rain conus kroos. H ff ffb 'J PANDBRIEVEN Portretten. B. IE! 0. WEE!! In korten tijd Springende Dt iatiiik Hitinpg J OHMSTEDE A..^iuAfuH fi YGf [I 3 [I „Blanku," te Custricuin. mmm DG lANGE DE MÜRAAZ Alkmaar Jaardéprisltfl's a 401 met lialljaarlljksclie rentererrekening. Dankbetuiging. J CHBISPIJN. Holfotograaf, Verpakt in yierkanle bussen, lirnln etiket: Verpakt In rnnde buksen. Blauw etiket „Gomtak": J. B. v. d. Gl LIK Nico van Vu ure. Najaarsmarkt te Alkmaar. Hollandsche Crodiet- en Effectenbank 3 pCt. l'rmiie-Obligatiën f 10 STR00SNIJDERS. GjR AANM 0 L E N S. KOOKPOTTEN. K R I E LP RAKKER S. Verkrijgbaar bij üwen winkelier: Muziek-bureau KLLIZEN. Alkm. Vergrootings-lnrlchting Olieverf-vergrooting. Ridderstraat 21, T, VISSER J. L SCHOEI.KR. PliEMl ETKEKKING 15 DECEMBER a.s. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS HYPOTHEEKBANK VERGROOTINGEN in fijne uitvoering 2de Opvoering1 DE BESTE® TIJDMETER Gebruik Pu rol. behoort bij iedere (e uitrusting; vlug; t spaarzaam; glans- houdend in reCen. K O bus f 3 - K G bus f 1 50 - 0,80 - 0 37% K G. bus f' ■>,- K G. bus f 1,05 yl0 K G. bus f 0,50. i £xgr 4 Novem ber Pfijscouranten worden op aanyrage GRATIS toegezonden. Interc. Telef. 604, Alkmaar. O N D E R W IJ S. Z'lverstraat 4 Volgens moderne bouw- en veiligiieidseischen. Fabriek Magazijn Z A A DM ARKT 50 TWEEDE NOORD-HOLL. TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ. Woensdag 5 November 1919. EXTRA TREINEN: Vertrek van Tolhuis 4.— v.m. Purmerend 4.50 v.m. Vertrek van Alkmaar naar Amsterdam 2.30 n.m. Aangifte van vee tot Dinsdag 4 November 12 uur. De Directie. Ondergeteekende, J. L. SC110ELER, wonende te Amster dam Rembrandplein 26, betuigt zijtien oprechten dank aan de Directie der Commanditaire Vennootschap Hol- landsche Crediet- en Effectenbank te Baatle- Nassau voor de spoedige uitbetaling van de Premie groot f30.000— zegge dertig duizend gulden gevallen d.d. 15 October 1919 op zijn Obligatie No. 13053 gioot tien gulden, reden waarom hij bovengenoemde Vennoot schap ten zeerste aanbeveelt. Amsterdam. 18 October 1919. De Bank ve borg, verricht rstrekt geiden tegen zakelijjken waar- ht"alle banktrarssacfies en geeft uit Prijs contant f 10.Op afbetaling 5 maanden f2.20 per maand. Zen trekkingen '«jiiar». been uieieul I. Zekere premie binnen vijf jaar. II. Drie procent rente per jaar. III. Eigen geld. ACTIEVE VERTEGENWOORDIGERS GEVRAAGD. GRONINGEN ;Ol VERKRUG Q(iO| 1 1° BAAR |o Briefkaarten- interieurs. Verdronkenoord 81. \TELI! R DAOELIJKS GEOPEND Vrijdag 7 November6? I N lüD t.;wr|A R|M|U|N I E". KANTOOR ALKMAAR (voorheen J DE LANGE C J.zn.) «tolt V O JT VSL 1~ 1 j gj" To ZA Zrt JC waarvan de voorwaarden te haren kantore verkrijgbaar zijn j LANDSOÜW-VVERKTUIGEN DIJK. A..1 lal naar DIJK. „ALCMARIA" Cacao is gegarandeerd zuiver, geheel oplosbaar heeft een hoog vetgehalte en is daarom zéé voedzaam OlPETXTIlVGr DER Breedstraat A 10 Telefoon 'CO. IIIISl. Alle sooiten vergrootingen naar elk portret. Luxe artikelen met Semi-Emaille Foto's. :r':'v- '<k> IH.lt (jO .MAKDITAIRE VENNOOTKOMAP BAAKLK-N 4S8AU l>ij Tilburg. Opgericht en bij Acte verleden ten overstaan van Notaris P. J. DOLK, Wijnstraat 101, Rotterdam. Verliet* uitgefloten tiaar nien niliiMteiiH terug ontruiigi: Hoofdpremiën f 120.000.—, f 48.000.—, f 36.000.-, f 72.000.—, f 60.000.-, f 30.000. Voorts verschillende premiën var» f ,4800. f 12 0. f 480.—, t 240 -, f 120. enz. Uitbetalingen volgens voorwaarden op prospectus en obligatiën voorkomend, direct na de trekking. Trekkingscourant wordt geregeld gratis toegezonden. De premietrekkingen ge schieden in het openbaar door tusschenkomst van een notaris. Bustel nog heden opdat U deelneemt can deze trekking de grootste trekking van 't gfheeie Jaar. Inlichtingen en prospectussen alleen verkrijgbaar Jrij 't Hoofdkantoor, Bijkantoren en Ver tegenwoordigers. 11 O L L A liSCH K C K I» IK T- K N K F F li T JE A A X k, liaitili-A j*«n»Hu TRburg. Inwisseling van alle fondsen. KAARTEN zijn verkrijgbaar^bij FirmajPUTTEN OüRTMElJER, Payglop; Firma CORET, Laat; Firma KU8TF.RS, Laat. KA LKFA BRIEKEN. STOOMTRASMOLEN. STEENKOOPERU. Handel in Bouwmaterialen. W F. STOEL A KOON. Alkmaar. worden likdoorns, iteenpuis- ten, negenoogen, bloedvinnen, wratten, zweren, brand en andere wonden, fijt, baard-, ring- en dauwworm genezen, door de Oi>reckte^ Wliuu- uier Zitlf, Prijs per bus f O.oO en f 1.10. (Hoe grooter bus hoe voor- deeliger in 't gebruik.) Verkrijgbaar bij Apoth. en Dro gisten. Oen.-Agent J. C. DE V KIES, WlUgtim (Gr.) Te Alkmaar fa. N1EROP SLOTHOUBER, Langestr., ANSINGH MESMAN, Mag- dalenstr., J. DE VRIES, Zaad- markt. en ruwe handen, barsten, kloven, schrale en strakke huid, gesprongen lippen, win« terhanden en wintervoeten. In doozen van 30 en 60 ct Bij Apoth. en Drogisten. MIMÉOEKJES 1 'if. m- 1-j b irtiliü'iTiTrtfhi iSt BW .*y«r - jkffiitHi Tfr'Vu Ti nii iftfflWWRIffltt l i'MMtf* Cacao. lï I.Ï.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 7