DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Firma BLAAUW-jen ZOON, Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DINSDAG 4 NOVEMBER Geurigs 12iCt. SIGAAR! Kloek:iBodel K o» #c5üÖ» URGESTRJAI 96. RITSEVOORT 37. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek' en Handelsdrukkerij v/h. Harms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef., Administratie Nr, 3. Redactfe Nr. 33. Directeur: H. KRAK. Hoofdredacteur: Tj. N..ADEMA. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Van de groote mijnwerkersstaking in Amerika is heden weinig nieuws te melden. Een Reuer-telegram meldt, dat er troepen naar verschillende punten zijn gezonden, om de werkwilligen te beschermen. Reeds heeft het kolenkantoor beslag gelegd op honderden wagonladingen steenkool, die onderweg waren. De mijneingenaars willen het er op zetten het land te bewijzen, dat zij in staat zijn in het geheele land de productie op peil te hou den. Natuurlijk rekenen zij daarbij op de me dewerking van de werkwillige arbeiders, wier aantal dan ook nog niet zoo gering blijkt te zijn. l iet zal interessant zijn na te gaan hoe men in Amerika dit conflict tot een oplossing brengt, met andere woorden waardoo* de stakers weer bewogen zullen worden aan het werk te gaan. Drie mogelijkheden doen zich hierbij voor, óf de stakers zien hun eischcn ingewilligd en hervatten vrijwillig den arbeid, óf de eischen der stakers worden niet- ingewilligd cn de ar beid wordt desondanks hervat door het op peil houden der productie-door de mijneige naars óf door de dwangmaatregelen der re- geering. Het ziet er op het oogenblik nog niet naar uit of de mijnwerkers op vele sympathiesta kingen kunnen rekenen, daar over het alge meen deze staking als onnoodig en onvader landslievend wordt afgekeurd. Geven de stakers niet spoedig toe, dan is in allen gevalle een ernstigen strijd tusschen de arbeiders en de door de rcgcering gesteun de werknemers cn werkwilligen te verwach ten. Ook in Duitschland doen de nadeden door staking veroorzaakt, zich nog duchtig gevoe len. Volgens de Nat. Ztg. heeft de vergadering van het verbond van metaalbewerkers beslo ten onmidellijk een verscherping van de staking der metaalbewerkers af te kondigen. De bond besloot alle nog niet stakende ar beiders in de metaalindustrie onmiddellijk aan te manen het werk neer te leggen en het laat geen twijfel of de metaalbewerkers zul len hieraan gevolg geven. De reden van dit besluit zou zijn dat de werkgevers de bestuursleden der arbeiders organisatie hebben willen straffen. Hedenmorgen zou de staking beginnen en daarmede zou de geheele metaalindustrie te Berlijn tot stilstand gebracht worden. De werkgevers deelen mede dat zij tot over eenstemming waren gekomen met alle verte genwoordigers der vakvereenigingen en dat de staking volkomen ongemotiveerd is omdat de arbeiders als zij er prijs op stellen de oude bestuursleden te behouden, deze opnieuw kunnen verkiezen Maad juist deze bestuur ders zouden, uit vrees hun baantje te verlie zen, tot staking aanzetten. Het is nu de groote vraag of de staking algemeen zal worden en of de werkwilligen overgehaald kunnen worden het werk neer te leggen. Veel sympathie om deze staking tot een actie van beteekenis uit te breiden schijnt over het algemeen in arbeiderskringen niet te bestaan. In Engeland tracht men op een bijzondere wijze stakingen in de toekomst onmogelijk te maken. De minister van arbeid heet gisteren in het Lagerhuis een wetsontwerp ingediend waar in het voorstel voorkomt, dat alle oorlogs- loonen gehandhaafd zullen worden tot 30 September 1920, waardoor alle industrieele arbeiders op één lijn met dc spoorwegman- ncn worden geplaatst. Men wil een permanente industrieele recht bank en een raad van onderzoek in het leven roepen die de macht zal hebben getuigen voor zich te doen verschijnen. Deze raad zal ook de openbare meening onpartijdig voor lichten. Men zal een proef nemen met cen tralisatie van de arbitrage-raden, die tijdens den oorlog zoo goed gewerkt hebben Naar het desbetreffende Reuter-telegram meldt zijn de meeste arbeidersleiders en de meeste werkgevers van meening, dat thans de invoering van de verplichte arbitrage niet mogelijk is en in het wetsontwerp wordt voorgesteld dat de industrieele rechtbank bevoegd zal zijn wanneer beide partijen een kwestie door haar beslist wenschen te zien. De raden van onderzoek zullen de be voegdheid krijgen het vertoonen van de boek houding en dc papieren te eischen. Zal men op deze wijze arbeidsgeschillen tot een goede oplossing brengen en stakin gen voorkomen? Wij zullen de werking der permanente in dustrieele rechtbank met belangstelling tege moet zien. BUITENLAND. HOE DE KEIZERIN DUITSCHLAND VERLIET. De Phosphor", een te Munchen verschij nend sportblad, publiceert het verhaal van een ooggetuige, omtrent de geschiedenis van den 9en November van het vorig jaar, bij het vertrek van de Keizerin. De „Rood-blau- we" jongens drongen in het Koninklijk Slot binnen. Door Prins Max von Baden was aan Keizerin geen waarschuwing gegeven. De leider der matrozen sprak tot haar: U heeft ien minuten' tijd „Genadige Frau" om Uw spullen bij elkaar te pakken. Bij de poort staat een rijtuig. Maak wat voort. De Keizerin sidderde en wist niet wat te doen. Langzaam nam zij van haar schrijfta fel de portretten van haar kinderen. Na tien minuten snauwde de matrozenleidcr haar toe: „Vooruit nu, Genadige Frau". de tien minuten zijn om. Pakt uw goederen bij elkaar Wij hebben geen tijd. Niemand dacht er aan de Keizerin te hel pen. De aanvoerder zeide tot haar, dat rij zichzelf bukken moest. De Keizerin zag hem verbaasd aan, pakte de portretten en sprak: Voor mijn kinderen buk ik mij graag. 2 Mi nuten later reed zij weg in de November- koude, zonder hoed en mantel, slechts bege leid door haar kamermeisje. DE QNAFHANKELIJKEN De besprekingen vaü de Berbjaaclie Onaf hankelijk Sociaal-Democraten over den as. Partijüag toonden een verder aangroeien van radicale aanhangers voor het instellen van raden. Ledebour"verhinderde de reeds zonder twijfel bestaande neiging, het Russische com munisme van de Móskouscüe Internationale aan te nemen, voor het tot uiting kwam. üok in de kwestie van geweld tot het instellen van een minderheidsdictatuur;, vermeed Ledebour de .bekentenis tot een terreur,, zonder zich tot het niet-aanwenden van het geweld naar de verlangde heerschappij, te verplichten De unathankelijken te Ghammta verklaar de zich met alle tegen 1(1 stemmen tot het toetrede® van de Onafhankelijk Sociaal-De mocraten tot de Internationale ma Moskou. De V or war te mtmmi de in Ledehour be lichaamde halfheden van de OroaStanMajkra. Ledebour brengt de Onafhankelijker! tusschen 2 vuren met zijn parool: ^JMooh naar Gene ve, noch naar Moskosi. DE STRIJD OM St PETERSBURG, Blijkens een bericht uit Hdsingtora vm Za terdag hebben de toolajewikt in de rienting van Tskof tal van dorpen aangevallen, doen zijn na hevige gevechten teruggedreven. In de richting vm St. Petersburg duurt de strijd voort, De witten houden dc linie van de groote Serewo bezet AMERIKAANSCH ZAAKGELASTIGDE TE BERLIJN. Uit Washington wordt gemeld» dat Ellis Dresel benoemd is tot zaak-gelastigde van de Vsremigde Staten te Berlijn. Dresel ver tegenwoordigt op het oogenblik zijn land in een van de geallieerde sommissie^ die in Duitschland werkzaam zijn. UIT DE OOSTZEEPROVINCIëN. Naar de Lokal Anzeiger meldt, zijn gene raal Gough, hoofd van de Engelsdhe militai re zending in de Oostzeeproviaciën, en gene raal Burt, lid van dm commissie, dooi de Engelsche regecring teruggeroepen. Burt heelt de Letsche en Estscfee troepen hij Riga aangevoerd bij hun strijd tegen Awalof. 9 NOVEMBER De laatste weken hebben er in Duitschland allerlei geruchten geloopen, dat tegen 9 No vember, den verjaardag van de revolutie, on geregeldheden werden verwacht. Deze ge ruchten schijnen mij uit coodelooze zenuw achtigheid voort te spruiten. De regeering schijnt zich geenszins ongerust te maken. Men heeft volgens de Lokal Anzeiger zelfs besloten om voor dien dag den staat van be leg te verzachten. Vergaderingen behoeven niet te worden aangekondigd. Alle betoogin gen in de straten van de binnenstad zullen streng verboden zijn maar in de buitenstad zullen op pleinen vergaderingen mogen wor den gehouden. Er zal zorg worden gedragen, dat er zich dien dag zoo weinig mogelijk ge wapende soldaten van de veilighekksweer op straat zullen bevinden. DE SJAH VAN PERZIë IN ENGELAND. De sjah van Perzië is met groote plechtig heid in de City ontvangen. Aan het noenmaal hem in den Gildenhal aangeboden, zeide Curzon, dat de betrekkingen tusschen Enge land en Perzië berusten op de oude belangen gemeenschap der twee landen. De overeen komst tusschen beide is aangegaan, omdat Engeland Perzië behoort te helpen bij het herstel van vrede en rust De sjah antwoordde met een toespraak waarin hij zeide dat zijn vurigste wensCh was nauwe handelsbetrekkingen tusschen het Oosten en het Westen tot stand te brengen. DE EX-KEIZER EN DE EX- KROONPRINS, lm het Engelsche Lagerhuis heeft Park Goff gevraagd of de Nederlandsche regee- ring eenigen, waarborg heeft gegeven aan de Britsche en geallieerde regeeringen ten aan zien van de voorzorgsmaatregelen, welke noodig zijn voor de bewaking van den gewe zen keizer en den ex-kroonprins. Harmsworth1, onder-secretaris van buiten- landisehe zaken, antwoordde ontkennend. HET REIZIGERSVERKEER IN DUITSCHLAND. Bij de directie der Nederlandsche Spoor wegen is thans officieel het bericht ingeko men, dat op order van den verkeers-minister van 5 tot 15 November het geheele treinver keer in Duitschland wordt stopgezet, behalve voor driegend werklieden vervoer. OM EENS OVER NA TE DENKEN. Een Franschman Clément Vautel heeft zijn hart1 gelucht over de Kamercandidaten. Ie dereen, zegt hij, acht zich geschikt mee te re- geeren, al hebben ze geen ontwikkeling, heb ben ze, niet eens buiten hun vaderland geke ken. Hun ideeën deden ze op in het café du Commerce. Om. klerk in de Kamer te worden moet men examen doen, om er afgevaardigde te worden is niet eens vereischt, dat men kan lezen en schrijven. Er zijn scholen voor advocaten, ingenieurs, masseurs, keukenmeiden1, rolsdiaatsrijders, enz. maar niet voor wetgevers. Zoon school moest er toch zijn, opdat de volksvertegenwoordigers ten minste een beet je geschiedenis zouden kunnen leeren, wat aardrijkskunde, rekenen, wat hoorden van volkenrecht, reglementen van openbaar be stuur enz. Ook zouden ze eens een beetje moeten reizen. Schoenen maken moet men leeren. Maar wetten maken toch ook. De man heeft gelijk, maar vergeet, dat iemand die het1 niet leert geen schoen, zelfs geen slechte in elkaar krijgt. Een slechte wet krijgt hij wel voor elkaar en men ontdekt het slechts pas als ze baar noodlottig resultaat reeds bereikt heeft. Zooiete dus alsof men een slechten schoen pas leert' kennen, als de voet verminkt is. KORTE BERICHTEN. Te Havre zijn twee employé's van de spoorwegen die een som gelds van 112.000 francs naar een bureau overbrachten, op klaarlichten dag door vier bandieten over vallen, die plotseling in een auto naderden. Na de bdde employé's hevig te hebben mis handeld1 vluchtten zij met het geld; ui den auto. Alle nadere inlichtingen over deze zaak die aan de geschiedenis van Bonmot herin nert, ontbraken1 nog. 1 Kohmg Albert veriiet Vrijdagmiddag met de „üeonge Washington" Amerika op den terugweg: naar België. Lansing en Da niels deden de koninklijke familie uitgeleide tot aan boord van het schip. De Zaterdag in den toestand van afge vaardigde Haase ingetreden verbetering "is met van langen duur geweest. Zondag steeg de temperatuur van den patient tot 39.4. De toestand is nog zorgwekkend en het gevaar is nog geenszins geweken, Naar de „Times" meldt vertrekt gene raal Booth 22 November voor een bezoek aan de heilslegers in Zwitserland, Nederland en Frankrijk. BINNENAND. VRAGEN VAN KAMERLEDEN. De heer Haazevoet heeft tot dien Minister van' Landbouw de volgende vragen gericht: Is het den Minister bekend: Dat in Nederland een abnormale hoeveel heid vam miillioenen paren klompen aanwe zig is, ten gevolge van den invoer uit België en het verbod van invoer in Duitschland? Dat1 die abnormale voorraad wekelijks nog miet circa 50.000 paar wordt vermeerderd door invoer uit België en dat deze invoer ten gevolge vain de lage valuta der Begische Irancs voor de Nederlandsche klompenin dustrie de concurrentie onmogelijk maakt? Dat dientengevolge in de Nederlandsche klompenindustrie een onrustbarende loonda ling geconstateerd wordt en onder de ruim 10.000 klompenmakers hier te lande een bui tengewoon omvangrijke werkloosheid bezig is te tomen? Zoo ja, is de Minister dan bereid, na over leg met de vakvereenigingen van werkgevers en werknemers, maatregelen te nemen om de ze crisis te stuiten en te keeren? INSTRUCTIES VOOR DE LEGER- P RED I KANTEN. De Minister van Oorlog heeft instructies vastgesteld voor de aalmoezeniers, veldpredi- kanten, hoofd-aalmoezeniers en veld-predi- kant in algemeenen dienst. Voor alle veldpre dikers is bepaald dat zij geen besturend lid mogen zijn van eene militaire verceniging of bond; voor de almoezeniers en hoofd-aalr tnoezeniers is deze bepaling niet gemaakt. KLEI AARDAPPELEN. De minister van landbouw heeft het laat ste gedeelte van het in de beschikking van 18 Sept. j.l. sub 2 bepaalde als volgt gewijzigd: Alle geelvleezige kleiaardappelen kimnen voor overneming tegen den garantieprijs in aanmerking komen. Zoo ook geelvleezige aardappelen van zandgronden, tenzij het be treft soorten, die de verbouwer in normale tij den in den regel niet voor binnenlandsehe consumptie verkocht, dit ter beoordeeling van den Regeeringscommissaris voor de Graan- verzamding, voorgelicht door eene commis sie van deskundigen. TEGEMOETKOMINGEN VOOR VRIJ- WILLIGEN LANDSTORM. De minister van Oorlog heelt bepaald, dat aan vrijwilligers van den vrijwilligen land storm die tot sergeant of fourier worden be vorderd voor aanschaffing van distinctieven enz. een toelage wordt genoten van 40. Zij die deze toelage genieten ontvangen voor het loopende jaar de vastgestelde toelage voor kleeding niet Onderofficieren van den landstorm welke tot den rang vau sergeant-majoar worden be vorderd, ontvangen een toelage van 15 voor aanschaffing van chevrons' enz. N. U. M.-FORMULIEREN. De N. U. M. heeft een nieuwen vorm voor de formulieren van uitvocrconecnten-aanvra- gen vastgesteld. Bezitters van formulieren in den ouden vorm. zullen goed doen, ten einde vertraging m de behandeling hunner aanvragen* te voorkomen van die papieren, geen gebruik meer te maken, maar de voor noemde maatschappij om toezending van nieuwe formulieren te verzoeken. MAXIMUMPRIJZEN VOOR GORT. Door het bestuur van den Nederlands»*Vit® Grossiersbond werd heden aan ministe' selstein het volgende telegram verzonden inzake de nieuwe maximumprijzen voor gort: „Namens het bestuur van den Nederland- schen Grossiersbond geeft ondergeteekende Uwe Excellentie met verschuldigden eerbied te kennen, dat het de grossiers tot nu toe niet mogelijk is, gort tot regeeringsprijzen te ver- koopen, daar de peilers beweren nog niet in staat te zijn tot maximumprijs af te leveren. VERVOER ZONDER PASPOORT. Staatscourant 233 bevat uitvoerige beschik kingen van den Minister van Financiën, die 10 November a.e. m werking treden vermel dende in welke gedeelten van het grondge bied des rij ks het vervoer van de daarbij'aan gewezen goederen kan geschieden zonder dat het gedekt is door een binnenlandsch pas poort. RADEN VAN ARBEID. Ingetrokken zijn dc aanwijzigingen van de heeren D. de Boer Dan., te Stonipetoren, als werkgever-lid van den raad' van arbeid! te Hoorn; K Breebaart Jzn., te Winkel, als werkge ver-lid, eni J. Kaan Kzn., te Wieringerwaard, als plaatsvervangend werkgever-l'd van den raad van arbeid te Alkmaar; en zijn voor den tijd' van zes jaren, onver minderd' hte bepaalde Mj artikel 97 der Ra den wet, aangewezen, ais - werikgever-llid van den raad van arbeid te Hoorn, dé heer J. Best Nzn., te Berkhout; werkgever-lid van den raad' van arbeid te Alkmaar', de heer J. A. Waiboer Hzn., te Anna-Paulowna plaats vervangend werkgever-lid' van voor noemden raad, de heer C. D. Rezelman, te Anna-Paulowna. IJZER EN ST/ \L. De liquidatie van de vroegere Rijkscom missie voor de Distributie van Ijzer en Staal is per 1 Nov. geëindigd. Briefwisseling om trent ijzer-aangelegenheden dient in den ver volge te worden gericht aan de afd. Crisis- Nijverheid' van het1 Dep. van Landbouw. HET REIZIGERSVERVOER IN DUITSCHLAND. In verband met de tijdelijke ophefing van het personenvervoer in Duitschland zijn van 5 tot cn met 15 November alle treinverbindin gen met het buitenland over Nieuwe Schans, Coevorden, Bentheim, Gronau, Ahaus en Ze venaar verbroken en zullen de treinen Am sterdamOldenzaal, die te 8.34 voormiddags van Amsterdam vertrekt, cn Oldenzaal'Am sterdam, cfie te 6.50 namiddags van Olden zaal vertrekt, niet loopen. RECHTSTOESTAND BURGERLIJKE AMBTENAREN. Naar gemeld wordt, is binnenkort de be noeming te verwachten van een staatscom missie, aan welke zal worden opgedragen de algemeene maatregelen van bestuur uit te werken, neergelegd in het ontwerp van wet, regelende den rechtstoestand van de burger lijke ambtenaren, rapport der staatscommis sie Dresselhuys, met betrekking tot het rijks personeel. Het moet in de bedoeling liggen tot voorzitter dezer staatscommissie te be- noertien prof. J. P. Suyling, hooglceraar in het burgerlijk privaatrecht te Utrecht. Ten einde verder de commissie zoo klein mogelijk te maken, zullen er voor de ambte naren 'alleen vertegenwoordigers der groote ambtenaarscentrales zitting in krijgen. PENSIOENWETGEVING. De staatscommissie, d'ie in opdracht had een regeling te ontwerpen van het pensioen recht der burgerlijke ambtenaren en der an dere groepen van niet-militaire pensioenge recht'igden, alsmede van dat hunner wedu wen en weezen, bedt, naaf het Hbld. meldt, HET MERK,VAN,DEZE WEEKjIS: na uitvoerige discussies met de kleinst moge lijke meerderheid besloten te adv'seeren tot een premievrij pensioen' voor de betrokkenen. HET ONTWERP-DUURTEWET. Het ontwerp-Duurtewet heeft gister de de partementen van landbouw en van justitie verlaten. Verwacht mag worden, dat het met groo- ten spoed door den Raad van State zal wor den onderzocht, zoodat het zoo tijdig zal kunnen worden ingediend, dat het nog vóór Kerstmis, tusschen de behandeling der staats- begrooting, door de Tweede Kamer zal kun nen worden afgedaan. Z.ooals de minister van landbouw reeds tij dens d(.-«behandeling van de interpellatie- San nes met een enkel woord heeft medege deeld, wordt voorgesteld de instelling van een Centralen Duurteraad; daaronder komen diitrictsduurteraden, en in gemeenten, die zich daartoe leenen, plaatselijke duurteeom- missies. -geering heeft in dezen zoo goed als geheel gevolgd het ontwerp van de staats commissie in zake de duurte, waarvan prof. Bruins voorzitter is. DE HOOGE RAAD VAN ARBEID. GEMENGD NIEUWS» DE TOESTAfJD IN HET KAMP TE H ARDE RW IJK. In vervolg op het bericht dat een deel van de bewakingstroejien van het interneerings- kamp te harderwijk was gedeserteerd, meldt „Het Volk" nog, dat het optreden van den de- tackeineutscommandant, le luitenant Van den Briel, tot de ontstemming onder den troep heeft aanleiding gegeven. „Hij haudnaaft ouder 't detachement een tucht", schrijft het blad, „die aan het on- menschelijke grenst en wel tot een uitbar sting moest leiden lederen dag houdt hij zevenmaal appèl, waarvan vijf keer in de openlucht. Minstens 20 minuten moeten de manschappen dan onbewegelijk staan, onge acht de weersgesteldheid, en voor het gering ste vergrijp is luitenant Van den Briel zóó royaal met het uitdeden van straffen, dat men hem den karakteristieken naam van „de beul van Harderwijk" heeft toebedeeld. Omtrent de redenen, waarom en de wijze waarop hij straft, deelde men den verslagge ver de volgende staaltjes mede: Aan zeven, militairen, die naar de geïnter neerden stonden te kijken, waardoor zij den luitenant niet zagen aankomen en dus niet sa lueerden, werd één uur straf-exerceeren opge legd. Toen een hunner de reden van het niet- salueeren meedeelde, kreeg hij bovendien 14 dagen provoost. Een ander, die bij het appèl niet onbewege lijk stilstond, kreeg aCht dagen politiekamer, maar toen hij zich wilde verontschuldigen, door te zeggen dat hij koude voeten had, ver anderde de geweldenaar de straf inveer tien dagen provoost. En een derde militair, wiens kraag van de tuniekjas bij het appèl open stond, werd aanvankelijk met veertien dagen politiekamer opgeknapt. Toen dit slachtoffer den officier trachtte te overtuigen dat de kraag met den besten wil niet dicht te krijgen was, werd ook in dit geval de straf gewijzigd in evenveel dagen provoost. Tal van andere staaltjes van willekeurig en zwaar straffen werden nog medegedeeld. In zeer opgewonden stemming kwamen 'on geveer 150 manschappen Zaterdagmiddag in een leegstaande loods bijeen, om te overleg gen wat zij zouden doen, opdat aan dezen wantoestand een einde zou komen. Daar wa ren ook eenige onderofficieren aanwezig. Besloten werd tot het zenden van het vol gende telegram aan den Minister van Oor log: „Toestand militairen Harderwijk on houdbaar. Straf op straf. Strenge tucht. Onmenseheliike behandeling. Verzoek be leefd om onderzoek. Zoo gaat het niet lan ger. Militairen Bewakingsdetachement Harderwijk". Of dit telegram inderdaad verzonden is, kon men den verslaggever niet bevestigen, want verkeerende in de stemming die uit dit telegram wel heel duidelijk spreekt, hebben ze ventig manschappen, resp. thuisbehoorende te Amsterdam, Amersfoort, Naarden en in Friesland, besloten gezamenlijk uit het kamp te ontvluchten, aan welk voofnemen zij door het verbreken van een hek gevolg hebben ge geven. Hoewel slechts 70 van de 350 manschap pen het kamp hebben verlaten, is de stemming er van een zoodanigen aard, dat indien de re geering nieit tijdig haar maatregelen neemt, ALKMiAISCII EIÜIAMT. De definitieve vredesvoorwaarden voor Bulgarije zullen aan de Bulgaersehe delegatie overhandigd worden. Deze krijgt een termijn van 10 dagen om het verdrag te teekenen. Het telefoonverkeer tusschen België en Nederland is voorioopig hersteld. De verbin ding met Parijs is weer als voor den oorlog. De toestand van Haase wjjs vandaag iets beter, zoodat men hoop hadl hem in het leven te 'kunnen houden Buiten 'gevaar is hij echter nog geenszins, Alle rechtskundige inlichtingen, verza meld tegen 11800 Duitscher®, die deelnamen aan de misdaden, welke in België gedurende de Duitsche bezetting bedreven zijn, zijn thans naar Parijs gezonden. De voornaamste misdaden staan in verband met de deportaties en het werk, dat men den gevangenen dwong te verrichten ia de kampen. De rijkspre&idënt en 'de leden van die Rijksregeering hebben tegen den verantwoor delijken redacteur van de Deutsche Tages- zeit'ung dr. Bulck, wegens zijn artikel „Hoe lang nog" en strafvordering, wegens belee- diging ingediend. Het besluit van 'het Rijks- kabinet berust op grond van het algemeen belang en werdi tengevolge van d'e zware be- leediging reeds in de zitting van 27 October genomen. Op voorstel van den Minister voor Volkswelvaart heeft de Rijksweerminister alle voor legerdoeleinden dienende kazerne®, welke thans niet worden 'gebruikt, afgestaan tot leniging van den woningnood. Het Hamburger Fremdënblatt 'kondigt een regelmatige 14-daagsche stoombootdienst aan tusschen 'Southampton-Rotterdam-Bre- men-Hamburg-Kopenhagen-Danzig en terug, te ondernemen door de Royal Majl Steam. Packet Company te Londen. Hoogstwaarschijnlijk is nog deze maand1 d'e benoeming van de leden van den Hoogen Raad van Arbeid, te verwachten. De leden worden benoemd1 in overleg met de betrokken organisatie van werkgevers en van arbeiders.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1