is weder alom verkrijgbaar 11 M DeLange&DeMoraaz 3-vlams Petroleumstellen. STALSCHOPPEN. IMi-telant JEMMJi SCHOONHOVEN.^ „Door het Donker". Zser fijns onto tonster ie Mm. LU F. i Ji 1 fö- terriam 11 r. 5 i i i i iet- en ERfiCtBiÉnR, Safe-üeposit Loketten in Terschillende grootten tt tar, H. WORAELBOER, E. Schermerhorn, Telefoon Interc. No. 224, Alkmaar. I si omvat Verzekamig van inboedels tegen alle mogelijke risico's op éém. polis. M alkmaar- rülüftÉllI Na afloop BAL tot t uur. overtreft alle andere fabrikaten en kwaliteiten. J.-L1ND Hz. - Mient 1 Alle soorten Japoipneerinj en Folirnituren. :lMÜrl fFH 15 •LANCESTRAAT- liiiiüi""" MEUBILEÜb- Ilili INRICHTING te Expeditie en Goederenvervoer. aSEBAllaJM-<e> tarieven. Verhuizingen door geheel Europa. Kantoor: Achterstraat en Nieuwesloot No. Winkeliers, die U andere zeepsoorten lachte Schrijvers. Lesraar in let Schoonschrijven, Inlichtingen verstrekken gaarne Alltmaar. Ijzerwaren, Mient 7. Alkmaar. GROOTE VOORRAAD 'I TEL487- Ét™ JUS. JOH. LAJIBERMOKT, Prima Zijde en Fluweel voor blouses en costumes, Brook's (laren 45 cent per klos. !o IN DE HANDEN STOPPEN, ALS U SüNUGHT ZEEP VRAAGT, BEDRIEGEN ZICHZELF, WANT ZIJ VERLIEZEN HUN DEBIET. U WENSCHT DE ZOO GUNSTIG BEKENDE SUNLIGHT. DE EENIGE BESTE ZEEP. GEEN ANDERE. LET DUS OP HET WOORD „SUNLIGHT OP IEDER STUK ZEEP. c her^pparatan. ZEEP K VASTEN. ALUIN M KATER S. BAKKER Dz, REMBRANDTPLEIN 22. Telef. 8541 N. AMSTERDAM. 25 Kamers. I.nnch en l>lners. O. Ch. DOON, prop. Schouwburgzaal „Harmonie". Pf3EÏ©t Vrij o Opgericht 1904. Leider B. C. Loevens. Zondag 9 Novembér 1919 opvoering van Oorspronkelijk drama ia 4 bedryven door Henri !t Sas. Zaalopening 7 uur. Astm <ng 8 uur. Entréeprijzen f 0.76 en f 0.60 per persoon plus stedelijke be lasting en auteursrechten. /JE GROOTE BILJETTEN. Alem fevrasfd ®n ov®ral verkrijgbaar. Verkrijgbaar te Alkmaar bij: M. BUTTER, Stations plein; fa. Th. KRAAKMAN, Verdronkenoord en J. A ZUURBIER, Koningsweg B 40. Wederverkoopers gelieven zich te wenden tot den Agent voor Alkmaar en ©rastreken J. A. ZUURBIER, Konings weg B 40, Alkmaar, of tot de DistillateursBOLL DUN- LOP'S Distilleerderij, Aelbrechtskade 146, Rotterdam. van Koekfabriek „DE BOSSCHE KOEK", oudste Firma LAMBERMONT, opgericht 1796, Geregelde ontvangst van nieuwe artikelen. tegen sterk verlaagde prijzen. Zeer goede Pailletzijde 82 c.M. breed, 13.50 per el Breede zwarte TAFFETZIJDE, f4,00, f 6.00, 17 00, 18.00, f9.75 per el. WIJ ZIJN AFGEV^FS VAN o (mei ufijuti i'ia j ripupn jMriljte,iginusf» tm, p slü i 1ÖÏ Uil -»p3lD*4. 11 y K U voren ultttatnti beduid De pandbrieven zijn verkrijgbaar ten kan- Itore van de Vennootschap en verder bij alle commissionnairs In effecten. nsie*!#* f i,80 Veer winkeliers engrotprfjzen. Grossier P. A. JACOBSE, Alkmaar. Effecten Prolongati&n HOORN, Dal 8. ALKMAAR, Oudegracht 297. (veilige bewaarplaats voor geldswaardige papieren en kostbaarheden). DEPOSITO'S SAFE DEPOSIT Alkmaar. ZAADMARKT No. 8 (bij de vlotbrug). SCHEEPS- en MOLENZEILEN. Waterdichte DEKKLEEDEN. ZEILDOEK. LINNENS. JUTEDOEK. OLIEKLEEDING. VLAGGEN enz. STAALDRAADTOUW. KETTINGEN. IJZEREN en HOUTEN TAKELBLOKKEN voor alle doeleinden. COCOS-, HBNNEP-, SISAL- en MANILLATOUW. KOE- en PAARDENDEKKEN. TEER. CARBOLINEUM. LIJNOLIE. MACHINEOLIE. DEKKLF.EDENSMEER. Waterdicht maken van Dekkleeden. Reparatie. Dekkleeden ie huur. Molenzeilen te huur. Prima kwaliteiten. I-nge prtJ/.en. Groote voorraad. IC KONINGSWEG No. 4. Firma L J. 5) ssc «Iscl tatowt A^l M. lit A". tV K. e.i W. Port A l»*r fleselt f 1,40 W, K I 1.9* 4 n I 1,55 I 1,05 1.50 m m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 14