m Ui Damrubriek. M kippen en fLonijiieii. kwïto koe per Waan +e palrk«»t kriteen En doodskop. Verdrietig nam hij zijn papier aan, van plan het in elkaar te frommelen, toen zijn oog toevallig scheen te vallen op de teekening. Plotseling werd zijn gezicht bloedrood, daar na zeer bleek. Gedurende enkele oogenblik- ken bleef hij de teekening aandachtig bestu- deeren. Eindelijk stond hij op, haalde een kaars en ging aan het andere eind van dé ka mer op een koffer zitten. Daar begon hij vol nieuwsgierigheid zijn papier te onderzoeken, het om-en-om keerend. Hij zei nochtans geen woord. Zijn geprikkelde stemming ontziende zweeg ook ik. Ten laatste nam hij een por tefeuille uit zijn jaszak, borg het papier er zorgvuldig in en sloot dit alles wvg in een bureau, hierop werd hij kalmer, maar zijn enthousiasme van zooeven was totaal ver dwenen. Hij scheen eerder in-zich-zelf ge keerd dan boos. Meer en meer zat hij ver diept in drooinerijen. Mijn grapjes konden hem niet afleiden. Ofschoon ik eerst van plan geweest was om den nacht door te brengen in de hut, leek het mij verstandiger thans heen te gaan. Hij gaf zich trouwens ook geen moei te mij terug te houden, doch toen ik vertrok, drukte hij mij hartelijker de hand dan an ders. Ongeveer een maand na dit avontuur, in dien tusschentijd had ik niets meer van Legrand gehoord, kreeg ik te Charleston bezoek van zijn bediende Jupiter. Ik had den goeden, ouden neger nog nooit zoo verslagen gezien als nu, en ik koesterde de vrees, dat mijn vriend een ernstig ongeluk moest overkomen zijn. HET SLACHTEN. Onze stadgenoot, de heer J. Ph, Müller jz., vee- en vieescn-agent, sennjtt in „De Veenan- del." Niet een ieder is in staat om het slachten van vee te aanschouwen zonder een gevoel van medelijden te hebben. Uit den aard der zaak went men ook hier allengs aan en als men eiken dag in een slachthuis verkeert, dan let men er ten slotte niet meer op. Men ont aardt dan, heb ik wel eens hooren zeggen; of dit wel het juiste woord is, betwijfel ik ten zeerste. Als bij ervaring weet ik, dat ook het „zien afmaken" van de dieren een gewoonte wordt. De moderne slachtmethode, zooais b.v. net gebruik van het schietapparaat bij het grootvee runderen en paarden sühijut mij zeer goed toe; snelwerkend. Ook het ge bruik van het schietapparaat, dat de slach ting van varkens vooraigaat, is alleszins een veroetering. Het oorverüoovend geschreeuw, dat men toch al bij de minste aanraking der varkens opwekt, wordt hierdoor gereduseerd. ik geloot dat met.beide slachtingen, zoowel van runderen en paarden ais van varkens, het gebruik van het schietappraat een veroete ring in het atmaken der dieren is. Voorneen, en misschien in sommige plaatsen nog, was de gewoonte om den beesten een pen in de hersens in te slaan. Hierbij hing veelal een meer ol minder gunstig resultaat af van de bekwaamheid van hem, die hiermede belast was. Ik wil niet zeggen, dat wanneer deze be handeling door vakkundigen wordt toege past, de dieren niet spoedig bedwelma wor den, doch ik heb wel vernomen, dat deze wij ze van bedwelming vooral in primitief inge richte slachtplaatsen soms veel te wenscüen overliet. Gelukkig is er in het slachten van vee al zeer veel verandering ten goede ge bracht en door het oprichten van gemeentelij ke slachthuizen onder deskundige leiding en voortdurende toezicht hierin al veel veroete ring gebracht. het buiten westen brengen van vette of nuchtere kalveren door ze met een hamer op den kop te slaan, schijnt mij altijd nog zeer Wel Juup, zei ik, wat voor nieuws? Hoe gaat 't je meester Ach massaom de waarheid te zeggen, maakt hij 't niet best. Niet best! Dat spijt me. Waarover klaagt- hij Ja, dat is 't juist! hij klaagt heele maal niet, maar toch is hij héél ziek. Héél ziek, Jupiter! En waarom zeg je dat niet dadelijk Ligt hij te bed Nee, nee, hij is niet in bed, hij is eigen lijk nergens. Ik ben erg ongerust over massa Will. Jupiter, ik kan geen touw vastknoopen aan alles wat je me vertelt. Je beweart dat mijnheer ziek is. en heeft'hij je niet gezegd waaraan hij lijdt 1 O massa, daar komen we nooit achter. Massa Will zegt, dat hem absoluut niets scheelt; maar waarom loopt hij dan on rustig rond, dan hierheen, dan daarheen, al tijd in gedachten, starend naar den grond, met krommen rug bleek als een doek? En waarom zit hij altijd en altijd te cijferen? Wat doet hij Jupiter? Hij zet allerlei cijfers op een lei, de gek ste cijfers, die ik ooit gezien heb. Ik moet hem steeds in 't oog houden, steeds naar hem kij ken. Verleden is hij voor het opgaan van de zon ontsnapt en heeft den heelen, heelen dag buiten doorgebracht. Ik had een flinken stok gesneden om hem een pak ransel toe te die nen bij zijn thuiskomst; maar ik had den moed niet; hij ziet er zoo doodongelukkig uit! (Wordt vervolgd.) twijfelachtig toe. Deze toepassing bij scha pen keur ik absoluut ai Een schaap heeft geen kop om eerst bedwelmd te worden ge slagen. Dit schijnt mij toe een wreede behan- deHng. een moorddadige slachting te zijn, die van hooger hand verboden dient te wor den. Waarom is hier geen verordening op? Bijaldien H.H. veerartsen abattoir-directeu ren van meening zijn, dat deze wijze van slachting, toegepast bij vette en nuchtere kal veren, varkens en schapen, hun goedkeuring kan wegdragen, dan komt het mij toch voor, dat de bedwelming moet wordentoegepast door vakkundigen en onder voortdurende con trole. Niet overal gelukkig wordt weinig nota van het te slachten vee genomen, terwijl daarentegen een plotselinge buitengewone drukte hierop van invloed en oorzaak kan zijn, dat door het aanstellen van tijdelijke helpers bij het slachten, dit niet plaats vindt, zooals het redelijkerwijs behoort te geschie den. Door mij zijn verscheidene abattoirs be zocht, zooals te Amsterdam, Roterdam, Lei den, Haarlem, Maastricht, Arnhem, Utrecht en andere slachthuizen, natuurlijk ook te Alkmaar. Inderdaad alle wel de moeite waard om eens te bezoeken. Overal ziet men wat en treft men soms dingen aan, die ge tuigen van den vooruitgang in het slachten hier te lande. In hoofdzaak, uitgezonderd te Rotterdam, waar destijds geregeld ook voor export werd geslacht, wordt aan bovenge noemde abattoirs, uitsluitend voor het ge bruik hier te lande geslacht. Te Hoek van Holland (ik bedoel aan het Openbaar Ex port-Slachthuis) werd destijds speciaal voor den export naar Engeland geslacht. Hier heb ik dikwijls verwonderd gestaan, wanneer ik de massa schapen, varkens en kavleren zag, welke daar in eenen nacht geslacht werden en de goede regeling, die daar werd toege past. Zoo wel de behandeling als het slaahten zelf stond steeds ouder goede controle, ter wijl uit den aard der zaak, waar de export slachting steeds is aangewezen op vlugge slachting en vervoer, men de beste slachters hiervoor had. Evenwel, ik heb veel schapen te Hoek van Holland zien slachten, doch nimmer heb ik gezien, dat ze daar door het aanbrengen van een slag met een hamer bedwelmd werden. Men sneed ze eenvoudig den (hals of en als dit door vakkundige slachters wordt gedaan, schijnt mij deze behandeling de beste toe. Om gegronde redenen stel ik het Openbaar Ex port-Slachthuis te Hoek van Holland niet bo ven andere exportslachterijen, zooals b.v. deze der firma Wm. Müller en Co., eveneens te Hoek van Holland. Ik heb bij genoemde fir ma nimmer zien slachten, kan er derhalve niets vaifeeggen en spreek gaarne uit erva ring, Ook aan het abattoir te Rotterdam werd destijds bij de firma Bierman en Co. en Meijer Pool, alsmede bij Willem Zuidmeer veel schapen geslacht en hierop viel niets aan te merken. Hoe beter de dieren behandeld en geslacht worden, des te meer presentabel ze voor den verkoop zijn. Dat door het oprich ten van gemeente-slachthuizen debehande ling dei dieren en het slachten er op verbe terd is, hiervan ben ik stellig overtuigd. Dat ook hierop, alsmede op het vervoer van vee van de markten en van de ladingsplaatsen naar de abattoirs voortdurende en goede con trole dient te worden gehouden, ligt voor de hand. Den 2den Januari j.l. nog in dienst van het R. V. P., was ik te Roermond, in Lim burg aldus. Wij hadden dien dag slechts 13 paarden voor de Regeering, waarvan slechte 10 verzonden moesten woraen. Wel de moei te waard om even van Alkmaar naar Roer mond te gaan voor zoo'n paar beesten. Entin, ik was eenmaal in Roermond en de dag was er toch mee gemoeid. Van deze gelegenheid heb ik dan ook gebruikt gemaakt om het slachthuis aldaar eens te bezoeken. Deze in richting zelf is niet zeer groot, echter het geen ik daar zag trof ik op geen de»- door mij bezochte abattoirs aan, en de dienstdoen de keurmeester stond mij welwillend te woord. Waar eeuerzijds werd aanbevolen om het te slachten vee niet te mishandelen, werd anderzijds een beroep gedaan in verband met het drankmisbruik. Een combinatie, die, hoe te betreuren, veelal samengaat Dierenmishan deling en drankmisbruik. Een nuchter mensch zal, naar ik vermeen, minder ge neigd zijn om de dieren te mishandelen, ter wijl integendeel juist menschen, die te veel aan Bacchus geotterd hebben, er voor te vin den zijn om het redelooze vee te kwellen. Dit is een feit, dat eiken dag -ook op de groote markten waarneembaar is. Ik sprak over het gemeente-slachthuis te Roermond. Men was daar juist aan het slachten, geen zwaar vee, dat Limburgsche vee. In de runderslacht plaats, waar ik mij bevond, las ik op den muur, netjes geschilderd: „Wilt ge in uw vak bedreven zijn, Slacht dan het vee met weinig pijn." en mij omkeerende: „Nooit draai' de vlijm, Noch faal' de kradrt Des mans, die in dit werkhuis slacht." Ik liep verder, geïnteresseerd als ik was door de poëzie, die ik wel eens instations, ho tels of bars aan de muren aantrof, doch in <_en slachthuis niet verwachtte. In de var kensslachtplaats las ik „Al plengt ge hier nog zooveel bloed, Uw taal blijv' rein, Uw inborst goed." en in hetzelfde lokaal: „Zal een zoete rust Na d'arbeid u verblijden, Laat dan bij 't kelen 't dier Zoo weinig mogelijk lijden. ea „Leef met waardigheid, Werk met vaardigheid, Mijd wreedaardigheid." Daarop volgde: „De tappers worden dik en vet, De drinkers dun en mager De drinker gaat naar 't pandjeshuis, De tapper naar den slager." De keurmeester was zoo welwillend mijn aandacht te vestigen op den varkensstal, en daar las ik deze parodie: „Tot zwijn, schaap, aap of stier Verlaagt de drank den man. Als 't nat is in zijn keel, Zijn wijsheid in de kan." Ik vond deze spreuken, die deels een aan beveling om de dieren bij het slachten niet te kwellen en anderzijds een reclame voor de onthouding van sterken drank waren, v.ël der moeite waard om te noteeren, van we tee gelegenheid - ik thans gebruik maak er eens de aandacht op te vestigen. Onomstooteiijk staat bij mij vast, dat al leen een geregelde en goéde -controle hierop de eenige en beste oplossing is. m vSlatUnieuws GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Laat 143. Tel. 645. Geopend op alle werkdagen van des voor- middags 9 tot 11 uur, en bovendien des Maandagsavonds van 7 tot 8 uur. Aangeboden: 4 bakkers, 1 boerenarbeider, 8 grondwerkers, 2 loopjongens, 1 loop knecht, 2 machinisten-bankwerker, 1 maga zijnbediende, 2 opperlieden, 2 pakhuis knechts, 1 reiziger, 1. revoVerdraeier, 6 scnilders, 2 schippers, 2 schrijvers, 7 siga renmakers, 1 slager, 2 straatmakers, 1 tabaks bewerker, 1 timmerman en 37 losse werklie den. Gevraagd: 1 loopjongen, 21 losse werk lieden, 4 metselaars, 2 schilders, 1 sicker 1 opperman en 4 timmerlieden. Alkmaar, 1 November 19 (Q De Directeur C. DEKKER. INGEKOMEN PERSONEN. J. Witkamp, N.H., Westerburgerstraat 18. Amsterdam, bankwerker. W. S. Wijnands, R.C., Mient 19, Harlingen, cand. notaris J. Obdam, R.C„ Verl. Tandstraar 21, Heerhu- gowaard, koopman. J. M. Kollmer, R.C., Laat 175, Leiden, winkelbediende. W. Brijer, N.H., 2e Landdwarssraat 22, Helder. A. J de Vries, N.H., Luttik-Oudorn 45, Amsterdam, bleeker. J. Muclink, N.H., Bergerweg 10, Apeldoorn. M. M. Dekker, R.C., Vogelenzang 9, Heiloo, dienstbode P. Feitsma, N.H., Spoorstraat 37, Kollumer- land, leerling tuinbouwschool Nieuwkruis- land J. Dwarswaard, G.K., Uitenbosch- Kmheimstraat straat 29, Sassenheim. H. J. Lijfering, N.H., Kinheimstraat 20, Gronin gen. P. Kramer, G.K., Zeglis 40, Heidtr, onderwijzer. J. Hartman-Allan, N.H., Varnebroek 11, Rheden, juffrouw van gezel schap. A. Kooij, R.C., Mient 2, Ilpendam, dienstbode. P. B. J. Cramer, R.C., Eike ienbergstraat 30, Noord-Amerika, electr. in genieur. H. N. Flutsch, N.H., Payglop 20, Amsterdam, dienstbode. A. Zonneveld, R.C., Paijglop 20/22, Heiloo, winkelbediende. J. M. A. Bierman, R.C., Eikeienbergstraat 20, Velsen, winkelbediende. L. J. Hack- mann, R.C., Stuartstraat 68, Hoorn, winkel bediende. G. C. Jansen, R.C., Station straat 65, Limmen. H. A. Jansen, E.L., Sta j tioustraat 54, Amsterdam, leerling-machinist. R. ter Brugge, N.H./G.K., 2e Landdwais straat 18, Veentiuizen. H. A. Duits, N.H.. I i'uuistraat 56, Oudkarspel, kapper. M. Abrahams-Vrugt, N.H., 2e Landdwarsstraat 8, ztijpe. S. Scheepstra, Verl. Landsüaai 16, Oudorp, los werkman. J. H. Frede- riKS, R.C., Oudegracht 172, Egmoud-Bmnen Boerenknecht. J. L. H. Doorman, J ang' straat 64, Voorburg. C. Davids, N.H., Kennemerstraatweg 182, Akersloot, landbou wer. T. A. C. Labout, N.H., Laat 223, Heider, ambtenaar Raad van Arbeid. G. M. Kaandorp, R.C., Verdronkenoord 16, Limmen, dienstbode. C. W. Kaandorp, R.C., Verdronkenoord 16, Limmen, dienstbo de. J.- Bergman, G.K., Stuartstiaat i8, Leiden. H. Vogelezang, N.H., Luttik-Ou- dorp 7, Purmerend, arbeider. F. Kaarsema ker, G.K., Langestraat 73, Schoten, reiziger. A. J. Genefaas, R.C., Heiligland 28, Alk maar Cadettenschool. A. Sijbrands, N.H., Nassaulaan 19, St. Maarten, dienstbode J. Maijer, N.H., Overdiestraat 56, Amster dam, arbeider. D. Boersma, G.K., Snaar- manslaan 121, Harlingen, leerling tuinbouw school. C. M. Nijman, R.C., Laat 171, Limmen, dienstbode.A. J. Sannen, R.C., Eikelenbergstraat 56, Hoorn, conducteur H S. M. T. de Jong, R.C., Bloemstraat 19, Amsterdam, beambte H. S. M. M. E. Visser, N.H., Eikelenbergstraat 74, Moord- Scharwoude. S. Meeuwse, N.H., Geest 11, Amsterdam, beambte R. O. G C. A. Paarlberg, N.H., Fnidsen 101, Egmond aan Zee, slagersknecht. G. Blokker, N. H, Koorstraat 49, Wieringerwaard, dienstbode. yC. van de Wardt, Leger des Heils, Lim merhoek 40, Amsterdam, off. L. d\ H. C. G. de Does, R.C., Laat 65, Leiden, siga renmaker. A. C. van der Heijden, R.C., Westdijk 13, Oterleek, dienstbode. A. Leijen, R.C., atStionsweg 106, Egmond-Bin- nen, dienstbode. J. Grootegoed, N.H., Spoorstraat 25, den Haag. N. C. Stuif bergen, R.C., Fabrieksweg 6, Heerhugo- waard, arbeider. J. Liefting, R.C., Nieuw- suaat 11a, Castricum, boekhouder. G. Hogenhout, N.H., Fnidsen 109, Ouder-Am- stel, slager. J. de Vries, Nassauplein 29, Beverwijk, dienstbode. G. R\is, N.H., Geestersingel 48, Schermerhom. A. van Diepen, R.C., Snaarmans laan 82, Heiloo, stucadoor. C. Pijper, R.C Heiligland 15, Amsterdam, dienstbode. D. Ritman, E.L./ N H., Snaarmanslaam 117, Egmond aan Zee, leraar. P. L. L. J A. Rozemans, R.C., Houttil 15, Maasricht. P. M. Damen, R.C., Oudegracht 180, Breda, dienstbode. S. ^iaasdam, N H., Jaagpad 35, Brunsum, ar beider. H. Beumer, N.H., Houttil 12, Rhe den, dienstbode. C. Broekhuizen, N.H., Oudegracht 149, Lisse, stoffeerder. H. T. Zellenrath, E.L., Eikelenbergstraat 40, den Haag J. Klijn, R.C., Doelenstraat 19, Wognum, arbeider. M, A. Be,ding, R.C., Paijglop 12, Medemblik, dienstbode. J. Ollemans, N.H., Langestraat 70, Amster dam, kellner. T. Blokdijk, N H., Paijglop 9, Hoorn, dienstbode. C. Rike, Achter straat 6, Tilburg, kellner. E. van Oor schot, R.C., Landstraat 52, Bergen op Zoom, letterzetter. J. P. Ridder, R.C., Laat 18u, Edam. K. Schoonbrood, N.H., Emma- straat 93, Bergen, kinderjuffrouw. P. de Brouwer. R.C., Verdronkenoord, Hoogland, liefdezuster. A. Noordermeer, N.I IVeer- straat 1, Helder. C. Lodewijks, N.H., Hei- derscheweg 25, Schoten, machinist H.S M. K. Gootjes, N H., Forestusstraat 25, Heen kerk, controleur Kaascontrólestation. - H. Brink, D.G., Koningsweg 15, Zwaag, in specteur levensverzekering. S Tap, N.II., Kennemerstraatweg 164, Utrecht, reiziger. A. Tap-van Eet en, N.H., Kennemerstraatweg 164, Heiloo, J. IT W. Feringa, Ouoe- gracht 216, Amsterdam. D. Kramer, N.H., Geestersingel 8, Haarlem, schoenmaker. B. G. J. Janssen, N.HDruivenlaan 19, Sint Pancras, schildersknecht. T. Butter, N.H., Koningsweg 21, Barsingerhorn. T. Kroon, N H., Kitsteen 10, Bloemendaal. C. A. Pool, N.H., Marienlaan 5, Venhuizen, ver pleegster. C. P. Groenland, R.C., Weg numschebuurt 14, Berkhout, leerling assio- tent H S. M. J. C. G. Berends, N.H., Zuiderhoutlaan 15, Arnhem. M. P. j. Schouten, R.C., Verdronkenoord 121, Kam pen, winkelier. T. Rezelmar., N.II., Een- drachtstraat 6, Winkel, leerling-klerk H.S.M. J. L. Paleari. R.C., Hofdijkstraat 10, Me- dan, le stuurman. H. Pruimboom, E L., Koorstraat 11, Amsterdam, kleermaker - - J. Piersma, G.K., Groot Nieuwland 4, imeek, dienstbode. M. A. M. de Lange, Nassau plein 41, Amsterdam. D Nieuwcnhuis, te.HVcordam 11, Melder te Mvï. kan SvitK -JsgaiüB, -'*t de geest, have*, Hjakof-J? food «ooi ort» dtrs «lleea te eomt.ïe, irk-mei! vrs hoog *ij«> »;s vroeger Lei. Ü6"*1 r;c3. Volgen? or.dtrzoek by vechgijdiïï, die hsa isc'ju e« gffld «wrejw. 3.70 te rte*?» -. r!;:a| Q^csei, SQ6.il iiA-bij dat van 20 koeien gemiddeld per dag van één koe 12 13 K.Q. melk verkregen en por liter 1734 cent bij aflevering aon ds melkinrichting betaald wordt, dan is het gemakkelijk uit te rekenen, dat zulk een leverancier gedurende de wintermaanden, dus in den staltijd, bij dien prijs schade lijdt. Nu zullen wel niet alle veehouders zoo krachtig voederen, ofschoon voor de weide» boeren, zooals in de omstreken van groote ste» den als b.v. bij Amsterdam gevonden worden, het geven van Üjnmeel of lijnkoek bij goed hooi het eenige middel is om de melkgift te be« vorderen. In streken, waar de veehouders te» vens bouwboer is, kan gezorgd worden voor den verbouw van veevoeder en kan deze daar» door zijn vee op minder kostbare wijze on» derhouden. Toch dient ook daar door bijvoe- deren van lijnmeel het melkvee in goede con» ditie gehouden te worden, vooral daar, waar in verhouding van bet vetgehalte de melk uit' betaald wordt. Dat ook bij de boterfabriekeu zelfs in de zandstreken goede prijzen voor de melk betaald worden, blijkt zeker wel uit de volgende gegevens, mij op aanvrage welwil» lend verstrekt. Aan een bekende staomzuivel» fabriek, tevens melkinrichting, in Gelderland, wordt tegenwoordig aan de melkleveranciers uitbetaald per 1 vet 4, terwijl het gemid» delde vetgehalte op 3.2Ó geschat wordt, daarbij krijgen zij de ondermelk en karne» melk, gerekend op 70 terug. Ze ontvangen dus per 100 L. melk 3.20 X 4 12.80 70 L, onder» en karnemelk a 434 cent per L. be» rekent f 3.15, dus samen 15.95 of bijna 16 ct. per L., terwijl voor de consumenten de melkprijs 20 ct. per L. is. Het spreekt van zelf, dat ieder zooveel mogelijk zorgt, dat door zijn vee melk met hoog vetgehalte gegeven en daarom het nocdige krachtvoer niet vergeten wordt. Dat er in sommige deelen van 't land en bij verschillende veehouders wel eenig ver» schil zal bestaan in de onderhoudskosten van het melkvee, is natuurlijk, maar neemt niet weg, dat toch de melkprijzen rekening moeten houden met de overal bestaande duurte van vele voedermiddelen. Daarom heeft dan ook de regeering, die zooveel mogelijk den consu» inenten wi' tegemoet komen in het verkrijgen van de zoo noodige melk, voor sommige ge» meenten een maximum-Mein.handelprij.s vast gesteld, die echter zelden onder de 18 cent, bezorgd' aan huis, kon bepaald worden. Uit het bovenstaande ziet men, dat de hooge melkprijzen, die vooral in de groote steden betaald moeten worden, gehete te wijten zijn aan de bijzondere omstandigheden, waaron der de veehouders verkeeren ten opzichte van de voedering van hun melkvee, terwijl het toch niet aangaat, om te vor'deren, dat zij hun zuivelproducten met schade dienstbaar stellen voor den consument. Ook de boter en kaas zijn ten gévolge van de hooge melkprijzen zeer duur en zullen dit zeker blijven, zoolang het verkrijgen van melk met groote kosten gepaard gaat. Ail is de volle melk met haar voldoende vetgehalte een waardevol levensmiddel, zoo kan men de ondermelik en 'karnemelk der ho tel-fabrieken toch ook. als zeer goede voe dingsmiddelen beschouwen. Zij toch bevatten waardevolle stoffen, als de kaasstof, de suiker en enkele-andere stoffen, die voor de voeding van groot belang zijn; alleen het vet (de boter) is er aan ontnomen. Gbede onder- melk, alsmede 'karnemelk, kunnen de volle melk zeer goed' vervangen, om daarmede voedzame spijzen te bereiden, terwijl de prijs natuurlijk heel wat lager is. ï'k hoop met bovenstaande mededeelingen er toe bijgedragen te hebben, den nnélikoor- log, die zooveel gemoederen verontrust, voor al van hen, die bij den melkhandel betrokken zijn, minder scherpe verhoudingen tussehen consument en producent te doen aannemen, hoezeer het te bejammere blijft, dat oorza ken, waartegen de regeering ook niets kan doen, de prijzen der zuivelproducten zoo hoog doen zijn. VERKOUDHEID. We mogen de mooie dagen, welke deze maand ons nu nog geeft, wel in eere houden. Zoo uitstekend kunnen we ze nog gebruiken, waar ze menig hennetje, dat tegen den leg is en al begint te „praten," over de streep heen helpen, wat zeggen wil, dat uit de legnesten triomfantelijk het eerste eitje der jonge hoen» ders gehaald wordt. Straks krijgen we 't ruwe weer, wind en re» gen, wat voor 't hoendervolkje niet deugt. Een lange nacht in 't dikwijls slecht geventileerde hoenderhok geweest, broeierig warm, dan 's morgens zoo de koude in, soms nog niet heelemaal door de rui heen, 't is om er een we-i-kslij' -f krijgen 't dan ook dikwijls te pak» en hun neus gsat Iconen." Ze schudden eens heftig met de kon niesen om de hinder» lijk*? Miim^ozettine kwijt te raken en dan Tfit An l-n'-erhoyAf- overdrijf hij d*a*hij hebben ,d« nsot" en krabt zich daar» bij tegelijk achter 't oor. Voor de poes Is dit n.l. niet. Is men er spoedig bij. dan valt er wel aan te dokteren; 't blijft dan ook meer bij een gewone verkoudheid. Men houdt de hoenders dan een paar dagen lekker warm en geeft ze wat lauwswarm melkvoer. Bovendien doet men een weinig tannine op pl.m. 2 wijnfles» schen water). Dikwijls zal 't dan bij een waar» schuwing blijven. Heeft men 't echter laten loopen, dan wordt de ziekte kwaadaardiger. Het uit den neus vloeiende vocht gaat dan n.l. etterachtig worden en verstopt daardoor de neusgaten, waardoor de dieren door den ge» openden bek moeten adem halen. We hebben eens jaren geleden het twijfelachtige genoegen gehad een stal te mogen bedokteren waar 'n 40 snot»patiënten zaten. 'nVies werkje was het, echter in zoover dankbaar dat ze er ongeveer allen werden doorgehaald. Eiken dag werden neus en keel gepenseeld met een 3 4 4 procents oplossing van kalium»chloraat, terwijl drie maal per dag telkens een eetlepel vol gegeven werd van het volgende mengsel: één deel sal» miak, tien deelen honig en honderd deelen venkelwater, Dan werden de neusgaten nog eens flink doorgespoten met een mengsel van gelijke deelen terpentijn en olijfolie. Een ge» woon verschijnsel is ook dat, door de sterke toevoer van die etterachtige slijmmassa de kop gaat zwellen en wel doordat zich dan on» der het ooglid een dikt gaat vormen. Men drukt dan wat zuivere boorvaseline in de spleet van het gehemelte, wat langzamerhand het zich onder 't ooglid gevormd hebbende harde bolletje zal gaan verzochten. Door heel voorzichtig te wrijven zal het dan wel losla» ten. Hebben de hoenders het zóó erg te pak» ken, dan geve men ze nog extra in het week» voer per 10 hoenders één eetlepel van de vol» gentle samenstelling: 4 deelen fenegriek, 3 deelen peper of 2 deelen gemalen gemberwor» tel, 2 deelen bicarbonas natricus en een deel bloem van zwavel. Zijn de oogen ontstoken, wat ook zeer dik» wijls voorkomt, dan brenge men daarop een zalfje van één deel perubalsem op tien deelen vaseline, nadat men eerst de oogen met 1 nitras argenti»oplossing heeft ingedruppeld. 't Is een heel gepampel en 't beste is te voor» komen. Men kan zulks alleen doen door de huisvestig naar behooren te verzorgen. De ziekte in verschillende stadia is zeer besmette» lijk. Ook heeft de ondervinding ons geleerd, dat men minder kostbare exemplaren die de ziekte flink te pakken hebben beter kan afma» ken dan dat men er mede doordoktert. Voor» deel levert 't laatste niet veel op. Wel een vieze werkjas en zorg. AAN" D'E DAMMERS. Met dank voor de ontvangen opl. van pro bleem 570. Stan d'. Zw. 2, 8, 11/14, 16, 24, 30, 34. W. 21, 22, 27, 28, 32, 3£, 41, 42, 44, 47. Oplossing. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 28—23 22—18' 42—381 32 21 23—13 21—17 41—37 47 9. 1. 2. 3. 4. 34 43. 13 31. 1>6 27. 43 32. 12 11 32 23. 22. 42 of 32 41. Goede opl. ontvingen wij van de heeren: W. Blokdijk, R. W. T. Bosman, P. Dekker, D. Genl'in, te Alkmaar, A. Keppel, Noord- Schar woude, P. de Groot, Warmenhuizen, J. Toepoel, Sint Pancras en H. E, Lant'inga, Bellingwold'e. Do twee avonden, die Zondag in Amster dam om den Méestortite1 werden gespeeld hadden het volgende resultaat: BoasRenooy 11, Groenteman—Polman 20, DammeDe Boer 11, SwartPrijs 0—2, GroentemanDamme 0»2, De Boer B.oas 2—0, SwartPolman 1i, Renooij Prijs 1—1. t COMBINATIES Wij ontvingen van den 'heer Kleute weder eenige mooie slagzetten, die wij gaarne een plaatsje geven. Zw. 2, 4-, 17, 20, 22, 27, 28 en d' am op 26. W. 13, 29, 30, 33, 87, 30, 43, 44, 45, 49. Wit wint hier door 1. 39—331 1. 26 50. 2. 29—231 2. 28 8. 3. 45—40 3. 50 28. 5. 34 3. Vooral aardig door de twee 'beginzetten. De tweede combinatie is als volgt: W Zw. 7, 12, 17, 18, 30, dam op 50. W. 16, 21, 23, 27, 29, 31, 38, 43. Wit speelt bier: 1. 43—39 1. 50 26. 2. 27—22 2. 17 19. 3. 29—24 3. 26 17. 4. 24 2'! Ter oplossing voor deze week: Probleem 571 van P. Kieute Jr. den Haag. Zw. 1, 3', 8, 9, 10, 20, 22, 25, 26. W. 17,,28, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 44. Oipl. voor of op 6 November b. v. d. blad. O one s ipondent i e. G. J. C. D. te A. Uw probleem was heel aardig. Maar is de eindstand iif alle varian ten gewonnen. Onderzoekt U dat nog eens. P. K. te 'iS-G. Dank voor de toezending. Waren heel mooi!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6