geregelde afnemer gevraagd. J. LUIDINGA. Open Confituur, Letters, BotSiHet Bot. enz.. lïfarsepain. Borstplaat lAmsterdamsclie Benrs| Noordkollandsch Landbouwcrediet. OiMMiinfirskoorsifon van hodon Henrietta Clasina ran Middendorp, KANTOOR. Kantoorbediende UK. bakkersknecht, KLOMPEN. GEVESTIGD Dr. K. EDEL Arts, Banketbakkerij Kennemerstraatweg C 7. zuivelstatiori' te Ldden verzonden. De boek houding verkregen was, zijn de voor de aan- ber en de Koninklijke goedkeuring op de sta tuten werdi d.d. 16 October verkregen. Een I en> andter is oorzaak geweest dat de daad- i wrkelijke lKaasoontrol|e in Noorct-i lolland nog niet op 1 September kon .aanvragen. In- tusschen; zijn vanaf dien datum de aangeslo tenen geïnstrueerd' geworden betreffende de boekhouding en' het aanbrengen der rijksmer- ken op de kaas. Dit laatste vooral is natuur lijk van zeer groot belang voor het slagen v.an de Kaascontröle en het bestuur van het station heeft zich. dan. ook op het standpunt gesteld dat alle aangeslotenen minstens een maal voor dit doel bezocht moeten zijn, alvo rens de daadwerkelijke Kaascontröle kan be ginnen.. Nadat de goedkeuring op de boek- houdingf verkregen was zijn cïe voor de aan- geslote aan benoodigde hoeken «o o spoedig mogelijk afgedrukt en zoo zal nu op Maam dag 17 November a.s. een aanvang .kunnen worden gemaakt met de daadwerkelijke Kaas contröle in Nloord-Holland. INLIJVING MILITIE. Voor de gemeente ALKMAAR zullen -van de lichting 1920 ter inlijving bij de Militie worden opgeroepen de lotingsnummers 1 tot en met 87. EEN BINNENBRANDJE. Gistermiddas te 2.20 uur werd een binnen brand geconstateerd in de Huishoudschool. Toen de politie met een slangenwagen ar riveerde bleek op een kamer brand aan het plafond, te zijn ontstaan maar was men er reeds in geslaagd het vuur met eenige em mers water te dooven. NOODLIJDENDE KINDEREN. Naar men ons mededeelt, hebben reeds verschillende personen, onder wie eenige da mes zich bereid verklaard een Duits-... of Oostenrijksch kind op te nemen, teneinde het voor hongersnood te behoeden. VRAGEN OVER DE INVALIDITEITS WET. A. T. C. S. vraagt inlichtingen over de vol gende gevallen: a. De arbeider A. werkt in de eerste week van Maart gedurende drie dagen bij M., de rest van de week is hij in eigen werk Antw.Dé werkgever M. oetaak voor hem de premie, want hij is 3 dagen in loondienst geweest. b. De volgende weck werkt de arbeider des Maandags dij M., Dinsdag en Woensdag bij N., de rest der week in eigen werk Antw.: Volgens art. D9 der I. W. moet de werkgever de premie betalen vóór of bij de uitbetaling van het verdiende loon. Een gevolg niervan is, dat steeds de eerste werkge ver in de week is aangewezen de premie te be talen. Om echter van deze verplichting geen onbillijkheid te maken, acht ik het in deze het beste vooraf overleg met de werknemers te plegen, opdat de premie, aangezien 3 dagen in loondienst gev/erkt wordt, voor een derde door M. en voor twee derde door N. gedragen wordt. c. Begin April werken A. en B. 2 dagen bij M., 1 dag bij N. en daarna ieder bij een verschillenden werkgever de week uit Antw.: Zie het antwoord onder b."Overleg plegen en de premiebetaling verdeelen over de verschillende werkgevers, is in deze het beste. d. Wat moet een werkgever doen, wanneer :i arbeider gemoedsbezwaren heeft tegen de Invaliditeitsverzekering Antw.: Art. 186 I. W. is zeer kort en bon dig. Het luidtDe premie wordt betaald door den werkgever. Zoolang dus niet de desbe treffende bepaling bij wet is gewijzigd, en den arbeiders, welke gemoedsbezwaren hebben geen ontheffing van den verzekeringsplicht is verleend, moet ook de wet worden nageleefd, en is dus de patroon tot premiebetaling ver plicht, wanneer in loondienst bij hem arbeid verricht is. ÓM UIT TE KNIPPEN. Het tarief voor post, telegraaf en telefobn. Brieven: (Binnenland) tot en met 20 gram 7D cent, 20 tot en met 100 gram 10 cent; 100 tot en met 200 gram 15 cent200 tot en met 1000 gram- 20; cents en voorts voor elke 100 gram meer 5 cent. Brieven: (Binnen den bestelkring zg. stads brieven) tot en met 20 gram 5 cent; 20 tot en met 100 gram 10 cent, enz. Briefkaarten: 5 cent, (de stadsbriefkaarten van 2 cent zijn vervallen). Drukwerken: tot 300 gram per 50 gram 1 Yi cent; 500 gram tot 1000 gram 20 cent; elke 1000 gram meer 5 cent. Nieuwsbladen: per 50 gram of gedeelte van 50 gram y2, cent; Monsters: per 50 gram of gedeelte van 50 gram 2% cent; Postpakketten: tot 1 K.G. 20 cent; 13 K.G. 25; 3—5 K.G. 30 cent. Postwissels: voor elk bedrag van 12.50 5 cent. Aanteekenen: van brieven, briefkaarten, drukwerken etc. 10 cent extra. Expresse bestelling: van brieven, briefkaar ten en drukwerken etc., 15 cent extra. Telegrammen: tot en met 10 woorden 40 cent, elke 5 woorden meer 5 cent. Dringend 3 maal dit tarief. Telefoongesprekken: Intercommunaal 45 cent per 3 minuten. Locaal (binnen 15 K-M.) 35 cent. BADHUIS WITTE KRUIS. ALKM. VEREENIGING VOOR DEN HANDELDR1JVENDEN EN INDUSTRIE- ELLEN MIDDENSTAND. Maandagavond vergaderde in café „Cen tral" bovengenoemde vereeniging. De op komst was niet groot. De voorzitter, de heer W. van Vuure, open de de vergadering met een woord van wel kom en betreurde de slechte opkomst. Hierna werden door den waarn. secretaris, den heer A. Burger, de notulen gelezen, wel ke onveranderd werden goedgekeurd. Ingekomen was een schrijven van den heer G. Gioeck, berichtende, dat hij door drukke werkzaamheden, verbonden aan het secreta riaat van het Burgerlijk Armbestuur, zich ver plicht zag, tot zijn spijt, te bedanken als be stuurslid, n.L secretaris. De voorzitter drukte er zijn spijt over uit, de heer G. Cloeck had steeds zijn beste krachten aan de vereeniging gewijd. De Alfcmaarsche Telefoon- en Goederenbe- seldiens berichtte, dat het op het oogenblik door verschillende omstandigheden niet mo gelijk was eene directe verbinding te maken met de politie. Naar aanleiding van een gezonden schrij ven aan de Vrachtrijders-Vereeniging, waarin geklaagd werd over het lang onder zich hou den van remboursementgelden door sommige vrachtrijders, werd bericht, dat eerst den naam van den vrachtrijder, den leverancier enz. moest worden bekend gemaakt, dan zou de secretaris dier vereeniging voor de ver dere afwikkeling zorgdragen. Eenige leden wilden in deze streng optre den, men sprak van boycotten van dergelijke minder coulante vrachtrijders. Eventueel nam men ten slotte genoegen met de mededeel ing van het bestuur, dat zij in deze zoo actief mogelijk zal blijven. Een schrijven van den Middenstandsbond omtrent de reorganisatie van het bondsor gaan en een schrijven van de Amhemsche Vereeniging voor Handel en Nijverheid om trent het samenstellen van den Middcnraad, werden voor kennisgeving aangenomen. De heer E. Mak werd werd met algemeene stemmen"als lid aangenomen. Daarna was aan de orde het punt „contri- butieverhooging". De penningmeester, de heer R. Velthuijs, zag zijn voorstel, om de contributie te ver- hoogen van 3.50 op 5, zonder eenige bedenking aangenomen. De heer Velhuijs zette den nood der kas uiteen. Was vorige jaar het tekort zoo onge veer gedekt door de geheven duurtetoeslag ook nu zou men, al was zoo zuinig mogelijk huisgehouden, wel weder voor een tekort ko men te staan. De penningmeester vertrouwde dan ook wel, dat dit voorstel zou worden aan genomen, hetgeen dan ook, zooals gezegd, zonder eenige bedenking geschiedde. Bij de daarop gehouden bestuursverkie zing werd de heer de Raat tot bestuurslid ge kozen, die zijn benoeming aanvaardde. Hierna kwam in behandeling punt H. der agenda: Voorstel Bondsbcstuur oprichting Crisis-Commissie en Raden van Beroep voor Verbruikers. De voorzitter lichtte dit punt nader toe. Het bestuur had een conferentie gehad met „de Hanze" en den directeur van het bureaü van Advies, bij welke gelegenheid dit punt in den breede besproken is De bedoeling is een commissie in het leven te roepen, bestaande uit leden van verschillende vereenigingen, benoemd b.v. door het Dagelijksch Bestuur der gemeente, met als voorzitter een gemeen te-raadslid. „De Hanze" is reeds voor dit idee gewonnen. Keurde daarom de vergade ring dit voorstel goed, dan zouden beide be sturen overgaan tot het daarstellen van bo venbedoelde commissie. De vergadering keurde di£ voorstel goed, doch algemeen was men van gevoelen, dat men zich niet al te zeer aan banden moest leggen. Het bestuur zal zooveel mogelijk met dezen wensch rekening houden. Bovenbedoelde commissie onderzoekt b.v. een ingekomen klacht met het Bureau van Advies en Vaklieden. Bij de rondvraag vroeg de heer Hildering of het niet mogelijk was in Alkmaar een ten toonstelling, beurs of iets dergelijks te hou den. De voorzitter wees er op, dat dit groote kosten met zich brengt. Wilde de heer Hilde ring hiervoor een reclame ontwerpen, dan zou het bestuur dit volgaarne in ernstige overweging nemen. Hierna sloot de vctorzitter met een woord vand ank ook aan de pers, de vergadering. LUCHTVAART. Naar vernomen wordt zal er binnenkort een particuliere luchtvaartdienst worden ge opend voor bet vervoer van goederen van beperkte afmeting tusscheu Engeland en Ne derland. DE KEERZIJDE VAN HET VLIEGEN. In het Engelsihe Lagerhuis is de keerzij de van het vitegen ter sprake gekomen. Sis W. Joynson-Hicks vroeg namelijk wat er waar was van de geruchten over de vele ongelukken die er op den nieuwen luchtweg naar Egypte gebeurd waren. Generaal Seely zeide, dat hij voorloop'ig met alle bijzonder heden kon mcdedeelen, maar toch vertelde hij alvast, als een klein voorproefje van wat hij nog verzweeg het volgende: lm het voorjaar en den voorzomer bracht het Engeiscne ministerie van oorlog aan het luchtmiuisterie een dringend verzoek uit Egypte over, om een grooter type van vlieg tuig, om den kritieken toestand aldaar te kun ,nen bestrijden. De vliegtuigen werden door de lucht ge zonden en zooveel mogelijk begeleid door vliegbooten. Tot dusverre waren 51 Handley-Page- vliegtuigen, naar Egypte vertrokken. Van dit aantal hebben 26 hun bestemming bereikt. 10 waren op verschillende stations aan den luchtweg „afgeschreven". Een vliegtuig viel te pietier en vier man verloren daarbij het leven. Er waren drie andere ongelukken met verlies van menschenlevens te betreuren het geen voorzeker zeer te betreuren- was, maar men moest in aanmerking nemen, dat de toe stand in Egypte zeer hachelijk was en er dus geen tijd te verliezen viel. Als de vliegtuigen met schepen verzonden waren, zouden zij eerst over eenige maanden in Egypte kunnen zijn. De vijftien vliegmachines, die „afgeschre ven" waren bleken gebroken of in zee geval len te zijn. Generaal Seely zegde ten slotte een bijzondere commissie van onderzoek toe. INGEZONDEN STUKKEN. Alkmaar, 4 November 1919. Mijnheer de Hoofdredacteur. Beleefd verzoek ik U onderstaand stukje in uw veelgelezen blad op tc willen nemen: Tot ons groot genoegen lazen wij het in gezonden stuk van de firma Mak en Appel. Wij concludeeren daaruit, dat bedoelde firma nattigheid voelt en u, door op z'n zadhtst gezegd, enkele banale woorden, 'het publiek tracht te misleiden en zoo mogelijk tot zich te trekken. Het is werkelijk ons doel om de teugels in handen te krijgen en zoodoende te zorgen, dat de menschen niet alleen nu, maar - altijd goede en goedkoope producten kunnen krij gen. Helaas is Jan Publiek nog niet ver genoeg om dit te beseffen en dan daar dus voorloo- pig nog geen sprake van zijn. Er blijft ons niets anders over, dan te con- curreeren en daardoor de prijzen laag te hou den en vooral te bewijzen, dat er goedkooper kan geleverd worden. Öf iemand, die 2 a 300 pet. boven op z'n fruit legt, een afzetter is, laten wij aan 't oordeel van het publiek over. In elk geval vinden wij, dat een dergelijk wezen niet in een goede samenleving thuis behoort. Dat de heeren de concurrentie zoo goed aandurven, betwijfelen wij, daar in dat geval bedoeld stuk wel achterwege was gebleven. Onkosten hebben wij natuurlijk ook, maar bij ons werken allen en behoeft er geen baas of geldschieter extra van te bestaan. Ook weten de hoeren heel goed, dat een fruithal veel minder onkosten meebrengt dan een winkel; huur, licht cn belasting zijn bij ons tot een minimum gereduceerd. Daarbij komt, dat wij over een „werkelijk" bestaande kweckerij kunnen beschikken van circa 7 H.A. en de geestverwanten-bouwers ook hun zaken ter beschikking stelden. Wij zijn dan ook in de gelegenheid de goederen desnoods beneden marktprijs te koopen. Neem daarbij onze zeer lage onkosten cn wij kunnen beslist goedkooper leveren; wat door de praktijk bewezen zal worden. De bewuste relaties van bedoelde firma moeten in elk geval betaald worden, al is 't ook nog zoo'n kleinigheid. Wij laten door vakkundige geestverwanten koopen, dat kost niets, dus toch nog minder! De menschen zullen zich dan ook niet la ten misleiden door dergelijke artikelen, zij be grijpen veel te goed, dat hoe grooter onze omzet is, hoe goedkooper wij kunnen leve ren. Zij zullen a s Vrijdag dan ook in drom men naar de Ramen gaan en zioh tevens over tuigen, dat zij langen, veel te langen tijd te veel betaald hebben voor hun producten Het is zeer goed mogelijk, dat wij' zullen moeten sluiten, maar dat komt dan doordat wij uit verkocht zijn en op nieuwen aanvoer moeten wachten. Dan openen wij weer met frisschcn moed en blijven open. Ook is het zeer eigenaardig, dat onder de vele aanbiedingen door grossiers aan ons gedaan, die van de firma Mak Appel het eerst in ons bezit kwam en ook t eerst door ons geweigerd werd. Hoogachtend, Voor de Eerste Alkm. Arbeidcrs- Groentcn-Verkoop-Vereeniging „de Onderneming", Joh. SIMONSE, Adm. Vrouwcnstraat 11. (Debat gesloten. Red. Alkm. Crt.) DE NOODKREET: REDT DE KINDEREN. Oproep aan de moeders, de vrouwen van Nederland. Zijt gij- moeders en vrouwen wei eens te genwoordig geweest bij de aankomst van een trein met ondervoede kinderen? Hebt gij bij velen daarvan gezien de holle oogen die u star aankijken1, de soms wezenlooze uit drukking op het gelaat, de stokkerige bee- nen? En zijt gij ook wel eens tegenwoordig ge weest bij het vertrek van zoo'n groep? Hebt gij toen niet met ontroering kunnen ontwa ren de groote lichamelijke, maar even zoo de geestelijke verandering door hun verblijf al hier te weeg gebracht? Lichamelijke achter uitgang toch staat in het nauwste verband met den geestelijken. En is het nu niet een heerlijke zelfvoldoe ning, om met slechts geringe opoffering het leven te kunnen redden van een onschuldig kind? Want wie ook de schuld van de we reldellende moge dragen, zeker de jonge slachtoffertjes niet. De jongste berichten in de dagbladen meidien dat adeen in Honga rije honderd duizend kinderen, op het punt staan van honger te sterven. Tien duizenden vaders en, moeders zijn onmachtig hun kinde ren slechts een droppel melk, een bete broods te kunnen geven1. De snelste hulp is hier on middellijk verzending naar ons land, evenals er ook duizenden kinderen gaan naar de noordelijke landen. Waar wij Nederlanders zoo hoogst dankbaar zijn, om buiten de gru wden van den oorlog te mogen blijven, daar is het onze piiicht, getrouw aan onze traditi- ën, de hulpza-me hand te bieden. Wij vragen dan ook aan u allen, moeders en vrouwen van Nederland, ruimt voor eeni- gen tijd een plaatsje in uw huiskamer in voor eer, ondervoed Diutech of Oostenrijksch kind. Daar waar er reeds kinderen zijn, zal dit of fer niet groot zijn. i Ter geruststel ling moge dienen, dat de te verzenden, kinderen alleen ondervoed, en niet ziekelijk zijn en- vóór hun vertrek geneeskun dig worden onderzocht. Eo gij,, die door den oorlog uwe inkomsten zoo zaagt vermeerderen, zendt ons uwe gif ten aan Mevrouw C. J. Tuyt, Ohrechtstraat 68, Den Haag voor Hongarije, of aan mevrouw Franzieheimann, Secretaresse v. d. Ned. Centrale voor Vacantiek'inderen uit Duitsch- landi, Afd. Den Haag, Louise-de-Coiingnystraat 51, Den Haag. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 4 November. Medegedeeld door het Kon Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 5 Nov. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 773.3 te Hernösand. De laagste stand van den barometer 753.1 te Biarritz. VERWACHTING. Zwakke tot matige oostelijke tot zuidelijke wind, betrokken tot zwaarbewolkt, aanvanke lijk weinig of geen regen. MARKTBERICHTEN. AMSTERDAM, 4 Nov. De aardappelprij zen waren heden: Friesche borgers 4,90, Geld. bravo's 5,75, Zeeuwsche blauwen 7,15 tot 7,25, Zeeuwsche bonten 7,40, Zeeuwsche eigen heimers 5,15 tot 5,40, Friesche red star 4,30 tot 4,60, Limburg, industrie's 4,50, aanvoer twee ladingen. PURMERENR, 4 Nov. Aangevoerd 18 stapels fabriekskaas 68, V* stapel Boeren kaas 70,— van 2 November 1919. Opgave van 26 Vu 5 pCt. Id. Resc. Medecfeelingen van Dinsdag 4 November 1919. Oliewaardten vast voor Koninklijke Olie en Geconsolideerde Olie, waarin veel handel was. Culturen wat flauwer. Scheep vaarten en Tabakken eveneens lager Ame rika. - - BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 4 Nov. Jacob Fortuin en Pietemella Corne lia Margarctha. Stuij. GEBOREN: 2 Nov. Elisabeth Adriana, d van Comelis Oudes cn Johanna Elisabeth van Dorssen. 4 Nov. Joharines Harm, z van Harm Reits- ma en Luktje Stob. AdvertiMitiëii. Namens Kinderen en Kleinkinderen M. BOBBELDIjK. Stómpetoren, 2 Nov. 1919. Heden overleed plotseling, doch zacht en rustig, onze dier bare Vrouw en Moeder H. VAN SIJP. H. PEKELHARING Jr. Amsterdam. 3 Nov, 1919. Gerard Schaepstraat 9i. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante HAKI4 DE ROVER, echtgenoote van den heer J. VAN SIJP Jzn., te A'dam, in dtn ouderdom van 53 jaar Namens de familie, H. DE ROVER Sr. Alkmaar, 3 Nov. 1919. Getrouwd: J. FORTUIN, Verificateur a.h. Dep. v. Arbeid en NELLY STUIJ, Cand. Tandarts. De Heer en Mevrouw FORTUIN- Stuij zeggen, ook namens weder- zljdsche familie, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Aan allen, die van hun belang stelling deden blijken tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zuster wordt langs dezen weg hartelijk dank gezegd. Mede uit naam der familie, N. VAN MIDDENDORP. Limmen, 3 Nov. 1919. In klein gezin te Amsteidam wordt gevraagd een f300 loon en f40 waschgeld per jaar. Te bevr. bij G. GROOT, Boterstraat 11, Alkmaar. G KV KA A GD voor spoedige in diensttreding een eenigszins bekend met b«»ekli4»u. «lei», leeftijd niet beneden 17 jaar Brieven met volledige inlichtin gen onder letter U 117, bureau van dit blad. BJLKDr ZICH AAX daar waar gelegenheid bestaat de zaak later over te nemen. Br. fr. lett. W., bkh. J. HEEK te Hilversum. Door een reeds jaren bestaande groote Klompenmakerij wordt in iedere plaats van beteékenis, De klompen worden naar verkiezing per centimetermaat geleverd en be rekend. De jarenlange ervaring waar borgt sterke en prima passende klom pen. Br. word n Ingewacht onder lett. K J. 14362 Alg. Adv.-Bur. D. Y. ALTA, Amsterdam. te Haarlem Wllhelinlnaalr.SS toor Miildzlokii-ii en Vlekten tier Urinewegen. Uöulgeu- en lloogiezon beknn» «lel 1 ng. SpreekurenMaand. Woensd. Vrijd. 1—2 en's avonds 7 8; Dinsd. Zaterd 's morgens 11 12Vj Donderd. 's avonds 7y, 8y,. Voorts vo gens afspraak. Voor Poliklinische patiëntenDinsd en Zaterd.'s morg.8 -9 Diaconessen- huis Haarlem. Bovendien kosteloos Dinsd. Donderd. en Zaterd. 's midd. 2 uur Universiteit polikl. Binnen- Gasthuis (Prof. Mendes da Costa) Amsterdam. Teleurstelling ondervindt de huis vrouw die bij het koopen alleen soeptabletten en bouillonblokjes vraagt en niet steeds uitdrukkelijk Primula'» Hoepen en i'iliuu- ltoiillloublokje» eischt en daarbij vooral den nadruk legt op den naam Primula. Zij loopt ge vaar, dat zij voor haar geld min derwaardige produkten krijgt, die in de veiste verte niet zulk een groot eiw.t- en vetgehalte bevatten als de zoo gunstig beoordeelde i'rlnmla Producten voor Hoep en BonlD Ion. TELEFOON 58. alles gevuld met zuivere amandelen. uitsluitend van de fijnste grond stoffen gefabriceerd. In de week van 27 October tot 1 November zijn in het badhuis van het Witte Kruis ge nomen: 79 kuipbaden, 110 regenbadteir le klas, 148 regenbaden 2e klas, te zamen 337 baden. 434 4 3 X 3 2X 5 5 5 4>4 4 4 4 4 4 5 Vorige koen 91 82V„ 7''13/u 67i,4 59 50H/lfl 93 91 81/, 27 20 23i/i« 191,4 22»>4 201/4 73 89 S9-V4 1918/4 90"/i« 8l"/u 80 671/4 60 6 U/u 938/8 917/8 8'/s 2* Vu 20'Vu 21 Vu 199 199', 149 1487/, 5 92 931/4 92 931/4 4X 811/, P1 a/4 3 1057/r» 2 K 597/j 69"/i 4' i 4»/4 STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt ©blig. N.W.S. v. 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dito dito eert. dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND, OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Juii RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Goconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. le serie 1904 BRAZILIË. funding Ln. 1898 20/100 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank, an Crediet.Instellingen. Amsterdamsche Bank Nedérlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. ijzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 (f 100) BELG IE. Antwerpen 1887 Prolongatie Atchis. Top. Sc S. Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union 1'ac. Railr. Cv. C. g. A, Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Sr Foundry Co. C. V. A. Amer Hide Leather Comp. Central Leater Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Mere. Marino afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. afgest. A. Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Nod. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handeltbk. Aand. Amstsrd. Rubbor Suit. Mij. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika L(jn A. id. Gein. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij- Aand. Java China Japan Lijn A. Kón. Holl. Lloyd. Aand, Kon. Ned. Stoomb. M(j. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli Batavia Tab. Aand. Deli«Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Scncmbah Tabak«Mij, Aand. (nsulindc Oliefabrieken Vorige ko«r( 93'/, 9»/i. 91/1 17"/4 19'A. 17t/, 19l/4 51 52 12»/n 121/, 98/8 91/. 1111, 26'8/l8 258/, 131 i 31 1 438/4 144 1397/, 401/4 1421/, 1138/8 115 113'/, 115 64 V» 64s/4 170»/,. 170./, 354 353, S46V» 843 90»/4 90 1 698/4 180 283 260 285 Vs 281 f278'/, 6091/4 6061/, 228 226 2281/1 227 2708/4 270 2491/8 251 1191/1 120 496 490 477 470 250 351 350 207i/« 276 274 263A4 263 2547/, 318 316 3321/8 330 378 i/s 380 3061/4 454 1/s 455 507 Va 506 263Vi 2H 323 328 475 475 2411/8 240 Heden overleed na een smar telijk lijden onze geliefde Moe der, Behuwd- en Grootmoeder KKF.I.TJK JONK Kit, Weduwe van KLAAS ROBEL- I >IJK, in den ouderdom van ruim 83 jaar. M A Ki t UK HOVER, in den ouderdom van 58 jaar. J. VAN 5IJP Jzn. JO VAN SIJP. Tandjong Djati. Tauaf keilen te verkrijgen!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3