811 ffl.iS Achterstraat 61 Alkmaar. ÏÏOELllUlS Ipeiita Vefkooping 8 lipitals leiËfs VerkSBDiBi DE LEEUVV's Vraag AhmIkkI Weiland ea Bouwland, s. een burgerwoonhuis Bouwland (jüiiHMigd Nieuws, JOB Belgische Klompen f 15 per paar, inboedel, te Hei loo, iegesvro0r<% Aïnerikaansche vertegenwoor digers vaa kapitaal en arbeid zullen niet offi cieel aan bet congres deelnemen. De Duitsche en Oostenrijksche afgevaardigden zijn op weg naar Amerika. ÖE SCHULDVRAAG. In de Vorwarts schrijft het lid van de Duitsche commissie van onderzoek naar de schuldvraag, dr. Hugo SInzheimer„Het werk van de commissie van onderzoek moet den grondslag gorden voor de venue* wing van de politieke" cultuur van het Duitsche volk. Het Duitsche volk is nog geen politiek volk; het moet zich eerst bevrijden van alle nadeelen van een langdurig autoriteits idee. Het moet in de politiek de wezenlijke dingen leeren zien en niet de door de regeerders voor het volk klaargemaakte fantasie!" •i»2 KONING ALBERT IN AMERIKA. 'Koning Albert is gisteren ontvangen door het Amerikaausche Congres, dat hem een groote ovatie bracht. Hij betuigde zijn dank voor Amerika's hulp, sprak zijn bewondering uit voor de Vereenigde SCtaten en zeide alle Amerikanen hartelijk dank, die zijn volk in den oorlog hadden ter zijde gestaan. De Belgische koninklijke familie hasft een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van het nationale Roode Kruis en aan het graf van Washington. De minister van buitenlandsche zaken bood heden ter eere van de vorstelijke gasten een dinér aan. ALWEER „METS NIEUW". lb HARTLAND, koningsweg B 69. i Undel in 2e hands Kinderwagens. Spo: iwi'.nu, kalikaiueii, Bedden «u, ÖcSk aan huis te ontbieden Aan hetzelfde adres TE KOOP een beet VEEREN BED, PELUW en KUSSENS, cn een SPRINGVEEREN MATRAS (2 pcx- soons) Te Kampen is een 30-jarige spoorweg arbeider tusschen de buffers van een aanko menden trein e nden waggon, waaraan hij bezig was, doodgedrukt. De man laat een vrouw en een kind achter. Te Zierikzee is de 67-jarige B. bij het bietenlossen van een wagen gevallen en dood opgenomen. De vergaderingen van den gemeente raad van Katwijk zullen voortaan met gebed geopend en gesloten worden. Het formulier is thans goedgekeurd. Er zal gebeden worden in den naam van „Christus Jezus, onzen Heere." B. en W. van Zaandam hebben beslo ten, aan. zes nieuwe sraten de namen te ge- van van H. Gerhard, Alb. Hahn, P. I. Tak, Willem Bax. Cornelia Huijgens en H. Spiek-1 man De Amhemsche Winkeliersvereeniging „Endracht maakt Macht" en de afdeeling kruideniers yan „De Hanze" hebben den ge meenteraad verzocht de winkelsluiting op 7 uur te brengen, behalve voor den Zaterdag. Thans bestaat te Arnhem verplichte 8 uur sluiting. Op den weg* HoltenMaEkelo zijn twee meisjes door een motorrijwiel aangereden, waarbij een harer ernstig werd gewond. Het andere meisje kreeg lichtere kwetsuren. Het bewakingsdetacihement van het vreemdelingenkamp te Harderwijk is thans, in verband met de voorgekomen ongeregeld heden, versterkt met troepen uit Amsterdam en 's-Graven'hage. koop Comelis z. van Cornells Appelman on Elisabeth Molenaar Overleden. David Visser. 22 jaar. Evert de Haan, echtgen, van Catharina Blee- ker, 69 jaar. - Johannes Inunink, echtgen van Aaltje Jonker, 41 jaar. Alitor te t ii:!i TKOOP OB DAM. October Geboren: Nirolaas Johannes Ber- nardus, z. van Martinus Broers en Agatha Maria van Kampen. Maria en Nioolaas, d. en z van Nico faas Schoen en Maria Wijn' in Klompen en Fruilhandel wegens ve trek Vooraf verkooping op het Hof van dfvet'an goedefe;v. Te be zichtigen Dinsdag 4 Nov. v. 12—'3 uur. A OUDES, Ondernemer van Publieke Verkoopingni, Spoorstraat 47, Alkmaar, Tel, 460 Mr, A. P. H DE LaNGE, van t ï,Kü hvstoot p» E, !,jf, Eon eigenaardig kenmerk van de psyche van het hedendaagsc'ho menachdom is de groote hartstocht voor het spel. De Duitsche kranten bevatten kolommen vol over dit euvel, dat met den dag erger word't. Den Germanen heeft het spelen echter van ouds her in het bloed' gezeten. Reeds Tacitus ver meldt, hoe de Germanen al hun bezittingen, ja zelfs vrouw en kinderen verdobbelden. En ook in de Middeleeuwen werd in Duitsch- lafad hartstochtelijk gespeeld, zoodat de kie zers tal van decreten tagen dit misbruik uit vaardigden. Zoo verbood Otto de Groote d'en gees tel ij ken het spelen en Keizer Fred'erik II strekte dat verbod ook uit tot de ambtenalen. Niets hielp echter en toen de eorsto speel kaarten, die in de 15e eeuw uit Italië kwa men, waar zij door de Arabieren bekend wa ren geworden, in Duitsehland hun intrede deden, steeg de hartstocht voor het spel tot nog grootor excessen. Zelfs vrouwen hadden haar eigen clubs, waar het volgens de „öhro- n'ique eöandaleuse" van dien tijd al heel raar toeging, DE GROOTSTE TURBINE DER WERELD. „Die Wasserkraft." bericht, dat de grootste turbines dor wereld in Queenstown (Cana da) gefabriceerd worden. Zij zijn .bestemd voor den Niagara-waberval en hebben een arbeidsvermogen van 52.SOO P.K. bij 1775 draaiingen per minuut. VET VOOR LIJDERS AAN GALSTEEN. In de „Therapeutische Monatsheftcn" deelt Dr. Clemm mede, dat gedurende den oorlog het aantal lijders aan galsteen verba zend is toegenomen en wijt dit aan het ■groote vetgebrek. Inderdaad is vet' het beste middel voor gal-afscheiding, dus is het goed voor lijders aan dergelijke ziekten veel vet te eten. Ilêt be te veris dat"Van de melk, "zoo wel in den vorm van boter als in dien van room. Als medicijn geeft Dr. Clemm oliezure natron of galzuur eiwit, dat onder den nuam ovogal in den handel is. GEBIT EN KROPGEZWELLEN. Bij een Amerikaansche tandarts, French genaamd, was een 22-jarig jongmensch in behandeling, wiens rechterverstandskies niet doorgebroken was. Deze man 'had oen ver- grooting van de schildklier aan den rechter kant zrrndor kenmerken van een ontsteking. Na du verwijdering van de nog iets doorge broken verstandskies verminderde het ge zwel en was 14 maanden later weg. Er schijnt dus samenhang te bestaan tusschen de schildklier 'en het gebit. HET WAARDE'! DO'ZE GELD. In het Franaoh blad L'oev.-e wordt de de preciatie van hët geld niet onaardig geka rakteriseerd. Een voddenraper werpt teleur gesteld iets weg: „Hè, nu dacht ik dat ik een broeksknoop had gevonden en nu is het maar een 20 sou stuk!" MER KW AARDIGE SCHILDERIJEN. Te Londen worden thans schilderijen ten toongesteld, die in de lucht geschilderd zijn. Kapitein A, E. Cooper van de Engelsche luchtvloot heeft deze werken tijdens zijn ver blijf in de lucht geschilderd. Het grootste schilderij heei't een afmeting van drie voet bij twee voet en stelt een gezicht op Edin burgh voor. D'rie dezer werken zijn gekocht voor het E'ngelsche oorlogsmuseum. AFWEERMIDDELEN VOOR MUGGEN. Baoot en Talbo .hebben proeven genomen op welke manier het best de muggen op een afstand gehouden kunnen worden. Een atstaj arm. afïn, besmeerd met achtereenvolgens ver schillende middelen, werd even-lang in de proefkast gehouden als een niet ingesmeerde arm en nu het aantal beten vergeleken met de door de gele 'koortsmug, de stegomya, toegebrachte. Geen enkel middel werkte af doende. De beste middelen blijken te zijn: naphtaïine met .kamfer, cassie-olie met pe permunt of kamfer. Het beste voor het ge bruik is ze met was te vermengen. De 'be schermende werking dezer „zalven" schijnt te liggen in het feit, dat de geur van het menschelijk lichaam dogr den geur van het middel gemaskeerd wordt In onze malaria- rijke streken zijn deze middelen, sieker te proibeeren 1 EEN SPOORBRUG OVER DE PARANA-DELTA. Het plan bestaat, over de Parana-Delta (Argentinië) een spoorbrug van 20 K.M. lengte te leggen, De bouwplannen zijn reed.., aan de Argentijsche regerig voorgelegd. De tusschen Parana en Uruguay gelegen Axgen- tijnsche provincies evenals Paraguay hebben nog geen directe verbinding met Buenos Ayres. Door veerponten wordt de verbinding tussohen Zarate op den rechteroever en Ib- nuy op den linkeroever over de Parana be werkstelligd, wat zeer omslachtig en kost baar i-s. Door de nieuwe spoorbrug werden deze veeren overbodig. De 'kosten worden ge raagd op 179 millioen. KLEUREN AT* 8TONAAL- THERMOMETERS. Bij machines komt het herhaaldelijk voot, dat onderdeelen warm loopen, wat dikwijls eerst bemerkt wordt, als groote schade ont staan ié. De „ZeUschrift dés Vereins Deut- sch6r Ingenieure" deelt mede, dat dit voor komen kan worden door het gebruik van voor temperatuur gevoelige verf. Er bestaan bepaalde verfstoffen, die bij hoogcre tempe ratuur een andere klteur aanwijzen. Bij ka- merwarmte is kwikzi.lver-koper-jodide rood, daarentegen bij 80 gr. Celsius zwart. Kwi'k- zil'ver-zilver-jodide wordt van helgeel bij 45o oranje. De maclkiuedeelen met deze 'kleurstoffen geschilderd, toonen door hun 'kleursverandering, dat de temperatuur te hoog wordt. DE BIJBEL IN; 517 TALEN. Een der omvangrijkste organisaties is het Britsche Bijbelgenootschap. Van 1914 tot 1918 werd door deze vereoniging de Bijbel in 85 talen overgebracht, waarin deze tot- nog toe niet verschenen was, zoodat de Schrift thans in 517 talon bestaat. In 1918 werden niet minder d'an 8.746.000 'bijbels gedrukt. Het grootste gedeelte was bestemd voor Ja pan, China en Oost-Azië. Ook in Amerika en Afrika dringt de Bijbel '.-aak in streken door, waar nimmer eon Europeaan een voet gezet heeft. De Bijbels, in de landstaal vertaald, worden aan een neger of Indiaan meegege ven, die ze op deze wijze het binnenland in brengt. N'ED. PILGRIM FATHERS-HERDEN- K1NG 1020. De plannen om in 1020 i.n Nederland even als in Engeland' en Amerika te herdenken, dat het dan driehonderd jaren geleden zal zijn., dat die Pilgrim Fathers uit ons latjd naar Amerika zeilden hebben veel sympa- hie ontmoet. Een uitvoerend comité is ge vormd, 'terwijl rads verschillende hoeren zich bereid verklaarden in een te vormen eere-co- mité zitting nemen. Onder dezen belmoren de ministers van onderwijs en buitenlandsche zaken, de mi nisters van staat dir. Kuijper en de Savornin- Lohman, de commissarissen der koningin in Noord-1 olland, vele andere autoriteiten en verschillende professoren Men stelt zich voor de herdenking in Ne- j der land1 te verdeelen over Leiden (30. en 31 j Aug)); Amsterdam (1 Septembêr), en Rot terdam (2 September), in aansluiting aan de gedachtenisvieringen te Southampton op 3 Sept. en te Plymouth op 49 Sept. De beoogde herdenking inNederland zal een zuiver historisch karakter dragen. Een historisch congres zal daaraan verbonden zijn. Elk streven naar politiek of nationalis tisch doe! zal worden vermeden. DE STRIJD IN RUSLAND. MALMö, 31 Oct. Het Russische gezant» schap te Stockholm verspreid het volgende bericht van het Noord»West front over de gevechten hij Petrograd van 2y Oetobcr: De pogingen van de bolsjewisten den linker» vleugel van Yudenitz ten Westen van Tsjar» koje Selo te omsingelen, zijn mislukt. Wij hebben het offensief weer hervat en heb» ben de landwegen in de onmiddellijke na» bijheid van Krasnoje Selo, evenals het we» genkruispunt bij Bissowkaja bezet. Wij heb» ben 2500 gevangenen en 16 machinegeweren buitgemaakt en nog veel ander krijgsmaterl» aal. Or ze bipmatsch duurt, ondanks 't aan wenden Van tanks door de bolsjewisten, steeds voort. DE STAKING TE NEW YORK. Volgens het bericht uit New York is sed'ert 15 Oct. tengevolge van de staking der haven arbeiders, geen post van New York naar E'u- ropa verzonden, 60.000 postzakken en 11.000 postpakketten wachten op vervoer. 76 pas. sagiers» en 637 vrachtschepen liggen in de haven van New York. DAVID DE GROOT. Hofstraat, ruim voor» zien van SALAMANDERKACHELS, Vul» kachels, pijpen, ellebogen. Te koop gevraagd KONIJNENHUIDEN in alle kleuren, tegen zeer hooge prijzen, vooral zwarte, blauwe en Ijzergrauwe. F. JONGEJANS. Akerslaan 12. Koopt u prima Straatbezems, Borstelwerk, Zijlvegcrs, dat spaart geld uit. Akn het bekende adres Hekelstr. C 10, P. W. N. NAP, Borstelmaker. Cabaretliedjes, Voordrachten, Tooneelstuk» jes, Bruilofs» en Feestartikelen, Bruilofsliede» ren, Versiering enz. enz. Groote keuze. Steeds het nieuwste. Beleefd aanbevelend: I. KOENOT, Hekelstraat 8. TE KOOP: 3 RAMEN met kleine ruitjes en 1 GLAZEN DEUR. Adres Zilverstraat 3. 1 iet* zuiverste cn het smakelijkste aller BIEREN is het beroemde TRAPPISTEN KLOOSTERBRAIJ. Ook per halve flesch verkrijgbaar bij J „H. AEBERS, in den Bier kelder, Gevraagd een net MEISJE, voor dag of dag en nacht. Adres: R. W. ZAADNOORDIJK, Alkmaar, Baansingel No. 1. TE KOOP: een best O L IE P A K en een PAAR BESTE LAARZEN. Ook afzonderlijk te koop. Adres: LANDSTRAAT 46. ATTENTIE S.V.P. Hiermede beveelt ondergeteekende zich be» leefd aan voor 't leveren van DINERS aan huis vanaf 1. Mej. de Wed. M. DE WIT, Lindengracht 2. TE KOOP: goed onderhouden EIKEN MODDERBAK, prijs t 47.50. Te bevragen bij J. DE VRIES, Heilooërdijk, Alkmaar'. TWEE BESTE JONGENSFIETSEN te koop, 1 van 12.50, 1 van 20. Adres: LANGELAAN No. 6. TE KOOP: 20 zak zuivere SCHOT-SCHE MUIZEN (planters) tegen 5 cent per kil". Te bevragen bij J. DE VRIES, Heilooërdijk, Alkmaar. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor DE LEVERING VAN MUZIEK voor Bruiloften, Partijen enz. Piano disponibel. JOH. v. d. STOK, - St. Annastmat 3. Koopt Uw LAMPIONS met bijpassende kaarsen en Eerdere bruilofts» en feestartikelen in magazijn „de Feestvreugd". JOH. v. d. STOK, St. Annastr. 3. UITGESNEDEN MAKREEL 16 cent per ons, STROOBOKKING en SPE'K- BOKUUN'G. Aanbevelend' KLOPPENBURG, Spoorstraat. Een tnooie zwarte JAPON TE KOOP, zoo goed als nieuw. Te bevragen SPOORSTRAAT 77. PETROLEUMKACHEL TE KOOP AAN- GEBODEN. Adres KENNEMEESTRAATWEG 74. GASFORNUIS TE KOOP met .groeten oven. Te bezichtigen Maandagmiddag van 2—5 uur GEESTERWEG 14. REPARATIEëN AAN LUXE- EN HUIS HOUDELIJKE ARTIKELEN (soldeer werk.) J. LEVERT, Ramen 8. Wordt des verlangd afgehaald en bezorgd. GEHEIMZINNIGE' GASTEN. Dezen z<?mer ontdolcte een verpleegster uit het Rijkakrankzinnigeagestiicht te Grave tal rijke kleine insecten in haar kamertje en o.p liet bëddegocd, die veel jeuk veroorzaakten. Er werd vastgesteld', dat het acarina (myten) waren, 'maar de oorzaak van hun aanwezig heid kon niet gevonden worden. Men dacht aan van buiten ingevoerde voor werpen, zoo- als een kistje met eetwaren, men dacht aan dood'C. ratten en muizen, waarop de myten mogelijk zouden nestelen, men dacht aan al lerlei, maar vond de oorzaak aanvankelijk niet. Toon ontdekte men na reiniging van een kamertje voor het eerst de insecten weer op de vensterbanken; men vond toen ver scheidene beestjes op de buitenmuren van het gebouw, en het krioelde van deze geheimzin nige gasten in de vogelnesten uit de buurt. Na uitroeiing der nesten verminderde de plaag. Merkwaardig is, dat men er vroeger nooit last van had. Misschien speelde d<? langdurige droogte hierbij een rol. UITGEVER EN SCHRIJVER. De uitgevdr van een groot provinciaal dag» blad kwam. op een dag tot de ontdekking, dat een van "zijn mede werkers, die slechts 10 pfen» ning per regel betaald werd voor een romun, die als feuilleton werd opgenomen in het blad, zijn honorarium vermeerderde doet langen tijd alleen dialogen te schrijven op deze ma» nier: Ik wacht. Jij? Ja. Op wie? Op jou. Wanneer? Morgen. Of: Hij kuste haar. Zij lachte. Hij kuste haar weer. Zij lachte nog 3iecds. Han je van me? Ja. Veel? Ja. Zoo ging het 'kolommen lang door. De voe dende uitgever liet den hrijver bij zich ko» men en deelde hem mee, dat hij hem van nu af aan niet méér per regel, maar per letter zou betalen. Waarop de niet uit het veld geslagen schrijver reeds in het terste vervolg twee stotteraars invoerde, dit uren lang aldus spre ken: W»w»w»w»wsw»a»a»a»n<r»r»r»r»o»o«o»m b«b»h»e»n j»j»e g»g»g»i«a»t«t»t»c»r»r»e»n n» n»n»i»e»t g«g»g»e»k»k»k»o»m»m<in»e»n? De uitgever gaf zich gewonnen en keerde tot het oude tarief terug. De twee stotteraars liet de schrijver door een auto doodrijden. KORTE BERICHTEN. De laatste dagen is er naar uit- Zeve naar wordt gemeld, een zeer groote vertra ging merkbaar in het goederenverkeer van Duitsehland naar Nederland. De goederen treinen komen nu eh dan met een halven dag vertraging hier aan. Gistermorgen is aan een in aanbouw zijnd perceel in de Havi'kslaan te Amster dam een schilder, vermoedelijk doordat zijn adder uitgleed, op een hekje gevallen, ten gevolge waarvan de man den nekwervel brak en de dood onmiddellijk intrad. De prijs der afgehaalde mel'k is te Smallingerlaud (Fr.) vastgesteld op 16 ct. per liter. Het comité tegen prijsopdrijving van le vensmiddelen te Goor heeft van den minister van Landbouw bericht ontvangen, dat er bij Zijne Exc. geen bezwaar bestaat den maxi mumprijs vim melk voor de gemeente Goor op 16 ct. be bepalen. door STEE ZONDERLAND. Le pore Thomas was een groote trotsc'he Fransehe boer van tegen de zeventig. Hij bezat in 't land van Verdun een wel varende boeronhoeve die sinds twee eeuwen in zijn familie was. Op zijn vijf en veertigste jaar, niet eerder, was hij getrouwd met Raymonds Martin, twintig-jarig blond naaistertje uit de stad. Hij vergoodde haar. Zij schonk hem drie zo nen in 't kraambed. Le père Thomas had toen een oude nioht in huis genomen en was niet hertrouwd, hoe wel hij nog een schoon, krachtig man was, Hij had Raymonde te lief gehad. Toen hot jaar 1914 aanbrak waren Pierre, Jean en de jonge Raymond 23, 22 en, 10 jaar oud. Pierre en Jean sneuvelden samen op één dag aan de Ma-me. Raymond werd een half jaar later blind geschoten, en -stierf na vier maanden van dood-seh hospitaal-leven als vele anderen tenslotte aan een hartkwaal, gevolg van de verstikkende gassen. Toen de wapenstilstand gesloten werd, woonde le vieux père Thomas ergens op een zolderkamertje in het quartier des Halles té Parijs. 's Ochtends vroeg liep hij oen eindje om, .'O tusschen 6 en 8 uur en de groote groen teveilingen riepen hem zijn land van Verdun te binnen. Werktuigelijk betastte hij de krop pen salade en ook de peulvruchten om te zien of ze goed gevuld waren. Maar hij wist 't zelf niet goed als hij 't deed. Het was maar zoo een doffe reflex-beweging. Bij de Toren St. Jacque» gekomen regelde hij, één voor één, de vier boersche ziveren horlogos die hij in zijn wijde uitgescheurde zakken droeg; eerst het groote zware dat hij van zijn bruid Raymonde Martin hda gekregen op zijn trouwdag, en dan de drie andere van elk van de drie jongens. Groote stugge buitenfiguur stond hij zoo midden op de place St. Jacques. Tientallen -keeren werd hij bijna overreden doo-r een taxi of voorbij-rollenden wagen. Hij was nog altijd niet gewend aan do groote stad, en overigenshij was wat versuft. Eindelijk in Juli 1919 toen de vrede gate»-- kond was, besloot hij naar zijn hoeve 'terug te kec-ron. Ilij zei tegen niemand in het schame le hotol-meublé iets van dit besluit, .teldo zorgvuldig op het wankele, taf eitje, van zijn zolderkamer een woek logica- uit en twee franc voor de keukenmeid, nam zijn bundel tje kleeren en zijn stok en wandelde naar hef groote station waar hij 5 jaar geleden uit gestapt was. Hij was drie mu ta vroeg an zat te wach ten pp eon bank op liet perron, met zijn bun deltje goed naast zich, en zijn 'knoest!ge-ge- draaide-stok tusschen zijn magere knieën. Na een uur kwam or een trein met gedemobili seerde soldaten aan. In een oogenblik was het perron vol jonge -kerel» en het vroolijk stem- mengezwatel vervulde heel de stations-over kapping. Le père Thomas keek niet op. Te Verdun st-n-pto hij uit den Rein. Hij keek op noch cm cn liep moeizaam en strak do ree ine weg af, twee uur lang, naar zijn hoeve. Toen hij eindelijk opkeek, omdat hij aan gekomen was, zag hij de grauwe puinhoop, waarop al sinds jaren het-onkruid tierdei en ll yt-, A'OO-.k- t£lg8»f»i '1 (Hwk'Ol. - tok <ie hot. 1be u w.-, U /li.', una. .1 verte, zelfs de boogo boomgroepen waren verdwenen. -Hot land wae doodstil* wm kraaien krij*chi»in dichtbij in «n half-ve spl.ntcrde 'doe!* igioor en uteidoo door ver.wildw Je iMwiu/jutu'd nop een vorvaiieu loopgraaf au rood-verroeste prikkel draadversperring Aan de rand van die loopgraaf zette le ,pèn: Thomas zich-neder. Toen m avond1 viel zat hij Of nog, Ilij bleef or drie dagen. Jdochta sliee hij <»p verrot stroo in een half ingestorte „abri" van de loopgraaf. Die drie dagen en drie nachten at hij niets dan wat brood dat hij bij zich had ge stoken toen hij uit Parijs wegging. Niemand had kunnen zeggen wat er in hem omging. 7ijn groot oud gelaat droeg geenerlei uit drukking. Den vierden dag stond hij op, beklom langzaam, stram, steunend op zijn stok de heuvel achter op bet erf en keek rondom zich over de landen. i Toen kwam' hij weer naar beneden. Die nacht had hij koorts terwijl hij op zijn duister strooleger lag. Hij ijlde Dan, na middernacht, rijst hij op en loopt blootshoofd over zijn jerf en door de grillig verwoeste boomgaarden. Soms struikelt hij over -.-en omgevallen stam of over dt. brokken puin van zijn huis. Maar liij gaat voort als een gec.it. Nu staat hij op de heuvel, hoog steunend op zijn «tok, terwijl do zomer se he nachtwinden speols-ch door zijn lange witte haren strijken. Dan lacht hij één oogenblik luidop, schril- vroolijk met zijn oude, gebroken stem...... Hij prevelt iets on sluit zijn oogen en zijn bandon tasten. Hij droomthij verbeeldt k-.h dat Raymonde Martin .naast hem staat, heel;, heel dichtbi;- .-n dat hot de avond is voor zijn 'bruidsnacht. UT wandalt gelukza lig De zomersche nachtwind speelt over de velden. Parijs, Zomer 1919. aan het Verdronkenoord te Alk maar, te aanvaarden 1 Febr. 1920. S FRèljMAN Alkmaar. flFSLSC n luie snort op M OK.VMIHU ft SOYK.H ItKK l»i«, 's morgens 10 uur, in het lokaal „HARMONIE" te Alkmaar van den geheelen zeer n t onder houden van den Heer J. O. PKAADGE3 alhier, bestaande uit MhIoii- en Mtiak>i«ter-HtmUleiu.-ui, lin nen- en peiuntkasten Uleis, stoelen. »pi««' 's, schilderijen, vloerzeilen en kJeeiU-.f ..-arpetten-, onder en boven- go;Lijnen, besie veeten bedden met tomehooren, ledikanten met en zonder matrassen, wollen- en watten dekens, klokken, pendules, kachel#, gaskomfooren, gaslampen. .Voorts koper-, tin-, glas- en aarde werk en hetgeen meer gepresen teerd zal worden. op MAANDAG 16 NOVEMBER 1919 bij opbod en op MAANDAG 17 NOVEMBER 1919 by Mstag en oomhinuüën, telkens des morgens 10 uur, in het kofiiehuls „De Otulcrne» mintf' te Heilo, van den heer A. i'. DE K.OOIJ, ten Overataar» van den Notaris bestAande uit flirtI HUISMANS« WONING, roet veoUlilog, paarden» «tal, boet, wegenloods, moestuin, bosch en diverse pcrceelen uitmuntend <wn en srtaby de ZcvcnhuizerUan, W-s-tefweg, op BoUenttesrp, V«iuxs» i* de cRr.isi.hio Htóie, v VJ.40.J6 H.A. Te veilen in diverse pemdteo «i fijCKdom V.:,» éi.'' Ut: 1 ït BLUM er» at. Thans nog in Sum. hij cwn heer J, M ivping Dz. T" «onvaatdec vrij -van htn:ia-,,. Amthjd r.]b en da houwen ?n erven i. Wei (9ha. inlichtingen worden q.-gawt U Kantore van voorrn;eu.nien Nouna» aan de Breedstraat te Alkmaar, «i» waar tevens teelceningsij vürxnjg. baar zijn. te SINT PANCfUS, op WOENSDAG 19 NOVEMBER 1019, des morgens 10 uur iss de net» berg van den heer GERRITSEN, ;en overstaan vaa den Notaris .Hr. 4.. I*. M, 1VR l,A«dK, van voorzien van gas en dectriseh licht, met groot erf, aan hei vaar» water en. den Beaedenweg te Sint Fancras, groot 8 are». nabij perceel 1 te Sint Panc-r ,-s, groot 26 aren 20 centiaren. Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen. Eigendom van» en in gebruik bij Mej. Wed. M. VISSER. Onmiddellijk daarin verknoping vaa VAARTUIGEN, LANDBOUW. GEREEDSCHAPPEN, PLAN'l ERS, AARDAPPELBAKKEN, BOTER» KARN ENZ. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemen Noted! te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 12