IER OVëBNAME gevraagd Goed beklante Salon your Schderen en Haarsnijien. t ram: U Gvsrliouders. II vette Schapen en 1 8 10.000 gulden ter leen 11 Paarden: Ceit. ARNHEM. IIEKREM RIJWIEL, RIJT 110 EN AdYcrtfvntiën Te huur gevraagd WINKELHUIS T© k.oop. Te koop: twee perceelen, 53 stuks PROVINCIAAL NIEUWS. 48000. 48760. 49300. 49949. 50.000. 50475. 51334. 52124. 52700. 53900. 54880. 56700. Voor f 25,— sterk een ZAAK in onsumptieartikelen, Te koop gevr. omtrek STATION, waarvan winkelhoekhuis f 6000.—, woonhuis f 5000. MARKTBERICHTEN. Zaterdag 3 November 19i9, TE CALLANTSOOG, opgeriöht 1813, Dat 'herstel' teal weeledig zijn. Allereerst •uilen natuurlijk de resten 'uit de middel eeuwen z-eir.g'vuldi-g- worden gerestaureerd'. Maar het is niet de bedoeling hiervan weer een kerkje te maken, zij Het dan ook alleen naar den vorma Aan het gebouw zal een moderne bestemmng worden gelgeven over eenkomstig die in de tweede plaats genoemde traditie, de periode van het Athenaeum^Men •telt zich nu voor, de oude kapel dienstbaar te maiken aan universitaire doeleinden. In het Universiteitsgebouw aan de Oud lanhuis- poort komt men plaats te ikort. Welnu, de oude kapel biedt ruimte voor uenige uitbrei ding van do Universiteit,. Zij is in de onmid dellijke nabijheid van de 'Oudemanshuispoort gelegen, en waair de Universiteit van Amster- dam haar oorsprong heeft gevonden in het Athenaeum, en dit Athenaeum zoovele jaren hier gevestigd was, daar zullen onze hoogge leerden en studenten, onze vroedschap en onze burgerij er zich ook op d'o-or de geschie denis geheiligden grond bevinden. In do middeneeuwen werd, zooals tnen wel eens heeft gelezen, deze gehele buurt ingeno men door kloosters. De straatnaam 't Gebed zonder End knoopt nog de herinnering aan dien toestand vast. Tusschen den Ou der zij da Voor- en den Onderzijde Achterburgwal, la gen naast elkander het- is heel goed' te zien op de kaart van Ooxnelis Anthonisz het S't.-Oecilia-bboster, later Prinsenhof, nu stadhuis; het St.-Margaretha of St-.-Oatryn- klooster, en het St.-Agnesklooster. Dit waren alle vrouwenkloosters. De huidige kapel is blijkens een oud' handschrift, dat bewaard wordt in do bibliotheek van het Begijnehof, en dat o.a. bevat een chronologisch memorie boek van af: ,,'t beginsel van 't convent van Agnicte", gesticht in 1470. Alle zoogenaamde klooster-kapellen te Am sterdam zijn in den loop der jaren a-fgebro ken; alleen die van St.-Agnes is nog over. Er is dius alle eden om haar voor het nageslacht te bewaren. Maar, zooals gezegd-, het is niet de bed-oe ling v-a-u het stadsbestuur om hier weer een kerkje of een mueeum in den vorrti van een 'kerkje, van te maken. Nu de Universiteit dan gebrek aan ruimte heeft, i-s het -de bedoeling van B. en W. in het gebouw te huisvesten een paedV.gogifcch, een iphil-o-sophisch on een juridisch seminarium. De onderverdieping zal bevatten een -collage-kamer en verschil lende dienstvertrekken. De hoofdverdieping zal als van ouds bestaan uit een gr-oote en een kleine geh-o-orzaal; de zolderverdieping, dio langen tijd stadsboekerij Is geweest za weder bibliotheek worden, voor de Semi naria. Uit den tijd' van het Athenaeum is in de zaal op de eerste verdieping een mo-oie, be schilderde balkenzo-l-dor -gespaard! gebleven. Op een licht bruin f-on-d ziet men allerlei sierlijke arabesken, afgewisseld door een paar naaktfiguurtjes, eengestyleerd draakje, een Minerva-beeldj-e en wat tul-pen motieven. In verband me! het nafiste zij er aan herinnerd, dat deze zaal werd ingericht in den tijd van -den windhandel in tulpen. Aan den wand van deze zaal hingen in den tijd van het Athenaeum een groot aan tal geschilderde portret-ten. Het meerendeel daarvan beru-st thans in d'e Universiteit aan ■de Oudemanhuisp-o-ort, zoodat ook hiermede de zaal weder in. haar o-üd kleed zou kunnen worden gestoken. Hoe de schilderijen hingen is duidelijk aangegeven op een workteekening uit -dien tijd. Een merkwaardige vondst, dit nu weer in verband -met den kapel de twee perioden zijn, dat spreekt wel vanzelf, eigenlijk doer een-gegroeid is geduun in den kelder. Die kelder blijkt vroeger eigenlijk geen onderhuis te zijn gewest, maar het gelijkstraatsche ge- doolto van de kapel. Rods is or het voetstuk van het o-ude alt-aar en de tafel van dat altaar gevonden. Ook werden or merkwaardige girafzerken aangetroffen met Gothis-ohe let tors bobijteld Eon interessante bijzonderheid is voorts, at in don kelder zijn teruggev-ondon de zwa re kapspiinton, die het dak der kerk h-ebben gedragen. Die kap-spanten zijn -door de inrich ters van het Athenaeum gebruikt om er den vloer van de gehoorzalen op te dloen rusten. Ter versterking werden er bovendien een -stuk o-f wa-t zware scheepsmasten aan toege voegd. De kapel vertoont aan do zijde v-an. den Onderzijds Voorburgwal een wel verwaar loosden en achter -cement schuil gaanden maar in zijn lijnen toch nog zuiver mi-dden- eeuw-s-obe kerkgevel. Aan d'e straat wordt het voor-pleintje afgesloten door1 een -h-o-ogen muur, waarin een prachtig poortje van ge bakken en gehouwen -steen met een zeer rijke bekroning, vr-o-ger vóórdat het gebouw be stemd werd v-o-or Athenaeum -staande in de Doelenstraat aan den s-tads-tinimertuin. Dat poort-je zal natu-urlijk, evenals het gansche gebouw, met piëteit wo-r-den -gerestaureerd. Nu reeds is d-e dienst van Publieke Wer ken, ondter leiding van den architect A. A. Kok, bezig al-les uit te breken wat er door de 19e eeuw zonder sma-ak of piëteit aan werd toegevoegd. Daarna zal bet eigenlijke restaü- ratie-werk aanvangen. Aan B. en W. alle eer v-o-or -de -goede ge dachte, dit oude gebcmw voor verderen on dergang te behoeden. De -laatste jaren was er een openbare school, de Agnictenschool in gevestigd, en in verband daarmee was de -grijze, eerwaarde kapel -op schandelijke wijze verminkt, -o.a. door plaatsing van een ijzeren brandtrap vóór -den voorgevel, en den uit bouw van W. C.'s 'aan den zuidelijken zij-ge vel. Die brandtrap is nu -gelukkig -al opge ruimd, en zóó zal bet gaan met alle andere overtolligheden, tot de oude Kapel-Athe- naeum weer in de schoonen vorm v-oor ons zal staan. de kerk noodige gelden 'vrijwillig bijeenge bracht zullen worden. GASONTPLOFFING. Bij de familie Jacobs aan de Badhuislaan te Hilversum heeft doör onvoorzichtigheid der dienstbode een gasontploffing plaats ge had. Alle ruiten van het huis sprongen, een buffet in d-e huiskamer werd vernield. Ook zijn ramen in een belendende woning ge sprongen. De dienstbode werd ernstig ge wond. INTERNATIONALE VAN HANDELS- EN KANTOORBEDIENDEN. De Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden heeft het ini tiatief genomen tot het bijeenroepen van het Internationaal Handelsbedienden-secretari aat, waarbij o.a. zijn aangesloten Duitsch land, Oostenrijk en een aantal Balkanstaten Engeland, Spanje, Nederland en België. De internationale conferentie zal plaats hebben op 28 en 29 Januari 1920 te Amster dam. Op de agenda sitaan een aantal punten ten doel hebbende de Internationale weder in werking te doen treden en maatregelen te treffen tot uitbouw daarvan. BRAND. Te Huizien (N.-l 1.) brandde Zondag tot don grond toe af een houten huis bewoond door twee arbeidersgezinnen1, gelegen, aan den Laarderwcg ver buiten de kom. In, den nacht van- Zaterdag op Zondag had een zwervend' gezin miet twee kinderen in een der onbewoonde kamers doorgebracht. Of de brand hiermede in verband staat zal een po litieonderzoek moeten uiutmaken. GEEN VERHURING VAN ZIT PLAATSEN. De leden der Geref. Kerk te Voorthuizen (Veulwe) hebben besloten voortaan de kerk- plaatsen niet meer te verhuren en de collec ten ten behoeve der kerk tijdens de gods dienstoefeningen af te schaffen. Men rekent, dat in den vervolge de voor MOORD OP KORPORAAL VOS. Men schrijft ons uit- Ed'e; Het is de politie ten slotte gelukt den verdachte Smit. tot een bekentenis te brengen. Toen bij da Zaterdag geh-o'udten secti-e van het parket uit Arnhem de touwen van de handen- en voeten van het slachtoffer goed zichtbaar werden en, in be slag konden wo-dden genomen, zag de inspec teur van politie aldra, -dat dit hetzelfde -s-oo-rt touw was als- hetwelk -op Smi-t was- bevonden Vandaar dat- nog een poging werd gewaagd en Smit voor do zooveels-te maal in verhoor werd -genomen. Bij dit verhoor was d-e burge meester -ook tegenwoordig. T-oen S-mit in na-uw werd gebracht in verband met het touw, verzocht hij -den inspecteur van politie alleen te mogen -spreken, -aan wien hij toen huilende bekende, medeplichtig te zijn ge weest aan dezen v-arschrik'kelijken moord. Hij békende te hebben geholpen bij het binden van het slachtoffer en gezien te hebben dat de z.gvSprin-ghO-f met oen drietal klappen don ongelulekigon tegen den grond sloeg on. hem na gebonden te zijn op d'on rug nam on er mede ondter tegen-spartel-en van het slachtof fer in de richting liep van do plaats waar 'la ter het lijk word gevonden. Bij de sectie bleek voorts, dat dit een ro-ofmoord is geweest, al thans d-e zakken waren uitgehaald'; in een dter onderste buiten-zakken bevonden zich nog eónige bri-even die de indentiteit bevestigden. Vermoed wordt dat het slachtoffer den hals is afgesneden. Verdachte scheen na zijn be kenten i-s een weinig opgelucht en verklaarde in den trein tijdens hot transport dat hij -drie maanden lang een -ongelukkig leven had ge had-, dat hij na den m-oor-d niet van de omge ving van het misdrijf 'kon blijven, -dat hij naar die plaats getroikken- werd als 't ware, doch nooit -op do plaats waar het lijk lag durfde te komen (dit blijkt wel uit het feit -dat het "Je lang gedeeltelijk bloot lag.> Thans is gebleken dat de holbewoner A. Smit, afkomstig uit Bellingwolde (Gr.) alle reden 'had zoo hardnekkig zijn juiste naatn te verzwijgen. Er is bekend geworden, dat hij wegens diefstal van rijwielbanden door de rechtbank te Winschoten tot 9 maanden ge vangenisstraf is veroordeeld, welke straf hij nog moet ondergaan. ^oor diefstal met braak te Bellingwolde van pl.m. 4000 mark. moet hij nog terecht staan, zooals wij reeds meldden. Destijds daarvoor in een cel te Bellingwol de opgesloten, groef hij zich daaruit en vluchtte naar Duitsciilaud. Enkele weken geleden werd te Harskamp een winkellade gelicht, waarin ook een paar dameszakdoekjes. Deze zakdoekjes werden bij het hol van Smit terug gevonden. Het slachtoffer van den moord wordt van daag te Ede begraven. DE DUURTE. B. en W. van 1 laarlern stellen voor een com missie in zake de duurte te benoemen, be staande uit vier raadsleden en den wethouder als voorzitter. De commissie zal nagaan, wat van gemeentewege gedaan kan worden tot bestrijding der duurte. Door twee S. D. A. P. raadsleden te Delft is bij den Raad een motie ingediend waarin de wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat ten opzichte van den verkoop van groenten prijsregelend wordt opgetreden. B. en W. worden uitgenoodigd ten spoedigste een plan te ontwerpen voor verkoop van groenten van gemeentewege. BOND VAN VEREENIGINGEN „DE MIDDAGHOOGTE" Den 30en October werd te Amsterdam de vijfde jaarvergadering van den „Bond van Vereenigingen de Middaghoogte" gehouden onder voorzitterschap van dr. A. H. de Har- tog. riet jaarverslag meldde, dat het werk voort gang had en ieder jaar het aantal belang stellenden in 'het doel van „de Middaghoog te" vermeerdert. De „Middaghoogte" is op algemeen reli gieuzen grondslag gesticht, het Uondsbestuur zag om die reden af van toetreding tot de Federatie van Vrij-reiigieuzeugroepen die meerdere beperking inhoudt. De heer Rustige werd djor drukke werk zaamheden genoodzaakt het secretariaat over te dragen, dit werd aanvaard door jonkvr E. M. Rethaan Macaré te den Haag, terwijl ds. Westra te Alkmaar het penningmeesterschap op zicih nam. De heer H. J. van Ginkel bedankte als be stuurslid, in zijn plaats werd de heer C. J. van Drunen te Amsterdam, tot bondsbestuurs- lid gekozen. 4 Bij de bespreking van het program van actie werd de wenscee -jkheiü van debatten op plaatsen waar „De Dageraad" veel pro paganda maakt, warm betoogd door enkele aanwezigenook wees de voorzitter op 't nut van colporteeren met de Middaghoogte- brochures. De heer van Drunen stelde voor de vol gende jaarvergadering te Rotterdam te hou den en daar tevens eene propaganda-avond voor het doel van „de Middaghoogte" aan te verbinden. Dit werd aangenomen. DE WONINGNOOD, In een aTtikel onder 'dit -opschrift komt de Tel. tot de conclusie, dat de regering ver plicht i-s op groote -schaal woningen te boh- wen .ter oplossing van het gebrek aan- wo ningen. Het blad1 zet uiteen; -dat het voors hands niet mogelijk is de verhuurders wat meer de vrije hand te laten, a-l zou zulk® wel het beste middel -zijn -om de particuliere bouwnijverheid weer -o-p gang te krijgen. De vrees zo-u besta.au, dat den huurders het vel over de o-oren werd1- gehaald. Van de woning- bouwvereenigingen is echter ter eenigszins voldoende -dekking van den woningnood wei nig te erwachteii. Zij zijn ingevolge het 'ka rakter en den geest v-an de Woningwet meest aangewezen op den bouw van arbeiderswo ningen laten dus dte behoefte aan middten- stand-awomagen geheel onbevredigd en zij zijn niet bij machte den bouw van arbeiders woningen op zóó ig-r-oote schaal ter hand' te nomen, dat de aanbouw in ietis meer d'an een zeer gering percentage van de behoefte voor ziet. Van de gemeenten i-s ook al niet veel te verwachten. Zelfs met den besten wil kunnen de gemeenten niet bouwen; omdat de materi alen veel te duur zijn» zoodat met de voor wo ningbouw bestemde gelden niet uit te kouten is. Het helpt niet of de gemeentebesturen zich daaraan niet storen en ho-ogere bedragen uittrekken. In de eerste plaats is daaraan een (te spoedig bereikte) grens, en daarbij is het noodlottige resultaat, dat de markt „blijft rijzen, wat. zich ten slotte toch wreekt in huren en annuïteiten van Rijk en ge meenten. Zoo-dat er per saldo niets anders op zit dan dat de voorziening in den woningnood' in het groot ter hand genomen wordt door de Regeering die daartoe een orgaan zo-u heb-' bon te schappen met zeer groote bevoegd heid. Zeer groote bevoegdheid zou absoluut ii-ood-i-g zijn, omdat het bedoelde o-rgaan met kracht zou moeten kunnen optreden tegen allerlei speculanten, zelfs tegen het Rijk zelf. Immers, het staat vast, dat de ben-oodigd-e bouwmaterialen in vrij voldoende hoeveel heid- te bekomen zijn- Aan steenen is geen gebrek, en met de steenfabrikanten zal t niet moeilijk vallen een passende regeling te tref fen. Met hout staat 't anders. Er zijn vrij ■ro-ote voorraden hout in het land, niaar or wordt een speculatie-artikel van gemaakt. Dit- is zoo st-erk, dat er voorraden zijn, die reeds jarenlang worden vastgehouden om de prijzen maar op te drijven. Zelfs liggen er hier en daar in de kleinere havens reeds zeer a-eruimen tijd booten met hout, die niet ge lost worden in afwachting van den tijd', dal de hoogst denkbare prijs te bedingen zal zijn Cement is oveneens aanwezig. De invoer van cement uit Engeland dat overigens- graag leveren wil is verboden, -omdat de Kegeering nog met gr-o-ote partijen zit, die zij graag van de hand wil doen zonder verlies (Engelsche cement zou. allicht fe krijgen zijn voor d-e'helft van den regeeringsprijs). Er zitten op het terrein -der bo-uwmateria- en overal belanghebbenden en tuschenipers-o- nen, die mede een oplossing van het dringen de woningvraagstuk kra-chtig ia den weg staan. Alleen een regeeringso-rgaan met groo te bevoegdheid zou in staat zijn al deze lieden op zij te schuiven. Eu alleen een regeerings- orgaan met groote bevoegdheid zo-u bij mach te zijn met d-e los te maken bouwmaterialen allerWege in het land een uitgebreide bouwe rij aan den gang te zetten. C. Bakker, DirkShorn J. Levendig, idem j. Ruis, idem' P. Rempt, Kolhorn, Bakker en Karssen, Alkmaar P. Oudt, idem Wormsbekker, Hoorn pruit, Alkmaar C. Broertjes, Hoorn M. C. Tuinman, Schagen J. Werneke, Alkmaar K. Numan St. Maarten UIT OUDKARSPEL. In de gehouden vergadering van de Vrijz.- Dem. afd. waren als bestuursleden aftredend de heeren S. Timmerman, J. Schneken en H. Joman. Beide eerstgcnoemdien, respec. voor zitter en secretaris, v» uschten voor een nieu we benoeming niet in aanmerking te komen. Gekozen werden de heeren Borst, Jb. Mosk en H Joman. De heer Oud was uitgenoodigd hier te ko men spreken. OUDE NIEDORP. Tot leden van'het-kiescollege bij de Ned. Herv. Kerk alhier zijn herkozen de heeren A. v. Zoouen, C. van Zoonen en O. Liefhebber. Gekozen in de plaats van wijlen den heer P. Schaap, de heer J. Hartog. UIT SCHAGEN. Uitslag der aanbesteding van een hoog spanningsgebouw voor het prov. eleetrisch be drijf te Dirkshorn. Begrooting 50183. UIT WIERINGERWAARD. Zaterdagmiddag 2 uur vergaderde de raad oltaJ'lig. Allereerst werd overgegaan tot de beëedigin'g van'net nieuwe raadslid den heer P Peper. De notulen werden g-o-edgekeürd. Inlgek-omen stu'kken: Van Ged. Staten dat de goedkeuring op het besluit van den ra-ad tot Kt geven van M. U. L. O. voorl-oopi-g werd -aangehouden. Van het hoofd dter school, de heer Hazeloop, een verzoek te willen be vorderen -dat zijn jaarwedde werd verhoogd v-oor het geven van onderwij-s buiten -de ge wone uren. Zal aan H. M. w-orden doorge zonden. M-ej. Van Wijk, onderwijzeres, en de heeren Van Ham en Smelik, vroegen -ook vergoeding v. ior 't geven van -onderwijs buiten de gewo ne uren. B. en W. steden voor afwijzend- te beschikken omdat volgens 't leerplan dat on derwijs vait in d-e gewone schooluren. Allen or. Aan 't comité van de landbouwtentoonstel ling te Schagen zal voor 1920 een bijdrage wor-d-en toegekend van 50 en deelname in 't waarborgfonds' tot een bedrag van 150. De veldwachter Boekèl v-r-oeg verhoo-ging zijner jaarwed-de tot 1500, inbegrepen wo ning en kleeding. B. en W. stelden voor j 1000 plus 40 voor kleeding en vrije wo ning. Ka" eenige discussie goedgevonden. Pensioen-grondslag werd -alzoo 1260. Door Ged. Staten werd in -overweging ge geven om 't b-ed-rag dat 'gevraagd was ais voorschot Bouwver-eemginlg te wijzigen van 45469.8114 in 45693.86. Een toelichting was er bij waArom dit n-oodig is. In verband met dezen woningbouw onts-p-om zich wederom een zeer uitgebreide discussie over 't feit, dat de Bouwvereeniging niet heeft getracht goedkeoper grond te krijgen. Met 4 tegen 8 stemmen besloten de wïiziigïhg aan te brengen. Van den telefoonhouder was een verzoek ingekomen om 200 -dunxtetoeslag. B. sn.W. hadden in deze geen voorstel. Wethouder Limpers stelde v-o-or 100, D'e heer EL Kos ter 150. Dit laatste werd in stemming ge bracht en met algem. stemmen aangenomen. -an den ins-peeteur der Posterijen en Tele grafie was ingekomen een verzoek om aan dten telefoonikantfoorhouder tegen 1 Januari -ontslag te verleenen-, -omred-en vanaf dien da- tiuim'het Rijk dit zal exploiteeren. Dit. -ontslag werd eervol verleend onder bij voeging van een woord van hulde voor d'e steeds betoonde bereidwilligheid' en 'de wij-ze waarop de heer Peereboom zijn werk heeft gedaan. Dan deeldé de voorzitter mede dla-t we hier onlange een lezing hebben gehad van -den hoofdingenieur Boom over èlectrificatie en toon is gebleken dat we zijn -aangewezenoip bovengrondsche geleiding. We hebben dit betreurd en in verband mqt dieze zaak hebben de dagelij'ks-clie besturen van Helder, A-nna- Paulowna, Zijpe, Ca-llantsoog, Schagen en W-ieringe-rwaard een- bijeenkomst gehad te den Hei-der. l'n die vergadering is- een com missie benoemd-, welke zich in verbinding zou stellen met- den directeur van liet Electro Technisch bureau van de vereeniging van Ned. Gementen -om te onderzoeken of het in derdaad uo-odig is een hoogspanningsnet te plaatsen. Van den schoolopziener was een schrijven ontvangen waarbij ais eisch werd gesteld, dat bij de wij'ziging-seh'oolverbouw ook privaten moeten w-o-rden gemaakt, waardoor een sup- pleto-ire begrooting k 800 no-odi-g is gewor den. Tevens werd in overweging gegeven om de bestaande privaten o-ok te veranderen. Dit kan echter, desverlangd, nog een paar jaar w-orden uitgesteld. Op voorstel van wethouder Limpers werd besloten aan te houden tot na de beslissing van Gedep. Staten. De rekening van het burgerl. armbestuur sloot in -ontvangst en uitgaaf inet een bedrag van 7052. Over -de vasts telling der gemeentebegroo- tin-g werd nog al wat gediscussieerd-. Bij ver schillende posten werden door den heer II. Koster inlichtingen gevraagd welke alle -op bevredigende wijz.. door den voorzitter wer den verschaft. liet salaris van den -opzichter werd ver hoogd met 25, dat van den 'klokkenist met 15. De geheele begrooting sloot met een eind cijfer van 42970.53. Een voorstel van B. en W. -om bij de hef fing v-an den hoof-delijken -omslag het bedrag voor noodzakelijk levensonderhoud te verh-oo- -gen van 400 tot J 600 werd aangenomen, alsmede 't maximu-m vooil kinderen ,te brem- gen -op 850. Ook werden de kosten van 't recht tot 'be graven en wat hierbij behoort allemaal met ongeveer -de helft verhoogd!. Hierna ging de Raad' in comité ter behandeling reclames Iltoo-fdel. Omslag en vaststelling suppletoire begrooting. Zakenman met goede vooruit zichten, vraagt tegen flinke rente, met maande- ijksche aflossing h f500 en onder pand. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt. Hrieven bur. v. d. blad onder R 114. tn rnll tegen BURGERWOON HUIS. Brieven onder letter T 116, bureau van dit blad. voorz. van beste BINNEN-en BUI TENBANDEN. Te bevr. IAAT 120. onverschillig waar geen groot be rijf. Brieven bureau dezer courant onder letter V 118, Br. lett. S 115, bureau v. d. blad. Direct te Hauraarden. Te bevr. Woning-bureau, Spoor straat 18. ALKMAAESCHE EXPO'RTVEILING. ALKMAAR, 3 November 1919. In de 'heden gehouden veilingen werd betaald voc Bloemkool le soort (per 100 st.) 19.80, 2e soort 5.50. Roo-de kool 83.00, Gele kool 4 tot 4.40 per 100 KG. Wortelen per 100 bos 46.70. Uien per 100 KG. 510.60. Andijvie per 100 stuks 13.90.. Prei per 100 bos 710.30. Snijboonen per KG- 0.350.40. Appelen per K.G. 0.030;09. Druiven per KG. 0.44. BLoemendaalder per 100 st. 5.105.20. Boerenkool per 100 st. 1.903. WARMENHUIZEN; 3 November 1919. Aardappelen: Red Star 5.600.60, Bravo's 5.800.30, Eigenheimers 5.50 5.90, Blauwe aardappelen- 7.90, Roede kool 44.60, Witte kool 0.840,99. Gele pep 7.80, Uitschot rood'e k-o-cl 1.70 tot 2.10, alles per 100 KG. ZWAAG, 3 Nov. 1919. Veiling Bangert en Omstreken. Druiven 3540 ct., Peren 125 ct., Ap pelen 115 ct., Tomaten 810 et. NOORDSCHARWOUDE, 3 Nov. Aau'daippelenEigenheimers 60.60, Bravo's 5.806.20, Bed' Star 5.50— 6.50, Roo-de kool 4—4.40, Uitschot 2 tot j 2.50, Gele ko-ol 33.40, Uitschot 1 bot 2, VVitte 11.1Q, Grove Uien 10 11, Drielingen 89, Nep 1010.50, alles per 100 K.G. PURMEREND, 3 November 1919. Otp de afsla-gmair-kt werd verhandeld1: Aardappelen 1.602.25 p. zak 25 K.G. Spruitjes 4.506.50 per zak 15 K.G. Bieten 916 per 1O0Ü stuks. Peren 5.90—21.20 per 100 K.G. Appelen 5.9012 per 100 KG. Handel zeer vlug. BO'VENKARSPEL „de Tuinbouw" 3 No-v. Heden besteed-de men v-oor: Koodle kool 3.504.50, Witte kool 0.601; Gele kool 3.253.75, Bieten 1225.50, Kleine 3.508. BltoEK OP LANQENDIJK (Langed'ij- ker Groenteveiling), 3 N-ov. 1919. In de he den -geh-oudten veilingen werd betaald voor: Roode kool 3.90ƒ4.60, Gele kool 3.50 to-t 4, 2de so-ort 1.50, Witte kool 1.20 1.30 per 100 K.G. Gele ko-ol per wagon 10.000 KG. 399 406. Aardappelen: Bravo 6.60, Bieten 8 3.20, Gele Nep 9.409.70, Drielingen 8.10, Uien 2de soort 3.304 alles per 100 KG. Wortelen 0.902.70 per 100 K.G. Aanvoer: 31250 KG. roode kool, 5700 KG. witte kool, 73950 KG. gele koel, 22550 K.G. wortelen "'SS KG. aardappelen, 950 K.G. uien, 65 KG. gT rtap, 4500 KG. bie ten, Veilingvereeni-ging „de Zaanstreek." Boerekool 40.20 per 100 s-tr., Andijvie 0.4O2.10 per 100 Str., Peen 10341434 ■ct. per bos, Spruiten 19 et. per pond', Prei I2V2'1434 ct. per bos, Groene 'kool 5834 ct., Pieterselie 6734 ct., Sla 2 per 100 kr., Relefleur 77 34 ct. per pond, Zoete Appelen 0QVz et. per pond. op 's morgens 8i/3 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer Jn. BIERSTEKER Jr., aan den Middenvliet, van: 13 tijd Kalfkoeien, 4 Koeien in 't laatst van Augustus gekalfd. 5 gelde Koeien, 1 Kalfschot, 5 vette Schot ten, 6 Kalfvaarzen, 2 gelde Vaarzen, 3 anderhalfjarige Crisen, 1 ander- halfjarige Stier, 11 Graskalveren en 2 Stierkalveren. I drachtige bruine Bel gische Merrie, 6 jaar, i drachtige Vos-Merrie, jaar, 1 drachtige bruine Merrie, jaar, l drachtige zwarte Merrie, jaar, 1 Vos-Ruin, 7 jaar, 1 zwarte Merrie, aitands, 1 vlugloopende bruine Bles-Merrie (Ket) 9 jaar, 1 bruine Ruin, li/2 jaar, 1 Belgische bruine Ruin, H/s jaar, 1 zwart Merrie-veulen, 1 bruin Merrie- veulen. 3 Boerenwagens met toebehooren,' waarvan één zoo goed ais nieuw, 3 driewielde Karren, waarvan één met ierbak, Dogear, op Callings ^ssen, Kapwagen. Adriaanse Maaimaehine, 2 Hark- inaclunes, Bobby Hvoischudder, Ma tens walk-maker, Zaaimichine, Eckert Ploeg, twee-schaars Volg ploeg, Zeeuwsche Ploeg, Hul- landsche Ploeg, Hollai-dsche Eg, Zeeuwsche Eg, Spijker-Eg, Aardtr- -g, Aietensnijder, Zoutkisi, Koelbak, Melkbussen, Emmers, Schotels, Kroskarn en Rosmolen, Zeumssen, KuipL-n en Vaten. Diverse Tuigen, Opjaaglijn met Schijven, partij Graanzakken en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. tielexeiilieid tot slitlllng. Notaris VRIJBURG te Zijpe. verschijnt des namiddags en des avonds, is het voornaamste blad voor ARNHEM en GELDERLAND. Bureau KONINGSTRAAT 36.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6