E. Schermerhorn, Telefoon Interc. No. 224, Alkmaar. De HEROPENING van de zal MORGEN (Donderdag) plaats hebben. f Nouid-Holl. Gronfadlet talUiirap. Aankomende 'ülagersMeiÉ of Leerling Zit- en Slaapkamer ongein. Kamers en Puin te koop, ll Nota's Groen Erwtenstroo. Tuberculoselijders 13 J. BORSJES, S3 €5 1 Rijtuigdop, Getraafd nette Julironw, STRIJKSTER Te Bergen- N.-H. P J 2 of 8 Personen, Keuken, DRUKWERKEN. trek- 60 waakhond. SANGUltfOSE Expeditie en Goederenvervoer Billljlte tarieven. Verhu zingen door geheel Europa Kantoor: Achterstraat en Nieuwe'sloot No. burger Baker H SJtEEUWWIICLD.08 Vd verten tiöu een net burgermeisje Werkster Huishoudster. Ken nette noodhulp. TE KOOP, op eersten stand, een hoek Iloflaan en ruïne, voor zaak 1 Mei 1920. Inlichtingen Hoflaan 125. Kerkplein, of pension. tetrenover Verhuurd do tot nette Commensaal (jie\i\*agd voor direct STUI) KELIKAMER. POPPI JN AUKN V|H HERMs. COSTER ZOON, Nog over te nemen 1 it de hand te koop TE KOOP: door Willi Kohier, Laat 223, Alkmaar BOUWLAND JAN E VRIES, DE HAAS d VAN BRERO. TE KOOP RIJPAARD, i B Peperkamp, stalhouder, Alkmaar. Beslist beste middel tegen Bloed armoede en Zenuwzwakte. 5 cent korting per pond ]Past op xxxv tijd. Zijdam C 10, Alkmaar. Lehar, de componist, die voor een aantal jaren de operette-theaters beheerschte, heeft voor dit werk ook weer lieve melodieen ge vonden, vooral de zoogenaamde Weener wal sen ontgaan de aandacht niet. Het gezelschap speelde de drie bedrijven vlug ai, en er is hartelijk gelachen 0111 de Russischen vorst de heer Clauwaert, en z u minister de heer Heijneman die met Kené, graaf van Luxemburg de heer Borgers en Armand Brissard, kunstschil der de heer Bromet de hoofdrollen vor men. Behalve deze komen er drie damesrollen m voor, waarvan de voornaamste zijn Angèle Didier, tooneelspeelster mevr. Diana, die nog niet erg rolvast bleek, en Juliette mevr. Suze Spoor. Het Russisch ballet in het tweede bedrijf was heel aardig, al werd het natuurlijk maar door een klein personen gegeven. Een zestal musici waaronder een nog zeer jong meisje voor het klavier, zorgde voor de instru mentale begeleiding. Men heelt zich wel geamuseerd, en, zooals gezegd, er is vaak hartelijk gelachen, en dat is in dezen tijd ook wat waard. W1ERTS-OLMAN-AVOND, Den 20sten> November zal het Aikmaarsch Dubbel Mannenkwarteit „Harmonie", met de afd. klein gemengd koor, dir. de heer Jac N. Al, een concert geven, uitsluitend gewijd aan de beide componisten de heeren Wierts en 01- man. Dat dit wederom een avond vol kunst- gi-not belooft te worden, behoeft wel niet na- te worden betoogd, daar wij zulks ten al len tijde van „Harmonie" met zijn eminenten directeur wel gewend zijn. Bestonden de vrpegere concerten meestal uitsluitend uit mannenzang, liefhebbers van gemengd koor kunnen nu ook weer eens ge nieten. Immers het pas kort geleden aan het kwartet toegevoegde gemengde koor zal dien avond voor het eersit in het openbaar uitvoe ren. Op den met Paaschdagen gehouden kwar- tettenwedsfrijd is ons wederom gebleken, hoe zeer de composities van genoemde componis ten in den smaak vielen, en dat beide met het Élan van „Harmonie" ten volle instemden, :wijst wel dat zij beiden hebben besloten dien avond tegenwoordig te zijn om tevens het accompagnement gedeelte der soliste voor hunne rekening te nemen. Tevens heeft „Harmonie" zich de medewer king weten te verzekeren van mevr. Hovyd Krauss-Adema. Deze dame is alhier ook geen onbekende en heeft de harten der zang liefhebbers reeds lang veroverd. Laten zij daarom op 20 November in grooten getale naar de Harmon,e trekken, wantmen zal voorloopig niet meer in de gelegenheid worden gesteld deze sympathieke sopraan- geres te hooren, daar zij den 29sien de- maand naar Indië vertrekt om aldaar iournée te maken. enitrée is zoo gesteld, dat een ieder we- aerom in de gelegenheid1 is van dezen avond te kunnen profiteered „BILDERDIJK." De Kon. Rederijkerskamer „Bilderdijk" zal hare eerste uitvoeringen in dit seizoen geven op Dinsdag en Woensdag 11 en 12 Novem ber. Het aantal kunstlievende leden is dermate uitgebreid, dat het spelen op twee achtereen volgende avonden noodzakelijk is geworden. Om de billijkheid zooveel mogelijk te be trachten heeft het bestuur de namen der le den alphabetisch opgeschreven en deze lijst daarna gehalveerd. Dit had tot resultaat, dat de eerste groep zal omvatten de namen van A. tot en met L., de tweede groep de namen van M. tot en met Z. De eerste groep komt Dinsdag, de tweede Woensdag en bij een volgende uitvoering juist andersom. Dinsdagmorgen zal van negen uur tot half tien door het bestuur gelegenheid worden ge geven, kaarten om te ruilen. Door de Rederijkerskamer zal ditmaal wor den opgevoerd een tocncelspel in vier bedrij- .ven van Suze la Chapelle-Roobol, getheic.: „Het onvermijdelijke." Aan de personen, die misschien nog kunst lievend lid willen worden zij hierbij medege deeld, dat nog een zeer beperkt aantal plaat sen open is. Voor het lidmaatschap kunnen zij zich ver voegen bij één der bestuursleden. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 5 November. Medegedeeld door het Kon Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 6 Nov. Tn het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 765.0 te Memel. De laagste stand van den barometer 745.4 te Biarritz. VERWACHTING. Zwakke tot matige oostelijke tot zuid-oos telijke wind. nevelig tot zwaar bewolkt, wei nig of geen regen in het Noorden, in het Zuiden toenemende kans op regen, iets zach ter. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 5 Nov Hendrik Borgman en Elisabeth Baars. Reindert Peereboom en Neeltje Bestevaar. Hendricus Bakker en Alida Bakker. OVERLEDEN: 4 Nov Fredrik Rike, 67 jaar. Anna Hu- berta Antoinette Husken, 6 jaar. 5 Nov Siebina Margaretha Doding, 12 jaar. Getrouwd: H. BAKKER en ALIDA BAKKER, die hiermede tevens hun hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 5 November '19, Den 17 Nov. 1919 hopen onze geliefde Ouders en Grootouders J. VISSER en C. VISSER POT hunne öO-Jarige Echtvereeui- glng te herdenken. Uit aller naam, "ANNA. St. Pancras, Nov. 1919. Heden overleed onze lieve Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer FKKUKIK HIKE, in den ouderdom van bijna 68 jaar. Alkmaar. A. RIKE—Timmerman. F. C. RIKE. A. RIKE—Jimmink. M. VAN HAM—Rike. A. VAN HAM. J. HEKKET-Rike. G. HEKKET. Buenos Aires (Zuid-Amerika). A. F. DE GROOT—Rike H. A. A. DE GROOT en kleinkinderen. Bezoeken kunuen niet worden afgewacht. Geen bloemen. Alkmaar, 5 Nov. 1919. Héden overleed ohs oudste Dochtertje 4 A X I K, in den leeftijd van 6l/2 jaar. Alkmaar, 4 November 1919. JOH. HüSKEN. A. HüSKEN Brunklaus en Kinderen. Verzoeke van rouwbeklag ver schoond te blijven. Eenige kennisgeving. Voor de taliijke en treffende be wijzen van belangstelling, den len November ondervonden, betuigt ondergeteekende allen zijn harte lijken dank. J. R. VAN ARNHEM. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die blij ken van deelneming hebben betoond tijd ns de ziekte en na het over lijden van onze geliefde Echtge- noote, moeder, dochter, zuster en behuwdzuster. Uit aller naam, J. DOPPEN. Groot-Schermer, Nov. 19 i9. VERLOREN; met den naam BOSCH, Rijtuig maker. Leeuwarden. Terugbezorging verzocht bijJ.B. PEPERKAMP, stalhouder, Aikmaar. Gevraagd voor April een nette in klein gezin. Brieven franco onder B 122, aan het bureau van dit blad. Wegens huwelijk van het tegen woordige gevraagd als liulp in ile huishouding bij H. REIJNE, Kennemerstr.weg 174. GKVKAAtiD een nette voor den Zaterdagmiddag. _Adres HEKELSTRAAT 24 Banketbakkerij. om gedurende de St. Nicolaas behulpzaam te zijn, niet benedeu 20 jaar. Brieven franco letter Z 79, bureau van dit blad. WEDUWNAAR, 37 jaar, P.G., vraagt een nette Adres Jn. KOKKES Oudkarspel. E.r biedt zich aan Br. bureau van dit blad onder letter W 119. Flink gevorderd aankomend gevraagd. Goed loon. Te bevragen Wed. J. H. MEIJER Suaarmanslaan 7b. - Aanmelding Fa. KLEUN en WINTER, Woningbouw Baansingel, Alkmaar 9 vraagt een Zich schriftelijk aan te melden ten kantore der Vennootschap VOORDAM 11. Gevraagd een in klein gezin. -Adres te bevragen bureau van dit blad. bekend moderne talen Z«M- KT I'S. A kTSl.XU, Br. fr. lett. B 102, bur. dezercour Voor tijdelijk gevraagd tot het verrichten van licht schrijf werk. Loon f 3. - per dag. Te bevragen Boekhandel FRAN KEN BERG. gevraagd bij idruia G. VAK iib, Fii1<Im«ii 109. door de firma J. ROOZEN- DAAL Cz., Uitgeest Gemeubileerde met gebruik van keuken gezocht. Brieven onder Z 120, bureau van dit blad. MILITAIR vraagt omtrek Cadettenschool. jBrieven onder 123 btueau van dit blad. TE HUUR 1 Dec. Brieven onder no bureau D 124. van dit blad liggende aan vaarwater. Te bevragen bij Firma F. H. RINGi RS 8t ZOON. een in goeden staat zijnde Br. onder lett, A 121, bureau van dit blad, met opgaaf van prijs. ONZE INRICHTING BESCHIKT THANS O.A. OVER VIJF ZETMACHINES EN VERSCHILLENDE SNEL PERSEN. IN VERBAND HIERMEDE DEELEN WE MEDE, DAT WE BESTEKKEN, BOEKWERKEN, BROCHURES, CATALOGI, JAARVERSLAGEN, MAANDBLADEN, PRO GRAMMA'S, PRIJSCOURANTEN, REGLEMENTEN, STATUTEN, STROOIBILJETTEN, TEKSTBOEKJES, VER ORDENINGEN, WEEKBLADEN, ENZ. ENZ. IN ONGE LOOFLIJK KORTEN TIJD KUNNEN LEVEREN. WE BEVELEN ONS DAARVOOR TEN ZEERSTE AAN. N.V. BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ VOORDAM C 9 - ALKMAAR. een kostbaar mass ef eiken bureau de ministre, oud hollandsch gebeitst f 125, spotprijs Eiken theetafel f 20,Pracht salontafel f 40, Insluithaard f 35, 80 Meter best linoleum f 160,en nog meer di verse bij STIPHOUT, Meerwijk, Bergen. HEERENHUIS, Westerweg; 1 Dec. leeg te aanvaarden. HEERENHUIS, v d. Meijslraat; I April leeg WINKELHUIS, Zaadmarkt; be neden, direct aanvaarden. HI-ERENHUIS, Steij .istraat1 Dec. leeg aanvaarden. Te bevragen bij L. C. OUDT, Makelaar, Egmonderstraal 7 W. NËDE RKOORN SCHOU PENSTRAAT waarin hooiberging en stalling met 514 H A. daaraan^grenzend uit muntend gefegen in de gemeente Venhuizen. Aanvaarding Kerstmis as. en het huis 1 Mei 1920. Te bevragen bij den eigenaar H W. FRESE te Alkmaar. Droop bij kooien, Rotkreupel bij schapen, OroesCbij paarden, het blijven staan van de nageboorten enz, enz. Inlichtingen: DROGISTERIJ, Telefoon 8*4, AI.KM A a K. Het [we'bekende artikel Is weer in haar oude, beproefde kwaliteit te bokopien. Nu de waschbenoodigd- heden wederom'volop te verkrijgen zijn, dient leder dit gunstig bekende merk weer in voorraad te houden. APELDOORN. Te Alkmaar verkrijgbaar bij N.V. Orossierderij in Kol Waren, v/h. M. DE HAAS, Luttik-Oudorp no. 93. voor elk aannemelijk bod Adres bureau van dit blad. TE KOOP een mooi mak voor alles, extra in tuig, bij C. KWAST, Voorstraat 24, Egmond aan Zee. Te koop gevraagd 4 d. 5000 ]>uud Vinum Sanguinosum in .vaouo. Sanguinose is een zuiver plantaardig tonicum en een dege lijk versterkingsmiddel voor zwak ken en herstellenden Het wordt met vrucht toegepast bij bloed armen, bij zenuwhoofdpijn en zenuwzwakte, bij jonge moeders, bij klierachtige kinderen, bij her stellenden van typheuse koortsen en 'in alle die gevallen waar de normale bloedvorming geleden heeft. Zij werkt degelijk en gelei delijk en zonder schadelijke bij werking De Sanguinose is „het" middel voor alle gevallen van uit putting en algeineeue verslap- pingstoestandèn. Prijs per flesch met gebruiksaan wijzing f2.-, 6 fi f 11-, 12fl. f 21. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te i I k ntja >1 r bij Firma N1EROP en SLOTHOUBER, Langestraat, Fa. ANSINGH en MESMAN, Magdalenen- straat, JAN DÉ VRIES. vraagt de voor U zoo uiterst belangwekkende brochure „MAX1 MA DOCTRINA" (wettig gedeponeerd) Verzuimt het toch niet; het kan nog Uw redding zijn. De brochure wordt gratis toegezonden door v. Oostrum Koningsplein 25, Den Haag. Om U beter In de gelegenheid te stellen kennis te maken met onze GEURIGE en'KRACHTIGE KOFFIE, geven wij gedurende één week Zuivere Java Koffie Jvan 90 voor 85. Prima Melange HO 105. Fijne Dessert 130 125. Neernt proef van onze THEE f 1.20 per pond. BEKWAME TllUlfl GUM misten Milt 'I'l'l IKMlP g.'VlH.gll K0FF1E-WEEE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3