limit tali De Gouden Kever Honderd En on Twintigste Jaargang. Woensdag 5 November. FEUILLETON. RECHTSZAKEN. DE HIM A-PRIJSRAADSELS. Het O.M. gerechtshof bij den Hoogen Raad nam conclusie in de zaak van M. Ad- Ier, te Amsterdam. Deze liet geregeld in de „Kampioen" de bekende Hima-prijsraadsels plaatsen. Het Amsterdamsdhe Hof had geoordeeld, dat dit niet in strijd was met de Loterijwet. Advocaat-generaal Ledeboer was het met deze beslissing niet eens. De Loterijwet onder scheidt niet. Ook het plaatsen van deze prijs raadsels is strafbaar. De conclusie van den Hoogen Raad strek te tot vernietiging van het arrest, voor zoover het feit niet strafbaar was verklaard en tot verwijzing der zaak, omdat nog op eenige punten zou moeten worden beslist. Uitspraak 1 Dec. a.s. AitRONDI S SEMENT S-RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 4 November. VERZET VERVALLEN VERKLAARD. Tegen Salomon A., uit den Helder, we- ,cns niet verschijnen van den opposant, werd iet verzet vervallen verklaard. DIEFSTAL. De eerste beklaagde op de zitting was de verkman Chr. O., wonende te Helder, aan vien ten laste was gelegd dat hij vóór 30 uli te Oudkarspel had weggenomen een ■ankbiljet van 60, toebehoorende aan den verkman A. de Jong te Oudkarspel. Beklaag-, ie was bij dezen in de kost en heeft vermoe- lelijk het bankbiljet uit een kastje genomen, lij kwam des Maandags dronken thuis en ing Woensdag de deur uit en is niet weer :rug gekomen. door EDGAR POE1. 4) Ik durf niet verder op den tak te krui- >ende tak is bijna heelemaal dood. {Toe zeg je, een doode tak, Jupiter? riep Legrand met bevende stem. - Ja, massa, dood als een oude spijker, dood, zonder leven. ACh 'hemel 1 wat nu te beginnenriep Le grand, de wanhoop nabij. Wat te beginnen? zei ik verheugd, ein- ielijk een motief vindend om ook een woordje nee te spreken; naar huis terug gaan en Tapen. Kom! wees verstandig kameraad; - het is laat, denk aan je belofte. Jupiter! schreeuwde hij, zonder in het ninst naar mij te luisteren, 'hoor je me? Ja massa, ik 'hoor u heel goed. Snij een stuk van den tak af met je mes mi zeg me of het hout werkelijk dor is. Dor, Massa, erg dor, hernam de neger vel dra, maar het kon nog erger zijn. Ik zou nisschien iets verder op den tak kunnen jaan, maar ik alleen. Jij alleen, wat bedoel je? Ik bedoel den kever. Hij is erg zwaar, ie kever. Als ik hem loslaat, zal de tak mis schien wèl den neger alleen kunnen dragen. Vervloekte kerel 1 bromde Legrand, todh eenigszins opgelucht, wat voor nonsens zeg je daar? Als je den kever laat vallen, draai ik je nek om! Voorzichtig dus, Jupiter; versta je? Ja Massa, het is niet mqoi, een armen neger zóó te behandelen 1 Luister nu maar liever, wanneer je Seketda M Sh«BÏIM 7% Juli uit een la van het penantkastje genomen te hebben. Hij heeft het geld verteerd. Hij heeft zich nu aangesloten bij een Oeheelonthou- dersvereeniging, wat heusch wei nuttig voor hem is. De officier vorderde 5 maanden voorwaar delijke gevangenisstraf met 3 proefjaren. DIEFSTAL VAN EEN RIJWIEL. Dirk K., oud 21 jaar, arbeider te Heerhu- gowaard, heeft op 5 September te Schagen een rijwiel weggenomen, toebehoorende aan C. Ent, magazijnmeester te Schagen. Beklaagde is eenigszins hardhoorig. Hij bekende zich aan den diefstal te nebben schuldig gemaakt. Hij is>euderloos, was zon der werk en kon zijn kostbaas geen kostgeld geven. Eisch 5 maanden voorwaardelijke gevange nisstraf met 3 proefjaren. RIJWIELVERDUISTERING. Voor dit feit stond terecht de 25-iarige Ka- rel Eduard van Ch., gedomicilieerd te Utrecht, thans gedetineerd in het huis van bewaring. Beklaagde is recidivist cn reeds wegens verduistering tot 4 maanden veroordeeld. Hij heeft bij den rijwielhandelaar Postma te Bergen een rijwiel gehuurd en verduisterd en evenzoo bij den rijwielhandelaar Hille te Alkmaar, welk rijwiel hij ook ten eigen bate heeft verkocht. De rijwielhandelaar Postma stelde tegen beklaagde een civiele vordering in ten be drage van 75,—. Het O. M. vorderde tegen beklaagde, die reeds 7 misdrijven heeft gepleegd, 12 maan den gevangenisstraf. Beklaagde vroeg in een lange speech eene voorwordelijke veroordeel ing. Advocaat Mr. Leesberg vroeg aanhouding van de zaak tot over 14 dagen. De zaak werd aangehouden tot a.s. week. DIEFSTAL VAN EEN BEURS MET ZILVEREN BEUGEL. Voor dit misdrijf stond terecht de 73-jarige koopman Jan D. te Hoogwoud. De beurs be hoorde aan N. Romein, huisvrouw van W. Luiken. Zij had op 10 September de beurs ujtgewasschen en op de faieek ie drogen ge legd. Tegen den avond zag ze Jan D. Ioo- pen en daar zij wist, dat Jan niet heel zuiver was op de graad, ging ze buiten kijken en zag, dat de beurs weg was. Jan D. zeide, dat hij de beurs niet „had" en niet „zien" had. Hij heeft niets anders meegenomen dan 2 beentjes en 'n houtje. Getuige Romein zeide, dat ze jan niks ver trouwde. Buurvrouw de Wit heeft Jan D. omstreeks dien tijd op het land zien loopen en zag, dat Jan de zilveren beugel in de hand had Jan bleef bij zijn ontkeuteais. Hij had 'm niet zien en niet had. De vrachtrijder Dam heeft hem iets zien oprapen, dat hij voor zijn lijf hield Niks aars as beentjes en 'n houtje, zeide beklaagde. Het O. M. achtte het feit bewezen ca vor derde 3 maanden voorwaardelijke gevange nisstraf met 3 proefjaren. VERDUISTERING. De kermisreiziger en slager G. J F. K., geboren 1877 en wonende te Rotterdam, zou in de kerraisweek voor eenige personen kaar tjes koopen voor het circus. Hij ontving daarvoor van deze personen geld om kaartjes voor hen te koopen, o. m. 12 van den café houder Rantziju uit het Tontelhuisje, van C Olij 7 en van J. Verver 15,50. Beklaagde heeft 't geld! aangenomen, maar nimmer kaartjes geleverd. Hij bekende 't feit, maar zeide dronken geweest te zijn. Hij was werkzaam bij den tenthouder Kinsbergen Eisch 1 maand gevangenisstraf. DIEFSTAL VAN EEN PORTE MONNAIE. De 22-jarige macRinezetter Dirk S., begin Augustus werkzaam ter drukkerij van den heer Joh, D. Appel, heeft op 6 Augustus een portemonnaie, inhoudende 12,66 aan klin kende munt, weggenomen uit een jas die hij in een kast bij de drukkerij zag hangen, toen hij zijn handen ging wasscheti. Deze jas cm portemonnaire behoorde echter aan den heer J. Taman, die destijds ook bij den heer Ap- ped werkzaam was. Het geld heeft hij voor zich gehouden en de portemonnaie in het wa ter geworpen. egen- beklaagde, die bekende, werd I maand gevangenisstraf gevorderd. EENVOUDIGE BELEEDIGING. Anthonia L., huisvrouw van A. S., wonen de te Texel, is niet verschenen. Haar werd ten laste gelegd: beleediging van den dek- zoo ver mogelijk op dien tak kruipt, zonder den kever los te laten, krijg je een dollar, zoo dra je beneden komt! Ik ga al, Massa, ik ben er haast, hernam de neger rap; ik ben 'bijna aan het eind. Aan het eind! riep Legrand, zachter gestemd. Wil je zeggen, dat je aan het eind van den tak bent Dadelijk ben ik er, massa; o! ol o! Goede God! Wat zit daar op den boom? Wel? juichte Legrand, wat zit er? 01 het is maar een schedeliemand die zijn hoofd op den boom gelaten heeft en de kraaien hebben er 'het vleesch van ai ge pikt! Een schedel zeg je? mooi zoo! hoe zit hij aan den booth? Wat houdt hem te gen? 01 hij zit er stevig opmaar ik moet eens kijken. Ha! dat is grappig! er zit een groote spijker door den doodskop, die hem vast houdt aan den tak. Goed! doe nu precies wat ik zeggen zal, Jupiter, hoor je? Let op! Zoek het linkeroog van den doodskop. O! o! dat is gekl hij 'heeft heelemaal geen linkeroog! Verduivelde stomkop! Kun je je rech terhand onderscheiden van de linker? Ja, ik weet het, ik weet het welmijn linkerhand daar kap ik 'hout mee. Natuurlijk, want je bent linksch, je linkeroog is aan denzelfden kant als je linker hand. Nu kun je het linkeroog van den doods kop wel vinden of de plaats waar het oog gezeten heeft? Gevonden? Hierop volgde een lange pauze. Eindelijk vroeg de neger: Zit het linkeroog van den doodskop ook aan denzelfden kant als zijn linkerhand? Maar da doodskop heeft geen handen! Krtechl T. Boe®, vAm Sïï «ïsfge BBÖSÏfe sar- gename scheldwoorden heeft toegevoegd. Zjj is Boon's schoonzuster. Getuige werd meer malen door haar uitgescholden. Hij is voor heen politie-agemt geweest in Leiden en ia eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken. Eisch 15 boete subs. 10 dagen hecht. DIEFSTAL. De Enkhuizer arbeider Bouke S. heeft op 2 Augustus aldaar ontvreemd ten nadecle van den slager J. Kroeb een stuk paardenvleesch, dat hij vervolgens aan deu lossen arbeider Schulz heeft verkocht in een iapperil Getuige heeft voor het stuk 1,25 betaald. Beklaagde heeft het stuk uit de slachtplaats gestolen. Het was een ruggespier van 2 h 3 kilo. Eisch 1 maand gevangenisstraf. ONLEESBAAR MAKEN VAN EEN' BEKENDMAKING. Trijntje E., huisvrouw van J. M., te War- menhuizen, stond terecht voor het vrij zeld zaam voorkomende misdrijf, dat zij een bil jet, aankondigende een openbare verkoo- ping bij executie, ten haren woonhuize, on leesbaar heeft gemaakt door er een deken voor te hangen. De verkoop moest plaats hebben wegens belastingschuld. Het feit heelt plaats gehad op 24 Juli. Beklaagde zei, dat zij de deken er over heeft gehangen, omdat de schuld reeds be taald was. Ze had liet geld meegegeven aan Nic. Morsch. Ook moest zij <fc dèkca drogen. Zij ontkende den gemeente-veldwachter, tevens deurwaarder, Pronk, te-hebben uitgeschol den voor „arme-menschenplager" en dat hij mooi ging van haar centen. Ze heeft niet te gen den veldwachter gezegd, toen hij haar gelastte den deken weg te nemen, dat de be lasting betaald was. De veldwachter heeft den deken weggenomen, doen beklaagde hing deze dadelijk weer over het biljet heen. Het belastinggeld is wel op denzelfden dag betaald. Eisch 25 boete subs. 10 dagen lucht. Beklaagde huilde en zei, dat re altijd onge lukkig is. Ze heeft ook een kind verloren in de ijsschorsen. Zij heeft 10 kinderen en heeft het armoedig. De veldwachter zei ook, dat beklaagde een groot gezin heeft, maar zij kon toch tic belas ting wel betalen. Er heerschte in Warmenhui- zen een strooming om nalatig te zijn in het voldoen der belastingen. Voor een dergelijk feit als hierboven om schreven werd ook op hei beklaagdenbankje geplaatst de fabrieksarbeider Jacob v. Z,. eveneens te Warmcnhuizen. Ook hij heeft over een dergelijke bekendmaking een deken gehangen. De deurwaarder-veldwachter heeft ook hier proces-verbaai opgemaakt. Be klaagde was niet verschenen. Eisch 25 boete subs. 10 dag u hecht. NIET VOLDOEN AAN EEN OPROEP OM VOOR DEN KEURINGSRAAD TE VERSCHIJNEN. Ter zake van dit feit werd tegen den rnili- tieplichtige Willen? K. ie Broek op Lungen- dijk gevoed' -d f 25 boet* subs. 10 dagen eb ten is. ï'k Raad hau op 2 Juni zitting ie Heerhugowaard. Een dergelijke vordering sprak het O. M. ook uit tegen Dirk B., landüouwe. te Hoog karspel die zich aan dergelijk feit had schul dig gemaakt op 30 Juni. MISHANDELINO, De tweelingbroeders Frederik en Pieter v. L., beiden geboren 1805, arbeiders te Heerhu gowaard, stonden terecht omdat zij op 3 Au gustus J. en P. de Boer hebben mishandeld. Zij hebben deze personen gestompt en met harde voorwerpen geslagen. De mishandelde J. de Boer, landbouwer te Heerhugowaard, weuschte em civiele vorde ring in te stellen van 92,30, voor betaalde geneeskundige hulp 25.30 en wegen s be taald werkvolk, omdat hij zelve niet kon wer ken tengevolge van de ondergane mishande ling 67. Beklaagde Fred. v. L. gaf toe, J. de Boer een stool te hebben gegeven, doch hii was te voren door getuige geschopt. Ook heelt hij getuige in den vinger gebeten, doch dat kwam omdat deze zijn hand in den mond had. Hij werd daardoor benauwd. De wonde is nog niet genezen. Beklaagde geeft ook tot, met "u stoei te hebben geslagen, doch zegt, zich ie hebben moeten vetikiiget Ook heeft hij Piet de Boer mei een aks gelagen, <i:>ch de Boer kwam op hem af met een stoei. P. v L. heeft P. de Boer met een sloel en met ten flesch geslagen. De vechtpartij had plaats in de herberg van P. Groote te Veesihuizen, ter gelegenheid van de kennis. In deze zaak werden 6 getuigen gehoord. Het verheven onderwerp, dat aanleiding 't Hindert niet! ik heb het linkeroog ge vonden, daar is nes linkeroog! Wat moet ik nu doen? Laat den kever aan het touw er zoo ver mogelijk doorheen zakken, 'het touw goed vast houden, hoor! Ziezoo, Massa Will, ik 'heb het gedaan 't ging heel gemakkelijk; kijk.... daar komt hij! Gedurende deze samenspraak was Jupiter onzichtbaar gebleven; dodi het insekf, dat hij liet zakken, verscheen thans 'bengelend aan het touw, schitterend als een gouden ko gel bij de laatste stralen van de ondergaan de zon. Indien Jupiter hem had los gelaten, zou hij vlak aan onze voeten zijn terecht ge komen. Legrand nam oogenblikkelijk de zeis, beschreef een middellijn om het msökt heen en beval aan Jupiter het touw los te laten en af te dalen. Mijn vriend stak nu een stokje in den grond, daar waar de kever neergevallen was, haalde een soort centimeter uit zijn zak en bevestigde een der uiteinden aan het dichtst bijzijnde plekje van den boomstam. De centi meter uitrollend tot den stok, ging 'hij hierme de voort in de richting aangegeven door de beide punten de stok en de stam tot op een afstand van vijftig voet. Onderwijl maai de Jupiter de struiken weg. Op het aldus ver kregen punt, zette hij een tweede stokje in den grond, en dit als centrum beschouwend, trok hij in het ruw een cirkel van plus mi nus vier voet middellijn. Vervolgens nam hij een spade, gaf er één aan Jupiter, één aan mij en verzocht ons om zoo vlug maar moge lijk was te graven. Eerlijk gezegd, heb ik nooit veel lust ge voeld voor dergelijke aardigheden en vooral in dit geval, zou ik er gaarne voor bedankt hebben! De nacht begon te vallen en ik waa knap jes moede vara <k wandeliqg. Ik zag echter gaf tof den fWüff, was em rwrif? Mei Getuige Jan de Boer zeide, dat hij Is ge- stomp tegen' het onderlijf, gebeten in zijn vinger, met een flesch op het hoofd geslagen, dat hot bloed uit zijn hoofd stroomde en met een stoel op den mg, wat hem nog gemimen tijd pijn heeft bezorgd. De vinger is nu nog niet genezen en de dokter zei dat net nog wel een half jaar kon duren. Hij wilde den gewonden vinger laten zien, doch de heeren zijn op deze expositie niet gesteld, maar ge tuige haalde deu vinger toch uit zijn wind sel, waarop de president zegt: Laat toch dicht, ik ben geen dokter. Na het langdurig verhoor der getuigen kwam het O. M. aan het woord, om tegen Fred. v. L. 5 maanden en tegen P. v. L. 2 maanden gevangenisstraf te vorderen. Beklaagden verzochten om voorwaardelijk veroordeeld te worden. MISHANDELING». Mej. Geertje L., een ingezetene van Wierin- gen, niet verschenen, heeft op 6 Augusitus de winkelierster li Wikbout, huisvrouw van 5. S., mishandeld door haar tggen den grond te werpen en haar bij de haren te trekken. Be klaagde is de schoonzuster van getuige Wig bout. Zij heeft buitengerechtelijk bekend, De ruzie ging* over een kind van mej. Wikbout's broeder, die gescheiden' is. Aan dit rampza lige wicht werd aan beide kanten door de al te teedere familie getrokken. De een trok aan het hoofd en de ander aan de beenen. Eisch tegen Geertje 15 boete subs. 15 da gen hecljt. MISHANDELING. De tuinman Joh. Anth. B. te Broekerbaven stond terecht wegens mishandeling van de jeugdige Aafje Deen, op 5 Augustus, welk meisje door hem tegen naar linkerzijde werd geschopt. I ffj werd boos omdat het meisje een paar peren medenam Zij was als bessen - plukster in dienst van beklaagde. Eisch 15 boete subs. 15 dagen hecht. ONTDUIKING VAN DE HONDEN BELASTING. Eisch tegen D. B., arbeider te Enkhuizen, die verzuimde zijn hondje aan te geven, 6 boete subs. 2 dagen -hecht. MISHANDELING. De visscher Jan E. te Enkhuizen heeft op 10 Augustus den caféhouder D. Scholten ge slagen, gekrabt en geschopt. Schollen vroeg onT het geld van de vertering, wat hij niet wilde betalen Schollen zette hem toen uit zijn café en toen vloog E. als een woesteling op hem af. Eisch 25 boete subs. 10 dagen hecht. WEDERSP ANNIG HEID. De 19-jarige visscher Fred. Baas te Helder heeft zich op Augustus verzet tegen den p<> Utle-agehtcn v. Riel en Aliart, toen deze pole tic:-beambten hem ter zake openbare dronken schap wenschten over te brengen naaf Ret bureau van politie. Beklaagde herinnerde zich niets meer. Hij had eenige potjes stout gebruikt in eon smk- heete herberg, Beklaagde achijnt bijzonder sterk te zijn Tegen hem eisch te de officier 1 maand gev. Beklaagde vroeg een voorwaardelijke ver oordeeling. MISHANDELING. Door den landbouwer P. j. S. is op 11 Au gustus de 9-jarigen jongen Anthome Zent- veld mishandeld, omdat deze hem met steen tjes gooide toen deze in het Kanaal aan het zwemmen was. S. wist hem later te pakken te -krijgen en heeft hem toen geslagen. Aafje Toes heeft het gezien. De jongen had bulten op zijn hoofd. Eisch 25 boete subs. 10 dagen hecht. BELEEDIOING VAN EEN DEUR WAARDER. Toen op 8 Augustus dc deurwaarder Jong bloed in gezelschap van den rijksveldwachter Brouwer zich vervoegde ten huize van den kastelein Joh. K., ten einde een gerechtelijke inbeslagname te verrichten, werden hem door K. eenige met nader te noemen woorden toe gevoegd. Hij dreigde ook met een stoel. Beklaagde ontkende. Hij heeft alleen in zichzelf gezegd: „Ik.ben geen dief". Het O, H eisch te 14 dagen gevangenis straf. VERSTORING VAN EEN GODS DIENSTIGE BIJEENKOMST De Heldersche werkman Pieter V. heeft op Zondagavond 3 Augustus de bijeenkomst van het Leger des Heils verstoord door zich daar luidruchtig te gedragen cn te schreeuwen cn met een groot mes ie schennen. Beklaagde is na de samenkomst vei-wijdcrd. Hij meenna- len lastig. geen kaas er af te komen, en daarbij vreesde ik de wonderlijke opgeruimdheid van mijn vr.end te storen. Had ik op Jupiter's 'hulp kunnen rekenen, ja, dan zou ik niet geaarzeld hebben onzen armen patiënt naar huis te brengem ai ware het met geweld, maar ik ken de het karakter van den ouden neger al te goed. Ik kwam tot de conclusie, dat Legrand's hersens waren aangetast door een dier zuide lijke bijgeloovigheden, nl. „de verborgen schat", waarin hij was versterkt door het vin den van den kever, en wellicht door Jupiter's gezegde, dat deze gansdi en al van goud moest zijn. Hoéwei niet best gestemd, besloot ik om toch door te graven en mijn vriend zoo spoe dig mogelijk liet dwaze van zijn droomerijen te doen inzien. We staken de lantaarns aan en togen aan het werk met ijver, een redelijker zaak waardig. Toen het licht op ons en onze werktuigen viel, vormden we waarlijk een schilderachtig groepje. We groeven twee uur door. We spraken weinig. Onze voornaamste ergernis was het blaffen van den hond, die zich bijzonder voor ons werk scheen te intereseeren. Ten laatste werd hij zóó luidruchtig, dat we angst had den om door stroopers uit de buurt te wor den opgemerkt, dit was tenminste Le grand s groote vrees, ik voor mij, ik zou iedere onderbreking gaarne aanvaard heb ben! Eindelijk hield het lawaai op, dank zij Jupiter, die, woedend uit den kuil kruipend, den bek van het dier met een zijner bretels dichtsnoerde en met een triomfantelijk lachje terugkwam. Na die twee uur hadden we een diepte van vijf voet verkregen, doch van de schat geen spoor! We passeerden en ik hoopte dat de grap nu uit zou zijn. Maar Legrand, schijnbaar te leurgesteld, veegde zjjra vwomosfd Af, er, zèjs, Het O. $5, totS8 Sa®® gwSHg®te- straf. DIEFSTAL.^ De zwervende koopman C. J. P. heeft in de 1ste helft van 1919 ontvreemd ten nadeele van A. Brander huisvrouw van D. Schoenma ker, te Hoogkarspel een zilveren schepje. Mej. Schoenmaker heeft na Pinkster het schepje vermist. Zij wist niet op welke manier zij het kwijt gemakt is. Eisch 25 boete subs. 10 dagen hecht. MET GESLOTEN DEUREN. Nog 2 Kinderwettcn-zakcn werden behan deld met gesloten deuren. OEMENOD NIEUWS. EXPLORATIE VAN DIAMANT VELDEN' OP BORNEO Men schrijft aan het „N-wt. v. Indië": Een telegram meldit de oprichting van een syndicaat voor de explotatic v(ui diamantvel den op Borneo op initiatief van Henri Po lak. Het syndicaat bc-zit concessies, heet het, maar welke, staat er niet bij'. In 1916 werdi verleend de concessiee Ban- joe Irang in de afd. Bandjermasin voor de winning van diamant en steenkolen aan den heer J. A. Lohr te Delft. Van de diamant- en goudconcessie Warls in het landschap Un- dak (Borneo's Weaterafdeeling) in 1907 verleend aan dm heer J. C. Mac Coll is nog niet beken,d of deze succes heeft. Men heeft dus de hoop nog niet opgegeven, nadfiit de volgende maatschappijen op Borneo geen schatten konden, opdelven, t.w. the Pon- tianak Diamond, Syndicate Ltd. opgericht in 1888 in Londen met 20 duizend pond ster ling kapitaal, verder the Sambas Exploration Conmpany opgericht in 1890 te Londen: kapi taal 300.000 pond' sterling, the Sambas Gold Mining and Exploration Comp. Ltd., opge richt in 1889 te Singapore, kapitaal 300.000 pond! sterling en d'e Sambas goudmijn maat schappij, -richt ia 1889 te Amsterdam, kapitaal W.ÜÜÖ. Volgens dé Ind. begroeting 1919 wordt nog gerekend op 5300.— belasting per- jaar voor vergunningen tot het graven naar diamant in Martapocra, Riam Kanan en Ri- am Kiwa. Deze belasting, sedert 1861 gehe ven en, opnieuw geregeld bij St. 1900 no. 174 bepaalt de uitreiking door den aas. resident van licenties a 1 per stuk en slechts voor één maand geldig en heeft bij concessionna- rifisen dé verwachting opgewekt, dat er nog een aardig factuurtje diamanten op Borneo verborgen ljgt. B R ANDVE RVO LO1NG Er zijn ongeluksvogels in de wereld. Dat is geen nieuwtje, zegt de Pre anger bode". Maar nu is er één ontdekt van zoo bijzon derepluimage, oat ik hem even in het ochtendzonnetje _wü zetten. De ontdekkers hebben n.l. een man gevon den., die lijdt aan brandVervolging. Bij den iaafsten grooicn brand was hij natuurlijk ook. E enigen tijd geledén brandde zijne woning af. Hij vestigde zich in een ander deel der stad. Maar dé vuurduivel liet hem niet ios en weer ging zijn woning in vlammen op. Daar op vond! hij' een oud. k in de kampong Tji- poeroat, welke Dinsdagnacht in een vuurzee onderging. a Weder was de man al zijn hebben en liouen" kwij t en hii borg'het veege lijf bij een famililid' te Tjikm o. Den eersten nacht, dat hij zich daar op één oor wilde leggen, moest hij zich haasten uit de voeten maken, want er was brand in de woning. Jan ongeluk was niét verzekerd en zal ook wei nooit verzekerd kunnen zijn, daar da maatschappijen met hem de verzekering in huis 'halen1 dat zij zuilen moeten offeren aan het .noodlot, dat hem blijkbaar bp de hielen zit. Brandvervolging 1 JE KOOPT ER MEER VOOR. Onder dezen titel schrijft het hoofd eener dorpsschool aan het „Centrum": Van een boer vertellen ze wel, dat je bij een bezoek eerst naar z'n vee moet vragen, cn daii pas naar z'n vrouw. 'k Was aan de aardrijkskunde van Noord- Holland bezig, eu had liet over de Zuiderzee. „Jongens zei ik die Zuiderzee is er niet altijd geweest. Eerst was ze maar een meer, maar door geweldige stormen is ze zoo groot geworden, rieele streken werden over stroomd en kwamen niet meer boven. Ai lea verdronk: de boerderij, de bewoners zijn spade weer ter hand. Onze kuil had reeds den gehèden omvang van vier voet middel lijn we breidden deze grens nu uit en groeven twee voet diep. Niets te zien! Mijn goudzoe ker, met wien ik medelijden voelde, sprong eindelijk ontmoedigd uit den kuil. Treuzelend en spijtig, besloot hij om zijn jas weer aan te doen, die hij bij het werk uitgetrokken had. Op bevel van zijn meester begon Jupiter de gereedschappen bijeen te zoeken. Toen we hiermee klaar waren en den hond van zijn muilband 'hadden bevrijd ondernamen we stil zwijgend den terugtocht. We konden nauwelijks twintig schreden ge daan hebben, toen Legrand, een vreeselijken vloek uitstootend, zich op Jupiter wierp en hem bij zijn kraag pakte. De neger sperde ontzet zijn o-ogen eu zijn mond wijd-open, liet de spaden vallen en viel op de knieën. Ellendeling! siste Legrand tusscben zijn tanden; vervloekte neger! zwarte deug niet! spreek, zeg ik je! antwoordt me dadelijk! wat is je linkeroog? Ach! genade Massa Willi is dat dan niet mijn linkeroog? brulde Jupiter, doode- lijk versdhrik't, zijn rechter gezichtsorgaan aanwijzend en zijn hand er op houdend met de hardnekkigheid der wanhoop, alsof zijn meester het eruit had willen rukken. Dat dacht ik al!... ik wist 't wel!! hoe ra! jubelde Legrand, den neger vrijlatend en vroolijk in het rond dansend, tot groote ver bazing van zijn kneöht, die opstaande, spra keloos, van zijn meester naar mij, van mij naar zijn meester staarde. Komaan! zei deze; we moeten terug al les is nog niet verloren. En hij keerde terug naar den tulpenboom. Jupiter zei 'hij, toen we bij den boom gekomen waren, kom 'hier 1 Is de doodskop vastgespijkerd met het gezicht naar buiten of naar den tak gekeerd? CWffidii WJsJgjö i. «61. I*1* II I —■■■■■I— Uitspraken van 4 Nov. Johannes Nicolkas werkman, god., rij- wieldiefttal, 6 maanden gev. Karei Antonius HL, schilder, ged-, bedela rij, 8 dagen hechtenis en plaatsing Rijks- werkinr. voor den tijd van 6 maanden. Petronella Margaretha K., naaister, Hoorn, eenv. beleediging, 7 boete subs. 7 dagen. Alphonsius Johannes de O.» veldarbei- der, Anna Paulowna, rijwieldiefstal, 20 boete subs. 10 dagen. Wdhelmus L., schoenmaker, Alkmaar, rij wielverduistering, 20 boete subs. 20 dagen. Keeltje ML, dienstbode, Bergen, diefstal, 20 boete subs. 10 dagen. Miaria Wilhelmina Jaooba P., dienstbode, Haarlem, diefstal, 14 dagen gev. Dirk G., visscher, Egmond aan Zee, mis handeling van een ambtenaar, 1 maand gev. Johannes K., voerman, Hoorn, beleediging, 10 boete subs. 10 dagen. Petrus Antonius de K., opperman, Hoorn, diefstal, 15 boete subs. 10 dagen. Willem S., sohilder, Ursem, mishandeling, 30 boete subs. 10 dagen. Ie. Gerardus Ignatius N., stoker Marine, Helder, 2e. Evert I., id., id., 3e. Jan G., werkman, id., id., 4e. Jan de W., id., id., 5e. Harmen O., id'., id., 6e. Jan O., id., id., dief stal, onderzoek niet volledig, nadere inatruo- tie gelast. Jan K., landbouwer, Ursem, verboden afl., van haver, 100 boete subs 20 dagen. Ie. Volkert HL, los werkman, Helder, 2e L. de B. en 3e. J. ML, diefstal, le en 3e 4 maan den voorw. 2e vrijgesproken. Pieter B., tuinder, Uitgeest, diefstal, 60 boete subs. 30 dagen. Qerrit Jan 8., timmerman, Hoogkarspel, 10 boete subs. 5 dagen. le. Frederik K., werkman, Helder, 2e. Ma- rijtje M., z. b., id., mishandeling, ieder 5 boete subs. 5 dagen. Johannes B., landbouwer, Medemblik, strooperij van bagger, 5 boete subs. 5 dagen. Klaas D„ arbeider, Oudendijk, niet ver schenen voor den keuringsraad, vrijgespro- ken. Reinier K., arbeider, Enkhuizen, Dirk Pie- ter L., arbeider, Enkhuizen, Frederi'k R., v achtrijder, Enkhuizen, Jan K., 'klerk, Enk- huizen, Jan Z., visscher, Enkhuizen, ontd. pl. hondenbelasting, ieder 6 boete subs. 2 dagen. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5