De ROOMBOTER-MELANGES van de Firma POSTMA te Bergen (N.H.) vervangen volkomen Natuurboter. Druiven. Verbruikers van KOQRN's Koffie Voordam C 8. Telefoon 25. 3BL i; ProlitGört van Den overYluedigGii oogst, Dat kimt II Oom m mijn lage piljzen gttbruik Ie maken. bjj II. SCHILT ER, Iel 339. Oudepcht 12. 1I. H. i nstal lateurs. SéméiiéI tn Ms(lt Sitantaij. BENZ en OVERLAND ■n automobielen. WILLY'S KNIGHT" „BEI" HUE IflÉIEl HUIZEN TE KOOP, N.Y. Sciisepvaartmaatscliappii „TRAJECTUM" aplijbtit lot Concurrentie Onmogelijk. M. Preijer &Zoou De Boemelbaron. Hiermodo hebben orulergetoe- kenden de eer U te berichten, dat hun kantoor en magazijnen gevestigd zijn Motor- en Autobanden. Beste Burger-Turf, Turf-Briketten, Pers-Turf, - Haversiroo-Turf Jcïöt xxxi. üF"x*xxA"ti Overtuigt U. Winkeliers rabat. Zendt briefkaart. Arbeiderswoning Alicante 115 ct. Frankentlialer 28 ct. D. POSTIII MA SCHOUWBURG "F» rij T 1,23 p>©x* pond. Wijnhandelaars. Likeurstokers. p. liter p flesch 3,25 f 2,65 „3,50 „2,85 „4,00 3,25 COGNAC No 1 COGNAC BOIS COGNAC BON BOIS COGNAC FINS BOIS 4,70 3,80 COGNAC FINE CHAMPAGNE „4,50 Prov. Drentsche en Asser Courant. -iARMONIE. 3BL© t i« xi-Cl clo tijd om t© stolcoa. V Eiu; E K101) E BIU N D ST 0 F E E N f A N I) E L KONIMiSSTltAAT (5 TBLEF. 20. »©Gnna*i~azn, AW^ab4I«G3irwi M<ir 223~-229 Vd Dom Boterspeculaas. Boterbanket. Banketletters. Borstplaat. Gevulde Speculaas. Alleen eerste kwaliteit. Agentuur en Commissiehandel. W. ISJ- Voorman, Bolorstra L IC, Alkmaar, Tolef, No. 208. Tel. Ir tor Cv -72. ALKMAAR. Groote voorraad Eigon CaiTossoriefabriok en llorutolplaats voor Motoren. -- y LUXE VERHUURINRICHTING. voor alle rangen en standen. In prijzen van f 1400 tot f 37000. tusschen Katoor ALKMAAR, LUTTIK OUDOItP C2-6. Tol. 151. VU KOOI' een nette met flink TUINTJE. 10 November k.s. te aanvaarden. Brieven onder letter A 101, bu reau v. d blad, zijn ui diegene, welke ze éénmaal geproeld hebben. Denk er vooral om i de naam B. KOORN Co. op dan zak en een loodje op de sluiting. THEE: Blauw merk 24, rood 32, groen 38 cent per ons. Electrische Koffiebranderij en Theehandel 8. KOORN Co. - Fnldsen 117—119 Alkmaar. Telefoon 52. Opgericht 1808. Het EGNIOE DAGBLAD in DRLNTHE Is de Een veelgelezen blad, dat groote publiciteit waarborgt. VUam.ch Oporistta-Gazelschup (,|t BRUSSEL) OINSDAO 4 NOVEMBER 8 uur Operette In 3 bedr. door A M. WILLNER en R, BODANZKiJ. Muzl k van FRANS LEHAR. ni„II,»» a an. i« Kitiig i i.no. a«< Himg I I 00. 3« Hung fo.no. Vitilvitlig H uur |ireelos. TAv> vortlor groolo hllJeUttil. Bij voldoende succes op nader aan te geven datum Ondersta,mdG Soorten bevelen wij hiervoor ten zeerste aan t de van ouds bi kende kwaliteit I l.tto afgehaald, 1 1.75 bezorgd- ook zeer aan te bevelen I I 00 afgehaald, I 1.75 bezorgd. üllstekeud geschikt voor Kantoren, Winkels enz, f a.70 afgehaald, i M.V0 bezorgd. voor het aanmaken van kachels tor I 4.05 afgehaald, 1 3.ao bezorgd. Alles per 100 stuks Ppjzen vrijblijvend. AANBEVELEND, Vit la een model jutenza rijke aortearijig 7\itaivfa. iyrima Engl. fantasiestof. Kimono, kraag open an koco gaaf clan ia dragen, c.norma Jor/aeri riqScherp concurraeixnda prijzen. A et LANGESTRAAT 63. TELEF. 320. HANDPRREN 9 unit prr pond. HAND/UUR9 8 In 5 soorten. •rnoF/.ni rD en 8 MOES/,UUR (air. i fijn) 8 STOOFPEREN (zeei rood stoven) 7 Vur.U r nog vermlilUeiiile mooi tou IIAKDEIIHKiti ene, N U. 'Vnn «Ie bestellers van Wlutei fruit bericht Ik hiermede, dat door i 'biek aan wagons liet bestelde niet voor i Dlusdai t of Wemsdsg kan worden bezorgd Tot Wocnsil.» worden il' ii ook nog legen de elide lage prijzeu bssielllugeit ungiuomiu. V^naf hedon PQ Oct. 1919 zijn onza schoenroparatle- prifzen teruggebracht op f 4 25 de heeren en f 3 id5 da dames zooien en hakken Al het werk wordt, zooals altijd, uiterst aolido en met eerste kwaliteit leder gemaakt en desgewens :ht gehaald en gebracht. Reparation van bulten worden fianco teruggezonden. Beleefd aanbevelend, Vertegenwoordiger voor geheel^Noord-Holland boven 't Noord- Zeekanaal van de beroemde nieuwe en 2de hands wagens. Heeft U al reeds kennis gemankt met de nieuwe (kleplooze Overland?) Zoo niet, nootligen wij IJ gnnrne tol een pmeiiit uit, welke U zul overtuigen, dat 6n de soepelheid èn de geruliehloosheid van dezen wagen onovertrefbaar is. Binnenkort leverbaar een nieuwe 4-persoons (blnnonbeslurlng), voorzien van afneembare dmadspimk wit ien en puiitradinteur, laatste type Nadere Inlichtingen worden gaarne vérstrekt, zonder eeniga verbintenis; rijtuigen kunnen bi) ons Ingeruild worden cd wij belasten ons gaarne met den verknop daarvan. GROOTE VOORRAAD Te bevragen kantoor van vaste goederen, hypotheken en assurantiën, STATIONSWEG 190, nabij Spoorbrug. Hoofdkantoor: UTRECHT. ALKMAAR ZAANDAM ZAANSTREEK AMSTERDAM - HAARLEM - II ILL EG OM BU8SUM UTRECHT - ZEIST - WOLKDEN - A LP II EN - BOSKOOP - BODEGRAVEN OUDE WATER OOUDA LEI BEN DEN HAAG DELFT - SCHIEDAM - ROTTERDAM. Alwaar eigen kantoren. lllioctlp 4 l>OI,y 01.417 W 1K HT A IK SUM,IN ItKIJH. De Graal m Lux 11111111111111111111IT* ;^,v- lij KOKKES. Luttil OidOfD DS M M M M H Auto-Garage Jas. Iet *j;}

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4