pftüof Oebrs. BEU VOLT'S Overjassen in diverse rnedsiien en prijzen. its Sb Spil Wit wollen Tricotages EENDEN. JE ADRES IgtiÉlüÉGi yiimitiitt Boterbanket, Borstplaat, Boterspeculaas, Brokkenspeculaas, J. P. KREB, Bergen. M. MEIJER ZOON, PELTERIJEN. JAC. MET, N.V. „BLANKA", hook Payglop, Alkmaar. Auto Shawls, Gebreide Handschoenen, Gebreide Sokken, IMHüLSEN UOYER. H.H. Winkeliers. S. MAAKAL, Yoor één jaar vast 4°|0. Rentevergoeding inrek.céimmtG6°|0 mmm Achterweg C 19-21-23 te Alkmaar. gjl WINTERJAS, II ingezonden lukken. Advertentie li. SANDERS ^AMI^NIAKJZEEP f 15 W. (LLIENESCII, Alkmaar. Stoom Waseh- en iStrykinrichting, (as- tricum, kunnen voor alle afdeelïngen. Gemoltonneerde, Wollen en Katoenen Ondergoederen. FIETSJËKKERS vanaf de goedkoopste tot de beste soorten. ZIET ONZE ET ik AG ES. A. TAN TI EL, ALK MAAK, Mestwagens. Prima blanke Wagensmeer enz. LAAI' 133. TLL. 533. St. Pancras, voor lioterbankot, Speculaas, BORSTPLAAT cn MAKSEPAIN. Aanbevelend, J LUIDINGA, ALKMAAR (Voordam). geregeld versch voorhanden in de bekende kwaliteit. LANGES fRAAT, ALKMAAR. MANTELS. JAPONNEN. BLOUSES. ROKKEN. MT GROOTE KEUZE: Bü-jaLGrlïJIXr (3NT.-XÏ.) P. HOPMAN Groote Dorpstraat STOOMRIJTUIGFABRIKANT, Heer-H ugowaard en Alkmaar, lieeft in yoorraad: een prachtlgo collectie aan de magazijnen Voor belangstellenden gaarne ter bezichtiging. klavierspel van den hco,: Ary Belinfantc, Ói» recteur van een particuliere inrichting voor muziekonderwijs te Amsterdam, die een Beet» hoven»Chopinavond gal. Het zaaltje was gedeel gevuld en men heelt de pianist meer dan eens teruggeroepen. De heer B. trof het anders niet te best met het instrument dat hij te bespelen kreeg. De vleugel die voor dit concert gekozen was, werd, zoo vertelde men ons, om den een oï andere reden door den heer B. niet goedge» kcurd. In allerijl moest er naar een ander instrument worden omgezien. In het magazijn waar men nu kwam, was er slechts één disponibel, die direct getransporteerd en vlug gestemd moest worden, 't Was niet de bedoeling geweest de» ze vleugel te geven, maar" in de gegeven om» standigüeden kon men niet anders. In de sonate op. 31 no. 2 was de speler nog niet goed op dreei, alhoewel er,- voornamelijk in de iinale veel moois was, klonk het spel nu en dan onduidelijk. In de sonate op. 37, de „appassionata' genaamd, kwam de kunstenaar voor den dag. Wat een bekwaam, muzikaal pianist de heer B. is, hoorde men in de iijne vertolking der variatien van het andante con moto, en in het allegro ma non troppo werd een prachtige climax gelegd, die het hoogte» punt vond in het t'resto, dat door hem tot een schitterend slot werd gemaakt. Van Chopin gaf de heer de ballade in g kleine ty:ts, heel mooi, de nocturne in des niet zoo inooi; 't begon op 't laatst wat verve» lend te worden, maar een uitnemende vertol» king genoot weer de polonaise. A. K. Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat ae Redactie er mede instemt.) AMb KIKAAN'SCHE SCHOENEN. Geachte Redactie. Naar aanleiding van een dezer dagen inge zonden stukje in uw blad, geteekend „hen Abouné", verzoek ik u beleefd onderstaand te plaatsen. in "de eerste plaats wil ik dien abonné op merkzaam maken dat ik het naar mijn be scheiden mcening niet ridderlijk van hem vind, om dat schrijven niet met zijn naam te onderteekenen. Waarom schroomt hij zijn naam te vermelden? Het is zeer gemakkelijk, om personen of vereenigingen voor leuge naars te kwalificeeren,' maar dan moet dat met open vizier gesciiieden, opdat zij weten met welken tegenstander van gedachten te kunnen wisselen, maar zich te verschuilen achter „Abonné" is oen bewijs van schuchterheid. Dat de Amerikaansche schoenen goedkooper en solieder zijn als de Nederlandsche, valt zeer moeilijk, zelfs door deskundigen, te con- slateeren, door het groote verschil in de schoenbranchc van kwaliteit en 1 edersoort Waarom verzwijgt de abonné evenals zijn naam ook den naam van den deskundige? Deze diende hij toch te weten, vóór en aleer hij het bewuste stukje ten tooneele voerde, om zoodoende de belanghebbenden gelegenheid te geven bij dien deskundige advies in te win nen. Misschien is het wel een Amerikaansche deskundige geweest. Is het geen bewijs van ■te minderwaardige meening van Neder- 4ers, om buitenlandsch fabrikaat hooger len dan hun eigen binnenlandsche in- - waar toch ook zooveel honderden .cüoeniabrieken zijn, waaronder zeer groote, die zelfs in het buitenland als de soliedste fa brikaten beroemd zijn. Neemt o. a. eens v. d. Bergh's schoenfabriek te 's-Hertogenbosch, dagelijks werkende met een personnecl van een kleine duizend arbeiders, alsmede dc schoenfabrieken van Mannaerts te Tilburg, Klijberg te Waalwijk, en zooveel anderen, die op gebied van schoenfabricatie in prijzen en kwaliteiten met 4e eerste Amerikaansche fa brieken kunnen concurreercn. Men roept in couranten en geschriften: „steunt de Neder landsche industrie" en ziedaar, thans wordt diezelfde industrie als minderwaardig ver trapt, verguisd en misleid, waardoor men de arbeiders in die fabrieken toch voor een groot gedeelte werkeloos maakt. Is dat nu het werk van den Nederlander, met zijn kalm en ge zond verstand? Zouden de buitenlandsche fabrikanten in hun vuitstje lachend bij het vernemen van dit orakel, nu niet zeggen: „wat zijn die Hollanders toch verstandige menschen?" of zouden ze zeggen: „die dom me Hollanders?" Laat de abonné den naam opgeven van den deskundige, opdat ik hem kan verwijzen naar een der voornaamste Amerikaansche schoen fabrikanten als b.v. „The Americain Boats and Schoes", Supply Col Ltd., waarvan eneraal-agent voor Holland is: W. van est, Hilversum. Dit fabrikaat kan tegen de eerste Amerikaansche huizen concurrreren, maar noteert zijn bottines van goede kwali teit nog op j 19.50 voor den winkelier. Wat aan lager prijs geleverd wordt, behoort tot de inferieure soorten. Men ziet dus, wil men een goede Ameri- kaansch schoen, dan moet daarvoor hooger prijs betaald worden dan voor de Nederland sche Voor informatie staat den weg open. Houdt daarom het Nederlandsche fabrikaat hoog, in 't belang van de samenleving en 't belang van de arbeiders en ook van de win keliers, die hun belasting toch ook moeten opbrengen voor de duurtetoeslagen en loons- verhooging van arbeiders en ambtenaren. De geachte Redactie dank voor de plaats ruimte, Hoogachtend, Firma J. NETTEN. DINSDAG 4 NOVEMBER hopen mjjne geliefde Ouders G. VERMEULEN en H. BOKMA hunne 12^«jarige Echtvereenlglng te herdenken. Hun liefhebbend Dochtertje, GEESJE. Achterom No. 4. Verloofd: EI. HUUNSMLtN. KKKS VAN RKIJKNDAM. Lamoraalstr. 8. Nieuwe Markt 14. Alkmaar. Nijmegen. Alkmaar, 1 November 1919. Den 3den November a.s. hopen onze lieve Pa en Moe C. DE MOOR en D. DE MOOR—v. d. HORST, hunne 12 .jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne liefhebbende Kinderen, MARTINUS en ANNIE. Warmenhuizen, October 1919. Den 5den Nov. a.s. hopen onze lieve Pa en Moe H. S. ERIKS en S. STUIJ hunne 12^»jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun liefhebbende Kinderen, ARIE. JOHAN, JACOB, MARIETJE en SOPHIETJE. Petten, 31 October 1919. Den lOen November a.s. hopen onze lieve pa en moe MJKKis KAVKAHOltST en NEKXTJKJANRKN hunne 12$-J>trige Eelitvereeiil- gliig te herdenken. Hunne kiuderen: NEELTJE. Q1ISBERTJE. CORNELIA. MATTHUS WILHEL'MINA. Beroermeer, November 1919. »en 12en November hopen onze geliefde Oom en Tante KLAAS KOUT en AAOTJE OEUS te Zuidscharwsude hunne rige Eclitrereeulglng te her denken. Dat zij nog lang voor elkaar gespaard mogen |blijven is de wensch van hunne NEVEN en NICHTEN. Monnikmeer, gem. Monnikendam, 1 November 1919. Hiermede betuigen wij onzen har» telijken dank voor de vele blijken van belangstelling op 25 OCT. j.l. ont» vangen. S. KAL VERBOER N. KALVERBOLR SPAAN. Stompetoren. Hiermede betuigen wij onzen har» telijken dank aan familie, buren, ken» nissen en zangkoor voor de belang» stelling bij ons 25»jarig Huwelijks» feest ondervonden. Jb. HOPMAN, Echtgenoot en Kinderen. Schoori, 31 Oct. 1919. Primula's Producten voor Soep en Bouillon bezitten geen aparten smaak, die op den duur gaat tegen» staan. Ze zfjn volkomen gelijk aan de zelf getrokken soepen en bouillons en vinden daarom verbruikers onder dat publiek, dat voorheen nimmer dergelijke producten kocht. Allen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan de nala tenschap van wijlen den heer R. KRAIJ, gewoond hebbende te Alk» maar cn aldaar overleden 3 OCTO» BER 1919, worden verzocht daarvon opgave te doen vóór 15 NGVEM» BER 1919, ten kantore van notaris J. VAN DER VEEN, Oudegraeht 291 te Alkmaar. HBd j- >CH f ZUIVERT DE MONQf fHOLTE em HOUDT DEf TANDEM HAGELT WIT J.C.BOUDOOT 3 reLRD/SM v/m, in Fluweel, C êpe Georgette, Ciêpe de Chine, Stof en Flanel. vanaf f 0.67*. vanaf f O 90. vanaf f 0.87è. HOF 37 HOF 37. heelt in voorraad Eckert Balans en Wielploegen (1 en 2 pöards). Tweescherige Ploegen. Zeeuwsche Ploegen Veevoederketels. Krielprakkers. Bietensnijders. Voorts: Beleefd aanbevelend. ONTVANGEN ZWITSERSCH FABRIKAAT. Het RIJKS-SUIKERKANTOOR maakt bekend: dat is aangeateld tot het vorxllveren uwer Miilkerboiiuou en daarvoor gelegenheid bestaat ten zijnen huize vHuaf Not. 's avonds van van 58 uur. AANGEBODEN In ruil voor Jonge woerden 4 Indische Loop- eenden met een woerd. Adres te bevragen bureau vin dit blad. Uitsluitend van de fijnfce grond stoffen gefabriceerd. Confiseur Patissier, Kennemerstraat- weg C 7 Tel. 58. TE KOOP d. grijs, gr. maat, z. g. a. nieuw, desverl. m. astrakan kraag en man- chett. v. f62. HEG»;NJ AS v. f 24. Br. onder O 106 bur. van dit blad. De Vennootschap neemt gelden a lEPOSITO, met rentevergoeding naar ge ang van tij-d. In de BRAND- en INBRAAKVRIJE KLUIS worden loketten verhuurd voor het opbergen van offerten en andere waarden. Huurprijs der loketten vanaf f 5. per jaar. .'X Het uitvoerend Comité tot het bijeenbrengen van de gelden en handteekeningen voor bovenbedoeld huldeblijk, bericht bij deze, dat op verzoek van velen de lijsten tot nader op te geven datum bij ondergetekenden ter inteekening blijven liggen. Mevr. PRINS, Bierkade 11, Mevr. DE LANGE—Tigler Wybbandi, Langeetraat 48, Mevr. v. DAM. Juliana v. Stolberglaan 2, Mevr. G. LOM AN, Kennemerpark 16, en op de Bureaux van de „ALKMAARSCHE COURANT", „ONS BLAD" en de „NIEUWE COURANT". Beleefd aanbevelend, I XX r' Groote sorteering MANUFACTUREN, Dames-, Heeren- en Kinder-Ondergoederen, prima Sajet, Wellen- en Molton DEKENS. Beslist groote keuze in HEEREN BOORDEN, DAS SEN, OVERHEMDEN, SOKKEN, BRETELS, enz. ZIET DE ETALAGE. ZIET DE PRIJZEN. Aanbevelend, P. HOPMAN lis SS Hitst 11811 jr x 'x j.»-."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3