Amstordamsclie Beurs Noordliollaudscli Landbouwcrediet. OpoiiiiigskoomHi VHii lieden. Daar schiet Piet uit dea hoek: „De koeien ook, meester?" „Ja, Piet, de koeien ook." 'k Kreeg 'm in de kieren. „Wat is meer waard, jongens, één mensch of 40 koeien „Een mensch", zegt Mina, maar Piet rea geert: „Je koopt er toch meer voor." De klas had een prachtjool. ZIJ WILDEN MET HUN TIJD MEEGAAN. Gelezen in een verslag van een gemeente raadsvergadering eener groote gemeente: Hierna kwam aan de orde een adres der werkeloozen, vragende: „ook voor hen den vrijen Zaterdagmiddag in te voeren." WILDE ZWIJNENJACHT. Het naburige dorp Broeksittard (L.) ont ving dezer dagen een eigenaardig bezoek. Eene vrouw, die op haar erf bezig was, appels te rapen, zag zich eensklaps geplaatst voor een wild varken; op haar hulpge schreeuw ging het beest, dat wel 100 kilo woog, er van door. Toen dit ter oore kwam van den jager V. aldaar en wijl ook op een andere plaats in de buurt zulk een ongenoode gast was gezien, werden een aantal Nimrods zonen tot een klopjacht uitgenoodigdmet een 12-tal gewe ren werd den volgenden morgen de jacht be gonnen en waarlijk het gelukte een der dieren onder schot te krijgen, liet lukte echter niet het varken te treffen; het dier liet zijn staart zien en drong door de driedubbele punt- draad in de richting van Duitschland, het an dere varken, dat ook gezien was geworden, nam de vlucht over een boerenerf in het dorp en verdween langs die zijde in de rich ting van het naburige bosch. In den laatsen tijd moet veel sneeuw geval len zijn in den Eifel; daaraan en aan gebrek aan voedsel schrijft men het toe, dat deze wil de dieren zijn overgekomen. SOCIALISATIE-COMMISSIE. „Het Volk" meldt, dat de socialisatie-com- sie der S. D. A. P. een zevental sub-commis sies heeft benoemd om over de onderdeden van het vraagstuk te rapporteeren. Drie van die rapporten zijn bij het secreta riaat ingekomen en de vier overige, waaraan ijverig wordt gewerkt, worden Binnenkort verwacht. Binnen een maand na ontvangst komt de commissie, hoopt men weer in alge- meene vergadering bijeen, ten einde ze vast te stellen. Het eindrapport zal vermoedelijk voor het Paaschcongres gereed zijn. VERONTREINIGD WATER. Door den afval van de suikerfabriek is het water van de Linge, te Gorinchem dat ten gevolge van den lagen waterstand der Mer- wede niet afgevoerd wordt, zoodanig veront reinigd, dat alle visschen daarin sterven. Bij den aanvang van de campagne kwamen dui zenden visschen bedwelmd boven, die zonder moeite gevangen werden. Er is nu tegen gewaarschuwd die visch te nuttigen. HET RAPPORT-NETELENBOS. De Heraut publiceerde het rapport der commissie inzake de kwestie ds. j. B. Nete lenbos, ingediend bij de clasis Middelburg der Gereformeerde Kerken Lm Nederland. De commissie heeft gemeend zich te moeten be perken tot de dogmatische kwestie en koos tot uitgangspunt van bespreking met ds. N. diens brochure De grond van ons geloof". 'De voorzitter stelde voor in de eerste plaats te spreken over „de ingeving der Heilige Schrift". In dit onderhoud droeg ds. Netelen bos de volgende gedachten voor „Ik sta op het standpunt van de organische inspriratie en neem aam, dat God de schrij ver# der H. Schrift in nun gedachtengang leidde bij' de teboekstelling van Gods Woord. Het moet niet zóó worden opgevat, dat God woord voor woord; heeft ingegeven hetwelk het standpunt is van, hen die de mechanische inspiratie voorstaan; gaan we op die lijn door, dan is er uitsluitend! een Goddelijke fac tor in de H. Schrift en wordt de menschelij- ke factor ontkend. We moeten rekenen met het mensch el ijk omvolkomene in de H. Schri t en daarom onderscheiden tusschen haar we zen en haar uitwendige gestalte, tusschen de waarheid' die God' heeft geopenbaard en de beeld'en en vormen, waarin de bijbelschrijvers die waarheid uitdrukken. Die beelden1 heeft God niet ingegeven, maar zijn inkleeding, die verband houdt met de eigenaardige persoonlijkheid van den pro feet, het millieu waarin hij leefde enz. Zoo is de in Meeding der gedachten Gods in, het Oude Testament geheel Oostersch. De feiten van Genesis 2 en 3 neem ik aan, n.l. dat er een val geweest' is door verleiding en de zon de uit de dluivetenwereld in, de menschheid is gekomen, maar di't feit wordt meegedeelde in (osterscne inkleeding, d.i. mythiscnen vorm." Tegenover dit gevoelen van ds. Netelenbos merkte d-e commissie op, dat, naar Gerefor meerd belijden, niet alleen de gedachten, maar ook de woorden, niet alleen de inhoud maar ook de vorm door God is ingegeven. De H. Geest heeft in de mannen, die Gods Woord te boek stelden, niet alleen de gedach ten gewekt, maar ook de woorden ingegeven. De Gereformeerden hebben steeds geleerd een woordelijke ingeving. Het gelukte de commissie niet, in dit punt met ds. Netelen bos tot overeenstemming te geraken. 'Het tweede punt door den voorzitter aan die orde gesteld, betrof „het recht van de his torische critiek". Tegenover de meening van ds. N. dat ge- loovige critiek geoorloofd is, wees de com missie erop, dat de z.g. historische critiek al tijd bestreden moet worden. Naar het oordeel der commissie is een dergelijk gevoelen niet in overeenstemming met artikel V van de Ne- dlerlandsche Geloofsbelijdenis, waarin de Ge reformeerde Kerk uitspreekt: alle deze boe leert (dus ook het Hooglied) ontvangen wij voor heilig en kanonieken wij, gelooven zonder eenige twijfeling al wat daarin be grepen is. Hat 'gelukte der commissie ook op dit punt niet Ds. Netelenbos tot andere gedachten te brengen. 'Evenmin was dit het geval met het dterde punt dat behandeld werd, hetwelk met het voorafgaande nauw samenhangend, „n.l. de grond van ons geloof". Volgens ds. N. ligt deze in het getuigenis van den Heilige Geest in het hart van den geloovige. De commissie heeft in een uitvoerig betoog Setracht ds. Netelenbos van, het onjuiste van it subjectivistisch standpunt overtuigen. De Hl Schrift toch Is de grond van ons ge loof, zij' is in, zichzelf waar en voor ons is wat zij zegt waar, omdat zij het zegt. Ten vierde werd nog gehandeld over het standpunt van ds. Netelenbos inzake „de Christus-ervaring". In den loop der bespre king bleek, dat volgens ds. Netelenbos een moderne (dat is, iemand die de Godheid van Jezus loochent, de „historische critiek" op de H. Schrift aanvaard en dus b.v. de opstan ding van den Heere Jezus Christus uit den doode ontkent), maar die „ervaring heeft van zonde en genade", met goeden grond kan zeggenChristus leeft in mij" en voor een christen kan gehouden worden. De commissie wees er op, dat pr in hen, die niet wedergeboren zijn, door algemecne werking des H. Geestes wel een krachtig ge voel van zonde en ontwaakt geweten kan zijn, maar de zonde dan toch nooit als zonde gelijk Gods Woord ze ons teekent, wordt er kend en beleden. Voorts dat, wanneer iemand meent vergeving van zonden te heb ben, dit niet altijd waar is, daar er voor zoo danig geloof ook valsche gronden kunnen zijn, het geloof dat niet echt is en men alzoo zichzelf misleidt. En eindelijk, dat zoo iemand zegt, dat Chrisus niet uit de dooden is opgewekt, hij in overeenstemming met het geen de H. Schrift 1 Coi 15 leert, niet geacht kan worden een Christen te zijn. Ook na herhaald overleg bleek ds. Netelen bos niet bereid zijn gevoelen te herroepen. DE MELKBOER. De heer dl V, Jr. Iaat in het G'ron. Dagblad den melkboer zeggen Tot de vrouw des huizes: Neen, mevrouw, i'k kan 't niethelpen, Nee, aan mij ligt 't werk'lijk niet. Ik zei nog: ,Het is niet noodig, Overbodig, dat 't 'geschied^." Maar ze hebben volgehouden En de bond heeft 't toch gedaan. En omdat 'k nu eenmaal lid ben, Hou i'k me er ook maar aan. Tot de meid': Och, mien laiverd most niks zèg'n, Lig toch aait te Metsen, wicht. Dien mevrouw ken 't wel betoalen1, Waist toch, dat 't-aan mie nait ligt As ik mag den dee 'k die 't zóó mor, .Mor de bond, 'kiek dei i«t, Want veur die heb 'k alles over, Ofndast doe zoo'n laiverd' 'bist 1 Tot dé koe: Man, och man, ast dat ais zain konst, Aai dei stadaluu goan te keer, Mot ze 'koop'n ieder morgen Tech dei dure melk mor weer. Hè, dat stroalen in de emmers, 't Is veur mie net as meziek, Kou, doe biet nait te betoalen, Vrund, wie beid'nt worden riek! KORTE BERICHTEN. Een bioscoop te Amersfoort had als weekfilm „de Rooae Polly". Ter eere daarvan en tot reclame ervoor had op de kindermati- nee's vrijen toegang elke jongen of meisje die door Moeder Natuur met rood haar was ge zegend. De rangeerder Sleiter te Boxtel is bij het rangeeren, door een trein gegrepen, met het gevolg dat hem beide beenen werden afgere den. Hij is aan de bekomen verwondingen overleden. Hij laat een weduwe met 3 kinde ren achter. In den trein ZutphenLochem is de 54-jarige heer Van Tuinen uit Amsterdam plotseling overleden. Te Bussum is de 14-jarige zoon van den visscher D. Schram, onder de Huizertram geraakt en dadelijk gedood. Verdacht van een pasgeboren kind te hebben vermoord, zijn te Oldenzaal gearre steerd een weduwe, haar beide dochters en een schoonzoon. Ze hebben gedeeltelijk be kend. De Staatscourant van Zaterdagavond bevatte een Koninklijk besluit, waarbij be paald wordt, dat dé WerMoosheidsverzeke- ringsnooawet 1919 in werking zal treden op 3 November 1919. De Deli-Maatschappij te Amsterdam heeft Zaterdag haar 50-jarig bestaan ge vierd. Naar „Art'is" werd Zaterdag van Texel opgezonden een zeer zonderlinge oester, wel ke gevangen werd door den oestervisscher Jan Dogger. De schelp was met 't smalste gedeelte vastgegroeid in den kop ecner ta bakspijp. PROVINCIAAL NIEUWS. DE TOESTAND AAN HET STATION HOORN. De Kmer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn heeft het volgende schrijven gericht tot de Directie der Ned. Spoorwegen te Am sterdam De Kamer van Kophandel en Fabrieken te Hoorn gevoelt zich verplicht, zich, met het oog op den onhoudbaren toestand aan het station Hoorn, nogmaals tot uw college te wenden. In de eerste plaats wijst de Kamer op het feit, dat de toestand bij den overweg aan den Koepoortswcg nog verergerd is, nadat de luchtbrug is gebouwd. Men vergeet, dat de brug dikwijls niet zonder gevaar is te passeeren en dat in geen geval de voertuigen er gebruik van kunnen maken. Naar het oordeel der Kamer is het met eenigen goeden wil mogelijk, de stremming van het verkeer te beperken. Meermalen is ge bleken, dat de boomen onnoodig lang geslo ten blijven en dat dikwijls ook, door een wei nig ophalen van den rangeerenden trein, de overweg vrij te maken is. De Kamer verzoekt u daarom met den meesten ernst voor den overweg aan den Koepoortsweg te Hoorn te bepalen, dat de boomen niet langer dan 10 minuten achtereen gesloten mogen blijven. Van nog ernstiger aard is een tweede kwes tie, die de Kamer onder uw aandacht brengt. Ze betreft den toestand aan de perrons te Hoorn. Wordt de "toestand, zooals die thans is, be stendigd, dan zal dit moeten leiden tot onge lukken, waarbij mcnschenlevens te betreuren zijn. In het adres wordt dit verder uitevoerig uiteengezet. Een afdoende verbetering zoo gaat het adres voort, in den toestand, is slechts te brengen door een ombouwing van het station Hoorn, waarvan de plannen, naar de Kamer meent, gereed zijn. Gaarne zal zij vernemen, wanneer begonnen zal worden aan de uit werking dier plannen, daarbij de, hoop uit sprekend, dat dit zoo spoedig mógelijk zal geschieden. De hcerscLaide toestand maakt cm noodzakelijk. Maar daarom te meer verzoekt de Kamer U dringend, in afwachting van de uitwerking der beuoelde plannen, reeds onmiddellijk maatreglen te nemen, die althans eenige ver betering in den toestand brengen. Met groote belangstelling zal de Kamer het treilen van die maatregelen tegemoet zien. De Kamer veroorlooft zich de vrijheid nog een derde zaak onder Uw wlewillende aan dacht te brengen. De Kamer bereiken tal van klachten over de schade door den handel ondervonden, ver oorzaakt door het groote oponthoud bij het lossen der waggons. Wil men naar de los plaats gaan, ol vandaar weer de stad inrij den, dan moet telkens de overweg gepasseerd worden. Groote bezwaren ook linanciëele zijn daaraan verbonden! Om die weg te nemen, zal het ten zeerste aanbeveling verdienen, om voor de losplaats weder de stadszijde van het spoorweg-empla cement aan te wijzen. UIT HOORN. In de gisteren gehouden raadsvergadering werd de rekening van het Kerkenarmenfonds goedgekeurd tot een bedrag van 13.983 in ontvang en 11.495 in uitgaaf. Het college verklaarde zich bereid de uitkeering aan de gemeente met 1000 en die aan het stadszie kenhuis met 800 te verhoogen. Een voorstel van B. en W. om overeenkom sten aan te gaan met de uitgevers van ver schillende bladen, om tegen betaling van 300 op te nemen de publicaties en adver tenties der gemeente, werd verworpen met 9 tegen 6 stemmen. De rekening van het Armwezen werd goed gekeurd tot een bedrag van 15.486 in ont vang en 15.470 in uitgaaf. Aan de Visscherij te Hoom zal voor den cursus 1919/'20 een subsidie worden verleend van 500. Een voorstel van mevr. S. C. Bronsveld (R.-K.) om de onderwijzeres een dag na het sluiten van haar huwelijk eervol ontslag te geven met behoud van drie maanden salaris, werd verworpen met 10 tegen 5 stemmen. (Hbl.) UIT HEER HUGOWAARD. Naar men ons mede deelt, wordt Zondag door ':t Vvrije Tooneel" in 't lokaal van den heer Rus op veler verzoek een opvoering ge geven van 'f mooie Indisch drama „Blan en Bruin". De goede reputatie van bovenge noemd gezelschap zal er zeer zeker toebij dra gen dat velen zich vroegtijdig van een plaats voorzien'. ÜTT NOORDSCHARWOUDE. Bij de op 4 November j.l. gehouden vei ling door notaris H J. J. Verhoeff te Aven- horn, ten verzoeke van den heer D. Saai W te Wognum, werd het perceel weiland aan de Burggracht te Berkhout, groot 2.53.70 H A., toegewezen aan den heer P. Plas Lz., aldaar, voor 8301. UIT HENSBROEK. Vrijdagnamiddag te ongeveer kwart voor drie zal ZEx. de Commissaris der Koningin een bezoek brengen aan onze gemeente. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) Mijnheer de Redacteur. Zoudt U onderstaande regels een plaatsje wllen bezorgen in Uw blad? Bij voorbaat mijn oprechten dank. Bij gertichte had ik reeds vernomen, dat de toegang tot het voetbal-terrein van Alcma- ria Victrix mij door het bestuur van die ver- eeniging zou zijn ontzegd. Jl. Zondag bleek mij, dat die geruchten waarheid bevatten- de bureaulist verklaarde mij, dat hij order had mij geen kaartje te verkoopen. Ik beschouw een dergelijke handelwijze van de heeren Lutterot en Ólij als een pu blieke beleediging, en verlang derhalve van hen, dat zij ook in het publiek duidelijk de redenen zullen ontvouwen die hen aanzetten tot een dergelijke bejegening. De heeren Lutterot en Olij geven thans het publiek het recht van mij te denken wat het wil. Ik heb altijd gemeend, dat ik aanspraak mocht maken op den naam van fatsoenlijk man en ben geenszins van plan mij mijn goeden naam in 't publiek door de beide ge noemde heeren te laten ontroovea. Voorts verzoek ik hen mij in 't publiek te i willen mededeelen of hun manier van optrc- den geldt mijn persoon alleen, of wel den S voorzitter van ae Katholieke Voetbalvereeni-1 jj ging V. A. F. C. j M. de R., U nogmaals dankend, teekent met hoogachting, J. F. M. ENDEL. Wel Edele Heer Redacteur, Da't de plotseling ingevallen sneeuw ons parten heeft gespeeld, valt niet te betwisten. Men had aldus niet kunnen verwachten dat de Veemarkt jil. Maandagmorgen geheel ont ruimd zou zijn. Dat echter met het oog op de Groote Najaarskoemarkt j.l. Maandag niet begonnen is met de Veemarkt en omgeving behoorlijk schoon ite maken, opdat althans het et verwachten vee niet den geheelen dag in die snecuwproest behoefde te staan, is meer dan schandalig en de klachten dien aangaande zijn dan ook legio. Dat dit uit be zuiniging is, en men eerst vanmorgen met een onvoldoend aantal menschen aan; het op ruimen van de smerige proest begon, is geen verweer. Naar ik verneem zijn er nog al jon ge krachten die elke week 8 ondersteuning ontvangenzou het in een geval als dit, waar het geldt, menschen en dieren een goede ont vangst te bereiden veel gevergd zijn indien men deze menschen had opgeroepen? Alk maar mag zich onder de gegeven omstandig heden' niet op „propcriteit" beroepen. Voor de plaatsing zegt u dank, UEd. dw Dienaar, J. Ph. MüLLER Jr. Vee- en Vleesch-agent. Mijnheer de Redacteur 1 Gaarne zag ik het volgende geplaatst, 't Is toch Multatuli de kunstenaar die ge huldigd zal worden en niet Multatulie de on dernemer van lezingen a zooveel toegang ik wil maar zeggen, en ik geloof wel hierin te spreken naar den geest van den kunstenaar, dat het niet gewenscht is hem (Multatuli) op al z'n paden na te gaan en in geen geval, al z'n daden na te volgen; doch dat het zijn hartewensch is geweest dat wij z'n dichters- werken op de waardigste wijze onder bereik van het g e h e e 1 e menschdom zouden bren gen en deze wijze kan 't zijn de woorden van den kunstenaar zelf niet sober genoeg zijn, hierin is de overtuiging van Gerrit Ver- gaaij m.i. heel zuiver en in overeenstemming met die des kunstenaars. Met dank voor plaatsing MUNTINGA. Bloemkool le soort (per 100 et.) Ifi «of «an 4 November 1919. Opgave van MARKTBERICHTEN. AMiSTERDAMSCH'E VEE MART. 92 vette 'kalveren, le kw. 2.40, 2e kw. 1.80, 3e kw. 1.20 per K.G 41 nucht. kalveren., 30 tot 50 per stuk. 356 vette varicens, le kw. 2.25, 2e en 3e kw. 2.05 tot 2.15 per K.G. schoonge- wicht AMSTERDAM, 5 Nov. 1919. De aardap pelprijzen waren, heden: Friesche borgers 5, Friesche redstar 4.40 tot 4.60, Gddersche bravo's 6 tot 6.25, Gddersche redstar 5. Spuische engenh. 5.50 tot 5.70, Spuische pooiers 4.50, Zeeuwsche blauwen 7 10 tot 7.30, Zeeuwsche bonten 7.25 tot 7.50, Zeeuwsche eigenih. 4.10 tot 4.30, Zeeuw sche bl. ei'genh. 5.10 tot 5.40, Zeeuwsche redstar 4.50 tot 4.75, Limburgsche in dustrie 4.50, Anna Paulowna Zand, 5.20 tot 5.80. Aanvoer 8 ladingen. BROEK OP LANGEDIJK, 5 Nov. In de heden gehouden veilingen werd bctiuld voor Bloemkool le soort (pei 18,70, roode kool 3 r 100 st.) 15,10 tot 3,30 tot 5, 2c soort 1 tot2,40, gele kool 3,30 tot 4,10, 2e soort 1,20 tot 2, witte kool 1,10 tot 1,20. alles per 100 Kg. Witte kooi 119, wortelen 1,40 tot 2,50 per 100 Kg. Aardappelen: Blauwe 6,50 per 100 Kg Bieten per 100 Kg. 130 tot 2,80, gele nep 9,80. drielingen 7,90, uien 9,20 tot 11,10, alles per 100 Kg. Aanvoer 2220 stuks bloemkool, 79275 Kg. roode kool, 26600 Kg. witte kool, 32100 Kg. gele kool. 52800 Kg. wortelen, 1050 Kg. aardappelen,'8175 Kg. uien, 45 Kg. gele nep, 6800 Kg. bieten. BROEK OP LANGENDIJK' (Langedij ker Groenteveiling), 4 Nov. 1919. In de he den gehouden veilingen werd betaald' voor: 91Vi» - Mededeelingen van Woensdag 5 Nov. Oliewaarden vast voor Koninklijke Olie. Culturen vast. Scheepvaarten wat flauwer Tabakken stil. Als we igoed zijn ingelicht is de stichting van een Rij'ks post- en telegraafkantoor al hier een voldongen feit geworden. Een ter' rein voor den bouw daarvan moet reeds zijn aangekocht van den heer Hopman aan de straat naar de laadplaats. De hulpkantoren hier en te Oudkarspel zullen dan vervallen. UIT BERKHOUT. UIT OUDKARSPEL. We werden heden in de gelegenheid ge steld de voornaamste besluiten en besprekin gen uit de gascommissievergadering van Dinsdagmiddag mee te deelen, waarvan we een dankbaar gebruik maakten. Op een desbetreffende vraag in de vorige vergadering gedaan deelde de directeur me de, dat het hem nog steeds onmogelijk is voor het kwaliteit van he gas in te staan. 'De kwaliteit van de kolen is meestal nog zoo slecht dat daaruit geen goed gas te be reiden is. Ook was de vraag gesteld of het niet mo gelijk is het indujtriegas in prijs te verla gen, doch dit bleek uit de gegeven inlichtin gen wel wat moeielijk; er zal echter worden onderzocht of het mogelijk Ls er aan tege moet te komen. Op een g|dane opmerking waarom bij 'het opsporen van verstoppingen irt het buizen net de straat soms zoo ver moet worden open gebroken werd medegedeeld dat dit niet altijd voorkomen kan wofden. Er is echter en zware perspomp bsteld, waardoor slechts bij ernstige verstopping openbreken van de straat noodig zal zijn. O'ok was in de vorige vergadering de opmer king gemaakt dat bij het toekennen van .straf een geldboete is toegepast. Gevraagd werd naar andere middelen om te zien als het noo dig is, straf op te leggen. Door den directeur werd medegedeeld dat ook hij geen voorstander van een dergelijke strafoplegging is, doch tot de bedoelde geld boete van 1, pas na vruchtelooze toepas sing van andere middelen is overgegaan. Gevraagd werd in geen geval een geldboete meer te heffen, omdat daarbij meestal de vrouw het loodje moet leggen. De vergadering echter wenschte den direc teur in deze niet te hinderen. Door den directeur werd 'medegedeeld: le. dat er 300 electriciteitsmeters aangekomen zijn; 2e. dat voor het spoorterrein te Noord- Scharwoude aansluiting aan het net is aan gevraagd. Besloten werd: le. de Julianastraat te Broek op Langendijik aan het net te verhin den; 2e. om de lantaarns dezen winter weer tot 4 uur 's morgens te laten branden omdat dit zijn nut kan hebben en weinig kost; 3e. om het z.g.n. 'klok'kenstelsel in, te voeren, waardoor het aansteken en blusschen der lantaarns geen arbeidsloon meer zal vorde ren. Besloten werd bij sommige firma's prijsop gave te vragen en.ook de kosten te onder zoeken van uitvoering oip eigen initiatief; 4e. beoosten de lange balk een lantaarn te plaatsen; 5e. de overcomplete gasmeters en de automaten uit de lantaarns te verkoopen. Een adres van het personeel om herziening der salarissen, voor kennisgeving aangeno men, omdat 'he ongeteekend was. N'u het electrisch bedrijf met ingang van 1 Januari «an de gemeenten komt w*i Let noodiig een paar ïijnwerkeTs aan te «tellen. Benoemd werd lijnwerker de 'heer Er- kamp uit Alkmaar en als leerling-Hjnwerker Meier uit Uitgeest. Deze laatste had de voor keur boven andere Langedijker- sollicitanten omdat hij reeds een jaar jaar praktijk had. Ale vast-l'ijnwerker in uurloon te St. Pan- cras werd de heer Zeeman benoemd, die ook nu reeds zonder aanstellen daar de werk zaamheden verricht. Besloten werd nog een geldleeni'ng aan' te gaan groot 50.5000 en deze in 30 jaar af te lossen. Door den directeur werd nog medegedelld, dat hij de tuinbouwverenjgingen zal aan schrijven als bij de fabriek de ammoniak te veel plaats begint in te nemen. 17.80. Rood® kool 2.40—4.80. 2de soort 1.10 tot 2, Gele kool 3.50—4,10, Witte kool 0.8O1.40, Wortelen 2.102.50, Bie ten 1.60—/ 2.50, Uien 10,30—11, id. 2de soort 3.103.30, Rapen 2.30, alles per 100 KG. Aanvoer: 600 st. bloemkool;, 70350 K.G. roode kool', 27700 K.G. witte 'kook 20600 K.G; gele kool, 36525 K.G. wortelen, 3725 K.G uien, 3450 K.G. bieten, 1000 K.G. rapen NOORDSCHARWOUDE, 4 Nov. Aardappelen: Eigenheimers 6.00, Bra- vo's 66.50, Red Star 5.806.70, Roode kool 44.40, Uitschot 22.50, Gele kool 33.80, Uitschot 1.50—2.50 Witte 11.20, G'rove Uien 910, Drielingen 8—9, Peen 2—2.70, Ra pen 2—2.50 per 100 K.G. BOVENKARSPEL „de Tuinbouw" 4 Nov. Heden besteedde men voor: Roode 'kool 3.10—4.40, Witte kool 0.80 tot 1.10, Gele kool 3.203.40, Bieten 11—16.50, Kleine 4—7.75, Uien 5— J 5.20, Aardappelen 3.75—3.90. WARMENHUIZEN, 4 November 1919. Wortelen 2.20—2.60, Roode kool 4.10 tot 4.50, Witte kool 0.94—1 alles per 100 K.G. PURMEREN'D; 4 November. Op de heden gehouden veemarkt waren aangevoerd: 492 Runderen, w.o. 345 vette 1.80—2.20 per kilo, 147 melk en gelde 350600 per stuk, handel matig, 10 stieren, 24 vette kal veren 22.40 per kilo, handel id., 84 nuchtere id. I 3075 per stuk, handel id., 32 paarden 200—700, handel id!., 1113 schapen en overhoudersschapen 45—95, overhouders 2540, handel id., 143 vette varkens 1.802 per kilo, handel id., 25 magere idem 65105 per stuk, handel id., 205 biggen 3552 per kilo, handel id., 210 ganzen 810, 35 zwanen 10—12, 400 mand appelen 1.254.50 per mand, 700 mand peren 1.50—7 per mand. Kaas: 8 kleine Fabr. 68^, 10 kleine Boeren 70 per 50 kilo. 403% kilo Boter 3.003.70 per kilo. Kipeieren 1921 per 100 stuks. 63 Bokten STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 Oblig. N.W.S, van 500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dite dito eert. dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND. ©©STENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.-Juli RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iw.ngorod Bombr. CR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. le «erie 1904 4 BRAZILIË. funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Rank. en Credlet.Inatellingen. Amsterdamsche Bank i N'ederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. 4H 4 3X 3 2X 5 5 5 4K 4 4 4 4 4 Vorige koer» 90«/i« 81"/,. 80 671/a 60 51 Ve 938/g 917/s 8»/, 27 20 2D/l. 20"/,, 25 Via 23'/,, 21 Vis ol Mij. Spoorwegen. Ijzer. Spoorw. Obl. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 5 4X Mij. t. Expl. v, Staatssp. Obl. Premiclecnlngen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 f 100) 3 BELGIE, Antwerpen 1887 2% Prolongatie pCt. 73 89 988/4 1 91 8.'« 199's 1487/s 931/4 931/4 4 817/, 81 678/4 60 518/4 931.4 917/g 21 251/w 221/4 21 1057/u 59"/,, 48/4 73 191si4 19" 8/, I 8 87/8 93 82 41/4 1131/, 258/4 131 132 1447/, '447/u 148 6/s 149 1438/4 1431/4 115 116 1 1 57/k '151/1 6411/16 638/4 1706/8 1711/, 354 i/s 352 8478/, 854 90 90 1 698/4 168 2781/, 27i 2811/, 2821/1 277 608 V, 610 2266/s 227 2276/8 228 269 270 256 265 1201/, 124 492 4SS 472 247 351 340 3051/4 205 2748/, 2721/1 263 259 3547/s 3168/4 316 3321/, 331 380V, 377 3068/4 4541/, 507V, 261 3251/4 475 2411/, 24 JV, 10 178/4 191/8 528/4 121/, Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pret. A. Southern Pac, Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car <$- Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Central Leater Unit. Stat. Steel Corp. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. afgest. A. Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mü. C. v. A. Id. Resc. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber 6ult Mij. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mfj. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli .Batavia Tab. Aand. Deli'Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deii Aand. Senembah Tabalc«Mij. Aand. Insulinde Oliefabrieken vorige koet. 93"/is 9l/j 17"/ia 19»/,' 52 12»/l. 9i/i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6