Te Bergen N.-H. Rcchtsclio Kiezers! KNIPPEN van HOORNVEE. Daozen Luxe Pest. Goedkoop ïinnneron Wissels. L H. J. EtüHI. II. Meijer Zoon DG LAME DE MORAAZ, Alkmaar. Kweekerij Rosarium, Bierbrouwerij JE VALK" flnno 1819. Firma J. Li Jï Nljveiheid" te tebroek. BOON'S enJACOB's-Kalento ^0"0ri% Mollendood Banketbakkerll J. LUIDINQA, A. KOOIJ, Stonipetoren. C. LUST. Vurdroiikenoord 2. Ontvangen groote sorteering Effecten, Coupons, Beleeninp, Prolongatiëi. LANDBOUWERS en FOXKERS! WOLLEN DEKENS Vrijzinnige Kiezers. Voorzie NU in liet gebrek aan Fosforzuur en Kalk. TE KOOP, op eersten stand, een hoek Hoflaan en Kerkplein, tegenover de ruïne, voor zaak of pension. Verhuurd tot 1 Mei 1920. Inlichtingen Hoflaan 425. Ziet in onze étalage Gebr. MOLENAAR, Kalkoyensbrug. ALKMAAR. 1920. K J. v. Hl LSEiN, iöËSirv Ou rierge lurkende JSir"**»'* beveelt /.leb beleefd nan lol liet JAtf DE VRIES, Groote Afslag:. Een solied au res twee bekwame Machine-monteurs, twee bekwame Metaaldraaiers. kunt ge uw stem uitbrengen op onze 20 Vrijzinnige Candiduten voor gemach tigden in het Kiescollege, in het Cate chisatielokaal bij de Groote Kerk. Vrijzinnige Kiezers, doet uw plicht. mm Witte Wollen Dames Prijzen van 5, 6, 7, 8 ct. por stuk enz. CAS. L. C. DE BOER, K. GROOT, h 10 cl per glas. Thonmstosfaat, Beendermeel, Landbouwfos- faat en Fosforietmeel, Dolgische Kluitkalk, Geblusclite en Gezeefde Kalk, Kalkmergel. Kaïniet, Kalizout en Chilisalpeter AL KW AAS. I.K. Fa. JOU. F. WuLKA. Habt gij reeds gestemd? Zoo niet, doet het dan nog vóór 10 uur. Haalt!1 een streep door de namen van kolom 2 HET BESTUUR DER KERKEL. K1ESVER. „ONZE NED. HERV. KERK". Adres: ZAADMARKT 58 De bekende de van suiker gefabriceerde Ondergeteeken- den bevelen zich beleefd aan tot het RIDDERSTRAAT Fanfarecorps „Ons Genoegen", KNIPPEN van HOORNVEE. Jb. WOGxNÜM, Hargen, Schoorl Je NiiYBiheid" te Hensbroek W. NEDERKOORN SCHOU TENS RAAT M0LL1A. Kenriemarstr weg E 7 80 ct per pond. Lessen in Boekhouden. LAQE PRIJZEN. DRA IS MA-VAM- VALKENBURG'S LEVERTRAAN-I LEEUWARDENS Eisclit voor Kol'fto en voor' Tlioo VAN DER VIJVER's V. D. V. Prima^Leidsche Wollen gestikte Donzen Molton Nieuwe Dessins. Concurreerende Prijzen Zie Etalage Scheerapparaten ZEEP. - KWASTEN" ALUIN. j M KATER Langestraat 9-11, Alkmaar. e Machinefabriek „REINEVELD" te Delft vraagt, Loon naar bekwaamheid, hoogste loon 67 ets. per uur. Er wordt in tarief gewerkt. Bi| overkomst om zich aan te melden wordt spoorgeld vergoed. H. MEIJER, RAADHUISSTRAAT 7—8 BERGEN. Heden avond nog van 5 tot IO uur, HET BESTUUR VAN DE VEREENIG1NQ VOOK VRIJZ. HERVORMDEN. „EVANGELISCHE UNIE". Breedstraai A 10. Telefoon 120. Wollen directoire Pantalons Wollen- en Zijden Onderblouses. Zuiver Wollen Jaeger Ondergoederen. Wollen en Zijden Wollen Dameskousen vanaf f 3,25 Flanellen Nachthemden en Pyama's ZAADMARKT 80, naast de Zaadhandel. SipfGUlflliïlKflllt, Rijksstraatweg HEILOO, bij Alkmaar. A. BfcER Co. Vanaf heden wederom verkrijgbaar het echte, van ouds bekende MAASTRICHTSCH BIER, uit zuiver mout ei hop gebrouwen. Maastrich sch Bierhuis, Peperstraat, hoek Pieterstraat vraagt voor Uw vee als bijvoeder TURF MELASSE VOEDER (.merk T) en BOSTEL MELASSE VOEDER (merk B) UIT VOORRAAD LEVERBAAR: Aanbevelend, N V. G J. KROL A Cl 'l KuüllHUUllllltL TK koor worden weder uit voorraad geleverd li ft l el. |>er «luk, |»ei* 100 f ft7.franco thuis Timmer lieden en Handelaars rabat, aan Direeteur de heer J. M. OTTO. Bij bovengenoemd corps Is nog plaats voor 1 Piston, 2 Bugles, 1 Althoornnist en 1 Tenorhoorn. Aanmelding Dinsdags en Don derdags van 7-8 uur bij F. J. van HULSEN, Ridderstraat II. dat is werk in dezen tijd, hiervoor is aan groijte voorraad afbraak en nieuw. Tevens een partij iware Mest- delen vanaf f 2.per stuk. Zegt het voort. Binnen 2 1 3 dagen alle mollen verdwenen. Succes verzekerd Verkrijgbaar te Hoorn, J. Groot, Turfhaven. Zijdewind, Coen Terbeek. Assendelft, J. Bettjes Caslricum, B. Kazenbroodt. KN OHOS DROGIST Telefoon Hal. amoiok. - TNI,. 58. Aanbevelend, Leeraar M. O. HoeUhouden, A ceo ii n l)iu i. 8poor»lruHt 30, Opleiding voor de praklflk en voer eminent. voor Voeren- en Kapokberfdeu en alle soorten Mntrnasen, Wollen, en gestikte Deken» enz., 18 HIJ Uedden- en Muir»inweiiuinker. tol in 'i kleinste dorpje bekend, door hare uitstekende eigen schappen ca concur rccrendc üiVmux m vV.rv»T;.V 22jteeo .Wssnv^ ÏS"' v" P-»" 'tï!'.--'' ,sï,K> t, A U K 8 T U b V H A A U 1>. MoMcd en nettel Agent gevmi.gd voor vertegenwoordiger eener groote fabriek van Vruchtenwijnen, Likeuren en Limonades, tevens Wijnhandel. Zij die geregeld H.H. Kruideniers en Caféhouders be zoeken en ingevoerd zijn bij H.H. Grossiers en bij de cöoperatiel, genieten devoorkeur. Br. met opg. v. refer, en nauwk. opgegeven voor waaiden onder letter B aan van Hooijdonk's Boekh., Nijmegen FABRIKAAT ZAALBEKG, LEIDEN. Tricot-, Geconfectionneerde-, Witte en Tafelgoederen, Lakens en Sloopen. VEHDKOA liEMOOllD 117. Tnilles Camisoles Combinations zonder mouwen, met korte mouwen, met lange mouwen. (wit en gekleurd). mm—m Imit. Castor. Castor. Peau de Suède. Nappa. Gemsleder. I'robeort do kwiiluoit. I.ot op do prijzen. Oord. oil zelf. Winkelier» korling. AANBEVELEND, Ondergeteekende bericht hierdoor dat bovengenoemde Kweekerij vanaf heden onder de firma A. BEER Co. zal worden voortgezet en dat de leiding, welke de heer A. HAAKMAN wegens drukke werkzaamheden niet meer kan waarnemen, opgedragen is aan den heer P. L. VAN ERKEL. Beleefd bevelen wij ons aan voor het aanleggen van Tuinen en het leve ren van alle soorten boomen, planten en bloemen. Hoogachtend, Verkrijgbaar le ILkMAAK bij is goedkoop en de toepassing eenvoudig. De zoete smaak d r melange wekt de ee lust bij het vee op, bevordert de spijsvertering, heeft een heilzamen invloed bij ziek vee, voorkomt kolLk bij paarden en is een uitstekend bijvoeder voor varkens. MELASSE-VOEDER geeft bij melkkoeien een grooiere melk-opbrengst met een hooger vetgehalte, vleesahvermeerdering bij mestrunderen en varkens en geeft als bijvoeding een groote oesparing in Uw mestonkosten. Melasse Voeder T verkrijgbaar in minimum hoeveelheden van 750 K.G. en Bostel van 5u0 K.G. bij de voornaamste veevoederhandelaren hier te lande. Waar niet te verkrijgen, direct van de SUIKERRAFFINADERIJ v. h. SPAKLER TETTERODE Afdeelmg H. Amsterdam lle»t«l Üj«ltg voor wluler- cu r«ur.|iuu 'gebruik. Alles op algemeene handelsvoorwaarden en zonder vooKuitt taling

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4