede hield. Van de leden van den bond bleef het aan tal buitengewone leden hetzelfdevat de) ie- den-begunsiigers overleden er 2, bedankten er en traden 7 als zoodanig toe,, Het aantal „gewone leden" vfintrmderde wederom met feu, door toetreding van den Nederlaudsehe®. Bcmd itot het Keddeoi van Drenkelingen. Dank zy vroegere giften, waarby nog eerae schenking int, 1918 kwam, kou het jaarlijks tekort gedekt worden. Er is echter een deficit op den,"gewonen dienst vm 2000 k f 3000, ondanks het feit» dat op bijna alle posten, die daarvoor ia aanmerking konden komen, be zuinigd is. Door het Prins Hendrik Fonds werden in 1018 geene uitgaven gedaan, zoodat dit met het bedrag van contriüutiën en interessen tot 4571.0/ vermeerderde. Des avonds werd1 een soiree gehouden, Uit zijn loge dankte Prins Hendrik het pu bliek en met name de heeren mr. Doornbosch en mr. Reeling Brouwer, die het grootste aan deel in den opzet ervan hebber gehad. Gor van der Lugt en Annie: van Ees werden in de pauze aan L, K. H. voorgesteld; De opbrengst der soiree komt ten bate van het Oraajekruis. De pjuis is voornemens Woensdag 5 No vember te Zwolle het Provinciaal Comité van het „Oranjekruis" te insuallceren. Den 7en November is de Prins voornemens te Maastricht het Provinciaal Comité van het „Oranje Kruis" te insialleeren, en den 8en November ligt het bijwonen van een de monstratie van het Roxle Kruis bij Heerlen in het voornemen. DE BOLSJEWIKI EN JOEDENITSJ. Aan het Noord-Westfront hebben de bols jewiki aanzienlijke successen behaald. Joede- nits erkent het verlies van Krasnoje Seio, ter wijl de bolsjewiki zeggen, dat ze Gatsjina heroverd hebben. De «staf vau hedemts zou naar Jamburg vertrokken zijn. De strijdkracht van de bolsjewistische troepen moet zeer goed zijn. De bolsjewiki hebben alle beschikbare troepen aangebracht en bereiden blijkbaar een beslissenden slag voor. De Engelsche vloot bombardeert weder Krasnaja Gorka. DE 7de EN DE 9de NOVEMBER TE BERLIJN. Naar de meening van lieden, die met de bedoelingen der onafhankelijken vertrouwd zijn, zullen dezen zich op 7 en 9 November (onderscheidenlijk de verjaardag van de Rus sische en de Duitsche revolutie) tot Vergade ren en het houden van optochten beperken Oproer is niet te verwachten. DE STAKING DER METAALBEWER KERS TE BERLIJN. De staking der metaalbewerkers is in een nieuw stadium getreden. De onderhandelin gen schijnen een goed verloop te hebben. De groote moeilijkheden betreffende het indeden der arbeiders in loonklassen schijnen uit den weg geruimd.' UIT DE ENGELSCHE POLITIEK. Gisteren en heden hebben de belangrijke financieele debatten in het Lagerhuis plaats. Een lange perscampagne iheeft het publiek -wakker gemaakt en de leden zullen zich meer dan gewoonlijk bewust zijn, dat ze onder het oog van het geheele land beraadslagen. De regeering heeft zelf een motie voorgesteld, waarin de toestand met zorg beschouwd wordt. De liberalen, de arbeiderspartij, en ook nog een groep unionisten onder wie Hugh Cecil eu Steel Maitland, hebben moties voor gesteld, die alle ec nzekere afkeuring voor het regeeringsbeleid uitspreken. De Times zegt, dat de regeering den ongewonen sta edaan heeft de vertrouwenskwestie te ste. ged len. Bij het wetsontwerp, waarbij de termijn de rijksverdedigingswet met een jaar verlengd wordt op zekere bepalingen na, wist de re geering door het stellen van de vertrouwens kwestie bij tweede lezing een meerderheid van 233 tegen 63 stemmen te krijgen. DE INTERNATIONALE ARBEIDS- CONFERENTIE. Gisteren i9 in de in het vredesverdrag voorziene internationale arbeidsconferentie te Washington geopend, meldt een Engelsch draadloos bericht. Vier afgevaardigden, te weten twee van de regeering, een van de ar beiders en een van de werkgevers, vertegen woordigen eiken staat, die het statuut van den volkenbond getee&end heeft of „tot den bond toegetreden is. De Vereenigde Staten zijn echter niet vertegenwoordigd, daar het Congres verboden heeft afgevaardigden te benoemen alvorens Amerika het vredesver drag heeft geratificeerd. De onderwerpen, die behandeld zullen worden, omvatten den achturigen werkdag, de week van 48 uur, de werkeloosheid, den arbeid van vrouwen en kinderen en de duurzame organisatie FRANSCHE VOORNAMEN. De „Figaro" herinnert eraan, dat in 1915 verscheidene Franschen voor hun jong gebo renen de voornamen Joffre en Joffrette aan vroegen. De wet van 11 Germ i naai van het jaar XI, die nog altijd van kracht is, verbiedt echter dergelijke voornamen, en in verschil lende gemeenten weigerde de ambtenaren van den burgerlijken stand dergelijke namen in de bevolkingsregisters in te schrijven. Een latere bepaling luidde evenwel dat die namen wel werden toegelaten als ze maar vooraf gegaan of gevolgd werden door andere na men. Te Charriton vroeg een timmerman voor zijn dochtertje den "namen aan van Cristiane, Jofrette en de ambtenaar maakte geen aan merking, maar spelde den naam „Geofrette". vrouwelijke vorm van Geofray. Verletten jaar werd voor een ionge wereldburger de voor naam Foelie aangevraagd, voor afgegaan door Michel en gevolgd- door Paul. Het schijnt wel zegt de „Figaro" dat op die voorwaar de alles mag als de overwinnaar de Geallieer den maar door twee heiligen wordt verge zeld. WAT TE DOEN MET LEDIGEN TÏJO? Nu de vakverenigingen er in geslaagd zijn een korteren arbeidsduur te krijgen, rijst de vraag hoe de werknemers, die vroeger van den vroegen ochtend tot den laten avond in de weer waren, hun ledigen tijd zullen beste den. Dit vraagstuk zal den 17 November onder de oogen worden gezien op een nationale conferentie te Manchester (Enigeland) te hou den, waar staathuishoudkundigen, onderwij zers, leden van gemeenteraden en vele ande ren de kwestie zullen bespreken, van gedach ten zulten wisselen en plannen zullen maken, die ze in de plaats hunner inwoning tot ver wezenlijking zullen trachten te brengen. De regeering zoowel als de vakvereenigin- fen zullen van hun belangstelling doen blij- en, evenals de „board of education", terwijl mannen als Henderson en Clynes steun heb ben toegezegd. De bijeenkomst, die vi er- dagen duren zal, is bijeengeroepen door de „Manchester and Salford Temperance Goucil", die 34 vereni gingen omvat.. HET BELGISCHE PRIJZFNHOF. Het Belgisc.i Prijzenhof heeft behandeld de zaak van het Nederlandsche zeilschip Roelfina", dat door de Duitschers te Brugge tot goeden prijs werd verklaard en later aan de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft werd verkocht. De Fransche regeering verzet zich tegen de verbeurdverklaring aan den Belgischen Staat, omdat een Fransche verzekeringsmaatschappij voor vier-vijfden in het sch p betrokken is. Van Belgische zijde werd de eisch gehandhaafd, omdat de „Roel fina" nog vóór den wapenstilstand in Belgi sche handen viel. Een beslissing zal eerst la ter genomen worden. EEN BEEST-MENSCH. Het Assisenhof .van Brabant heeft Florent Jdchmans, oud: 35 jaar, van beroep koffie- huisbediende, ter dood veroordeeld wegens moord» op zijn moeder en zuster in Januari 1918 gepleegd. De beklaagde ontkende alle schuld en beweerde dat de moordenaar een Duitsch soldaat was, dien hij in 1914 te Ber lijn had omtimoet. Toen hij op een dag thuis kwam beweert de beklaagde vond hij dezen soldaat, met wien hij te Berlijn deel had uitgemaakt van een valschemuntersbende, bij de lijken van zijn moeder en zijn zuster. Zij troffen een schikking omtrent de verdeeling van den buit, die op de vrouwen werd bevon den. Jochmans kon echter geen enkele nadere aanduiding geven omitlrent dezen soldaatal leen wist hij te vertellen, dat deze Willy Berckman heette. Gebleken is dat J'ochmans zich na den moord naar Brussel heeft bege ven en daar aan den rol is gegaan. Twee danseressen kwamen o.a. getuigen, dat hij met ha9r uit geweest was en handenvol geld had uitgegeven. De jury geloofde van het verhaal omtrent den Duitschen soldaat niets en sprak het schuldig uit, waarop het dood vonnis volgde. EEN SCHANDELIJK PAMFLET. De journalist, de heer A Kellenaers,' heeft aan den burgemeester van Antwerpen, den heer de Vos, den volgenden open brief gezon den: Mijnheer de Burgemeester! Het zal u bekend zijn, heer Burgemeester, dat op tal van muren en schuttingen langs de openbare verkeerswegen en zelfs op een schutting der drukke Keizerslei een groot geel plakkaat is gehecht, waarop in dikke roode letters o.a. deze, voor de Hollanders beleedigende uitdrukkingen voorkomen „Er wordt geknoeid en achter de schermen gewerkt te Parijs en in den Haag. En-de com missie van 14 speelt in de kaart der Hol landers" „Dierzelfde Hollanders, die met hun zak ken hoogstaande guldens onze stad overstroo- men, onze best gelegen huizen en eigendom men voor den neus komen wegkapen, omdat wij noodgedwongen door den lagen franken- koers moeten onderdoen" „Dierzelfde Hollanders, die om bjj de vlucht een dubbeltje voor een glas water lie ten betalen." „Dierzelfde Hollanders, die de moflen zoo lang en zooveel geholpen hebben, d-arff ze ten slotte zelf eten te kort kwamen. Plus boches que les boches". Meer wensch ik uit dit pamflet niet aan te halen. Wat ik echter wel wensch te doen, dat is, als Nederlander tegen- dat schandelijk schot schrift bij U, heer Burgemeester, te protestee ren. En ik mag dat wel doen, omdat ik mij re ken itot „diezelfde Hollanders", die vier jaren lang er aan hebben medegewerkt om den noodi uwer landgenooten, en in het bijzonder dien uwer gemeentenaren, te lenigen, en waarvoor zij nauwelijks een glas water tot dank ikregen. Het moet is niet geheel onbekend1 zijn (an ders zal uw oud-collega in den gemeenteraad, de heer Franck, u daaromtrent wel inlichten) dat honderdduizenden Belgen en tienduizen den Antwerpenaren jaren door het Neder landsche volk werden opgenomen en ver pleegd, en dat door ondergeteekende meer dn a 1000 uwer kinderen van den- honger dood gered werden. Is het te verwonderen hoe diep een pamflet als bovengesteld, ons Hollanders beleedKt grieft en bedroeft. Maar dit is nog niet zoo heel ernstig. Ern stiger nog is het Burgemeester, dat u die eens met zooveel lof over Holland sprak, dat pamflet niet onmiddellijk hebt doen coniis- keeren, te meer nog, daar het een anoniem pamflet) is een de schrijver, die zich „Argus" noemt, niet eens den moed heeft met zijn naam voor «ten dag te komen. Als magistraat der gemeente Antwerpen had u, naar ik meen, daartoe de macht. Daartegen protesteer ik als Nederlander en ik mag gerust zeggen, dat bij' dit protest zes mil li wen mijner landgenooten aan mijn zijde staan. Gelief, heer Burgemeester, de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden". Breda, 26-10 '19, A. KELLENAERS. Naar men.yerneemt is door een hoogstaand Nederlander' te Antwerpen een afschrift ter kennismaking gezonden aan elk der leden van den Raad» van Veertien, vergezeld van bovenstaanden protestbrief. ONTHULLINGEN. De' „Vorwarts" publiceert opmerkelijke bijz nderheden met betrekking tot de gebeur tenissen op 9 en 10 November 1918. De onafhankelijke sociaal-democraat Haa- se keerde dien dag des avonds uit Kiel terug. In besprekingen op den 18en des morgens boden de meerderheid j-orialisten den. onaf- hankelijk-sociaal-democraten aan, dat zij al leen een kabinet zouden vormen en de meer derheidssocialisten zouden hun dan geen moeilijkheden in den weg leggen, doch loyaal ondersteunen. Intusschen echter kwamen nauwkeuriger berichten binnen omtrent de zware wapenstilstandsvoorwaarden, waarop de onafhankelijk sociaal-democraten verklaar den, dat de situatie toen te moeilijk was ge worden, dan dat zij alleen de vorming van een kabinet op zich konden nemen. Toen kwam het bekende compromis tot stand met bezetting van de belangrijkste posten door de beide sociaal-democratische partijen. De „Vorwarts" toont hierdoor aan, dat het dik wijls herhaalde verwijt van de onafhankelij ken tegen de meerderheidssocialisten, als zouden zij enkel „nutenjesser" van de revolu tie zijn, volkomen onjuist is, daar de onaf hankelijk sociaal-democraten in de beslissen de uren het volkomen in handen hadden het geheele regeeringsbestuur tot zich te trek ken, dit echter zelfs weigerden. In de Vor warts toont Friecfrich Stampfer uit het ge schrift van den radicalen Hamburgschen Communisitenileider Heinrich Lauffenberg: Tusschen de eerste en de tweede revolutie, de bekentenis aan, dat de overwinning van het communisme voor Duitschland ten minste tijdelijk slechts vermeerdering van de ellende met zich moest brengen. Lauffenberg geeft toe, dat ook de revolutionnaire regeering groote hoeveelheden kolen en levensmiddelen niet kon verschaffen. Het eerste gevolg van de communistische overwinning zou dus Duitschland hongersnood zijn, tot een af schrikkend voorbeeld voor het Westersche proletariaat, dat door zulk een ontwikkeling in Duitschland voor een westersche opstan ding in den zin van wereldrevolutie geen geestdrift kon worden gewekt. De communis ten zouden van Duitschland een tweede Hon garije maken. Voor dit lot is Duitschland slechts door de sterke sociaal-democratie in Januari 1919 bewaard gebleven. DE LOOPBAAN VAN EEN ROODHUID. iDe „Figaro" vertelt van een Indiaan van het zuiverste bloed, die er in geslaagd is tot een der hoogste ambten op te klimmen. Young Teeke heet hij en in. een wigwam in den staat Oklohama werd hij geboren. Hij behoorde tot den stam der Irokeezen, een der wildste, die stellig den Amerikanen indertijd den meesten Last Heeft bezorgd. Op 18-jaxigen leeftijd be- fon hij Engelsch te leer en, daarop studeerde ij in de rechten; een paar jaar later was hij lid van het parlement van Oklohama en te genwoordig moet hij alle schatkistbiljetten leekenen en beheert reusachtige sommen, De zelfde hand, die eens den Tomahawk zwaai de voert thans de pen en brengt milliarden in omloop. ITALIë EN FIUME. Voor den krijgsraad te Genua heeft een Ita- liaansch sergeant terecht gestaan wegens de sertie. Hij had n.l. zijn post verlaten, om zich naar Fiume te begeven. Zijn verdediger pleitte vrijspraak, omdat de sergeant gehandeld had krachtens aandrang van zijn vaderlandschlievende gezindheid. De krijgsraad verenigde zich met deze op vatting en sprak den. man vrij. KORTE BERICHTEN. GORT. De Min. van Landbouw heeft voor gort een klekïhandelprijs van 40 cent per kilo vastgesteld. In een circulaire tot dè burgemeester zegt de minister, dat, nu de rijstvoorraad hier te lande tijdelijk schaarsch is geworden, hij ge meend heeft, door verstrekking van gerst te gen verlaagde prijzen aan de gortpellerijen de gort binnen bereik te moeten brengen van alle klassen der bevolking. SALARISSEN PERSONEEL AMBACHTSSCHOLEN. ALIMAAISCU (COURANT. Directeur: O. H. KRAK. Hoofdredacteur: TJ. N. ADEMA. PASSAGIERSTARIEF ALM AAR-HAMSTERDAM Retour le kaj. I 1.50, Retour. 8e kaj. 1 Ï.IO. Goederenvervoer billijk en snel, met gelegenheid tot ver zekeren der goederen k 7i/j cent per 100 gulden. Dé Japansche regeerinig heeft meege deeld, dat zij onderhandelingen met' Enge land zal aanifcnoopen over de vernieuwing van het Engelsch-Japansch verbond. Het eindresultaat van de verkiezingen te Luxemburg is, dat gekozen zijn 27 katho- i, 7 radioalen, 9 socialisten, 3 van de partij van Prim, 2 van de volkspartij. De Poolsche regeering heeft aan de Duitsch-Oostenrijksche een nota gericht, aarin zij tegen de aangekondigde stopzet ting van warentransporten protesteert en met het ophouden van kolentransporten dreigt. - De opheffing van de 'blokkade in de Duitsche territoriale wateren heeft reeds tot resultaat' igehad dat Dinsdag 14 stoomsche pen zijn vertrokken. IJit Danzig wordt ge meld, dat het verkeer in de Duitsche wateren reeds toeneemt. D» Duitsche regeering heeft officieel medegedeeld, dat graaf Brockdórff Rantzau d'igen en' dat Baron von Lernsner de loopende Duitschland te Parijs niet zal vertegeniwoor- zaken te Parijs nog zal afdoen. 0'p vragen van den heer H. G. M Her mans, betreffende den financieelen toestand van het personeel der ambachtscholen, heeft minister De Visser aldus geantwoord: De financieele moeilijkheden, -waarin het onderwijzend personeel van ambachtsscholen en andere vakscholen zich bevindt, zijn den ondergeteekende inderdaad bekend, en heb ben hem reeds geruimen tijd geleden tot het voorbereiden van de noodige maatregelen ter verbetering geleid. Reeds in December 1918 heeft hij aan de Salariscommissie voor de Burgerlijke Rijks ambtenaren verzocht salarisregelingen te onderwerpen voor het personeel der gesub sidieerde nijverheids, en handelsscholen. Het ^hierop betrekking hebbend rapport der commissie is het laatst van Augustus j.l. ingeizonden. Aan de hand van dit rapport is thans een uitvoerige leidraad voor de bezol diging van het personeel dear hierboven ge noemde scholen samengesteld en aan de schoolbesturen toegezonden. De herziening van de ealarisregeling kan derhalve aan de bovenbedoelde scholen nu binnen zeer kort tot stand komen. Het ligt in de 'bedoeling, dat die nieuwe (regelingen geacht zullen woTden met 1 Jan. 1919 in werking te zijn getreden. De hiervoor noodige verhoogingen der' rijkssubsidiën zul len, zoodra de opgave der schoolbesturen zijn ingekomen en geverifieerd, onverwijld be taalbaar worden gesteld. De daarvoor noodige gelden zijn bij sup- pletoire begrooting voor 1919 toegestaan. Bovendien zijn de schoolbesturen gemach tigd den leeraren als voorschot een deel van de hun over dit jaaT t ekomende salarisver- hooging aanstonds uit te betalen. Zooals bekend, deelt het personeel der nij verheids- en handelsscholen ook in den rijks- duurtebijslag. Voorschotten hierop zijn even eens verstrekt, aan de gehuwden tot een be drag van 200, aan de ongehuwden, tot een bedrag van 100. Zoodra de salarissen der leeraren aan de hand van de nieuwe regeling zijn herzien, kunnen de juiste bedragen van den 'bijslag worden vastgesteld. De alsdan nog verschul digde bedragen zullen zoo spoedig mogelijk aan de belanghebbenden worden uitbetaald. MILITAIRE OEFENINGEN IN 1920. De 'in 1920 te houden oefeningen bij de Landmacht omvatten o.m.schietoefeningen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1