nit Honiloré &e« en farlitllita Jaargang. ZsituHior I Nov wither. iV.:o.xxotjo I*rov 1 ueiaal Nieuw». Buitenhuid. d^or SAM. GOUDSMIT. (Nadruk verboden. „Vandaag 'n maand," zei moeder. övermorrege pas", zei Anne. „Nou, overmorrege dan; komt 't An op twee <kge?" „Voor mijn niet hoor", zei Anne geprlk- Ki. kt, ,11 tt schudde haar hoofd «act het slof- dig opf«M«irlo zwarte utf. trok haar «ch rt verder over d'r knieën, en zag door het mm de du lel erende »trog in schw nou niet graag, dat ik d'r over p i, ai ik hellepe?" zei moedor weer. leg ik dm"? Menéch, ik /va ommoï» niks! - 'i mie gel mme met vader? ,Nniuuriiik volk gemoeg, hebbe tv. hem nWi voor' TWtod'ig". Toen even wachtend, j nor-dijk, Hiina schuchter aankom©,.*! mat dr or kt; rit: n ecu uur «1 overwogen had: „Zog, Anne. je ffloat 't toch nog'» probeert" wat hcere?" „O':,' weerde hot meisje nf. Wanrooi nou óchl", probeerde móeder zacht jet te overreden, „je hebt 'I nou toch in geen drie weke gehaa!, nou zal 't misschien over wc/C „Toen 'k in me vóor-vóor-vorlge dienst kwam, heb u 't ook gezegd, 't Zelfde net 't HM- leen had 'k 't ook ©miners in geen wéke gehad en 'k was nog geen twee uur blnne, ol 'k lag alweer voor de grond". „Dat wil oog nik» zegge; bij Mevr. Smits bê-le d'r niet om weggegaan". n'Dlenat van vijf dage; 'k was toeval' lig thuis loeu 'k 't kreeg," „En bij Druifherinnrnk moedtn uh M*mr liet .-riiwoonf, <*óf: „Be# ik flria» maai op érii dag neergeüppeld „F.ni zei dal j> ruzie had mot meneer?' „Mof 'k dan altijd1 wtcr t zelfde vertel»© L tje beginne?" Murder zweeg, Anne ook. En even was er weer stilte <>hi tien heen. Toen probeerde moeder het nog eens, één keer. Ata n weer een dienst had en 't ging goed, hadden ze tenminste haar niet te den. te geven, kwam cr weer een ':kje leven. „Zeg Anne. Annetje?" „Nou?" ,'k Ben vanmiddag ginder geweest in het onderhuis." „Bij de besteedster?" „Ja" dar ruw werfc, mevrouw Jiwt eea goeie M, het kindje was niet ondeugend. Ze maakte grapjes, vergat het zwarte hui», keek dikwijls fn den spiege' vond1 zichzelf nog zoo leelnk niet, de bleck-gcle teint, mét het bruine ronde moedervlekje op één wang, de kleine neus even gezwollen., do donkere oogen en hd zwa re zwarte haar Tot 's middags, onder het koffiedrinken, meneer en mevrouw plots liet dof-gedempt^ geluid hoorden, van iet» dat viel in de keu ken, Mevrouw riep, kreeg geen antwoord, Toen liep ze naar achter, en vond Annetje languit liggen op den grond, dc handen bo ven liet hoofd, ue bcenen in heftige trappe- ling, een macntelooshollc blik in haar don kere oogen, en beschulmden mond. Mevrouw gaf een gil, liep terug. Meneer kwam erbij, bette d'r polsen, d'r voorhoofd, knoopte ite boord van d'r lijfje los en hielp 'r opatimn. Annetje was weer klaar. „Qod kind, heb je dat wel meer?" vroeg mevrouw. En voor -fin zooveelsto maal loog Anne hokkend 't zelfde smoesje op: „Wel nee, mevrouw, 'k wier Ineens zoo draaierig om me hart's Nachts ging Baby» wiegje in Moesjes slaapkamer, den volgenden nacht weer bij iict meisje, riet Incidentje was bijna vergeten, Toen op een morgen ging ze uit de kamer iets halen in de slaapkamer. En plois zolrik er Iets zwaars in 'r neer, hield ze zich vast aan de waschtafel. „O God" nou al weer," dacht ze nog nét even, „zoo'rs be roerde pestkwaal." Bliksemsnel Bulzeldraai- de de kamer al. De rieten stoelen, het gele ledikant, de handdoek aan da waschtafel, werden kolkende lichtplekjcs inliet schemeren de zwart. Nog sneller lenlmden de dingen rond. tot ze zichzelf voelde draaien, in omge keerde lichting, en vóór ze méér zag, lóg ze afweet met dczclfe oogen, hetzelfde voeten» getrapj-,1 handengebecf, beschulmde lippen, plat op den grond vóór Baby's wiegje, Me vrouw kwam zien. waar ze bleef, zag 'i weer liggen, schrok weer even, maakte r nu zelf bij, en begreep. „Maar heb je dat dan nooit eerder gehad? vroeg ze ernstig. „N-n-nou mevrouw", hakkelde het meisje," ,/tl enkele keer wél, mevrouw." zuchtte mevrouw, zachtjes heengaand Toen, terugkeerefid„Hoor'» kind dat gaat toch niet, je begrijpt met een kindje, he?" „Ja, mevrouw." Toen mevrouw de ka mer uit was, begon *8 zachtjes te hullen. „Hoe moet het mei de godsptaming, me vrouw?" snikte ze even later. „Nou, die kun je wel houen, kind," zei mevrouw, zonder dat Anne tijd had om zich dankbaar te voelen. En om twee uur was ze weer thuis. ïh dttr gjm» vtWjf hm c« 11, O. -ge»- geiu was progresief of niet, J en slotte kon de lieer Kramer de conclusie trekken dat dc re geling progeaaiet i», zij het dan ook ia vrij geringe mate. tht heer Berkhout Melde voor om het onbe lastbaar Inkomen te bepalen op 700 en de regeling to maken zooal» Oudkaranel die heelt vastgesteld. Daar 1» do kinderattrok be paald op 50, doch de regeling is Merk pro» güüöiei gemaakt. Do heer Zeeman stelde hetzelfde voor, liet voototel vatt Oudkarspel verdient aan beveling als te zijn het meest democratisch. De voorzitter zei niets tc gevoelen voor het argument democratisch. U. en W. vragen al- keu wat voor deze gemeente het meeat ge- weftaclit is. Met 0)0 zijn we zeker in goed gezelschap, want Amersfoort heeft het ook op t bedrag bepaald. De het i Kroon wa» voor 600, omdat ook rekening moet worden gehouden mot de groo- to inlcUkm-klttMo. I >e vergelijking van /.uid- Scltarweude met Oudkarspu g-tt manie. De meeste Inkomens zijn hier benéden auüü. liet ia zeta bezwaarlijk den aftrek tc veriioogon, want hat stelt er zekere categorie vrij door ceu andere te belasten. (Jet is echte; wel goed de hoogere inkomen» zwaarder te treffen en daarvoor de progesrievo honing ie herzied. Ten opzichte van tien Kinder atrek ;ua «pr. ook dnauii prt'^^cie willen mwngen ui di.eii gtesi dat voor i knul 40, het <c i kinderen 60, het 3e kind 00 en voorla voor eik kind J 35 meer wordt afgetrokken, r en normaal gezin van 4 klndsrcii zal dan ongeveer met IÖX' worden mitiast, De hem Zeeman wc »-< sp dat in Ou i- karepel do mlddon-klass mm ier zwaar J»c- laiit wordt dan hier, li-; wd.ir -Je regeling voor nader onderzoek aanhouden. Spr. adviseerde hel: imbeliistbaro te bren gen -op 700 en om in den geest van de heer Kramer den kinderaftrek te bepalen up 100 voor elk kind. Wethouder lu i kor voelde wel iets voor het voorstel Kramer i>e voor.-iter wcnsctttr, dat dc leden limine voorstellen «fcluiftolhk indk-uüea, dan kunnen ji e t W daarop pi Im-Ov gf-e-i. iue» wihb melding tut Vfcl* gmdo vergttdéitef» "waarvoor ook wethouder Êekker gevoélde VA'hóu'''.-. 'v iOOO gei Kif da me» flht err? an —-„Wat mos je d'r doen „Vrnge nettturlijk." -„Och," zei Anne maar pauw erachter, zelf hardi verlangend nog wci-r eens weg te komen: ,,'/e doetl ommers toch niet". „Wie zeit je dal nou? Ze doot 't wel, ze heb met me school gegaan, zeg". Anne had er op gewacht. Ze vergat op eens al hei weggebald' word; n vair dienst tot dienst, al het weer teruggrscharrelen naar de besteedster, het hongerig spellen van de dvertenth'-rissen, om maar weer weg te ko rnet! van dat hokje in de steeg, om maar weer de vingers tc glijden over de mooie stoelen, langs inevrouw's mooie klceren, te slapen in de zachte bedden. Met een klein brokje in dc keel, zei ze „Van mevrouw Druif keu ik wel getuige krij „Gossie zie je zei moeder, „dan bennc we klaar genoeg." ar genog ,tn de centc van de besteedster?" kin. „Die betaal je van ie gospenning." „Hè jasses", zei Anne, „steek 't licht toch '3 opMensch, ',t is hier zoo don- ter",4 Vier dagen later had ze een betrekking. Het was een jong getrouwd paartje niet één kindje, on een mooi ruim bovenhuis. Ze zou na veertien dagen, vij gulden godhpennlng i hei zoo niet krijgen Maar dc besteedster wou aan,, had geen zin veertien dagen te wachten, met zoo'U'Aiieisje. Daarom vroeg Am Ije me vrouw de godspenning vooruit en daar ze mevrouw een fatsoenlijk meisje leek, de ge tuigen van mevrouw Druif gaven den door slag, déé die het. Zc bracht dc vijf gulden raar moeders schoolvriendinnetje. Ze kreeg 'n likje moed'. En in twee, drie dagen voelde ze zich rsu'iig. kwam de heerlijke weelde weer over haar van het .keurig welgestelde huis houdentje, begon ze haar onverbruikte fee- derheid1 uit te leven op het poezelige kindje. Ze ging stil door het huis, sprak weinig, haaide, wat nieuw nog, baby schuchter aan in heti bijzijn van mevrouw; voelde alleen op enkele ©ogenblikken maar, bij het opklimmen van 'de hooge trap, of bij het glazen-lappen, een weerkomen zou. Mevrouw zag het, vroeg of 'r wat mankeerde? „Niets, mevrouw". „Je ziet zoo bleak".„Heb u me dan al an ders gezien?"„Ne da's waar. 'n beetje om te mogen gaan met d'e goddelijk-nrijke lui méé te eten ini de heerlijke keukens, met bloedarmoede zeker"„Ja mevrouw". Enhet gevaar was weer voorbij. Tot ze Don derdagsavonds uitging naar huis, (een vrijer had! ze natuurlijk niet) de vier trappen op klom het deurtj" losgooide, goedenavond zei, en neerviel Vader en moeder waren beide thuis, schrokken even op. brachten 'r toen bij. Dat was al honderd1 maal gebeurd. 1 let rste wat vadei zei, dof: „Heb je 't ginder ook gehad?" ,Nog niet"„Da's een gelukkie", zei moeder. Maar zewisten alle drie, dat het nu weer omen zou. Iaat bracht vader Laar terug, tel goeiennacht, sprak nergens over wachtte «ven tot ze de trap op was, Anne, in doods- tngst, dachlti dat 't nou toch weer gebeuren zingmaar er gebeurde niets. Ze kieod- ic zich uit, sliep goed in het zacht ledikant met veeren, naast hei wiegje van Baby, dat snurke met ernslig-wijze moede zuchtjes, en HeU) blanke handjes-gespeel op de sneeuwwit te sprei 's Morgens stónd' ze op, voelde zich weer veilig 4.1 de prettige huiskamer, waar ze ?auw d> kachel aantel, en toen rondliep over Let mollige kleed', met het nette sioffertje het glimmende blikje, stof afnemend van al het blije gebllkkcr van marmer en nikkel en glas. ür ging een heel prettige ovorgen om, zon- ir«ri Üö«B Wt»TV ÏHitóSé •lotte ïiap het op aiets uit. op T uitende. Er »tonden al t Het v*'kafld»rwij» til weer 35 ontv»flgen. Do Bubiidiê voor de drankbeitdjd'ina; ttel* de de 'heer De Jo&g voor te lnonoen vjn 5 op 28 en dit hedrBg ter vérdteeüftf aan het L. D. (J. uit te koeren. Ue heer Zeeman hoopte dat het oen vol gend jaar van 28 op 66 kan worden ire* bracht, Wethouder Dekker meende dut elke ter- ecmilgfing zich celf bedruipeü moot. Krui*- verbond en Msria-vereeniging doen dat ook. D'e heer De Jong merkte O'p dat in N. II. uan 44 It. K, goh. Vnth. vor. te «amen 4400 «ubsid'te uit do provineiéka* betaald wordt. De beer Groen geloofde dat het vau d'e zijde der kntholleko vereetiiuiugon meer K'huohtcrhald m dal zo ni«t viageu. 8piwk»r B'teido voor om uit te 'keeren aan het U 1), O', 10 eu aan do afd. IStuiaver- bond, die. waarom weet «preker niet, niet bij het L. I). is aangesloten, 6. Da hoer ICrdam zou 28 will,en hand'hn- van, dooh d'it willen uit keer en aan do 0 ver- etniigingen." Hel vooratel Do Jong werd verworpen, vóór Zeeman1, l)< Jong „0 Barkhout. IJot voorstel'Kramor, ige&meiHfeerd door Zóaiuso, om aan L, iJ. 0. 38 en aan de bei- de i:«ih, vero'm, elk 8 dt keeron, word' aangenomen inet togen 2 i.ioihtnen. Tegen de iieot tui Groen on Kroon. De bêgïootlne werd hierna goedgekeurd in entvaagat r«u uitgaaf op BSufte.Jil mot een ptrsi onvooi«urn groot J Wtê.7 (34. Hierna begro-olnt lidhtbedrijven, De bêgi'oot-iii1,'! voor het gatbedfijf gaf aan onn onivuu -i mi uitgaaf van J Jfiiütk), onvoorzien Juli), k«i lieer Zeeman bracht de aalarieerlug ter «prak®. De iisiiiteiit krijgt 1300. Als hij werkelijk amistant moei Weren, als liij teohnlous moét zijn ia de bezoldiging pover. Klerk MUU, Al» hij de b&e'khoudfïig goed maohtig moet zijn, i.» het te mug. Klerk id. i960, 't 1» een verantwoor- di'Li'i.i; pest. V.untetH-int-aWeerder I 'ion, iii-rlil I jl vaakeunia dwh wei tf'.'ow #n awourató»i»e I-» e'itim 1300. In verg olijk trig met dsn lijn vi r val) hei «leutri-Oh, die 1000 ik-ft »eél i.e laag; 8o fitter 1099. hoe koiflt eter vOOrtte! «o m g***- oK# M km** uu „>W) r0I1,j, WOög j4dVarf 5a|' twee dokter» bij 't bud. Toen trad éeu derde biunei). -De odri- ce rap zijn ijdolheid nog zeer goed, hij wfl» fatterig gekleed. Zij lachte en zei haar laat- aten bon ntot: „llt dacht, dat ik deu nar van den Dood zag binnenkomen." jbhan August Apgurclü schreef een ge- dlcht over <le 'kunst om goud tc maken (hryio püia) dat hij aan Paus Leo opdroeg. teze zond lictn een prachtige beurden deze woor den: „Een mjm, die goud kan maken, 'heeft alleen maar een lecge beur» noodig om hèt in te bewaren." Fnlcenet, een beroemd Friuuch beeldhou wer, was de zoon van arme ouders. 1 lij klom oh en leverde" o,a. een prachtig beeld van Peter den Groote te paard. Kathcilna II ontbood hem naar St. Petersburg en met andere onderscheidingen kroeg hij ook 't recht zich Hoog göboreu te noemen. Die Htcl past heel mooi voor mij, zei Faleenct, want Jk ben op een hooizolder ge boren. De ETuelscbe tooneclspelrr Pasmore wns zoo dik*dat de toeschouwers up de palefij steeds vreugd» hadden met zijn optreden. Op zekt ren avond relde hij in een ndll« tair 'I 'm waarin ihij' op het slot mocsl ge dood worden. De soldo ten moesten ziin lijk van het too- neet afdragen doch dit vlfl niet mee, en een stem van boven riep uit! „Je bent erg zwaar, dikke plumpudding. Toen verhief tteh do dood1» en «eido met oen irt'iilutein„Heb eorbiod voor de dunden UiT ZUID-SCHARWOUDE. De raad dezer gemeente vergaderde Woer.s dagavond voltallig. Dc voorzitter deelde mede dat de heer P. Berkhouwer zijn benoeming als lid iu de commissie tot wering van schoolverzuim aan neemt en dat door lied. Staten ia meegedeeld dat de goedkeuring op liet besluit inzake ge meenschappelijke regeling iidii bedrijven ver- daagd is. Ier tafel kwam hierna de adres- j aen van de Nat. bond van gemeenteambtena ren en van Nat. bond van gemeentewerklid- den met verzoek de salarissen van het perso neel der gasfabriek te verhoogen. Lie adressen zijn in handen van de gascom- missie gesteld en deze adviseerd ze voor ken nisgeving aau te nemen. Dc salarissen zijn nog onlangs herzien iu den geest van ingeko men bondsadressen. De duurtetoeslag, die dan nu In salaris zal worden omgezet, was toen zeer ten genoegen van liet personeel geregeld. Het werd in de gascomniissie gewenscht geoordeeld dat de grieven enz, die bij liet per soneel mochten zijn rechtstreek» tot de gas- commissie worden gericht, doch hun belangen niet in 'handen te doen stellen van den boiid. De commissie is steed3 bereid de grieven van liet personeel te hooien, B. en W. sluiten zich volkomen-bij de zienswijze vau de gas comniissie aan. De heer Zeeman't Waa m. i. beter ge weest, wanneer dc adressen eerst in de raden waren behandeld. Het verwonderde spr r ten zeerste hoe dc commissie kan komen d esa opvatting, dat het personeel rechtstreeks 1 ilc grieven moet komen. Dat ze zich tot .mme respectievelijke bondon hebben gewend, schijnt het misnoegen van de commissie te hebben gewekt. Spr. meende juist dat deze weg, de weg der organisatie niet anders dan waardcereud kan worden beantwoord. De voorzitterDe salarissen kunnen bij de begrooïing aan de orde komen. De heer ZeemanDaar leg ik me bij neer, doch er is ook gezegd dat het personeel hier dank voor een verhooging betuigd heeft. Ik meen zeker te weten dat dit van de leden aan gesloten bij den bond van werklieden niet het geval is geweest. Ik hoop dat dit van be doelde werklieden niet als een onbehoorlijk heid beschouwd zal worden, doch de verhoo ging had niet aller instemming. Ik hoop ook dat eventueele grieven van het personeel spoediger zullen worden beant woord dan tot heden het geval geweest is. De raad is niet in de gelegenheid geweest de adressen in den raad te bespreken en nu zijn ze in de gascommissie reeds veroordeeld. De voorzitter: Het is de taak van B. en W. de stukken voor te bereiden en wij hebben het noodig geacht ze om advies naar de gascom missie te zenden en na deze besprekingen hebben B. en W. hun oordeel uitgesproken. De heer Zeeman kon zich met een derge lijke afdoening van zaken niet ver enigen ook niet met het oordeel van de gascommissie. In stemming gebracht werd bet voorstel van B. én W met 52 stemmen aangeno men. De heeren de Jong en Zeeman stemden tegen. Voor het geven van herhalingsonderwijs werd het geheele personeel aangewezen. Hierna kwam ter tafel een voorstel van B. en W. om de verordening op den H. O, te wijzigen iu dien geest dat de aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud gebracht wordt vau 400 op 600 en een kinderaf trek tot 16 jaar van 40 op f 60. Van de vooruitstrevende kiesvereeniging was het verzoek ingekomen in het voorstel van B. en W. vervalling van het schoolgeld resp. het minimum bedrag te bepalen. B. en W. hadden echter hun voorstel reeds ontworpen voor hiel «does inkwam. doen vera -rtei en. Lu; heer Groen ging met een aftrok van 600 actoord, doch zag gaarne het voorstel Kramer overgenomen. i Iet voorstel van B. en W. tot J 600 aftrok w-id met steainwn vóór aaugeuojiien. fegett dc hc ron Berkhout Zeeman on de jong); 60 kinderaftrek (voorstel B. en W.) werd met 4- simmen .'i.usgeaoniêa. legen de heeren de Jong, Groen cu Kra mer De heer Berkhout stelde voor o.n de roge ling ran OudkampG uw te nemen z l. is daarvoor geen 8C?hriffceliji voorstel noodig, kan het nu niet worden .ehniiddd, dan kan het In de volgende vergadering. De voorstel steal voor, dat I- eu w. te de vuig-mis vergadering komt tmt t-n voor- pGt, die nu ais hoogste genomen wordt. Md, waarbij vorder wordt gegifen d,e 4}» Lte heer Berkhout wilde zoover gaan als ie wd het toelaat, Na nog eenijrc bespreking werd dit voor- loopig B, en W. overgelaten U|> Ue. adres van de V. V. OW het school geld te vanninderen slekle B. en VV. vom" afwijzend te beschikken. We zouden op die manier wel alle mogelijke verordeningen ter tafel kunnen brengen, zet dc vcorzitier. Het zou toch zeker in strijd zijn met het prestige van den raad Ik hoop niet dat de raad erop ingaat, ander» zie >k me genoodzaakt iu de volgende vergadering met ecu lijetje to 'ko men van verord'. uiügcn weiko gewijzigd moé ten worden. Do heer Berkhout: Em elk heeft toch het recht een wijzigt tg voor tc stellen, Ik zou het zeer toejuichen a)s het gewijzigd werd.. De heer Zeeman wa» lies volkoméff met do hter Berkhout ftms, Het vorig jaar was den raad niet Ut i'n gccs» van de gemc-euta icitegcnwoordigd. 1 ïij meent dat do wd het wei toelaat, het schoolgeld af iu schaffen. 1*2 voorzitterD« wei stelt het uitdrukke lijk vest heer Brt' bracirt m hel midden, dat bij do kathoückci! iiink schooldid word! ge heven, Wethouder Kroon; cr moet geld ziju. De lieer Zeeman: Ja dat is tr wel. Het voorstel van B. en W. onr op het ad vies van de V. V. afwijzend tc beschikken werd met 4—3 stemmen aangenomen. Tegen de heeren Zeeman, Berkhout en de Jong. De sal ar isregélin g voor den huipkeurmees- ter werd goedgekeurd, zooals die voor de herhaalde oproeping door de Bonden is voor gesteld. Daarna kwam aan ue orde een voorstel van B. en W. om 4 belasting te heffen op publieke vermakelijkheden. Na eenige bespreking werd het goedgekeurd met alleen de stem van den heer Zeeman tegen, die er op wee3 dat dit slechts klein cut: iwvrk is en Let beter oordeelde een fini te progressieve H. O.-regeling te maken. Van Ged. Staten kw.rn een schrijven in, waarin mededeellng wtid gedaan van een kleine wijziging in Let onbelastbaar bedrag op de personeele belasting Ingekomen waren enkeie verzoeken van iiet drankweercomlté en den J.G.O.B. ont subsi- Pharubl n'l he oft versulieiileiiu Dewijisoti ku IsVfrtl van zijn mee»toi'»ehpp in 't oompmiot' reu, iinnnc ook van aijn soherps ton®, Toen mlnlitar Louriiten wat lant kwam op een prijguitrlëpHfat in da muilokishool «ei Cha- rubinll k tut «eer laat, manrui'." Napoleon in eld niat van «Ijn musiek, *e wa» hem to lutdru'óhtlf. Da oomponUt zal kalm"! „Tk bagrfip u baal goed', u kunt onder mijn ttuitok niet aan niauw# verovaringi- plaiiiu'd danken," 't Gavelwaa unganado, Tfréu liorHo» na do Mli«a holainnU van Baetboven rail „leh Heba dia Ifuira aieLt", antwoordde Choroblnl 1 „Naturlioh, die ïu- ge Hebt Sla auoh sioht." bet annbcsiuur voor vakonderw ijs ij de begrooting die die en van de vereenigin om siibsdle. Deze komen hierop aan do orde komen. De commissie die bestond uit de heeren de Jong, Groen en Zeeman, allou nieuwe, raads leden'. deden diverse vragen en enkele voor stellen, op voorstel van B. en Wè werd beslo ten om het salaris van den gemeenteopzieh- fer te brengen van 50 op 100. Het .Garis van den doodgraver werd ge bracht van 75 op 100, waardoor zijn 25 toeslag komt te vervallen. Wethouder Kroon zou den doodgraver wel op het hart willen rdukken de boel wat netter te houden. De hoer Zeeman zou kits willen heffen van hen die de gemeente-eigend'ommen als vaste aanleg gebruiken, waardoor het «ehoaisiogs- "smrte is t* offiAszhaudao, le Stoker UKX). Dag on nuoht «taan so or ooi. hebben S-ureftdaif, dooh werken 88 uur por wemk; 2e «toker 1240, hulpsio- kor» en lerrninwerkers 1041. Spr. sou vooral dn ltiawte Inkomen» mot 90"i ui* «(dark of al» tonla® willen verhoo gen. Zijn voorstel sou ongeveer 4800 meer vorderen, wat oji den gaiprijs een verschil sou maken van ongevoer 1/4 ot, pórMU. Do vooisitter sei, dat de loomm goven «ijn «ooftlii «e gevraagd waren. Vóór te v®r- hoogwi iimht hij het boter ai te wadhtun wat het. werk vnn de «ta a too om m itl# oplevert. Do hoor Berkhout vroeg nf dó staatscotn- misaie «poedig gereed i«. Als het nog lang duurt u hij da lang*to 'kronen wat. willen '•«.'hoogmc, I 90 ji» loon voer den togen- wooruigaa tijd. .De voor»!Uer kon doxe vïfi&g niet- positief Lvp.nt •■•oorden, maar verwaohtt# dat het niot Un<g moer «al düreii. Ais do «alarisseu honger moeten, kunnen w- li"' ii tri ugwerk'-mlv kracht d-i"n. J)e imor Zeeman stelde dc volgei!d1(> motie voor i De gemeen trend, van Zuid-Soharwoud er- kont herilenlng der loonon noodig en brengt dr.' ter k«nnl«se van de aodnr» raden. De hoor Kramer tvlklo d'e mcsehmi niet hl ij maken met ïais dat «u toch ul»t 'krijgea, Hij was tegon de mntie, die met 4 tugau 8 stem men w»rd verworpen. Vóór da Loeren Berk hout, Lte Jong tn Zaeman De begroot!mg voor b> r el&cstrltoh-bcdrljf werd' goedgekeurd in (michmii en uitgaaf op 480ÓO, mot oen poet onvoorzien «root 1850. Dok do begroeting werd' goedgekeurd'. De heer 1)0 Jon® Wet» er op dat het saldo gedaald i* van 1900 op 4<M). Waar «meten *o mi het volgend jaar uolandeul lc, 1 iiiti i'. Dan sullou if hij de ée nu ut» ui« ton itflmon. Hij do i.mil'vraag kwam nog tor sprake «uslrljden «ttiomfiptsr o, rijden van fietsen «omter licht; tandlri-vgen bij het püldhrbe- stuur ctn diepol' vaarwater j hut plaateen van i' u UntaanTton ©ormi van do lungo hulk; do aanvrage om vergunning docf dun lieer I'. Groot, enz, B. en A' «uilen een en ander onder oogüu zien. De hoor Zoo man - tolde voor om het perso neel van de gasfabriek en het andere ge- meentepersoneel van, het betalen van pen sioen-bij dlrage vrij te stellen. Di1 voorstel werd' gesteund door den heer De Jong, waarom B. en W, besloten in de volgende vergadering prae-adviea uit te bren gen. De heer Zee .n vroeg Of er geen adres was van deu J. '3 O. Jl. met verzoek om een schoollokaal voor het houden van zangrepe- titie's. De voorzitter zeid'e, dat dit een zaak voor B. en W. is. De heer De Jong maakte opmerking over de straat aan het NoordeinJe. B. en W. 'hebben dit reds onder handen. De voorzitter doelde ten slolte nog mede dat aan. het verzoek aan d!e P.- E. N. om be- richl al - de stroom wordt afgesneden, weinig gevolg schijnt gegeven te zijn. De heer De Jong deelde mede al 3 maal vooiaf bericht te hebben géhad, «oodat het verzoek toch wel geholpen Heeft. Hierna bleef d'o raad nog even in comité bijeen. historTschê ANECDOTEN. De dichter Airego was een zeer galant man. Een dame vfoeg hem„Wat is 't onder scheid tusschen een klok en een vrouw?" Hij antwoordde: „Een klok wijst de uren aan, tnaar een vrouw, tenminste zoo een ais u, doet de uren vergeten." Gandonli was een dichter, die dialectische werken heeft nagelaten. Kort voor zijn dood trof een van zijn vrienden hem in een kloos-. Frtinsah Dintfi-lstedt, do dichter ©n voor malige intendant van hst hoftheater tc Mil no hen, begon eon /.ij uur voordrachten, die d'rnk door de hofwereld' en den adel werden bexooht, aldus: „Ten aanschouw© van een geesteloos hof en oen igi-fegeimreet'dea adel.." I,nn«c pauze, gedurende welke 'het, audito rium dn «preker in stomme verbazing en ontzetting aanstaarde. Zonder notitie to he men' van den indruk, dien zijn woorden had den gemaakt, ging Dingelstodt voort was bet, dat" andermaal pauze „in de aoh- tiende eeuw te Wnenen enz. De da me» en heeren herademden, hun ge bauwde goaiohten ontspanden zich Een in geheel Oostenrijk bekende en ge vierde tooneelspoler was wel Jozef Weid- mann. Zelfs Keizer krans Jozef mocht hem graag zien en sloeg geen opvoering over, waarin Wêidmann optrad. Zijn talent werd op de volgende wijze ontdekt. Hij wa» figurant m- t'-otH'. 2 imc4ltj Aio meehielp het löoneai opbouwen. Dij kreeg daarvoor 7 kretuer, Een» moest hij met nog andere dienaren optreden. Als zijn meester hem met do woorden aansprak: „Waarom «preljnti jullie niet", mo-ten de dienaren, stom Wijven, maar de jonge Wêid mann antwoordde; „Voor zeven kreuzer kun je i»«'h niet v„el -preken." Het publiek hra'k ri een iui^d gelach los en de dirootie besloot in 't vervolg Weldmann kleine komische rollen toe te vertrouwen, die hij zeer naar beboeren «peelde, De jonge beeldhouwer .Thorwaldson had nog geen naain gemaakt en ging zelis neg op dccateohteatle. Den laatstèn koor koadt) hij zijn los niet en d'u» ihoest hij voor straf nan do achterste bank alleen zitten. Do pre dikant word even later voor een oogenbHk weggeroepen en 'keerde toen met een courant terug.- Is dat een broer van je? vroeg hij dbn bestraften onterhisant, ik locs daar, dat een Thorwahken deu groöten aeademleprijs heeft gekregen. Toe» antwoordde d'e jongeling: Neen, dominee, dat bon ik. Nu keek alles verbaasd en de predikant zei: Als dat zoo is, meneer Thorwaldaen, dan zit o iliar niet op de goede plaats, kom vooraan zitten! Nog vele jaren later vertelde de beroemde beeldhouwer, dat van de vele vleiende loftui tingen dat „meneer" hem 't meest verheugd had! Sy' tertuin, terwijl hij beïig was met een stok op den grond ie slaan. „Wat doe ie?" vroeg hij den dichter'en de ze antwoordde„Dat zie je toch, ilc klop, want tk wil da.aur hiftszm gom" ANARCHISTISCHE AANSLAGEN INV AMERIKA. Een telegram uit Cleveland meldt, dat vijf mannen en vrouwen zijn gearresteerd, die verdacht worden van aanslagen op den cen- tralen politiepost. Het plan werd ontdekt door een aantal ontploffingen door middel van bommen in het voorjaar. De politie vermoedt, dat de gearresteerden Londenaars zijn en behooren toi een anarchis tische groep, welke in meer dan 100 steden opereert. De politie heeft een groote hoeveel heid explosieve stoffen in beslag genomen, benevens afgewerkte en niet voltooide bom men, revolvers en anarchistische documen ten. HET ARBEIDSCONGRES. De staatssecretaris voor arbeid heeft na mens den president der Vereenigde Staten het arbeidscongres geopend, en daarbij verklaard, dat dit congres de eerste gezamenlijke poging was om het arbeidsvraagstuk in vooruitstre- venden zin te behandelen. De afgevaardigden, waaronder de verte genwoordigers van 36 landen,'en de gezan ten van verschillende landen namen de eere- ■plaatsen in ter weerszijden van het spreekge stoelte van den voorzitter. Hoewel de Vereenigde Staten, ten gevolge van het verbod van het Congers, niet verte genwoordigd zijn, warein er toch tal van offi ciéél» p--%oaea aaowerig; ooi Gompera wa» s t>J'; j ,1 3J»/ti mm „Die" ril ge, zi 2 kind," 1 i V <£id LH lici itk'telgv MS' tóOl WO' yèiijk «lotft zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 11