DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 261. Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 WOENSDAG 5 NOVEMBEH. Oil nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post I 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr, 3. Redactfe Nr. 33. DirecteurO. H. KRAK. Hoofdredacteur.: Tj. N. ADEMA. BUITENLANDSCH OVERZICHT. In vele landen staan wij nog maar steeds in het teeken der stakingen en het ziet er niet naar uit, dat hieraan spoedig een einde zal komen. Is eenmaal de staluugsduivel ontke tend, dan wee het land dat er door bezocht wordt en welk land is dat tegenwoordig niet? Uit Duitschland wordt gemeld, dat de bei de partijen in het metaalbewerkersconfliot nog steeds heftig tegenover elkander staan en de toestand verre van gunstig is. De werkge vers stellen zich thans op het standpunt, dat zij reeds zoo herhaalde malen een tegemoet komende houding hebben aangenomen en blijkbaar met het eenige r"sultaat, dat kort na inwilliging der eiscnen wederom hoogcre eischen gesteld worden, zoodat zij ditmaal van geen onderhandelingen weten willen. De stakingskoorts grijpt naar alle zijden om zich heen, o. a. legden heden in de werkplaat sen van de Berlijnsche eiectrische tram 1000 arbeiders het werk neer. Het voornemen was natuurlijk het verkeer weder eens stop te zet ten. Intusacheu kan de tram, ook zonder dat deze werkplaatsen op volle kracht werken, nog weken lang blijven rijden. De staking in de Dresdener engros-zaken duurt voort. Alle onderhandelingen liepen op niets uit. De politic moest heriiaaldclijk op stootjes onderdrukken. Als tweede belangrijke punt trekt het voortgezette verhoor der Duitsche politici uit de oorlogsjaren opnieuw de aandacht. De indruk dringt zich meer en meer op, dat de meest ter verantwoording geroepen personen, de oude rijkskanselier vou Betnmann Holl- weg de de staatssecretaris Zimmennann ei genlijk niet meer dan slachtoffers zijn van den genialen militair Ludendorff. Want de handen vrij, om zijn eigen inzicht te volgen, had von Bethmann Hollweg zeker niet Hij moge weifeelend en zwak geweest zijn in een tijd da't aarzeling en zwakte misdadig waren, de eenige en hoofdschuldige is hij niet. Maar het schijnt in ieder geval, dat de oud-rijkskan selier flinker wordt naarmate het verhoor vordert en hij wist zich in de laatste zitting zeifs de sympathie van de menigte te verove ren, toen hij er op wees met plotseling vuur, hoe er tijdens deze gehecle zaak alleen aan dacht geschonken werd aan de fouten van Duitsche zijde gemaakt en dat dlie door de vij anden begaan onvermeld gelaten werden. Uit alles blijkt wel dat deze man niet slechts heeft gewild en zeker op 't oogenblrk de eenige is, wiens stem 'n andere klank laat hoeren, n.l. deze, als hij in telkens herhaalde woorden uit: „Maar mijne heeren, wat heeft het toch voor, dat wij nu dit alles nog eens ophalen? Waartoe ons n u op d i t oogenblik ai te vra gen hoe alles wellicht zou geloopcn zijn als we niet zus maar zóó gehandeld hadden Dat is alles slechts uapleiten. Om onze handelin gen goed te begrijpen, is het noodig, dat men ze volkomen in hot verband beschouwt van den tijd, waarin ze plaats hadden. Het is zoo makkelijk om thans, nu eenmaal alles slecht is afgeloopen, te gaan uitvisschen hoe men het beter had kunnen doen." Het is de oude waarheid van de kritiek, die zoo makkelijk, en de kunst die zoo moeilijk is. Inmiddels worden ook de pogingen van Wilson op den keper beschouwd en het schijnt dat het de Duitsche diplomaten wel te doen is geweest, volgens „Bethmann's verkla ring, „twee ijzers 'in 't vurr te houden?', en zoowel een eigen vredesaanbod' gereed te houden als aan den anderen kant Wilson's bemiddeling te aanvaarden, wanneer zulks nopdig bleek. In Rusland wisselen de kansen. Volgens te legrammen van gisteren is te Slavorod een opstand uitgebroken tegen Koltsjak, tenge volge waarvan de sovjet-regeering aldaar de macht in handen heeft gekregen. De gouver nementen Irkoetsk, Jenisseik en Tomsk, als mede de omgeving van Teheita, zijn geheel in handen der bolsjewiki. Yoedennitsj schijnt niet gelukkig te strij den, de kust van de Finsche Golf is ontruimd, evenals de stad Luga. Generaal Denikin heeft enkele steden moeten prijsgeven, doch Bori- soljesk genomen. Uit Stockholm wordt aan het „Berl. Ta- geb'lad" gemeld, dat volgens het Stokholm- sche blad „Politiken" de Fransche regeering met de rechtsche partijen overleg heeft ge pleegd over den buitenlandschen toestand. De conservatieven wilden een onmiddellijke actie tegen Petrograd Joedenitsj zou Finland groote terrioriale beloften hebben gedaan ok zouden afgezanten van Koltsjak en De nikin te Heisingfors zijn aangekomen, om op hulp van Finland aan te dringen. Inmiddels woedt de strijd in alle hevigheid en men hoopt en verwacht aan beide zijden op een spoedige, en voor zich gunstige eindbe slissing. In' Amerika werd) een voorstel der werk gevers gedaan. Volgens een telegram uit Terrc Haute in het mijndistrict Indiana hebben de werkge vers aan de vertegenwoordigers van de mijn- werkersvoorstellen gedaan, mot het doel, de staking in Indiana te beëindigen. Verder werden verschillende maatregelen van algemeen belang getroffen, o.a. tegen de prijsopdrijving der steenkool en de admini stratie der spoorwegen heeft afgekondigd dat van nu af aan bruinkool slechts zal Wor den verstrekt in uitersten nood. In Pennsylvanië dreigt een nieuw conflict, in een vergadering te Pittsburg van de afge- va&rdigdea van, die arbeidexafedcratie werd een resolutie aangenomen ten doel hebbende om de constitutioneele rechten van het volk te handhaven, m. a. w. het recht van vergaderen en van een vrije pers, benevens een resolutie om intrekking vaa de wet togen de spionnage te eischen. Alle arbeidersbonnen werden op geroepen om hun iinanoieelen steun aan de stakende metaalbewerkers te geven. In otticieelc kringen te Washington bestaat het stellige geloof dat de mijnwerkersstaking haar einae nadert, alhoewel de huidige ont wikkeling een hoopvol inzicht geenszins rechtvaardigt. Niettegenstaande een aantal niet-aangesioten mijnen in verscheiden staten werken,, is een algemeene verlamming der productie overheerschead. Een aantal wa ter- er eiectrische inrichtingen in de weste lijke staten, zijn gedwongen het bedrijf stop te zetten, De regeering gaat voort de onder weg zijnde kolen op te" vorderen. BUITENLAND, ROEMFNIë EN DE ENTENTE. De Opperste Kaad der geallieerden, die hedenmorgen onder voorzitterscnap van Picnon vergaderde, heeft besloten een tele gram aan ue Koemeeusche regeering te rieft- tea, waarin de Kaad zajn verwondering uit spreekt, dat op de gemeeaschappelnke nota u«r nuteute, sue 12 Oct. naai ttoauw. n wad gezonden, nog geen antwoord werd ontvan gen. In-net tetegram, dat de Raad besloot openbaar te matsen wordt er hij ds Roemeen- scne regeering op aaumgedhoBgea niet iaragsr met haar ante/oord tg wachten. In de nota van 12 Oct., die in zsssx verzoe nende bewoordingen was gesteld, wees de En tente er o.a. op, dat de requisites der Koe- memers te Boedapest moesten worden terug geven en dat de Ujd voor de ontruiming van Boedapest was gesomem. De opperste Kaad keurde verder den tekst goed van het verdrag dat de geallieerde en geassocieerde mogendheden met Griekenland zuilen sluiten beuetlende de bescherming der minderheden. Op rapport van de intergeallieerde com missie te Versailles besloot de Kaad tot opiief- iing der iatergeallieerde commissie' voor de militaire transporten. Ten slotte werd besloten aan de Poolsche regeering te verzoeken een aantal spoorwegen die de Duitsch-Poolaehe grens ten Noorden van Warschau passeerea voor het verkeer open te stellen. De volgende zitting zal morgen plaats heb ben. REIZEN NAAR DUITSCHLAND. De medewerker van het H'bl. te Dussel- dorf seint: „lk verneem dat er tusschen Nèderland en het Kijnsch-Westfaalsche industriegebied, ge durende de tien dagen dat het personenver voer op de Duitsche spoorwegen stop gezet zal worden, toch een beperkte dienst voor rei zigers gehandhaafd blijft, indien van Neder- landsche zijde het verkeer tusschen Elten en Zevenaar niet gestremd wordt. In het spoor wegdistrict Essen kan van de treinen van El- ten naar Duisburg zonder beperking gebruik gemaakt worden. Daarentegen heeft de spoor wegdirectie Elberfeld bepaald, dat van de nog rijdende treinen alleen gebruik gemaakt mag worden met arbeiderskaarten. Het is echter mogelijk per boemeltrein aansluiting te krijgen naar Nederland via Duisburg." In verband met deze mededeeling verwij zen wij naar de aankondiging van de Ne derlandsche spoorwegen, dat van 5 to+ 15 November alle treinverbindingen met Duitschland zijn verbroken. Men zal dus per trein niet over de grens kunnen komen. Mocht dit langs anderen weg iemand gelukken, die per se naar Duitschland wil, dan komt hij, volgens onzen Dusseldorfer correspondent, toch niet verder dan Duisburg. Voorzichtigheid is dus geboden. DE VREEMDELINGEN OP BRITSCHE SCHEPEN. ;De bepaling betreffende vreemdelingen op Britsche schenen is geheel herzien. Zij stelt thans vast, dat geen vreemdeling als gezag voerder, eerste stuurman, of eerste machinist op een Britsch schip of als-schipper of stuur man op een Britsen visschersvaartuig mag dienst doen, tenzij het Britsche schip hoofd zakelijk gebruikt wordt voor reizen buiten de Wateren van het Vereenigde Koninkrijk. Dit verbod heeft niet betrekking op vreem delingen, die in bovengenoemde hoedanig heid gedurende den oorlog zijn werkzaam ge weest of die van de admiraliteit een certifi caat voor goeden en trouwen dienst hebben ontvangen. FINSCHE INTERVENTIE IN RUSLAND. De speciale correspondent van de „Mor ning Post" te Reval meldt, dat gedurende de laatste weken positieve diplomatieke onder handelingen hebben plaats gevonden te Re- val, mét het doel de campagne van Yoede- nitsj tegen Petrograd tot een goed einde te brengen. Er is een overeenkomst tusschen de Fin sche regeering en adimiraal Koltsjak tot stand gekomen, waarbij Finland belooft, een krachtige anti-bolsjewistisch offensief te on dernemen, en dit zoo spoedig mogelijk. Onofficieel wordt verklaard, dat als beloo ning daarvoor aan Finland zal worden afge staan het geheele schiereiland Kola daarbij inbegrepen de geheele Moerman-groep, ter wijl Finland verder voor eiken dag, dat de veldtocht voortduurt, 7 millioen mark (70.000 Engelsche ponden) zal ontvangen. DUITSCHE MISDADERS IN BELGIë. Alle rechtskundige inlichtingen,, verzameld tegen 1200 Duitschers, die deelnamen aan de misdaden, welke in België gedurende de Duitsche bezetting bedreven werden, zijn thans naar Parijs gezonden. De voornaam ste misdaden staan in verband met de depor taties en het werk, dat men den gevangenen dwong te verrichten ia de kampen. ZIJN TIJD VOORUIT. Iteuter seint aan de Engelsche bladen dat J. L. Fawsitt, de „consul-generaal van de Iersche republiek" dea 31en October zijn consulair hoofdkwartier te New-York heeft gevestigd. DE VERKOOP VAN DUITSCHE SCHEPEN AAN NEDERLAND. De Entente heeft aan Duitschland den eisch gesteld, dat de schepen, die gedurende den oorlog in de jaren 1915 en 1917 door Duitsche reederijea a«n Nederlandse he scheepvaartmaatschappijen waren verkocht, onder terzijdestelling van dezen verkoop aan de Entente moeten werden uitgeleverd, waarbij deze zich op het wapenstiistandever- drug beroept. De Duitsche regeering heeft thaim in zake deze aangelegenheid een nota tot de aükwd® en geassocieerde nytevxm gen gerichti, waaraan het voigagda is ont leend „Volgen# ark 33 vjï.n het wapenstihtands- verdrag mag elke overdracht van Duitsche koopvaardijschepen van. elke soort onder een of andere neutrale vlag na ée omdertoekeiwuig van het waponstiktaadsverdrag niet plaats hebben. In het later gesloten verdrag is er slechts sprake van, dat de geheele Duitsche koop vaardijvloot onder controle en bescherming der geallieerde en geassocieerde mogendhe den zal worden gesteld. Daar de schepen „Braunschweig", „Nas sau", „Dendera", „Johan Heinxich Burg- hardt" en „Wilhelm Oswald" reeds in de ja ren 1915 en 1917 door Duitsehe reederjjen ale in aanbouw zijnde schepen aan Nederland- sche scheepvaartmaatschappijen zijn ver kocht, en hierdoor dius deel uitmaken van een neutrale koopvaardijvloot, kan de eisch der geallieerden tot teruggave dezer schepen niet op bedoeld artikel gebaseerd worden. Er wordt met nadruk op gewezen, dat de verkoop zonder twijfel te goeder trouw is geschied. •De Duitsche regeering hoopt, dat eerst het van kracht worden van het vredesverdrag zal worden afgewacht, en dat alsdan de commis sie tot herstel de maatregelen ter herkrijging van het volle eigendomrecht zal aangeven, die zij meent, te kunnen, aangeven. Genoemde commissie zal echter nimmer maatregelen kunnen aangeven, waarmede de Nederland- sche regeering hot niet eens is. Zonder toe stemming der Noderlandsche regeering zal het voor de Duitsche regeering ook later niet mogelijk zijn, de in de nota der geallieer de en geassocieerde regeeringen geformuleer de eischen in te willigen. Daar de Duitsche regeering bij de behan deling der nota zich voornamelijk heeft laten leiden door den plicht, de rechten der neu tralen te eerbiedigen, verklaart zij zich be reid, zich aan. de op grond van een verdrag tusschen de geallieerde en geassocieerde re geeringen en de Noderlandsche regeering ge dane scheidsrechtelïjke uitspraak over de nationaliteit der vijf schepen en de mogelijk heid der onteigening ook dan te zullen on derwerpen, wanneer de Entente van het Duitsche standpunt zou afwijken. Reuter meldt uit Parijs d.d. gisteren: De opperste Raad heeft Nederland er van in kennis,, gesteld, dat hij het besluit heeft genomen het Nederlandsche eigendomsrecht op de Duitsche schepen, welke na het uitbre ken van den oorlog zijn aangekocht, niet te erkennen. NEDERLANDSCHE STEUN AAN BELGIë TIJDENS DE BEZETTING. De Brusselsche correspondent van de Tel. herinnert aan hetgeen door Nederland is ge daan ten behoeve der Belgisdhe bevolking ge durende den oorlog. Hij schrijft: Het groote publiek weet met veel van de .rol, die Holland beeft gespeeld in het bezette België. v Het is bekend, dat na de deelneming van Amerika aan den oorlog, de bescherming van de voedselvoorziening van België werd toevertrouwd aan een SpaansCh-Nederlandsch comité. De Hollandsche gedelegeerden in dit comi té die o'nder leiding van den heer G. C. W. Langenbergh stonden, hebben aan België en Noord-Frankrijk diensten bewezen, die her haalde malen erkend zijn. Het is de moeite waard van die diensten wat uitvoerig te ver tellen. In 1917 werd de heer Langenbergh door de Nederlandsche regeering uitgenoodigd de leiding op zich te nemen van het Spaansch- Nederlandsche comité. Hij nam de opdracht aan in de hoedanigheid van vertegenwoordi ger van zijn regeering, met volmacht in haar naam te handelen, en vervulde zijn taak zon der daarvoor te worden gesalarieerd. Hij werd in het bijzonder belast de belangen te behartigen van de bevolking in het Noorden van Frankrijk en van het Belgische etappen- gebied, d.w.z. van Vlaanderen, een gedeelte van Henegouwen en de zone aan de Holland sche grens. Dank zij zijn werkzaamheid, ontsnapten België en Noord-Frankrijk twee malen ach tereen aan een vermindering van het brood- ransoen, dat toch al zoo laag was. Dank zij het snel optreden van den heer Langenbergh, stelde de Nederlandsche regeering de eerste maal 8000 ton tarwe en de tweede maal 12.000 bij wijze van leening, ter beschikking van het comité, ofschoon Nederland zelf op dit oogenblik slechts over het hoog noodige beschikte. Voor alle stappen,, die de heer Langenbergh had te doen ten bate van de bevolking der bezette gebieden bij jhr. dr. Loudon, minis ter van Buitenlandsdie Zaken en Opperbe- schermer van het Ravitailleeringswerk van België en Noord-Frankrijk, vond hij altijd in zijn collega jhr. mr. E. Middels van Verduy- nen te 's-Gravenhage. Op een gegeven oogenblik beschikte België in Ffolland niët meer over de noodige fond sen om de transportkosten der uitlieemsche voedingsmiddelen en zijner inkoopen in Hol land te dekken. De heer Langenbergh kreeg toen van de Nederlandsche regeering een lee ning van 10 000.000 francs per maand, gedu rende een jaar. In den aanvang van 1918 leverde Holland aan België 10.000 ton levensmiddelen per maand, hoeveelheidf die zij afnam van haar eigen reserve. Op die wijze zond Holland ge condenseerde melk,, kaas, boter, versche groen ten. aardappelen era. Tom aan het efad® van 1918 de ongelukki ge bevolking van Valenciennes en omstreken uit haar haaxdateden werd gejaagd en naar Nivellea en de omliggende streek werd genen den, en toen $iektg en dood op afgrijselijke wijze onder die mensdsen woédde, kon men onder hsn, die de meest® toewijding toonden., den heer Langenbergh opmerken. Onmiddel lijk zond hij een zijner gedelegeerden, den heer Gorter, naar Nivellea. Deze wijdde zich dag en nacht aan de verzachting van het materiee,le en moreele leed deze arme verdre venen fa een bijeenkomst, waaraan eenige hol landsche ministers en, de Opperbevelhebber van het Hoüandsdie leger en andere autori teiten deelnamen, vroeg de heer Langenbergh verlof deze menschen naar Holland te zen den. Toestemming daartoe werd verleend. Dank zij dien maatregel, konden duizenden menschealevena worden gered. De directeur van het SpaansCh-Nederland sche comité verleende ook daadwerkelijken steun aan de gewonde gevangenen, voorna melijk aan, de Engelschea, wier belangen wa ren toevertrouwd aan de Nederlandsche lega tie te Brussel. Dank-zij de hulp van den heer Langenbergh, 'heeft 'het „Oeuvre de Secours aux Blessés aliés" te Beyen kunnen verleenen aan ongeveer 32.000 mensChen, die verspreid lagen over 53 'hospitalen en kampen in den verm van de distributie van kleeren, geld en voedsel. Door zijn handig optreden heeft de heer Langenbergh zelfs van de Duitsche autori teiten weten te verkrijgen, dat zekere Fran- schen uit de bezette gebieden van Noord- Frankrijk ziCh naar Eten Haag mochten bege ven. Onder zijn leiding en onder zijn verant woordelijkheid gingen zij dan overleggen met den Franschen gezant en de leiders van de „Commission for Relief in Belgium." Dit alles zijn dingri, die in België niet worden vergeten door hen, die „weten" en die het Spaansch-Nederlandsche comité van nabij aan het werk hebben gezien. En het Hollandsche publiek zal met vol doening vernemen welke rol door landgenoo- ten in België werd gespeeld. „EEN DRIJVENDE HEL". Een drijvende hel" noemt de „Times" de „Waiwana die bestemd was negen honderd Australiërs met hun vrouwen en' kinderen naar Australië te brengen, maar in welk stoomschip de deplorabele toestand' nog tij dig werd ontdekt. De „Times" deelt mede, dat de „Waiwana" op stroom lag en- de vrouwen en kinderen uren lang op de kade van Tilbury aan regen, wind en koude waren blootgesteld, toen ze de aankomst van het havenstoombootje af wachtten, dat' hen aan boord' zou moeten brengen. Eindelijk kwamen ze aan boord', waar toen bleek dat er geen plaats was voor 'twee der de gedeelte der passagiers en dat de hutten onbewoonbaar waren door de ratten. De Australiërs brachten hun klachten in bij ge neraal Mlonasb, vroeger directeur-generaal voor de repatriëering dier Australiërs die, de juistheid der klachten erkennende, bevel gaf het schip naar de kade te sleepen en toen dit geschied was, alle passagiers deed: debarkee- ren. Met vee'l moeite werden ze daarop allen in Lonldien onder dak gebracht. De tweede kl'asse bleek toen volkomen on bruikbaar, er waren geen salons, noch eetza len. Thans wordt een onderzoek ingesteld hoe men, er toe heeft kunnen komen het schip geschikt te verklaren voor transportschip. De „Times" verheugt zich over het feit der tijdi ge ontdekking en zegt dat het „repatriation department", tot nu toe trotsch kam zijn op de inrichting der familieschepen", vooral wat die zorg voor kinderen, van voeding en den gezondheidstoestand! betreft. KORTE BERICHTEN. De partijdag der Oostenrijksche soci aal-democraten neemt een sympathie-betui ging aan met „het door het imperialisme Bedreigde" Sovjet-Rusland. In Spanje is de uitsluiting afgekondigd. De parlementaire commissie van onder zoek zet net verhoor van Bethmann Hollweg voort. De Casko Slovo meldt, dat aan Dr. Kramarz door de democratische groep der Russische republiek bet presidentschap ia aangeboden. In de Weeasche kinderkliniek zijn zes zuigelingen door de koude bevroren. In het West-station te Aken hebben communisten een trein met gewapende Bel gische verlofgangers aangevallen en bescho ten. De Fransche schildwacht, die tusschen- beide kwam, alsook de troepen, werden op hun beurt beschoten. Er vielen twee slachtoffers. In 't station heerschte groote opschudding. Uit Quebec wordt geseind, dat kardi naal Mercier zich in de „Megantic" naar Li verpool ingescheept heeft om naar België terug te keeren. De Finsche pers verneemt, dat dé bui tengewone gezant der Japansche regeering, generaal Kato, te Omsk in het hoofdkwartier van admiraal Koltsjak is aangenomen, tot het voeren van onderiiandelingen. Te Parijs loopen geruchten, dat de ar restatie van het socialistische Kamerlid Paul Meunier, die, zooals men weet, in de zaak Judet móet, zijn betrokken, aanstaande is. Bij de ongeregeldheden te Alexandrië zijn zes inlanders gedood. Te Brussel hebben werklooze oud-strij ders een betooging gehouden voor hoogere uitkeering en werk. Er ontstonden kleine rel letjes door. De minister van oorlog beloofde aan de deputaties, dat de werkloozen gedu rende de eerste halve maand 3 francs per dag zullen ontvangen. Een nieuwe deputatie is bij den minister geweest om werk en hoogere ver goeding te vragen. De Engelschen schijnen zich in België's kustplaatsen te willen vestigen. VersChlilende vr grootste hotels zijn reeds in Engelsche hanaen overgegaan. De stakende Berlijnsche metaalbewer kers hebben met 4000 tegen 17 stemmen een .notie aangenomen, waarin de voorstellen der patroons aannemelijk worden verklaard en een beroep wordt gedaan op alle nog werken de kerkgenooten, om tot een solidariteitssta- king over te gaan. De gas- en electriciteit- voorziening van Berlijn worden hiermede niet bedreigd. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. De voorzitter der Tweede Kamer heeft de ledten in vergadering bijeen geroepen op Dinsdag 11 November 1919, te 1 uur. Aan de orde is: Regeling van werkzaamheden. De voorzitter zal voorstellen, om, indien het eindverslag betreffende hoofdstuk I der Staats-begrooting voor 1920 is uitgebracht, dadelijk een aanvang te maken met de alge meene beschouwingen over de Staatsbegroo- ting en voorts, indien, het eindverslag over hoofdstuk V der Staatsbegrooting tijdig is uitgebracht, de behandeling van dat hoofd stuk te doen plaats hebben Donderdag 13 November des avonds te 8 uur. BINNENAND. VERWERING HUISVUILNIS. Door den mis dei van Landbouw is ter kennis daarvoor in aanmerking komende ge meentebesturen gebracht het ingevolge op dracht van- zijn ambtsvoorganger door den heer Sieuwerts van Roesema ontworpen stel sel. voor d;e verwerking van huisvnilnis, het welk zoowel voor handbedrijf als voor machi naal gebruik geschikt is. Het doel van dteze verwerking is vierledig en betreft de belangen van de nijverheid, van 'den landbouw, van dé stedelijke gezondheid en van het stedelijk ruimte-behoud.. 1. De nijverheid wordt gebaat door het verzamelen van waf een stad aan afval ople vert van papier, lojnrem, beenderen, leder, rubber, kleeden, ijzer, koper, tin, zink, lood, blik, glas, kolen, enz. 2. De landbouw wordt gebaat door het brengen naar het land van, groemténafval en ascb, van organischen oorsprong, met het op- veegsel van huizen. 3. De stedelijke gezondheid kan niet be staan', wanneer niet geregeld wordt opge ruimd, dat wat schadelijk of besmettelijk is, of d:it kan wordien. 4. De ruimte dér steden laat niet toe, dat de reusachtige hoeveelheid afval van allerlei zaken daar wordt opgestapeld Bovendien zijin zulke stapelplaatsen kweekplaatsen van ratten1, vliegen, enz. Verwijdering is dus dringend noodzakelijk. Hoe onhoudbaar anders de toestanden zou den, worden, blijkt voldoende uit die van de toestanden der steden in vorige eeuwen. PLANNEN VAN MINISTER DE VRIES. De minister van Financiën deelt in de Me morie van Antwoord op het 1 e hoofdstuk dter Staatsbegrooting mede. dat zal worden inge diend een 'ontwerp tot neffing eener weeldebe lasting, waarvan de opbrengst op 10 milli oen gulden per jaar wordt geraamd; een fis cale herziening der invoerrechten met een op brengst van 13 millioen, uitbreiding der zegcibelasting. opbrengst vijf millioen. Een belasting op cacao is in ver,gevorder den staat van voorbereiding. Belastingen op duurdere soorten chocola de en op automobilen worden opgenomen on der de weeldebelasting; die op facturen, cognossementen en vrachtbrieven in de zegel- belasting, terwijl een belasting op vaartuigen afzonderlijk wordit voorgesteld. Verder is in voorbereiding een reclamebe lasting, waaronder echter advertenties niet zullen vallen, aangezien de minister, vooral in het belang van, de kleine pers, van de voor genomen advertentiebclasting heeft afgezien. ALINAARSEIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1