Hendrik Nannes en Catrljn Epes Leen. O €3 2UK3EME2STER cu WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene ken nis. dar, wegens de ongunstige weersgesteld heid, dg SCHOUW IS UITGESTELD TOT WOENSDAG 12 NOVEMBER a.s. Alkmaar, 4 November 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. C. BOSMAN, Voorzitter, loco-Burgemeester. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS brengen ter algemeene kennis, dat Bestuur- ders-Collatoren van het „HENDRIK NAN NES EN CATRIJN EPES LEEN" te Bols- ward voornemens zijn over te gaan tot bege ving van ééne studiebeurs. Jongelieden uit het geslacht der stichters, wrer ouders niet in staat zijn, uit eigen mid delen hunne studie te bekostigen, worden uitgenoodigd, zich voor mededinging schrif telijk aan te melden bij den Secretaris van het Leen, den heer D. N. ZUIDHOFF te Bols- ward, onder overlegging van eene geboorte- acte, aanwijzing van genoten onderwijs en, zoo noodig, bewijs van afstamming, vóór oi op 27 November e.k. Sollicitanten moeten op 1 November 1919, ten minste 12 jaren oud zijn en den leeftijd van 24 jaren nog niet hebben bereikt. Ze zul len zich te onderwerpen hebben aan een ver gelijkend examen, waarvan de datum later zal worden bekend gemaakt. Volgens artikel 8 van het leensreglement worden jongelieden, ouder dan 16 jaren, die geen opleiding aan een gymnasium, hoogere Burgerschool of een daarmee in hoofdzaak gelijkstaand onderwijs hebben ontvangen, niet dan bij gebreke aan hen, welke die oplei ding of dat onderwijs wèl hebben genoten, benoemd. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, W. C. BOSMAN, Voorzitter, loco-Burgemeester DONATH, Secretaris. MAXIMUMPRIJS SUIKEIè waarvan de eerste de onmiddellijke verwijde ring van luitenant Van den Briel moet zijn, het er wel eens toe zou kunnen leiden, dat de geschiedenis van den Harskamp zich in het kamp te Harderwijk gaat 'herhalen. Maar dan zouden de gevolgen wel eens heel wat ernstiger kunnen wezen, met 'het oog op de aanwezigheid in het kamp van vreemaelin- gen, op wier verblijf hier te lande de regee- ring niet bijster gesteld schijnt te zijn, maar wier gevoelens wederkeeng, vooral na het laatste incident, allerminst vri mdsdhappeïijk zijn. Naar men mededeelt, zijn van de zeventig soldaten, die Vrijdagmiddag het kamp zon der verlof verlieten, voor het meerendeel Am sterdammers die Zaterdag en Zondag; thuis wilden doorbrengen, de meesten zijn gisteren teruggekeerd. Zij waren slechts eenige dagen te voren bij den bewakingstroep ingedeeld. De 'heer mr. J. B. Kan, secretaris-generaal in algemeenen dienst, zal eerstdaags een on derzoek in het kamp instellen. DE GEVAARLIJKE LUIKEN. De 'heer v. G. te 's Bosch die in de duister nis in een langs de straatzijde gelegen open staand kelderluik viel, is in 'het gesticht der Eerw. Broeders van St. Johannes de Deo, na een hevig lijden aan de gevolgen van den val bezweken juist op den dag, dat het stoffelijk oversch t van den heer R., die terzelfder plaatse een doodelijken val deed, ter aarde werd besteld. MARGARINE GEBRUIK IN HOTELS EN RESTAURANTS. Dr. Van Hamel Roos herinnert in het „Maandblad tegen de Vervalschingen" nu de winter nadert en met' hem de duurdere bo ter aan een artikel in Sept. 1912 in dat blad, waarin nadrukkelijk gewaarschuwd werd te gen de ontduiking van. de Boterwet speciaal door houders van Café's en' Restaurants, die met margarine gesmeerde broodjes, of jus met! slechts een sohijntje natuurboter, tegen fewone (d. i. te hooge) prijzen aan den man radhten. Wij werden schrijft hij, bij onze pogingen om hierin verbeteringen te brengen, krachtig gesteund door de Vereeniging van café- en restaurant-houders „Door Een dracht Sterk" die met algemeene stemmen een motie aannam, waarbij „het billijk ver zoek- dringend ondersteund werd dat door de beambten, belast met de controle op de Boter wet. voortaan strenger toezicht op de bewuste zaak zal worden uitgeoefend, en dat gaarne alle middelen aangewend zullen worden om het -ontduiken van de Boterwet tegen te gaan en te bestrijden." „Wij schrijven nu weldra 1920, en ons is sedert de verloopen 8 jaar niets gebleken van het handhaven der Boterwet ten opzichte van het bedoelde misbruik. „Het spreekt van zelf dat ons -optreden in deze in h-et minst niet bedoelt, afkeurend op te treden tegen het gebruik van margarine of plantenboter. Integendeel, achten wij- der gelijke goede boter s"trogaten, mits onder vc&ffi tpsdari oeteucip YSSf de mravemc- gentósn, doch vaar de handhavers d'er Boter wet tegen op beboeren te bomen is het feit, dat het pvbhdo niet !r der waan gebracht be- ik* sixi'tïi vrkotaszr voor icrclid tc ectyéngsï, terwijl ïuiregnten werden. „,In café's restaurants of hotels, waar broodjes met biefstukken met vet gesmeerd of beréid worden, hetwelk slechts een zeer verre familie-verwantschap met het echte product van de koe vertoont, behoort een duidelijke aanwijzing in den vorm van een „Margari- ne"-bord aanwezig te zijn; evenzoo goed als in de winkels, die boter en mengsels daarvan verknopen, daar beide deze artikelen met winst verkoopen. Wij zijn van meening dat reeds veel verkregen zoude zijn, indien de bo- tervisiteurs zich- voorloopig eens bepaalden tot een onderzoek der ges-meerde broodjes de hotel-keukens, waarin margarine gebruikt wordt voor de bereiding van spijzen, zouden dan later eens een beurt kunnen krijgen. Er steekt o i. niets vernederens in om overeen komstig de Boterwet, het gebruik van marga rine te afficheeren echter wel in het ont duiken van die wet, door dit niet te doen, en het publiek derhalve om den tuin te leiden, door mengsels in plaats van natuurboter te bezigen." WETHOUDER-KAMERLEDEN. „Het Volk" meldt, dat de heeren Heykoop en De Zeeuw met ingang van l November bedankt hebben voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Plaatsvervangers zijn de heeren Van Stapele en Brautigam. DE JUWEELENDIEFSTAL IN DEN HAAG. Naar het Hbld. verneemt, moei de politie te 's-Gravenhage er reeds in geslaagd zijn, de hand te leggen op een paar personen, die verdacht worden betrokken te zijn bij den brutalen diefstal, welke Zaterdagavond j.l. ten nadeele van den juwelier Goudsmit, aan de Plaats, is gepleegd. AMERIKAANSCHE SCHOENEN. „De Ambtenaar" schrijft d.d. 1 November het volgende, dat wij op verzoek overnemen. De door den Haagschen Bestuurdersbond indertijd bestelde Amerikaansche schoenen zijn thans gearriveerd en blijken geheel aan de gestelde verwachtingen te voldoen. De Haagsche Bestuurdersbond kan zich gelukkig prijzen, het initiatief hiertoe te hebben geno men en een voorbeeld te hebben gegeven, dat ten spijt der Nederlandsehe fabrikanten in zeer vele gemeenten navolging vindt. En wat daarbij verder opvalt is, dat in die gemeenten niet door particuliere personen of door corporaties de noodigc transacties zijn gevoerd, doch dat de voorbereidende maatre gelen zijn getroffen door niet minder dan 500 gemeentebesturen zelf, die, nu de levering der Amerikaansche schoenen algemeen een succes belooft te zullen worden, hun bemoeiingen op dit terrein, wel niet zullen staken. Integen deel valt uitbreiding dezer bemoeiingen te verwachten en mocht de lust daartoe hier of daar dreigen te verslappen, dan hebben de plaatselijke arbeiders-organisaties er voor te zorgen, dat de energie der gemeentebesturen wordt geprikkeld. Ieder onzer leden zal begrijpen, dat wij thans op den goeden weg zijn om verlost te worden van de woekerprijzen, welke de va derlandslievende Nederlandsehe fabrikanten hun landgenooten laten betalen, al erkennen wij natuurlijk gaarne, dat de door den Minis ter van Landbouw aangekondigde anti-woe- kerwet het proces der prijsdrukking heel wat krachtiger zal .kunnen beïnvloeden. Maar in afwachting van de inwerkingtreding dezer wet verdient het toejuiching, dat de gemeen tebesturen door middel van aankoopen in het groot van schoenen, kousen, levensmiddelen, enz prijsregelend optreden. Wat nu de Amerikaansche schoenen betreft, heeft men de Nederlandsehe industrie in de gelegenheid gesteld om prijsopgave van I.ïol- landsch schoeisel in te zenden. En wat bleek nu üij het onderzoek door eenige deskundi gen van de opgevraagde monsters? Dit, dat het buitenlandsch fabrikaat, zoowel wat prijs als kwaliteit betreft ver uitgaat boven -de ui zendingen der Hollandsche firma's. Is dat niet teekenend'? Zullen de Nederlandsehe fabrikanten thans eieren voor hun geld gaan kiezen? Hei is te hopen. Maar wat er ook verder moge gebeu ren, dit staat wel vast, dat hun winsthonger hun leelijke parten heeft gespeeld. MOORD. De 18-jarige koopman Th. v. d. Sterre, die op 16 Mei te Amsterdam diefstal pleegde aan de Nieuwe Achtergracht, bij den heer en me vrouw de Vriendt-de Boom en daarna me vrouw de Vriendt met een hard voorwerp een slag toebracht, om te kunnen ontvluch ten, werd heden veroordeeld tot 4 jaar ge vangenisstraf. De eisch was 8 jaar. ABAKADABRA. 't Geurde in de buurt van Zwolle. EZr lag veel sneeuw. Op de deur van een Mr. tim merman stond met grillige krijtletters Nit et uisin mdrdero meen etek hin. Velen ble ven staan kijken naar de zwierige letters van het eigenaardig opschrift. Niemafld be greep er iets van. Zeker Latijn of Grieksch, meende men. Juist, kwam een dokter voorbij. Deze werd belangstellend gevraagd. Wist t ook niet, in geen geval Latijn of Grieksch. Met een ,,'t zal wel Hebreeuwsch zijn" ped delde hij verder, A' meer nieuwsgierigen kwamen aanlopen. Ook een godsdienston derwijzer. Die zal 't weten, meende men. Me neer werd gevraagd. Meneer las aandachtig Een eerbiedige stiUe. Ja, was eindelijk het antwoord, de dokter heeft gelijk, 't is He- breeusch. Enne wat beteeken het, meneer? Nou, vrij vertaald, is 't zooveel als: „Ende er viel sneeuw als wolle"... Juist komt de tim merman thuis. Was verwonderd, zooveel menschen voor z'n deur te zien. Wat wil je lui hier toch vroeg hij. Ja, zie je, die letters, die Hebreeuwsche spreuk op jouw deur. He- breeuwsche spreuk! Hebreeuwsche spreuk? Wat nou, ken jelui 't niet leze, je eigen taal niet? HeB ja nou ooit.... en met den duim stok aanwijzend las hij met iets plechtigs in z'n stem: Ni(e)t (h)et (h)uis hin maar der om (h)een (h)et e)(hk hin. Die letter h toch KORTE BERICHTEN., De 17-jarige werkster V. C. van Leeu wen, die meineed pleegde, toen een ander voor bovengenoemd feit terecht stond, werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. De eisch was 4 jaar De verdeeling van het land in districten ter uitvoering van de Warenwet i-s om advies gezonden aan de Gedeputeerde Staten der verschillende provinciën. De Algemeene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Vleeschkeuringswet is in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Mr. Berger te Venlo, benoemd tot bur gemeester van Bolsward, is de eerste Katho lieke burgemeester in Friesland. De heer C. B. Tilanus te Friezenveen heeft bij zijn huwelijk aan de afdeeling van het Groene Kruis 10.000 geschonken. Uit een pakhuis te Haarlem zijn gesto len 90 flesschen oude klare, 60 flesschen cog nac en 950 flesschen champagne. Een 25-jari- ge slijter heeft bekend de dief te zijn. Te Achlum (Fr.) is een schippersknecht door de gladheid van het be-ijzelde dek bui ten boord gevallen en verdronken. Te Leiden liet een moeder door een buurvrouw haar kind bewonderen, dat in een wieg lag. Een vonkje van de daarBij gebruik te lucifer schijnt in de wieg te zijn gevallen, zoodat deze in brand geraakte. De vader greep het reeds met wonden bedekte kind, maar wérd daarbij zelf ook gewond. Uit de schuur van den landbouwer G. Smit te N.-Pekela (Gr.) is een varken van pl.m. 300 pond gestolen, dat later bleek ach ter de boerderij op een hoopje aardappelloof geslacht te zijn. Ingetrokken is de maxim umprijs, gesteld van aardappelmeel, alsmede het vervoerver- bod van aardappelmeel en het verbod om aardappelen, aardappelschillen en aardappel- vezels te vermalen. Ingetrokken is de mximumprijs, gesteld voor volvette kaas, bereid onder rabbinaal toezicht. Deze maatregel is getroffen mede op advies van Israëlitische kerkbesturen. Uit een weide, gelegen in het Bosscher- veld bij Maastricht, is een paard gestolen1 ter waarde van 1600. Naar de gevonden spo ren te oordeelen, is het paard de Belgische grens overgebracht en aldaar te gelde ge-, maakt. De grondwerker J. W te Maastricht, is de vorige week aan de bruinkoolwerken Grachtheide, onder neerstortend zand bedol ven geraakt en heeft inwendige kneuzingen bekomen. Aan de gevolgen is hij overleden. De man laai een groot gezin achter. SNEEUW EN GLADHEID. Vermoedelijk door de vele inspanning om door de sneeuw te komen met zijn kar, viei de 63-jarige melkventer H. Z. te Sneek dood ach ter zijn melkkar neer. Gistermorgen viel in de Marnixstraat te Amsterdam een zekere Balster, wonende Drie hoekstraat. De ongelukkige was onmiddellijk dood. PROVINCIAAL NIEUWS. UIT URSEM. De Raad vergaderde alhier Maandag 3 No vember, des namiddags half vier. Aanwezig alle leden. Na voorlezing der notulen merkte de heer Buis op, dat voor het aanschaffen eener schrijfmachine geen blanco crediet verleend was. B. en W. werden ecter gemachtigd eene machine te kpopen, mits het bedrag eene som van 200 niet overschreed. Een aantal circulaires, mededeelende de oorzaken van de storing in het electrisch be drijf, passeerden vervolgens de revue. Na een verzoek van den telefoonhouder J. Starreveld, om een duurtebijslag over 1918 en 1919, werd verleend op een voorstel van den heer Nes 40,per jaar, dat van den heer Buis van 50,per jaar werd ver worpen. De heer J. Starreveld ontvangt nü 80. B en W. hadden voorgesteld 60 uit te keeren. Een request der vakvereeniging West-Fries land, om voor de vakschool eene hoogere subsidie dan 10 per jaar van de gemeente Ursem te erlangen, werd niet ingewilligd 'Een verzoek der Burgerwacht, bestaande uit 60 leden, om aan elk aanwezig lid 25 ct. per avond uit te keeren, lokte een levendige gedachtenwisseling uit. Men besloot het be stuur mede te deelen, dat men op dat verzoek niet kon ingaan Mocht de afrekening na 1 jaar met een nadeelig saldo sluiten, dan kan men altijd nog aankloppen. De ontvangsten en uitgaven voor het elec trisch bedrijf wijzen een cijfer van 9812,21 aan. Aan den heer Starreveld werd op diens ver zoek met ingang van 1 Januari 1920 eervol ontslag als telefoonhouder verleend. Met dien datum gaat hij in rijksdienst over. De spreekcel wordt door de gemeente in bruikleen afgestaan. In de week zal dan de telefoondienst geopend zijn des morgens van 9 tot half één en des namiddags van 2 tot 3 en van 6 tot 7 uur. Over het Zondagmorgenuur van 8 to 9 discusseerde men Breedvoerig; tot overeen stemming kwam men niet. Aangehouden dus. Daarna vergaderde men in geheime zitting over de benoeming van eene onderwijzeres. Bij heropening bracht men 4 stemmen op mej. Dammes en 3 op mej. van Berkel uit zoodat mej. Dammes, nummer twee der voor dracht, benoemd werd. De vaststelling der politic-verordening hield men tot eene volgende vergadering aan. Bij de rondvraag drong de heer Koopman nogmaals op eene spoedige en afdoende ver betering van dfen weg in het dorp aan, welke weg in onderhoud: is bij DrechterLand Te vens wensfthte hij te vernemen, op wiens kos ten, de noodbrug te Rustenburg gelegd is. De Burgemeester dlendte van advies. Dfe heer R'iiijter vestigde de aandacht op een kaartspel, het zwikken, in de herbergen. Zal op toegezien, w-ordfen; medewerking der kasteleins is een dringende eisch. Dezelfde spreker wenschte dat de burgerij goedkooper melk zou kunnen krijgen. De heer Nes opperde bezwaren.; gegevens zullen verzameld worden. Nog bracht1 hij: in -t midden,, dat een der weduwen in deze gemeente onder toezicht diende te wonen, 't Geval zal bij 't Armbe stuur een punt van, overweging uitmaken. De heer Stam vroeg, of -het vergaderen in dén namiddag hier een gewoonte zou- wor den:. De voorzitter zeide, dat dit eene exceptie was en. men gewoonlijk in den voormiddag zou vergaderen:. De heer Schaap klaagde over het onbe gaanbare landpad naar Rustenburg. Zal door den1 voorzitter in overleg met den lieer Koelemeij afgedaan worden. Over de drinkwatervoorziening repte de heer Buis. Gewenscht werd het niet geacht, aldus de heer Schaap, dat een publieke bak bij d'e te bouwen R'.-K. kerk komt. De lieer Nes voerde ten slotte nog aan, dat aan ieder der raadsleden, een exemplaar der Gemeentebegrooting over 1920 verkrijgbaar gesteld werden hetwelk werd goedgevonden. Hoerna sluiting. BROEK OP LANGENDIJK (Oct.) Geboren Cornelia, d. van A. Piel'ken- rood en Jac. Verheus. Maagje, d. van A. Wever en Mi de Boer. Jacob, z. van G. Strijbis en A. Kostelijk. Geertje, d. van W. Dirkmaat en M. de Boer,. Alida, d. van J. Blokker en A. Dol. KOEDIJK (October.) TELEGRAMMEN VAN HEDEN. DE MIJNWERKERSSTAKING IN AMERIKA. WASHINGTON, 4 Nov. Verschillende arbeiders probeeren de leiders der mijn werkers over te halen de staking te doen eindigen. Men zegt dat den mijnwerkers is te kennen gegeven, dat zoodra de staking opgeheven wordt, getracht zal worden toi overeenstemming te komen. SCHEEPSONGELUKKEN. LONDEN, 4 Nov. Door den hevigen storm zijn 4 stoomschepen in het Kanaal op de Goodwin Sands geloopen, evenals een Russische schoener. Talrijke personen zijn omgekomen STEUN AAK ARBEIDERS. EEN MIJNONGELUK. HEERLEN, 4 Nov. Gisteravond is bij het eindigen van een ochtendploeg op de Dominiale mijn te Heerlen een ongeluk ge beurd. Zeven mijnwerkers hadden een lift bestegen, om zoodoende vlug van de eene verdieping naar de andere te komen. Door tot nog toe onbekende oorzaak is de lift in vliegensvlugge vaart naar beneden gestort waardoor vier, arbeiders zwaar gewond en drie licht gewond werden De vier zwaar gewonden werden in het hospitaal opgeno men. STADSNIEUWS. DE SNEEUW/PROEST. Het opruimen van de snecuwproest heeft dit jaar niet die voortgang, die wij in zulke gevallen tot nog toe gewoon waren. Uit be zuinigingsoverwegingen ilet men na de losse sneeuwopruimers aan te stellen. Van gistermorgen tot op heden ving ge meentewerken met eigen krachten aan de stra ten van de sneeuw te bevrijden. Allereerst werd aangevangen voor de scholen en thans is men druk in de omgeving van de markt be zig. DE VEEMARKT. De aanvoer van jong vee op de Scheimarkt was-heden niet zoo groot als vorige jaren. De handel was stug, de prijzen hoog Vou, graskalveren werd van 200 tot 250 be steed De prijzen voor de vaarzen liepen tot 550 en bedroegen over het algemeen 400 a 450 per stuk. HET KAASGONTRöLESTATION „NOORD-HOLLAND". Zooals Bekend' is werd in 1918 een wet aangenomen, waarbij een drietal Rijksmer- ken werd vastgesteld voor niét-volvette kaas. In verband daarmede werd 23 Mei 1919 op gericht de vereeniging „Het Kaascontröle- staiion Noord-Holiand", gevestigd te Alk maar, welke een instelling is van den Bond van Zuivelfabrieken in Noord-Holland, de Vereeniging van. Zuivel fabrikanten in Neder land en van den R.-K Diocesanen Land- en Tuinbouwbond in het Diocees Haarlem. Het was de bedoeling dat de aangeslotenen van werkelijke Kaascontröle in Noord-Holland beginnen met het aanbrengen d'er Rijksmer- fcen op de door hen bereide kaas. In ver band daarmede w-erd met ingang van dien datum het benoodigde personeel aangesteld. Intusschen was de Koninklijke goedkeuring op de statuten nog niet ontvangen, moest de in te voeren boekhouding nog goedgekeurd worden door de Directie van den Landbouw en werden de eerste 300.000 riiksmerken voor 40 plus kaas op 2 October door het Rijks- De Minister van Landbouw, Nijverheid en Mandei maakt békend, in aansluiting aan zijne kennisgeving van 3 DOT'. j.L. dat met algeheele instemming van de Oommissie van Advies van het Rijks-kantoor voor Suiker voor de tweede reeks van 4 perioden van het eerste tijdvak -der Rijikssuikerkaart, aanvan gende 3 NOV. e.k. en alzoo eindigende 30 NOV. d. a. v., DE PRIJS VAN SUIKER EERSTE! HAND IS VASTGESTELD OP 94 per 100 K.G. De aflevering aan de winkeliers door de -grossiers behoort alzoo te geschieden TEGEN DEN PRIJS VAN 95.25 bij levering van minstens 100 K.G. en van 95.75 bij levering van kleinere hoeveelheden dan 100 KG. Aangezien bij d'en verkoop op bons de prijs CO -et per K.G. gehandhaafd blij,ft, vertegen woordigen 400 bons van de bovenbedoelde 4 perioden eene waarde van 39.75. De bons van deze 4 perioden kunnej| werd'en ingele verd! tot uiterlijk 4 wéken na het verstrijken der 8ste periode, -derhalve tot MAANDAG 29 DECEMBER 1-919, I)e Directeur van het Distr.-Bedrijf, 0. H. SCHNEIDERS. dïü jti'iï 'CA njy wqnwn WOThtf Tussehen zeelieden van verschillende natio naliteiten ontstond Zaterdagavond te Rotter dam, om een tot nog toe -onbekende reden, twist in het logement Danske Kronen, van J. Th. Themsen, aan de ToLhuisstraat. Rechts en links werden, slagen uitgedeeld-, waarbij de losse werkman J. van Dam, uit de Atjeh- straat d-oor 'n aansiag met eeni f lesch verwond werd; later 'kreeg op straat een der vechten den, een Zweed, een stedk met een mes, waar bij een slaigader werd doorgesneden. Dr. D. Rempt, wiens hulp men inriep, kon slechts den dood vaststellen. De vermoedelijke da der, Ramon Rodriguez, uit Baru-clo in Span je, ontkwam, terwijl de Amerikaansche stoker P. P., eveneens behoorende tot de bemanning van de „Nordfield", die de vlucht nam, door een agent van politie, -die hem m^t eenige burgers nazat, met zijn revolver m het zit vlak is geschoten. De gewonden zijn in het ziekenhuis opgenomen. De vermoorde Zweed' heet waarschijnlijk Oleson. Hij voerde verschillende namen. DIEFSTAL MET GEWELDPLEGING. UIT hkeriiugówAaed. Voor de aid. der EDoll. Maatschappij van Landbouw tr ad in het'lokaal van dén h eer A. Rus o;p de heer J. Parte van Winkel met het onderwerp: Cultuur in het kiein-tend'bouw- hedlrijf of groot-tuinbouwbedrijf. Hoewel deze bijeenkomst voor ieder toe gankelijk was gesteld, kon de voorz. slechts aan een gering aantal belangstellenden een welkom toeroepen, wat ten zeerste betreurd werd. Het moet dan ook gezegd worden, dat men hier al bijzonder weinig belangstelling toont in het vereenigingsleven, dat het in- treurig genoemd' mag worden, dat zoo veten zich nooit eens laten zien, ook niet, waar speciaal eigen belangen worden behartigd. Dit is voor besturen van onze corporaties zeer ontmoedigd. Ditmaal mag de geringe opkomst ten. zeerste worden betreurd, waar de heer Porte, op d'e hem eiigene kalme wijze de voor deze omgeving van het meeste belang te achten zaken naar voren bracht uit de groote massa stof, welke zijn -onder werp aanbood. Er werd dan ook door de aan wezigen met aandacht geluisterd en we mee- nen te mogen beweren, dat men met het ge hoorde zeker zijn winst zal weten te maken. Helder en duidelijk deed spreker uitkomen, dat, waar voor een 40 jaar terug het klein bedrijf noodwendig ten achter moest staan bij het groot-bedrijf, thans het eerste ten ge- vollge van het vereeniging9'leven, de coöpera tie en de aanwending van kunstmest, mede profiteert van de vroegere vo-ord'eelen van het groot-bedrijf en daar tegenover niet gehin derd wordt door de noodwendige nad'eelen van het grootbedrijf. Waar het kleinbedrijf in d'eze omgeving meer en meer overheer- schend wordt, is het een groot maatschappe lijk belang, -dat Rit op de meest voordeelige wij'ze wordt gedreven. Spr. getuigde met ge noegen, dat -men in deze omgeving hierin al aardig op weg ia, al is dan wellicht ook hier n-og het „steeds hooger en heter" nog wel in toepassing te brengen. Stilstaande bij de cultures dezer omgeving in het kleinbedrijf, kwam spr. onwillekeurig -op het groote nut der bemestingsleer voor den tuin- en akkerbouwer. Met groote belangstelling werd sprekers- theorie gevolgd betreffende „de slik". Kaar spr.'s overtuiging is het aan te bevelen nevens de slik ook kunstmest aan te wenden, zelfs zou het spr. volstrekt niet verbazen, indien bleek, dat mem zich bevoordeelde, door één of meer j*Ten de slik geheel te vervangen door kunst mest, mits -dit dan oordeelkundig en niet éénzijdig geschiedt. In de pauze werden door enkelen eenige opmerkingen gemaakt en vragen gesteld naar- aanleiding van het ge sprokene, wat spr. gelegenheid gaf om in het tweede gedeelte van zijn rede daar -op terug te komen. In dit vervolg stond spr. cea. eenige «ogen blikken stil bij de zandwinning, waarbij het resultaat werd medegedeeld- van verschillen de proeven en o.m. ook die z.g. splitsings- t'heorie van Mendel werd' behandeld. Voor het klein gemengd bedrijf meende spr. te mogen aanbevelen, als tusschenteelt vooral ook, den verbouw van voederbieten. In dit verband brak spr. een lans voor de proef- zuivelboerdterij te Hoorn, waar zulke belang rijke proeven werdén genomen. Aan het ein de van zijn rede beval spr. vooral den jonge ren aan- zich te wijden aan proeven die over een langen tijd moeten loopen, trouwens het aanleggen en instandhouden van proefvelden achtte -spr. een voorgeschreven eisch voor de vereenigingenterwijl het tevens -op haar weg lag af en toe .personen uit te zenden tot het d'oen van waarnemingen elders. Hierna werden nog eenige vragen gesteld, welke door spr. bevredigend werden beant woord. De voorzitter bracht, onder applaus der aanwezigen, den heer Porte dank voor het geen hij op zoo'n aangename wijze en zoo duidelijk ten beste had gegeven; inderdaad zeide spr., ook hier is weer gebleken, dat ve len de gelegenheid om een nuttig samenzijn mee te maken tot hun schade onbenut heb ben gelaten. Met den wensch, dat het gespro kene, zij het da.ni in kleinen kring gehoord', toch gunstige resultaten moge hebben, werd de vergadering gesloten' verklaard. Ondertrouwd Oo-rnelis Wit en Xel- li Wagenaar. Willem Piiik en Adriana d'e Jongh. Getrouwd: Cornelis Wit en Nelli Wa- genaar. Overleden Jacob Bakker, 63 j, echt genoot van Trijntje Dirkmaat. Ondertrouwd Simon de Geus on Aaltje Kooij. Aart. Mate en Trijntje Slot. Getrouwd':: Jasper Kerel Bcets en Grietje Butter. Johannes Smit en M'aar- tje Ufa. Jacob Stom en Pietertje Hout koper. Geboren Willem Hendrik, z. van Jan Blaauw en Wilhelmina Hendrika Kieuwen- burg. Joan Pieter, z. van. Pieter Geue en Trijntje Otto. Johannes, z. van Klaas Wester en Keeltje Louwen. Keeltje, d. van Cornelis Prins»en Trijntje Mienis. Jacoh, z. van Wijbra.nd1 Bus en Grietje Koe ne. Frans, z. van Jan van Baar en Keeltje Groot. Jacob Antonius, z. van Alphonsius Joanna Urbanus van der Meren en Dieu- wertje van der Spruit. INGEZONDEN MEDEDEËLINGEN. wordt door 21.000 artsen erkend als het beste versterkingsmiddel voor Zenuwen en Lichaam. DE'K HAAG,,! Nov. De Minister van Arbeid heeft aan de gemeentebesturen meegedeeld bereid te zijn, met ingang van 3 November, gedurende een nader te bepa len tijdvak, aan de gemeentebesturen terug te betalen de helft der bijdragen welke de gemeenteba turen aan de in de gemeente wonende arbeiders bij bet aanvaarden van d'en arbeid buiten hun woonplaats aan steun van gemeentewege meenen te moeten verleenen om die aanvaarding van d-en ar beid mogelijk te maken. DE MINISTER VAK WATERSTAAT KAAR DE PEEL. DEK HAAG, 4 Kov. De minister van Waterstaat brengt heden en morgen, ver gezeld door eenige hoofdambtenaren, een bezoek ajan de PeeLstreek in verband met vaststelling van plannen voor ontginning met betrekking tot verruiming van werk gelegenheid. VERKEERDE TOESTANDEN IK HET KAMP TE HARDERWIJK. DE'N HAAG, 4 Nov. De secretaris-gene raal in algemeenen dienst, mr. Kan, be-» zocht heden be-t interneeringskamp te Harderwijk naar aanleiding van 'klachten over de toestonden aldaar. BRAND. DEN HA AG, 4 Nov. In den afgeloopen nacht is aan den Paralelweg in Den Haag een bovenhuis uitgebrand. De bewoners der 2e étage moesten doqr de brandweer over de daken gered worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2