DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. „YELASQUES" Sigaren. W. C. DU CROCQ, Payglop 6. No. Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 VRIJDAG Rookt de bekende SSf" Eenigst adres overal verkrijgbaar. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 2,00, franco per post f 2,50. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 20 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven „franco N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. Administratie Nr, 3. Redactfe Nr. 33. Directeur: G. H. KRAK. HoeidrodacieurTJ. N. ADEMA. NOYEMBEU. BUITENLANDSCH OVERZICHT. lil de commissie van onderzoek heeft de heer van Bethmann, Holiwcg onthullingen gedaan over liet niet ontvangen van graaf Bernstorff door den Keizer, nadat de graat uit Amerika in Duitschland teruggekeerd was. Von Bethmann Hollweg deelde mede, dat de Keizer van Bernstorff's terugkomst'op de hoogte was en dat de rijkskanselier zelf den Keizer uitvoerig rapport uitbracht over het geen Bernstorff gemeld had. De indruk van von Boihmann was dan ook, dat het uitstel van de ontvangst op den politiekeu loop van zaken geen uitwerking Ueefl gehad De voorzitter der commissie herinnerde er von Bethmann Hollweg daarna aan, dat deze ten ondernoud met den Keizer gonad had, waarin hij dezen een memorandum had voor gelezen, waarin de groote grieven tegen het tot stand konteö van den onbeperkteu dutk- bootoonog uiteengezet werden. Ook de Keizer was destijds de mecning toe gedaan, nat het aantal duiKbooteirniet vol- üoenüc was om Engeland er onder te bren gen Uit latere bijeenkomsten blijken weer de te genstrijdige opvattingen tussciien de civiele, mnnaire en marine-autoriteiten. Von Bethmann hollweg, nader onder vraagd, bieek minder vast in zijn verklarin gen. t iij herinnerde er aan, dat hij den onbe- perkten duikbootoorlog voor noodlottig hield, maar wees er tevens op, dat nog met vaststaat wat de duikbootoorlog inderdaad uitgericht heeft. llij had, zeide hij, den indruk gekregen, dat de gevolgen van verre strekking zijn ge weest. 1 De bezorgdheid in Engeland was in den kritieken tijd zgo groot, dat de rijkskanselier dacht,, dat de gelegenheid tot onderhandelen er spoedig zijn zou. Maar het kritieke oogen- blik bracht niet de gewcnschte tegcvcndhqid van Engelsche zijde en daarna volgde Ameri ka s machtig ingrijpen. Toen de onbeperkte duikbootoorlog on vermijdelijk scheen, had von Bethmann den Keizer aangeraden zich niet tegenover zijn militaire raadgevers te plaatsen. Het volk droeg geen kennis van Wilson's vredespogingen en van de Duitschc actie te Washington. Minister David wees thans von Bethmann cr op, dat hij had kunnen trachten in het parlement een meerderheid tegen de duik- bootpolitick te vinden. Von Bethmann antwoordde, dat ook naar het oordeel van het parlement zelf de militai re leiding het laatste woord ffad. De afgevaardigde Oothein wees er op, dat men begreep, dat Amerika's ingrijpen van zeer groote beteekenis zou zijn. Later werd dit standpunt verlaten en Amerika's toetre den van geen belang genoemd. Nog wees von Bethmann er op, dat de kan sen van den duikbootoorlog begin 11117 groo- ter waren dan einde 1916. Het aantal duik- booten was aanmerkelijk gestegen. De medcdeeling, dat het technisch onmo gelijk was de eenmaal uilgeloopcn duikboo- ten terug te roeper;, was door admiraal von Holtzendorff in het groote hoofdkwartier ge daan Gisteren is het verhoor voortgezet en werd, nu admiraal von Holtzendorff overleden is, diens voornaamste medewerker, admiraal Koch, gehoord. Tevoren kwamen de technische moeilijkhe den bij de gedachtcnwisseling tusschen Was hington en Berlijn ter sprake Daar Bernstorff zijn post niet verlaten kon zou Albert, de tegenwoordige onderstaats secretaris, mét de koopvaardijboot Duitsch land meereizen, wat evenwel door kapitein König geweigerd werd. De verklaringen van admiraal Koch brach ten over den duikboortoorlog geen nieuwe bijzonderheden aan het licht. Wel werd vastgesteld, dat Bethmann Holl weg een maandenlange strijd heeft moeten voeren om een nauwkeurige opgaaf over de sterkte der duikböotvloot te krijgen. Admiraal Koch deelde mede, dat de duik- booten wel degelijk-van grooten invloed zijn geweest. Zij hebben meer schepen vernietigd dan men in Duitschland had berekend en de Engelsche verliezen ter zee waren viermaal zoo groot dan de Engelsche bladen meldden. Volgens verklaringen van admiraal Von Capelle had het opperbevel ter zee zich altijd op het standpunt gesteld, dat de meedoogen- Tooze duikbootoorlog binen vijf of zes maan den den oorlog ten einde zou brengen. Nog werd uit de stukken vastgesteld, dat 't opperbevel bericht had gekregen, dat Berns tor ff op 's keizers bevel1 last had gekregen Wilson aan te zetten tot een oproep voor den vrede. Von Bethmann voegde hieraan toe, dat het opperbevel zeer kritisch gestemd was, nopens de stappen van Wilson. Waarschijnlijk zal heden Ludendorff voor de vierschaar verschijnen. BUITENLAND. DE ONLUSTEN IN EGYPTE. De correspondent van die Morning Post" seint d.d. 3 November uit Cairo: De toestand is dreigend. «Met spanning wordt de komst van generaal Allenby tegemoet gezien.. Gis- K ren werd een soldaat door oproerlingen ge dood. Later poogden inboorlingen het mili taire hospitaal binnen te dringen. De wacht gaf vuur en er viel één doode. Buitendien werden verscheidenen personen gewond In Europeesche kringen heerscht, volgens de „Morning Post", verontwaardiging over de slapheidi van de Engelsche politie, die op ziet tegen bloedvergieten, omdat de nationa listen op bloedvergieten wachten, ten einde een beroep op Europa te kunnen doen. EEN KAMERLID VAN VERRAAD BESCHULDIGD. De „Indépendance Beige" verneemt, dat een officier van het Belgische leger, die tij dens den oorlogde functie van secretaris der ministers Renkin en Hubert vervulde, een aanklacht heeft ingediend' tegen een katholiek Kamerlid, die economische relaties met het bezettingsleger zou 'hebben onderhouden. DE DTTXTSCTIE V EKTEG E N W HO TïDI- GERS GAAN TOCH NIET NAAH DE ARBE1DSCONFERENTIE TE WASHINGTON. DE MIJNWERKEKS 8TAKENG IN DE VEB. STATEN. In de mijnwerkersstaking is geen verande ring. De spoorwegdienst is in verscheidene staten beperkt. DL INTERNATIONALE ARBEIDS CUJNFLKLNI lE. De internationale aröeidsconferentie te Washington neeit in hare zitting van gister- geclurenue 4 ka uur de toepassing van het principe van den 8-urigeu werkdag en de werkweek van 48 uur «esproken. Het resul taat was, dat de tekst eeuer desbetreffende conventie, opgemaakt door de commissies van vooroem mug, uoor de couicreatic werd aan genomen als basis der discussie, maar de kwestie van haar toepassing in tropische en andere lauden zal ter betiandeiing worden gegeven aan een speciale commissie. i iet debat begon met de indiening door Marjorinanks (tngeland) namens üe werk- geversgroep van een voorstel om het ontwerp- conventie te vervangen door een anderen tekst, die wel ook den 8-urigen werkdag en de werkweek van 48 uur erkende, maar die ten doel had het tekort aan voedingsmiddelen en werktuigen goed te maken en de verwoeste gebieden te Herstellen, ten einde zoo spoedig mogelijk weer tot normale omstandigheden te komen. Deze voorgestelde tekst bevatte waarbor gen, dat ale industrieën op de hoogste capa citeit zouden werken, waartoe zij normaal in staat zijn; dat speciale maatregelen zullen worden genomen in de verwoeste gebieden; dat uitzonderingen moeten worden gemaakt voor werken van nationale defencie, voor pu blieke diensten en in speciale bedrijven; dat 56 uren waren gerechtvaardigd in bedrijven met ploegsysteem en dat in zekere gevallen extra uren tot een getal van hoogstens 300 per jaar zouden kunnen worden toegevoegd Nadat de Hollandsche en Italiaansche werkgeversafgevaardigden hadden verklaard, dat zij niet accoord gingen met deze oplos sing, zeide Jouhaux (Frankrijk), dat de ar beidersgroep zich onmogelijk met dergelijke voorstellen kan vereenigen. Hij merkte op, dat de 8-urendag en de week van 48 uur het mi nimum was, dat de arbeiders van alle landen vragen en dat het meerendeel er zelfs den vrijen Zaterdagmiddag bij vraagt. De hooge- re productie, meende hij, hangt voor een grool gedeelte af van betere organisatie en bete ma chines, die een einde zouden maken aan alle menschelijke slavernij. Dr. Nolens constateerde hierop, dat de Hol landsche delegatie stemmen zou tegen elke motie, die niet het principe van den 8-urendag en de 48-urige werkweek, zooals het vredes verdrag ze vaststelt, tot uitvoering tracht te brengen. Carlier, de Belgische werkgeversafgevaar- digde, zeide, dat de conferentie de moeilijke taak heeft de verschillen tusschen kapitaal en-arbeid op te lossen, en dat dit werk nood zakelijkerwijze langzaam moet gaan, al was het alleen maar omdat zoovele landen met verschillende talen, toestanden en mentali teiten tijd noodig hebben om tot een vergelijk te komen. Gompers, president der Amerikaansche Ar- beidsfederatie, die "voor de eerste maal de zit ting bijwoonde, zeide, dat het werkgeversvoor- stel beter zou geformuleerd zijn geweest, wan neer het de verwerping, dat de toepassng van het principe der beperking van werkuren had bevat, aangezien het allerlei uitzonderin gen maakte, zelfs tot 300 extra werkuren toe. Hij zeide, dat, wanneer de 8-urendag en de 48-urenweek niet geheel -werden aangenomen de conferentie beter %<m doen met uit elkaar te gaan. De Amerikaansche arbeiders, voegde hij er bij, keuren de 48-urenweek niet goed, en komen op Coor een 8-urendag en den vrijen Zaterdag. Wat betreft de te verhoogen pro ductie meende hij, dat er in 8 uren meer wordt gedaan dan in een langeren werktijd. Boven den is er tot nu toe nog niet gesproken over de opzettelijke beeprking der productie dooi de werkgevers, met, bet doel overmatige win sten te maken. Er volgde een lang debat over een reeks verschillende moties Hierbij vroeg een der ge delegeerden een grootere productie van de conferentie zelf. Ten slotte werd besloten alle amendementen en voorstellen in handen te stellen van speciale commissies, die dan het geheele probleem van den 8-urendag en de 48-urenweek zullen bestudeeren* KORTE BERICHTEN". BINNENLAND. STEUN AAN WERKLOOZEN. De minister van Arbeid, heeft aan de ge meentebesturen medegedeeld, dat in verband met de liquidatie der werkzaamheden van het Kon. Natinaal Steuncomité en de opheffing der plaatselijke steuncomité's, de steun aan werkloozen verleend, verder voortgezet zal worden; hetzij door de organen der werkloos heidsverzekering, hetzij door die van armen zorg. Een bijzondere voorziening is daarbij noodig ten aanzien der werklooze leden van die vereenigingen, welke tot dusverre geen geen werkloozemkas hadden, doch w-el reeds hare regelementen voor zoodanige kassen aan den minister ter goedkeuring hebben toe gezonden. Wat nu de leden van zoodanige vereeni gingen aangaat, die de 'bereidwilligheid zich te verzekeren hebben getoond, geeft de mi nister in overweging de steunverleening, voor zoover dé leden in de gemeente wonen na 3 November a.s. voort te zetten tot den datum der inwerk treding van het reglement der werkloozenkas. Mocht een dergelijke steun verleening in dé gemeente nog.niet bestaan doch wel gewenscht zijn, dan verzoekt de mi nister een regeling v-oor een steunverleening te ontwerpen en hem ter goedkeuring in te zenden. De minister is bereid cm ter gemoetkoming in die kosten uit dé hiervoren bedoelde rege ling voor de gemeenten voortvloeiende, in het algmeen-' de he'lft van het u,i-t dien hoofde door de .gemeente uit te keeren bedrag ten laste van het rijk te brengen. Indien het Kon. Nat. Steuncomité tot dusverre voor de gemeente een grooter percentage in de u-itkeeringen voor zijn rekening nam, is de minister bereid diit eveneens te doen. Deze toezegging geldt uit den aard der zaak uiterlijk, totdat de bo- ververmelde vereenigingen gesubsideerd zijn, ZIE ETALAGE. dius het rcglelhent der werkloozenkas is goedL gekeurd. VRAGEN VAN KAMERLEDEN. De lieer Niemeijer heeft den minister van Arbeid vragen gesteld betreifende het niet-' verzekeringsplidiiig-zijn van arbeider, wicn door dén werkgever pensioen bij invaliditeit en ouderdom is verzekerd. In het hijzonder verzocht hij antwoord op de vraag, of in den zin van het eersite lid van art. 40 door den werkgever pensioen aan zijn arbeiders is ver zekerd', indien hij te hunnen behoeve een ver zekering tegen geldelijke ,gevolgen van inva liditeit en ocuderdom heeft gesloten bij een verzckeringsi-nstelfiiag Antwoord van den heer Aaiberse, Minister van Arbeid. Naai het oordeel van onderge- teekende is in den zin van artikel 40, eerste id; der Invaliditeitswet d'oor den werkgever aan den arbeider' pensioen verzekerd, indien aan' de onderneming een. regeling' bestaat, volgens welke de arbeider jegens den werk gever in geval van invaliditeit of ouderdom recht heeft op een bepaalde uitkeering. Onder deze begripsbepaling behoort niet het geval, waarin de werkgever ten behoeve van zijn arbeiders een verzekering tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouder dom heeft gesloten bij een verzekerin-gsn schappij, aangezien in zoodanig geval de ar beider geen rechtstreeksche aanspraak op pensioen hééft -tegenover den werkgever. Hiervan is echter te onderscheiden het ge val, waarin dé werkgever, aan wiens onder neming een regeling bestaat, als in het eerste lid van artikel 40 der Invaliditeitswet be doeld-, zijn uit die regeling voortvloeiend ri sico heeft gedekt d'oor een verzekering bij een verzekeringsinstelling. De werkgever blijft dan' persoonlijk jegens zijn arbeider gebonden tot het doen der uitkeering, zoodat hier de bij artikel 40 geregelde uitzondering op den ver zekeringsplicht aanwezig blijft. Ten allen overvloede moge aan het boven staande worden toegevoegd, dat uiteraard voor dé uitzondering van den verzekerings plicht medé is vereischt, dat d'oor den- werk gever de geëischte zekerheid' is gesteld en dat de pensioenregeling voldoet aan de eischen, gesteld onder de letters b en c van hot eerste lid' van artikel 40 der Invaliditeitswet. Op dé vragen van dien heer Bomans betref fende de opneming van- provisie-trekkenden (handelsreizigers) in de verzekering -tegen invaliditeit, antwoordde de minister van Ar beid: De beantwoording van vragen, als hier festeld, behoort tot dé competentie van. de laden, van Arbeid, en van den met de recht spraak in deze materie belasten rechter. A-ls zijin persoonlijke meening wil onderge- teekende wel medéneelen, dat het trekken van provisie het in- loondienst zijn niet behoeft uit te sluiten, en dat de in artikel 40 der Invali diteitswet gegeven bepaling van het begrip „arbeider" handelsreizigers niet uitsluit. DE UITVOERVERBODEN. Naar .aanleiding van de brochure „N. U. M.- hinder" van het Verbond van Nederland sche Fabrikantenvereenigin^ a en het desbe treffend adres van bedoeld Verbond aan den minister van landbouw, waarin erop wordt aangedrongen, voor al die artikelen waar voor dé N. U. M. thans geen advies van de afdeeling crisiszaken van het departement van landbouw meer behoeft te vragen, de uit voerverboden onverwijld op te heffen, ver neemt het Haagsche Corr-espondcntiebureau van de meest bevoegdè zijde, dat, hoezeer de minister van landbouw met zijn uitvoerpoli- tiek zooveel mogelijk gaat in de richting dgr vrijheid en, dan ook reeds van zeer belangrij ke goederen; o.a. van hteien en leder, den uitvoer heeft vrijgelaten; het niet gewenscht zou zijn automatisch de uitvoerverboden van zekere goedéren op te heffen; zoodra deze door de afdeeling Crisiszaken worden- vrij gelaten. Immers het gaat hierbij niet alleen over dé vraag of er genoeg van die goederen si voor binnenla-ndsch verbruik, maar of -niet de algeheelé op-heffing van het uitvoerverbod' die goederen- belangrijk in prijs zou doen stij gen. Blijkt het vervallen van het advies van Crisiszaken niet te leiden tót prijsstijging dan kan: -het uitvoerverbod' vervallen. Het dient echter eerst tie worden afgewacht. Men h-eefit hier dus in zekeren, zin te -doen met een proefneming, in hoeverre deze meerdere vrij heid' om uit te voeren de prijzen beïnvloedt. De minister kan echter niet telkens uitvoer verboden ga,an opheffen, welke hij na korten tijd wedér zou moeten instellen. Vandaar o.a. dakpannen niet wordt gedacht en dat, wat papier betreft, ou-d papier niet kan worden vrijgelaten omdat de fabrieken hier te lande dliit als grondstof noodig hebben. POST CHèQUE EN GIRODIENST. Naar men verneemt, zal den rekeninghou ders bij den postchèque en girodienst eerlang de gelegenheid worden geopend, de door hen aan het Rijk verschuldigde telefoongelden van hunne postrekening op die van den di recteur in het betrokken telegraafkantoor te doen overschrijven. Vanwege de directie en den postchèque en girodienst zullen de re keninghouders worden uitgenoodigd, machti ging te verleenen tot de overschrijving van de hier bedoelde kosten. MET GRlOOT VERLOF. GEMENGD NIEUWS. ONZE CONSUL-GENERAAL TE BERLIJN EN LUIT. VOGEL. Naar „Het Volk" verneemt, is aan de door den minister van buitenlandsche zaken be noemde commissie van onderzoek gebleken, dat dé heer G-eorge, de N-ederland'schen con sul-generaal te Berlijn, niet heeft geaarzeld! den valschen pas van Kurt Felsen van een visum te voorzien, omdat hem ten eenma-le on bekend! was, d'at -de z.g. heer Felsen niemand anders was dan luitenant Vogel, en omdat de h-eer Felsen -in het bezit was van stukken van zeer imloedijke figuren ui.t dé Duitsche poli tieke en ambtelijke wereld. Felsen, alias Vo gel; moét aan den consul-generaal hebben ge toond' een k-oerierspas van minister Erzberger voor een reis ten. behoeve van de wapenstil- st-andcommissie naar Rotterdam. Ook heeft Felsen aan. den heer George laten zien een brief van en hooggeplaatst ambtenaar van het Dui'tische département van buitenlandsche zaken-, die door ,j. werkkring Ln veelvuldige aanraking met act Nvderiandsch consulaat -komt. DE ONRUST IN DE ARBEIDERS- WERELD. In een rede, gehouden voor de Hollandsche Club, te Londen, heeft, naar de N. Rott. Crt. meldt, prof Treub zich vrij pessimistisch over de onrust in de arbeiderswereld uitgela ten. Als middel tegen de malaise gaf hij aan ten eerste werken en produc-oeren, ten tweede geen afgunst verwekken. Daarom moet men het genot van weelde-artikelen niet in het openbaar laten plaats hebben. In antwoord op oen vraag, verklaarde prof. Treub zich beslist tegen hot stelsel van aan deel in de winst. Hij verkiest medezeggen schap van de arbeiders in de arbeidsvoor waarden. Prof Treub uitte voorts een welsprekend protest tegen het oprichten van tolboomen tusschen de volken, zooals men nu overal ziet gebeuren. Het afbreken van die tolboo men was een- eerste vereischte van den Vol kenbond. UIT DE DRENTSCHE VENEN. Men schrijft aan de Stand Dezer dagen kon een schipper een lading -turf vervoeren van pl.m. 30-0 kub. M., van Klazinaveen naar den Rijn in den omtrek van Rhenen De vracht was bepaald op 800 Doch de schipper weigerde. Eerst toen hij 900 kon bedingen en bovendien vrij slee- pen over den Ijs-el van Gen-cmuid-en to-t Wes tervoort en voorts op den Rijn, nam hij het 'aanbod aan. De reis duurt ten hoogste 20 dagen. Alzoo wordt in dit kort tijdvak 900 verdiend, dat is stellig driemaal de waarde der turf alleen aan vracht, 't Is ongehoord. DREIGENDE TRAMSTAKING TE ROTTERDAM. Ónder het personeel van de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij bestaat nog steeds on tevredenheid over de arbeidsvoorwaarden. In een personeelvergadering onder leiding ALIMAAKSCIB Volgens de laatste berichten «uilen de Duitische .gedelegeerden toch niet naar d:e conferentie te Washington gaan, -ofschoön zij daartoe officieel zijn boegelaten. De eerste scheepsgelegenheid verstrekt namelijk 15 November uit Ohristi-arua en zou ben zoo laat te Washington brengen, dat hun reis doelloos zou wezen. r GEEN ALGEMEENE STAKING TE BERLIJN. De commissie van 15, het bestuur der on afhankelijke sociaal-demecratisehe partij- afdeeling Berlijn-Brandenburg, de „Voll- zugsorat" en de arbeidersraden van Groot Berlijn (de zoogen. Bote Vollzugsrat) pu-' biiceeren een oproep, waarin gezegd wordt: Ten gevolge van het door de meerderheids- socialisten uitgegeven tegenpurool moeten de voor het gelukken der staking getroffen voorbereidingen als niet gedaan worden be schouwd'. De algemcene staking is afgelast. De strijd der arbeiders in de metaalindustrie duurt onveranderd voort. Bij het debat over Rusland verklaarde Graham nog uit naam van de arbeiderspartij, dat het niet de taak van zijn partij was, om het «owjet-isteisel in Engeland ingevoerd te krijgen, als het door gebruik van constitu tioneel© wapens op weg was naar een steeds .greater success Een voorstel om op de 'legerbegrooting on der het hoofd uitgaven voor Rusland' te Bchraippen werd. met 251 tegen 52 stemmen verworpen. Op de internationale conferentie te Washington verklaart de Nederlandsche de legatie zich tegea ieder voorstel, waarin niet de 8 urendag of de 48 urige werkweek is ver wezenlijkt. De republikeinen behalen groote suc- ctssen bij de verkiezingen in de verschillende staten der V. S. Olemenceau verzoekt Lebrun, minister der bevrijde gebieden, zijn ontslag in te dienen. De eigenlijke bewerker van den moord op graaf Tisza is ontdekt. Volgens geruchten zou er in Egypte een revolutie zijn uitgebroken. De Bank van Engeland heeft haar di-s- contokoers met 1 pet. verhoogd. De staking der sjouwers te Gent is ge ëindigd met inwilliging der eischen. Italië biedt aan, Oostenrijk onmiddellijk te helpen met 30.000 ton meel'. Bij het weergeven van de rede van Ole menceau te Straatsburg, wordt er in de Ber- lijnsche pers op gewezen, dat Olemenceau de gehate aanvallen op Duitschland- achterwege liet. Alle politieke partijen van Rijnland, met uitzondering van het Centrum hebben op nieuw' een gemeenschappelijke resolutie aan genomen-, waarin zij alle openlijke of heime lijke afscheidingspogingen ten scherpste ver- o-ord'eelen. Verder wordt verklaard, dat zij' met alle hun ten dienste staande middelen zullen op treden tegen elke poging tot oprichting van een Rijful'andsche republiek. Ook de Onaf hankelijke Socialisten hebben deze resolutie onderteekend. Het huwelijk van de groothertogin van Luxemburg met prins Felix van Bourbon- Parma is vo-l'tr ikken. Bij deze (gelegenheid heeft Engeland de diplomatieke 'betrekkingen met het groothertogdom hervat en heeft zich bij de plechtigheid doen vertegenwoordigen. Het Vati-ka-an was eveneens vertegenwoor digd!. Finland zal, waarschijnlijk niet interve- nieeren tegen Sovjet-Rusland. De arbeidersgedelegeerden op het inter nationale arbeidseongres hebben de 44- of 46- uren week (met een maximum van 48 uren) voorgesteld. Door -den Minister v.an Oorlog is bepaald, dat dienstplichtigen van eene lichting, -die krachtens -art. 75 der Mtlit'iewet zijn inge lijfd ('dit zij-n zij die ter inlijving hebben moe ten -opkomen, doch niet -op tijd' en -plaats voor de inlijving bepaald, zijn verschenen) in bet gen-'vt van groot verlbf beboeren te wor dt,., .tel-d tegelijk m-et -de categorie van dienstplichtigen, waartoe zij oorspronkelijk behoor-dlem, althans indien zij hun eer-ste- oefening hebben v-o.lhr.acht. 1» dit laatste niet het geval, d-an worden zij met zoodanig verlof huiswaarts gpzo-nden na beëindiging van hunne ©erste-oefening.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1