De Gouden Kever Honderd Ben en Tvlnflgsta Jaargang, f Dinsdag 4 November. FEUILLETON. HINDERWET. BURGEMEESTER on WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis1, dat zij bij hun besluit van heden n RGUNNING' HEBBEN VERLEEND. AAN L. COHEN, koopman en fabrikant ■ldaar, tot het oprichten van eene inrichting tot het fabriceeren van goederen, van jute- of andere stoffen, waarin zes electro-motoren alk an 1/4 P.K., voor het drijven van 6 naai- of sto.pmaehines, en één electro-motor van 1 P.K., vóór het drijven van oen aeslloten klop- ma hi. in het perceel1 HEERENSTRAAT, VVijik O, No. 10. Alkmaar, den 8 November 1018. Burgemeester en Wethouder» voornoemd1, t \Vr. BOSMAN, Voorzitter, lo.-B. DONATH, Secretaris. BUITENLAND. DE STOPZETTING VAN HET SPOORWEGVERKEER. Over den toestand, die genoopt heeft tot den bes!:, nden maatregel van de stopzet ting v-u net spoorwegverkeer op de Duitsche spoorwegen van den vijfden tot den vijftien den November wordt thans bekend, dat de kolenlevering aan de Duitsche spoorwegen op liet oogenblik ellendiger is dan ooit tevo- ii n. AfffttiM van de direct in de nabijheid van d< kolendistricten gelegen spoorwegsta- ions, staan nergens locomotief kolen voor meer dan Iwee ol drie dagen beschikbaar. De hopzetting van het personenvervoer zou te gelijkertijd daarvoor dienen, de verstopping ontstond hierdoor, dat sedert langen tijd niet ;enoeg locomotieven beschikbaar waren ten einde de leege goederenwagons terug te brengen. Op de belangrijkste spoorbanen staat thans het dubbel aantal wagons, het geen niet bijzonder geschikt is voor het in tand houden der bedrijven. Hoezeer het ge brek aan goederenwagons is gestegen, mag blijken uit het feit, dat de noordelijke voor steden van Berlijn tot aanvulling van hun aardappelen voorraad uit Pommeren 100 wa gons verlangden en slechts yij konden krij gen. Dr ai hippelvoorziening van de groote gemeenten moet thans met den grootstcn spoed worden doorgevoerd, daar dc vorst reeds haar uitrede heeft gedaan F.EN AANSTAANDE OORLOG? Het Hamburger Fremdenblatt meldt uit Weenen In geheel Yougo-Slavië hcerscht een bui- t> ngewone spanning, daar men binnenkort net uitbreken van den oorlog verwacht tus- >chen Yougo-Slavië en Italië. HET VREDESVERDRAG VAN BULGARIJE. Maandagmiddag zal aan de Bulgaarsche delegatie door den Oppersten Raad het ant woord betreffende het vredesverdrag wor den overhandigd. Aan de Bulgaarsche regce- ring zal een uitstel van 10 dagen worden radeend om de vredesvoorwaarden te onder hoeken. Het uitstel begint op liet uur van overhandiging van het vredesverdrag. Er 7,ijn eenige wijzigingen gebracht in de finan- :iccle en economische bepalingen. RUBBERVOORZIENING IN DUITSCHLAND. Naar bij den Tubberhandcl betrokken per sonen mededeelden, hebben de regeeringen Ier geassocieerden en geallieerden ver daan!, dat zij niet slechts geenerlei belem- ncringen in aen weg zullen leggen aan den ïitvöer van rubber naar Duitschland, doch lien ook zullen bevorderen. Te Londen verwacht men, dat Duitschland maandelijks 2.500 ton zal afnemen. De bcta- ng van een groot gedeelte van de betpeffen- e aankoopen zal op langen termijn geschie- !en. RADICALE ACTIE. Uit verschillende deelen van het Duitsche ijk worden berichten ontvangen, dat de uks-radicale groepen een levendige agitatie oeren voor het prodameeren van stakingen p den 7en November, de verjaardag van de ussische revolutie. In Berlijn koestert men et voornemen z. g. wandelingen te houden aar de graven der gevallen kameraden. door EDGAR POE. 3) Mijn beste Legrand, riep ik, hem onder- irekend, uit, je bent bepaald niet wel, en <oudt beter doen om voorzorgsmaatregelen e nemen. Ga naar bed, dan blijf ik een paar lagen bier, tot je genezen bent. Je hebt koorts ;n... Voel mijn pols maar, zei hij. Ik nam zijn polsslag op; doch om de vaarheid te zeggen, constateerde ik niet het dierminst symptoom van koorts. Je kunt best ziek zijn zonder koorts te lebben. Laat me voor dezen éénen keer je okter wezen. Vóór alles, ga naar bed. En ian.... Je vergist je, viel hij in; ik ben zoo oed als mogelijk is bij een dergelijken opge zonden toestand. Als je heusch helpen wilt, ireng dan mijn zenuwachtigheid tot rust. En, wat moet ik daarvoor doen? Het is heel gemakkelijk. Jupiter en ik faan op expeditie naar de heuvels van het asteland en we hebben iemand noodig, dien ve volkomen kunnen vertrouwen. Jij bent die jersoon. Of onze onderneming slaagt ,of aalt, mijn spanning zal in ieder geval be daard zijn. Ik wil je graag van dienst zijn, her- lam ik; maar je maakt me toch niet wijs, dat die drommelsche kever in verband staat met den tocht naar de bergen? Ja zeker. Nu, maar Legrand, dan ben ik niet van plan aan zoo'n bespottelijke onderneming deel te nemen. De beweging Is zeer stok' ie Hamburg. Volgens een bericht uit Kehl, hebben Dinsdag 8360 bewoners van Elzas-Lotharin- gén van Millerand bevel gekregen, binnen 6 weken den Elzas te verlaten. Dit is de derde groote uitzetting van Duitschers uit den El zas sedert het vredesverdrag van Versailles. DE SJAH TE LONDEN. De Sjah van Pcrzië is naar Reuter seint - te Londen aangekomen. De koning verwcl komde hem bij het station. Hij begaf zich daarop tusachen een dubbele rij van soldaten naar het Buckingham-paleis. DE FIUME-KWESTIE. De Associated Press verneemt uit Rome, dat de eerste minister Nitti een brief heeft gericht tot zijn kiezers, betreffende de kwes tie van de Aclriatische zee, waarin hij o. a. zegt: De regiering staat op het standpunt, dat Fiume Italiaansch is en zij bezigt alle middelen om het te verdedigen tegen alle aanvallen. DE BIJLEGGINO DER BRUSSELSCHE TRAMSTAKING. Het scheidsgerecht in de kwestie der Brus- selsche tramstaking, samengesteld uit de mi nisters Delacroix, Masson en Vanderveldc, heeft uitspraak gedaan in zake de cischcn van bet personeel. De vakvereeniging wordt erkend, Bij alle besprekingen over arbeidsgeschillen zullen haa r afgevaardigden worden toegelaten, doch de voorzitter en de secretaris moeten deel uitmaken van het dienstdoende tramper soneel. De achturige arbeidsdag wordt inge voerd, behoudens eenige uitzonderingen in bijzondere gevallen. De looncn; pensioenen en vergoeding voor kleeding zijn verhoogd. De ":.;ch van het personeel tot vergoeding voor cte nieuwe inrichting van hun hui» is verworpen, daar «iet alleen het tramperso neel, maar alle werklieden op dat punt tijdens den oorlog evenveel hebben geleden. MILITAIRE MAATREGELEN, dat de officieele toestemming van Finland tot militaire interventie tegen Petrograd zal worden gegeven. Naar „Socialdemokrateu" meldt, heeft de Finsche regeering besloten, generaal Manuerheim die zich op het oogen blik te Parijs bevindt, terug te roepen in ver band met de kwestie der militaire interventie. Het heet, dat kleine afdeeliugen Finsche Witte Garde aan de Fimisch-Rusaische grens reeds met voorposten van de Sovjet-troepen slaags zijn geraakt. Volgens te Berlijn ontvangen, berichten heeft liet Finsdie vrijwilligerskorps reeds be vel gekregen om zich op een militaire actie voor te bereiden. E RNISTIG SPOO RWEGO NO E LU K. Een sneltrein uit Korsoer is dicht bij Ko penhagen op een trein uit Kallundborg gc- ioopeii. Vijl of zes waggons en een locomotief stortten langs de belling naar beneden en werden vernield. Het aantal dooden eii ge wonden, dat nog niet vaststaat, wordt voor- loopig op minstens 60 geschat. DUITSCH' BEZOEK AAN LONDEN. Zooals reeds gemeld is, zullen binnenkort enkele Duitsdrers en Oostenrijkers naar Lon den gaan, voor de eerste maal sinds ID 14, om daar met. enkele pacifisten een conferen tie te houden ter bestrijding van den hongers nood. Ook enkele Nederlandsche economen zijn uitgenoodigd, 'n.l. de heerea Treub, Rut gers en dh. Wenckebadi. LEVENSMIDDELENDIEFSTAL OP GROOTE STHAAL. Te Hamburg is een groote diefstal van le vensmiddelen ontdekt. In de verschillende koelhuizen aldaar ligt voor een waarde van ongeveer 180 miilioen mark aan vlecsch, bo ter en vetten. Van deze hoeveelheden is reeds voor een waarde van 4 miillioen mark ver dwenen, terwijl een zending ter waarde van 20 miilioen mark op het spoor is gekomen. Deze zending zal worden aangehouden en in beslag genomen. Deze fraude heeft groot opzien verwekt, daar er verscheidene personen van aanzien, .bij betrokken zijn. VERGEEFSCHE POGING TOT OMKOOP1NG. Een Hollandsche firma, wier naam niet genoemd' wordt, heeft volgens de Tel. een ver- geefsche poging gedaan om een ambtenaar het rijks-visoh-bureau te Berlijn om te jpen. Het doel was, consent voor den .in voer van viach naar Duitschland te krijgen. De betreffende employé ging schijnbaar op het aanbod: van de firma in cn onderhandel de met medeweten van den rijksvisch-commis- Dat spijt ma, dat spijt me zeer, want nu moeten we de zaak alleen klaar spe len. Alleengoede hemelde stakker is sta pelgek geworden! Maar, laat eens zien, hoe lang denk je weg te blijven Waarschijnlijk den geheelen nacht. We vertrekken aanstonds; in elk geval moeten we voor zonsopgang weer terug zijn. Beloof me op je woord van eer dat als deze gril voorbij is en de keveraffaire ge slaagd, je mee naar huis zult gaan en mijn voorschriften zult opvolgen. Ja hoor ik beloof het; en nu op weg! v ant er valt geen tijd te verliezen. Met looden schoenen volgde ik mijn vriend. Om vier uur gingen we op stap, Legrand, Jupiter, de hond en ik; Jupiter nam zeis en spade; hij drong er op aan deze te dragen, meer uit vrees, geloof ik, om die instrumen ten in handen van zijn meester te laten, dan wel uit ijver of gedienstigheid. Hij was trou wens in een bijzonder kwade bui en: ver vloekte kever! waren de eenige woorden, die hem af en toe ontsnapten. Ik droeg twee die venlantaarns; wat Legrand betreft, die had alleen den kever voor zijn rekening, welke hij ■aan een lang eind touw, gelijk een magiër, om zich heen liet draaien. Toen ik dit kenteeken van krankzinnigheid bij mijn vriend ontdekte, kostte het me moeite mijn tranen te bedwingen. Niettemin vond ik het verstandiger, 'voor het oogenblik al thans mee te leven in zijn fantasie, +ot<Jiat ik energieker op mocht treden, met hoop op suc ces. Tevergeefs trachtte ik hem te polsen over het doel der onderneming. Het was hem ge lukt mij mee te krijgen, en hij scheen vanaf dat moment bitter weinig gezind, over een zóó onbelangrijk onderwerp verder door te converseeren. Op al mijn vragen verwaardig de hij zich slechts te antwoorden met een: „We zullen wel zien!" sarifl. De schuldige SMiecïan&ia koopman werd gearresteerd. DIEFSTAL IN HET LOUVRE-MUSEüM. In het Louvre-museum te Parijs is een belangrijke -diefstal gepleegd, door inbraak in de z g. Assyrlache zaal, die Ooatersche an tiquiteiten bevat. De dader moet binnengedrongen zijn door een raam. H'lji heeft de groote glazen vitrine in het midden der z-aal vernield en er een groot aantal kostbare voorwerpen, waaron der een gouden ketting, die een. 5000 jaar oud is, ontvreemd1. Men is nog bezig den inventa ris van het gestclene op te maken. Er is nog geen spoor van den dader ontdekt. DE VLOOT DER TOEKOMST. Lord Fisher, de bekende Engelsche admi raal, die tijdens den oorlog ten tweede male eenigen tijd aan het hoofd van de admirali teit geplaatst is en over wiens bekwaamheid en scherp inzicht wel geen verschil van oor deel zal bestaan, voert een hevige campagne tegen het bestaande marine-bestuur. „Sack the lot" staat vaak aan het hoofd van zijn. artikelen geschreven: „ontsla den hcelen troep mcuschcu die thans nog houder- den tnililoen nutteloos voor de marine dogg uitgeven." Onder den titel „De vloot der toekomst" schrijft de 'admiraal thans een ingezonden stuk in de Tiniea, dat miukwa&rdlg genoeg is om iets erujt mede te deelen. ;,Het is zoo helder als de dag dat een toe komstige oorlog ter zee geheel en al uitsluit het gebruik van eenig oorlogschip, dat niet onder water,kan gaan, omdat ck luchtschepen het daartoe dwingen zullen. Waarom behou den wij dus nog: een van de tegenwoordige („of the present lot")? En niet alleen dat, maar wij moeten ook alle tegenwoordige ad miraals en hoofdofficieren afschaffen omdat zij voor het nieuwe werk („the new job") niet deugen. Zet ze allen in een of ander mu- eum als b.v. Greenwich Hospital en behoudt de onderzeeërs en Go. „Al wat gij noodig hebt is het tegenwoor dige marine-gedeelte van de luchtstrijdkrach ten dat is de toekomstige marine en die zal u maar een paar nmlioen ke-ten." Wat de admiraal verder zegt over de 400 miilioen pond aterling, die liet oorlogsbudgd u.'i den wapenstilstand nog vraagt en zijn op merkingen over het feit, dat de paai miili oen, voor de marine lucliKkraohten noodig, cle vierhonderd miilioen voor het leger cnuoodig maken, kunnen wij voorbijgaan. Maar wij willen op de uiting van zulk mi bekwaam man als Lord F dier tic aandacht vestigen in verband mot onze marine. Wij ziiu overtuigd, dat ook onze marine zitii slechts met het leggen van mijnen, owt a 'erzeeboo- ten en met marine-lucht.aart moei bozig hou den. Wat voor ecu staat als Engeland mis schien waar ia, is voor Nederland zeker waar. 'l'ooh gaan wij voort met het houwen van sche pen die, hoe daa ook ui ouder welke omstan digheden ook; niet de allergeringste geveohts- v iarde hebben. Schepen die ais slagschepen, zelfs al zouden in tegenstelling met Lord Fisher's mecning slagschepen wél waarde blijven behouden - niets beteckemni en op geen enkele wijze in eenigen zeestrijd van het allergeringste nut zouden kunnen zijn. Er is aan bcgonne daarom gaat men er mee door. Maar als de afwerking nog rnrat' 100 gulden moest kosten, zouden wij advisec-rea die 100 gulden te bespaivu rn zeker nooit de kosten te maken van deze schepen in diens, te stellen. Worden er pogingen gedaan om onze ma rine te hervormen tot een macht van onder- zeebooten, vliegtuigen en mijnenleggers? Wij lubben thans een jongen naaister van mari ne los van alle vooroordcelen omtrent vroe gere strijdmiddelen opgegroeid! Als deze minister van n arme niet met kracht en stel selmatig een uien we righting wil inslaan, van wien kan men 'hei dan verwachten? (HM.) TER VOORKOMING VAN INFLUENZA. Flet land der onbegrensde mogelijkheden heeft iets otr-lcraomen, wat ons wel verbijste rend in dc ouren moet klinken: „het voorko men van den terugkeer "an de epidemie van de influenza vnn het vorige jaar, Men zou nieenen, dat alles eerder mogelijk is dan dat, en dat een verstandig mcnscis zich zal tevre den stellen met te hopen, dat de epidemie, evenals alle vorige, met enkele opflikkeringen zal afzakken, totdat na vele jaren weer een nieuwe golf het menschdorn met zijn kort ge heugen zal doen gelooven, dat er een nieuwe ziekte is gekomen. Niet aldus de gezondr In een Hem schuitje staken we de kreek over, en de heuvels op. en af klauterend, lie pen we in noordwestelijke richting, door een ontzettend troostelooze en wilde streek, waar men geen enkel spoor van menschenvoeten kon ontdekken. Legrand vervolgde met zeker heid zijn weg, nu en dan stilstaand orn be paalde aanwijzingen te raadplegen, welke hij een andermaal zelf achtergelaten scheen te hebben. Zoo wandelden we twee uur, en de zon be gon onder te gaan, toen we op een plek aan landden, oneindig triester, dan al hetgeen we reeds gezien hadden. Het was een soort pla teau, bij den top van een steilen berg, van boven tot onder vol met boomen, terwijl hier en daar, als gesmeten /tegen den wand, reus achtige steenblokken lagen, die stellig in de vallei zouden gestort zijn, zonder hulp tot stut dienende boomen. Diepe ravijnen straal den naar alle zijden uit, en gaven aan het landschap een nog grilliger groötsdiheld. Het plateau was zoo dicht begroeid met steke lige struiken, dat we al dadelijk zagen, hoe ondoenlijk het geweest zou zijn er zonder zeis dooriieen te komen. Op order van zijn meester begon Jupiter een paadje vrij te maken tot aan den voet van een reuzen tulpenboom, die zich, in gezelschap van een stuk of acht eiken, op het plateau verhief, ai die alle boo men, welke ik ooit gezien 'had, overtrof door schoonheid van vorm en hladergroei, door kolossale ontwikkeling zijner takken en d'oor het majestueuse van zijn aanblik. Dien boom bereikt hebbende, vroeg Legrand aan Ju piter of hij kans zag om er in te klimmen. De arme, oude neger scheen eerst danig uit het veld geslagen door dien vraag en gaf geen antwoord. Niettemin naderde hij den stoeren stam, liep langzaam er omheen, en bekeek hem nauwkeurig. Nadat zijn onderzoek was afgeloopen, zei hij eenvoudig Ja, Massa; Juup heeft nog nooit een h'eidsdienst dar Vereaalf.de SWfeB; daee swept geneeskundigen op tot vrijwilligen dienst uit sluitend voor genoemd doel. En liet werk wordt goed betaald ook: 200 dollars per maand en 4 dollars per dag voor uitgaven. De gezondheidsdienst acht het de moeite waard, te vermelden, dat van 7 tot 13 Sep tember in de gehccle Vereentgde Staten 2/5 gevallen, zegge 275, van infiuenza zijn voor gekomen. Maar wat de dokters nu moeten doen voor hun 320 dollars, hoe zij één bur ger zullen beletten, influenza te krijgen, ver nemen wij niet, Wèl, dat te Nieuw York een conferentie hoeft plants gehad van de eerste hygiënisten des lands, ai dat in dc scholen voor ouders en' verzorgers een voorlichting zal worden uitgedeeld omtrent de maatrege len ter voorkoming van de verspreiding der ziekte, terwijl vaccins (wcike?) ter beschik king van de artsen zullen worden gesteld. Als de influenza nu wegblijft, wat wel waarschijnlijk is, kunnen dc hoeren zich dc eer hiervan toerekenen, spot het „Ned. T. v. Geneesk EEN NIEUW MEDISCH INSTITUUT. De correspondent van de. Tet. te Brussel meldt Fen groep Amerikanen heeft besloten te Brussel een Instituut voor medisch onderzoek op te richten, van gelijken anrdi als reeds se dert 1902 te Now York bestaat1. Dit instituut zal dé Belgische geleerden in staat: stellen, hun onderzoekingen op medisch gebied koste loos voort tc zetten op voorwaarde, dat de re sultaten aan de gansche wereld worden be kend. gemaakt, NED. INDIê. SCI K >01. JO NO E N S-ST A KI NO De leerlingen der kweekschool van Poer- wokerto, tijdelijk te Bandoeng (op Tcgalla- ga) gevestigd, zijn onlangs op een Zondag, niettegenstaande het verbod van den direc teur weggelöopen en Maandag» vroegen zij collectief ontslag. Aldus de „Pr. Bode" Als rede gaven zij op, dat ze privaten moesten schoonmaken1, hout en ijs halen; toe zicht op kippenhokken moesten houden en al lerlei andere karweien doen. GRONDEN VOOR SLACHTOFFERS DER KLOETRAMP. Door de Indische regeering Is aan den res den t van Kediri machtiging verleend om te beschikken over een som van ten hoogste 48,250 voor dén aankoop van op en, om den, Goenocng Pigat en langs een gedeelte van den Noordelijken Brantasoever, in het district Srengat, afeteding Blltar, residentie Kediri gelegen gronden, groot ongeveer 193 bouwt, die bestemd zijn tot vorming van er ven en bouwgronden voor dc door de jongste Kloetramp geteisterde bevolking van gemeld district. INDISCHE BUREAUCRATIE. Een leraar dier H. 11. S. ie Soerabaja zou met verlof vertrokken. Zijn vervanger werd over veertien dagen verwacht. Hij bood' aan de school had reds -en tijdlang nu r, een tekort aan personeel gesukkeld zich niet te Soerabaja in te schepen maar nog veertien dagen te warh'teni en dan. per sneltrein naar Batavia te vertrekken en daar de boot te pak ken. De directeur der 11. B S. vond het uit muntend1, seinde naar Batavia en kreeg ten antwoord: uitstekend, als meneer X de trein- ostent voor vrouw «a kinderen* uit eigen zak beiaim wil. Voor hem zelveu zou hel departe ment zer «IdiHoed'ig1 de extra reiskosten ver goeden. Oven wonder dut meneer X. daarop niet: in wilde gaan. DWAZE OUDERS. Wij lezen in do „Loc": „Een rijke, in een zeer voornaam huis wo nende familie, was ue gelukkige bezitster van en 12-jarigen zoon, een uartllgen jongen. De knaap kv.oeht een gewone eerste school. In den oorlogstijd maakt papa aan dc Kali Besar schitterende zaken. Di j <niTlifcschc bo nus kon diet op, altlinu'i i .et op «e gewone manier naar liet scheen, En toen broer over ging, kreeg hij van papa een eigen auto van 10,000, met een eigen ohaffeur en auto- knecht. En sedert dien zag* men den waarlijk aardiger knaap racen langs Weltevredens stoffige st' ten, naar school, naar den Die- renluin; nn .1 toerende met vrindjes en ken nisjes. Én de knaap, om het bezit van, een eigen auto beriiki en gevleid, werd met den dag, en hoe kon het ook* anders, poizeriger en onge nietbaarder. En wat het einde ervan, zal zijn, is nog niet te voorzien. Maar veel goedis voorspelt hom niemand. En wie is daarvan de sciiuM? In de erste plaats dc ouders zelf, die zulk een jongen op de meest onoordeel- tooom gezien waar hij niet in kon klimmen. Klim er dan maar gauw in vooruit! vooruit! en vlug! want het zal dadelijk don ker zijn! Hoe hoog, Massa? vroeg Jupiter. Begin maai* vast, ik zal wel zeggen, wel ken kant je uit moet gaan. Hei! wacht evenneem dien kever mee. Den kever, Massa Will den gouden kever! schreeuwde de neger, terugdeinzend van schrik; waarom moet ik nu dien kever mede nemen op den boom? Mijn kop af, als ik 't doe! Juup, als je bang bent, jij, een groote kerel, een sterke neger, voor zoo'n klein dood onschuldig insekt, welnu, neem hem dan aan het touw mee maar, als je hem niet op de een of andere manier meeneemt, zal ik je het hoofd doorklieven met die schop. Mijn hemelMassa, wat is er tochzei Jupiter, een toontje lager aanslaande, door angst ai schaamte; ge wilt altijd uw ouden neger plagen. Het was maar een grap, hoor Ik, ik bang voor den kever! ik geef niemen dal om dien kever En met de grootst mogelijke voorzichtig heid pakte hij het uiterste eindje van het touw beet, en het insekt zoover mogelijk van hem af houdend, begon hij in den boom te klauteren. De tulpenboom of liriodendron tulipiferum, de prachtigste der Amerikaansche woudreu zen, heeft in zijn jeugd een bijzonder glad den stam en verheft zich tot aanzienlijke hoogte zonder vorming van zijtakken; doch bij zijn volgroeidheid wordt de bast ruw en ongelijk en ontstaan een groot aantal uit groeisels aan den stam. De klimpartij leek dus moeilijker in werkelijkheid het geval was. De enorme cylinder zoo goed mogelijk met zijn armen en knieën omklemmend, een paar uitgroeisels vastgrijpend met zijn handen, op een paar andere steunend met zijn bloote voe- kteid.'ge vrijpa war Jfe) paadü ifficS acotfatSij in zede lijken zin woeg of laat den nek bre ken moet. Van een andere familie, buiten wonend, wier zoon de H. B. S. bezocht, is ons bekend, dat ze haar jongen bij iemand: in den kost deed en hem, voor afleiding de beschikking gaf over 3 auto's, voor zich en zijn vrinden; ware prachtwagens. De jongen was de schrik van BataVia's wegen,. Op om Zondagmorgen tufte hij met zijn bekende ..hellevaart" naar Priok. Zijn stuur slipte. Hij vliegt over den berin van den weg en over den kop in het ka naal. Voorbij komenden, bet uigen hun medege voel voor het ongeluk inzonderheid vanwege het verlies van zijn auto. O, lachte het baar deloos jongmensen; dat is niks. Hij is verze kerd. En werkelijk, geen drie dagen, later tuf te hij, in een nog mooiere car rond, dan hij ooit had bezeten." OEMENOD NIEUWS. VROUWEN ALS KI NTWïRREOITTE RS. Men weet, d'at het in het voornemen li lift hier te lande spooiale kiiwlerreehtibaiuketv in to stellen on naar aaDloidiing vnn een tot don betrokken miuj»lor naricht verzoek door het bestuur der vereen'igiiiw* tot verbetering* van den maatS'chap'p'elijk'Wi n den rechtstoestand dor vrouw om in die doges nok vrouwen te benoemen, is de vraag naar de al ol niet wensoholijkheid' van het benoemen van vrou welijke reehtare weer; of voor 'het eerst, ujitermnte actueel geworden. Er zijn voor- en tegenstander». En vooral waar het de berech ting van kinderzaken betreft, achten de voorstander» de vrouw daartoe zoo uitnemend geschikt, omdat db&o uan de kinderziel meer verwant i«. Toeh i» het niet do bedoeling der voorstan der» om voor de kInderreehtbanksn; al» bij uitzonder!Eig, oo*k vrouwen te benoemen, neen, integendeel, zij ontkenen hun argu menten in de eerste plaat» aan hun verlan gen nnur staat rechtelijke gelijkstelling van man '*n vrouw, zoodnt hier de benoeming van do vrouw tot kinderrechter eerst de overgang zou moeten zijn om haar ook in net algemeen aan de reehUpraak te d'oea deel nomen. - Onder de tegen stander» zijn er, in do oer» te plaats die om prinoipioeie en dogmatische re denen d« vrouw vrijwel van alle ambten wil len uitsluiten, doeh ©r zijn or ook velen die de vrouw jui-it voor hot reohterwambt niet géKohi'kt oordeblen, wijl zij de daarvoor nno dige onbevangenheid en objectiviteit zou missen. Ook op ander» zóówel physieke ai» psychische gronden wordt Verder het denk beeld bestreden. Ook in hot buitenland*, mot name in. Duiteehlaud, is de omiorwerpelijke kwostie stei ls aan do orde. Do Pruisische Minister van Jubtitié heeft toch *tu Je Oborlandes- igeri'ch'te reu da de vraag voorgelegd of het weii'si.'holijk wordt geoordeeld aan de vrouwen de medewerking, aan de rock Lep leging toe te staan. Eon groot 'bezwaar, dat ook in ons Lanld werd gevoeld1, werd in Duitschland uitge sproken, nb dat do .rechtspraak van vrou'wen bij hot volk niet hetzelfde vertrouwen heb ben zul al» die van mannen. De mannen, vreest men, zullen zio'h niet aan de vrouwelij ke rechtspraak willen onderwerpen. Daarom juist zouden andoren weer proeven willen nematt met de vrouw ,1» bijzit ster, f voor speciaaldaarvoor geëigende zaken* haar* op de ©en of andere'wijze invU.td adieu ver schaffen. Gezien de verschil!©., Ie bezwaren mag men eventueel gerust ooncJiudueren dat het toit de benoeming van vrouwen, gelijk gobe- reehtigd met de mannen, bij de rechtsuit spraak voorlaopig nog wol niet komen zal, nl treki *do kwt r .vu vett-hilb u->9 'kringen de aandacht. OUDE GEBOUWEN TE AMSTERDAM. Doka schrijft in de Opr. Haard. Ort. het volgende: Al vóór den or'Ioig, meen ik, bestond het plan om eindelijk een» „recht te doen" aan een dor oudste en merkwaardigste guboiuwon van Amsterdam, d'e voormalige Sint-Agnes- 'kapel, waarin later gedurende een paar eeuwen hot Athenaeum Illuetre, of te wol de Doorluchtige Schele van Amsterdam go- vesAgd' wa». De oorlog kwam als spelbreker tusechen beide, maar nu het dan weer einde lijk vrede is, hebben B. en W. niot geaarzeld aan den Raad voor te Btellen een belangrijk crodiet toe te staan voor herstel van het oude gebouw. iea, trok jupiter, na een keer of wat 'haast gevallen te zijn, zich op tot aan den eersten grootcn zijtak, cn meende dat 't ergst nu voorbij was. Inderdaad had hij het gevaar lijkste achter den rug, hoewel de brave neger zich op zeventig voet van den grond bevond. Welke kant moet ik nu op, Massa Will vroeg hij. Volg den grootsten tak aan dezen kant, riep Legrand. De neger gehoorzaamde prompt en blijk baar zonder veel inspanning; hij steeg en steeg steeds hooger,«tot zijn kruipende ineen gedrongen gestalte eindelijk tusschen het dik gebladerte verdween; hij was uiet/meer te zien. Toen liet zijn stem, van ver, zith hoo- renhij riep Lioe hoog moet ik nog klimmen Op welke hoogte ben je? vroeg Legrand. Zoo hoog, zoo hoog, dat ik de lucht ho ven door de bladeren heen kan zien. Bemoei je niet met de lucht, maar luister naar me. Bekijk den stam en tel de zij takken onder je, aan dezen kant. Hoeveel tak ken ben je voorbijgegaan Een, twee, drie, vier, vijfvijf takken aan dezen kant ben ik voorbijgegaan, Mas sa. Dan nog één tak verder klimmen. Na eenige oogenblikken klonk zijn stem opnieuw. Hij kondigde aan, dat de zevende tak bereikt was. En nu, Juup, schreeuwde Legrand, ten prooi aan een geweldige opwinding nu moet je probeeren op dien tak te komen, zoo ver je kunt. Als je iets ziet wat zonderling is, waarschuw dan. Er viel niét meer te twijfelen. Mijn arme vriend moest plotseling krankzinnig zijn ge worden en ik zon op middelen, hem zoo spoe dig mogelijk mee naar huis te krijgen. Ier- wijl ik overpeinsde wat me te doem stond, kwam dé stem van Jupiter weer uit de hoog te: (Wordt vervolgd.) *60

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5