Uitbetaling ^erjroedingeci wegens kostwiüüeiscu&p. De BURGEMEESTER van ALKMAAR breng1 ter kern is var belrngbcbbendto d?t de LTTï'EERINO DEn VERGOEDING, loopcnde over het tijdvak van 27 October tot en met 5 November,zal plaats hebben ten STADHUIZE op DONDERDAG 6 NO VEMBER a.s.. van des namiddags 2 tot 2 uur. Alkmaar, den 4en November 1919. De Burgemeester voornoemd, W. C. BOSMAN, Wethouder, loco-Burgemeester. Over het heffen eener 1 ucifers-bebasting is de minister in onderhandeling met de fabri kanten, over eene belasting op het registree- ren van vee met het ministerie van Land bouw. De belasting op thee en koffie is voor loop ig van de baan. De regering deelt verder mede, te hebben besloten het bedrag van 0 millioen gulden, dat uit de opbrengst der oorlogswinstbelas- tang aan de daarvoor in aanmerking komen de gemeenten zal worden uitgekeerd te ver- hoogeu tot 70 millioen. Hiervan is tot dus ver (0 millioen uitgekeerd', zoodat de betrok ken gemeenten nog 60 millioen zullen om vangen. STEUN BI J VERPLAATSING VAN ARBEIDSKRACHTEN. De Minister van Arbeid heeft aan de ge meentebesturen medegedeeld dat hij bereid is mei ingang van 3 November gedurende een nader te bepalen tijdvak aan de gemeentebe sturen terug to betalen de helft der bijdragen welke de gemeentebesturen aan in de gemeen te wonende arbeiders bij het aanvaarden van arbeid buiten de woonplaats dis steun van gemeentewege meemen tp moeten verleenen om die aanvaarding van arbeid mogelijk te mater.De verleen ing van steun zal geschie den door tussckenkomst van de gemeentelijke (en daarmede gelijkgestelde) organen der arbeidsbemiddeling. Ten slotte heeft de minister medegedeeld dat voorlichting omtrent deze regeling wordt verstrekt door den directeur van den Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbe middeling te 's-Gravenhage en door de ar- beidSbaur7en. KINDERMEEL. De minister van Landbouw heeft tot de ge- incertitelxstuien een circulaire gericht, waar in wordt medegedeeld, dat hij besloten heeft met ingang van heden voor kindermeel geen nieuwe rantsoenen vast te stellen. De maximumprijzen voor dit artikel blijven evenwel gehandhaafd. GEMENGD NIEUWS. HET INTERNEERINGSKAMP TE HARDERWIJK. Uit betrouwbare brou verneemt de corres pondent van het Hbld. te Harderwijk het vol gende over den toestand in het intemeerings- kamp: Eenige manschappen van den bewakings troep waren gestralt en naar hun corps te ruggezonden wegens gebleken onbetrouw baarheid. Deze behoorden tot het bewakmgs- detachement afkomstig uit Bergen. Hierbij waren raddraaiers, die velen der manschap pen, die bij den bewakingstroep te Harder wijk zouden geplaatst worden, terwijl ze nog te Amsterdam in garnizoen lagen, opgestookt hadden. Dit kan wel juist zijn, immers de gedeser- teerden waren nog geen 24 uur in het kamp en zelfs ontbraken reeds 5 personen bij het vertrek uit Amsterdam naar Harderwijk. Per soonlijke ervaring van het strenge optreden van den lu.tenant van den bewakingstroep, die elders als reden van de desertie en de on tevredenheid werd opgegeven, konden zij dus nog niei hebben. Dit is dan ook gebleken bij een officieel onderzoek, dat Maandagmiddag plaats had. Daarbij' werd als reden tot het eigendunkelijk verlaten van het kamp opgege ven o. a. hei ontbreken van nachtprivatea, net verstrekken van te weinig eten en- dergelijke. Maar geen woord werd gerept over het stren ge regime en de toepassing der straffen van den luitenant Van den Briel. Het is waar, dat de luitenant v. d. Briel de krijgstucht streng toepast. Hij heeft echter een hoogst verant woordelijke taak, en de groote gevaren, die voort kunnen spruiten uit de ontsnapping van de vele misdadigers, die zich onder de geïnterneerden bevinden, maakt het noodig, dat een strenge krijgstucht onder de bewa kingstroep wordt gehandhaafd. Ontvluch ting van enkele misdadigers, zooals in het kamp Oldenbroek is voorgekomen, kan voor ons Nederlanders een ramp worden. Het grootste deel der zeventig gedeserteerden meldde zich Maandag weer aan, doch dien1 zelfden middag zijn wederom 13 anderen ge drost. De secretaris in algemeenen dienst, mr. Kan, bezocht gister het interneeringskamp Harderwijk, om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken der massa-desertie van j.l. Zaterdag. De militairen, die gedeserteerd zijn, behoorden allen tot een bewakingsde tachement dat pas Vrijdag daaraan vooraf gaand! daar was aangekomen. Alle deser teurs hadden zich in 'hun vroegere garnizoe nen gemeld, of bij de commandanten in hun woonplaatsen en wenden weer op transport naai' Harderwijk gesteld of door militaire po litie teruggebracht. Op de vragen, die mr. Kan hun persoonlijk stelde, gaven allen de volgende redenen op voor nun desertiele. this* wzeth dit -stc neer voor- nresi 'bwiTreat+wi?:?! al-s etr?. aebeetplaat toe gepast. TH reeu'lta/tta ito v:j zcjjen sijn' bui- tenge'W'eT', toaai er ijveren ha W.euren- jwtoht megel'j'Vheic!.1 van toaps.sv.Tvg1 'en dto;. i.vamheid met «Me beate békleeding-sma- terielea. Voor den noodwoning-bouw heeft 'bij juiste toepassing, naar onze meening, dit ma teriaal een groote toekomst. EEN PROPAGAN1DAMAAND. De Ned. R. E. Metaalbewerkersbond deelt ons mede, dat -de maand November door ge noemden Bond gebezigd zal worden als pro- pagandamaand. Een, plaat is vervaardigd, waarop de kracht van de B. K„ organisatie wordt weergegeven. Verder heeft de Bond in een flinke oplaag verschillende krachtige motto's laten drukken, welk voor de propa gandadoeleinden zullen worden gebezigd. DE MOORD OP KORPORAAL VOS. VddiwachteiL Kraayenbrink te Harskamp heeft gisteren nabij' het hol van verdachte -Smit twee korporaalsstrepen, waarvan, één bebloed, gevonden. De verdachte Smit heeft op zijn reis naar Arnhem de politie een plaats bij zijn bol bekendgemaakt, waar een onontpoft projectiel lag.. De granaat is in middels reeds gevonden en onschadelijk ge maakt, DE BEGRAFENIS VAN KORPORAAL VOS. Een groote schare belangstellenden had zich gisteren tegen half één aan den ingang van het Protestantsche kerkhof te Ede verza meld, van waaruit het aldaar in den Calva- riënberg geborgen stoffelijk overschot van korporaal Vos naar de R.-K. begraafplaats zou worden overgebracht. Op het kerkhof zelf werd niemand toegelaten. Enkele minuten na half één betrok een achttal korporaals van het 22ste, onder bevel van luitenant Hardenberg, den Calvariën- berg. Langzaam droegen zij de baar naar buiten. Achter de haar sloot zich een deputa tie van het Instructiebataljon te Karnen aan, daarop volgde de familie, korporaals van het 22ste sloten den stoet. Voor den ingang van de begraafplaats werd de door dé justitie verzegelde kist m den lijkwagen geplaatst. Achter de trommelslagers ging een muziek korps der veldartillerie. Langs den weg ston den hier en daar de belangstellenden dicht opeen en voor verscheidene ramen waren de gordijnen neergelaten. Bij het R.K. kerkhof stond een dichte haag van -belangstellenden. De garnizoenscommandant, kolonel Ub- bens, was daar en met hem de regimentscom mandant, overste Vcntgens, kapitein Mensing van den Centralen Cursus, die twee jaar lang de compagniescommandant van den gestorve ne was, en luitenant Clagen, vertegenwoor digend den commandant van het Instructie- bataljon. Ook de burgemeester van Ede was aanwezig. Een R.-K. priester verrichtte de ceremoniën. Korporaals lieten de kist in de groeve neer. Kransen van de kameraden van het Instruc tiebataljon en van vrienden en verwanten werden op het graf gelegd. Luitenant Clagen nam toen het woord. Hij betuigde zijn medegevoelen met de achterge blevenen; men had korporaal Vos in de laat ste twee jaar, die hij bij het Instructiebataljon diende, leeren kennen als eeri goed soldaat. In een diepgevoelde toespraak bracht kapi tein Mensing den laatsten groet van de ka meraden der compagnie, wier gedachten alle op dit oogenblik hier waren. Hij herinnerde aan de tragische omstandigheid, dat de over ledene juist werd weggerukt midden in het examen voor sergeant. Vos, besloot kapitein Mensing, je was een goed soldaat een ijverig warden. E*r, aamnr»*1» om huur Tan 9 H.A. ffrond heidv i« tan Stad en Lande -ingezonden, walk college eventueel in een apoedvergadering de vaak aal -afdoen. WIJZIGING KIESWET. Het Centraal Stembureau zal zich op ver zoek van de vcreenigiug van Nèderlandsche gemeenten bezig houden met de voorberei ding van een afzonderlijk wetsontwerp tot wijziging der Kieswet, voor zoover betreft de kiezerslijst en de bepalingen, die in verband daarmede van- belang zijn (stemdistricten, stem-bureaux enz,) Reeds is eene bespreking gevoerd tusschen ee nsubcommissic uit het Centraal' Stembureau, met de directie der Ver- eenigi-nig, en met eenige personen uit de ge meentelijke praktijk. SNUGGERE BELGEN. „De Maasbode" verneemt uit Brussel De „Nation Beige" klaagt er over dat er zooveel materiaal, door de Üuiischers in Bel gië achtergelaten, aan Nederland) verkocht wordt, o.a. ijzeren piketten en hout, dat de Nederlanders noodig hebben om een stad (sic) in de Zuiderzee te bouwen. Het blad voegt er aan,toe: ..Ia dezen tijd van gespan nen betrekkingen, moeten wij de Nederlan ders niet aan alles helpen, wat zij noodig hebben." GAENIZGENS-GEZONDIIEIDS- OOMMTSSIE'S. In verband met het -daaromtrent gestelde fn het Rapport van de. ccwnmiss-ie van onder- zoek naar de werking van den Geneeskundi gen Dienst der Landmacht, is door den M'. v. G. bepaald, dat in de garnizoenen 'a-Graven- nage, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Bre da en Arnhem <gaa-niaoen-gezo-ndheid&-oom missies moeten worden ingesteld, bestaande uit den, chef van den militairen geneeskundi gen dienst ter plaatse -of een door dezen aan te wijzen officier van gezondheid, de com- mandeerende-o-fficieren der korpsen of een door ieder hunner aan te wijzen officier on der hunne bevelen, een -door den chef van. den militairen geneeskundigen dienst ter plaatse aan te wijzen militaire apotheker, den eerst- aanwezend-o-fficier van de genie of een door Uem -aan te wijzen genie-officier en en offi cier van de militaire administraties aan .te wijzen door den inspecteur van dat dienst vak. Deze commissie -zal -zich op de hoogte moe ten -stellen en h-o-u-den van -de hygiënische toestanden, waar-onder <le militairen in het garnizoen leven. Ontwaart zij daarbij iets wat naar haar gevoelen voorziening vereischt dan -geeft zij daarvan onmiddellijk kennis aan den militairen chef wien zulk» aangaat en aan den chef van den militairen geneeskundi gen diens-t ter plaatse. REDDINGSWEZEN EN EERSTE HULP Bij ONGELUKKEN. Heden werd door Prins Hendrik als voor zitter van den Kon. Nation. Bond voor Red- dingswezeu en Eerste Huip bij Ongelukken „liet Oranje Kruis" in het Uouveruememsge- oquw te Zwolle de Provinciale Oo-inmissie voor Qveojsel geïnstalleerd. Zoo spoedig mogelijk zullen nu achtereen volgens ook ue Provinciale Oommissies voor de overige provincies geïnstalleerd worden, opdat zij naar weikzaanuieden kunnen begin nen. Deze provinciale commissies, die den Bond provinciaal zuilen vertegenwoordigen, zuiieu een groote zelistandignad genieten om des te vlugger en beter naren orgamseerenflen arbeid te kunnen verrichten. Met name; het bevorderen van de samenwerking der be staande oooperaties op het gebwdi van red dingwezen en eerste nulp -bij ongeiukxen en daardoor het scheppen van een betere organi satie voor het voorkomen van ongelukken, leerling en een trouw kameraad. Wees er van voor liet Seven van onderwijs in eerste -hulp overtuigd, dat al je diefs, collega's en in- 1 bl1 ongelukken, voor het redden van drenke- structeurs je in dankbare herinnering zullen houden. Sergeant Pruymboom sprak namens de ka meraden van het Instructiebataljon. De garnizoenscommandant dankte voor de bewezen eer. De plechtigheid maakte op allen diepen in druk, en weinigen die niet de tranen in de oogen hadden, toen de vader zijn zoon een laatst vaarwel toeriep. ADVIES VAN VAKVEREENIOINOEN. De Gemeenteraad van- Baarn heeft met 11 tegen 2 stemmen gunstig beschikt op een ver zoek van de plaatselijke afdeeling van- den Bond van Nederl. Onderwijzers om bij even- tueele vaststelling of wijziging van- verorde ningen betreffende het onderwijs en de ou derwijzers het advies te willen vragen van de onderwïjzers-vakvereenigingen. DE ELECTRICIENS-STAKING. In de staking der Amsterdamsdie electri- ciens is nog niet veel verandering gekomen. Een aantal ongeorganiseerde patroons heeft toegegeven. Met de georganiseerde is dit niet het geval, en de beide partijen staan scherp tegenover elkaar. Hoewel het aantal stakers -door het 'toegeven van en-kele patroons ver minderd is, is het weer groot-er geworden doordat de electriciens van eenige groote fir ma's, die buiten gewerkt hebben te Amster dam zijn teruggekeerd en zldi bij -de stakers aansloten. bezwaren tegen de afgelegenheid en onher bergzaamheid van 't kamp2e. angst voor de menschen, die zij te bewaken zouden krijgen; 3e. uit verhalen van andere militairen had den zij vernomen, dat de dienst van het be- wakingsdetachement buitengewoon zwaar was en de controle streng. Door gemeenschappelijk optreden en door telegrammen o.a. aan den minister, hoopten zij te bewerken, dat -hun detacheering niet zou doorgaan. DE DÜBE BOUWMATERIALEN. Men schrijft, ens: In dezen tijd van peper dure bouwmaT/erialen i© eik materiaal1, dat aan redelijke oischen voldoet en niet te duur ra, welkom. Temeer is dat het gevalt indien een materiaal mooi, -duurzaam, taai onbrand baar en kleurvast i-s. Dit materiaal brengt ons do rinding van Dr. Ing. L. A. Sanders en zijn broeder A. Sanders te Amsterdam van gemetaliseerde aebestplaten. Reeds was het procédé vsn <i« keuren bekend «1» TREINBOTSING. Door dfe gladheid van de rails ten gevolge va-n d-e sneeuw, schoot gister te Valkenburg een, personentrein, bij bet binnenkomen 'door en reed) dwars in een anderen trein. Eenige rijtuigen werden vernield en uit de rails ge worpen. De locomotief kwam over het spoor te liggen. Er kwamen geen persoonlijke onge lukken voor. De materieele schade in aanzien lijk. DE JUWEELENDIEFS'TAL TE D'EN HAAG. Omtrent de brutale inbraak 'bij de firma Go-ud-smit tie -den Haag wordt nog gemeld, dat de politie behalve de twee arrestaties van Maandag nog enkele personen heeft aange houden, die -o-ok verdacht worden in deze zaak betrokken te zijn. H- ogstwa-arschijnlijk is er van een heel -complot s-prake. De politie zou nü reeds -op een vijftal personen -de hand hebben -gelegd). Er bestaat veel kans^ dat het gestolene v-oor een gro-ot deèl weer in de han den van dten oorspron'kelijkon eigenaar zal komen. VLIEGTERREINEN BIJ BLARICUM. Door E'dellman's Luchtreederij zal' -op een beideperceol onder B'l-aricum een complex loodsen voor vliegm-achines »rw.. gebouwd bij ongelukken, voor het redden van drenke lingen in onze binnenwateren en aan de kust, het vormen van raiupweercolonnes ter hulp- verleeumg bij rampen het sChejjpen en uitwer ken van een hechte en doelmatige organisati voor huipverleemng bij kleinere en grootere rampen, de regeling resp. verbetering van het vervoer van zieken en gewonden in de provin cie, met nog vele onder werpen, die daaraan direct of indirect verbonden zijn. Om hun doel te bereiken zullen deze provinciale lichamen veel geld uoodig hebben, maar w ij vertrouwen, dat zij uierbij krachitg gesteund zullen worden door de verschillende vereeni- gingen, die bij den Bond- aangesloten zijn en door liefdadige landgenooieu, die zich nooit onbetuigd laten, wanneer in het algemeen be lang een goed werk kan worden verricht, Zij hopen ook, dat, daar hierbij inderdaad een groot provinciaal en algemeen betrokken is, Je bestuen; van de provincies en vau het Rijk hun geldelijken steun niet zullen onthouden. VISSCHERSSCHJP TE LAAT. Te Heemskerk maakt men zich ongerust omtrent het lange uitblijven van de trawler ,de Marg" van de reederij „de Algemene", die voor 17 dagen kolen had ingenomen. 31 October 1.1. hao deze trawler reeds binnen moeten zijn. LID GEZONDHEIDSCOMMISSIE. De Commissaris der Koningin in de pro vincie Noord-Holland heeft benoemd tot lid van de Gezondheidscommissie, waarvan de zetel is gevestigd te Beverwijk, den heer J. W. Muijs van der Moer, arts te Beverwijk. AAN BRANDWONDEN OVERLEDEN. Het doohiterje van v. D., dat zich door het -omvallen- eener kachel in de woning van J. Dr. te Philipsd-orp ernstig aan de borst ver wond had, is aan de gevolgen hiervan over leden. De toestand' van het kind van v. Dr., dat eveneens ernstige brandwonden -opliep, is zoo zorgwekkend, dat men voor 't leven vreest GEMEENTE-LEUNINGEN. Men meldt aan het Hbld). De moeilijkheden, door gemeentebesturen in de laatste weken ondervonden bij -het uit geven van geldleen ingen, gaven -de directie van de Vereeniging van Nederlandsche ge meenteen- aanleiding, dit onderwerp onder de aandacht te brengen van mr. Trip, thesau rier-generaal bij het departement van finan ciën. Bij dit onderhoud, waarbij verschillen de oplossingen ter sprake kwamen, achtte mr. Trip de zaak va-n zoodanig belang, d'a-t hij een bespreking dienaangaande in den Minis terraad wenschelijk vond. VERMOG'ENSAANWASBELASTING. Ook de vereeni-ging van Nederlandsche Akkerbouwers te Utrecht heeft tot den Mi- request -gericht ien ;en het ontwerp ver nist» van Financiën' een einde te p-rotesteeren tegen m-ogensaanwa6bdast!' De ver. zegt o.m., dat 'de landbouw zich verzetten moet tegen' elke heffing in eens, om dat dit gaat ten koste van het bedrijf en dus ook ten koste van het algemeen belang, dat thans eischfc, dat -de productie zoo -hoog mo gelijk wordt opgevoerd. In 't b-ij-zonder als bezwaren teg-en de voorgestelde vermog-ens- aanwasbelasting noemt verzoekster: lo. dat daarbij afgeweken wordt van het billijke beginsel, d-a-t ieder naar vermogen heeft mede te dragen in -de uitgaven, die de Staat heeft gedaan im 't al-gemeen belang, 2o. dat spaarzaamheid en energie worden belast, 3o. dat op grond van het voorgaande in strijd met hetgeen j-uist in dezen tijd- moet ge- eischt worden kapitaalvernietiging wordt aangemoedigd eh kapitaalvorming wordt te gengegaan. ONBAATZUCHTIG. Aan het algemeen armbestuur van Vlissin- gen is overhandigd een som van 108,50, ingezameld onder de passagiers, die Zondag me de mailboot aldaar aankwamen. Het be drag was bestemd voor den officier en het deel der bemanning, die ondanks de hooge zeeën met een boot uitgingen om een schip breukeling, die in de mast van een wrak zat, te redden, zonder het gewenschte resultaat echter. De mannen wilden het bedrag niet houden, maar gaven het voor de armen. De schipbreukeling is vermoedelijk gered door een voorbij varende Fransche sleepboot. DYNAMIET-PATROON IN' EEN KACHEL. Te SÜoterdijk op dein Veldweg is een kachel door 'n dynamietpatroon uit elkaar gespron gen. Va-n het huis werden -de ruiten, vernield een deel van het plafond stortte in. Van de kachel bleef zoo goed als niets meer over. Een kind werd aan het hoofd gekwetst. POKKEN. De Centrale Gezondheidsraad) deelt ons- het volgen-de mede: Volgens ambtelijke berichten, den 3-den November bij den Centralen Gezo-ndsheid-s- raad ingekomen, zijn er te Arnhem 3 -gevallen van -pokken in één gezin geconstateerd. Alle maatregelen to-t isoleering em -ontsmetting zijn genotmen en voor k-o-stelo-oze inenting is in voldoende mate gezorgd Al bestaat er o-p het oogenblik geen red'en tot ongerustheid, verdient het toch •aanbeve ling, nu er wederom po-kken in ons 1-and zijn voorgekomen om overal de gelegenheid tot inenten en herinemten zoo uitgebreid moge lijk te ma-ken en aan de in verband hiermede genomen maatregelen in ruimen 'kring pu bliciteit te geven. K9RTE BERICHTEN. Het 50-jarig bestaan der hervormde kerk te Abben-es is Zondag in een zeer druk be zochte samenkomst in dat -gebouw herdacht. Nu weer is te Egmond een kachel, die pas van anthra-ciet v-o-orzien wa-s, met een he- vigen 'knal -gesprongen. Er bleef -geeen stuk v-an heel. Eenige ruiten der woning zijn ver brijzeld. Terwijl de oud© 'klokluider Joh Z-org dé klok van d'e Sint Janskerk te Gouda luidde bij een begrafenis, -gaf -hij zelf plotseling den geest. Doordat men, de k'lo'k niet meer hoorde, werd het tragisch geval ontdekt. -Bij een brand te Spijk bij Gorincbem zijn de spaarpenningen van één -der 'bewoners van het verbrande perceel' mede verloren ge gaan, totaal ongeveer 1-000. N-abij Mid-del'harriis is weer- eens een tram-ongeluk gebeurd. Twee trams- liepen op elkaar. Van beide trams werd de postwagen uit de -rails geworpen. Niemand -der reizigers békwam letsel, enkele buil-en en schrammen uitgezonderd. De machinist der' laatste tram had blijkbaar niet opgemerkt, -dat hij vlak achter -de andere tra-m reed, daar deze geen rood achterlicht v-oerde, TELEGRAMMEN VAN HEDEN. DE STAKING IN AMERIKA OPGEHEVEN? HAMBURG, 5 Nov. Hef Hamburger Fremdenblatt meldt uit Washington: De leiders der mijnarbeiders hebben aan de organisatie verzocht de staking op te hef ten Zij hebben de zekerheid verkregen, dat de regeering geneigd is te trachten tot een oplossing van het conflict te komen, on middellijk na het opheffen der staking. HET KAMP TE HARDERWIJK. DEN HAAG, 5 Nov. De secretaris-ge neraal in algemeenen dienst, Mr. J. B. Kan, die gisteren een onderzoek heeft ingesteld in het interneeringskamp te Harderwijk, heeft daar, behalve met kampautoriteiten, geruimeni tijd- gesproken met 'het comité uit de daar verblijvende vreemdelingen. Verschillende nationaliteiten vertegen woordigende. Verschillende wenschen om verbetering, werden ter kennis van den heer Kan gebracht en waaraan zooveel mogelijk zal worden tegemoet gekomen. Onder meer zal zooveel mogelijk getracht worden de geïnterneerden werk te ver schaffen. want dit was een wensch, welke voor hen- op den voorgrond tod, terwijl middelen zullen worden beraamd om het verblijf in de barakken te veraangenamen. De klachten van de met de bewaking be laste militairen werden van militaire zijde onderzocht, terwijl bevestigd kan worden, dat het geval betreffende het schieten op een vermomden, in het kamp verblijvcnden Russischen kleermaker door den auditeur militair bij den betrokken krijgsraad wordt onderzocht. DE OOSTENRIJKSCHE KRONEN. WEENEN, 5 Nov. Naai- verluidt zijn verschillende leden van de economische commissie naa Parijs vertrokken, ten einde den Oppersten Raad der Vredesconferentie verslag uit te brengen over den financiee- len toestand in Oostenrijk. Naar aanlei ding van dit verslag zou de economische Raad besloten hebben mede te werken aan de verbetering van den financieelcn toe stand der Oostenrijkschc republiek. De Entente zal de kronen garandeeren tegen 25 pet. van de nominale waarde. STADSNIEUWS. 3608 stuks vee aangevoerd. De prijzen waren ongekend hoog. Die voor de geldekoeien va rieerden tusschen 350 en (50. Voer vaar zen werden prijzen tot 550 besteed. De meeste beesten werden voor den dood aangekocht wat vooral voor de vaarzen, die anders in Maart zouden kalven, als een na deel voor den veestapel blijft te betreuren. De handel, die gister stug was, was heden iets vlotter, aan het einde der markt zelfs vlug. GESLAAGD. De heer J. Blokker alhier, is te Amsterdam geslaagd' v-oor het examen Ned. taal- en let terkunde M. O. VERKIEZING KIESCOLLEGE N'ED. HER'V. KERft. B'ij de gister-en -gehouden -stemming van 20 gemachtigden in het kiescollege der Nederl. Hervormde Gemeente werden uitgebracht 868 stemmen, waarvan ongeldig 27. Hiervan verwierven de -candidaten der vrijzinnigen 489 en die der -orthodoxen 352 stemmen, zoo dat de vrijzinnige andidaten met eene meer derheid van 137 stemmen -gék-o-zen werden. De partijverhouding bleef hierdoor ten -gunste van de vrijzinnigen- -onveranderd. EEN OPDRACHT. Door het gemeentebestuur van Drachten (Friesland) is het schoenrcparatiewerk, het welk van gemeentewege geschiedt, opgedra gen aan het electrische schoenreparatiebedrijï Vrouwenstraat A 2 alhier. De vereenigingen te Hoorn, Enkhuizen, Helder, Uitgeest cn Alkmaar hebben zich reeds bij dit bedrijf aangesloten. HET KA AS-CO NTRöLESTATION „NOORD-HOLLAND." Zooals 'bekend is werd in 1918 een wet aan genomen, waarbij een drietal Rijksmerken werd vastgesteld voor met-volvette kaas In verband daarmede werd 23 Mei 1919 op gericht de vereeniging „Het Kaascontrêlesta- tion Noord Holland", gevestigd te Alkmaar, welke een instelling is van den Bond van Zuivelfabrieken in Noord-Holland, de Ver eeniging van Zuivelfabrikauten in Neder land en van den R.K. Diocesanén Land en Tuinbouwbond in het Diocees Haarlem. Liet was de bedoeling dat de aangeslotenen van deze vereeniging 1 September 1919 zouden beginnen met het aanbrengen der Rijksmer ken op de door hen bereide kaas. In verband daarmede werd met ingang van dien datum het benoodigde personeel aangesteld. In- tusschen was de Koninklijke goedkeuring op de statuten nog niet ontvangen, moest de in te voeren boekhouding nog goedgekeurd wor den door de Directie van den Landbouw en werden de eerste 300.000 rijksmerken voor 40 plus kaas op 2 October door het Rijkszuivel- stat-ion te Leiden verzonden. De boekhouding werd goedgekeurd d.d. 30 September en de Koninklijke goedkeuring op de statuten werd d.d. 16 October verkregen. Een en ander is oorzaak geweest dat de daadwerkelijke Kaas- contröle in Noord-Holland nog niet- op 1 September kon aanvangen. Intusschen zijn vanaf dien datum de aang&lotenen geïnstru eerd geworden betreffende de boekhouding en het aanbrengen der rijksmerken op de -kaas. Dit laatste vooral is natuurlijk van zeer groot -belang voor het slagen van de Kaascontröle en het bestuur van het station heeft zich dan ook op het standpunt gesteld dat alle aange slotenen minstens eenmaal voor dit doel be zocht moeten zijn, alvorens de daadwerkelijke Kaascontröle kan 'beginnen. Nadat de goed keuring op de boekhouding verkregen was, zijn de voor de aangeslotenen benoodigde boeken zoo spoedig mogelijk afgedrukt en zoo zal nu op Maandag 17 November a.s. een aanvang kunnen worden gemaakt met de daadwerkelijke Kaascontröle in Noord-Hol land. LICHT OP. VOOR DE WIELRIJDERS EN ANDERE VOERTUIGEN. De lichten moeten- hedenavond worden opgestoken om 4.54 uur. HO Houtluie/,©-- rtuigd I Examen te Arnhem. Schriftelijke opleiding door P. BOER, Nieuw-Amsterdam. Kosten slechts f 15.Vraag inlichtingen 1 11 uhMi y/m voedzaam HEERLIJK VGORDEELIG KUNST EN WETENSCHAPPEN. DE NAJAARSMARKT. De aanvoer op de heden gehouden najaars- markt was beduidend grooter dan .die van gister. Totaal werden op beide marktdagen O. W. O. WEE! 'Het middenstands-blijspel „O W O Weel", in drie bedrijven, van deri heer J. F. M. En- del, dat ten bate- der Pius-Stichting nog eens egeven zal worden, zal Vrijdag as. in de larmonie gespeeld worden. VLAAMSCH OPERETTE GEZELSCHAP. 't Zag er gisteravond in de Harmonie voor de artisten van het Vlaamsch Operette-gezel schap dat de operette „de Graaf van Luxem burg van Lenar zou opvoeren treurig uit. Vijf minuten vóór achten was de zaai nog akelig leeg, maar, toen men een wijle daarna het scherm ophaalde, viel het erg mee, de menschen kwamen laat. INGEZONDEN MEDEDEI LINGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2