t. Kisten! UüTS L n „Door het Donker li «li 0 WEE!! ALKMAAR SCHAGEN 10|20 PK. I. II. C. Tractor „TITAN", Potroleuin motoren 1 stttti"liair Electro motoreu Poldergemalen. ardappel SI. Sirtail en Etatftetfi SÉGiitoij. it. nOUTELPOEK, Hlle soorten Japongarneerlng en Fournituren. Algemeens Centrale Ëankyrailging roer den Middenstand Yersche Visch ïerkrljgbaar. Pekelstukjes J, BLAAUBOER Cz. Na afloop BAL tot 2 uur. WEST-INDISCHE^ CACAO EN CHOCOLADE De Hypatheekbank foor ieten ultivators, J. LIND Hz. - Mient 1. SS HBlatxilx. en «.Vertegenwoordiger Intern. Harvester Comp. 11 J. HARTE VELD, lei. No-133. LAMQRAALSTRAAÏ 1. f4 25«> höeren en f3.25 de dames voorh. J. DE LANGE C.Jzn. Eerste Alkmaarsche Elec. Yischrookerii J. 0. v. d. GULIK, Alkmaar. GROOTE AFSLAG VAN KLOMPEN. Groots sorteering Kinderklompen. H RUiTER's Klompen- handel, Koningsweg 71. Vanaf lieden Hoofdkaas. Hauwe Rookworst Rolpens. KORT ËTÜ~RF. f 0,90 per 100. Mej. W S. Schilling Piano-Loerares. k XUIV NEDERLANDSCH FABRIKAAT! Agent voor N oord-Holland Amsterdam, „Het Vrije Tooneel". Zondag 9 November 1919 Heer Uugowaard. ZONDAG 9 NOV. as Op Vrijdag 7 Nov., in de Harmonie. KNIPPEN van HOORNVEE. Jb. TVÜGNUM, Tandheelkundig Laboratorium G. Malfait Co. v.h Fraenkel Co. «E ijLix voorraad. Deze tractor is ingericht voor ploegen, eggen, zaaien, miaien, binden, drijven van dorschmachine 4/ met stroo-pers en liet vervoeren ei van. vervoerbaar. spltvorken. W. TXT. Voorman, Boterstraat 1(1, Alkmaar, Tel. Nö. 208 BanhL-Assooiati© WERTHEIlï! 5 GOMPERTZ 1834 en CREDIETYEREENIGING 1853 Kantoor ALKMAAR Alle Bankzaken Alkmaar. ZAADMARKT No. 8 (bij de Vlotbrug). Prima Zijde en Fluweel voor blouses en costumes, Brook's Garen 45 cent por klos. CREDiETEN en BOÜWCKEDIETEN. INCASSO'S. DEPOSITO'S. WISSELS. Kapitaal en Reserven1 f 7,500,000 Kantoor ALKMAAR, COUPONS, EFFECTEN, VREEMD OELD, DEPOSITO'S, INCASSO'S, SPAAR BANK 4%, REISCREDIETBRIE- VEN, IN- EN VFRKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRA TIE VAN VERMOGENS, CHEQUES OP BIN NEN- EN BUITEN LAND, SAFE- DEPOSIT, OIRO. BREEDSTRAAT 19, fs DONDERDAG Concurrentie onmogelijk. Aanbevelend, WILLEM SMIT. Interc. Telef. 604, Kerkvoogden der Nderd. Her vormde Gemeente alhier brengen fer kennis van de leden der Qe- meente, «lal «Ut verkiezing vmi Iwee Kwiab«-leu, ter voorziening In twee vacatures, ontstaande door de periodieke aftreding v. d, Heeren O. h. KRAK en M. L. C. POOL, zal jtlaalH lielilieu op Maaii«lag lO Koreuiker, van des morgens Qi -12 uur, des middags van 12$2 uur en des avonds van 6 9 uur, lu «Ie (to li hIh lor lek anior der (jlroole kerk. Kerkvoogden voornoemd, VAN DER FEEN pE L1LLE, Voorzitter. H. J. VONK, Secretaris. MANSKI OMPFN 85 p p VROUWENKLOMPEN 75 p. p en prima gelakt vanaf f 1.25 van 2 tot 5 pond. Beleefd aanbevelend. RITSEVOORT A 42. TEL. 562. Oeschikt voor aanmaak en haard- brand, Prijs (voorlooplg). Argekaalil aan do wrlmll ThulNhe/.orgd 1 0,30 lio«K«r Slijters en bakkers rabat. öroote partijen tegen nader over een te komen voorwaarden. Afhalen en bestellen kan ge schieden a/h Gebouw St. Wille- brord aan de Oudegracht 130. (DIPLOMA N. T. V Geestersingel No 31 WELKE 30E.P ZULLEN WE HEDEN GEBRUIKEN Schouwburgzaal „Harmonie". Opgericht 1904. Leider B. 0. Loevens. opvoering van Oorspronkelijk drama in 4 bedrijven dour Henri 't 8ns. Zaalopening 7 uur. Aanvang 8 uur. Eritréeprij/.en f 0.75 en 1 0.00 per persoon plu8 stedelijke be lasting en auteursrechten. ZIE GI100TE BILJETTEN. Tooneelzaal DE ZWAAN van den heer A. RUS. Op verzoek één enkele opvoering «loor 'l VU IJK TOONFEL van Indisch Spel van Rassenhaat in 3 bedrijven door Maresco M.irisipi. Kntree 1 1,— plus 10 ct. auteursrecht. Aauvaug 7$ uur. §MF~ NI AFKOOl' VllIJ BAL. Plaatskaarten, Plaatsbespreking vanaf heden aan de zaal. AUKNT ULTUAAtll). Soiled en nolle! Agent gevraag»! voor vertegenwoordiger eener gr <ote fabriek van Vruchtenwijnen, Likeuren en Limonades, tevens Wijnhandel. Zij die geregeld H.H. Kruideniers en Caféhouders be zoeken en ingevoerd zijn bij H.H. Orosslers en bij de cöoperatits, genieten devoorkeur. Br. met opg. v. nfer. en nauwk. opgegeven voorwaarden onder letter B aan van HoOijdonk's Boekh., Nijmegen Middenstand Blijspel in 3 bedrijven door J. F. Al. KN DE JU. 's avonds 8 uur, T«u kale der Plua-Stlchtliig. KAARTEN A I 1,— verkrijg baar bij CORET, Laat; PUTTEN OORTME1JER, Paygiop; KUSTERS, Laat. Kinderen beneden 16 jaar worden zonder geleide niet toegelaten. Plaatsbespreking Vrijdag 7 No vember vanaf 3 uur aan de zaai. WEST-HSDISCÏIE IMPORT COMH. AMSTERDAM Ondergeleekende beveelt alch beleefd aan lol liet Hargen, Schoorl. Spreekuur vooroperatics «lageRjka van 10 tot 4 uur. Pijnloos trekken van TAND of KIES f 1 KUNSTGEBITTEN vanaf 1 a». 3 HuigbrouwerBtiaat 3 ALKMAAR verstrekt O El,1> l.yp<>t]io<-k tegen concurreerende voorwaarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.—, l 800.— en l too.— AGENT te ALKMAAR; prakmachines. roodervorkjes. rooderschopjes. scheppers of rieken, snijmachines. Wortelsnijders. Krielprakkers, Graanmolens LANDBOUW-WERKTUIGEN. DIJK. A-J.13LTDC1&L&LX'. DIJK. Vanaf hecfon zijn onze schoenreparatieprijzen terug gebracht op zolan art hakken, Al het werk wordt, zooals allljd, uiterst soliede en met eerste kwaliteit leder gemaakt en desgowanscht gehaald en gebracht, Reparation van buiten worden franco teruggezonden. Beleefd aanbevelend, Kapitaal en Reserven fl. 14.000.000 Directeuren K. VAN NIENES en D. SCHENK (JrtMlleleu, Deitusllu's, uau- «u verkoop vau Effecten, verhuren vau Naleloketleu lu Iiibraakvr||eu BnlekeUler, Kytileeni Ll|»«, vourzleu van iuu<i«ru« «uiuli]iro«l Kluisdeur Particuliera gelden tegen billijke rente beschikbaar voor belegging op Eerste Hypotheek Aantal kantoren 24 SCHEEPS- en MOLENZEILEN. Waterdichte DEKKLEEÖEN. ZEILDOEK. LINNENS. JUTEDOEK. OLIEKLEEDING. VLAGGEN enz. STAALDRA ADTÜUW. KETTINGEN. IJZEREN en HOUTEN TAKELBLOKKEN voor alle doeleinden. COCOS-, HENNEP-, SIS AL- en MANILLATOUW. KOE- en PAARDENDEKKEN. TEER. CARBOLINEUM. LIJNOLIE. MACHINEOLIE. DEKKLEEDENSMEER. Waterdicht maken van Dekkleeden. Reparatie. Dekkleeden te huur. Molenzeilen ie huur. Prima kwaliteiten. Uage prijzen. Groote voorraad. g Geregelde ontvangst van nieuwe artikelen. togen sterk verlaagde prijzen. Zeer goede Pailletzijde 82 c.M breed, f 3.50 per el Broede zwarte TAFFETZIJDE, f4 00, f6.00, f7.00, f8.00, f9.75 per el. te AMSTERDAM. PT Uitgebreid UUEQUE- eii ÜIllOVBUkEKU. Het kantoor te Alkmaar, aan den Koningsweg no. 2, hoek Nieuwe sloot, Is dagelijks geopend van 9—12 en van IJ—5 uur. Zaterdags alleen van 9—1 uur, De Directeur, J. F. LUBBE. I> DJK «nilllll PRIMULA"1 STIUWl' PRIMULA' DMATÊ DEZE CHOCOLADE MET DEN NATUUULIJKEN ÖEURtOEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, MEEFT CcN HOOOE VOEDINGSWAARDE EM VEROORZAAKT GEEN DORST N.V.VJ. WIGLAMA A c OHMSTEDE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4