verplicht-verzekerde personen, verschillende rechten verplicht. strafbaar Aanmeldingsformulier Inlichtingen Particulieren, leder zende slechts éénmaal een behoorlijk ingevuld formulier in. Wetswijziging waarbij de arbeiders meerendeels van premiebetaling worden vrijgesteld, zal zeer spoedig door de Volksvertegenwoordiging behandeld worden DE VOORZITTER VAN HEN BAAD VAN ARBEID: VA S - D IA S. Op 3 December 1919 treedt de Invaliditeitswet in werking 011 behooren de onder die wet vallende die in loondienst arbeiden, in het bezit te zijn van een door den Kaart van Arbeid uitgereikte routekaart, waarop, door middel van liet plakken van rontozog-rts, de vanaf 3 December 1919 verschuldigde premie ingevolge do Invalidi eitswet moot worden voldaan. Teneinde den Raad van Arbeid te Alkmaar, tot welks gebied behooren de gemeenten: Akersloot, Alkmaar, Anna-Paulowna, Barsiagerhorn, Bergen, Beverwijk, Broek op Langendijk, CaHantsoog, Castrienm, Egmond aan Zee, Egmond-Bimion, Harenkarspel, Heemskerk, Heerhugowaard, Hello, Helder, Koedijk, Dimmen, St. Maarten, Noord-Scharw.»ude, Oterleek, Oudkarspel, Oudorp, St. Paneras, Petten, Behagen, Schoorl, Texel, Uitgeest, Vlieland, Warmenhuizen, Wiel ingen, Wieringerwaard, Wijk aan Zee en Uuiu, Zijpe, Zuid Seharwoude, in de gelegenheid te stellen deze routekaarten, die aan de houders verzekeren, in goreedhei I te brengen, zijn zij, die op 3 December 1919, ingevolge do Invaliditeitswet vermoedelijk verzekeringspUch- tig zijn, ingevolge art kei 313 dier wet de noodigo inlichtingen te verstrekken, w aarva n hot nalaten bij artikel 389 (met hechtenis vaalten hoogsto één maand, of geldboete van ten hoogste honderd gu den) Deze inlichtingen kunnen door belanghebbenden verstrekt worden door invulling van een waarvan oen exemplaar kosteloos verkrijgbaar is ten postkantore en ten Bureèle van den Raad van Arbeid te Alkmaar, Laat 118-150. omtrent invulling dier formulieren worden ton Bureele voornoemd verstrekt. In het bijzonder wordt do aandacht er op gevestigd, dat onder de bepalingen der Invaliditeitswet vallen niet alleen de loonarbeiders(sters) in fabrieken en werkpla tsen, doch ook huisarbeidors(sters), kantoorpersoneel, kautoorloopers, huisknechts, dienst boden, boodschappers, naaisters, schoonmaaksters, werksters, boerenarbeiders(sters), enz., allen tusschen 13 en 70 jaar, in dienst van die geen bedrijf of onderneming hebben. Familieleden zijn hiervan niet uitgezonderd. Zij, die reeds een eigenhandig onderteekend formulier hebben ingezonden, behoeven zich niet opnieuw aan te melden. Het Bureau van den Raad van Arbeid is geopend «p alle werkdagen van des voormiddags half tien tot des namiddags half vyl' (ook in schafttijd) en des Zaterdags van des voormiddags lniii tien tot twaalf uur. Telefoonnummer 310. is gesteld. te ALKMAAR. Aanmeldingsplicht ingevolge de Invaliditeitswet i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 8