DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. TSïo. 259 Dï*:numm«r ^öütaai uiï 2 bladen, Honderd een en "twintigste Jaargang 1919 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 2.—, franco door het ge- koele Rijk f 2.50. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents» Per regel f 0.20. groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. MAANDAG 3 NOVEMBER. Buitenlandsch overzicht. Buitenhuid Gemengd Nieuws. Binnenland. Telefoonnummer 3. Telelnr. KadaeUe SS. Prijs der gewone Adverteniiën liet voornaamste buitenlandsch nieuws is zeer zeker de groote mijnwerkersstaking die Zaterdagnacht in Amerika uitgebroken is en waarvan 'telegrammen melden, dat 500.000 mijnwerkers het werk neergelegd hebben niet tegenstaande de leiders de-staking trachten tegen te honden.' De regeering heeft in de verschillende cen tra troepen samengetrokken, om op alle ge beurlijkheden voorbereid te zijn. De arbeidersleider Oompers heeft op zijn beurt als zijn mecning te kennen gegeven, dat de waarschuwing van het Hof tegen de sta king alleen tengevolge zou hebben, dat er nog ernstiger moeilijkheden uit zouden bre-' ken, die zich niet tot de mijnen alleen zouden bepalen. Deze waarschuwing van het Hof was tot de leiders der mijnwerkers.gericht en spoor de hen aan, zich van staking te onthouden. Zij was gegrondvest op de wet van 10 Au gustus 1918, die verbodsbepalingen bevat te gen samenzweringen ten doel hebbende het transport, de verdeeling of voorziening van voedsel en brandstoffen te bemoeslijkef. De leider Lewis noemde de waarschuwing en de mogelijke toepassing van die wet een grove inbreuk op de constitutioneele rechten der burgers. in liet rechterlijk bevel wordt aart met name genoemde vakvereenigingsleiders tijde lijk elke agitatie verboden. Volgens de New-York Times, houdt de ver bodsbepaling in dat geen vakvereenigingsbe- stuurders schriftelijk noch mondeling op drachten mogen verstrekken tot het steunen der staking, dat zij alle opdrachten tot het bevorderen of doen ingaan van Makingen moeten herroepen en dat zij moeten afzien van verdere handelingen, welke staking kunnen aanmoedigen of uitlokken, evenals van het uitkeeeren van stakingsgeiden en van het inzamelen van stakingskassen. in het verzoekschrift van den substituut- advocaat-generaal worden de vakvereeni- -gingsbestuurders beschuldigd van samen- spannigheid tot beperking van productie en toevoer van bruinkool en van het belemmeren van het spoorwegverkeer door het afsnijden van den steenkolenaanvoer. Zoo stelt de regeering zich dus scherp te genover de stakers, maar tegelijkertijd tracht zij door onderhandelingen nog to ecu .voor allen gunstige oplossing van liet conflict te komen. In een telegram aan' Lewis, den president van den mijnwerkersbond, heeft staatssecre taris Wilson er op aangedrongen dat deze aan het internationaal uitvoerende comité zou verzoeken de gedelegeerden van de ver- eenigde mijnwerkers van Amerika opnieuw tot nee conventie bijeen te roepen, teneinde het gcheele vraagstuk nogmaals te overwegen terwijl dan den mijnwerkers door het comité zou worden aangezegd, dat gedurende de bijeenkomst der Conventie de arbeid zal wor den voortgezet. Wilson zou dan op zich nemen de mijnbe- stuurders van het bruinkoolgebied te bewe- v gen met het m nwerkerscomité samen te ko men. Brewster, president van de mijnexploitan ten, heeft na een bijeenkomst met exploitanten te Cleveland gezegd, het op 24 October aan genomen presidentsvoorstel te handhaven. Naar advocaat-generaal Polmer verklaar de heeft het regeeringsverbod slechts de be doeling de leiding van de staking uit handen dier leiders te nemen-, maar dat de mijnwer kers volkomen vrij blijven het werk te staken of voort te zetten. Is dit juist dan heeft de regeering toch wel_ een eigenaardige opvatting van het stakings-' proces. Het optreden tegen de stakingsleiders wijst toch wel op krachtdadige pogingen de staking tegen te werken en onmogelijk te maken en het is wel eenigszins naïf om daar naast te verklaren, dat de mijnwerkers on danks alles vrijblijven om hét werk neer te leggen. Inmidels blijkt wel, dat men in, Amerika zich niet dour de stakende mijnwerkers de wet laat voorschrijven. De Senaat heeft met algemeene stemmen een motie aangenomen waarin het besluit van den president om de aan de regeering ten dienste staande machtsmiddelen te benut ten tot handhaving van wet en orde en ter voorkoming van een kolenmoodl gedurende de staking, goedgekeurd wordt. Ui t alles bi ijkt, dat de regeering niet stil kit. Zij heeft de controle over alle bruinkool- velderu op zich genomen en beslag gelegd op alle scheepsladingen die voor het buitenland bestemd waren. Productieprijzen met winstmarge voor groot- en kleinhandelaren werden vastge steld en de verordening op de levensmiddelen en brandstof controle wordt wellicht met zes maanden verlengd. Volgens den correspondent van de Times te Washington stellen de' stakingsleiders de mijneigenaars verantwoordelijk voor de mg daar zij steeds geweigerd hebben „ver een nieuwe loonschaal te onderhandelen. De mijneigenaars noemen van, hun zijde de weigering dter mijnwerkers om hangende de onderhandelingen de staking af te gelas ten. De regeering heeft de mijnwerkers geant woord dat de oorlogstoestand nog niet ge ëindigd is en de mijnwerkers daarom niet het recht hebben om het zoogenaamde oorlogs toon-contract te verbreken. De regeering zou een nieuwe bepaling in de „War Fooi and Feul Control Act" opge nomen zien ^te krijgen, waarbij elke maatre gel, die een'belet**'] zou zijn voor de distri butie van leveasbenoodigviheden onwettig zou worden verklaard. Indien de staking lang duurde, mo werd verder in de mededee- ling gezegd, zou zij een meer dooddijke aan val op het leven van de natie beteekrnen dan de inval van een, vyandelijk leger. Ef zijn ongeveer ruim 400.000 mijnwer kers. van wie ongeveer een vierde gedeelte niet georganiseerd is. De arbeiders in de an- thracietmijnen, ten getale van 180.000 man, zullen niet aan de staking deel nemen; zij hebben zich bereid vemdaard onder, de be staande arbeidsvoorwaarden tot de lente te werken. Wat dé eischen van de mijnwerkers betreft, deze zijn een loonsverhooging van 60 pet., een 6-urige werkdag, een arbeidsweek van 5 dagen, wekelijkache uitbetaling van het loon, 50 pet. meer loon voor overwerk, dubbel loon voor werk op feestdagen, afschaffing van de automatische boeten ingeval van niet-nale- ving van het arbeidscontract Deze eischen werden door de mijneigenaars verworpen, na een reeks conferenties, die on dier de auspiciën van de regeering zijn ge houden. Daarop werd arbitrage voorgesteld. De eigenaars betuigden hiermee hun instem ming, doch- de mijnwerkers wilden daarvan niet weten, daar volgens hun zeggen de be sprekingen op de lange baan zouden worden geschoven, waardoor het kapitaal in slaat zou worden gesteld om zich op een staking voor te bereiden. I Iet publiek staat aan de zijde van de re geering en de mijneigenaars. Nagenoeg de gcheele pers verwijt den mijnwerkers hun ge brek aan vaderlandsliefde. Hun optreden, zoo wordt gezegd, heeft tengevolge, dat de indus trie verlamd wordt en dat de prijzen nog hooger worden, terwij] een ordelijke econo mische reconstructie een verhoogde produc tie dringend noodzakelijk maakt, waardoor ook de prijzen lager zullen worden. Wat de bestaande loonschaal betreft, was men overeengekomen, dat deze tot aan den vrede of tot April van het volgende jaar zou worden gehandhaafd. De mijnwerkers heb ben thans verklaard, dat het nu inderdaad vrede is. Verder voeren de arbeiders aan, dat ook de mijneigenaars zich niet aan de over eenkomst hebben gehouden, doordat zij den prijs van de steenkool dermate hebben ver hoogd, dat deze in 't geheel niet meer in ver houding staat tot de productiekosten. De mijnwerkers rechtvaardigen hun loon- eischen door de bewering, dat hun loonen slechts mef 37 pet. zijn verhoogd, terwijl de metaalbewerkers een loonsverhooging van 117 pet. hebben ontvangen. Tegenwoordig verdienen zij ongeveer pd. st. 1200 pe.r jaar, hoewel de mijnwerkei's verklaren, dat zij ge woonlijk niet meer dan pd. st. 800 per jaar halen. Vast staat echter, dat hun loonen la ger zijn dan die der spoorwegarbeiders en metaalbewerkers, die resp. pd. st. 1.500 en pd. st. 2.000 bedragen. Wat het aantal arbeidsdagen betreft, ver klaren de mijnwerkers, dat er per jaar slechts voor drie dagen in de week werk is, zoodat de productie er niet onder zal lijden, wan neer zij maar vijf dagen per week arbeiden. Op dit laatste argument hebben de mijneige naars geantwoord dat de slapte in den han del voor een groot deel de oorzaak van de ongevulde dagen is. Van de leiders der mijnwerkers kan niet worden gezegd, dat zij bolsjewisten zijn Hun verleden is goed. De voorzitter van den bond, Lewis, is steeds gematigd geweest. Ter verontschuldiging van zijn tegenwoordi ge houding voert hij aan, dat, wanneer de mijnwerkers niet formeel staken, er toch on getwijfeld in verschillende mijnen partieele stakingen zullen uitbreken, die nog moeilijker zullen zijn bij te leggen. Met belangstelling mag afgewacht worden welk verloop deze staking ten slotte nemen zal De Engelsche spoorwegstaking heeft bewe zen, dat een staking tot mislukking gedoemd is wanneer zij niet de sympathie van het pu bliek heeft en wanneer de regeering in staat bij kt het door de staking veroorzaakte onge mak door haar maatregelen zoo weinig mo gelijk te doen gevoelen. Nu nagenoeg de geheele pers den 6takers hun gebrek aan waarheidsliefde verwijt, en de invloed der stakingsleiders wel door de regeering uitgeschakeld zal worden, ziet het er nog niet naar uit of de stakers in alle op zichten hun wil zullen kunnen doordrijven. LEVEND GEKIST. De correspondent van de Tel. te Berlijn meldt: Een chauffeur der wapenstilstandscom- missie zag. terwijl hij Woensdagmorgen: met een auto door het Grunewald reed, een 25- jarig als pleegzuster gekleed meisje onbe wegelijk op den grond liggen. Hij bracht haar naar de brandwacht van het station Grunewald, vanwaar zij naar den gemeente arts werd getransporteerd. Deze constateer de den dood tengevolge van morphine-vergif- tiging; zij werd vervolgens naar het lijken huis gebracht en in een doodkist gelegd. Donderdagmorgen zond de recherche een wachtmeester naar het lijkenhuis, ten einde zoo mogelijk de identiteit van het meisje vast te stellen. Toen deze de lijkkist had geopend, zag hij tot zijn groeten schrik, dat het meisje adem haalde. De onmiddellijk geroepen arts verklaarde, dat hij zich vergist had; hij had den dood geconstateerd in verband met de af wezigheid van iederea pols- en hartslag. Men bracht het jonge meisje, dat vijftien uur in de doodkist gelegen had, naar het ziekenhuis, waar zij zich nog steeds in bewusteloozen toestand bevindt. MODERNE GEKONDHElDSMiAAT- EEGElLENL In Beieren^ vooral in Noord-Beieren, -wordt een nieuw stelsel toegepast van zorg op ée algemeene gezondheid. Met het systeem, dat men voor verschillende hygiënische doelein den sich op verschillend© plaatsen moet ver voegen, wordt hier gebroken. Geen aparte tu- berculosebezoekster®, aparte bureaux voor raad voor zuigelingen, zwangerschap etc. meer! Etr worden wouwen aangestel, „Be- zirkafürsoirgermnen'", bezoekzusters, die on der leiding van dén distrïctarts staan en die toezicht hebben op zwangeren, kraamvrou wen, zuigelingen en tevens belast zijn met na te gaan, of d© maatregelen tegen de tu berculose worden nagekomen. Ook moeten zij voor ouderlóoze kinderen goed© kosthuizen zoeken. Waar het poodig is, kunnen zij ver- plegingearlikelen uitreiken. Het overleg tusschen deze v erpleegsters eenerzij de. en artsen, geestelijken^ onderwijzers, overheid anderzijds schijnt zeer goed te zijn, Ben voor beeld, dat navolging verdient! (Vox Medicorum.) DE DATUM DER EINDSTEMMING. Zaterdag- Leeft senator Lodge aan den Amerikaanseheu Senaat een schrif- te lijk voorstel doen toekomen, strekken de tot vaststelling, met algemeene goedkeuring, van den datum, waarop de eindstemming over het vredesverdrag met Duitschland zal1 plaats vinden, op 12 No vember. Voorts stelt hij voor, dat op en na den 10 November geen senator meer dan een maal het woord zal voeren en langer dan 10 minuten zal spreken. Den 12 November om 5 uur zullen de debatten worden gesloten, waarop tot stemming zal worden overge gaan, tot over alle amendementen en, reser ves en ten stofte over eiindmotie tot ratifica tie, zal zijn beslist. Senator Hntchcok heeft een tegenvoorstel ingediend, volgens hetwelk de Senaat eiken dag een uur vroeger zal'bijeenkomen en de discussies tot 15 minuten voor eiken senator zullen worden beperkt. Senator Fall had reeds vroeger gevraagd de stemming op 10 November vast te stellen. (N. T. A., draadloos.) EEN BRUTALE AANSLAG. Straatbandieten hebben Zondagavond laat te Parijs in een druk bevolkte buurt een brutalen aanslag op een tramwagen gedaan. Toen de wagen tegen middernacht de Ave nue Victor Hugo doorreed' in de arbeiders wijk van Aubervilliers, zaten er weinig pas sagiers in. Toen de tram na even aan een halte gestopt te hebben, weer verder reed, drongen er vijftien jongemannen in en tracht te den conducteur zijn tasch vol geld af te nemen Maar de conducteur posteerde zich aan het andere eind van den wagen en een revolver voor den dag halend, begon hij op de bandieten-bende te vuren. Schreeuwend van angst waren de passagiers op den grond gaan zitten, terwijl de bandieten den conduc teur beschoten. Inmiddels had de wagenbe- bcstuurder de tram tot stilstand gebracht en politie-agenten op fietsen kwamen toeschie ten. De bende wist echter van de tram af te springen en ontkwam in de duisternis. Noch de conducteur, noch iemand van de passa giers is door het revolvervuur gekwetst. Maar een jongen van dertien jaar, die op straat voorbij ging, heeft een kogel in de borst gekregen en is stervend naar een zie kenhuis gebracht. WEER EEN MIJlNWERKERSSTAKING. Het „Neue Journal" meldt d:at in de kolen- mijhen van Trifaile 25.000 mijnwerkers het werk hebben neergelegd. Er hebben onlusten plaats gehad tusschen de stakers en de Zuid Slavische troepen waarbij vermoedelijk 600 dooden zijn. De stakers verlangen behalve het sociali- seeren van de bergwerken ook 125 pet. loons verhooging en- afzetting van de dynastie van Karageorgie en uitroeping van de repu bliek. Voorts mogen er geen steenkolen naar Belgrado worden vervoerd. KORTE BERICHTEN. Het uitgegeven, bulletin omitnent den toestand' van Wilson zegt, dat de verbetering aanhoudt en dat de algemeene toestand van den President zeer gunstig blijft. Ter gelegenheid vade herdenking van het ui troepen der Republiek Tsjecho Slowa kije, heeft president Poincaré. waarin de eer ste in naam van de Tsjecho-Slowakijsche na tie de diepe vreugde en dankbaarheid^ jege.ua de Franschen tot uitdrukking bracht. André Radüvitch, oud-president van deni Minister-raad van Montenegro is be noemd tot gevolmachtigd' gedelegeerde bij de Vredesconferentie door de regeering van Serviërs, Xroaten m Slonea De bladen te Warsdaou maken melding van, nieuwe pogroms tegen de Joden in de Ukraine. De politie heeft een 20-tal Duitsche spartadsten gearresteerd, welke erin ge slaagd waren de grens zender paspoorten te overschrijden en weUse vafeehe papieren had den bekomen van Dui tsdxsrs, welke in Dene marken voo&'cMsg zijn. Verschillende Dee~ nen, welke in de mak zijn befcnokkeni, ójn eveneans gemested. De offidegüe regmingivsrtepaiwoor- diger vaa Letland' dtedii snede, dat mn regee ring van de Poolsche de belofte heeft verkre gen', dat zij mtx medewerken in den strijd te gen1 de Duitsdie troepen en de z,g. Russische troepen ondsrè Col, Awatoff Bermondt. Een gelijke belofte zou aan Lithauen zijn god-co. Uit Helslngfors wordt g®m©ld: In de ting van Pakow hebben de Bolsjewski oj. vera schillende dorpen aanvallen ondernomen, doch zfl werden na zeer hevige gevechten afgcsla» gen. In de richting van Petrograd duren de ge» vechten voort; de Witts troepen bezetten de linie SerevoKaplisakiPutost—-Bogilovo; zij staan ten westen van de dorpen Giuhovo»Vit« Tusschen Polen, Letland en Lithauen kwam een verdrag tot stand betreffende de bestrijding van do troepen van Col. Awalotf Bernmondt, Esthland werd te het verdrag niet opgenomen, omdat tasschen Esthland en Letland geen overeenstemming kon worden tot stand gebracht DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR FRUIT. De minister van landbouw heeft eene Com missie van Advies ingesteld, wélke tot tank zal, hebben het Rijkskantoór voor Groenten en Fruit te dienen van, advies omtrent aange legenheden, den uitvoer, de binnenlandsche voorziening en, het verwerken van fruit be treffende. Tot leden dier commissie zijn benoemd de heeren J. L. Blijenberg, te 's-GravenhageA. Ezendam, te Tiel; N T. Griffioen1, te Bode graven; W. A. van Hei:ringen, te Nijmegen; B. G. van Heenst, te V'Jk bij Duurstede- W. N. L. Le Kat Angelins, te Kesteren; F. V. Valstar, te ;s-Gravenhage, Javastraat 80; A. Vermare, te Goes; JL van Woerkom, te Al ton*. INDIë TROUW AAN HET VORSTEN HUIS. Bij 'het Departement van Koloniën is Vrij dag het volgende telegram van den gouver neur-generaal van Ned.-Indië ontvangen. Ik doorreis de Minahassa vijf dagen. De ontvangst overtrof allerwegen in hartelijk heid en geestdrift voor Koningin en Vorste lijk Huis alle verwachting, Liefde tot en trouw aan de Koningin kwamen op taltooze plaatsen bijwijlen aangrijpend tot uiting. Ik voldoe aan 't verzoek van districtshoofden, die ik te Tondario gezamenlijk ontving door Harer Majesteit eerbiedige verzekering hun ner verknochtheid en trouw aan te bieden. Ook vereenigingen als Minahassa, Celebes en Jong-Minahassa en verschillende perso nen legden in toespraken nadruk op de saam- hoorigheid tusschen Nederland en Oranje onder den scepter onzer Souvereine. INDISCHE BEGROOTING. Ingediend is een nota van Wijzigingen op de begrooting van Ned-Indië voor 1920. Voor de onderafdeeling Nijverheid en Handel wordt 10.000 meer uitgetrokken, als bijdrage uit de Indische geldmiddelen voor het departement van Landbouw uitgegeven weekblad „Handelsberichten." Sedert geruimen tijd worden ten behoeve van de koloniale handelsvoorlichting, gere geld mededelingen van het departement van Koloniën, betreffende handel, nijverheid, scheepvaart enz. der Ned. koloniën opgeno men, waardoor de omvang van het weekblad belangrijk is toegenomen. Verder wordt 1.25.000 meer uitgetrok ken voor de uitgaven van 's lands getahper- tjaonderneming. In 1918 is de onderneming onder een nieuw beheer gebracht en sedert is gebleken, dat het ter voorziening in de behoefte niet noodig is een geheel nieuwe fabriek te bou wen, waarvoor indertijd 273.000 werd aan gevraagd, maar dat volstaan kan worden met uitbreiding en verbetering van de bestaande proeffabriek, waarvoor eene som van 125.000 voldoende zal zijn. Uitstel is-niet mogelijk met het oog op den toestand van het gebouw en de machinerieën. TEGEN DE VERMOGENSAANWAS- BELASTING. Door den Nederlandschen Bond van Huis- en Grondeigenaren en Bouwkundigen is tot de Tweede Kamer een request gericht, inzake de Vermogensaanwasbelasting. In dat re quest wordt gewezen op de onbillijkheden die dit wetsontwerp tegenover de huis- en grond eigenaren en bouwkundigen vevat. Als maat staf voor de waardebepaling van een onroe rend' goed wondt aangenomen de prijs, die een soortgelijk perceel op de openbare vei ling opbrengt. Het spreekt echter van zelf, dat deze waardé geheel fictief is. En daarom is het op het oogenblik onmogelijk te bepalen, hoe groot de waardestijging van het onroe rend goed! eigenlijk is. Een bijzonder bezwaar van de voorgestel de belasting is, dat zij een prikkel zal vormen tot verkoopen van woningen en zulks, ter wijl in dezen tijd juist het verhuren van wo ningen moet worden bevorderd. Op de uiteen gezette gronden wordt verzocht om het wets ontwerp te verwerpen. GEEN DRIEVOUDIG VERBOND. 'I> Brusselsche redacteur van de Maasbo de zegt' te zijn gemachtigd, het bericht over een verbond! tusschen Frankrijk, België en Nederland als louter fantasie te kunnen te- vnspreken. Daarentegen jvertneemlt die Telegjraaf uit Brussel. Wiji hebben in welingelichte kringen nader geïnformeerd naar het bericht,' omtrent po gingen, die van Fransche zijde zouden zijn gedaan tot het tot stand brengen van een Fransch-Belgisch-Nederlandsch defensief verbond. Wij vernamen, dat inderdaad Frankrijk en Engeland gesteld zijn op de tot standkoming van schikkingen van militairen aard voor bepaalde eventualiteiten, zooals ook blijkt uit de houding, welke hun gedele geerden op dé Parijsche conferentie hebben aangenomen. Deze schikkingen zullen even wel, naar ons verzekerd werd, volstrekt niet iet karakter aannemn van 'n driedelig ver bond', waardoor Nederland en België in het vaarwater van de politiek eener groote mo gendheid zouden komen. Ook in België, zoo» zeide men ons, voelt men voor zulk een ont wikkeling van zaken zeer weinig. GEEN AMERIKAANSCHE KOLEN MEER. Amerika heeft, naar men uit Washington aan dé Tel. meldt, een verbod tot uitvoer van colen uitgevaardigd. De verscheping van ko len naar Neder,... d is dientengevolge stop gezet. Verwacht wordit, dat Amerika binnen eeni- ge dagen dien uitvoer van granen zal toe staan. EEN NEDERLANDER TER DOOD VEROORDEELD. Eenige diagen geleden meldden wij dat de Nederlander-spion Gillis Timmermans, ge boren te Zierikzee, door het Belgische boog krijgsh'of is ter dood veroordeeld'. Naar aan leiding van diplomatieke stappen is hij thans in staat gesteld in cassatie te gaan en men verwacht, dat daarbij de doodstraf in gevan genisstraf zal worden gewijzigd. GEVAARLIJKE OPENSTAANDE LUIKEN. De heer L. H. M. Rits te den Bosch had het ongeluk in het duister van den avond te vallen in een openstaand luik van een pak- kelder, zooals er langs de Bossche straten zoo talrijke aangetroffen worden. De val was zoo ernstig, dat de ongelukkige aan de gevol gen overleed. Een kwartier na 't genoemde ongeval viel de heer Van Grabeek terzelfder plaatse. Hij werd eveneens ernstig gekwetst in het ge sticht der Eerw. Broeders van St. Johannes opgenomen. Zijn toestand is niet levensge vaarlijk. HECHALOETS IN NEDERLAND. Men schrijft ons: In verschillende dorpen bekwamen zich sinds ander en een half jaar een veertigtal Joodsche jongens in het land bouwbedrijf, met het voornemen-, zich later in Palestina'te vestigen. Te Deventer in het lokaal der Ned. Isr. Gemeente, werd een bijeenkomst van alle Chaioessimi (Hebreeuwscbe: pioniers) be legd. De vergadering werd geopend door den Ghaloets Pinchas Glas, die daarna tot voor zitter dér conferentie werd gekozen. De heer Ru Gohen, lid der Chaloetsicommissie en Bondsbestuurder van den Nederlandschen Zionistenbond, gaf een uiteenzetting van de ontwikkeling der Hechaloetsbeweging, waar na dé verschillende afdeelingen verslag over het leven en den toestand in de afdeelingen uitbrachten. Referaten werden om gehouden door den Ghaloets Abraham Stark -voer de verhouding der Chaloetsia tot de Zionistische wereldbrganisatie en hun arbeid in Palesti na. De heer Fischel Fronman sprak over het sociale en cultureele leven der Chaloetsim. Over het program zelf hield1 de Chebets Je- iuoedlah Lichtmger een inleiding. Daarop ILKHAARSCIE COURANT Öir&cSeur: G. hi KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1