DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Aan Bakker nat men Bakker's Koffie Bakkers Koffie S Thee 1919. ZATERDAG 8 N O V E M B E R. □irnummof instaat uit 4 bladen, Eonderd een m twintigste Jaargang ilezo Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs vooruitbetaling por 3 maanden voor Alkmaar f 2.—, franco door het ge- heele Rijk f 2 50. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. P^i' iogei f G.20. Bfj groote contracten rabat, Groote lettors naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Uit den Alkmaarsclien Raad. j*u. S64 Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Door uitstedigheid waren wij Woensdag avond niet in de gelegenheid de Raadsverga dering bij te wonen en omdat wij dus thans voor ons overzicht geheel op het in ons num mer van Donderdag verschenen verslag moe ten afgaan, zullen wij on» voor ditmaal in hoofdzaak bepalen tot ten korte uiteenzetting van de geschiedenis der salarisherziening van onze gemeente-ambtenaren. Van 's avonds half zeven tot half twaalf heeft men over deze herziening gedebatteerd, wel een bewijs, dat volkomen overeenstem ming met de belanghebbenden op de meest belangrijke punten nog geenszins een zeer uitvoerige cn dikwijls heftige gedachtenwis- seling in den Raad uitsluit. En dan te bedenken, dat er nog raadsleden waren, die burgemeester Ripping in de vori ge, toch al voor hem zoo moeilijke vergade ring, naast een ruim voorziene agenda nog deze salarisherziening wilden doen afhande lenomdat men het in hoofdzaak toch al eens was en men dus slechts een kort debat van ondergeschikte beteekenis verwachtte Het is zeker niet aan de krachtige leiding van de weinig spraakzame loco-burgemeester te wijten geweekt, dat de jongste Raadsver gadering nachtwerk is geworden. Wij zullen nu even het voornaamste van deze, voor de gemeente-ambtenaren buiten gewoon belangrijke herziening naar voren brengen. Wanneer wij het rapport der commissie ad- hoe in zijn geheel beschouwen, dan willen wij ons gaarne aansluiten bij hen die in den Raad deze commissie een woord van hulde voor haar zeer omvangrijken arbeid gebracht hebben en tevens voor de wijze waarop zij gemeend heeft tot een voor allen bevredigen de oplossing te moeten komen. Hel komt inderdaad niet dikwijls voor, dat men bij voorstellen inzake salarisherziening tevens kan mededeclen, dat de organisaties der bclanghnebbcndcn in hoofdzaak daar mede volkomen accoord gaan. Dit is de vrucht van het gepleegde overleg met belanghebbenden en geenszins te verkla ren uit de omstandigheid, dat de commissie onder pressie der ambtenaarsbonden de door dezen gestelde cischcn al te toegevend aan vaard heeft. In het rapport der commissie ad hoe wordt medegedeeld, dat het overleg met be langhebbenden op zakelijke en aangename wij ze gevoerd is en, dat deze tevens in de gele genheid gesteld zijn mot de commissie van gedachten te wisselen. Krachtig werd door belanghebbenden het groepenstelsel verdedigd en liet systeem ver worpen van belooning van een ambtenaar naar wat hij volgens het oordeel van zijn chef waard ia. Het komt ons voor dat hiervoor inderdaad veel te zeggen is. Het thans aangenomen stel sel voorkomt iedere willekeur en kan even min tot ontevredenheid aanleiding geven tus schen ambtenaren van dezelfde dienstprestatie wanneer de chef van den een zich meer voor diens positieverbetering beijvert dan de chef van den ander. Wij twijfelen er niet aan of deze argumen ten hebben mede voor een groot deel de com missie voor de aanvaarding van het over zichtelijke groepenstelsel gewonnen. Wat de periodieke verhoogingen betreft heeft de commissie het bereiken van het maxi mum in zes tweejaarlijksche teemijnen van 5 pet. van het salaris voorgesteld, terwijl tot dusver na negen dienstjaren het hoogste sa laris kon verkregen worden. Doet zich op het voorgestelde salaris geen geschikte candidaat voor, dan zijn Burg. en Weth gemachtigd een of meer vervroegde pe- ripdieke verhoogingen toe te kennen. Een verrassing was zeker het voorstel der commissie, om met uitzondering van de amb tenaren, die opgenomen zijn in de O.-groep, een vacantie-toeslag toe tc kennen welke op 2 pet. van het salaris werd voorgesteld, met een minimum van 30 en een maximum van 50, en eveneens het voorstel om de tot nu toe verschuldigde pensioensbijdragen geheel ten laste der gemeente te nemen, al wilde een lid der commissie, met het oog op de ge meen te-financiën, meer geleidelijk tot dezen maatregel overgaan. Als terloops wordt er den ambtenaren die begrijpelijkerwijze ongeduldig naar deze herziening hebben uitgekeken op gewe- zen, dat thans het peil der salarissen onge twijfeld door de late aanbieding van het voor stel hooger is dan het geweest zou zijn wan neer de herziening reeds geruimen tijd gele den tot stand was gkomen. Met een enkele uitzondering vervallen de toelagen voor het bezit van extra-bevoegdhe den cn wat de kindertoeslag betreft bestond in de commissie verschil van gevoelen, waar om men hot wcnschelijk achtte af te wachten welk standpunt door den Raad zal worden ingenomen bij de herziening van de looncn 5.er gemeente-werklieden Wanneer voor dezen het stelsel van kinder toeslag aanvaard wordt, achtte de commissie het ook vpor de ambtenaren noodzakelijk. Hoewel voorgesteld werd aan deze sala risregeling terugwerkende kracht te verke nen tot 1 Januari 1918 waarbij de duur- totoeslag over 1918 van de salarisverhooging wordt afgetrokken is het begrijpelijk, dat deze terugwerkende kracht niet werd voor gesteld voor den vacantie-toeslag, het uitkce- ren van drie maanden salaris aan erfgenamen na het overlijden van een ambtenaar, de uit- keering bij ziekte, de vergoeding voor waar neming en de bclooning voor overwerk. Op de meeste dezer voorstellen hadden de ambtenaren zeker niet gerekend en het is dus niet onbillijk ie achten, dat deze bepalingen eerst op 1 Januari 1920 van kracht worden, te meer daar men hierdoor voorkomt dat van reeds betaalde bijdragen teruggaaf zou moe ten verleend worden. Ten slotte verdient van het rapport nog vermelding, dat tijdelijke ambtenaren, alvo rens voor verhooging in aanmerking te ko men, twee jaar in gemeentedienst moeteil ge weest zijn en dat een zieken ambtenaar gedu rende een jaar de volle bezoldiging en gedu rende het tweede jaar 70 pet. uaarvan wórdt uitgekeerd. Wanneer genezing in een herstellingsoord mogelijk is, dan worden dc verplcgingskos- tcn, mits uiterlijk tot het einde van het tweede zicldejaar, voor rekening der gemeente geno men. In een aanvullingsrapport was voorgesteld aan tijdelijke ambtenaren bij ziekte drie maanden de volk bezoldiging uit te keeren Tevens werd daarin bepaald, dat dc jaar wedde van ambtenaren, niet behoorende tot de O -groep, die den leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben, voor elk jaar beneden dien leeftijd met 100 venninderd wordt. Wij moeten daarbij nog vermelden, dat door de commissie nog eenige adressen van belanghebbenden onder de oogen gezien zijn, waarin o. a. aangedrongen werd op herzie ning der salarissen van eenige hoofd-ambie- naren, op verkorting van het tijdsverloop tus schen het verkrijgen van 't minimum- en het maximum-salaris, benevens op bepalingen van een ziekte-vergoedingregeling voor het tijdelijk personeel, aan welk laatste verlangen, zooals wij reeds'mededeelden, de commissie nog tegemoet gekomen was. Wij hebben nu in breede trekken het voor stel der commissie ad hoe geschetst cn kun nen na vei melding van het bovenstaande eveneens een beknopt overzicht van de daar over in den Raad gevoerde besprekingen ge ven. Er is in den Raad heel wat te tloen ge weest over 'de opzichters der gemeente-reini ging, die wel tot de ambtenaren mogen gere kend worden, over wier dienstprestatie groot verschil van waardeering bestaat. Waardeering hebben natuurlijk alle raads leden voor den arbeid dezer functionnaris- scn, maar waar de commissie ad hoe meer hun daadwerkelijken dienst en vele anderen hun administraticven dienst als een voorna me factor beschouwden, kwam men langen tijd niet tot een overeenstemming inzake de plaats die deze ambtenaren' in het groepen stelsel dienden in te nemen. Ten slotte gaf de commissie zich gewon nen, waardoor de opzichters van groep III naar groep IV verhuisd zijn, welke verhui zing een minimum-salarisvcrhooging van 200 met zich meebrengt. Hoewel de toekenning va zes periodieke verhoogigen heel wat tegenkanting vond, voornamelijk omdat tot nu toe het maximum in negen jaar bereikt werd, heeft de commis sie dit deel van haar voorstel in veilige ha ven weten te brengen. Men wees er op, dat voor de Rijksambtena ren naar een termijn van zes jaren gestreefd is en hield daarbij beschouwingen over het tijdstip waarop in een ambtenaarsgezin de lasten het hoogst zijn, welk tijdstip o i. moeilijk vast te stellen is. De ambtenaren zelf zullen waarschijnlijk van meening zijn, dat hun lasten altijd hoog zijn, maar ae jaren dat deze het hoogtepunt bereikt hebben, zullen voor een groot deel afhangen van het tijdstip waarop de ambte naar in het huwelijk treedt en den leeftijd en het aantal zijner nakomelingen. Om de laatste factor uit tc schak.len heeft Mr Leesberg een v/arm pleidooi voor het toekennen van een kindertoeslag gevoerd, maar de commissie, hoewel geen tegenstan der daarvan, heeft den Raad overtuigd van de wenschelijkheid daarmede te wachten tot dat beslist zal zijn of aan de werklieden der gemeente een blijvenden toeslag zal uitge keerd worden. De heer Verkerk stelde in het licht, dat bij de regeling van de looncn der werklieden een der arbeidersbonden het verzoek om kindertoeslag wel tot den Raad zal richten. De door de commissie voorgestelde ziekte- uitkeering voor de tijdelijke ambtenaren kon den heeren Westerhof en Oskam in 't geheel niet bekoren Zij wilden ook dc tijdelijke ambtenaren aan een keuring onderwerpen en de eerste deed het voorstel, de voor de vaste ambtenaren getroffen regeling voor de helft van den daarin vermelden tijd voor de ambtec naren in tijdelijken dienst van toepassing te verklami, welk voorstel, na eenig debat, met op vier na algejjiecne stemmen werd aange nomen. Tevoren was een voorstel van Mr. Leesberg verworpen, waarin werd vastgesteld, dat Burg. en Weth een door ziekte in moeilijk heden verkeerend ambtenaar een toelage kun nen verstrekken. Mr. Leesberg, hoewel geen bewonderaar van het groepenstelsel, verklaarde zich daar mede te zullen verecnigen, maar kantte zich in het bijzonder tegen den voorgestdden vacantie-toeslag, welke z. i. in het loon begre pen behoort te zijn. Voor kinder-toeslag, voor ziekte- en ouder- domsregeling was onze jogste wethouder te vinden, maar geenszins voor een vacantie-uit- keering. Het spreekt vanzelf, dat raadsleden als de heeren Verkerk, Van 't Veer cn Westerhof deze kwestie uit een ander oogpunt bekijken en op den voorgrond stellen, dat een onbe zorgde vacantie .arbeidsinzinking opheft. Trouwens ook de Raad bleek zich met het voorstel der commissie ad hoe te kunnen verecnigen en verwierp ten slotte nog een amendement van den heer Sluis, die voor hot toekennen van dien toeslag een minimum- salaris-grens van 3200 wilde trekken. Wethouders Leesberg bleek geen voorstan der van premievrij pensioen, maar zijn ge loofsgenoot, de heer H. E. Bosman verklaar de zich, op grond van het R.-K. gemeente program, daarvan een voorstander, waarna de Raad zonder hoofdelijke stemming tot toe kenning besloot. Gemeente-ambtenaren, die menigmaal gaarne hun bezoldiging met die van gelijk soortige werkers in particulieren -dienst ver gelijken, mogen bedenken, dat dit premievrij pensioen dat ieder hun overigens gaarne zal gunnen hen een grooten voorsprong geeft op hen, die hun inkomen door hooge premies voor levensverzekeringen aanmerke lijk verminderd zien. Een bijzonder geluid heeft de heer Cloeck laten hooren, de eenige die zich bezorgd maakte over de ministerieele missive, welke bij loonsverhoogingen ook het aanwijzen der middelen tot dekking verlangt. De heer Cloeck had daarom gehoopt, dat Burg. en Weth. aangetoond hadden op welke wijze de benoodigde 74000 gevonden zou den worden, maar verklaarde zich ten slotte niet tegen deze uitgaaf en verzocht slechts aanhouding van beslissing en nieuwe kosten berekening, wanneer het aangegeven bedrag door ingrijpende voorstellen hooger zou worden. Mr. Leesberg wees er op, dat in de vorige leening ook voor de verhooging der ambte naarssalarissen geleend is. De kosten- voor de bijzondere diensten moeten uit die bedrijven bestreden worden, die voor den algemeenen dienst uit den hoofdelijken omslag. Hot is den heer Cloeck niet kwalijk te ne men, dat hij deze salarisherziening nog eens uit financieel oogpunt bekijkt, maar het is opvallend dat hij blijkbaar het eenige raads lid was, die zich over de dekking der voorge stelde uitgaven ongerust maakte. Te meer daar dc heer Cloeck, als lid der commissie ad hoe, een der voorstellers van deze uitgaven was, waardoor zijn plotselinge bezorgdheid een eigenaardig karakter kreeg en hij dan ook heel wat afkeurings- en ver- wonderingsbetuigingen van zijn mede-leden in ontvangst had te nemen. De heeren Sluis en Verkerk deden uitko men, dat 's heeren Cloeck's stem die van iemand buiten de commissie geleek, Mr Leesberg sprak over het betoog van den heer Cloeck zijn groote verwondering uit en de heer Westerhof verklaarde elk commissielid moreel verantwoordelijk voor de financieele gevolgen van dit salarisvoorstel te achten. Het meeningsverschil leidde ten slotte tot een scherp debat tusschen de heeren Cloeck en Westerhof, waarbij de laatste de minder vriendelijke opmerking in ontvangst had te nemen, dat hij van de democratie leeft en de heer Van 't Veer den minister in een min der gunstig daglicht plaatste door de mede- deeling, dat deze zelf de gemeente jarenlang tot uitgaven verplicht heeft, zonder de mid delen tot dekking daarvoor aan te wijzen. Wij gelooven, dat wij de bespreking der behandeling van het salaris-voorstel in den Raad na het publiceeren van het bovenstaan de kunnen beëindigen. Het voorstel der commissie ad hoc is, met eenige onbeteekenende wijzigingen, in zijn gelicel door den Raad aanvaard. De gemeente staat daardoor weer voor een uitgave van beteekenis, maar zij heeft toch ook de verplichting, hare ambtenaren, met 't oog op de veranderde tijdsomstandigheden, een goede bezoldiging te verzekeren. Volkomen maken wij de uitspraak der commissie ad hoe tot de onze, waar zij in haar verdienstelijk rapport deze clausule in- gelascht heeft: Een gemeente als deze, welke liet voor recht heeft te beschikken over een goed korps ambtenaren, mag het zich tot plicht rekenen, door toekenning van een behoor lijke bezoldiging, welke er slechts toe lei den kan, dat de opgedragen taak met lust en ijver wordt vervuld, hen aan zich te binden, waarmede niets anders dan het be lang der gemeente wordt gediend" BUITENLANDSCH OVERZICHT. Ludcndorff blijkt nog niet voor de enquête commissie verschenen te zijn en het is de groote vraag of hij wel ooit zal komen Want deze krachtfiguur met een eigen wil cn eigen denkbeelden, is niet de man om als een bereidwillige dienaar voor een college te verschijnen, dat van plan is hem aan de tand te voelen, om na te gaan in hoeverre hij voor Duitschland's ondergang verantwoor delijk is te noemen. Wat het verhoor van de marine-autoritei ten betreft kan nog gemeld worden, dat deze van oordeel waren, dat de duikboot-oorlog gewonnen zou zijn, wanneer de vijand niet den indruk had gekregen, dat Duitschland niet meer kon volhouden. Een militaire deskundige deelde mede, hoe Duitschland steeds veel voordeel had ge trokken uit het ontcijferen der Engelsche draadlooze telegrammen. Men besprak vervolgens het verschil in ge- vechtswaarde tusschen de Britsche en Duit- sche oorlogsschepen en de betrouwbaarheid van de cijfers der door de duikbooten in den grond, geboorde tonnenmaat. De democratische afgevaardigde Sfnivc toonde aan, hoe misleidend de meded't...,- gen waren geweest, die staatssecretaris von Capelle indertijd aan de Rijksdagecommissie gedaan had over het aantal duikbooten en wees er tevens op, hoe von Tirpitz en na hem van Capelle den aanbouw van duikbooten vrijwel systhematisch hadden tegengewerkt Admiraal Koch verklapte daarna, dat de marine er op gerekend had, den oorlog nog eenige jaren te kunnen rekken, daar zij dan een vloot zou hebben gehad waarmede zij den strijd egen de Engelschen kon wagen. Admiraal Koch deelde ten slotte mede, dat het technisch onmogelijk was geweest den aangekondigden duikbootoorlog op het laat ste oogenblik af te lasten met het oog op Wilsons vredespogingen en wees als voor beeld daarvan o. a. op het in den grond bo ren van de zeven Ncderlandsche schepen. Het vernielen van deze schepen heeft toentertijd ernstiger politieke gevolgen gehad den het weigeren van het Ncderlandsche verzoek met zich gebracht zou hebben. Uit Berlijn wordt den dood van, Hugo Haase gemeld, op wien, zooals bekend, voor kort een aanslag werd gepleegd. Men betreurt in hem algemeen den man, die, naar men aanneemt, alleen nog in staat zou geweest zijn het afglijden der onafhanke lijke socialisten naar hei communisme en in de richting van Moskou tegen te houden BUITENLAND. BE JAARDAG DER RUSSISCHE REVOLUTIE. moet U schenken Drinkt men op 't Land En op de Zee. Naar uit Washington gemeld wordt, stelde Gompers Donderdag op de Internationale Arbeidsconferentie, nadat hij ontkend had dat de productie kan worden opgevoerd door ver lenging der werkuren, voor de geheele kwes tie der werkuren aan een commissie ter be handeling te' geven. Het voorstel werd met 40 tegen 30 stemmen verworpen. 'DE SLECHTE POSITIE VAN JOEDENITSJ. Aan de Daily Express wordt 5 November uit Heisin,gfors gemeld': Joedenitsj is thans geheel in het defensief en de deskundigen zijn liet er over eens, dat de hoop op een spoedige verovering van St. Petersburg opgegeven moet worden. Hij is verplicht geweest zijn front korter- te maken en het verlies van Gatsjini ontneem hem -de basis voor een her haling van zijn offensief. Achter zich heeft hij moerassen en bosschen, ongeschikt voor een verblijf, en zoo moet men een verderen te rugtocht verwachten. Het front lóópt thans ongeveer 'tien mijlen ten Westen van Gatsji- na. STEENKOLEN UIT DUITSCHLAND. Een dór Duitsche correspondenten van het Hbldi. seint: Het Reichswirtschaftsministerium te Berlijn is thans bezig met de uitwerking van een nieuwe overeenkomst ter vervanging van de aan het einde van' dit jaar afloopende kolen- leveringsovereenkomst met Nederland. Het voornemen bestaat aan de nieuwe overeen komst met Nederland een verdrag ten grond slag te leggen op de wijze zooals inzake de ko'lenleverinigsovereenkomst tusschen Duitsch land en Zwitserland is gesloten. KORTE BERICHTEN. Officieel' wordt medegedeeld: De imter- geallieerde maritieme wapenstilstandscommis sie 'heeft de vrije vaart vain lichters bij de Duitsche kust toegestaan doch slechts voor wderzijdsch verkeer tusschen die Duitsche havens. Deze weliswaar slechts geringe ver zachting van de over het Duitsche scheep vaartverkeer in de Oostzee afgekondigde blokkade is van belang voor de kolen voor ziening van. de Oost-Pruisische havens. BINNENLAND. VRAGEN VAN KAMERLEDEN. Op vragen van den heer Van Ravesteijn betenende het nemen van maatregelen ten op zichte van de Federatieve Russische Sovjet- Republiek heeft Minister Van Karnebeek ge- ïel«tur, KsdiiOUe 33. Directeur: O. H. KRAK. Hoofdredacteur: T|. N. ADEMA. Voorzoover tot gistermiddag' bekend was heeft de 7e November te Berlijn, noch elders in Duitschland1 aanleiding gegeven tot bij zondere gebeurtenissen, boewei er door de ra dicale socialisten overal igro >te betoogingen waren op touw gezet. Te Berlijn waren zij voornemens tegen het uitdrukkelijk verbod in- drie vergaderingen te houden. Voor een deel ook ten gevolge van geringen sneeuwval was het bezoek op de aangekondigde plaat sen zeer gering. Op ttwee plaatsen 'kwamen slechts eenige honderdtallen betoogers bij een, die weldra door militaire patroeljes kalm uiteengejaagd werden. Alleen de vergadering in bet Noorden der stad was drukker be zocht. Volgens d'e schatting der bladen kwa men daar ongeveer tweeduizend' betoogers bijeen. Communistische redenaars trachtten het volk op te zweepen, doch reeds de tweede spreker moest zijn toespraak tengevolge van de (komst eener sterke troepenmacht afbre ken, Ook hier ging dè menigte kalm uiteen. Ais voorzorgsmaatregel liepen er in den loop van den dag 'kleine patroeljes door de hoofd straten d'eir stad en waren alle gebouwen van beteekenis door militairen 'bezet. Het uitblij- van van relletjes is vermoedelijk ook wel te danken aan de krachtige wijze, waarop de re geering de laatste dagen alle ophitsing tot oproer den kop heeft ingedrukt. Tal van communistische en onafhankelijke sociaal democratische leiders zijn wegens overtreding der verordening in hechtenis genomen. Bij het oplichten van het kantoor van het partijbestuur der onafhankelijken heeft men bewijzen gevonden, dat de leiders dezer partij nog steeds in gemeenschap stonden met de Russische bolsjewisten. Van den Tooden „Vo'llzugsrat" zijn alleen dte voorzitters Miiller en Banning aan die ar restatie ontkomen, omdat zij niet in het bu reau aanwezig waren. EEN WAARSCHUWING AAN DE NEUTRALEN. De Bolsjewistische Volkscommissaris voor buitenlandsehe Zaken Tschitscherin zond een draadloos telegram aan de regeeringen van Denem arken, Zweden, Noorwegen, Neder- land en Spanje, waarin wordt medegedeeld, dat een actieve deelname door die staten aan de blokkade tegen Sovjet-Rusland beschouwd zou worden als een vijandelijken daad. Hij drukt de hoop uit, dat de neutrale mogendhe den geen stap zullen ondernemen, welke on- vereenigbaar is met hunne neutraliteit - en dreigt anders met represseilemaatregelen, DE POOLSCHE VREDESDELEGATIE'. Stanislaw Patok is benoemd Padarewski bij de vred'esdelegatie te vervangen. Padta- rewslki lijdt aan een aanval van griep en zal zich voortaan wijden aan de binnenlandsch© aangelegenheden van Polen. Van andere zijde wordt gemeld', dat Stenis- law Umnski, oud-afgevaardigde, van de Doeiid van het Keizerrijk benoemd is tot mi nister van Levensmiddelen voorziening. Het Hongaarache kabinet Fried'rich dreigt te vallen. Het Nationale leger van de ,alitieregeering zou van plan zijn binnen te rukken. Uit Zweden wordt gemeld', dat de drie Scandinavische landen hun antwoord op id© nota van de geallieerden, betreffende de blok kade van Sowj et-Rusland' gemeenschappelijk hebben afgezonden. De inhoud is niet bekend. DE ARBEIDSCONFERENTIE TE WASHINGTON- De wetgevende vergadering van de staat Main heeft met 72 tegen 68 stemmen een mo tie aangenomen ten gunste van de ratificatie van- het vredesverdrag. Maine is de 19e staat, die het verdrag ratificeert. Het bekrachtiigingsdocument van het Otostenrijkseli© vredesverdrag te. Parijs is overhandigd. Te Antwerpen zijn 6 stieren en 100 koeien uit Engeland1 aangekomen, die te za- men een waarde vertegenwoordigen van 6000 pond'. Dit vee i® door de fokkers van Ayrshire aan België aangeboden. Tussoheni de Eransche en de Belgische regeering is een overeenkomst gesloten, vol gens welke Frankrijk maandelijks 150.000 ton steenkool uit bezet Duitschland ter be schikking van België zal stellen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1